Ambu s forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambu s forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport

2 Indhold Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 18 Aktionærforhold 20 Corporate governance 22 Bestyrelse, direktion og koncernledelse 25 Risikoforhold 26 Regnskabsberetning 28 Påtegninger 33 Anvendt regnskabspraksis 34 Pengestrømsopgørelse 38 Resultatopgørelse 39 Balance Aktiver 40 Balance Passiver 41 Egenkapitalopgørelse, koncern 42 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 43 Noter 44 Ambu s forretningsområder 53 Ambu kort fortalt 55 Adresser 55 Mission Ambu markedsfører innovativt diagnostisk og livreddende udstyr, der tilfører kunden reel værdi og muliggør en forbedret patientbehandling. Vision Gennem en dyb forståelse af kundernes behov og adfærd vil vi til stadighed overgå deres forventninger og opbygge vedvarende stærke relationer. 2 AMBU

3 Til aktionærerne Ambu har i de seneste år haft succes med at følge en klar kurs og styre mod veldefinerede mål. Strategi 2005 har været fundamentet for virksomhedens udvikling i perioden fra 2002 til 2005, og ved udgangen af strategiperioden kan vi konstatere, at vi har nået hovedparten af de mål, som vi satte os. Vi har styrket udviklingsindsatsen og udviklet en række nye innovative produkter, som er blevet godt modtaget på markedet. Via en intensiveret salgsindsats og en forbedring af salgskompetencerne har vi styrket vores position i Europa og USA. Samtidig har vi opbygget en betydelig produktionskapacitet og en række kompetencer på fabrikkerne i Kina og Malaysia, hvilket har medført en væsentlig effektivisering af produktionen og en forbedring af Ambu s konkurrenceevne. Resultatet har været en stigende omsætning og en væsentlig forbedring af indtjeningen. Alt i alt har vi fået et godt udgangspunkt for den videre udvikling af virksomheden, og vi har fået bekræftet, at Ambu s forretningsmodel er bæredygtig. I maj 2005 fremlagde Ambu sin nye strategi, Strategi 2008, som er en ambitiøs videreudvikling af Strategi Strategi 2008 skal medvirke til at sikre, at Ambu bliver en ledende aktør inden for de tre største forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Samtidig er det målet at opnå en betydelig vækst i omsætning og indtjening. Midlet til at nå målene i Strategi 2008 er en løbende trimning og videreudvikling af virksomheden herunder en fortsat effektivisering af forretnings- og produktionsprocesser og en fortsat forøgelse af produktionen i Asien. Samtidig vil vi fortsat søge at udvikle nye innovative produkter, der adskiller sig fra andre produkter på markedet. I Ambu er vi begunstiget af markedsvækst inden for alle vores fem forretningsområder, og vi forventer, at væksten vil vare ved. Væksten kan blandt andet tilskrives øget velstand, en øget ældrebefolkning og udvikling af nye teknologier, der gør det muligt at foretage stadig flere undersøgelser, stille mere præcise diagnoser og behandle flere sygdomme. Samtidig er der en generel stigning i anvendelsen af engangsar-tikler, som udgør en stadig større del af vores produktsortiment. Europa og USA er Ambu s fokusmarkeder, og vi tror, at der er gode muligheder for vækst på disse markeder i de kommende år især i USA. I løbet af det seneste år har vi øget salgsressourcerne på det amerikanske marked ganske væsentligt, og denne satsning forventes at medføre en betydelig vækst på det amerikanske marked fremover. Vi vil dog også løbende vurdere markedspotentiale og muligheder på nye markeder. Ud over at opnå organisk vækst har vi som mål i perioden frem til 2008 at supplere med vækst via tilkøb af virksomheder. Kriterierne for at foretage akkvisitioner er fortsat, at de kan indgå som et led i en konsolideringsproces inden for det bestående produktsortiment, eller hvis akkvisitionerne medfører åbenbare synergieffekter mellem de eksisterende og de tilkøbte produkter. Samtidig er det afgørende, at der hermed skabes værdi for Ambu s aktionærer. På baggrund af den kurs, der nu er sat i Strategi 2008, vil vi i de kommende år arbejde for at positionere Ambu som en stærk og velfungerende international virksomhed. Kurt Erling Birk Adm. direktør A M B U

4 Hovedpunkter Omsætning og EBITA-margin Ambu har i 2004/05 fokuseret på udvikling og markedsføring af nye produkter samt på fortsat effektivisering af produktionen. Omsætningen blev i 2004/05 på 653,9 mio. kr., svarende til en stigning på 7,5% i forhold til det foregående regnskabsår. Ved uændrede valutakurser i forhold til 2003/04 ville omsætningen i 2004/05 have udgjort ca. 663 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer har den organiske vækst udgjort 9,0%. Omsætningen inden for de tre vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology er steget på alle væsentlige markeder. EBITA udgjorde 68,0 mio. kr. mod 63,3 mio. kr. i 2003/04, hvilket er en stigning på 7,4%. Reguleres der for andre driftsindtægter/-udgifter, er stigningen 15,2%. EBITA Årets resultat før skat udgjorde 53,0 mio. kr. mod 45,7 mio. kr. i det foregående år, svarende til en stigning på 16,0%. Omsætning og resultat er i overensstemmelse med selskabets seneste udmelding. Cash flow fra driften udgjorde 40,1 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. året før. Faldet kan primært tilskrives, at det forbedrede resultat er blevet modsvaret af en øget pengebinding væsentligst i øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Bestyrelsen indstiller, at der for regnskabsåret 2004/05 udbetales et udbytte på 1 kr. pr. aktie, svarende til 31% af årets overskud. Dette er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. Årets resultat I 2005/06 forventes den samlede omsætning at stige til niveauet 720 mio. kr. svarende til en vækst på ca. 10%. Denne forventning er baseret på en gennemsnitlig kurs på US-dollars på 600. På baggrund af den forventede stigning i omsætningen, et forbedret produktmiks, fortsatte produktionseffektiviseringer og en væsentligt udvidet salgsorganisation forventes EBITA i 2005/06 at ligge på niveauet 90 mio. kr. Resultatet før skat forventes at ligge på niveauet 80 mio. kr. Cash flow fra driftsaktiviteter forventes forøget til ca. 80 mio. kr., og det frie cash flow forventes i 2005/06 forøget til ca. 25 mio. kr. I juni 2005 fremlagde Ambu sin nye strategi, Strategi Målene indeholdt heri er stadig gældende. 4 A M B U

5 Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2000/ / / / /05 Hovedtal Omsætning Primær drift før ordinære afskrivninger og goodwillafskrivninger (EBITDA) Primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto 0 (8) (18) (6) (8) Resultat før skat (PBT) Årets resultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Aktiekapital Investeringer i anlægsaktiver og akkvisitioner Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Pengestrømme fra driftsaktiviteter Frit cash flow (148) (16) 26 (14) (15) Antal medarbejdere, gns Nøgletal EBITDA-margin, % 1) 9,2 12,4 15,9 15,5 16,1 EBITA-margin, % 2) 5,0 7,5 10,7 10,4 10,4 Overskudsgrad, % 3) 3,9 6,2 9,2 8,6 9,3 Afkastningsgrad, % 4) 2,9 6,3 9,4 8,8 9,2 Egenkapitalens forrentning, % 5) 5,1 5,4 9,0 10,8 11,3 Egenkapitalandel, % 6) Resultat pr. 10 kr. aktie 7) *) 1,16 1,30 2,26 2,86 3,20 Indre værdi pr. aktie 8) *) Aktiekurs ultimo *) CAPEX, % 9) 42,5 7,6 9,8 12,0 8,9 ROIC, % 10) 3,1 6,4 8,9 9,2 9,2 *) Sammenligningstallene er korrigeret for fondsaktieemissionen foretaget i 2. kvartal 2004/05 1) EBITDA-margin: Resultat af primær drift før ordinære afskrivninger og goodwillafskrivninger i % af nettoomsætning 2) EBITA-margin: Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger i % af nettoomsætning 3) Overskudsgrad: Resultat af primær drift i % af nettoomsætning 4) Afkastningsgrad: Resultat af primær drift i % af samlede aktiver 5) Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat efter skat i forhold til gennemsnitlig egenkapital 6) Egenkapitalandel: Egenkapitalens andel af samlede passiver, ultimo 7) Resultat pr. 10 kr. aktie: Resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier 8) Aktiernes indre værdi: Samlede egenkapital i forhold til antal aktier, ultimo 9) CAPEX: Investeringer i anlægsaktiver og akkvisitioner i forhold til omsætningen 10) ROIC: EBITA fratrukket skat i forhold til aktiver fratrukket ikke rentebærende gæld De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Vedrørende aktierelaterede nøgletal henvises til side 21 A M B U

6 Ledelsens beretning Ambu har i det forløbne år haft fokus på fortsat udvikling og markedsføring af nye produkter samt på fortsat effektivisering af produktionen. Målet er at positionere Ambu som en international leder på udvalgte markeder. Der er i 2004/05 lanceret en række nye innovative produkter, og der er sket en intensivering af salgsindsatsen og en forøgelse af salgsressourcerne for at fremme salget af de produkter, som er blevet lanceret i løbet af de sidste par år. Denne indsats har medført en stigende omsætning inden for Ambu s tre vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology. For at øge konkurrencekraften har Ambu over de seneste år valgt at producere en stadig stigende del af selskabets produkter på fabrikkerne i Kina og Malaysia, og opførelsen af en ny fabrik i Malaysia blev påbegyndt i starten af Samtidig er der sket en løbende effektivisering af den resterende produktion i Danmark. Strategi 2005 har dannet rammen for Ambu s udvikling i de seneste tre regnskabsår, og ved afslutningen af strategiperioden kan det konkluderes, at langt hovedparten af de mål, som er indeholdt i strategien, er blevet realiseret. I maj 2005 annoncerede Ambu sin nye strategi, Strategi 2008, som er en ambitiøs videreudvikling af Strategi Strategien bygger på de samme grundlæggende elementer som Strategi Den økonomiske udvikling i 2004/05 I 2004/05 blev omsætningen på 653,9 mio. kr., svarende til en stigning på 7,5% i forhold til det foregående regnskabsår. Ved uændrede valutakurser i forhold til 2003/04 ville omsætningen i 2004/05 have udgjort ca. 663 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer har den organiske vækst udgjort 9,0%. Udviklingen i omsætningen dækker over en fremgang i omsætningen inden for alle forretningsområder undtagen Training. Omsætningen inden for Respiratory Care er ste- get med 16,1%, inden for Cardiololgy med 5,6% og inden for Neurology med 33,5%. Inden for Training er omsætningen faldet med 20,9%, hvilket skyldes, at Ambu ikke i 2004/05 har opnået samme antal store engangsordrer som i det foregående år. Omsætningen inden for Immobilization er steget med 13,6%. De angivne vækstprocenter er baseret på omsætningen opgjort i lokale valutaer. Målt i lokal valuta steg omsætningen i USA, som er Ambu s største enkeltmarked, med 20,2%, mens omsætningen i Europa steg med 6,6%. Den samlede omsætning har stort set udviklet sig som forventet i henhold til Strategi 2005, når der ses bort fra effekten af faldet i US-dollaren. EBITA udgjorde 68,0 mio. kr. mod 63,3 mio. kr. i 2003/04, hvilket er en stigning på 7,4%. Korrigeres der for andre driftsindtægter/-udgifter, som i 2003/04 omfattede engangsindtægter ved frasalg af produktområder på 2,2 mio. kr. og i 2004/05 en ekstraordinær udgift på nedskrivning på en fabriksejendom i Danmark på 2,5 mio. kr., blev stigningen på 15,2%. Valutakursudviklingen har påvirket EBITA negativt med ca. 1,2 mio. kr. Årets resultat før skat udgjorde 53,0 mio. kr. mod 45,7 mio. kr. i det foregående år, en stigning på 16,0%. Korrigeres der for andre driftsindtægter/udgifter, er stigningen på 27,4%. Årets resultat udgjorde 37,7 mio. kr. mod 33,3 mio. kr. i det foregående regnskabsår, en stigning på 13,2%. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 40,1 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. året før. Faldet kan primært tilskrives, at det forbedrede resultat er blevet modsvaret af en øget pengebinding væsentligst i øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Den øgede pengebinding i varebeholdninger skyldes lageropbygning i det amerikanske datterselskab. Det frie cash flow udgjorde i 2004/05 uændret minus 14,5 mio. kr. 6 A M B U

7 Strategi 2008 I maj 2005 annoncerede Ambu Strategi 2008, som er en ambitiøs videreudvikling af Strategi Strategien bygger på de samme grundlæggende elementer som Strategi Målet er at skabe basis for yderligere vækst og en forbedring af indtjeningen via fortsat fokusering og differentiering. Fokusering indebærer, at der vil ske en nøje prioritering af ressourcerne, og at de vil blive brugt på udvalgte forretningsområder, lande og kundegrupper. Differentiering indebærer, at Ambu via løbende udvikling af innovative produkter, tættere relationer til kunderne og yderligere specialisering skal kunne konkurrere på andre parametre end prisen på produkterne. Strategi 2008 skal medvirke til at sikre, at Ambu opnår en position som ledende aktør inden for de tre væsentligste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Ambu vil i den kommende strategiperiode aktivt søge at foretage minimum én større akkvisition. Kriterierne for at foretage akkvisitioner er fortsat, at disse kan indgå som et led i en konsolideringsproces inden for det bestående produktsortiment, eller hvis akkvisitionerne medfører åbenbare synergieffekter mellem de eksisterende og de tilkøbte produkter. Ligeledes er det afgørende, at der herved skabes værdi for Ambu s aktionærer. Gennem en kombination af akkvisitioner og fortsat fokusering er det målet at vokse mere end de markeder, hvor Ambu opererer. Vækst vurderes at være en nødvendig forudsætning for at kunne opnå stordriftsfordele, tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og udvikle virksomheden til en international virksomhed, sikre den økonomiske styrke til at udvikle virksomheden og dens produkter, matche globale konkurrenter, forbedre forhandlingspositionen i forhold til stadig større og mere professionelle kunder og opbygge og fastholde en markedsposition, der kvalificerer Ambu til at deltage i tenders og større kontrakter med indkøbssammenslutninger. I Strategi 2008 er der fastsat følgende økonomiske mål, som ønskes nået ved udgangen af regnskabsåret 2007/08: En omsætning på niveauet 1 mia. kr. (ekskl. akkvisitioner) svarende til en organisk vækst på ca. 12% p.a. (baseret på en USD-kurs på 600) En EBITA-margin på ca. 16% Et frit cash flow på ca. 60 mio. kr. Et afkast på den investerede kapital inkl. goodwill (ROIC) på mere end 12% Samtidig er det et mål, at 25% af omsætningen i 2007/08 skal komme fra produkter lanceret inden for de seneste fem år. Ambu har vurderet de enkelte elementer i strategien efter regnskabsårets afslutning set i lyset af udviklingen i 2004/05. Med den nuværende og forventede pipeline af nye produkter og med det etablerede salgsapparat forventes målene fortsat at være realistiske og opnåelige. A M B U

8 Opfølgning på strategi 2005 Strategi 2005 har været fundamentet for Ambu s udvikling i de seneste år, og siden introduktion af strategien i 2002 har Ambu nået en række vigtige mål: Der er sket en væsentlig ændring af hele udviklingsprocessen, og der er udviklet en række nye innovative produkter. Salgsselskaberne er blevet styrket, og Ambu har fokuseret sin salgsindsats i Europa og USA. Der er sket en løbende ændring og optimering af produktionen herunder er der sket en opbygning af produktionskompetence- og kapacitet i Kina og Malaysia. Omsætningen har været stigende, og der er sket en forbedring af de økonomiske resultater. Hvad angår de økonomiske mål indeholdt i Strategi 2005, har Ambu nået målet om en omsætning på mio. kr., når omsætningen i 2004/05 (653,9 mio. kr.) opgøres til USD-kursen 840, som Strategi 2005 var baseret på. Opgjort til denne kurs ville omsætningen have udgjort ca. 740 mio. kr. EBITA-marginen blev i 2004/05 på 10,4% og lå hermed under målet på 13-15%. Dette kan primært tilskrives årets beslutning om at forøge antallet af sælgere i USA med 10 for på denne måde at øge væksten og styrke Ambu s position i denne region. Cash flow fra driften blev på 40,1 mio. kr. og har ikke nået det ønskede mål på mio. kr., hvilket skyldes øget pengebinding i varelagre og i tilgodehavender fra salg. På baggrund af udviklingen og de opnåede resultater i den periode, som Strategi 2005 har dækket, kan det konstateres, at den valgte strategiske retning, de væsentligste prioriteter samt den eksisterende forretningsmodel har vist sig bæredygtig. Den globale markedsudvikling Den globale efterspørgsel efter medicotekniske produkter er stigende, og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Markedsvæksten er primært betinget af en øget ældrebefolkning, introduktion af nye teknologier samt øgede diagnosticeringsog behandlingsmuligheder. Inden for alle Ambu s fem forretningsområder opleves der ligeledes vækst i efterspørgslen. Stigningen er blandt andet drevet af en øget anvendelse af engangsartikler som følge af ønsket om at reducere risikoen for infektioner fra patient til patient samt generelt større fokus på forebyggelse og rettidig diagnosticering. Disse tendenser forventes også at være gældende i den kommende periode. I en række lande er der pres på sundhedsudgifterne, og generelt er der en øget fokusering på omkostningerne inden for sundhedssektoren. Men samtidig med presset på sundhedsudgifterne opleves det dog også, at sundhedssektoren i stigende omfang fokuserer på forebyggelse og rettidig diagnose for på denne måde at forkorte eller undgå behandlingsfasen. Endvidere stilles der øgede krav til produkternes kvalitet og sikkerhed. Disse tendenser forbedrer afsætningsmulighederne for en række af Ambu s produkter. Ambu er ikke som visse andre medicotekniske virksomheder underlagt sundhedsmyndighedernes refusionsordninger, hvorfor Ambu ikke vil være udsat for prispres som følge af dette forhold. Den øgede fokusering på omkostningerne inden for sundhedssektoren har medført en generel effektivisering og optimering af indkøb af sygehusartikler, og en stadig stigende del af indkøbene i en række lande finder sted via offentlige udbud eller via indkøbssammenslutninger. Dette er en global tendens, og det er vigtigt at adressere indkøbssammenslutningerne direkte og indgå aftaler med disse, hvis man skal opnå en betydende markedsandel inden for det enkelte produktområde. 8 A M B U

9 Konkurrencesituationen inden for Ambu s forretningsområder er kompleks. Således varierer konkurrencebilledet væsentligt inden for såvel de forskellige produktkategorier som på de enkelte markeder. Ambu har typisk ikke en stor men få store og flere små konkurrenter inden for de enkelte områder, og Ambu s produktportefølje er sammensat på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage en sammenligning med enkelte konkurrenter. Generelt er der to typer af konkurrenter inden for alle forretningsområder: De store internationale bredt baserede onestop-shopping -selskaber og specialiserede selskaber geografisk eller på produktniveau. Inden for alle produktsegmenter er der typisk en eller to dominerende spillere, mens de øvrige positioner ikke nødvendigvis er optaget. Strategien for de dominerende spillere er oftest at søge at sikre, at deres produkter differentierer sig fra konkurrenternes. Prisen på de enkelte produkter er altid en vigtig faktor, og priserne forventes også i den kommende periode at være under pres som følge af øget konkurrence, konsolidering blandt kunderne, øget professionalisering i indkøb, flere tenders m.v. Derfor spiller styring af omkostninger, udnyttelse af stordriftsfordele og differentiering af produkterne en stadig stigende rolle. Produktudvikling og nye produkter Målet for Ambu s produktudvikling er at udvikle produkter, som gør Ambu i stand til at opnå en dominerende markedsposition inden for de væsentligste forretningsområder. Derfor er det af afgørende betydning at være i stand til løbende og i højt tempo at udvikle innovative produkter. Der er i de seneste år sket en væsentlig ændring af udviklingsprocessen, og samtidig er der sket en forøgelse af ressourceindsatsen. Resultatet af disse ændringer har været lancering af flere nye produkter inden for de sidste par år. Ambu vil i de kommende år fortsat anvende betydelige ressourcer inden for produktudvikling og samtidig videreudvikle de enkelte processer. Ifølge Strategi 2005 var målet, at 20% af den samlede omsætning i 2004/05 skulle komme fra produkter, der er udviklet i perioden 2000 til I 2004/05 udgjorde ca. 17% af omsætningen produkter udviklet efter I 4. kvartal 2004/05 udgjorde omsætningen af nye produkter 20%. Udviklingsressourcerne har i 2004/05 været koncentreret omkring udviklingen af nye produkter inden for Respiratory Care, og resultatet har været lancering af en række nye produkter samt påbegyndelse af flere nye projekter. Ambu har i regnskabsåret 2004/05 lanceret følgende produkter: En ny linie af engangs-ventilationsposer En ny generation af flergangs-ventilationsposer Fire nye størrelser af larynx-masker En neurologisk jordelektrode En Airway Management Trainer til træning i intubation I juli 2005 har Ambu påbegyndt lanceringen af en helt ny linie af engangsposer til kunstig ventilering. I USA anvendes der udelukkende engangsposer, men der sker også en stigende penetration af engangsposer i flere af de store europæiske lande. Det nye sortiment er udviklet i tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på amerikanske hospitaler, og der er især lagt vægt på at øge brugervenligheden yderligere. Dernæst er der sket en betydelig rationalisering af produktprogrammet, og dette kombineret med flytning af produktionen til fabrikken i Kina sikrer en nedbringelse af produktionsomkostningerne inden for dette produktområde. I september 2005 blev der lanceret en ny generation af flergangs-ventilationsposer i voksenstørrelse og børnestørrelse. De væsentligste ændringer i forhold til de eksisterende produkter omfatter design og forbedret funktionalitet, og den nye produktlinie afløser den eksisterende linie af flergangsposer. Produktionen af flergangsposerne er i forbindelse med lanceringen af den nye generation flyttet fra eksterne dan- A M B U

10 ske leverandører til fabrikken i Kina, hvilket har nedbragt produktionsomkostningerne. Inden for larynx-masker anvendes der traditionelt syv størrelser til at dække spektret fra babyer til de største voksne. Ambu lancerede i januar 2005 de fire mindste størrelser for at dække behovet for masker til babyer og børn, og den eksisterende produktfamilie er nu komplet med hensyn til størrelser, hvilket er en fordel for brugerne, der anvender Ambu s produkter. Det estimeres, at brugen af disse størrelser udgør ca. 10% af det samlede forbrug af larynx-masker. De små størrelser er blevet positivt modtaget, og den forstærkede spids på masken gør, at masken er let at indføre, og den specielle bøjede form, der kendertegner Ambu s maske, får masken til at ligge mere stabilt i mundhulen end de kendte lige masker. Den nye neurologiske jordelektrode blev lanceret i september 2005 og anvendes ved alle neurologiske målinger, blandt andet EMG-målinger EMG: Electro Myo Graphy. Jordelektroden bruges til at forbinde patienten til jordforbindelsen i apparatet, der anvendes til undersøgelsen og til at forhindre støj fra omgivelserne i at ødelægge signalerne. Ambu s engangs-jordelektrode byder på en væsentlig forbedret funktionalitet i forhold til de eksisterende flergangselektroder. Der forventes en relativ hurtig penetration for produktet, da mange af de eksisterende kunder formentligt vil være interesseret i også at købe denne elektrode fra Ambu. Ambu lancerede i februar 2005 en ny Airway Management Trainer til træning af intubation. Det nye produkt er specielt velegnet til at træne placeringen af larynx-masker i patienter. Produktet understøtter Ambu s eget sortiment af larynx-masker, og med den stigende penetration af larynx-masker, ses der en tilsvarende stigning i behovet for at træne læger i brugen af denne produkttype. I det kommende år planlægger Ambu at lancere en række nye produkter, der kompletterer de nuværende produktporteføljer inden for især Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Produktion Det er et væsentligt element i Ambu s strategi hele tiden at optimere produktionen af selskabets produkter. Dette er en forudsætning for et kunne sikre konkurrencedygtige produktionspriser. Som et led i optimeringen er der over de seneste år sket en betydelig udbygning af produktionskapacitet og -kompetencer i Kina og Malaysia. Der er løbende overført produktion til de to lande, og samtidig er produktionen i Danmark effektiviseret. I midten af 2004 skete der en revision af Ambu s produktionsstrategi. Hovedelementerne heri er etablering af tre ligeværdige produktionsenheder i Kina (Xiamen), Malaysia (Penang) og Danmark og en forøgelse af produktionen i Asien i perioden frem til 2007/08, således at ca. 70% af den samlede omsætning på dette tidspunkt produceres i Asien. Strategien indebærer således en fortsat overflytning af produktion til produktionsenhederne i Kina og Malaysia samt en rationalisering af den tilbageværende danske produktion. Som det eneste større produktionsområde bibeholdes den automatiske produktion af EKG-elektroder i Danmark, da ca. 80% af disse produkter afsættes på det europæiske marked. Produktionen af nye produkter påbegyndes om muligt direkte på den produktionsenhed, hvor produktet efterfølgende skal fremstilles. Ambu har i det forløbne år fortsat overførslen af produktion til Kina og Malaysia, og samtidig påbegyndes produktionen af størsteparten af de nye produkter på en af de to fabrikker. Blandt andet er produktionen af SPUR-produkterne, som er engangsposer til kunstig ventilering, blevet overflyttet til fabrikken i Kina, og den nye linie af flergangsmasker produceres også her. Produktionen af en række nåleprodukter er overflyttet til Malaysia, og den resterende del af produktionen af nåleelektroder vil blive overflyttet til fabrikken i Malaysia i løbet af 2005/06. I 2004/05 blev ca. 45% af Ambu s produkter produceret på fabrikkerne i Kina og Malaysia. Parallelt med forøgelsen af produktionen i Kina og Malaysia er der i 2004/05 sket en betydelig effektivi- 1 0 A M B U

11 sering på fabrikken i Ølstykke. Dette er først og fremmest sket ved at fokusere på at opnå endnu mere stabile processer og ved en yderligere automatisering af produktionen. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter de nye produkter har der været behov for en udvidelse af produktionskapaciteten i Kina og Malaysia. Fabrikken i Kina blev udvidet i 2004, og i slutningen af 2004 blev det besluttet at opføre en ny fabrik i Malaysia til erstatning for den eksisterende. Opførelsen af den nye fabrik blev påbegyndt i starten af 2005 og bliver tilendebragt ultimo Indførelsen af et nyt ERP-system over de kommende år vil medvirke til yderligere at integrere og effektivisere produktionen og den samlede værdikæde. ERPsystemet forventes implementeret i Danmark i foråret 2006, og derefter implementeres det i Asien. Udviklingen inden for forretningsområderne Ambu har opdelt sine aktiviteter på fem forretningsområder Respiratory Care, Cardiology, Neurology, Training og Immobilization. I forbindelse med udarbejdelsen af Strategi 2008 er der sket en analyse af den nuværende produktportefølje og mulighederne for at opnå en forbedret profitabilitet inden for de fem forretningsområder. På basis af denne analyse er forretningsområderne opdelt i to grupper: Fokusområder: Respiratory Care, Cardiology, Neurology. Inden for disse områder forventes den højeste vækst, og en væsentlig del af ressourcerne vil blive anvendt her. Der vil løbende blive lanceret nye produkter. Maintainområder: Training og Immobilisation. Her vil der blive anvendt de fornødne ressourcer for at fastholde og eventuelt styrke den nuværende markedsposition, og der vil løbende ske tilpasninger af produkterne. Inden for fokusområderne vil Ambu fortsætte med at øge sortimentet af engangsprodukter. Disse udgør p.t. ca. 75% af omsætningen, men forventes at stige til ca. 85% i den kommende strategiperiode frem til Respiratory Care Respiratory Care omfatter primært poser og masker til kunstig ventilering af patienter. Målgruppen for disse produkter er primært hospitaler og sekundært ambulancetjenester. Ambu er en væsentlig aktør inden for Respiratory Care og har en bred produktportefølje samt en gunstig markedsposition. Ambu vurderer, at der er gode muligheder for at opnå en væsentlig vækst i de kommende år. Forretningsområdet består dog af en række forskellige produktgrupper med forskellig profil med hensyn til modenhed, vækstmuligheder, teknologi osv. Den højeste vækst forventes inden for manuelle engangsposer til kunstig ventilering (SPUR II), larynx-masker og ansigtsmasker. Omsætningen inden for Respiratory Care udgjorde i 2004/05 228,4 mio. kr. svarende til 34,9% af den samlede omsætning. Omsætningen steg i det forløbne regnskabsår med 16,1% målt i lokale valutaer og 13,9% målt i danske kroner. Omsætningsstigningen afspejler primært en stigende omsætning af engangsposer og engangsmasker herunder larynxmasker og manuelle sugepumper. Omsætning fordelt på forretningsområder A M B U

12 Larynx-masken Omsætningen af Ambu s larynx-maske, der blev introduceret i foråret 2004, har vist en markant stigning i løbet af regnskabsåret, og som forventet har Ambu opnået en god position på markedet for larynx-masker som følge af produktets unikke karakter herunder dets brugervenlighed. Henover sommeren 2005 opstod der imidlertid en ganske usædvanlig markedssituation for Ambu s larynx-maske. Ambu konstaterede, at den oprindelige markedsleder inden for larynx-masker på udvalgte markeder valgte en i branchen hidtil uset aggressiv markedsføring direkte rettet mod Ambu s larynx-masker, der anvendes til at sikre åndedrættet hos patienter i fuld narkose. Således blev det påstået, at Ambu s produkter kan være risikable at bruge. Disse påstande er urigtige. Efter anvendelse af flere hundredetusinder af Ambu s larynx-masker er der endnu ikke rapporteret et tilfælde af skade ved brug af masken. Ambu besluttede i august 2005 at forfølge sagen juridisk i Tyskland. Der blev i oktober 2005 afsagt dom i sagen, og Ambu har fået medhold i, at der intet grundlag er for påstandene om, at der kan være større risiko forbundet med at benytte Ambu s maske i forhold til den oprindelige udbyders produkt. Samtidig er der nedlagt forbud om distribution af materiale indeholdende de urigtige påstande. Sagen er ikke anket af modparten. Ambu har gjort en effektiv indsats for at tilbagevise de urigtige oplysninger over for læger i både Europa og USA og har blandt andet udarbejdet et markedsføringsmateriale, der tilbageviser de urigtige påstande om Ambu s produkter. Ambu har løbende vurderet den opståede markedssituation og er fortsat af den opfattelse, at Ambu larynx-maskens egenskaber, den overordentlig positive modtagelse af produktet og forventningerne til markedsvæksten betyder, at markedet for larynx-masken er attraktivt og holdbart. Ambu har derfor fortsat en forventning om at kunne styrke sin position væsentligt på dette marked. Den oprindelige udbyder har ved en tysk domstol stævnet Ambu med påstand om patentkrænkelse. Det er Ambu s vurdering, at der ikke er hold i denne påstand. Cardiology Cardiology omfatter engangselektroder til måling af hjerterytme EKG og til behandling af hjertestop defibrillering. Målgruppen for disse produkter er primært hospitaler og sekundært ambulancetjenester og privatpraktiserende klinikker. Cardiology er i dag Ambu s største forretningsområde, og der forudses udfordringer inden for dette område i de kommende år i form af blandt andet øget konkurrence og prispres. Produktstrategien er derfor ændret til en tostrenget strategi, hvor det nuværende premium -sortiment suppleres med et sortiment af basisprodukter. På basis af disse ændringer forventes der en væsentlig vækst inden for forretningsområdet. Omsætningen inden for Cardiology udgjorde i 2004/05 259,9 mio. kr. svarende til 39,7% af den samlede omsætning. Afsætningen er steget med 11,9%, omsætningen med 5,6% målt i lokale valutaer og 4,8% målt i danske kroner. Det er især omsætningen af elektroder til måling af hvile-ekg, der viser vækst. Neurology Neurology omfatter engangselektroder til måling af elektriske signaler i andre muskler end hjertemusklen og til måling af hjerneaktivitet. Målingerne bruges til diagnosticering af sygdomme i bevægeapparatet som f.eks. sclerose og til diagnosticering af søvnforstyrrelser. Produktsortimentet indeholder både overfladeelektroder og nåleelektroder. Målgruppen for disse produkter er hospitalernes neurologiske afdelinger og søvnlaboratorier. Neurologymarkedet er delt i markedet for overfladeelektroder og markedet for nåleelektroder. Markedet for overfladeelektroder er et udpræget nichemarked med høje marginaler, mens nålemarkedet er mere konkurrencepræget men med store prisforskelle på de forskellige markeder. 1 2 A M B U

13 Neurology er et væsentligt område for den fremtidige vækst. Markedet er attraktivt både hvad angår størrelse og potentiale. I den kommende periode forventes en høj vækst på basis af de hidtidige bestræbelser på at styrke Ambu s markedsposition. Samtidig forventes en høj vækst på markeder, hvor der i stigende grad udføres neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. Tyskland og USA) at støtte omsætningen. Omsætningen inden for Neurology udgjorde 55,6 mio. kr. i 2004/05 svarende til 8,5% af den samlede omsætning. Omsætningen er steget med 33,5% målt i lokale valutaer og med 31,4% målt i danske kroner. Udviklingen i omsætningen har levet op til forventningerne, hvilket blandt andet kan tilskrives, at kvalitetsproblemerne i sidste regnskabsår er løst, og at tilliden til produkterne er genoprettet. Training Training omfatter manikiner til grundlæggende og udvidet førstehjælpstræning. Målgrupperne for disse produkter er hospitaler, ambulancetjenester, hjælpeorganisationer og forsvaret. Omsætningen inden for Training udgjorde 48,9 mio. kr. i 2004/05 svarende til 7,5% af den samlede omsætning. Omsætningen er faldet med 20,9% målt i lokale valutaer og med 21,3% målt i danske kroner. Årsagen til den faldende omsætning er væsentligst, at der i regnskabsåret ikke har været store enkeltordrer, mens der i sidste regnskabsår var tale om en stor enkeltordre til Røde Kors. Immobilization Immobilization omfatter blandt andet kraver til understøttelse af hals og hoved, hvis der er sket skader, eller der er risiko herfor. Målgruppen for disse produkter er helt overvejende ambulancetjenester. Omsætningen inden for Immobilization udgjorde 61,1 mio. kr. i 2004/05 svarende til 9,4% af den samlede omsætning. Omsætningen er steget med 13,6% målt i lokale valutaer og med 10,8% målt i danske kroner. Produktsortimentet afsættes næsten udelukkende på det amerikanske marked, hvor Ambu har en meget høj markedsandel. Udviklingen på de enkelte markeder Europa og USA er Ambu s fokusmarkeder, og det er ledelsens vurdering, at der er gode muligheder for vækst på disse markeder. Langt det største markedspotentiale er i USA, og der bliver derfor anvendt betydelige ressourcer på at opnå vækst på dette marked. Investeringerne på de eksisterende europæiske markeder er mindre end i USA, men de væsentligste og betydende tiltag er øget salg af de nye produkter til eksisterende kunder, forbedring af kompetencerne inden for salg og forhandling samt forøgelse af produktkendskabet. Ambu vil i strategiperioden frem til 2008 forøge salgsindsatsen i Asien gennem udvidelse af samarbejdet med allerede etablerede kontakter og via udnyttelse af den allerede skete etablering i disse væsentlige markedsområder. Samtidig vil markedspotentialet i Kina blive genstand for en nærmere analyse, og det er Ambu s vurdering, at det kinesiske marked på sigt vil kunne blive interessant. Det seneste år har været præget af en række aktiviteter, der skal sikre udbygningen af Ambu s position på fokusmarkederne. Således er der sket en forøgelse af salgsressourcerne i USA, ligesom marketingaktiviteterne er øget på de vigtigste markeder. Det har på alle vigtige markeder haft en høj prioritet at opbygge og udvide relationerne til hospitalernes anæstesiafdelinger med henblik på at styrke salget af produkterne inden for Respiratory Care. I en række lande, herunder især i USA, Tyskland og Frankrig, Spanien og Sverige har indkøbssammenslutningerne opnået en stadig stærkere position. I takt med indkøbssammenslutningernes stadig mere betydende rolle i forbindelse med sundhedssektorens indkøb er det af stor betydning, at Ambu er i stand til effektivt at bearbejde og opnå adgang til disse sammenslutninger. I de seneste år har Ambu derfor udvidet sine kompetencer vedrørende forberedelse og forhandling af store offentlige og private udbud, og det er lykkedes at etablere samarbejde med flere be- A M B U

14 tydende indkøbssammenslutninger. Væksten i omsætningen i 2004/05 kan blandt andet henføres til en øget omsætning via denne kanal. Europa Ambu har i 2004/05 fortsat udbygningen af sin position i Europa, og der har været tale om vækst i omsætningen på alle markeder. Væksten dækker over fremgang i salget af produkter inden for alle forretningsområder med undtagelse af forretningsområdet Training. De største markeder i Europa er Tyskland, Frankrig og England. I Tyskland, som er Ambu s største marked i Europa, steg omsætningen i 2004/05 med 8,9%. Markedsforholdene er forbedret hen over året, og i 4. kvartal 2004/05 steg omsætningen med 11%. Sidste års stagnation på det tyske marked er hermed vendt til vækst. Det er især introduktionen af larynx-masken, der har bidraget til den positive udvikling i omsætningen. Samtidig er der foretaget nogle organisatoriske ændringer på salgssiden, og disse har sikret større effektivitet i salgsprocesserne. I Frankrig faldt omsætningen i 2004/05 med 4,6%. Den faldende omsætning skyldes udelukkende et fald i omsætningen inden for Training, der sidste år var påvirket af større enkeltordrer. Inden for de øvrige forretningsområder er der opnået tocifrede vækstrater. I England steg omsætningen med 7,8% målt i lokal valuta. Den positive omsætningsudvikling målt i engelske pund skyldes primært et stigende salg af produkterne inden for Respiratory Care og Neurology. I Spanien steg omsætningen med 24,5% og i Italien med 13,5% målt i lokal valuta. Stigningen i omsætningen i de to lande skyldes en stigende omsætning inden for de tre fokusområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Den danske salgsorganisation varetager markedsføring og salg på de europæiske markeder, hvor Ambu ikke har egne datterselskaber dette sker enten via distributører eller direkte. I Norden, hvor salget primært sker direkte fra Danmark, steg omsætningen i 2004/05 med 17,5% i lokal valuta. Væksten i omsætningen kan primært tilskrives et øget salg af produkter inden for Cardiology og Respiratory Care. Omsætningen via distributørerne i Europa har været på niveau med sidste år med en stigning på 0,6% i lokal valuta. Omsætning, geografisk fordelt USA I USA, der er det største enkeltmarked for Ambu, steg omsætningen målt i lokal valuta i 2004/05 med 20,2%, mens omsætningen målt i danske kroner steg med 15,1%. Stigningen i omsætningen kan primært tilskrives en gunstig udvikling i omsætningen inden for fokusområderne Respiratory Care, Cardiology og Neurology, hvor stigningen har været på henholdsvis 25,9%, 27,7% og 38,6%. Stigningen kan især henføres til en øget omsætning via aftalerne med indkøbssammenslutningerne og en generel forøgelse af salgs- og marketingindsatsen efter tilførslen af flere ressourcer. 1 4 A M B U

15 Der har i de seneste par år været fokus på at indgå kontrakter med de amerikanske indkøbssammenslutninger GPO er idet det vurderes, at udbygningen af denne afsætningskanal er afgørende for at opnå en betydelig vækst på det amerikanske marked. Det er lykkedes at indgå aftaler med flere af de store indkøbssammenslutninger, og i 2004/05 er der indgået syv nye kontrakter inden for Respiratory Care og Cardiology. Fire af kontrakterne er indgået med nye kunder, mens de resterende tre kontrakter omfatter udvidelse af eksisterende aftaler med yderligere produkter. Seks af de nye kontrakter omfatter også salg af larynx-masker til en række amerikanske hospitaler. Der er i regnskabsåret endvidere blevet arbejdet på at optimere omsætningen fra de enkelte aftaler, og der arbejdes løbende aktivt på at indgå nye aftaler. Øvrige markeder På de markeder, hvor Ambu ikke har egne salgsselskaber, sker salget af Ambu s produkter alene via distributører. I 2004/05 faldt omsætningen via distributørerne med 4,9% i lokal valuta, hvilket primært kan tilskrives, at Ambu s distributører ikke har vundet enkeltordrer af tilsvarende størrelse, som den der i sidste regnskabsår blev leveret til Indien. Forretningssystemer For at opnå øget indsigt samt en effektiv opfølgning på og styring af de enkelte forretningsprocesser er Ambu ved at indføre et fælles ERP-system i hele virksomheden. Implementeringen i de danske enheder er forløbet tilfredsstillende og forventes afsluttet i foråret ERP-systemet implementeres herefter i de udenlandske produktionsselskaber samt i salgsselskaberne. For yderligere at forbedre styringen af Ambu er der i 2004/05 implementeret en nyt management information system, hvis formål er at måle virksomheden efter definerede Key Performance Indicators. Indikatorerne opgøres for hvert funktionsområde og omfatter blandt andet mål for produktivitet, vækst, salg af nye produkter og økonomiske indikatorer. Management information systemet er et vigtigt værktøj i forbindelse med blandt andet salgsopfølgning, budgetopfølgning og opfølgning på evnen til at nå de strategiske mål. Ledelsesforhold Efter en meget stor ledelsesopgave med at gennemføre sammenlægningen af det tidligere Medicotest og Ambu og fastlægge rammerne for virksomhedens videre udvikling har Ambu gennemført en ændring i ledelsesgruppen. Paul Berendt Petersen, Executive Vice President, der havde ansvar for indkøb, logistik, IT og forretningsudvikling, fratrådte sin stilling i Ambu i slutningen af oktober Chresten B. Christensen, der er bosat i Spanien, er blevet udnævnt til ny General Manager i Spanien efter i en årrække at have haft ansvar for Ambu s salg. Lars Rønn er blevet ansat som Executive Vice President med det overordnede ansvar for Ambu s salg. Siden 2002 har Lars Rønn været administrerende direktør for MediCult, som er en ledende leverandør af udstyr til test af cellekulturer til fertilitetsklinikker. Forud for sin ansættelse i MediCult beklædte Lars Rønn en række ledende poster i Maersk Medical. Lars Rønn tiltrådte sin stilling i Ambu i november Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Resultatdisponering og udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2004/05 udbetales et udbytte på 1 kr. pr. aktie svarende til 31% af årets overskud. A M B U

16 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på 37,7 mio. kr. disponeres således: Udbytte på 1 kr. pr. aktie 11,8 Overført til egenkapital 25,9 I alt 37,7 Øvrige forslag Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at selskabets årsrapport fremover revideres af enten en eller to statsautoriserede revisorer. Denne ændring er i overensstemmelse med de ændrede krav til de danske børsnoterede virksomheder. Herudover vil der blive stillet forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Forventninger til fremtiden Væksten inden for den medicotekniske branche forventes at fortsætte i de kommende år, og der forventes vækst inden for de områder, hvor Ambu opererer. I overensstemmelse med Strategi 2008 vil Ambu med øget hastighed i 2005/06 videreføre de aktiviteter, som i de seneste år har skabt en væsentlig forbedring af virksomhedens markedsposition. På baggrund af udviklingsindsatsen i de seneste par år er der sket væsentlige produktintroduktioner, og der vil også i 2005/06 ske vigtige produktintroduktioner inden for forretningsområderne Respiratory Care, Cardiology og Neurology. De nye produkter skal understøtte den planlagte stigning i omsætningen og er en forudsætning herfor. Samtidig er Ambu s salgsorganisation i 2004/05 udbygget væsentligt på de mest betydende markeder med henblik på at styrke salget af de nye produkter. Effektiviseringen af produktionen videreføres i 2005/06, og en stadig større del af Ambu s produktion vil finde sted på produktionsenhederne i Kina og Malaysia. Sideløbende vil der ske en fortsat effektivisering af produktionen i Danmark. Denne udvikling vil være med til at sikre og understøtte Ambu s konkurrenceevne. Ambu vurderer selv at have gode vækstmuligheder på hospitalsmarkedet som følge af lanceringen af nye produkter og som følge af indgåelsen af kontrakter med indkøbssammenslutningerne i USA. Den højeste vækst i 2005/06 forventes inden for Respiratory Care, Cardiology og Neurology. Netop væksten i omsætningen med indkøbsorganisationerne er en forudsætning for den fortsat stigende omsætning. I regnskabsåret 2005/06 forventes den samlede omsætning at stige til niveauet 720 mio. kr. svarende til en vækst på 10%. En forudsætning for at nå dette mål er en fortsat stigning i omsætningen af rækken af nye produkter, der er lanceret og fortsat lanceres over de kommende år. Ambu har i de seneste år kunnet konstatere den største forøgelse af omsætningen i 2. halvår, og denne tendens forventes også at være gældende i 2005/06. På baggrund af den forventede stigning i omsætningen og fortsatte produktionseffektiviseringer forventes EBITA-marginen at stige fra10,4% i 2004/05 til niveauet 12% i 2005/06. EBITA forventes således at ligge på niveauet 90 mio. kr. Resultatet før skat forventes at ligge på niveauet 80 mio. kr. Som følge af forventningen til omsætningsudviklingen over året forventes den højeste indtjening i 2. halvår. Forventningerne til omsætning og indtjening er baseret på en gennemsnitlig kurs på US-dollars på 600. En ændring i kursen på US-dollars på 50 vil medføre en ændring i omsætningen på niveauet 20 mio. kr. og en ændring i EBITA i niveauet 4 mio. kr. I 2004/05 var den gennemsnitlige kurs på US-dollars A M B U

17 Investeringerne forventes i 2005/06 at ligge på niveau med 2004/05, hvor de udgjorde 58 mio. kr. Investeringerne vil hovedsageligt omfatte procesudstyr til produktionen af nye produkter samt en fortsat implementering af ERP-systemet. Ambu vil i 2005/06 fokusere på en forbedring af cash flow under hensyntagen til virksomhedens strategiske udvikling. I 2005/06 forventes et cash flow fra driftsaktiviteter på ca. 80 mio. kr. og et frit cash flow på ca. 25 mio. kr. Afkastet på den investerede kapital (ROIC) forventes i 2005/06 at ligge på ca. 12%. Det er en del af Ambu s strategi at foretage akkvisitioner. Kriterierne for at foretage akkvisitioner er, at disse kan indgå som et led i en konsolideringsproces inden for det bestående produktsortiment, eller hvis akkvisitionerne medfører åbenbare synergieffekter mellem de eksisterende og de tilkøbte produkter. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Ambu s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet ændringer på sundhedsområdet, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 26. A M B U

18 Viden og kompetencer Som en nichevirksomhed på et globalt marked er det nødvendigt for Ambu at fastholde og udvikle unikke kompetencer, hvis den langsigtede konkurrenceevne skal fastholdes. Med henblik på at kunne realisere de mål, som er indeholdt i Strategi 2008, har Ambu valgt at sætte fokus på kompetenceudviklingen inden for en række områder. Viden om kundebehov og markedsforhold Anvendelsen af Ambu s produkter sker ofte i kritiske situationer. Det er derfor vigtigt, at Ambu har en meget præcis viden om brugen af produkterne og kan udvikle produkter, der opfylder brugernes behov i de enkelte situationer. Ambu har en meget tæt kontakt til og dialog med brugerne af produkterne, og selskabet tillægger det stor betydning at udvikle sine relationer til læger og sygeplejersker samt andre behandlere. Ambu betragter evnen til at indgå i denne dialog med slutbrugerne som en væsentlig konkurrenceparameter, idet dialogen spiller en væsentlig rolle for forbedringen af produkterne og for idéskabelsen i forbindelse med nye produkter. Ambu Academy spiller en vigtig rolle i forbindelse med oplæring af medarbejdere og kunder i brugen af Ambu s produkter. På Ambu Academy skabes der endvidere en meget vigtig dialog mellem Ambu og selskabets kunder, ligesom det giver Ambu mulighed for at være det førende videncenter inden for de enkelte forretningsområder. Samtidig foretager Ambu inhospital træning, hvor hospitalspersonale bliver trænet i brug af Ambu s produkter på deres arbejdsplads, og hvor der er mulighed for menings- og idéudveksling. Viden om produktudvikling Evnen til at udvikle innovative produkter har afgørende betydning for Ambu, og evnen til innovation vurderes at hænge nøje sammen med evnen til at aflæse kundernes behov og omsætte disse behov i nye løsninger og produkter, som tilfører kunderne øget værdi. Innovationsprocessen er ændret væsentligt over de seneste par år, og der er fokus på idégenerering og efterfølgende effektiv lancering. Målet er at sikre det kortest mulige forløb fra idé til markedsføring af nye produkter. I takt med at Ambu har øget indsatsen inden for produktudvikling, er involveringen af kunder og brugere i nøgleprojekter blevet intensiveret. Dette er primært sket ved at tilknytte læger, sygeplejesker og redningspersonale i produktudviklingsfasen samt ved at oprette specifikke brugergrupper i forbindelse med større produktudviklingsprojekter. Derudover er der sket en stigning i antallet af kliniske afprøvninger, hvor Ambu s eksisterende produkter vurderes i forhold til konkurrerende produkter. Resultaterne bliver løbende anvendt i markedsføringen og som input til nye produktudviklingsprojekter. Målet er at udvikle differentierede produkter, som tilfører Ambu s kunder øget værdi samt styrker Ambu s position som leverandør af kvalitetsprodukter. Nærheden til Ambu s marked og kunder er og skal fortsat være en integreret del af selskabets produktudvikling og markedsføring. 1 8 A M B U

19 Viden om teknologi og processer Inden for de seneste år er der sket store ændringer, hvad angår Ambu s produktion og produktionsprocesser. Ambu råder i dag over højteknologiske produktionsfaciliteter i både Danmark, Kina og Malaysia, og der sker en løbende ajourføring og udvidelse af virksomhedens viden om de produktionsteknologier, som vurderes at udgøre en del af dens kernekompetencer. Udvikling af medarbejdere For at kunne fastholde og videreudvikle Ambu s konkurrenceevne på verdensmarkedet er det vitalt, at Ambu arbejder målrettet og struktureret med udviklingen af medarbejdernes kompetencer og viden samt sikrer en deling af den opnåede viden og kompetencer på tværs af organisation. Deling af viden er således en daglig forpligtigelse for alle medarbejdere i Ambu. Der arbejdes blandt andet i tværfaglige projektteams for derigennem gensidigt at øge hinandens viden og for at belyse projekterne fra flere faglige vinkler. For at kunne udnytte Ambu s viden og kompetencer bedst muligt anvendes der en fælles kommunikationsløsning, som består af et intranetmiljø og en række videnportaler. Intranetløsningen knytter hovedkontor, salgsselskaber og produktionsenheder tættere sammen, giver alle ansatte adgang til samme information og gør det muligt for medarbejderne at kommunikere og samarbejde. Tiltrækning og fastholdelse af de rigtige medarbejdere med den rette kompetence og viden er afgørende for Ambu s fortsatte vækst og for at skabe en international virksomhed. Ambu arbejder derfor løbende med at sikre, at medarbejdernes faglige udfordringer stimulerer både den faglige og deres personlige udvikling. Ved de årlige samtaler er der fokus på mål og kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. I løbet af 2004/05 har alle medarbejdere deltaget i et basis produktinformationskursus, og alle medarbejdere er blevet trænet i kvalitetssikring. Ambu gennemførte i foråret 2005 en medarbejderundersøgelse i hele organisationen. De overordnede emner i undersøgelsen var jobindhold og udvikling, trivsel, samarbejde, intern kommunikation, ledelsens rolle, kundeorientering, innovation samt mission, vision og værdier. Via undersøgelsen er styrker og indsatsområder blevet belyst, og på dette grundlag har ledelse og medarbejdere udarbejdet handlingsplaner for de enkelte afdelinger og lande. Undersøgelsen har afdækket en høj grad af medarbejderloyalitet. Dette resultat er af stor betydning for organisationen og vil blive brugt aktivt i arbejdet omkring personaleudviklingen. Det er hensigten at gennemføre medarbejderundersøgelser hvert andet år. Geografisk fordeling af medarbejdere A M B U

20 Aktionærforhold Aktieinformation På generalforsamlingen i januar 2005 blev det besluttet at forhøje selskabets aktiekapital fra nominelt kr. med nominelt kr. til nominelt kr. ved udstedelse af B-fondsaktier a 10 kr. Aktiekaptialen i Ambu bestod ved udgangen af regnskabsåret af i alt stk. aktier a 10 kr., svarende til en nominel aktiekapital på kr. Aktiekapitalen er fordelt på A-aktier og B-aktier. Ambu s B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskoden DK og kortnavn AMBU B og overgik fra SmallCap+ indekset til at indgå i MidCap+ indekset fra og med 1. juni Ved regnskabsårets start var kursen på Ambu-aktien 54, og ved regnskabsårets udgang var den steget til 106 en stigning på 96%. Til sammenligning steg sundhedsindekset (CSE 35), MidCap+ indekset og SmallCap+ indekset på Københavns Fondsbørs i samme periode med henholdsvis 13%, 61% og 76%. Kursstigningen i løbet af regnskabsåret har medført, at Ambu s markedsværdi (både A- og B-aktier indregnet til kursen på B-aktierne) ved udgangen af september 2005 udgjorde mio. kr. mod 636 mio. kr. året før. Der blev i regnskabsåret omsat i alt stk. B-aktier svarende til 46% af det samlede antal B-aktier ved årets udgang. Dette er en væsentlig forøgelse i forhold til det foregående år. Ambu-aktien dækkes af ABG Sundal Collier, Enskilda Securities og HSH Gudme. Ejerforhold Ambu havde ultimo oktober 2005 ca navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede 81% af den samlede aktiekapital. Ambu opfordrer aktionærerne til at lade deres aktier notere på navn, således at der sikres den bedst mulige kommunikation med dem. Navnenotering sker ved, at aktionæren henvender sig i sit pengeinstitut. Følgende aktionærer har overfor Ambu oplyst at besidde 5% eller derover af aktiekapitalen eller stemmerettighederne: Aktionærer Andel af Andel af aktiekapital stemmer % % Tove Hesse, Holte 9,2 22,9 Inga Kovstrup, Frederecia 9,3 22,9 Dorrit Ragle, Lyngby 9,1 22,8 N.P. Louis Hansen Aps, Nivå 10,3 4,5 Kursudvikling Medlemmer af Ambu s bestyrelse og direktion ejede pr. 30. september 2005 i alt 2,0% af aktiekapitalen. Ambu ejede pr. 30. september stk. egne aktier svarende til 0,4% af aktiekapitalen. Udbytte Ambu s udbyttepolitik indebærer, at der som udgangspunkt foreslås 30-40% af selskabets resultat udbetalt som udbytte. Bestyrelsen har på baggrund af årets resultatudvikling og forventningerne til det kommende år besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 1 kr. pr. aktie, svarende til 31% af årets resultat, hvilket er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. 2 0 A M B U

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004)

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) 27. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2003/04 Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) I 3. kvartal 2003/04 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af de nye

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk DDF s Virksomhedsdag 27. maj 2004 Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk Agenda Kort om Ambu og Ambu s strategi Den seneste udvikling Temaer Produktudvikling Nye produkter Optimering af produktion

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6 Årsrapport 2002 2003 Indhold Til aktionærerne 3 Ambu kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 16 Aktionærforhold 18 Corporate governance 20 Regnskabsberetning 22 Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Årsrapport 2006 2007 Årsrapport 2006 2007 Ambu A/S Baltorpbakken 13 2750 Ballerup T 72 25 20 00 F 72 25 20 50 www.ambu.com 496 1023 16-12.

Årsrapport 2006 2007 Årsrapport 2006 2007 Ambu A/S Baltorpbakken 13 2750 Ballerup T 72 25 20 00 F 72 25 20 50 www.ambu.com 496 1023 16-12. Årsrapport 2006 2007 2 Ambu årsrapport 2006 2007 Mission Ambu markedsfører innovativt diagnostisk og livreddende udstyr, der tilfører kunden reel værdi og muliggør en forbedret patient behandling. Vision

Læs mere

Mission Ambu markedsfører innovativt diagnostisk og livreddende udstyr, der tilfører kunden reel værdi og muliggør en forbedret patientbehandling.

Mission Ambu markedsfører innovativt diagnostisk og livreddende udstyr, der tilfører kunden reel værdi og muliggør en forbedret patientbehandling. Årsrapport 2003 2004 Indhold Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 16 Aktionærforhold 18 Corporate governance 20 Forretningsstruktur 22 Bestyrelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Et farvel, et goddag og

Et farvel, et goddag og Årsrapport 2007 2008 2 Ambu årsrapport 2007 2008 Et farvel, et goddag og en spændende fremtid Ambu s bestyrelse er meget tilfreds med, at ledelsesskiftet er sket i et godt samarbejde med den afgående og

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006) Meddelelse nr. 9-31. august 2006 Rapport for 3. kvartal (1. april - 30. juni 2006) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt. I 3. kvartal blev EBITA på 21 mio. kr. en stigning på 11% i forhold

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Dagsorden 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 2009

ÅRSRAPPORT 2008 2009 ÅRSRAPPORT 2008 2009 Indhold Hovedpunkter................................................. 2 Hoved- og nøgletal............................................ 3 Ambu sætter kurs mod nye mål...............................

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2008/09 Status på strategiske tiltag Forventninger til 2008/09 2 Hovedpunkter Fortsat solid

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008)

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008) Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Den positive udvikling i Ambu er fortsat i 1. kvartal 2008/09, og den samlede omsætning steg med 11%. Væksten er bredt funderet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN

Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Hovedtal Nettoomsætning 983 1.045 1.383 1.584 1.889 EBITDA, før særlige poster 201

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Ideas that work for life

Ideas that work for life Ideas that work for life En drøm om at redde liv Ambu s historie startede med en drøm. En drøm om at udvikle produkter, der kunne bidrage til at redde liv. Det var i 1937, at danske dr. Holger Hesse lagde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009)

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009) Delårsrapport for 2. kvartal og 1.-2. kvartal (1. oktober 2008-31. marts 2009) Den positive udvikling i Ambu fortsætter, og i 1. halvår er omsætningen steget med 10% målt i lokal valuta, hvilket er væsentligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Delårsrapport 1. kvartal 2 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2 Status på strategien GPS Four Forventninger til 2 Hovedpunkter i 1. kvartal 2 Solid start på regnskabsåret

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update Ambu 2013/2014 Mod nye højder Investor update Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Hovedtal Nettoomsætning 940 983 1.045 1.383 1.584 Resultat før renter, skat og afskrivninger

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere