Kommunale udbud af grønne driftsopgaver Nuppenau, Christine; Lindholst, Andrej Christian; Petersen, Karen Sejr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale udbud af grønne driftsopgaver 1997-2003 Nuppenau, Christine; Lindholst, Andrej Christian; Petersen, Karen Sejr"

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Kommunale udbud af grønne driftsopgaver Nuppenau, Christine; Lindholst, Andrej Christian; Petersen, Karen Sejr Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Nuppenau, C., Lindholst, A. C., & Petersen, K. S. (2005). Kommunale udbud af grønne driftsopgaver Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. (Arbejdsrapport / Skov & Landskab; Nr. 10). Download date: 19. nov

2 Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Kommunale udbud af grønne driftsopgaver Christine Nuppenau, Christian Lindholst og Karen Sejr Arbejdsrapport Skov & Landskab nr

3 Rapportens titel Kommunale udbud af grønne driftsopgaver Forfattere Christine Nuppenau, Christian Lindholst og Karen Sejr Serie Arbejdsrapport nr Rapporten publiceres udelukkende elektronisk på ISBN Udgiver Skov & Landskab Hørsholm Kongevej Hørsholm Tlf E-post: Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af navnet Skov & Landskab kun tilladt efter skriftlig tilladelse Skov & Landskab er et selvstændigt center for forskning, undervisning, formidling og rådgivning vedr. skov, landskab og planlægning ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

4 ,QGKROGVRYHUVLJW Indledning...2 Baggrund...2 Formål og indhold...2 Andre undersøgelser...3 Publicering...3 Materialet...4 Metode og afgrænsning af data...4 Resultaterne...6 Udbudsformer...6 Udbudstyper...6 Vindende entreprenør...8 Kontrakternes størrelse...8 Kontraktperiode...9 Sammenfatning...10 Eksempler på udbud...11 Kilder...12 Datakilder DEHOOHU Tabel 1 Kilder og dataperiode...4 Tabel 2 Antal udbud og kommuner efter årstal...5 Tabel 3 Udbudsformer...6 Tabel 4 Udbudstyper...7 Tabel 5a Kommunestørrelse og udbudstype - udskiftes...7 Tabel 5b Kommunestørrelse og fordeling af udbud - udskiftes...8 Tabel 6 Vindende entreprenør og udbudstyper...8 Tabel 7 Laveste bud/år, udbudstype og vindende entreprenør...9 Tabel 8 Kontraktperiode...10 Tabel 9 Eksempler på udbud...11

5 Side 1

6 ,QGOHGQLQJ %DJJUXQG Som et bidrag til udviklingen af udbuds- og udliciteringsformer i parkforvaltningen har Hedeselskabet Skov og Landskab, Niras rådgivende ingeniører og planlæggere A/S, Herning Kommune og 6NRY /DQGVNDE udviklet servicekonceptet HelPark (Randrup et al. 2004). I forbindelse hermed blev der foretaget en undersøgelse af kommunale udbud af grønne driftsopgaver med data fra 1997 og frem til starten af Denne arbejdsrapport præsenterer undersøgelsens resultater og måden hvorved disse er fremkommet. )RUPnORJLQGKROG Gennem de seneste år har kommunerne i stigende omfang benyttet sig af at udbyde de grønne driftsopgaver (Kommunernes Landsforening 2001) og tendensen ser ud til at fortsætte. I 1999 benyttede knap ¼ af de danske kommuner sig af udbud af grønne driftsopgaver, mens ligeså mange havde planer om at udbyde grønne driftsopgaver i fremtiden (Juul & Nuppenau 2000). Med den politiske opprioritering af markedsorienteringen af den offentlige sektor kan det forventes, at udbud og udlicitering af grønne driftsopgaver vil få stigende betydning fremover. Udbud og udlicitering af grønne driftsopgaver er således i mange kommuner blevet en fast bestanddel af parkforvaltningen. Formålet med undersøgelsen har været at skabe overblik over tendenser og fakta vedrørende kommunale udbud af driftsopgaver på det grønne område. Undersøgelsen fokuserede på hyppigheden af kommunale udbud, fordelingen af opgaver mellem offentlige og private entreprenører, anvendelse af kontrolbud og konsekvensen for valg af entreprenør samt sammenhængen mellem kontraktstørrelse og valg af entreprenør. Udover disse aspekter har undersøgelsen bidraget til at afdække andre forhold omkring den aktuelle kommunale udbudspraksis. Dette har været afhængigt af datamaterialets karakter og beskaffenhed og omfatter bl.a. anvendelsen af forskellige udbudsformer og -typer, kontraktperiodens længde og tilbuds- og kontraktsummer. Undersøgelsen bygger på data fra rådgivende ingeniørfirmaer og private entreprenører samt en række offentligt tilgængelige databaser. I alt omfatter undersøgelsen 90 udbud foretaget i 59 forskellige kommuner. Det indsamlede materiale er samlet i regneark (Excel) og gennem systematisering og analyse er forskellige aspekter ved kommunale udbud af grønne driftsopgaver beskrevet. Det materiale, der præsenteres i det følgende giver information om: Fordeling i udbud efter år, fordeling i udbudsformer (offentligt udbud, begrænset udbud), fordeling i udbudstyper (geografisk udbud, totaludbud og funktionsbestemte udbud), fordeling i kontraktlængde (herunder option for forlængelse), fordeling i kommunestørrelse og udbudstype, fordeling i vindende entreprenør (offentlig og privat), og fordeling i laveste udbudssum i forhold til udbudstype og vindende entreprenør. Det indsamlede materiale beskriver aktuelle tendenser i forbindelse med udbud af grønne driftsopgaver og kan desuden anvendes til at opstille og underbygge antagelser om de kommunale udbud af grønne driftsopgaver. Side 2

7 $QGUHXQGHUV JHOVHU I 1999 foretog Kommunernes Landsforening en undersøgelse blandt danske kommuner for at afdække omfanget af udbud og udlicitering af en række kommunale driftsopgaver, herunder grønne driftsopgaver (Kommunernes Landsforening 2001). Siden er der ikke lavet systematiske opgørelser over, hvor mange udbud af grønne driftsopgaver der er gennemført i de danske kommuner. Undersøgelsen fra Kommunernes Landsforening omfatter desuden ikke mere detaljerede oplysninger om de kommunale udbud af grønne driftsopgaver, eksempelvis om udbudstype, opgavernes omfang eller resultaterne af de afholdte udbud. Forskningscentret for Skov & Landskab gennemførte i 1999 en spørgeskemaundersøgelse, hvoromkring 80 % af de danske kommuner svarede på spørgsmål om den kommunale parkforvaltnings organisation, økonomi, markedsføring, udbudspraksis mm. Undersøgelsen afdækkede blandt andet om kommunerne benyttede udbud af driftsopgaver, om de havde aktuelle planer om at udbyde, om drivkraften bag udbud og om de forventede eller oplevede konsekvenser af udbud for den kommunale organisation (Juul & Nuppenau 2000). I forbindelse med HelPark (Randrup et al. 2004) blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse af danske anlægsgartneres incitamenter til og erfaringer med at byde på offentlige udbud. Undersøgelsen omfattede medlemmerne i Danske Anlægsgartnere og 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. Undersøgelsen afdækkede bl.a. medlemmernes virksomhedsområder og kundegrupper, aktivitetsfordeling (geografisk), omsætning, erfaringer med og holdninger til brugen af udbud af grønne driftsopgaver, virksomhedsoverdragelse og samarbejde med andre virksomheder samt præferencer i forbindelse med udbud af grønne driftsopgaver for så vidt angår udbudsstørrelser, kontraktperioder og geografi (afstand) (Balsby Nielsen et al. 2005). 3XEOLFHULQJ Dele af undersøgelsens resultater er publiceret som: Lindholst, C., Nuppenau, C. & Sejr, K. 2004: Kommunale udbud og udliciteringer af grønne driftsopgaver analyse af markedet, Stads- og Havneingeniøren 04/2004 p Lindholst, C. 2004: Kommunale udbud af grønne driftsopgaver fakta og tendenser, Park & Landskab videnblad , 6NRY /DQGVNDE. %HP UNDWILJXULDUWLNOHQLNNHHUNRUUHNWSnJUXQGDIHQIHMOLGDWDV WWHW'HUKHQYLVHVLVWHGHWWLO/LQGKROVW& ILJXUKYRUIHMOHQHUUHWWHW Side 3

8 0DWHULDOHW 0HWRGHRJDIJU QVQLQJDIGDWD Undersøgelsen bygger på data om kommunale udbud af grønne driftsopgaver i perioden 1997 til starten af Data er udarbejdet på baggrund af materiale fra forskellige kilder: Private rådgivere og entreprenører, der har erfaringer fra udbud af grønne driftsopgaver; Hedeselskabet Skov og Landskab, Niras rådgivende ingeniører og planlæggere A/S og COWI A/S. Fra disse foreligger lister over udbudsforretninger og licitationer, som virksomhederne har deltaget i. Offentliggjorte EU-udbud i perioden fundet på De EU-udbud der indgår i undersøgelsen falder indenfor kategorierne vedligeholdelse af parker, beplantning og havearbejde, vedligeholdelse af arealer drift af sports- og idrætsanlæg, pleje af træer, tjenesteydelser indenfor havebrug og blomsterdekoration. Opgaver indenfor landskabspleje er ikke medregnet. Udbud offentliggjort i Dagbladet Licitation i perioden fundet på De udbud der indgår i undersøgelsen er fundet med søgeordene +grønne områder, +parkdrift grønne områder, +træer parkdrift grønne områder Udbud som indgår i en undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening vedrørende perioden (Kommunernes Landsforening 2001). Undersøgelsen omfatter udelukkende kommunale udbud, i alt 90 udbud fordelt på 59 kommuner. Data fra de forskellige kilder er gennemgået for eventuelle sammenfald, således at samme data ikke optræder flere gange. Herudover er nogle data valideret og uddybet ved korrespondance med kommunerne. Tabel 1 viser de kilder der indgår i undersøgelsen, antallet af udbud kilderne enkeltvis belyser, samt de perioder der dækkes. 7DEHO±.LOGHURJGDWDSHULRGH7DEHOOHQDQJLYHUXQGHUV JHOVHQVNLOGHUDQWDOOHWDIXGEXGGH EHO\VHUGHSHULRGHUNLOGHUQHG NNHURJKYRUQnUPDWHULDOHWIUDNLOGHUQHVLGVWHURSGDWHUHW.LOGH 'DWDSHULRGH 7\SHRJGDWR $QWDOXGEXG +HGHVHOVNDEHW Liste modtaget &RZL Liste dateret LUDV Liste dateret (8XGEXGVGDWDEDVHQ Søgning 'DJEODGHW/LFLWDWLRQHQ Søgning RPPXQHUQHV/DQGVIRUHQLQJ 6XUYH\ Undersøgelsen omfatter udbudsformerne EU-udbud, offentligt udbud og begrænset udbud. EU-udbud og begrænset udbud kan være med eller uden prækvalifikation. De 59 kommuner svarer til 21% af alle danske kommuner (i 2003). Ikke alle de anvendte kilder dækker hele undersøgelsesperioden, men perioden er dækket af samtlige kilder. 70 af de 90 udbud er registreret i denne periode. Undersøgelsen omfatter også udbud, som efterfølgende kan være aflyst. Side 4

9 På grund af manglende tilgængelighed omfatter undersøgelsen ikke alle kommunale udbud af grønne driftsopgaver i perioden. Det har heller ikke været muligt at foretage en tilfældig udvælgelse i den undersøgte population og de foreliggende informationer er derfor ikke statistisk repræsentative for samtlige kommunale udbud af grønne driftsopgaver i undersøgelsens periode. Udover de udbud som annonceres offentligt, indkøber kommunerne i varierende omfang ydelser hos private entreprenører til at løse specielle eller konkrete opgaver (Knudsen 2003). Et eksempel er underhåndsbud, hvor tilbud indhentes på anden måde end ved at annoncere udbuddet (Hørlyck 2002;8, jf. tlbl 4, stk. 5). Det egentlige omfang af opgaver som løses via underhåndsbud i kommuerne er ikke kendt, men nogle kommuner angiver et omfang på 10-15% af den årlige omsætning (Nuppenau 2005). På tilsvarende vis kan der forekomme udbud, som kun annonceres i lokale medier. Sådanne udbud er ikke omfattet af undersøgelsen. Kun en enkelt af kilderne opgiver tilbudssummer fra de bydende entreprenører og navnene herpå. At indhente sådanne oplysninger kræver almindeligvis henvendelse til de kommuner som har udbudt opgaver, idet rådgiverne ofte ikke kan/ønsker at frigive disse oplysninger. Oplysningerne ville gøre det muligt at afdække sammenhænge mellem de private entreprenørers størrelse og deres evne til at erhverve offentlige driftsopgaver, samt at foretage sammenligninger og vurderinger på tilbuddenes størrelser. En sådan detaljering af datamaterialet har imidlertid ikke været en del af undersøgelsens formål. Udbuddene fordeler sig på de enkelte år og antal kommuner som vist i tabel 2. Tabellen viser fordelingen af udbud opgjort efter udbudsdatoen. Hvis udbudsdatoen ikke kendes, er licitationsdatoen anvendt. 7DEHO±$QWDOXGEXGRJNRPPXQHUHIWHUnUVWDO7DEHOOHQDQJLYHUnUVWDOOHWIRU GHXGEXGGHULQGJnULXQGHUV JHOVHQRJKYRUPDQJHNRPPXQHUGHULGHHQNHOWHnU KDUXGEXGWJU QQHGULIWVRSJDYHU cu $QWDOXGEXG $QWDONRPPXQHUPHG XGEXGLGHHQNHOWHnU PGU 3 3 cuvwdoohwnhqghvlnnh 5 5,DOW (kommuner i alt) De følgende analyser er udført på baggrund af de 90 udbud som undersøgelsen omfatter og er sammenfattet og præsenteret i en række tabeller. Det har ikke været muligt at finde sideløbende variable for hele datasættet og derfor bygger de følgende deldata på varierende udsnit af hele datasættet. Delmængden (n) er angivet i hvert tilfælde. Fordi forskellige delmængder er anvendt, er en del af tabellerne ikke direkte indbyrdes sammenlignelige. Ingen af de tendenser der kan udledes af tabellerne enkeltvis, modsiger dog hinanden. Side 5

10 5HVXOWDWHUQH 8GEXGVIRUPHU Undersøgelsen omfatter såvel begrænsede som offentlige udbud, herunder både EU-udbud og udbud med/uden prækvalifikation. EU-udbud er udbud, hvor kontraktsummen overskrider en på forhånd fastsat tærskelværdi. Tærskelværdien reguleres løbende for 2 år ad gangen. Den relevante tærskelværdi for drift af grønne områder var ved undersøgelsens afslutning på kr. eksklusiv moms. 2 I alt omfatter undersøgelsen 43 EU-udbud, hvoraf 30 er udbudt i begrænset udbud. Begrænsede EU-udbud gennemføres altid med prækvalifikation (Hørlyck 2002:47). Fordelingen af udbud vises i tabel 3. Af tabellen fremgår det, at der er flest begrænsede udbud (både over og under EU s tærskelværdi) og at der er en tendens til, at opgaver over tærskelværdien i større omfang udbydes i begrænset udbud end opgaver under tærskelværdien. 7DEHO±8GEXGVIRUPHU7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQLXGEXGKHQKROGVYLVRYHURJXQ GHUW UVNHOY UGLHQIRU(8XGEXGVDPWIRUGHOLQJHQLGHUHVSHNWLYHNDWHJRULHUDIRIIHQWOL JHRJEHJU QVHGHXGEXG$OOHEHJU QVHGH(8XGEXGHUPHGSU NYDOLILNDWLRQ%HJU Q VHGHXGEXGXQGHUW UVNHOY UGLHQHULNNHRSJMRUWPHGKHQV\QWLOSU NYDOLILNDWLRQ 8GEXGVIRUPQ )RUGHOLQJ $EVROXW DQWDO $OOH,NDWHJRUL (8XGEXG!PLRNULDOW Heraf: - Offentligt udbud Begrænset udbud (m/ prækvalifikation) GEXGPLRNULDOW Heraf: - Offentligt udbud Begrænset udbud m/u prækvalifikation ,DOW 8GEXGVW\SHU Vi skelner i undersøgelsen mellem totaludbud, hvor samtlige grønne (evt. sammen med sorte og andre) opgaver udbydes på én gang og deludbud, som enten er geografiske (udbuddet opdeles i distrikter) eller funktionsbestemte (delopgaver udbydes særskilt) (Kommunernes Landsforening 2001). Opgaver defineret ud fra elementtype eller plejemetode f.eks. græsslåning medregnes til funktionsbestemte udbud. Hovedtendensen i tabel 4 er at langt de fleste udbud er geografiske udbud. Lidt over halvdelen af udbuddene er geografiske udbud, mens totaludbud og funktionsbestemte udbud tegner sig næsten ligeligt for den resterende halvdel. 2 'HQDQJLYQHW UVNHOY UGLHUJ OGHQGHIRU%LODJ,$WMHQHVWH\GHOVHULSHULRGHQ * OGHQGHW UVNHOY UGLHUNDQILQGHVSnNRQNXUUHQFHVW\UHOVHQVKMHPPHVLGHZZZNVGN Side 6

11 7DEHO±8GEXGVW\SHU7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQLXGEXGVW\SHU 8GEXGVW\SHQ )RUGHOLQJ $EVROXW$QWDO 7RWDOXGEXG *HRJUDILVNHXGEXG )XQNWLRQVEHVWHPWH XGEXG 19 22,DOW Af tabel 5a fremgår det, at totaludbud kun forekommer i kommuner med mindre end indbyggere. Det samlede grønne driftsbudget i disse kommuner er i gennemsnit mindre end 5 mio. kr./år (Juul & Nuppenau 1999). Geografiske og funktionsbestemte udbud anvendes oftere i de større kommuner, som har en større samlet opgaveportefølje og hvor driftsbudgetterne er væsentlig højere i gennemsnit mere end 20 mio. kr. /år (Juul & Nuppenau 1999). 7DEHOD±.RPPXQHVW UUHOVHRJXGEXGVW\SH7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQLXGEXGRSGHOWLIRUKROG WLONRPPXQHVW UUHOVHRJXGEXGVW\SH$IYLJHOVHULGHUHODWLYHIRUGHOLQJHULIRUKROGWLOWDEHOVN\OGHV DIUXQGLQJDISURFHQWVDWVHUQH.RPPXQHVW UUHOVH Q )RUGHOLQJLDOOH XGEXG $EVROXW DQWDO $EVROXW DQWDO )RUGHOLQJ LWRWDOXGEXG )RUGHOLQJL JHRJUDILVNHXGEXG )RUGHOLQJLIXQNWLRQVEH VWHPWHXGEXG $EVROXW $EVROXW,NDWH DOOH DQWDO,NDWH $OOH DQWDO,NDWH $OOH JRUL JRUL JRUL LQGE LQGE LQGE LQGE LQGE LQGE !LQGE ,DOW Fordelingen af kommuner opgjort i forhold til antal indbyggere og deres andel af udbud er angivet i tabel 5b. Som det fremgår er kun 26% af de foretagne udbud gennemført i kommuner med færre end indbyggere, selvom disse kommuner udgør langt hovedparten (69%) af de danske kommuner (i 2003). Tendensen for sammenhængen mellem kommunestørrelse og antal udbud er tydelig. Langt de fleste udbud som indgår i datasættet er således gennemført i den tredjedel af landets 3 kommuner, som har mere end indbyggere. Kommuner med mere end indbyggere har dermed en relativ større andel af udbuddene, end deres antal tilsiger. Dette kan skyldes at disse kommuner har en større opgaveportefølje og dermed et større driftsbudget end de mindste kommuner. Incitamentet for at søge besparelser gennem udbud og udlicitering vil derfor antageligt være større i disse kommuner. Det kan dog også være et udtryk for at mindre kommuner, som har færre og mindre grønne driftsopgaver, benytter sig af andre former for udbud end de som er omfattet af undersøgelsen, fx underhåndsbud. XGDILDOWNRPPXQHUaKDUPHUHHQGLQGESU'DQPDUNV6WDWLVWLN Side 7

12 7DEHOE±.RPPXQHVW UUHOVHRJIRUGHOLQJDIXGEXG7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQDINRPPXQHVW UUHO VHULIRUVNHOOLJHLQWHUYDOOHURSJMRUWHIWHUDQWDOOHWDILQGE\JJHUHRJGHQUHODWLYHIRUGHOLQJDIXGEXGLLQWHU YDOOHUQH.RPPXQHVW UUHOVH )RUGHOLQJDINRPPXQHULLQWHUYDO Q $EVROXWDQWDO IRUGHOLQJDIXG EXGLLQWHUYDO LQGE LQGE LQGE LQGE LQGE LQGE !LQGE ,DOW 9LQGHQGHHQWUHSUHQ U Ifølge datasættet har kommunerne afgivet kontrolbud/eget bud i 64 af de 90 afholdte udbud, svarende til 71%. I 62 af de udbud som indgår i undersøgelsen fremgår det, om udbuddet er vundet af en offentlig eller privat entreprenør. Fordelingen er vist i tabel 6, hvoraf det også fremgår, at de offentlige entreprenører i højere grad vinder totaludbuddene, mens de private entreprenører vinder de geografiske og funktionsbestemte udbud. Af det samlede datasæt fremgår det, at når den vindende entreprenør er offentlig, er det oftest kommunen selv, der vinder opgaven. Det forekommer kun i enkelte tilfælde i datasættet, at en offentlig entreprenør vinder en opgave hos en anden offentlig myndighed. Tendensen er, at de private entreprenører vinder de fleste udbud. I tabel 6 fremgår det, at over 2/3 af udbuddene vindes af de private entreprenører. I tabel 7, der bygger på en mindre delmængde af datasættet end tabel 6, er den tilsvarende fordeling, at de private vinder 4/5 af alle udbud. Tendensen i begge tabeller er den samme, men da tabel 6 bygger på en større delmængde end tabel 7, er de private entreprenørers andel af de vundne bud på 2/3 det bedste estimat. 7DEHO±9LQGHQGHHQWUHSUHQ URJXGEXGVW\SHU7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQLYLQGHQGHHQWUHSUHQ UHULIRUKROGWLOXGEXGVW\SH (QWUHSUHQ U Q )RUGHOLQJ YXQGQHXGEXG $EVROXW DQWDO )RUGHOLQJWRWDOXGEXG $EVROXW DQWDO )RUGHOLQJJHRJUDILVNH XGEXG )RUGHOLQJIXQNWLRQVEH VWHPWHXGEXG $EVROXW $EVROXW,NDWH $OOH DQWDO,NDWHJR $OOH DQWDO,NDWH $OOH JRUL UL JRUL 2IIHQWOLJ ULYDW ,DOW.RQWUDNWHUQHVVW UUHOVH Datasættet giver ikke direkte adgang til størrelsen på de indgåede kontraktsummer i de gennemførte udbud. Derimod giver materialet adgang til laveste og højeste afgivne bud i 44 af de undersøgte udbud. I praksis er det ofte laveste bud der vinder opgaven og laveste bud kan således bruges som en tilnærmet værdi for kontraktsummernes efterfølgende størrelse. Side 8

13 Tabel 7 viser fordelingen af laveste bud omregnet til et årligt beløb. Fordelingen af laveste bud/år er opgjort på 6 intervaller som anvendes i en undersøgelse der afdækker danske anlægsgartneres incitamenter til og erfaringer med at byde på offentlige driftsopgaver (Balsby Nielsen et al. 2005). Tabel 7 viser desuden fordelingen i laveste bud/år i forhold til henholdsvis udbudstyper og vindende entreprenør. Tabel 7 viser, at langt de fleste kontrakter fordeler sig i intervallerne under 1,5 mio./år og er deludbud, dvs. enten funktionsbestemte eller geografiske udbud. I fordelingen af totaludbud er der derimod flere store udbud over 5 mio. kr./år. 7DEHO±/DYHVWHEXGnUXGEXGVW\SHRJYLQGHQGHHQWUHSUHQ U7DEHOOHQYLVHUIRUGHOLQJHQLODYHVWH EXGnULIRUKROGWLOXGEXGVW\SHRJYLQGHQGHHQWUHSUHQ U)RUGHOLQJHQLXGEXGVW\SHRJYLQGHQGHHQWUH SUHQ UDIYLJHUHQGHOIUDIRUGHOLQJHQLWDEHOSnJUXQGDIGHQPLQGUHGHOP QJGHQ 3nJUXQGDI DIUXQGLQJVWHPPHUGHUHODWLYHIRUGHOLQJHULWDEHOOHQLNNHDOWLGRYHUHQV $OOHXGEXG 8GEXGVW\SH 9LQGHQGHHQWUHSUHQ U /DYHVWH EXGnU Q $OOHXGEXG )RUGHOLQJ $EVROXWDQWDO 7RWDOXGEXGIRUGH OLQJ $EVROXWDQWDO $OOH,NDWHJRUL *HRJUDILVNH XGEXGIRUGHOLQJ $EVROXWDQWDO $OOH,NDWHJRUL )XQNWLRQVEHVWHPWH XGEXGIRUGHOLQJ $EVROXWDQWDO $OOH,NDWHJRUL 3ULYDW IRUGHOLQJ $EVROXWDQWDO 2IIHQWOLJ IRUGHOLQJ $EVROXWDQWDO PLR PLR PLR PLR PLR !PLR ,DOW Som det fremgår er materialet begrænset (n=38) når vi sammenholder fordelingen på laveste bud/år og vindende entreprenør. Umiddelbart viser tabel 7, at de private entreprenører hovedsageligt vinder de mindste udbud, men da materialet er begrænset er det vanskeligt at konkludere noget endeligt på dette spørgsmål. Sammenhæng mellem kontraktstørrelsen og vindende entreprenør er interessant i relation til diskussionen om mindre entreprenørers muligheder for at deltage i konkurrencen på markedet for grønne driftsopgaver. I den førnævnte undersøgelse blandt DA s medlemmer indgår blandt andet de private entreprenørers forventninger og ønsker til udbudssummens størrelse. Her foretrækker de fleste private entreprenørerne kontraktsummer på mindre end 1,5 mio. (Balsby Nielsen et al. 2005)..RQWUDNWSHULRGH Kontraktperioden på de udbudte opgaver varierer i datasættet fra 2-10 år. Den gennemsnitlige kontraktperiode er på 3½ år og den typiske kontraktlængde er 3 år. I 45 af de 70 udbud hvor vi kender kontraktperioden, er det angivet i udbudsteksten, at der er option på forlængelse af kontrakten. Længden af optionen varierer fra 1 til i alt 6 år, når alle muligheder for forlængelse indregnes. Tabel 8 viser hvordan antallet af udbuddene fordeler sig på de forskellige kontraktperioder samt den typiske længde på optionerne. Side 9

14 7DEHO±.RQWUDNWSHULRGH7DEHOOHQDQJLYHUIRUGHOLQJHQLNRQWUDNWHUQHV O QJGHRJO QJGHQSnGHQW\SLVNHRSWLRQ.RQWUDNWSHULRGH Q )RUGHOLQJ $EVROXWDQWDO 7\SLVNRSWLRQSnIRU O QJHOVHDINRQWUDNW nu nu nu nu nu 5 7 1!nU 2 3 2,DOW 6DPPHQIDWQLQJ På baggrund af datasættet har vi angivet en række tendenser i de kommunale udbud af grønne driftsopgaver. Undersøgelsen kan desuden sammenfattes i et oprids af det mest almindelige i markedet for grønne driftsopgaver i perioden 1997 til Det W\SLVNH udbud af en grøn driftsopgave i denne periode har en kontraktstørrelse i intervallet kr./år, en kontraktperiode på 3-4 år med mulighed for forlængelse i 1-2 år og dækker en geografisk bestemt opgave i en mellemstor kommune ( indbyggere). Dette W\SLVNHudbud vindes af en privat entreprenør i et begrænset EU-udbud. Side 10

15 (NVHPSOHUSnXGEXG I tabel 9 gengives en række eksempler på forskellige udbud fra datasættet. 7DEHO±(NVHPSOHUSnXGEXG7DEHOOHQJHQJLYHUHQU NNHHNVHPSOHUSnWRWDOXGEXGJHRJUDILVNHXG EXGRJIXQNWLRQVEHVWHPWHXGEXGLIRUVNHOOLJHNRPPXQHULSHULRGHQWLO (NVHPSOHUSnWRWDOXGEXG cu 2SJDYH.RPPXQH /DYHVWHEXG NU.RQWUDNW O QJGHnU 9LQGHQGHHQ WUHSUHQ U 2000 Park- og Vejdrift Holstebro Privat 2001 Parkdrift Fredensborg Humlebæk Offentlig 2001 Drift af grønne områder Kjellerup Privat 2003 Park- og Vejdrift Jelling Privat (NVHPSOHUSnJHRJUDILVNHXGEXG cu 2SJDYH.RPPXQH /DYHVWHEXG NU.RQWUDNW O QJGHnU 9LQGHQGHHQ WUHSUHQ U parker Silkeborg Offentlig landsbyer i vest Herning Privat 2002 Udenoms arealer ved Parkskolen (NVHPSOHUSnIXQNWLRQVEHVWHPWHXGEXG cu 2SJDYH.RPPXQH Ballerup Privat /DYHVWHEXG NU.RQWUDNW O QJGHnU 9LQGHQGHHQ WUHSUHQ U 2002 Legepladser Køge Privat 2002 Idrætsanlæg Holsted Privat 2001 Græsslåning Ålborg Offentlig Side 11

16 .LOGHU Balsby Nielsen, J., Rojahn, K.S., Randrup, T.B. & Tang, K. 2005: Anlægsgartnere og driftsudbud spørgeskemaundersøgelse af anlægsgartneres erfaringer med at byde på grønne driftsopgaver. 6NRY /DQGVNDE. Arbejdsrapport, in press. Danmarks Statistik 2004: søgning på befolkningen og dens bevægelser efter nytilgang/bestand, område og tid. Hørlyck, E. 2002: Tilbudsloven med kommentarer. 1. udg. 1 oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Juul, J.O. & Nuppenau, C. 1999: Spørgeskemaundersøgelse i de kommunale parkforvaltninger Forskningscentret for Skov og Landskab. Upubliceret. Juul, J.O. & Nuppenau, C. 2000: Den kommunale parkforvaltning. I: Skov- og Landskabskonferencen (Red J.N. Rasmussen, D.G. Christiansen): Center for Skov, Landskab og Planlægning, Hørsholm. pp Kommunernes Landsforening 2001: Udbud og udlicitering på det tekniske område. Omfang og erfaringer. Kommuneinformation. Nuppenau, C. 2005: Kommunale erfaringer med markedsorientering af den grønne driftsvirksomhed. Casestudier i syv danske kommuner, bilagsrapport, in prep. Randrup, T.B., Balsby Nielsen, J., Bertelsen, B.U., Binder Jensen, J.C., Damgaard, C., Nuppenau, C., Østerbye, L. & Sejr, K. 2004: Helhedsorienteret Parkforvaltning præsentation af servicekonceptet HelPark. Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL, Frederiksberg. Konkurrencestyrelsens hjemmeside 'DWDNLOGHU Hjemmeside for Dagbladet Licitationen Portal om samarbejde mellem virksomheder og det offentlige, vedligeholdes af Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Boligstyrelsen COWI A/S 2003: Liste over rådgivningsopgaver dateret 16. juni 2003 Hedeselskabet Skov og Landskab 2003: Liste over deltagelse i licitationer modtaget 9. maj Niras rådgivende ingeniører og planlæggere A/S 2003: Liste over rådgivningsopgaver dateret 28. maj 2003 Side 12

17 Arbejdsrapporter Skov & Landskab Nr Etablering af løvtræ på marginale landbrugsjorder Nr Sekventiel udbringning af gødning til nordmannsgran juletræer Nr Metroens effekt på ansattes transportadfærd Nr Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse Nr Data om friluftsliv og turisme i regionplanlægningen og amternes forvaltning Nr Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Nordsjælland Nr Recirkulering af aske i skove Nr Biomasse til energiformål Nr Forsøg på bekæmpelse af Blåtop på Randbøl Hede Nr Kommunale udbud af grønne driftsopgaver

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Pesticidfri vejdrift - forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej Kristoffersen, Palle

Pesticidfri vejdrift - forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej Kristoffersen, Palle university of copenhagen Københavns Universitet Pesticidfri vejdrift - forsøg i nødspor på den sønderjyske motorvej Kristoffersen, Palle Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Anlægsrapport - F424/FP429 tørst (Frangula alnus) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F424/FP429 tørst (Frangula alnus) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo university of copenhagen Københavns Universitet Anlægsrapport - F424/FP429 tørst (Frangula alnus) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2008 Document

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål university of copenhagen Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen,

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver. Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff

Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver. Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff Udviklingstendenserne på markedet for grønne driftsopgaver Thomas B. Randrup Christian Lindholst Jacob Scharff Indhold: Trends og status Fremtidens udbud (Partnerskaber) Perspektiver Kommunal reformen

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Helhedsorienteret parkforvaltning Randrup, T. B.; Nielsen, Jens Balsby; Bertelsen, B. U.; Jensen, J. C. B.; Damgaard, C.; Nuppenau, Christine; Østerbye,

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse i distrikt Sydvest Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse udbyder herved udførelse af grøn

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Udbud i rådgiverbranchen

Udbud i rådgiverbranchen Pernille Langgaard-Lauridsen pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen thps@di.dk, 3377 4633 DECEMBER 216 Udbud i rådgiverbranchen Efter udbudsloven trådte i kraft 1. januar 216 er antallet af udbud inden

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 7 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/ underentreprenører...

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult

Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult Trafikdage 98 Udlicitering af bustrafik Jesper Andersen, PLS Consult Udlicitering af buskørsel Transportrådet har anmodet PLS Consult om at foretage en analyse af konsekvenserne af udliciteringen af den

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere