Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.27 Den uafhængige revisors erklæringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.27 Den uafhængige revisors erklæringer."

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2014 og Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering.. 6 Consulting... 8 Ship Management Logistics Øvrige aktiviteter Risici Selskabsledelse i ERRIA 14 Aktionærinformation. 18 Bestyrelsen. 22 Ledergruppen. 25 Påtegninger Ledelsespåtegning.27 Den uafhængige revisors erklæringer. 28 Koncernregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 31 Balance 32 Egenkapitalopgørelse. 34 Pengestrømsopgørelse. 35 Noter Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Balance 67 Egenkapitalopgørelse. 69 Noter Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 77 Indholdsfortegnelse 1

3 Brev fra ledelsen Udvikling af kundeportefølje på baggrund af stærke resultater i 2014 For ERRIA blev 2014 endnu et år med fremgang. Det strategiske fundament under forretningsaktiviteterne er styrket med tilgang af nye, store kunder i alle segmenter, omsætningen er øget og vi har fordoblet årets resultat. Der har i 2014 været omsætningsvækst i alle forretningsområder - væsentligst i Logistics med helårseffekten efter overtagelsen af ECS i Vietnam. Samtidig er driftsindtjeningen før afskrivninger og nedskrivninger (EBTIDA) i Consulting og Ship Management forbedret, hvilket på koncernniveau betyder, at vi som forventet har fastholdt EBITDA-margin på 12,3%. uanset om det vedrører forvaltning Højde 19,9 af aktiver, inspektion og ekspertbaserede serviceydelser Bredde 7,4eller håndtering af containere. At omsætte disse muligheder til konkrete resultater står øverst på vores dagsorden de kommende år, hvor vi i alle segmenter vil investere i at udvide forretningsomfanget med nye kunder. Det fokus vil på den korte bane koste lidt på bundlinjen, men på sigt betyde, at vi kan øge væksten betydeligt og opnå større uafhængighed af enkeltengagementer. Sammen med et vedvarende fokus på effektiv ressourceanvendelse vil det skabe grundlag for et bedre indtjeningsbidrag, højere afkast og et stærkere ERRIA. Væsentligt potentiale foran os Udviklingen i 2014 er et stærkt vidnesbyrd om ERRIA's evne til at skabe værdi for sine kunder, samarbejdspartnere og ejere på basis af de betydelige vidensbaserede maritime kompetencer inden for international skibsdrift, teknisk know-how, tilsyn, administration, nybygning og reparation, koncernen råder over. Og dermed en cementering af potentialet i vort forretningsgrundlag og strategi. Når vi kigger fremad står det imidlertid også klart, at potentialet langt fra er udtømt. Vores vidensbase, kapacitet og platform giver mulighed for yderligere vækst, højere produktivitet og bedre indtjening. Markedsudviklingen understøtter i høj grad en stigende efterspørgsel efter de kernekompetencer, vi i en fleksibel og effektiv pakke bringer til bordet, København, den 13. marts 2015 Kaare Vagner Formand Henrik N. Andersen CEO Ledelsesberetning - Brev fra ledelsen 2

4 Hoved- og nøgletal for koncernen t.dkk Resultatopgørelse Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Årets resultat fra ophørende aktiviteter Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat moderselskabets aktionærer Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst for året Balance Materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital i alt Balancesum Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Antal aktier ekskl. egne aktier ultimo Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Overskudsgrad 12,5% 9,0% Negativ Negativ 3,8% Afkastningsgrad af investeret kapital (ROIC) 68,8% Negativ Negativ Negativ 0,4% Egenkapitalens forretning i % (ROE) 64,0% -4,1% -231,4% 478,0% -66,0% Soliditet 22,5% 12,1% 7,4% -63,1% 12,2% Resultat pr. aktie (DKK) 1,0 0,5 26,3-39,7-13,4 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal" fra Der henvises til koncernregnskabets note 1 "Anvendt regnskabspraksis". Ledelsesberetning - Hoved- og nøgletal for koncernen 3

5 Hovedpunkter i 2014 og 2015 Omsætning og resultat på linje med forventningerne Årets omsætning er øget med 23,4% til 97,9 mio. DKK og er dermed realiseret indenfor det forventede interval på mio. DKK. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) er i 2014 på 12,1 mio. DKK svarende til en EBITDA-margin på 12,3%. Resultatet modsvarer således forventningen om et EBITDA i niveauet mio. DKK. Investeringer i salgsarbejde og forretningsudvikling ERRIA har i 2014 investeret i udvikling af salgsafdelingen. Resultaterne har vist sig i form af fremgang i alle segmenter. Samtidigt har øget fokus på forretningsudvikling bidraget til at udvikle aktivitetsgrundlaget og lagt grunden til lancering af nye videnstunge services, bl.a. i relation til Maritim Energi Optimering (MEO) og andre ingeniørdrevne disicipliner. Tilgang af nye kunder reducerer afhængighed En væsentlig del af ERRIA s omsætning og cash flow i 2014 stammer fra enkeltkunder. ERRIA har i 2014 arbejdet målrettet på at udvikle kundegrundlaget og reducere afhængigheden af enkeltkunder og ved indgangen til 2015 er der i Consulting indgået aftaler, som tilfører 15 nye kunder og bringer kundebasen op på 25. På tilsvarende vis, har Logistics på meget tilfredsstillende vis tilføjet en række af de største containerrederier og shippingvirksomheder til kundeporteføljen. Der henvises til koncernregnskabets note 2 og 4 vedrørende enkeltkunders betydning for ERRIA s omsætning og cash flow. Udvidelse af samarbejdet med KIRK Kapital KIRK Kapital valgte i 2014 at overlade driften af deres 6 MR-Tankskibe til ERRIA. Samarbejdet har desuden resulteret i, at KIRK Kapital har købt Danske Bank og Finansiel Stabilitet ud og således i dag er storaktionærer i ERRIA A/S med en ejerandel på 28,43%. Adressering af arbejdskraft mangel til Offshore segmentet ERRIA's aktiviteter inden for den maritime sektor og selskabets betydelige globale netværk vil fremover blive udnyttet til at adressere den stigende efterspørgsel efter midlertidig arbejdskraft til Offshore segmentet. Resultat overføres til egenkapitalen Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2014, men at årets resultat overføres til egenkapitalen og dermed stilles til rådighed for realisering af den fastlagte vækststrategi. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at det forventede likviditetsberedskab for 2015 er tilstrækkeligt for koncernen og moderselskabet til at fortsætte driften frem til næste statusdag. Der henvises til redegørelsen herom i koncernregnskabets note 2. Forventninger til 2015 ERRIA vil fortsætte arbejdet med at udvikle forretningsgrundlaget med henblik på at øge aktivitetsomfanget, og det forventes at give omsætningsvækst i Ship Management og Logistics i Ledelsen vil dog samtidig fastholde fokus på, at nedbringe afhængigheden af enkelte kunder, og det vil i 2015 reducere omsætningsniveauet i Consulting, da aktiviteterne i det venezuelanske olieselskab PDVSA forventes at blive mindre end i På den baggrund forventer ledelsen, at ERRIA i 2015 vil realisere en samlet omsætning i niveauet mio. DKK og et EBITDA i niveauet 7-10 mio. DKK. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse og vurdering af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og koncernens faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i ERRIA A/S. Ledelsesberetning - Hovedbegivenheder 4

6 Strategi, forretningsområder og mål Strategiske målsætninger ERRIA's vision er at blive verdens bedste maritime service udbyder og uafhængige 'one stop shop' for vores kunder. Missionen er at navigere effektivt gennem komplekse og udfordrende vande, med den bedste besætning om bord. Vores kerneværdier er 'Handling', 'Mod' og 'Kæde' i sammenhængen; Vi skaber handling, vi tør være modige og kæden er stærk. Kerneværdierne skal forankres i organisationen og skinne gennem på vores måde at tænke og arbejde på. Internationalt vidensbaseret forretningsgrundlag ERRIA har i dag et internationalt forretningsgrundlag baseret på knowhow og vidensydelser inden for kompleks håndtering af asset management, service og administration for skibsejere og fragtvirksomheder. Ydelserne er grupperet i tre hovedforretningsområder: Consulting Ship Management Logistics Det er koncernens mål at fastholde og udvikle ekspertisen inden for Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide koncernens gunstige markedsposition yderligere. I Logistics skal vi via høj kvalitet og omkostningseffektivitet styrke kundebasen og øge indtjeningen. Partnerskabsmodel baseret på full-service strategi Koncernens overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af shipping services i et full-service koncept i et tæt samarbejde med kunderne. ERRIA er dermed en international maritim "one stop shop" som tilbyder services i flere lande, hvor lokale kompetencer og ressourcer kan udnyttes optimalt. Det skal sikre en dynamisk organisation inden for skibsadministration, bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Forretningsområderne er baseret på følgende kernekompetencer: Consulting Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Ship Management Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Dokningstilsyn Logistics Containerreparationer Container klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Services uden for hovedforretningsområderne omfatter: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier Interne kompetencer udnyttes på tværs af forretningsområderne, så opgaverne løses på stærkeste vis med afsæt i både en teoretisk og praktisk tilgang med henblik på at sikre synergier på både kunde- og omkostningssiden. Ledelsesmæssige fokusområder for 2015 ERRIA har i 2014 har haft succes med at tiltrække og indgå samarbejdsaftaler med nye kunder, specielt inden for Consulting og Logistics. I 2015 vil vi opretholde dette fokus, og målrettet arbejde på at øge antallet af kunder i alle forretningsområder. Dels for at realisere de enkelte segmenters vækstpotentiale, dels for at sikre større diversitet i forretningsgrundlaget, så koncernens eksponering mod specifikke geografier og enkeltkunder over tid reduceres. Ledelsen vil i 2015 desuden have fokus på, at udnytte kapaciteten og sikre højere effektivitet i alle elementer af ERRIA's forretning. Salgsindsatsen på tværs af organisationen vil blive yderligere udviklet, og i Logistics er der ultimo 2014 igangsat et vigtigt lean-projekt, som vil skabe procesmæssige rammer for bedre ressourceudnyttelse og højere indtjeningsevne. Ledelsesberetning - Strategi, forretningsområder og mål 5

7 Finansiel rapportering Resultatopgørelse og balance ERRIA omsatte i 4. kvartal 2014 for 24,3 mio. DKK. Dermed udgjorde koncernens samlede omsætning i ,9 mio. DKK mod 79,1 mio. DKK i 2013, svarende til en vækst på 23,8%. Af omsætningsfremgangen på 18,8 mio. DKK, kan 15 mio. DKK tilskrives helårseffekten af forretningsaktiviteterne i Logistics, der blev tilkøbt medio Den resterende del af fremgangen kan henføres til en positiv udvikling i Consulting, idet omsætningen i Ship Management har været stabil. Selskabets aktivitetsudvikling har i 2014 dermed været på niveau med forventningerne om en omsætning i niveauet mio. DKK. Omsætning (mio. DKK) Resultatfremgangen har i 2014 været betydelig i Consulting, hvor EBITDA-margien er øget fra 34,5% til 38,9%. Også Ship Management har øget indtjeningsbidraget og realiserede en EBITDA-margin på 38,7% mod 32,2% i Indtjeningen i Logistics endte med en EBITDA-margin på 5,4% EBITDA (mio. DKK) og EBITDA-margin 13,9% 5,0 8,1% 4,3 4,1% 2,0 12,5% 9,9 12,3% 12,1 35, , , , , Koncernens resultatandel i det associerede selskab Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. påvirkede i 2014 resultat af primær drift (EBIT) med 3,5 mio. DKK. Nedskrivninger på aktiver disponeret for salg og ordinære afskrivninger udgjorde i alt 3,4 mio. DKK. Omsætning % 12% Consulting Ship Management Logistics EBIT udgjorde herefter 12,2 mio. DKK mod 7,1 mio. DKK i Efter nettofinansielle omkostninger på 2,2 mio. DKK og skat på 2,2 mio. DKK, udgjorde årets resultat i ERRIA 7,9 mio. DKK, hvilket var en fordobling i forhold til sidste års 4,0 mio. DKK. Resultatet betegnes af ledelsen som tilfredsstillende 1% 42% Ikke fordelt Med et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 1,3 mio. DKK i årets sidste kvartal, realiserede koncernen i 2014 et EBITDA på 12,1 mio. DKK (EBITDA-margin på 12,3%) mod 9,9 mio. DKK i 2013 (EBITDA-margin på 12,5%). Koncernens driftsindtjening modsvarer således forventningen om et EBITDA i niveauet mio. DKK.. Ledelsesberetning - Finansiel rapportering 6

8 Balancesummen er øget fra 58,0 mio. DKK primo 2014 til 78,0 mio. DKK ultimo året. Ændringen skyldes større tilgodehavender i Consulting, som øgede koncernens samlede tilgodehaveder til 29,0 mio. DKK fra 8,6 mio. DKK sidste år. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo ,7 mio. DKK mod 6,9 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalandelen blev således i 2014 styrket fra 11,8% primo til 21,4% ultimo. Koncernens rentebærende gæld udgjorde ultimo 2014 i alt 35,2 mio. DKK mod 17,2 mio. DKK i 2013 som følge af øget træk på koncernens driftskreditter på 14,3 mio. DKK, hvilket skyldes forsinket betaling fra PDVSA. Andre forhold Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 311 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. Begivenheder efter balancedagen ERRIA A/S har modtaget betaling fra PDVSA, således at overforfalden tilgodehavender fra salg og tjenestydelser er nedbragt med 3,4 mio. DKK. Ledelsesberetning - Finansiel rapportering 7

9 Consulting Med baggrund i stor teoretisk viden og operationel erfaring rådgiver og fører Consultning tilsyn for sine kunder i forbindelse med nybygning, ombygning eller reparation af deres skibe overalt i verden. Kundeporteføljen består primært af rederier, der har outsourcet den tekniske drift, som har begrænsede ressourcer og viden inden for nybygningsprojekter eller mangler erfaringer inden for givne geografier, fx i Kina. Kontrakterne med disse er typisk rammeaftaler, bl.a. relateret til byggetilsyn af VLCC, Aframax tankere, Bitumenen tankere, færger, slæbebåde, hotelskibe, platform supply skibe mv. Hertil kommer inspektioner af skibsværfter på vegne af kunder for at sikre, at værftet kan imødekomme kravspecifikation og reelt kan levere den kvalitet, der sættes i udsigt forud for ordreafgivelse. Kernekompetencerne i Consultning omfatter: Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Consulting har etableret nære relationer til kunder globalt med specielt stærkt fodfæste i Sydamerika, og inviteres ofte til budrunder på opgaver til udførelse i både denne region og andre dele af verden. Den 'danske' mentalitet benytter ERRIA til at bygge bro mellem forskellige kulturer og derved sikre en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af opgaverne til gavn for både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Consulting beskæftiger ultimo 2014 i alt 27 medarbejdere over hele verden Omsætning % 1% 12% 42% Consulting Ship Management Logistics Ikke fordelt Udvidelse af forretningsgrundlag i var endnu et travlt år i Consulting. Omsætningen blev øget med 7,2% til 44.2 mio. DKK og EBITDA blev. realiseret med 17,2 mio. DKK, svarende til en margin på 38,9%. Consulting har i 2014 øget antallet af kunder betydeligt fra 10 til 25, og bl.a. løst opgaver for nye kunder fra Brasilien, Mexico og Rusland. Udvidelsen af kundeporteføljen er understøttet af, at Consulting har styrket sine services inden for videnstunge områder og ingeniørtunge discipliner, herunder test og optimering af skibsmotorer. Aktiviteten har været høj på inspektioner af alle skibstyper, som der i årets løb blev gennemført ca. 90 af globalt. ERRIA har desuden færdiggjort byggetilsyn på værftet i Jiangsu provinsen i Kina på et DWT stort kemikalietankskib til det Argentinske selskab National Shipping, som forlod værftet juni Consulting har endvidere på vegne af kunder i Sydamerika og Rusland udført byggetilsyn på skibe globalt.. Ledelsesberetning - Consulting 8

10 Større kundediversificering og bredere geografik fokus Styrkelsen af kundegrundlaget, som ERRIA har gennemført i 2014, giver kritisk masse på Consultings vidensressourcer og medvirker til at reducere afhængigheden af enkeltengagementer Diversitet i kundeporteføljen er en væsentligt strategisk prioritet, som ledelsen målrettet adresserer for at styrke aktivitetsgrundlaget og reducere afhængigheden af enkelte kunder. ERRIA vil i 2015 fortsat fokusere på at håndtere skibs og off-shore byggeprojekter i Asien, for kunder i Syd og Centralamerika, hvor efterspørgslen er høj. Men også uden for denne region styrker Consulting sine aktiviteter og tilstedeværelse med henblik på at udvide kundeporteføljen og øge væksten. Omsætning (mio. DKK) 44,2 41,1 41, EBITDA (mio. DKK) og EBITDA-margin 34,9% 38,9% 25,5% 10, , , Ledelsesberetning - Consulting 9

11 Ship Management Ship Management har betydelige kompetencer inden for flådehåndtering til større internationale kunder, som råder over et skib eller en flåde. I et marked præget af stor konkurrence, pres på fragtrater og fokus på marginaler, er det helt centralt for skibsredere at sikre sig den løbende optimering af drift, bemanding og administration, som ERRIA kan levere. Hovedforretningsområdet leverer følgende ydelser: Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Dokningstilsyn Herudover tilbyder forretningsområdet: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier Ship Management's forretningsgrundlag er baseret på partnerskabslignende samarbejdsaftaler med større kunder, typisk finansielle investorer eller rederier med begrænset viden om eller få ressourcer til optimering. Skibe under management i ERRIA drives til et OPEX, der hører til blandt markedets bedste. Alle medarbejdere i afdelingen er kompetente på et højt fagligt niveau som evner selv at tage beslutninger og derved sørge for at opretholde smidige processer til gavn for alle. Ship Management beskæftiger 10 medarbejdere og har værksted på Prøvestenen i København. Stabil kurs med stigende indtjening Ship Managements omsætning steg i 2014 med 4,6% til 11,6 mio. DKK, mens EBITDA blev øget fra 3,6 mio. kr. til 4,5 mio. DKK. Ship Management har i 2014 øget sit forretningsgrundlag med nye centrale kunder, herunder bl.a. KIRK Kapital for hvem ERRIA varetager driften af de seks skibe i flåden. Derudover har fokus i 2014 været på at udvide samarbejdet med eksisterende kunder og tilføje nye kunder til porteføljen. Begge dele er forløbet tilfredsstillende og bekræfter områdets vækstpotentiale. Differentiering skal fortsat drive partnertilgang Markedet for flådehåndtering er præget af mange spillere og stor konkurrence. For at sikre en attraktiv markedsposition er det derfor nødvendigt for ERRIA at differentierer sig på centrale kompetencer og ydelsernes kvalitet. Med udgangspunkt i en stigende ordreindgang til væftsindustrien på tank, blandt andet fra kapitalfonde, vil ERRIA styrke kundeporteføljen med basis i partnertilgangen, og dermed søge at opnå større afkast på den know-how og kompetenceplatform, selskabet råder over. Omsætning (mio. DKK) ERRIA er førende inden for Maritim Energi Optimering (MEO) hvor selskabet er i besiddelse af stor viden og ekspertise til stor gavn for sine kunder. 8,5 11,1 11,6 Omsætning % 12% Consulting Ship Management Logistics EBITDA (mio. DKK) og EBITDA-margin 38,8% 32,4% 29,4% 1% 42% Ikke fordelt 2,5 3,6 4, Ledelsesberetning - Ship Management 10

12 Logistics Aktiviteterne i Logistics udgøres af ERRIA Container Services Ltd. (ECS), som ERRIA siden juni 2013 direkte og indirekte via Saigon Shipping Ltd. har ejet 68% af. ECS og Logistics beskæftiger sig med international container service og warehousing, og ambitionen er, at udvikle og udvide den stærke position, ECS har i Vietnam, ved at udvide kundegruppen af internationale containertransportører. Services udbudt af Logistics omfatter: Containerreparationer Container klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Logistics beskæftiger 267 medarbejdere fordelt på 12 lokaliteter i Vietnam, med hovedkontor i Ho Chi Minh City. Omsætning i % 1% 12% 42% Consulting Ship Management Logistics Ikke fordelt Målrettet udvidelse af kundeportefølje Logistics har i 2014 omsat for 41,0 mio. DKK og genereret en EBITDA på 2,2 mio. DKK, svarende til en margin på 5,4%. Fokus har i 2014 været på at øge kvaliteten af sine services og produkter samt at initiere dialog med nye potentielle kundeemner, så kapaciteten på lokaliteterne i Vietnam på sigt udnyttes bedre. Aftalen med Maersk Line er genforhandlet for 2015 hvilket har givet en forventning om øget volumen og et fremadrettet styrket samarbejde. For at håndtere væksten er organisationen blevet styrket og tilført flere ressourcer, ligesom ECS har indgået lejeaftale, der sikrer adgang til yderligere opbevaringskapacitet. I slutningen af 2014 har ECS igangsat et lean-projekt med henblik på at optimere produktion og logistik. De indledende undersøgelser og beregninger pågår primo 2015 og forventes i løbet af regnskabsåret at give anledning til organisatoriske og procesmæssige ændringer, som vil udnytte ressourcerne mere effektivt og sikrer højere indtjeningsmarginaler. Solidt vækstpotentiale Vietnam er en stort eksportland og er et centralt knudepunkt for søtransporten mellem Asien og Vesten, hvor containere kommer til Vietnam med bl.a. maskiner, reservedele, tekstil og råvarer og returnerer til Vesten med elektronik, tøj, fodtøj, møbler, skaldyr og landbrugsprodukter så som ris, kaffe og cashewnødder. ECS har adgang til betydelige arealer til opbevaring og reparation af containere i Ho Chi Minh City & Haiphong i Nord- og Sydvietnam og udnytter løbende på muligheden for at udvide disse for at sikre den fornødne vækstkapacitet. Sammen med evnen til at drive terminalerne omkostningseffektivt til attraktive priser og en høj kvalitet, udgør det de væsentligste konkurrencemæssige fordele for ECS. Logistics fokus vil fortsat i 2015 være på at optimere produktiviteten og øge kunde- og omsætningsgrundlaget med henblik på at styrke indtjeningen Omsætning (mio. DKK) En målrettede indsats har gjort, at Logistics i 2014 har indgået nye kundeaftaler med en række af verdens største containerrederier om opmagasinering og reparation. RCL, Gemadept, Triton, CMA CGM, MOL, Huyndai, Wanhai, VSS, Sajaka, Hazel og K Line er således blevet tilføjet til kundeporteføljen og vil fremover tegne sig for en stigende del af omsætningen. 26, (7 mdr.) 41, (12 mdr.) Ledelsesberetning - Logistics 11

13 Øvrige aktiviteter Offshore personale Med henblik på at udnytte ERRIA's ekspertise inden for den maritime sektor og selskabets betydelige globale netværk har selskabet ultimo 2014 igangsat et nyt initiativ, der adresserer den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft til offshore segmentet. Hensigten er at bistå kunder med at besætte midlertidige stillinger med højt kvalificeret og erfarent personale inden for offshore og den maritime sektor. Aktiviteten er placeret i ERRIA A/S. Saigon Shipping J/S Company Ltd. ERRIA A/S ejer 34,1% af det vietnamesiske handels- og logitisk selskab Saigon Shipping J/S Company Ltd. beliggende i Ho Chi Minh City. Erria Container Services Ltd. 49,0% Selskabet ejes og opereres i samarbejde med Erria A/S som årligt håndterer ca containere for kunder som Maersk Line, MCC, Safmarine, RCL, Gemadept, Triton, CMA CGM, MOL, Huyndai, Wanhai, VSS, Sajaka, Hazel og K'Line. Uni-Tankers A/S ERRIA A/S besidder en post på 6,7% af aktierne i Uni- Tankers A/S. Aktierne i Uni-Tankers A/S er koncernens eneste tilbageværende aktiv med direkte eksponering mod Shipping. Selskabet er beskæftiget inden for Logistics herunder: Warehouse operatør i samarbejde med DAMCO & Sunrise Logistic Havneagent med fem selvstændige kontorer langs Vietnams kyst Container trucking & depot I 2014 afhændede selskabet sin 34,0% ejerandel i Korex - Express Saigon Logistics Co. Ltd.. Desuden har Saigon Shipping Company i 2014 frasolgt sit sidste skib. Skibsaktiviteten er dermed helt afviklet, og Saigon Shipping Company er nu 100% fokuseret på logistik. Ovenstående har påvirket ERRIA's EBIT positivt med ca. 3,6 mio. DKK i regnskabsåret Selskabet besidder følgende ejerandele: Sunrise Logistics Co. Ltd. 51,0% Selskabet ejer og opererer i samarbejde med japanske Mitsui et kvm stort warehouse centralt placeret i en af Ho Chi Minh Citys industrial zones, hvorfra både import og eksport last håndteres for eksterne kunder. Ledelsesberetning - Øvrige aktiviteter 12

14 Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, som selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler ERRIA har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Denne risiko søges afdækket ved målrettet at arbejde mod at udvide kundekredsen inden for alle segmenter, og dermed reducere koncernens indtjeningsmæssige afhængighed af enkelte kundeforhold. Administrationsaftaler ERRIA A/S har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. Selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Serviceaftaler Erria Container Services Ltd. har lavet serviceaftaler med flere rederier om håndtering og reparation af containere. Aftalerne løber typisk 12 måneder ad gangen. Da Mærsk fortsat er den største kunde hos Erria Container Services Ltd., er risikoen væsentligt relateret til hertil. Medarbejderrisici Forretningsområderne Consulting og Ship Management er funderet på medarbejdernes viden og ekspertise. Ved konstant at kompetanceudvikle alle medarbejdere mindskes sårbarheden ved fratrædelser. Tilgodehavender ERRIA har fokus på løbende sikring af tilgodehavender, men er eksponeret overfor sene betalinger hos større kunder, som følge af forrentningsgrundlagets geografiske sammensætning. Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 2. Politisk stabilitet Koncernen har et betydeligt engagement på globalt plan, herunder særligt Asien og Sydamerika Som følge af de politiske forhold i de pågældende regioner, kan det være vanskeligt helt eller delvist at udføre kapital, og transaktionerne kan være forbundet med en betydelig usikkerhed og lange tidshorisonter for modtagelse af betalinger. Eventuelle magtskifter eller ændringer i den politiske stabilitet, økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer eller udførsel af kapital i de lande, hvor ERRIA opererer, kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernen fremtidige udvikling, driftsresultater, pengestrømme og finansielle stilling. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis. Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes ERRIA A/S kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Finansielle risici Der henvises til note 3 i koncernregnskabet. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 2. Valutarisici ERRIA vurderer løbende på selskabets eksponering i valuta. Seneste analyse viser, at ind- og udbetalinger i så stor udstrækning matcher i de enkelte valutaer, at der ikke er behov for yderligere tiltag. På balancen er den valutamæssige eksponering mod VND og USD. Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 3. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til koncernregnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn. Ledelsesberetning - Risici 13

15 Selskabsledelse i ERRIA Bestyrelses- og direktionssammensætning samt arbejde Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem 3 og 7 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilken viden og professionel erfaring der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen. Samtidig arbejder bestyrelsen på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, køn, international erfaring mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastlægger målsætninger, strategier og aktivitetsområde og påser, at selskabet efterlever krav til og lovgivning for børsnoterede selskaber. Endvidere fører bestyrelsen tilsyn med, at direktionens daglige ledelse af selskabet. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen angiver. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 6 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om koncernens forhold, herunder en fast månedlig rapportering. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og kompetencer. I 2014 viste konklusionen på undersøgelsen et godt samarbejde imellem direktion og bestyrelse samt tilfredsstillende individuelle indsatser, resultater og kompetencer. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af to bestyrelsesmedlemmer. Relevansen af øvrige udvalg vurderes løbende. Mangfoldighed Under hensyntagen til ønsket om, at det altid er den mest kvalificerede person, der bestrider en given stilling, er det selskabets politik at arbejde for at få flere kvindelige kandidater, så det underrepræsenterede køns andel af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til minimum 1 i P.t. er alle aktionærvalgte medlemmer mænd. Desuden vil ERRIA ved rekruttering til øvrige ledelsesniveauer og ved forfremmelser til lederstillinger sikre, at der altid drøftes mindst en kvalificeret kvindelig kandidat. Den nuværende ledelse i ERRIA består uændret af 4 mænd og målet er her ligeledes at opnå en andel på 25% inden udgangen af Der er i 2014 blevet rekrutteret til en ny lederstilling i ECS i Vietnam, hvor positionen som økonomichef blev besat af en kvindelig ansøger. Vedtægtsændringer Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, og træffer alle øvrige beslutninger baseret på simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Selskabslovens bestemmelser eller vedtægterne kræves særligt stemmeflertal eller repræsentation. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer modtager fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen. Direktionens aflønning kan bestå af tre elementer; 1) en fast løn bestående af årlig gage, pensionsbidrag samt firmabil og øvrige sædvanlige personalegoder, 2) kontantbonus fastsat på baggrund af realisering af selskabsspecifikke og personlige mål og 3) incitamentsaflønning i form af aktieoptioner og medarbejderaktier. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 14

16 Risikovurdering Bestyrelse og direktion foretager løbende en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Selskabets risikovurdering og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inklusiv blandt andet IT er designet med henblik på effektivt at styre og eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. En af bestyrelsens kontrolopgaver er at sikre, at der sker en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici identificeres, og at der opbygges systemer til risikostyring. I den forbindelse har koncernen fokus på kapitalberedskabet, likviditet, valuta, rente og låneaftaler. Ledelsen holder sig løbende opdateret om udviklingen i de markeder, hvor koncernen opererer. Dette gøres blandt andet ved at have tæt kontakt til samarbejdspartnere og ved at have et udbygget kontaktnet til shippinganalytikere m.fl. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten evaluerer bestyrelsen koncernens risikostyring og de vedtagne politikker. I den forbindelse har bestyrelsen valgt at koncernens regnskab skal udfærdiges i DKK. Se i øvrigt særskilt note 3 vedrørende finansielle risici og afsnittet "Risici" vedrørende koncernens risikostyring. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlig fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Revision og intern kontrol Selskabets eksterne revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse minimum en gang årligt og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisionen deltager i bestyrelsesmødet i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og revisionsudvalg samt i udvalgte møder med bestyrelsen. Rammerne for revisionens arbejde, herunder honorering, revisionsrelaterede arbejdsopgaver samt ikkerevisionsrelaterede arbejdsopgaver, beskrives i revisionsprotokol og aftalebreve. Bestyrelsen gennemgår årsrapporten på et møde med den eksterne revisor og revisors observationer og væsentlige forhold fremkommet i forbindelse med revisionen drøftes. Herudover gennemgås den valgte regnskabspraksis og de revisionsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt de interne kontrolsystemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis på området. Revisionsudvalg Selskabet har et revisionsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, der fungerer som formand for udvalget og bestyrelsesformanden. Udvalget har i 2014 afholdt 3 møder, hvoraf 2 var med deltagelse af den generalforsamlingsvalgte revisor. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 15

17 Information og kommunikation Bestyrelsen og direktionen har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Et af målene hermed er at sikre, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, samt at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Der lægges således vægt på, at der - inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber - er en åben kommunikation i virksomheden, samt på, at den enkelte kender sin rolle i det interne kontrolmiljø i virksomheden. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelse af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Som børsnoteret selskab skal selskabet fastsætte procedurer, som giver bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger vedrørende koncernens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Bestyrelsen henholder sig til de rapporter der er beskrevet nedenfor, ved ledelsen af, tilsynet med og rapportering af koncernens økonomiske stilling og driftsresultat: En strategiplan Et budget og et estimat for de følgende 5 kvartaler En løbende opfølgning på budgettet og revidering af estimatet En måneds- og kvartalsrapportering Løbende ledelsesrapportering omfatter: Månedlige økonomiske resultater og opgørelse af den økonomiske stilling Sammenligning af budgetteret, estimeret og realiseret resultat på måneds-, kvartals- og årsbasis Kvartalsrapport vedrørende det økonomiske resultat og den økonomiske stilling Resumé af væsentlige resultatindikatorer eller begivenheder på hvert bestyrelsesmøde Gennemgang af kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre at alle tilsagn og forpligtelser indregnes Likviditetsprognose og kapitalberedskab Gennemgang af valuta og renterisici Selskabet har tilrettelagt intern regnskabskontrol med henblik på at sikre fuldstændighed og nøjagtighed i selskabets regnskabsbøger og en detaljeret intern kontrol vedrørende handel med selskabets aktier. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den ovenfor beskrevne kontrol sikrer effektive procedurer for regnskabsaflæggelsen. God selskabsledelse (Corporate Governance) Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen A/S" er ERRIA A/S omfattet af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger vedr. god selskabsledelse. Komitéen udsendte i november 2014 en opdatering af anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 baseret på "følg eller forklar"- princippet, se Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance følges af ERRIA. Selskabets bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af koncernen. Målet er at sikre, at koncernen ledes på en sådan måde, at koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 16

18 Selskabet har for følgende områder valgt en anden praksis end den anbefalede: Selskabet har ikke vedtaget politikker for selskabets forhold til interessenter, men følger dog anbefalingen ved via selskabets hjemmeside og i årsrapporten åbent at informere om strategi, ledelse, kapitalforhold, organisation samt vedtægter Selskabet har ikke en politik vedrørende samfundsansvar, men er bevidst om sit ansvar i forhold til sine omgivelser, men under hensyn til selskabets fremtidige aktiviteter og økonomiske ressourcer, har ledelsen valgt ikke at udforme politikker, hvis efterlevelse måtte kunne være usikre Ledelsesberetningen i selskabets årsrapport indeholder en redegørelse for ledelsessammensætningen. Bestyrelsen er sammensat ud fra en helhedsvurdering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence, alsidighed, mangfoldighed og i relation til selskabets aktuelle situation. Redegørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de enkelte medlemmers særlige kompetencer, eller hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt fundet, at der var behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet lægger vægt på, at bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og at medlemmerne til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen Bortset fra revisionsudvalg, har bestyrelsen besluttet ikke at benytte udvalg eller komitéer, idet bestyrelsen finder, at en lille operationel bestyrelse muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse Grundet selskabets størrelse, er der ikke basis for at oprette intern revision. Der er dog udarbejdet interne procedurer, som tilstræber at adskille udførende og kontrollerende funktioner i økonomiafdelingen Selskabet har ikke nedsat et nomineringsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Selskabet har ikke nedsat et vederlagsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at anvende samme rådgivere som betjener selskabets direktion Selskabet har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har, og vil løbende vurdere bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvaret som er forbundet hermed. Den fastsatte aflønning til bestyrelse og direktion vurderes at afspejle tilsvarende vederlag i selskaber af samme størrelse og kompleksitet. Vederlag til bestyrelse og direktion offentliggøres i årsrapporten og på generalforsamlingen I årsrapporten gives der kun oplysning om det samlede honorar til den samlede bestyrelse og direktion. Der oplyses således ikke honorar for hvert enkelt bestyrelsesmedlem i selskabet, da selskabet mener at det væsentligste er, at aktionærerne kan bedømme det samlede vederlag og udvikling heri Som følge af, at medarbejderne har mulighed for direkte og uformel adgang til både bestyrelse og direktion har selskabet ikke fundet det formålstjenligt at have en Whistleblower -ordning ERRIA har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance med udgangspunkt i de offentligjorde anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades i sin helhed på på følgende link: ments/2014/corporate_governance/aarsrapp._2014_co rporate_governance 6._maj_2013_- _Opdat._nov._2014_.pdf Samfundsansvar Jævnfør årsregnskabslovens 99a har ERRIA ikke en politik for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger. For nærværende indeholder selskabets redegørelse for samfundsansvar derfor ikke oplysninger, om hvilke standarder der følges, hvordan selskabet omsætter dem til handling, en vurdering af hvad der er opnået samt forventningerne til det fremtidige arbejde. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 17

19 Aktionærinformation Det er ERRIA's politik at tilbyde et vedvarende højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med aktionærer og andre interessenter om ERRIA's strategi, målsætninger og forventninger til fremtiden. Medlem Bent U. Porsborg Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december - stk stk stk. Stamdata Nominel aktiekapital DKK Antal aktier stk. Aktieklasser 1 Stemmeretsbegræninger Ingen Handelsbørs NASDAQ OMX København Handelssymbol ERRIA ISIN-kode DK Blomberg kode ERRI:DK Reuters kode ERRIA.CO Aktionærer og kapital Den 31. december 2014 har selskabet registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: KIRK Kapital A/S, Vejle 28,43% Kapitalforeningen LD, Kbh. V. 24,40% Glumsø Invest ApS, Kbh. Ø 11,24% Anpartsselskabet af 22/3 1973, Odense C 5,64% Lis & Kaare Vagner Jensen, Hørsholm 5,31% C.C.N. Holding A/S, Odense SV 5,26% Bestyrelsen er ikke tildelt aktieoptioner. Udbyttepolitik Det er ERRIA's mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. Bortset fra oplysninger anført i koncernregnskabets note 5, er der ikke indgået væsentlige aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Bestyrelsens aktiebeholdning Formand Kaare Vagner Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december stk. - stk stk. Via ejerskab og/eller kontrollerende indflydelse råder Kaare Vagner inddirekte over yderligere stk. aktier. Næstformand Finn Buus Nielsen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december Medlem Claus Jarlgaard Jensen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december 166 stk. - stk. 166 stk stk stk stk. Ledelsesberetning - Aktionærinformation 18

20 OMX børsmeddelelser i / marts 2014: ERRIA offentliggør årsrapport for / april 2014: ERRIA indkalder til generalforsamling 03/ april 2014: Meddelelse om blankofuldmagter 04/ april 2014: Referat af generalforsamling den 24. april 2014 og nye vedtægter 05/ maj 2014: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts / august 2014: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. juni / september 2014: Storaktionærmeddelelse - Finansiel Stabilitet 08/ november 2014: Storaktionærmeddelelse - Finansiel Stabilitet 09/ november 2014: Storaktionærmeddelelse - Danske Bank 10/ november 2014: Storaktionærmeddelelse - KIRK Kapital 11/ november 2014: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2014 Finanskalender marts 2015 Offentliggørelse af årsrapport april 2015 Generalforsamling 28. maj 2015 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2015 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår november 2015 Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2015 Omsætningens samlede kursværdi i 2014 svarede til 64,2 mio. DKK (2013; 8,8 mio. DKK ). ERRIA A/S' markedsværdi var 183,2 mio. ved regnskabsårets udløb mod 146,9 mio. DKK ved udgangen af ,00 Aktiekurs udvikling 31. december 2011 til 31. december ,00 20,00 15,00 10,00 5, Ledelsesberetning - Aktionærinformation 19

21 Bestyrelsen Kaare Vagner, formand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage ApS Nordatlantiske Venture A/S SKAKO A/S SKAKO Concrete A/S SKAKO Vibration A/S Strandøre Invest A/S Næstformand Mols-Linien A/S Født 1946, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses ikke for at være uafhængig Curriculum Vitae : Administrerende direktør N&V Holding ApS : Koncernchef Adtranz (Daimler-Benz Transp. Ltd.), Berlin : Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committe ABB Ltd., Zurich : Koncernchef ASEA Brown Boveri A/S : Direktør og Country Manager ASEA Danmark A/S : Vicekoncerndirektør LK-NES A/S : Fabrikschef Danavox A/S : Produktionschef De Danske Sukkerfabrikker : Officer Den Kongelige Danske Marine Medlem Erria Container Services Ltd. General Partner Equity Vietnam ApS Plumrose Latinoamericana, C.A. Riegens A/S Riegens Invest A/S Øvrige hverv Medlem af Revisionsudvalget i ERRIA A/S Medlem af Investeringsfonden for LD Invest i Vietnam K/S 1969: Udvidet maskinmestereksamen Ledelsesberetning - Bestyrelsen 22

22 Finn Buus Nielsen, næstformand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Fynsk Erhverv Medlem BUKH Asia SLC Holding A/S Marius Pedersen Foundation HAUGE Gruppen A/S Født 1949, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses for at være uafhængig Curriculum Vitae : Administrerende direktør SKAKO A/S : CTO Andresen Towers A/S : Direktør Odense Staalskibsværft A/S : Direktør Mærsk Container Industri A/S : Produktionschef og vicedirektør Mærsk Container Industri A/S : Projektchef Loksa Shipyars Ltd., Estland 1994: CEDEP (General Management Cource) 1991: Bachelor of Commerce : Afdelingschef Odense Staalskibsværft A/S : Supervisor Odense Staalskibsværft A/S : Maskinarbejder / Militær service Odense Staalskibsværft A/S 1970: Klejnsmed : Elev Odense Staalskibsværft A/S Ledelsesberetning - Bestyrelsen 23

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere