Professionshøjskolen Metropol. Att.: Rektor Stefan Hermann Uddannelsesleder Malene Bonné Meyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen Metropol. Att.: Rektor Stefan Hermann Uddannelsesleder Malene Bonné Meyer"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol Att.: Rektor Stefan Hermann Uddannelsesleder Malene Bonné Meyer Sendt pr. Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse Akkrediteringsrådet har den 7. september 2012 truffet afgørelse om akkreditering af det eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse i. Udbuddet er akkrediteret positivt 1. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den daværende undervisningsministers beslutning 2. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt. 3 Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte rådssekretariatsleder Rune Heiberg Hansen på mail såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Akkrediteringsrådet 20. september 2012 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jesper Schmidt Telefon E-post Ref.-nr. Dokument nr. 12/ Side 1/2 Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet 1 jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. 2 jf. 15 i Lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. 3 jf. 14 i Lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

2 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2

3 Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen Metropol i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen Metropol i 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

6 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen Metropols udbud af uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse i. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt. (Se herunder for en kort oversigt over kriteriernes vurdering. Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af antallet af problemer og deres karakter, om de er forbundne, og i hvilken grad institutionen har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne. Ekspertpanelet og EVA vurderer, at kriterierne for kvalitet og relevans samlet set er opfyldt. Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse sikrer, at uddannelsen er på rette niveau, og at det er muligt for de studerende at nå målene for læringsudbytte. Underviserne er velkvalificerede både fagligt og pædagogisk og de ajourfører sig løbende med henblik på at sikre uddannelsens videngrundlag, der dels er baseret på en tæt tilknytning til professionen og dels udviklingsbaseret i relation til professionen og relevant forskning. Langt størstedelen af underviserne er lektorbedømt, ligesom flere har ph.d.-grader, og de indhenter aktivt viden gennem deres kontakt med de kliniske uddannelsessteder, såvel som gennem deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojekter og ved at ajourføre sig inden for relevante forskningsområder. Den kliniske undervisning tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og det kliniske uddannelsessted, hvilket skaber en god integration mellem teori og praksis i uddannelsen og understøtter de studerende i at nå målene for læringsudbytte. Udbudsstedet har et godt internationalt samarbejde og har flere hensigtsmæssige aktiviteter til at understøtte og fremme, at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. På udbudsstedet gennemføres systematisk kvalitetssikring af undervisningsaktiviteterne, fx omfatter modulevalueringerne både den kliniske og den teoretiske undervisning. Der er flere eksempler på, at kvalitetsarbejdet har ført til ændringer i tilrettelæggelsen af uddannelsen, hvilket demonstrerer, at kvalitetsarbejdet anvendes til fortsat kvalitetsudvikling af uddannelsen på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer, at det er en svaghed, at det ikke er muligt at mørklægge undervisningslokalerne på udbudsstedet, hvilket betyder, at de studerendes mulighed for at nå læringsmålene i billeddiagnostik inden for fx nuklearmedicin kan bliver hindret. Ekspertpanelet har dog vurderet, at problemet med de fysiske faciliteter har en sådan karakter, at det ikke har negativ indflydelse på den samlede indstilling til positiv akkreditering, fordi udbudsstedet med enkle midler, og inden for kort tid, kan rette op på problemet. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) 4

7 Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Faciliteter og ressourcer (kriterium 11), fordi de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for uddannelsens studerende og undervisere på udbudsstedet, ikke er fuldt tilstrækkelige til, at det er muligt at opfylde samtlige læringsmål for uddannelsen. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

8 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag, dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af bioanalytikeruddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener, har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

9 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, BEK nr. 652 af 29/06/2009. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Birgitte Hanel, dr.med., hospitalslaborant. Leder af bioanalytikergruppen på Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium, Rigshospitalet. Tidligere underviser på Bioanalytikerskolen i. Forfatter til en række videnskabelige artikler og andre faglige publikationer inden for respirationsteori og reviewer på flere faglige tidskrifter. Derudover bestyrelsesmedlem i Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond samt vejleder for studerende på bachelorog ph.d.-niveau. Hanne Nielsen, autoriseret hospitalslaborant, diplomuddannelse med speciale i klinisk immunologi og emneområde i pædagogik. Uddannelseskoordinator på Sygehus Lillebælt og bioanalytikerunderviser ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk afdeling på Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt. Tidligere medlem af national arbejdsgruppe til udarbejdelse af ny studieordning 2009 for bioanalytikere. Har deltaget i udarbejdelse af de tidligere studieplaner på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus og senest i udarbejdelse af de nuværende modulbeskrivelser på bioanalytikeruddannelsen på UC Syddanmark. Beskikket censor i bioanalytikeruddannelsens eksterne censorkorps og medlem af styregruppen for bioanalytikerefteruddannelse i Region Syddanmark. Anne-Novera Larsen, bioanalytiker. Ansat på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi ved Odense Universitetshospital. Tidligere studerende på bioanalytikeruddannelsen VIA University College i Aarhus og tidligere formand for De Studerendes Råd ved samme uddannelse. Medlem af Studerendes Udvalg i Danske Bioanalytikere samt af uddannelsesudvalget på bioanalytikeruddannelsen i Aarhus. Toni Vittrup, mastergrad i læreprocesser med specialisering i arbejdsmiljø og forandringsprocesser, merkonom i personaleadministration, diplomuddannelse med speciale i klinisk immunologi. Ledende bioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling ved s Praktiserende Lægers Laboratorium. Tidligere uddannelseskoordinator i Hovedstadens Sygehusfællesskab samt bioanalytikerunderviser på klinisk biokemisk afdeling, Frederiksberg Hospital. Tidligere medlem af flere styregrupper inden for udvikling af hospitalslaborantuddannelsen samt diplomuddannelsen for bioanalytikere, herunder arbejde med studieordning og studieplaner. Medlem af censorkorpset samt lektorbedømmelsesudvalget for mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Nanna Louise Pagaard fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. 7

10 Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra november 2011, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter 1. 8

11 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 9

12 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Bemærk, at praktik kaldes klinisk undervisning på bioanalytikeruddannelsen. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Professionshøjskolen Metropol Sigurdsgade N Studiets struktur Bioanalytikeruddannelsen er en vekseluddannelse på 3½ år (210 ECTS) og består af 14 moduler, hvoraf hovedparten er på 15 ECTS. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Der er 75 kliniske ECTS og 135 teoretiske ECTS. 10 af modulerne indeholder både teori og klinik. 4 af modulerne giver mulighed for, at de studerende kan tone deres uddannelse (modul 9, 11, 13 og 14). Modul 5 afholdes i samarbejde med andre grunduddannelser på Metropol og indeholder både tværprofessionel og monoprofessionel undervisning. Uddannelsen afsluttes med et professionsbachelorprojekt på 20 ECTS, der afholdes i samarbejde mellem udbudsstedet og klinikken og bearbejder en problemstilling fra bioanalytikerpraksis. Bioanalytikeruddannelsens struktur er beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse, BEK nr. 652 af 29/06/2009 (herefter "bekendtgørelsen"), ( 2), og i den landsdækkende studieordning om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse (herefter studieordningen). 10

13 De centrale fagområder Uddannelsens centrale fagområder fremgår af studieordningen. Biomedicinsk laboratorieanalyse (125 ECTS): generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, analyser og analyseprincipper på biomolekylært niveau samt celle- og vævs- og organniveau, biomedicin, anvendt statistik, arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne, kvalitetssikring og -udvikling, kernefaglighed Natur- og sundhedsvidenskabelige fag (60 ECTS): kemi, fysik, biokemi, biologi, histologi, mikrobiologi, statistik, fysiologi og anatomi, immunologi, forskningsmetodik, folkesundhedsvidenskab, sundhedsvidenskab og kvalitet Samfundsvidenskabelige fag (20 ECTS): kommunikation og socialpsykologi, videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik, kulturforståelse og samarbejde, sundhedsvæsenets organisation, økonomi og funktion Humanistiske fag (5 ECTS): etik, fagetik Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 387 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 33 Antal årsværk 23,5 De centrale praktiksteder De centrale praktiksteder (i studieordningen kaldet "kliniske uddannelsessteder") er laboratoriemedicinske laboratorier på hospitaler i Region Hovedstaden og dele af Region Sjælland. Praktikstederne udgøres primært af følgende 6 laboratoriemedicinske afdelinger i hospitalsvæsenet: klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi samt patologisk anatomi. 11

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 8 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 9 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke har indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

15 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet i tilfredsstillende grad sikrer sig viden fra et dækkende aftagerfelt. Institutionen redegør for, at udbudsstedets aftagere primært er laboratoriemedicinske afdelinger inden for hospitalsvæsenet. Derudover er aftagerne offentlige og private forskningsafdelinger, primærsektoren samt fertilitetsklinikker. Ekspertpanelet påpeger som en mindre svaghed, at kontakten til det private aftagerfelt er begrænset og sporadisk, selvom det dog kun er en lille del af dimittenderne, der finder ansættelse inden for det private aftagerfelt. Udbudsstedet forsøger at udbygge kontakten til de private aftagere. Det fremgik imidlertid under besøget, at det er vanskeligt for udbudsstedet at etablere kontakter til private virksomheder inden for beskæftigelsesområdet, men at institutionen bl.a. forsøger at gøre dette i forbindelse med efteruddannelsesaktiviteter. Hvad angår aftagere inden for den offentlige sektor, tilegner institutionen sig viden bl.a. gennem aftagerundersøgelser hvert andet år, via systematisk kontakt med aftagere fra de laboratoriemedicinske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland, gennem ledelsens medlemskab af Region Hovedstadens Uddannelsesråd, gennem diverse mødefora, gennem censorevalueringer og via møder i uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalget, som mødes tre-fire gange årligt, har til opgave at rådgive Professionshøjskolen Metropols bestyrelse og rektor og ledelsen på bioanalytikeruddannelsen om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne på udbudsstedet har god kontakt til aftagerfeltet. Desuden har udbudsstedet kontakt til de kliniske undervisere, som også er aftagerrepræsentanter. Ekspertpanelet vurderer tillige, at udbudsstedet indhenter viden fra et dækkende felt af dimittender. Det sker i særlig grad via en dimittendundersøgelse, som gennemføres hvert andet år. Af redegørelsen fremgår det desuden, at institutionen inviterer dimittender til at deltage i karrieredage for nuværende studerende. Ekspertpanelet vurderer, at den viden, der indhentes fra aftagere og dimittender, er relevant. Fx fremgår det af redegørelsen, at aftagerundersøgelsen afdækker, om målene for læringsudbytte er relevante, i hvilken grad dimittenderne besidder disse kompetencer, og hvad de fremtidige behov for kompetencer er. Redegørelsen beskriver desuden, at indhold og tilrettelæggelse af moduler, samt hvilke valgmoduler udbudsstedet bør udbyde, drøftes på møder med ledende bioanalytikere og kliniske undervisere fra udbudsstedets kliniske uddannelsessteder. Uddannelsens indhold, kvalitet og relevans samt den regionale uddannelsesdækning drøftes i uddannelsesudvalget. 13

16 Endelig belyser dimittendundersøgelsen dimittenders beskæftigelse og evt. videreuddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at ledelsen anvender den viden, der indhentes fra såvel aftagere som dimittender, til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. Af redegørelsen fremgår det fx, at aftagerrepræsentanter har haft indflydelse på den nye moduluddannelse fra Den nye moduluddannelse giver via valgmoduler bedre mulighed for specialisering, hvilket aftagerne har efterspurgt. Desuden anvender udbudsstedet viden fra møder med ledende bioanalytikere i beslutningsprocesser omkring justeringer af uddannelsens detailstruktur og -indhold. Der er således eksempler på, at der er truffet beslutninger angående indhold eller oprettelse af konkrete moduler på baggrund af møder med ledende bioanalytikere og undervisere. Desuden opstiller ledelsen på baggrund af aftager- og dimittendundersøgelse handleplaner, som følges op af Professionshøjskolens Metropols afdeling Forskning og udvikling. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3, 7 og 10, interview med ledelsen under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 0.01: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laborato rieanalyse Bilag 2.01: dbios beskrivelse af jobområder. dbio.dk: Jobområder (lokaliseret ) Bilag 2.02: Overvågningstabel 2010 fra arbejdsmarkedet parter Bilag 2.03: Jobsituation for dimittender Data fra dimittendundersøgelsen Bilag 2.04: Strategi 2015 Professionshøjskolen Metropol Bilag 2.05: Organisation: Bioanalytikeruddannelsen Metropol Bilag 2.06: Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen: Årsberetning, 1. oktober september 2011 Bilag 2.07: Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og til knyttede efter-og videreuddannelser, Professionshøjskolen Metropol Bilag 2.08: Uddannelsesråd Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsesregion Hovedstaden Bilag 2.09: Mail til dbio fra uddannelsesleder om Aftagerundersøgelse Bilag 2.10: Aftagerundersøgelse på grunduddannelserne i Metropol 2010 Udsnit: Generelle og bioanalytikerrelevante afsnit Bilag 2.11: Aftagerundersøgelse, november 2006: Ledende bioanalytikeres vurdering af pro fessionsbachelorernes kompetenceprofil Forside Bilag 2.12: Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne i Metropol 2011 Udsnit: Gene relle og bioanalytikerrelevante afsnit Bilag 2.13: Forskning og Udviklings overordnede opgaver Bilag 2.14: Indkaldelse til stormøde om modul 4 og valgmoduler Bilag 2.15: Opsummering af stormøde om modul 9 og 11 Bilag 2.16: Mail om udviklingsgrupper til modul 9 og 11 Bilag 2.17: Afrapportering Dimittendundersøgelse 2011 Bioanalytikeruddannelsens hand leplan Bilag 2.18: Notat: Uddannelsesrevision fra daværende souschef Hanne Braae Bilag 2.19: Referat af Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Bilag 2.20: Referat af Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Bilag 2.21: Referat af Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Bilag 7.11: Modulbeskrivelse: Modul 9a Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv a. Diagnostik af endokrine sygdomme E11 Bilag 7.12: Modulbeskrivelse: Modul 9b Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv b. Diagnostik af hæmatologiske sygdomme E11. 14

17 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet løbende tilegner sig ny viden om centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen på udbudsstedet retter sig imod. Aktiviteterne dækker primært de offentlige beskæftigelsesområder og i mindre grad det private beskæftigelsesområde. Tilegnelsen af ny viden om centrale tendenser sker bl.a. gennem tæt kontakt, samarbejde og videndeling mellem undervisere på udbudsstedet og undervisere på de kliniske uddannelsessteder, herunder i forbindelse med planlægning og forberedelse af både den kliniske og den teoretiske undervisning. Ekspertpanelet fremhæver i tilknytning hertil, at det er positivt, at der er flere eksempler på anvendelse af ny viden i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning. Det blev fx beskrevet under besøget, hvordan et undervisningsmodul er blevet udviklet på baggrund af et samarbejde mellem en af udbudsstedets undervisere og en klinisk underviser. Et andet modul tager udgangspunkt i et konkret projekt på et hospital og tilrettelægges i samarbejde med en ekspert fra det pågældende sted. To undervisere har delte ansættelser på hhv. udbudsstedet og et klinisk uddannelsessted, og dette sikrer, at underviserne modtager ny viden om centrale tendenser. Desuden gøres der brug af gæsteundervisere fra professionen, som ofte underviser sammen med udbudsstedets undervisere, hvilket giver underviserne viden om nye tendenser. Endelig holdes der pædagogisk forum to gange årligt. Her deltager undervisere fra såvel udbudsstedet som fra kliniske uddannelsessteder i faglige indlæg, diskussioner og netværksdannelse. Redegørelsen beskriver derudover, at størstedelen af udbudsstedets undervisere har undervist på efter- og videreuddannelse i både offentligt og privat regi inden for de seneste to år. Kurserne planlægges i samarbejde mellem udbudsstedets undervisere og aftagere og giver underviserne viden om nye tendenser inden for beskæftigelsesområdet. Redegørelsen nævner også, at en del af udbudsstedets undervisere er medlemmer af klinisk selskab og ad den vej holder sig orienterede om nye tendenser inden for området. Endelig nævner redegørelsen, at modulansvarlige undervisere og fagkoordinatorer jævnligt har kontakt med de kliniske undervisere i forbindelse med udvikling af opgaver og laboratorieøvelser. Under besøget fremgik det desuden, at underviserne har kontakt til de kliniske uddannelsessteder i forbindelse med kliniske prøver. Desuden er der mulighed for, at underviserne kan komme i praktik, og der blev nævnt flere eksempler på sådanne forløb. 15

18 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5, 7 og 15, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 0.01: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laborator ieanalyse Bilag 2.04: Strategi 2015 Professionshøjskolen Metropol Bilag 2.10: Aftagerundersøgelse på grunduddannelserne i Metropol 2010 Udsnit: Generelle og bioanalytikerrelevante afsnit Bilag 3.01: Deltagere i moduludviklingsgrupper Bilag 3.02: Funktioner og ansvar Bilag 3.03: PBL Cervixcytologi, HPV, præmaligne- og maligne tilstande samt typebe stemmelse af HPV: PBL-plan for studerende og undervisere, V11 Bilag 3.04: Invitation til Videndelingdag Bilag 3.05: Program for Videndelingdag Bilag 3.06: Øvelsesvejledning Ø307: Cytotoxassay Bilag 3.07: Mailkorrespondance om farmakologi i case Bilag 3.08: Pressemeddelelse om Whole Slide Scanner på phmetropol.dk: "Bioanalytikere uddannes i teknologi til kræftbehandling" 9. juni 2011 Bilag 3.09: Plan for øvelsesdagene. Øvelse 1003 Bilag 7.10: Modulbeskrivelse: Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser V11 Bilag 7.18: Undervisnings- og arbejdsformer Bilag 9.15: Program til Pædagogisk Forum Bilag 10.18: Dagsorden Pædagogisk Forum d Bilag 10.19: Dagsorden Pædagogisk Forum d

19 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at underviserne løbende tilegner sig relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen på udbudsstedet er rettet imod. Dette sker bl.a. ved, at underviserne deltager i forsøgs- og udviklingsprojekter inden for beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurdererat underviserne deltager i forsøgs- og udviklingsprojekter i samarbejde med eksterne kontakter (læger, forskere og bioanalytikere fra hospitalsafdelinger og kliniske uddannelsessteder) og dermed tilegner sig den nyeste viden inden for området. Eksempelvis har underviserne deltaget i et projekt om histoinformatik til brug i cancerdiagnostik. Desuden gør underviserne i høj grad brug af eksterne eksperter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisningen, fx et samarbejde med en klinisk underviser om undervisningsforløb i cervix cancer og PET/CT. Endelig er der flere eksempler på inddragelse af den nyeste viden og det nyeste apparatur (fx whole slide scanner) i konkrete moduler og øvelser. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at de aktiviteter som underviserne deltager i bidrager med ny relevant forsøgs- og udviklingsviden. Derudover har underviserne 60 timer til rådighed årligt til faglig ajourføring. Af interviewet med underviserne under besøget fremgik det, at underviserne bl.a. bruger denne tid til at holde sig opdateret om ny litteratur og ny viden på området. Under besøget redegjorde underviserne også for deres samarbejde med eksterne parter inden for beskæftigelsesområdet (overlæger, bioanalytikere). En underviser har fx et samarbejde med en overlæge fra klinisk neurofysiologisk afdeling på Glostrup Hospital, som inddrages i planlægningen og afholdelsen af undervisningen i neurofysiologi. Det fremgik også, at underviserne gør brug af mere uformelle kontakter til de eksterne parter i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning. Institutionen redegør for, at udbudsstedet har udviklet en internetplatform, hvor både undervisere og studerende har adgang til beskrivelser af de nyeste metoder, analyser og procedurer fra praksis, og hvor der er links til anden relevant viden. Platformen bruges bl.a. i forbindelse med undervisningen. Desuden redegør institutionen for, at underviserne får viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for professionen i forbindelse med vejledning af professionsbachelorprojekter, som ofte har karakter af forsøgs- og udviklingsarbejder i den kliniske undervisning. 17

20 Aktiviteter og projekter dækker primært de offentlige beskæftigelsesområder, som uddannelsen på udbudsstedet er rettet imod. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg samt supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 2.04: Strategi 2015 Professionshøjskolen Metropol Bilag 2.05: Organisation: Bioanalytikeruddannelsen Metropol Bilag 2.13: Forskning og Udviklings overordnede opgaver Bilag 4.01: Udviklingsprojekt: Automatiseret billedanalyse, et nyt diagnostisk redskab til patologer Kort projektbeskrivelse Bilag 4.02: Projektbeskrivelse: Vidensdelings- og valideringsprojekt. 18

21 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets underviser løbende tilegner sig relevant viden fra forskningsfelter, der er relevante for fagområderne. Flere undervisere deltager i forskningsprojekter. Fx har en underviser deltaget i et ph.d.-projekt om påvisning i den gravides plasma af foster-dna, der koder for RhD-typen. Underviseren blev efterfølgende ansat til at implementere metoden i praksis på grund af forskningsprojektets relevans for professionen. Ekspertpanelet vurderer desuden, at flere af de anvendte lærebøger repræsenterer den nyeste forskning, og at der er en række eksempler på, at relevant forskningsviden indgår i undervisningen, bl.a. har en underviser udarbejdet undervisningsmateriale på baggrund af et konkret forskningsprojekt, som vedkommende har medvirket i. Underviserne deltager også i relevante konferencer og møder i kliniske selskaber, hvor forskningsresultater formidles. Institutionen redegør for, at udbudsstedet har tradition for at understøtte undervisernes deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde. Underviserne tilegner sig således løbende forskningsviden ved at deltage i forskningsprojekter med eksterne samarbejdspartnere, typisk hospitaler og s Universitet. Projekterne omhandler udvikling af nye analyser og metoder og har resulteret i artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Det fremgår også af institutionens redegørelse, at underviserne via møder, kurser og konferencer i kliniske selskaber får viden om nye forskningsresultater. Underviserne holder sig desuden opdateret via det kontinuerlige samarbejde med de kliniske uddannelsessteder. Institutionen nævner også, at underviserne anvender forskningsbaseret viden i undervisningen. Desuden har underviserne 60 timer til rådighed årligt til faglig ajourføring, som de bl.a. anvender til at holde sig orienteret om den nyeste forskning. Underviserne læser også forskningslitteratur i forbindelse med vejledning af professionsbachelorprojekter og projekter på modul 9. Enkelte professionsbachelorprojekter udgør dele af forskningsprojekter og kan dermed også give vejlederen ny forskningsmæssig viden. Desuden er et undervisningsmodul tilrettelagt som en journal club, hvor studerende og undervisere diskuterer ny relevant litteratur. Udbudsstedets bibliotek giver adgang til de fleste relevante forskningstidsskrifter. Endelig redegør institutionen for, at underviserne har tradition for at videreformidle ny viden til kollegaer på personalemøder, til temadage, på faglige undervisningsmøder og via uformelle kollegiale diskussioner. Under besøget fremgik det desuden, at underviserne holder sig løbende orienteret om ny relevant forskning via netværk og uformelle kontakter til forskere inden for fagområderne. 19

22 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5, 8 og 11, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg samt supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 0.01: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse Bilag 5.01: Oversigt over bioanalytikerfaglige forsknings- og udviklingsprojekter Bilag 5.02: Projekt på Modul 9 E11 Bilag 5.03: PBL 803a: Genetik og udredning: PBL-plan for studerende og underviser S11 Bilag 7.03: Modulbeskrivelse: Modul 1 Bioanalytikerpraksis E11 Bilag 7.04: Modulbeskrivelse: Modul 2 - Grundlæggende biokemi og bioanalyse V11 Bilag 7.05: Modulbeskrivelse: Modul 3 Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse E11 Bilag 7.06: Modulbeskrivelse: Modul 4 Bioanalytisk kvalitetssikring V11 Bilag 7.07: Modulbeskrivelse: Modul 5 Tværprofessionel virksomhed E11 Bilag 7.08: Modulbeskrivelse: Modul 6 Udvidet humanbiologi og bioanalyse V11 Bilag 7.09: Modulbeskrivelse: Modul 7 Udvidet biokemi og bioanalyse E11 Bilag 7.10: Modulbeskrivelse: Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser V11 Bilag 7.11: Modulbeskrivelse: Modul 9a Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv a. Diagnostik af endokrine sygdomme E11 Bilag 7.12: Modulbeskrivelse: Modul 9b Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv b. Diagnostik af hæmatologiske sygdomme E11 Bilag 7.13: Modulbeskrivelse: Modul 10 Immunkemiske metoder V11 Bilag 7.14: Modulbeskrivelse: Modul 11 Klinisk modul E11 Bilag 7.15: Modulbeskrivelse: Modul 12 Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring V11 Bilag 7.16: Modulbeskrivelse: Modul 13 Valgmodul: bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden E11 Bilag 7.17: Modulbeskrivelse: Modul 14 Professionsbachelorprojekt V11 Bilag 7.18: Undervisnings- og arbejdsformer Bilag 14.06: Tilfredshedsundersøgelse 2010 Professionshøjskolen Metropol, Bioanalytikeruddannelsen: Uddannelsesrapport. 20

23 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen til bioanalytiker, som er fastlagt i bilag 1 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse fra 2009 (BEK nr. 652 af ), sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbacheloruddannelsen i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer desuden, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for de 14 moduler, som alle udbud af uddannelsen består af, og som fremgår af udbudsstedets studieordning. Studieordningen beskriver modulernes læringsmål og indholdet og vægtningen af de centrale fagområder, udtrykt i ECTS-point, for hhv. teoretisk og klinisk undervisning. De 14 moduler har hvert et omfang af 15 ECTS-point med undtagelse af modul 13 og modul 14, der har et omfang af hhv. 10 ECTS-point og 20 ECTSpoint. De teoretiske undervisningselementer har et omfang af 135 ECTS-point, mens de kliniske elementer har et omfang af 75 ECTS-point. I uddannelsens teoretiske og kliniske dele indgår biomedicinsk laboratorieanalyse med 125 ECTS-point, sundhedsvidenskabelige fag med 30 ECTSpoint, naturvidenskabelige fag med 30 ECTS-point, samfundsvidenskabelige fag med 20 ECTSpoint og humanistiske fag med 5 ECTS-point. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 0.01: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorie analyse Bilag 0.02: Bioanalytikeruddannelsens opbygning Bilag 6.01: Arbejdsgruppen for fremtidens sundhedsprofessionsuddannelser Uddrag om anbefalinger Bilag 6.02: Sammenhæng mellem det samlede læringsudbytte fra bekendtgørelsens bilag 1 og studieordningen læringsudbyttet for de enkelte moduler. 21

24 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til læringsmålene for de enkelte moduler. Institutionen har redegjort for følgende fire fag: laboratorieteknologi, biologi, udvidet biokemi og bioanalyse samt BAprojekt. Ekspertpanelet vurderer, at institutionen overbevisende redegør for det faglige indhold i de valgte fag og viser, hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer desuden, at der er konkrete mål for hvert fagområde, som dels gør det lettere at foretage eksamensbedømmelse, dels giver de studerende mulighed for selv at vurdere deres egen målopfyldelse. Ekspertpanelet vurderer, at undervisnings- og arbejdsformerne er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. Der er varierende undervisnings- og arbejdsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning og undervisning, der tager udgangspunkt i cases og projektarbejder. Desuden arbejdes der med problembaseret læring, der tager udgangspunkt i de studerendes læringsmål. Under besøget fremgik det, at underviserne løbende udvikler deres pædagogiske tilgang. Ekspertpanelet vurderer også, at undervisningen er tilrettelagt, så teori og praksis gensidigt understøtter hinanden, fx ved at den teoretiske undervisning eksemplificeres i forbindelse med laboratorieøvelser. Desuden fremhæver ekspertpanelet det som positivt, at det under besøget fremgik, at underviserne nogle gange inddeler de studerende i grupper, afhængigt af om de har forberedt sig, og differentierer undervisningen af de to grupper. Institutionen redegør desuden for, at der anvendes eksemplarisk undervisning, hvor det eksemplariske er udvalgt i samarbejde med de kliniske undervisere. I den kliniske undervisning gøres der brug af bl.a. praksisvejledning og instruktion. Det nævnes også, at omfanget af studenteraktiverende undervisningsformer gradvist øges i løbet af uddannelsen, fx anvendes der problembaseret læring fra modul 6. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggelse på udbudsstedet understøtter realiseringen af målene for læringsudbytte. Ifølge studieordningen forventes det, at modulerne tages i den opstillede rækkefølge. Dog kan modul 3 afvikles før modul 2, modul 7 før modul 6, modul 10 før modul 8, og modul 11 før modul 9. Ekspertpanelet vurderer, at der i udbudsstedets tilrettelæggelse af rækkefølgen af de enkelte elementer tages højde for progressionen i uddannelsen. 22

25 Fx har udbudsstedet valgt at bytte rundt på studieordningens modul 2 og 3 for at sikre, at de studerende har et tilstrækkeligt kemisk fundament, inden de starter på faget histokemi. Desuden er der eksempler på god sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning, fx at der i den kliniske undervisning følges op på, hvad den studerende arbejder med i faget laboratorieteknologi. Institutionen redegør for, at der via samarbejdet med de kliniske undervisere skabes sammenhæng mellem undervisningen på campus og den kliniske undervisning med henblik på at sikre sammenhæng mellem teori og praksis. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 0.01: Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse Bilag 7.03: Modul 1 Bioanalytikerpraksis E11 Bilag 7.04: Modul 2 Grundlæggende biokemi og bioanalyse V11 Bilag 7.05: Modul 3 Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse E11 Bilag 7.06: Modul 4 Bioanalytisk kvalitetssikring V11 Bilag 7.07: Modul 5 Tværprofessionel virksomhed E11 Bilag 7.08: Modul 6 Udvidet humanbiologi og bioanalyse V11 Bilag 7.09: Modul 7 Udvidet biokemi og bioanalyse E11 Bilag 7.10: Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser V11 Bilag 7.11: Modul 9a Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv a. Diagnostik af endokrine sygdomme E11 Bilag 7.12: Modul 9b Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv b. Diagnostik af hæmatologiske sygdomme E11 Bilag 7.13: Modul 10 Immunkemiske metoder V11 Bilag 7.14: Modul 11 Klinisk modul E11 Bilag 7.15: Modul 12 Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring V11 Bilag 7.16: Modul 13 Valgmodul: bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden E11 Bilag 7.17: Modul 14 Professionsbachelorprojekt V11 Bilag 7.18: Undervisnings- og arbejdsformer Bilag 7.19: PBL: 7-trinsmodellen Bilag 7.20: Udfyldt PBL-skema for PBL-702 Bilag 7.21: Concept-map Intro Bilag 7.22: Fagplan for laboratorieteknologi (modul 1) E11 Bilag 7.23: Lektionsplan for laboratorieteknologi (modul 1) E11 Bilag 7.24: Fagplan for laboratorieteknologi (modul 1) E11 Klinisk biokemisk afdeling Gen tofte Hospital Bilag 7.25: Fagplan for biologi (modul 3) E11 Bilag 7.26: Lektionsplan for biologi (modul 3) E11 Bilag 7.27: Skemabinding og timeregnskab Modul 3 E11 Bilag 7.28: Fagplan for analyser, analyseprincipper og kvalitetssikring (Modul 7) E11 Bilag 7.29: PBL-701-1: Enzymer: PBL plan for studerende og undervisere E11 Bilag 7.30: PBL-701-2: Bestemmelse af S-Basisk Phosphatase, enzk.: PBL plan for studerende og undervisere E11 Bilag 7.31: PBL-702: Syrer, baser, bufre: PBL plan for studerende og undervisere E11 Bilag 7.32: PBL-703: Kulhydrat- og lipidmetabolisme: PBL plan for studerende og undervisere E11 Bilag 7.33: Case-704: Lungesygdomme og leversygdomme: Case plan for studerende og undervisere E11 Bilag 7.34: PBL-702: Syrer, baser, bufre: PBL plan for undervisere E11 23

Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen Metropol i København

Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen Metropol i København Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen Metropol i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012 Sagsnummer:

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus

Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard. Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest.

Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard. Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest.dk Akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. .:

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr.  .: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Syddanmark Att.: Udviklingschef Alexander von Oettingen Sendt pr. e-mail: avo@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr.

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur Sendt pr. e-mail: ach@dalumuc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere