Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger"

Transkript

1 Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2005 med senere ajourføringer, senest i august 2011, alternativt kan der i årsrapporten henvises til hjemmesiden hvor redegørelsen kan offentliggøres. Endvidere skal pengeinstituttet i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling/repræsentantskab forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance anbefalingerne. Bankens holdning til begge sæt Anbefalinger er generelt positiv, for banken og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for bankens fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne, også tages hensyn til ønsker hos øvrige interessenter. Aktionærer og andre interessenter kan i det følgende læse mere om bankens holdning til anbefalingerne. Banken lever op til langt de fleste af Anbefalingerne, og for de anbefalinger, som banken ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med et følg eller forklar princip. NASDAQ OMX Copenhagen understreger om følg eller forklar -princippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Finansrådets anbefalinger lever banken op til efter samme udgangspunkt, ligesom der efterfølgende er redegjort for, hvor banken har valgt at fravige anbefalingerne. Corporate Governance anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans 1

2 opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision Finansrådets anbefalinger uddyber en række forhold i relation til Corporate Governance anbefalingernes punkt 4 om bestyrelsens opgaver og ansvar, punkt 5 om bestyrelsens sammensætning og 6 om bestyrelsens og direktionens vederlag og indeholder endvidere en selvstændig anbefaling om ekstern revision. Corporate Governance Anbefalingerne og Finansrådets Supplerende Anbefalinger supplerer de regler, der i øvrigt gælder for børsnoterede selskaber, og de regler, der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning. Corporate Governance Anbefalingerne kan ses på og Finansrådets Anbefalinger kan ses på Om Anbefalingerne som Skjern Bank ikke følger skal særligt bemærkes: I. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Bankens vedtægter indeholder en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan afgive stemmer for mere end 5 % af den nominelle aktiekapital. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse medføre en høj risiko for at bankens aktier gøres til kortsigtede spekulationsobjekter, hvorfor bestyrelsen ikke har til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt intet aktuelt behov for at indføre yderligere begrænsninger eller værnsregler. Skjern Bank holder generalforsamling/repræsentantskabsmøde den 4. marts Indkaldelse 8. februar

3 God Selskabsledelse (Corporate Governance) God Selskabsledelse i Skjern Bank handler om de mål, som banken styres efter og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem bankens ledelse og bankens aktionærer og kunder, bankens medarbejdere samt de lokalområder hvor banken har afdelinger. Mission/vision Skjern Banks mission er at være en selvstændig, troværdig og kompetent samarbejdspartner, for alle vore interessenter. For vore kunder - vil vi aktivt og opsøgende afdække finansielle behov og med høj faglig kompetence tilbyde løsninger der skaber merværdi. For vore aktionærer vil vi arbejde for at Skjern Bank giver et konkurrencedygtigt afkast med udgangspunkt i, at banken drives som en sund forretning. For vore medarbejdere skal Skjern Bank opleves som en attraktiv arbejdsplads, hvor sund fornuft er udgangspunkt for trivsel, handlefrihed og personlig udvikling. For de lokale samfund vil vi aktivt leve op til vores sociale ansvarlighed, og bidrage aktivt til udviklingen som den lokale bank. Skjern Banks vision er med hele Danmark som virkeområde, at være kendt og respekteret som en moderne finansiel servicevirksomhed, som tilstræber langvarige relationer samt at leve op til vore nøgleværdier: Individuelle løsninger Handlekraft Nærvær Komité for God Selskabsledelse Bestyrelsen og direktionen i Skjern Bank har siden offentliggørelsen i 2001 af Nørby-udvalgets første sæt anbefalinger omkring god selskabsledelse, løbende forholdt sig og taget stilling til anbefalingerne, herunder evalueret på, om banken skal ændre på sin indstilling til regelsættet. Blandt andet har bestyrelsen overvejet at indføre tidsbegrænsning for, hvor længe en person kan være medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet, men har besluttet for nærværende ikke at indføre tidsbegrænsninger. I det følgende gennemgås ledelsens holdninger til komiteens anbefalinger indenfor de 9 forskellige hovedområder, som komiteen har beskæftiget sig med. 3

4 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Skjern Bank følger delvis anbefalingerne på området. Banken har dog en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse medføre en høj risiko for at bankens aktier gøres til kortsigtede spekulationsobjekter, hvorfor bestyrelsen ikke har til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen ser omvendt intet aktuelt behov for at indføre yderligere begrænsninger eller værnsregler. Aktionærerne er bankens ejere, og det er bankens langsigtede målsætning at realisere det bedst mulige afkast til bankens aktionærer. Skjern Bank tilstræber gennem den på bankens hjemmeside offentliggjorte Investor Relations-politik størst mulig åbenhed omkring bankens forhold. Gennem de opdaterede informationer omkring banken, sikres det at bankens aktionærer let kan søge informationer omkring banken. Skjern Bank lægger stor vægt på kommunikation til og dialog med sine aktionærer og øvrige kapitalinteressenter, og banken har intensiveret sin kommunikationsindsats ikke mindst via bankens hjemmeside. Det er bankens mål, at hjemmesiden til enhver tid har en fremtrædende position som bankens vigtigste kommunikationskanal udadtil i forhold til såvel eksisterende som potentielle kunder, aktionærer og øvrige forretningsforbindelser herunder de lokalsamfund, hvor banken er repræsenteret. På baggrund af bankens lokale forankring og nærheden til ejerkredsen finder vi det ikke p.t. relevant at afholde elektroniske online generalforsamlinger. Banken afholder hvert år et antal møder med aktionærerne. Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen, efter nærmere samråd med repræsentantskabet, til at udvide aktiekapitalen med indtil til i alt i en eller flere emissioner. Bemyndigelsen er gældende til den 30. september Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at ændre stykstørrelsen på Skjern Banks aktier inden for en ramme på 20 kr. til 1 kr. pr. aktie. Bankens bestyrelse overvejer løbende tilstrækkeligheden af bankens kapitalstruktur, med henblik på til stadighed at have en passende kapitaldækning. Der henvises til bankens vedtægter, hvoraf bankens kapital og aktiestruktur fremgår. Ultimo 2012 har banken ca aktionærer. Der er 2 aktionærer der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. 4

5 Bankens ledelse anser det gældende indkaldelsesvarsel til bankens generalforsamlinger (tidligst 5 uger, og senest 3 uger før) for en tilfredsstillende mulighed for at kunne tage stilling til dagsordenen for generalforsamlingen for at fremme aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne kan vedtages, når 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. I tilfælde af, at 1/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Der gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen på generalforsamlingen. Alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktion tilstræber at være til stede på generalforsamlingen. Såfremt der måtte forekomme overtagelsesforsøg vedrørende banken, vil bankens bestyrelse vurdere, hvad der er bedst for bankens aktionærer på lang sigt og handle ud fra dette. Såfremt den administrerende direktør afskediges uden gyldig grund eller dennes stilling nedlægges, har direktøren krav på 3 års løn fra fratrædelsestidspunktet. I tilfælde af et gennemført overtagelsesforsøg eller fusion, har den administrerende direktør under visse omstændigheder krav på op til yderligere 12 måneders løn. Herudover foreligger der ingen væsentlige aftaler, udover kontraktlige sektoraftaler, som banken har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med banken ændres ved et gennemført overtagelsestilbud. 5

6 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar Skjern Bank følger anbefalingerne på området. Banken har altid ved udviklingen af banken, fokuseret på bankens mange interessenter, og bestyrelsen har som følge heraf defineret den nedenfor beskrevne politik i relation til de identificerede interessenter. Skjern Bank følger dermed anbefalingerne. Aktionærer For vore aktionærer vil vi arbejde for at Skjern Bank giver et konkurrencedygtigt afkast, med udgangspunkt i at banken drives som en sund forretning. Kunder For vore kunder - såvel de bestående som nye kunder - vil vi aktivt og opsøgende afdække finansielle behov og med høj faglig kompetence tilbyde løsninger der skaber merværdi. Det er bankens politik, at søge at bidrage positivt til løsningen af såvel de private kunders som erhvervskundernes finansieringsmæssige ønsker og behov. Medarbejdere For vore medarbejdere skal Skjern Bank opleves som en attraktiv arbejdsplads, hvor sund fornuft er udgangspunkt for trivsel, handlefrihed og personlig udvikling. Lokalsamfundet For de lokale samfund vil vi leve op til vores sociale ansvarlighed og bidrage aktivt til udviklingen som den lokale bank. Banken anser det som en særlig forpligtelse at understøtte sunde og etisk korrekte initiativer i lokalområderne. Dialog Banken tilstræber at have en åben, ærlig og positiv dialog med alle interessenter. Dette sikres ved maksimal åbenhed omkring banken og ved den personlige kontakt. Bankens bestyrelse er stærkt engageret heri og påser, at alle bankens medarbejdere, herunder ledelsen til stadighed lever op til banken mål om dialog. CSR Skjern Bank har udarbejdet en politik for samfundsansvar, som baserer sig på bankens kunder, medarbejdere, lokalsamfund og miljøet. Politikken i sin helhed, samt den tilknyttede redegørelse kan læses på bankens hjemmeside 6

7 3. Åbenhed og transparens Skjern Bank følger anbefalingerne. Skjern Bank har gennem en årrække haft Investor Relations-politik, og således også en kommunikationspolitik. Investor Relations-politikken, som forefindes på bankens hjemmeside opdateres løbende. Bankens bestyrelse lægger stor vægt på en åben og tæt dialog med alle bankens interessenter, herunder ikke mindst med bankens ejere, aktionærerne. Dette sker ved et højt informationsniveau, eksempelvis på bankens hjemmeside, ved afholdelse af en række årsmøder i de lokalområder, hvor banken har afdelinger, samt ved en aktiv indsats i alle fora, hvor interessenterne mødes. Bankens hjemmeside udvikles løbende med det mål, at denne altid skal være på niveau med de bedste hjemmesider i den finansielle sektor. Københavns Fondsbørs udgiver regler og anbefalinger for informationsniveauet fra børsnoterede selskaber. Banken offentliggør straks alle oplysninger, som har interesse for finansmarkedet, aktionærerne og øvrige interessenter. Banken udsender alle offentliggørelser, herunder kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter i både en dansk og en engelsk udgave til alle med interesse for banken. Alle udgivelser offentliggøres tillige på bankens hjemmeside. 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Skjern Bank følger anbefalingerne på området. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af banken, herunder fastlægges de væsentligste opgaver i relation til håndhævelsen af den overordnede finansielle og ledelsesmæssige kontrol af banken, samt den løbende kontrol og vurdering af direktionens arbejde. Bestyrelsens opgaver varetages gennem afholdelse af bestyrelsesmøder og anden dialog med bankens direktion. Endvidere varetages bestyrelsens kontrol via tæt dialog med bankens interne revision, samt det nedsatte revisionsudvalg. Bestyrelsen afholder minimum én gang om året et strategiseminar, hvor alle væsentlige forhold drøftes og bankens strategi evalueres og eventuelt tilpasses. Den overordnede strategi drøftes endvidere løbende i bestyrelsen for at sikre, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede for, at banken kan nå sine strategiske mål. 7

8 Bestyrelsens opgaver og instrukser til direktionen, samt retningslinjerne for den løbende rapportering til bestyrelsen er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden, samt i instruks i henhold til 70 i lov om finansiel virksomhed. Forretningsordenen gennemgås én gang årligt, af forretningsordenen fremgår formandens pligter m.v. Der er endvidere valgt en næstformand der i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald kan fungere som formand, og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne. Bestyrelsen har møder ca. hver 14. dag, men herudover afholdes møder ad hoc. Mødeprocenten ved bankens bestyrelsesmøder er næsten 100 %, og det er aldrig forekommet, at mere end 1 bestyrelsesmedlem er fraværende. Alle væsentlige beslutninger træffes af den samlede bestyrelse, og mødefrekvensen betyder, at bestyrelsen er en aktiv sparringspartner for direktionen. Antallet af møder oplyses i bankens årsrapport. Den løbende rapportering til bestyrelsen sker kontinuerligt og efter en fast frekvens. Rapporteringerne behandles på bestyrelsesmøderne. Endvidere tilstræber bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at hver enkelt bestyrelsesmedlems viden og kompetencer anvendes bedst muligt i bestyrelsesarbejdet. Såfremt bestyrelsen undtagelsesvis anmoder formanden om at udføre særlige opgaver for banken, herunder deltagelse i den daglige ledelse, vil det ske ud fra en sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Den ændrede arbejdsfordelingen mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktion vil blive foretaget ved en bestyrelsesbeslutning. Aftalen om formandens deltagelse i den daglige ledelse og varighed heraf, vil blive oplyst i en selskabsmeddelelse. Den situation er dog aldrig forekommet i selskabets historie. 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Skjern Bank følger i vid udstrækning anbefalingerne på området. I bestyrelsen vurderes det løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler den, samt vurderer bestyrelsens sammensætning i lyset heraf. Bestyrelsen har ikke fundet det formålstjenesteligt, at sådanne kompetencebeskrivelser offentliggøres på bankens hjemmeside. Bestyrelsen vælges af og i blandt repræsentantskabets medlemmer. Valg af medlemmer til repræsentantskabet sker på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog vælges medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer for 4 år ad gangen. Valgperioderne er forskudt, således at der hvert år er medlemmer på valg. Hermed sikres kontinuiteten i 8

9 bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har overvejet, om en valgperiode på et år ville være hensigtsmæssig, men finder det af kontinuitetsmæssige årsager ikke værdiskabende at ændre på de nugældende valgperioder. Der er fastsat en aldersgrænse for både repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer på 67 år. I sammensætningen af bestyrelsen, tager repræsentantskabet udgangspunkt i at sikre en kompetencemæssigt bredt funderet bestyrelse. Det tilstræbes, at der i videst muligt omfang sikres en mangfoldighed i repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmers alder og køn. Bestyrelsen har dog ikke aktuelt fastlagt konkrete mål herfor. Bankens hjemmeside indeholder oplysning om repræsentantskabsmedlemmernes og bestyrelsesmedlemmernes alder, årstallet for indvælgelse, samt udløbet af den aktuelle valgperiode. Indkaldelse til generalforsamling indeholder en oversigt over kandidaterne til posten som repræsentantskabsmedlem. På generalforsamlingen har kandidaterne mulighed for at præsentere sig selv. Forud for valg af nye medlemmer af repræsentantskabet gives disse en introduktion til hvad arbejdet i repræsentantskabet indebærer. Ligeledes gives der forud for repræsentantskabets samt medarbejdernes valg af nye medlemmer til bestyrelsen en grundig introduktion til banken og bestyrelsesarbejdet. Det vurderes løbende for såvel nye som nuværende bestyrelsesmedlemmer om der er områder, hvor bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og sagkundskab bør opdateres. I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af mellem 3 5 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer. Herudover kan bestyrelsen bestå af et antal medarbejdervalgte medlemmer, efter gældende lovgivning. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen er hensigtsmæssig set i forhold til bankens behov. Bestyrelsen har ikke fundet behov for en særskilt redegørelse herfor, idet systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er velkendt i Danmark. Med hensyn til anbefalingerne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed, vurderes det ikke, at nogen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er afhængige. Anbefalingerne følges dermed, dog har bestyrelsen valgt at medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke vil blive betragtet som afhængige medlemmer blot forbi medlemmet har været en del af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne har været en del af bestyrelsen i mere end 12 år. I årsrapporten følges anbefalingerne omkring oplysningsforpligtelser for medlemmerne af bestyrelsen. Der oplyses således om medlemmernes stilling, bestyrelsesposter i andre aktieselskaber, og antallet af aktier i banken. 9

10 Bankens bestyrelse har nedsat to udvalg: Revisionsudvalget samt aflønningsudvalget. Disse er de eneste udvalg der er nedsat, hvilket skyldes at bestyrelsen har vurderet at mødefrekvensen og arbejdsplanen sikrer, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget, består af 3 medlemmer, hvoraf bankens næstformand er formand for revisionsudvalget, herudover består udvalget af et aktionærvalgt medlem og et medarbejdervalgt medlem. Formanden for udvalget er uafhængigt og kvalificeret i henhold til finanstilsynets bestemmelser herom. Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium for det nedsatte revisionsudvalg, denne følger de lovmæssige krav for området. Udvalget afholder min. 4 møder om året. Udvalget kan indbyde alle bankens medarbejdere, samt eksterne specialister til deltagelse i udvalgets møder, hvis dette skønnes relevant. Det vurderes, at udvalgets medlemmer besidder tilstrækkelig viden og erfaring til udførelse af opgaverne i udvalget. Det tilstræbes, at lade udvalget udføre de arbejdsopgaver, som er omfattet af anbefalingerne i God selskabsledelses særlige afsnit om revisionsudvalg. I øvrigt er forholdene omkring revisionsudvalget reguleret i Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Aflønningsudvalget har til opgave at indstille aflønningspolitikken til godkendelse i bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Herudover skal udvalget komme med forslag til bestyrelsen om direktionens aflønning samt sikre, at aflønningen er i overensstemmelse med aflønningspolitikken. Aflønningsudvalget skal endvidere overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om aflønningen til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Såfremt aflønningsudvalget søger ekstern rådgivning anvendes de eksterne rådgivere som udvalget finder kvalificeret til at yde rådgivningen. Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats i bestyrelsen. Bestyrelsen finder ikke, at det er antallet af ledelsesposter i andre virksomheder, der er afgørende for om der kan ydes en effektiv indsats for banken, men derimod aktuelle arbejdsmængde, der er relevant. Bestyrelsen afholder selvevaluering en gang årligt under bestyrelsesformandens ledelse. Bestyrelsen finder, at den med hyppige møder og et tæt samarbejde også med direktionen har en fuldt tilstrækkelig og positiv dialog om alle bankens forhold. Bestyrelsen evaluerer mindst en gang årligt direktionens arbejde og resultater, efter en fastlagt procedure herfor. 6. Ledelsens vederlag Skjern Bank følger i det væsentlige anbefalingerne på området. 10

11 Aflønningsudvalget vedtager aflønningspolitikken, som definerer aflønningen af bestyrelsen og direktionen, politikken godkendes på generalforsamlingen. Der er ingen medlemmer af bestyrelsen eller direktionen der aflønnes med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer. Aflønningspolitikken omtales i ledelsesberetningen i årsrapporten og politikken offentliggøres på hjemmesiden. Aflønningspolitikken og dens efterlevelse forklares og begrundes i formandens beretning på generalforsamlingen. Det vurderes, at den samlede aflønning ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, som afspejler direktionens og bestyrelsens indsats og resultater. Aflønningen består af en fast aflønning, og der indgår således ikke nogen form for bonus og incitamentsaflønning eller variable løndele i øvrigt., hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne aflønningspolitik udarbejdet af Aflønningsudvalget. Bankens opsigelsesvarsel overfor direktionen er 36 mdr., ved særlige omstændigheder dog op til 48 mdr. Varslet overskrider de anbefalede 2 år. Bestyrelsen finder i øvrigt, at de i årsrapporten indeholdte oplysninger om vederlag til bestyrelsen og direktionen er fyldestgørende og tilstrækkelige. 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) Skjern Bank følger anbefalingerne på området. Årsrapporten aflægges efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Det er bestyrelsens vurdering, at alle oplysninger af ikke finansiel karakter i relevant omfang er medtaget i bankens rapportering. I rapporten for 2012, samt på bankens hjemmeside er redegjort for bankens samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR). Herudover vurderes der ikke at være behov for rapportering af ikke-finansiel karakter. 11

12 8. Risikostyring og intern kontrol Skjern Bank følger anbefalingerne på området. Bankens ledelse har fuld opmærksomhed på bankens væsentligste forretningsmæssige risici. Ledelsen modtager løbende rapportering herpå og følger udviklingen indenfor de væsentligste risikoområder. Der er etableret effektive risikostyrings- og rapporteringssystemer, som løbende evalueres af såvel bankens interne og eksterne revision samt Finanstilsynet. Den største risikotype i Skjern Bank er kreditrisici på udlån, idet disse udgør langt den største del af aktivsiden, og som følge deraf genererer den største del af indtjeningen i banken. Den etablerede kreditpolitik vurderes fremadrettet at kunne understøtte bankens målsætninger. I bankens årsrapport beskrives bankens risikoforhold samt styringen heraf. Set i lyset af bankens lokale forankring og størrelse samt uformelle organisations struktur, har bestyrelsen besluttet, at der ikke skal etableres en whistleblower-ordning. 9. Revision Skjern Bank følger anbefalingerne på området. Ledelsen har generelt en løbende, tæt og kritisk dialog med såvel intern som ekstern revisor, ligesom ledelsen drøfter resultatet af revisionen, den udarbejdede årsrapport samt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn med revisorerne. Der foretages løbende en vurdering af revisorernes uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisionsfirmaer. Der indgås hvert år en revisionsaftale, herunder aftale om honorering, mellem bestyrelsen og revisionen. Ved levering af ikkerevisionsmæssige ydelser, er der lavet retningslinjer der sikrer, at revisionens uafhængighed ikke bringes i fare. Bestyrelsen og revisionsudvalget mødes med ekstern og intern revision uden at direktionen er til stede, når dette skønnes relevant, dog mindst en gang årligt. 12

13 Finansrådets supplerende anbefalinger for God Selskabsledelse Skjern Banks holdning til Finansrådets anbefalinger Skjern Banks holdning over for Anbefalingerne for god selskabsledelse såvel som Finansrådets nye anbefalinger er positiv, idet banken og dens interessenter (herunder medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem, er en forudsætning for bankens positive udvikling. Skjern Bank er et lokalt pengeinstitut, som ønsker at skabe tryghed og tillid for bankens kunder, og derfor er det vigtigt, at banken, udover ansvarlig hensyntagen til aktionærerne, også tager hensyn til ønsker og krav fra bankens øvrige interessenter. Af nedenstående kan vores aktionærer og andre interessenter læse mere om bankens holdning til anbefalingerne. Skjern Bank følger de fleste anbefalinger, for de anbefalinger der ikke følges, er der redegjort nærmere herfor i overensstemmelse med følg eller forklar princippet. God selskabsledelse i bankers, sparekasser og andelskassers bestyrelser og direktioner Det henstilles til Finansrådets medlemsvirksomheder at følge de nedenfor anførte afsnit i de Anbefalinger for god selskabsledelse, som Komitéen for god selskabsledelse har udarbejdet, samt den supplerende Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (herefter kaldet anbefalingerne). Områderne vedrører: 4. Det øverste og centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering 6. Ledelsens vederlag Som bidrag til medlemsvirksomhedernes fortolkning, implementering og anvendelse af anbefalingerne, har Finansrådet udarbejdet den nedenfor anførte vejledning til Komitéens anbefalinger, hvori anbefalingerne konkretiseres og eksemplificeres i forhold til ledelse i banker, sparekasser og andelskasser. Finansrådets vejledning til anbefalingerne følger den numeriske systematik i Komitéens anbefalinger. Ved incitamentsprogrammer findes to yderligere krav i forhold til Komitéens anbefalinger og vejledning. Udover vejledningens punkt 5 om det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering, der er udtryk for reglerne i den nye revisorlov samt henvisningen til selskabslovens 139 (vedr. incitamentsaflønning), er ingen af de i vejledningen anførte forhold udtryk for lovregulering. 13

14 Ad 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar Bankers, sparekassers og andelskassers bestyrelser skal fastlægge retningslinjer for og udøve kontrol med direktionens arbejde, herunder opgavernes fordeling mellem direktionsmedlemmerne. Der skal være en skriftlig oversigt over, hvilke dele af direktionens arbejde som bestyrelsen skal føre tilsyn med og inddrages i. Det skal være fastlagt, hvordan bestyrelsen løbende vil kontrollere overholdelsen heraf, sikre, at der er udarbejdet procedurer for direktionens inddragelse af og rapportering til bestyrelsen. Sådanne procedurer udarbejdes af direktionen og godkendes af bestyrelsen, påse, at direktionen besidder relevante kompetencer. Mindst en gang årligt skal bestyrelsen vurdere, om direktionen besidder alle nødvendige kompetencer. Er det ikke tilfældet, er det bestyrelsens ansvar at træffe beslutning om, hvordan denne udfordring kan løses, være en kvalificeret sparringspartner for direktionen. Skjern Bank følger anbefalingerne. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse samt at udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. I bestyrelsens forretningsorden og instrukserne fra bestyrelsen til direktionen er fastlagt nærmere procedurer, hvor forhold som planlægning, opfølgning og risikostyring er adresseret. Endvidere foretages der minimum én gang årligt en evaluering af direktionen, ligesom bestyrelsen foretager selvevaluering. Evalueringsprocessen udmønter sig bl.a. i uddannelsesplaner for det kommende år. Bestyrelsesformandens opgaver Formanden for en banks, sparekasses eller andelskasses bestyrelse skal: sørge for, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsen. Beskrivelsen, som kan indgå i bestyrelsens forretningsorden, skal være skriftlig og specifik, sikre, at hele bestyrelsen inddrages i bestyrelsesarbejdet, og at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt som muligt får lejlighed for at give deres holdning til kende. Skjern Bank følger anbefalingerne. 14

15 Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, der angiver rammerne for bestyrelsens arbejde. Information fra direktionen til bestyrelsen Ud over anbefalingerne i afsnit 4 er det direktionens opgave og ansvar, at: varetage den daglige ledelse af banken, sparekassen eller andelskassen, udarbejde en detaljeret arbejds- og opgavefordeling for direktionen. Denne beskrivelse skal foreligge skriftligt, og bestyrelsen skal orienteres om den valgte fordeling og løbende væsentlige ændringer, tilvejebringe klare retningslinjer for alle væsentlige beslutninger, som skal træffes i banken. Retningslinjerne skal være skriftlige og indeholde anvisninger på, hvilke typer af dispositioner der foretages på et givent stillingsniveau. Endvidere skal der oplyses om formkrav og krav til dokumentation af, hvilke medarbejdere, der har været involveret i processen, og hvem der har truffet de endelige beslutninger, bankens strategi løbende bliver opdateret, og at der udarbejdes skriftligt oplæg hertil, som sendes til bestyrelsen. Skjern Bank følger anbefalingerne. Bestyrelsens skriftlige retningslinjer til direktionen fastlægges i henhold til en instruks, hvoriblandt arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Da bankens direktion udgøres af et enkelt medlem, er der ikke udarbejdet en arbejds- og opgavefordeling for direktionen. Bestyrelsen afholder årligt strategiseminar, hvor alle væsentlige forhold drøftes. Ad 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Sammensætning af bestyrelsen Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at den besidder alle relevante kompetencer i forhold til at lede en bank, sparekasse eller andelskasse. Mindst et bestyrelsesmedlem skal efter revisorlovens 31, stk. 1 have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, som kan være opnået gennem særlig uddannelse, gennem vedkommendes nuværende eller tidligere ledelsesfunktioner eller gennem deltagelse i revisionsudvalgsarbejde. Det centrale i vurderingen af, hvorvidt kompetencerne er tilstrækkelige er, om den pågældende har et tilstrækkeligt kendskab til krav til regnskabsaflæggelse og gennemførelse af revision i virksomheder svarende til den pågældende virksomhed. Skjern Bank følger anbefalingerne. 15

16 Med baggrund i bankens ejerstruktur og brede lokalforankring anses repræsentantskabet for at være en vigtig sparringspartner for såvel bestyrelse som direktion, hvorfor det gennem mange år har været vedtægtsmæssigt bestemt, at generalforsamlingen vælger repræsentantskabet, der efterfølgende blandt sine medlemmer vælger bankens bestyrelse. På den baggrund tilstræbes det, at såvel repræsentantskabet som bestyrelse har faglig kompetence, en god aldersfordeling, samt bred erhvervsmæssig baggrund. Den finansielle lovgivning stiller tillige krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed i form af kvalifikationer og erfaring samt hæderlighed. Rekruttering af nye repræsentantskabs- og dermed bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, hvor der ved opstilling af kandidater til repræsentantskabet sker en valgbarhedsprøvelse. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer Det er bestyrelsesformandens opgave at tage stilling til, om de enkelte medlemmer af bestyrelsen skal tilbydes relevant supplerende uddannelse. Denne vurdering bør foretages mindst en gang årligt for alle bestyrelsesmedlemmer uanset deres anciennitet i bestyrelsen. Skjern Bank følger anbefalingen. Banken tilbyder blandt andet nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Herudover vurderes behovet for supplerende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne løbende og mindst en gang årligt. Bestyrelsens uafhængighed Det har ingen indflydelse på vurderingen af uafhængighed, om et bestyrelsesmedlem er kunde i banken, sparekassen eller andelskassen. Skjern Bank følger anbefalingen. I årsrapporten findes en oversigt over bestyrelsens medlemmer indeholdende oplysninger om de enkelte medlemmers øvrige ledelseshverv i danske aktieselskaber pr. 31. december Ad 6. Ledelsens vederlag Incitamentsprogrammer til medlemmer af direktionen i en bank, sparekasse eller andelskasse skal ud over vilkårene i Komitéens anbefalinger og vejledning: afhænge af flere forskellige parametre, og disse skal specifikt angives. Dette kan fx være stigning i aktiekurs, regnskabsresultat, størrelsen af 16

17 tab, fremgang i indtjening, udviklingen i udgifterne, gennemførelse af konkrete projekter eller sammenligning med fx aktiekursudviklingen i en foruddefineret gruppe af sammenlignelige banker eller sparekasser (Peer Group), indeholde et loft for den potentielle udbetaling. Dette skal ikke nødvendigvis være en beløbsgrænse. Det kan fx være en beslutning om, at udnyttelseskursen på en aktieoption aldrig kan ligge mere end en bestemt procentsats under den aktuelle aktiekurs eller, at udnyttelseskursen ikke må overstige 100 pct. af aktiekursen på tildelingstidspunktet. Den valgte model skal være enkel og let forståelig. Incitamentsprogrammer skal behandles og godkendes på bankens generalforsamling. Derefter skal incitamentsprogrammet uden ugrundet ophold offentliggøres på selskabets hjemmeside. Skjern Bank følger anbefalingen. Banken har ikke indført og har ikke planer om at indføre incitamentsprogrammer, eller tilbyde variable løndele. Bankens bestyrelse og direktion er af den fælles holdning, at incitamentsprogrammer ikke fremmer en langsigtet adfærd. Bankens bestyrelsesmedlemmer og direktion kan investere egne midler i bankens aktier og dermed få del i en værditilvækst på lige fod med bankens øvrige aktionærer. Ad Ekstern revision Finansrådets medlemsvirksomheder skal have stor fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomheder bør derfor stille krav: om, at eksterne revisorer har gennemgået en efteruddannelse målrettet bankområdet, til de team, som eksterne revisorer bruger, dvs. sammensætningen skal sikre, at der mindst er to erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder. For at være en erfaren revisor skal vedkommende ud over ovennævnte efteruddannelse også have deltaget i revision af en bank gennem minimum 3 år. Skjern Bank følger anbefalingen. Banken har stort fokus på den eksterne revisions rolle og kvalifikationer. Bankens eksterne revisorer har bred erfaring inden for den finansielle sektor. 17

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Finansrådet 10. december 2008 Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder Side 2 Det henstilles til alle Finansrådets medlemsvirksomheder at følge

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Anbefalinger omkring God Selskabsledelse / Corporate Governance og Finansrådets supplerende anbefalinger

Anbefalinger omkring God Selskabsledelse / Corporate Governance og Finansrådets supplerende anbefalinger Anbefalinger omkring God Selskabsledelse / Corporate Governance og Finansrådets supplerende anbefalinger Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport og på deres hjemmeside give en redegørelse

Læs mere

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger m.v. Danske, børsnoterede pengeinstitutter skal i deres årsrapport give oplysning

Læs mere

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Frørup Andelskasse Corporate Governance

Frørup Andelskasse Corporate Governance Frørup Andelskasse Corporate Governance Introduktion/konklusion: Redegørelse vedrørende april 2010 til marts 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Sparekassen Den lille Bikube. Corporate Governance

Sparekassen Den lille Bikube. Corporate Governance Sparekassen Den lille Bikube Corporate Governance Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. april 2010 til marts 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Den lille Bikube forholder sig til Komitéen

Læs mere

Frøslev-Mollerup Sparekasse. Corporate Governance

Frøslev-Mollerup Sparekasse. Corporate Governance Frøslev-Mollerup Sparekasse Corporate Governance Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. april 2011 til marts 2012 Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til Komitéen

Læs mere

7. 1 Faster Andelskasse. Corporate Governance

7. 1 Faster Andelskasse. Corporate Governance 7. 1 Faster Andelskasse Corporate Governance Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. august 2012 til juli 2014 Det fremgår nedenfor, hvorledes Faster Andelskasse forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Klim Sparekasse. Corporate Governance

Klim Sparekasse. Corporate Governance Klim Sparekasse Corporate Governance Introduktion/konklusion: Det fremgår nedenfor, hvorledes Klim Sparekasse forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit:

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit: Som bestanddel af ledelsesberetningen til årsrapporten for 2010, følger herved en redegørelse for, hvorledes Møns Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit:

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit: Som bestanddel af ledelsesberetningen til årsrapporten for 2011, følger herved en redegørelse for, hvorledes Møns Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse

Læs mere

De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse m.v. vil kunne ses på hjemmesiden

De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse m.v. vil kunne ses på hjemmesiden Corporate Governance. Indledning Hvidbjerg Bank har siden 2001 løbende forholdt sig til begrebet Corporate Governance i henhold til Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger. Hvidbjerg Bank har forholdt

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse m.v. vil kunne ses på hjemmesiden

De reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse m.v. vil kunne ses på hjemmesiden Corporate Governance. Indledning Hvidbjerg Bank har siden 2001 løbende forholdt sig til begrebet Corporate Governance i henhold til Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger. Hvidbjerg Bank har forholdt

Læs mere

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit:

Corporate Governance Anbefalingerne er opdelt i følgende 9 hovedafsnit: Som bestanddel af ledelsesberetningen til årsrapporten for 2012, følger herved en redegørelse for, hvorledes Møns Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance 2011

Corporate Governance 2011 Corporate Governance 2011 Indledning Danske selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2012

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2012 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2012 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse Gode og dårlige eksempler på afrapportering Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler begrundelse 1.3.4. Det anbefales, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen er til stede

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse)

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse) Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse) Alm. Brand Bank A/S Finansrådets anbefaling til medlemsvirksomhederne om at følge afsnit

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2012. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Redegørelse for Corporate Governance/ God selskabsledelse. (16. februar 2012)

Redegørelse for Corporate Governance/ God selskabsledelse. (16. februar 2012) Redegørelse for Corporate Governance/ God selskabsledelse (16. februar 2012) Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komitéen

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger m.v. Danske, børsnoterede pengeinstitutter skal i deres årsrapport give oplysning

Læs mere

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 b Nærværende redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetningen i ASGAARD GROUP A/S årsrapport for året 1.10.10

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2014

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2014 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger

Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger Virksomhedsledelse - Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) og Finansrådets supplerende anbefalinger m.v. Danske, børsnoterede pengeinstitutter skal i deres årsrapport give oplysning

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Corporate Governance Læs mere på

Corporate Governance Læs mere på Corporate Governance 2013 Læs mere på www.moensbank.dk Som del af ledelsesberetningen til årsrapporten for 2013, skal Møns Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Indledning Danske selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2015 (22. februar 2016) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder,

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 (COrporate Governance) www.djs.dk God selskabsledelse i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for god selskabsledelse (Corporate Governance)

Læs mere

God selskabsledelse og meget mere...

God selskabsledelse og meget mere... Mere dig God selskabsledelse og meget mere... redegørelse for Corporate Governance i Den Jyske Sparekasse Indholdsfortegnelse: Information om Corporate Governance side 3 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Læs mere

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Corporate Governance redegørelse 2016 Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Sjælland-Fyn A/S forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2010 ikke / kan her oplyse, hvorfor man ikke en given

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn A/S forholder sig til Komitéen for

Læs mere

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE

FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE FINANSRÅDETS LEDELSESKODEKS DEN JYSKE SPAREKASSE 2015 www.djs.dk Finansrådets ledelseskodeks i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2012. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2011. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget januar 2015

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget januar 2015 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget januar 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere