Udbudsbetingelser for. Til- og ombygning af enfamiliehus. Gasse Høje 9, 6780 Skærbæk - Dato Tønder Kommune Kongevej Tønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for. Til- og ombygning af enfamiliehus. Gasse Høje 9, 6780 Skærbæk - Dato 07.01.2014. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder"

Transkript

1 Udbudsbetingelser for Til- og ombygning af enfamiliehus Gasse Høje 9, 6780 Skærbæk - Dato Tønder Kommune Kongevej Tønder - Revideret den 18. nov

2 Indholdsfortegnelse: 1. Almindelig Orientering: Projektoplysning: Almindelige betingelser: Tilføjelser og præcisering til AB 92: Kvalitetssikring Tilbud Særlige betingelser Vinterforanstaltninger Almindelig Orientering: Bygherre: Tønder Kommune Kongevej Tønder Kurt Jensen Gasse Høje 9, 6780 Skærbæk Tilsynet varetages af: BENDIX arkitektfirma ApS Projektleder Brian B. Hansen Sejsbjerg 101 Stubbæk, 6200 Aabenraa / Voddervej 17A, 6780 Skærbæk T: Mail; Projektet: Til- og ombygning af enfamiliehus Bestemmelser om udbud og tilbud Entreprisen udbydes i offentlig licitation som angivet i dagbladet Digeposten og på Tønder Kommunens hjemmeside. Tilbud afgives som fagentreprise i henhold til tilbudsloven. Der skal de hertil svarende tilbudslister benyttes og samtlige poster i tilbudslisten skal udfyldes. 2

3 Tildelingskriterie: Der konkurreres på billigste tilbud for de i udbudsmaterialet beskrevne ydelser. Projektet opdeles i en Kommune del og en Ejer del, hvorfor betaling af byggeriet sker af hhv. Tønder Kommune og Ejer. Opdeling iht. tilbudsliste, beskrivelser og tegningsmateriale. Tønder Kommune og Ejer forbeholder sig ret til uafhængigt af hinanden, at lade poster i tilbudslisten bortfalde og at formindske omfanget af arbejdet. Tønder Kommune og Ejer forbeholder sig ret til uafhængigt af hinanden, at forkaste alle indkomne tilbud inden for hver sin del. Tilbud afgives inkl. samtlige rettelser fra evt. rettelsesblade. Afgivelse af tilbud skal ske i henhold til tilbudslisten. Alle særpriser skal være angivet som anført i udbuddet. Der ydes ikke vederlag for udarbejdelse af tilbuds materiale. Tilbuddene afleveres i et eksemplar. Det er alene den tilbudsgivendes ansvar, at dennes tilbud er til stede på dagen. Bygherren kan frit vælge mellem tilbud, der er ens. Arbejdet skal gennemføres iht. byggestyrelsens gældende cirkulære cirk. nr. 174 af om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, idet arbejdet i sin helhed skal udføres til fast pris. I henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger" skal tilbuddet indeholde oplysninger om tilbudsgiverens eventuelle ubetalte forfaldne gæld til det offentlige. Vedlagte Tro og love erklæring skal udfyldes og vedlægges tilbudslisten 2. Projektoplysning: Til orientering for de bydende kan følgende oplyses om projektet: Til- og ombygning af enfamiliehus Liste over Entrepriser: 1.0 Jord, beton og kloak: Rydning af udenomsarealer, afrømning og udgravning, fundament, terrændæk, kloak, belægning/gartner 2.0 Murer: Nedbrydning, ydervægge, indv. vægge, flisearbejde, sokkelpuds 3.0 Tømrer: Tag, vinduer/døre, indv. snedkerarbejde, inventar 4.0 Maler: Spartling, filt, maling af indv. vægge og træværk 5.0 EL: 3

4 Ny el-installation, nye armaturer, byggestrøm 6.0 VVS: Ny varme og vandinstallation, sanitet, byggevand Under forudsætning af myndighedernes og bygherrens godkendelse forventes arbejdet påbegyndt: medio marts 2014 Aflevering: medio juni Den endelige tidsplan vil blive fastlagt ved kontraktforhandlingen, som afstemmes med Team Ejendomme, Tønder Kommune. 3. Almindelige betingelser: Udbudsform Arbejdet udbydes i henhold til AB 92 med ændringer/tilføjelser og præciseringer, som fremgår af efterfølgende beskrivelse. Af AB 92 2 stk. 1. Arbejdet udbydes som fagentreprise eller hovedentreprise. Forskrifter, Normer mv. Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ved de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 146, Savet nåletræ. Længde og tværsnitmål, 1981 DS 410, Norm for last på konstruktioner, 1998 DS 411, Norm for betonkonstruktioner, 1999 DS 412, Norm for stålkonstruktioner, 1998 DS 413, Norm for trækonstruktioner, 2003 DS 414, Norm for murværkkonstruktioner, 2005 DS 415, Norm for fundering, 1998 DS 419, Norm for aluminiumkonstruktioner, 2001 DS 420, Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer, 2001 DS 446, Norm for tyndpladekonstruktioner af stål, 2000 DS 451, Norm for kompositkonstruktioner, 2001 DS 1002, Høvlet nåletræ. Tværsnitmål, 1987 DS 1030, Træ i snedkerarbejde. Kvalitetsbeskrivelser, 1986 DS , Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger, 1990 DS 1109, Limede trækonstruktioner. Fremstilling og kontrol, 1979 DS 2122, Imprægneret træ. Kvalitetskrav,

5 DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler. DS/EN , Lys ved arbejdspladser - Del 2: Udendørs arbejdspladser. DS/EN 12665, Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til specificering af krav til belysning. DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 varmenormen DS 452 Isoleringsnormen DS 1123 (Installationer i byggeriet. Ventilationskanaler) SBI anvisning 165, vandinstallationer SBI anvisning 189, afløbsinstallationer SBI anvisning 175, varmeanlæg ISO/IEC ISO/IEC By og byg anvisning 200 Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave Bygningsreglement, BR 10 Stillads efter arbejdstilsynets regler. Stærkstrømsbekendtgørelse EN EN Maskindirektivet. Fælles regulativet. Samt alle glædende normer for ergonomisk arbejde BAR B&A Når du støder på asbest, Sådan gør du! BAR B&A Når du støder på asbest, Regler og baggrund! Dansk Asbestforening Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering AT - Vejledning, Stoffer og materialer, C.2.2. Asbest Bekendtgørelse om asbest - BEK nr 1502 af 21/12/2004 (Asbestbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om affald - BEK nr af 12. december 2011 (Affaldsbekendtgørelsen). SBI-anvisning 228 Asbest i bygninger 5

6 4. Tilføjelser og præcisering til AB 92: 2 stk. 5 Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom, og må alene benyttes til udregning af tilbud. 3 stk. 1 Byder flere i forening, må det med bindende virkning for alle fremgå af tilbuddet, hvem der skal forhandles med, og til hvem betalingen kan ske. 3 stk. 4 Alle overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbudssummen. 3 stk. 5 Den bydende vedstår sit tilbud fra licitationen og 60 arbejdsdage herefter dog sådan, at vinderen skal vedstå sit tilbud mindst indtil byggestart. 5 stk. 2 Transport på entreprisesummen accepteres ikke. Sikkerhedsstillelse skal udformes som en anfordringsgaranti. 6 stk. 1 Entreprenøren betaler lovpligtig stempelafgift for sikkerhedsstillelsen. 6 stk. 2 Sikkerheden nedskrives til 10 %, når bygherren har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved afleveringen. 7 Bygherre stiller ikke nogen sikkerhed. 11 stk. 1 På byggemødet skal entreprenøren fremvise den i kontrolplanen afgivne dokumentation af, at han har gennemført den fornødne kontrol af sit arbejde, udført siden forrige byggemøde iht. kvalitetsinstruksen. Ved manglende kontrol og dokumentation af kontrollen betragtes arbejdet som ikke udført, og entreprenøren er ikke berettiget til betaling herfor. 14 stk. 2 Såfremt ekstraarbejder/tillægsydelser bliver aktuelle, skal der inden igangsætning fremsendes skriftligt, specificeret tilbud. Tilbud kan affattes i aftaleseddel. Ingen ekstraarbejder/tillægsydelser må igangsættes uden tilsynets godkendelse. Ved tillæg/fradrag på tilsammen kr ,- skal der udarbejdes ændringer i sikkerhedsstillelsen. 14 stk. 3 Bygherre forbeholder sig ret til inden for +/- 25% af acceptbeløbet før og under arbejdet at forøge enkelte poster med 100%, respektivt lade enkelte poster helt udgå uden at enhedspriser derved ændres. 24 stk. 1/1Forøgelse/formindskelse af arbejdets økonomiske omfang på op til 15% giver normalt ikke tidsfristforlængelse. 25 stk. 2 For enhver overskridelse af tidsplanens frister, herunder såvel afleveringstidspunkt som andre tidsfrister, betaler entreprenøren til bygherren en dagbod på 2 0/00 af den samlede entreprisesum ekskl. moms, dog min ,00 kr. pr. ugedag. Bygherren er berettiget til at vente med dagbodsopgørelsen, indtil aflevering er sket, uden herved at fortabe nogen rettighed. For så vidt angår forsinkelser, der skyldes entreprenørens/underentreprenørers forhold, er entreprenøren ansvarlig og erstatningspligtig i henhold til ovenstående. For så vidt angår forsinkelser, der skyldes en tredje entreprenørs forhold, er 6

7 bygherren alene erstatningsansvarlig i det omfang, han selv kan få dette tab erstattet af den pågældende entreprenør. 26 stk. 1 Anm. note til 24 stk. 1/1 er gældende. 28 stk. 2 Ibrugtagning af et anlæg betyder ikke, at det er afleveret. 5. Kvalitetssikring Generelt Nærværende projekt er omfattet af Byggestyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder og dertil hørende vejledning. Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med eget arbejde inkl. underentreprenører og leverancer. Den foreskrevne kontrol begrænser ikke entreprenørens ansvar for arbejdets konditionsmæssige udførelse og overholdelse af arbejdsmiljølovgivning. Om nødvendigt må entreprenøren supplere med yderligere kontrol. I nærværende projekt skal entreprenøren som minimum udføre kvalitetssikring efter nedennævnte retningslinjer. I tilbuddet skal være indregnet alle ydelser til gennemførelse af kvalitetssikringen, herunder kvalificeret personel i fornødent omfang til registrering, kontrol og dokumentation. Udleveret kvalitetssikringsmappe benyttes. Egen kvalitetssikringsmappe kan benyttes, denne skal før arbejdet påbegyndes godkendes af byggeledelsen. 6. Tilbud Tilbudsgrundlag - Fagbeskrivelse - Udbudsbetingelser - Udbudsbrev - Særlige betingelser - Udleveret tegningsmateriale - Fabrikanters eller producenters vejledning og anvisning for arbejdets rigtige udførelse og montering - Tilbudslister - Eventuelle rettelsesblade - Udbudstidsplan - Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer og forordninger, samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser, for så vidt de angår forhold ved arbejdets udførelse. Dansk ingeniørforeningsnormer, forskrifter og retningslinier. Dansk Standarder (DS) gældende SBI anvisninger, for så vidt de angår forhold ved arbejdets udførelse - Den tilbudsgivende har pligt til at gennemlæse beskrivelsen, idet en ydelse benævnt i en fagentreprise skal medregnes af den entreprenør, ydelsen hører under 7

8 - Er den bydende i tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, må vedkommende - forinden tilbudsafgivelse indhente supplerende oplysninger herom. Og den bydende skal ved selvsyn på stedet, orientere sig om forhold og omfang af arbejdet. I modsat fald kan den bydende ikke senere påberåbe sig sådanne mangelfulde oplysninger, men er da underkastet byggeledelsens fortolkning. - Sikkerhedsarbejde efter bekendtgørelse nr. 358 byggeri og anlæg, samt tilføjelser hertil eller erstatning af denne. Tilbudsafgivelse Tilbud gives i et eksemplar på vedlagte tilbudslister iht. udbudsmaterialet i tydeligt markeret kuvert, tilbud der fremsendes med post eller afleveres i kommunens postkasse skal fremsendes i en rød tilbudskuvert. Med tilbud, i et eksemplar, afleveres tro- og love-erklæring i underskrevet stand. Manglende udfyldning af tilbudslistens enkelte poster kan bevirke, at tilbuddet kasseres. Ved eventuelle andre forbehold end Dansk Byggeri s standardforbehold, skal deres fulde ordlyd fremgå af tilbuddets tekst. Tilbuddets omfang Tilbuddet skal omfatte samtlige arbejder og leverancer som ikke udtrykkeligt er nævnt udført af andre. Entreprenøren skal også præstere sådanne biydelser, der er nødvendige for arbejdets gode og korrekte udførelse, selv om disse ikke udtrykkeligt er nævnt i de enkelte for fagbeskrivelse. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, hvilket betyder, at en ydelse, der blot er anført et af stederne, skal medregnes i tilbuddet. Det forventes at tilbuddet indeholder flg.: - Tilhørende byggemøder frem til aflevering/ibrugtagning. - Løbende økonomistyring med opdatering mindst en gang efter hvert byggemøde. - Kvalitetsstyring herunder udarbejdelse af dokumentation for kvalitetsstyring. - Udarbejdelse af dokumentation for igangsætning og færdigmelding af byggeri til Tønder Kommune, Team Ejendomme. - Dokumentation for sikkerhedsarbejdet efter gældende regler. - Dokumentation for de enkelte bygningskomponenters og deles levetid, vedligeholdelsesparametre, leverandørers vedligeholdelsesinstrukser i form af eksempelvis bygningsdelskort. 7. Særlige betingelser Stillads Kran Hejs Kran, hejs og stillads etableres af den enkelte entreprenør i nødvendigt omfang. Arbejder i højden og stilladsarbejder skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler herom. Tidsplan Efter modtagelse af accept medvirker entreprenøren til, i samarbejde med byggeledelse, at udarbejde en detaljeret tidsplan i overensstemmelse med den i udbudsmaterialet udsendte. 8

9 Besigtigelse De bydende opfordres til at besigtige forholdene på stedet, idet byggepladsen overtages i den stand, hvori den forefindes, inden tilbud afgives. Ekstra krav, på grund af ukendskab til de lokale forhold vil ikke blive honoreret. Arbejdsskure Entreprenøren skal selv sørge for nødvendige mandskabsskure til eget brug. Skurene placeres efter aftale med byggeledelsen. De ved overenskomst mellem organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til arbejdsskures placering, indretning og opvarmning skal følges. På skurene skal skiltes med firmanavn til orientering for leverandør, chauffører og andre. Værktøjs- og lagerskurer Entreprenørerne sørger selv for værktøjs- og lagerskure. De skal placeres efter aftale med byggeledelsen. Toiletforhold Det er forbudt at forrette nødtørft i eller omkring bygningerne. Rygning Der er ikke tilladt at ryge på matriklen, hvis der ryges indendørs kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggesagen, for den enkelte medarbejder. Bemanding på pladsen Hvis der benyttes udenlandsk arbejder, skal der altid forefinde sig en 2 sproget person, der taler begge moders målsprog flydende, hvori det ene skal være dansk. Alkohol og efuerende stoffer Ved indtagelse af dette vil det medføre øjeblikkelig bortvisning. Materialeskure Entreprenøren skal selv sørge for egne materialeskure eller oplag, placering skal godkendes af byggeledelsen. Materialeoplag Alle materialer skal opbevares på de anførte steder på byggeplads planen, eller godkendt sted fra byggeledelsen. Alle materialer skal afdækkes. Afdækning Entreprenøren skal beskytte bygningsdele og leverancer, når arbejdet kræver dette, ligesom han er ansvarlig for skader, som hans folk måtte forvolde på disse. Beskyttelsen er ikke alene begrænset til egne arbejder. Entreprenøren skal være meget opmærksom på, at gulvene ikke beskadiges. Eventuelle skader på gulve, vægge m.v. forårsaget i forbindelse med gennemførelse af entreprisen, skal omgående retableres uden udgift for bygherren. Sker dette ikke, foranlediger bygherren retableringen udført for entreprenørens regning. Gennembrydninger, samt lukning og aflåsning af bygninger Den enkelte entreprenør hæfter selv for tyveri af eller hærværk mod bygningsdele og leverancer, der er indeholdt i hans entreprise. Det præciseres, at hver entreprenør for sig selv borer/riller de fornødne huller. 9

10 Der anvendes skærende værktøj ved alle gennembrydninger. Opståede skader i forbindelse hermed udbedres af entreprenøren. Der må ikke anvendes lufthammer eller tilsvarende værktøj. Entreprenøren lukker / afspærrer gennembrydninger, således at bygningen er forsvarligt lukket efter end arbejde. Entreprenøren sikrer huller / gennembrydninger så regler om afspærring iht. arbejdssikkerhed er overholdt. Byggepladshegn Kræver projektet af sikkerhedsmæssige årsager byggepladshegn. Skal entreprise 1.0 sørge for, at byggepladsen er afspærret iht. gældende regler til hegn og afmærkning/skiltning. Renholdelse af bygning og byggeplads De enkelte fagentreprenører er ansvarlige for oprydning efter arbejder, herunder sammenrivning og fjernelse/bortkørsel af eget affald. Det skal præciseres, at der i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke må fejes, men at der skal støvsuges. Afregning af ekstraarbejder Ved ekstraydelser eller reduktion af ydelser, skal al afregning, hvor det er muligt, ske iht. de i tilbuddet anførte enhedspriser. I øvrige tilfælde afregnes iht. dokumenterede afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, kørsel og materiel, plus en bruttoavance på 10% af ovennævnte. Ekstraarbejder må kun iværksættes efter modtagelse af underskrevet aftaleseddel. Ekstraarbejder anses kun for at være aftale, såfremt underskrevet aftaleseddel kan fremvises. Arbejdsløn omfatter Dækkende udgifter til overenskomstmæssig arbejdsløn og evt. overarbejdstillæg, samt feriepenge mv. for alle arbejder, udført såvel på selve arbejdspladsen som på entreprenørens værksted eller lagerplads. 10

11 Sikring mod sort og illegal arbejdskraft (gennemgås på teammøde) Entreprenøren sikrer, at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og for ydelsens udførelse, overholdes. Entreprenøren ansætter og aflønner det nødvendige personale og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar. Entreprenøren skal på opfodring af bygherren fremvise registreringsbeviser, der viser at virksomheden er registeret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven. Alle medarbejdere skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. Såfremt der anvendes indlejet arbejdskraft skal der, inden arbejdets begyndelse, foreligge en kontrakt på leje af arbejdskraft. På bygherrens anmodning sender hovedentreprenøren indenfor to hverdage kopi af ansættelsesbevis eller kopi af kontrakt på leje af arbejdskraft til bygherren. Alle medarbejdere skal være ansat af entreprenøren eller af en af bygherren godkendt underentreprenør. Det er ikke tilladt for medarbejderne at gøre brug af egne medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse. Alle medarbejdere, der arbejder for entreprenøren, skal fremgå af medarbejderlister. Medarbejderlisterne skal være udfyldt senest ved arbejdets påbegyndelse. Der skal ske løbende opdatering af listerne. Bygherren har uden varsel ret til at rette henvendelse til entreprenørens ansatte for at få oplyst medarbejders identitet, med henblik på efterfølgende at sikre, at der er sket korrekt indberetning til skattemyndighederne. Entreprenøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere fra lande uden for EU, der er omfattet af disse regler, skal på bygherrens forlangende fremvise gyldigt opholds- og arbejdstilladelse. Entreprenøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og eventuelt arbejdsudlejeskat for det udførte arbejde efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren, hvad enten denne er hjemhørende i Danmark eller et andet land. Der gælder følgende begrænsninger for hovedentreprenørens brug af underentreprenører: - Der kan kun gøres brug af underentreprenører, som skriftligt er godkendt af bygherren. Til brug for godkendelsen fremlægger hovedentreprenøren underentreprenørens registreringsbeviser m.v. for kunden. - Entreprenøren er i forhold til bygherren ansvarlig for, at eventuelle underentreprenører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler hovedentreprenøren ifølge denne kontrakt. Bygherren kan til enhver tid afkræve hovedentreprenøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. - Entreprenøren skal sikre, at underentreprenøren fremlægger registreringsbeviser, der viser, at underentreprenøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven eller er korrekt registreret hos skattemyndighederne i underentreprenørens hjemland. Overholder entreprenøren ikke krav om sikring mod sort og illegal arbejdskraft, vil entreprenøren blive meldt til SKAT. Underentreprenører som ikke overholder krav om sikring mod sort og illegal arbejdskraft, vil blive bortvist fra projektet. I dette tilfælde skal det anses for, at bygherre ophæver kontrakten og at AB92 44 stk. 6 er gældende. Enkelte medarbejder som ikke overholder krav, kan uden videre bortvises fra byggepladsen. 11

12 Merudgifter, som opstår i forbindelse med indgåelse af nye aftaler med underentreprenører eller medarbejdere, er bygherren uvedkommende. Ændringer m.v. giver ikke ret til tidsfristforlængelse. Sikkerhedsforanstaltninger Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for at påbud i lovgivningen om almindelig arbejdsbeskyttelse overholdes, samt at arbejdstilsynets anvisninger følges. Alle på byggepladsen beskæftigede entreprenører skal i deres tilbud medregne enhver udgift til etablering af overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt på et tidspunkt, der aftales med byggeledelsen, fjernelse af samtlige foranstaltninger til etablering af faglig sikkerhed. Ansvar under arbejdet Entreprenøren skal tegne en ansvarsforsikring mod skade på tredjemands ejendom til et beløb, der dækker de skader, der i værste fald kan blive tale om. Entreprenøren skal ligeledes tegne ansvarsforsikring, som dækker for de skader, der eventuelt måtte blive påført tredjemand inden for arbejdsområdet. Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på sin entreprise forårsaget af vejrliget. Under entreprisernes udførelse bærer entreprenørerne alene det fulde ansvar for, at påbud i lovgivning om almindelig arbejdsbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges. Entreprenørerne bærer ligeledes ansvaret for, at sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, snarest muligt og senest når hans folk forlader stedet, bliver genopsat på forsvarlig vis. Tilsyn med de påbudte sikkerhedsforanstaltninger påhviler de enkelte entreprenører. Ophører entreprenørens arbejder, inden det er forsvarligt at fjerne de af ham etablerede sikkerhedsforanstaltninger, ophører tilsynspligten alligevel ikke, med mindre entreprenøren skriftligt over for bygherrens repræsentant i rimelig tid har præciseret, hvilket af ham udførte sikkerhedsforanstaltninger det vil være nødvendigt at bibeholde, og fra hvilket tidspunkt han begærer sig fritaget for sit tilsyn. Entreprenørerne skal tage fornødent hensyn til, at arbejder foregår på anlæg i bygninger under drift. Dette medfører bl.a., at anlæg ikke må stoppes uden forudgående aftale med driftspersonalet, og at entreprenørerne, når de forlader et anlæg i midlertidig drift, skal sikre at disse er forsvarlige og sikrede mod fejlstrøm og overgang. Evt. brandsikrings- og alarmfunktioner skal ligeledes være intakte og i funktion. Udførelse af varmt arbejde Varmt arbejde udføres iht. til brandteknisk vedledning nr. 10/10a og 10b fra DBI. Blanket med aftale om udførelse af varmt arbejde afleveres udfyldt og underskrevet, inden arbejdspåbegyndelse, til byggeledelsen. Entreprenøren som udfører varmt arbejde sørger selv for brandvagt i nødvendigt antal og tid. Brandvagt skal være indeholdt i tilbuddet. Ansvar for indbyggede materialer m.m. Udskiftning af beskadigede bygningsdele skal vederlagsfrit foretages af den entreprenør, der har forestået indbygningen/leveringen af de beskadigede dele. Evt. erstatningskrav for udskiftning er bygherre uvedkommende. 12

13 Sikkerhedsstillelse/betaling: Der kræves ikke sikkerhedsstillelse ved tilbud under ,00 DKK. I byggeperioden kan der 1 gang om måneden kræves betaling for de leverede materialer og udførte arbejde betaling kan udgøre indtil 80 % af det udførte arbejde, de resterende 20 % udbetales ved aflevering af fejlfri entreprise. Der kræves sikkerhedsstillelse ved tilbud over ,00 DKK. i henhold til AB 92. Sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af entreprisesummen. Sikkerheden nedskrives til 10 %, når bygherren har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved afleveringen. 1 år efter, kan sikkerheden nedskrives til 2 % og 5 år efter afleveringen ophører sikkerheden. I byggeperioden kan der 1 gang om måneden kræves betaling for de leverede materialer og udførte arbejde. På fakturaen oplistes de enkelte punkter som angivet i tilbudslisten og procentvis udført arbejde med beløb. Materialer der kræves betaling for angives særskilt på fakturaen. Udbetaling af fuld ydelser for arbejder, kan først forekomme når ønsket dokumentation / kvalitetssikring foreligger. Indtil kvalitetssikringsmappe er afleveret, tilbageholdes 5 % af entreprisesummen. Bygge- og sikkerhedsmøder: Alle igangværende entrepriser skal deltage i bygge og sikkerhedsmøder, deltager skal have rette beføjelse til at tage de fornødne beslutninger, samt have rette uddannelse. Afbud til bygge- og sikkerhedsmøder skal ske senest 1 arbejdsdag inden mødedagen. 8. Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger skal gennemføres iht. byggestyrelsens gældende cirkulære. Udgifter til overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i den enkelte entreprenørs tilbud. Entreprenøren er desuden pligtig til at gennemføre øvrige vinterforanstaltninger, for hvilke bygherre skal betale. Disse må ikke igangsættes uden bygherrens skriftlige accept. Byggepladsforanstaltninger: Saltning, grusning samt snerydning af fællesarealer: Entreprise 1.0 står for saltning, grusning samt snerydning af fælles adgangsveje til og omkring bygning. Skal så vidt muligt være udført inden kl , eller før arbejdet startes om morgenen samt efter behov i løbet af arbejdsdagen. Alle entrepriser står for saltning, grusning samt snerydning af egne arbejdsområder. Beskyttelse af materialer mod frost: Alle entrepriser forestår beskyttelse af egne materialer mod frost, sne og vand. De materialer, der anvendes til det daglige arbejde er det den enkelte entreprenør pligtig at afdække og tildække uden særlig betaling. Materialet beskyttes som min. med en presenning. Belysning: El-entreprisen etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdselsarealer. 13

14 Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster. Færdselsarealer i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. El-entreprisen etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen inkl. el-måler til byggepladsen. Elforbruget betales af bygherren. Alle entreprenør etablerer tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding. Afdækning af huller: Huller i færdselsarealer såsom lyskasser, brønde, huller i konstruktioner skal afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør, der udfører hultagningen. Eventuel midlertidig fjernelse, afskærmning ved og retablering af afdækninger af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Aflukning af bygning: Entreprise 3.0 etablerer, vedligeholder og nedtager interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med låsesystem. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder: Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed: Entreprise 1.0 står for fjernelse af eventuelt store mængder nedbør, der volder skade på terrænet samt bygninger. Entreprise 1.0 forbedrer jordens bæreevne herunder spredning, bearbejdning, opfyldning samt eventuelt fjernelse af jord. Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner: Entreprise 1.0 skal sikre sig at jord der tilbage fyldes, omkring udførte konstruktioner, ikke medføre skader. Skulle dette ske, er det entreprenøren ansvar at udskifte konstruktionen for egen regning. Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost: Entreprise 1.0 skal sikre sig at jord der tilbage fyldes, har den tilstrækkelige styrke og at der ikke efterfølgende forekommer frostskader. Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord: Entreprise 1.0 skal sikre sig at jord der tilbage fyldes, har den tilstrækkelige styrke, er jordet uegnet til tilbagefyldning, skal jordet udskiftes med nyt. Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund: Entreprise 1.0 forbedrer jordens bæreevne herunder spredning, bearbejdning, opfyldning samt eventuelt fjernelse af jord i bæredygtig niveau eller udlægning af køreplader. 14

15 Foranstaltninger ved betonarbejde: Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer: Entreprise 1.0 står for fjernelse af sne og is på forme og armeringsmateriale. Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton: Entreprise 1.0 står for afdækning af hærdende beton. Dette skal ske med vintermåtter. Foranstaltninger ved opmuring: Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave temperaturer Der må ikke anvende antifrostmidler, i mørtel medmindre det er specifikt tilladt ifølge projektmaterialet eller givet en tilladelse fra tilsynsførende. Råhus står for at underlag og materialer der bruges til fugning har en temperatur på mindst +5 C. Hvis murværket ikke kan holdes frostfrit, skal entreprenøren opføre tildækning på stilladset, der kan opvarmes. ellers bør man afvente bedre vejrforhold, dette aftales med tilsynsførende. Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost: Murerentreprisen skal anvende tørre byggemateriale. Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør, for at sikre mod fugt- og frostskader. Tildækning af murkrone eller ny opført murværk skal der som min. anvendes tildækningsmateriale af armeret plastfolie eller presenningstof, der fastgøres til lægter. Afsyring må kun finde sted i perioder hvor der ikke er udsigt til frost Foranstaltninger ved tagdækning: Foranstaltninger mod nedbør: Ansvaret for afdækning herunder vedligeholdelse af afdækningen påhviler den entreprenør, der udfører arbejde på taget på det pågældende tidspunkt. Der skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør, for at sikre mod fugt- og frostskader. Tørring af taget ved lave temperaturer: Ansvaret for tørring af taget påhviler den entreprenør, der har påbegyndt arbejdet. Underlaget og materialer der bruges skal så vidt muligt være tørre, for at sikre mod fremtidige fejl og skader. Fjernelse af sne, rim, is og vand: Ansvaret for fjernelse af sne, rim og vand påhviler den entreprenør, der har påbegyndt arbejdet. Der skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør, for at sikre mod sne, rim og vand. 15

16 Foranstaltninger ved indendørs arbejder: Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk: Entreprise 1.0 har ansvaret for snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tag dæk. Opvarmning og ventilation: El-entreprisen sørger for interimsopvarmning samt eventuelt ventilation af bygning. 16

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder

Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Generelle betingelser for bygge- og anlægsarbejder Byggepladsforanstaltninger Stillads Kran Hejs Kran, hejs og stillads etableres af den enkelte entreprenør i nødvendigt omfang. Arbejder i højden og stilladsarbejder

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Udbudsbetingelser for. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Holmevej 2 6270 Tønder Tønder Grundskole

Udbudsbetingelser for. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Holmevej 2 6270 Tønder Tønder Grundskole Udbudsbetingelser for Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Holmevej 2 6270 Tønder Tønder Grundskole - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 1 Indholdsfortegnelse: 1. Almindelig

Læs mere

Udbudsbetingelser For offentlig licitation. Ny vandbehandlingsanlæg, Arrild svømmehal. Ferieby 9 6520 Toftlund - 19. juli 2016

Udbudsbetingelser For offentlig licitation. Ny vandbehandlingsanlæg, Arrild svømmehal. Ferieby 9 6520 Toftlund - 19. juli 2016 Udbudsbetingelser For offentlig licitation Ny vandbehandlingsanlæg, Arrild svømmehal Ferieby 9 6520 Toftlund - 19. juli 2016 - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder - Revideret den 12. april 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Langeland Kommune Ny skole som OPP Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb September2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Aktivets tilstand ved ophłr...3 3. Lłbende tilstandsvurdering...3

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 9. november 2016 CVR-nummer P-nummer 16 27 12 41 1003126029 Edoc journal nr. 13/027202 (Miljøsagsnr. 1164) Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved udvidelse af Tønder Distriktskole, Holmevej 2, 6270 Tønder Kongevej 57 6270 Tønder April 2012 Nyt Læringscenter, Tønder Distriktskole Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.372 Døre, vinduer og porte, renovering R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By:

no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: From: no-reply@tinglysning.dk Sent: 04-09-2012 09:47:50 To: Edel Baunbæk-Knudsen Subject: Vedr. 2012/0007258 - Tinglysning afsluttet Signed By: Attachments: tinglysningssvar_9da51cb7-72a6-404f-a21e-e36d33fe8346.txt

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge fælles retningslinjer for udførelse af funktionstilsyn med objekter på luftfartsområdet.

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmuannes NO_DOC_EXT: 2016-159920 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: fes-udb07@mil.dk

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan Bramdrup Industripark, Etape 2 November 2013 Dons Landevej KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Dons Landevej i lokalplan 0715-31 Bramdrup Industripark, Etape 2 Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL Sagsnr. 27280 IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 OPGAVEN... 5 5

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledningen er udarbejdet af det Nationale netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under det

Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt Visse Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdt Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30 Visse Ladegård, Vissevej 116 REFERAT: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesformand Søren Christensen

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Generalforsamling den

Generalforsamling den Generalforsamling den 28.09.2017. Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Smørum Kraftvarme A.m.b.A. SELSKABETS navn er Smørum Kraftvarme A.m.b.a. 1.2

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bondemarken 19 Postnr./by: 2880 Bagsværd BBR-nr.: 159-000000 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

DRIFTSAFTALE Introduktion til den nye standarddriftsaftale. Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater

DRIFTSAFTALE Introduktion til den nye standarddriftsaftale. Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater DRIFTSAFTALE 2017 Introduktion til den nye standarddriftsaftale Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater Baggrund Overvejelser om en standarddriftsaftale gennem flere år Uformelle drøftelser førte til

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012

ARKITEKT JESPER BRASK ApS. Årsrapport for 2012 ARKITEKT JESPER BRASK ApS Slotsgade 4 3400 Hillerød CVR-nr. 31933137 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2013 Jesper

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

Justitsministeriet Databeskyttelseskontoret Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Databeskyttelseskontoret Slotsholmsgade København K 22. august 2017 KIH DI-2017-10345 Justitsministeriet Databeskyttelseskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring over udkast til databeskyttelsesloven Justitsministeriet har ved e-mail af 7. juli

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.)

Kłbsaftale. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers. (*navn) (*adresse) (*postnr.) 9 Undertegnede Kłbsaftale Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers s lger og endeligt overdrager herved til (*navn) (*adresse) (*postnr.) Et areal p i alt ca. * m2 som vist p vedlagte skitse. Arealet best

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Íløgufeløg - serfeløg

Íløgufeløg - serfeløg Page 1 of 16 Íløgufeløg - serfeløg 92 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lóg um íløgufeløg og serfeløg Skjal 9 RÅDETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere