Dansk Skovforening ÅRET 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skovforening ÅRET 2006/2007"

Transkript

1 Dansk Skovforening ÅRET 2006/2007

2 Året 2006/2007 Redaktionen er sluttet 11. maj Der er anvendt Dansk Sprognævns anbefalinger for kommasætning. Det betyder blandt andet at der ikke sættes komma foran ledsætninger. ISSN Dansk Skovforening Dansk Skovforening Amalievej Frederiksberg C Telefon Fax Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Skovforeningens formål er at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser - og at fremme ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. De fleste medlemmer er skov- og naturejere. Endvidere er en række personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer. Foreningens arbejde betales af kontingenter, projektmidler og brugerbetaling for særlige ydelser. Skovforeningen administrerer ikke skov eller natur selv. Skovforeningen er ikke bundet af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier. Danske Skoves Handelskontor A/S Skovforeningen ejer Danske Skoves Handelskontor A/S. Firmaet handler med træ og træprodukter. Adresse: Glarmestervej 7, Erritsø, 7000 Fredericia. Telefon: Fax:

3 ÅRET For andet år i træk kan vi præsentere en optimistisk årsberetning fra Skovforeningen. Det traditionelle skovbrug er i bedring. Priserne på træ går den rigtige vej, og både i Danmark og i hele Europa stiger interessen stærkt for træ som råstof, både til miljøvenlig energi og til langvarige produkter. Og det moderne skovbrug - produktionen af naturværdier, biodiversitet, oplevelser, livskvalitet og sundhed er kommet godt på vej. Omverdenen værdsætter skovenes store muligheder og er i stigende grad parat til at betale for de værdier der efterspørges i skovene. For Skovforeningen gælder det om at hjælpe skovbruget til at fastholde og udvikle de muligheder der nu viser sig både de politiske og de markedsmæssige muligheder. Det forudsætter at Skovforeningen også selv udvikler sig. Det er det sværeste og det vigtigste for en lille forening. Derfor er flere medlemmer bydende nødvendigt for Skovforeningen. Vi beder alle vores medlemmer hjælpe os med at hverve nye ejere af skov og natur som medlem af Skovforeningen. Til gavn for dem selv og til gavn for hele skovbruget. Niels Reventlow DANSK SKOVFORENING

4 POLITIK...4 LANDDISTRIKTSPROGRAMMET Årtiets chance for udvikling af skovbruget...4 Alt næsten tabt på gulvet...4 Reddet af de grønne og venstrefløjen...4 Skovrejsningen i klemme...4 NATURBESKYTTELSE...5 Natura 2000 gratis rådgivning...5 Beskyttelse af arter...5 Miljøansvarsdirektivet truer retssikkerheden...6 Nationalparkloven bliver god...6 Vand- og naturindsats i 11 områder...6 Etablering af dyrehaver...7 ADGANG...8 Affald...8 Ridning år efter Adgangsudvalget...8 JAGT OG VILDT...9 Kronvildtgrupperne godt på vej...9 Aftale om udsætning af fuglevildt...9 STORMFALD...10 Ny basisforsikring mod stormfald...10 Skovforeningen ønsker lovændring der åbner basisforsikringen for alle...10 Tabsforsikring uafklaret...10 Barkbiller angriber mens uskadeligt feromon er ramt af bureaukrati...10 SKAT PÅ SKOV...11 Generel lempelse, men lokale stigninger, i skovbrugets ejendomsskat...11 Generationsskifter bør lettes...11 Ingen indkomstskat ved betaling for erstatningsskov...11 SKOVRÅDET...12 Dispensationer fra skovbyggelinjen...12 Fastsættelse af erstatningsskov ved tilladelse til grusgravning...12 FORSKNING OG UDVIKLING...13 Skov- og træforskningen får et løft...13 Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt...13 BEGRAVELSER I SKOV...13 INTERNATIONAL POLITIK...14 Illegal hugst og offentligt indkøb af træ...14 EU er ved at få styr på sin skovpolitik...14 Internationalt samarbejde...14 ØKONOMI & RÅDGIVNING...16 KOMMUNER...16 OFFENTLIGE-PRIVATE PARTNERSKABER...16 NYE INDTÆGTER...17 Succes med tilskud til grønne driftsplaner...17 Forskning i nye indtægter i skovene...17 God dialog med Friluftsrådet om betaling for særlige aktiviteter i skoven...17 Sundhed som skovenes næste store produkt...17 TRÆMARKEDET...18 Konkurrencestyrelsen undersøger dansk skovbrug...18 Regeringens energiplan satser på træ

5 Stærk fremgang for savværkerne...19 Vandlagring af stormfaldstræ...19 Flis, træpiller og brænde...19 Prisudviklingen...20 CERTIFICERING...22 Certificering i Danmark...22 Certificering i resten af verden...22 PEFC Danmark...22 DSHWOOD VOKSER STØT...23 Nye markeder - og genoplivning af gamle...23 DSHwoods historie...23 DSHwoods forretningsgrundlag...23 INFORMATION...24 TIL MEDLEMMERNE Tilbud om hjemmesider til medlemmer...24 Ekskursioner...24 TIL SKOVBRUGET...25 Skoven...25 Skoven-Nyt...25 Indkøbsguide og Barkbillemøde...25 TIL OMVERDENEN...26 Skovbruget i medierne...26 Skovens Dag...26 Børnebog om Skovens smådyr...26 Markedsføring...26 Vandretursfoldere...26 NATURVEJLEDNING...27 Naturvejledningens resultater i Planer med naturvejledningen...27 SKOVEN I SKOLEN Børn og Træer-serien komplet...29 Udeskole...29 Kurser for formidlere...29 Jagt bliver det næste emne...29 PROJEKTER MED ANDRE PARTER...30 Forståelse for jagt...30 Henkastning af affald...30 God brændefyring...30 Poster i skoven til orienteringsløb...30 Spor i landskabet...30 Træ Er Miljø...30 DANSK SKOVFORENING...31 MEDLEMMER...31 Stigende medlemstal...31 Medlemsdebat om skovejernes omdømme...31 Ny medlemsdebat: Skovforeningens idegrundlag og strategi...31 SKOVFORENINGENS INDTÆGTER

6 POLITIK LANDDISTRIKTSPROGRAMMET års arbejde i Skovforeningen og en stor chance for skovene var nær tabt på gulvet i en aftale mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Men de grønne organisationer trådte til da skovbruget havde allermest brug for dem. Sagen er nu på rette spor. Måske. Årtiets chance for udvikling af skovbruget I 2003 stod det klart at EU's landdistriktsprogram for skulle omfatte aktiviteter hvor skovbruget står meget stærkt: Udvikling af naturværdier og livskvalitet på landet. Med landdistriktsprogrammets hjælp vil skovbruget endda kunne udvikle disse værdier videre til nye arbejdspladser på landet, baseret på natur, miljø og livskvalitet. Så vil bæredygtigheden være hjemme, til gavn for alle. Derfor samlede Skovforeningen en arbejdsgruppe for at afklare hvad landdistriktsprogrammet skulle indeholde for at rumme skovbrugets tilbud. Siden 2004 har vi fremført arbejdsgruppens forslag i Bruxelles (sammen med NSF og CEPF, se side 14) og på Christiansborg. Og første store mål blev nået: Skovene kom stærkt med i EU s landdistriktsforordning i Den inviterede alle medlemslande til at udnytte skovenes muligheder for at skabe liv på landet. Alt næsten tabt på gulvet I Danmark skal landdistriktsprogrammet dele 6 milliarder kr ud fra 2007 til Halvdelen betales af EU. De interne forhandlinger mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om fordelingen af disse penge trak dobbelt så langt ud som planlagt. Sidst i 2006 forelå Regeringens forslag til landdistriktslov og hele det danske landdistriktsprogram. Skovene var væk. Skovbruget figurerede i nogle overskrifter, men i ingen af de konkrete ordninger under loven. Skovforeningens protester til politikere og myndigheder var nytteløse: Et politisk forlig med flertal i Folketinget afslutter i praksis en sag. Der tegnede sig et ubærligt tab for skovene og for Skovforeningen: Årtiets chance var røget på gulvet i en politisk handel uden om skovbruget, uden hensyn til skovene og uden sund fornuft. Reddet af de grønne og venstrefløjen For at råbe politikerne op, samlede Skovforeningen 5 andre organisationer i en fælles appel til regeringen om at tage skovene med i landdistriktsprogrammet: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, WWF, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark. Det vakte opsigt i medierne og på Christiansborg. Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten talte skovenes sag. Venstre. Konservative og Dansk Folkeparti valgte at ændre lovforslaget og tog skovene med ind. Det afværgede en endegyldig udelukkelse af skovene. Men det blev ikke afklaret hvordan skovene skrives ind i selve landdistriktsprogrammet som bestemmer den praktiske gennemførelse af loven. Dermed ved vi endnu ikke om det danske landdistriktsprogram falder tilfredsstillende ud. Skovforeningen insisterer på at skovlovens nuværende ordninger skal med i programmet. Så skal hver ordning ikke godkendes særskilt af EU, og ordningerne får tilmed medfinansiering fra EU. Skovrejsningen i klemme Ét element er vi dog sikre på ikke at komme i mål med: Skovrejsning i neutralområderne. Forligspartierne står fast: Landdistriktsprogrammet støtter kun skovrejsning i plusområder. Neutralområderne må nøjes med et etableringstilskud uden EU-medfinansiering og uden adgang til enkeltbetalingens udtagningsordning. Da der ikke er udpeget skovrejsningsområder nok til at fordoble skovarealet, henviser Regeringen til at kommunerne blot kan udpege nye områder. 4

7 NATURBESKYTTELSE Natura 2000 gratis rådgivning Beskyttelse af arter Registreringen af skovnaturtyper i Natura områderne er slut. I 2007 sættes idé-fasen i gang. Her kan ejerne få indflydelse på egen skov. Skovforeningen følger arbejdet tæt og rådgiver ejerne uden regning. Skov- og Naturstyrelsen afsluttede i 2006 registreringen af skovnaturtyper på cirka ha fredskovspligtige Natura 2000-arealer. Hovedparten er bøgeskov. Den næstmest registrerede type er elle-askeskov. Mange skovejere har valgt at møde Skov- og Naturstyrelsen inden registreringen på ejendommen gik i gang. Nogle har benyttet Skovforeningens tilbud om gratis rådgivning. Rådgivningen betales af Skov- og Naturstyrelsen og omfatter hele proceduren: kortlægning og registrering. forhandling med Styrelsen om foreløbige aftaler, fx efter et afslag i anmeldeordningen. rådgivning af ejere i idé-fasen forhandling med Styrelsen om indholdet af konkrete aftaler i den endelige skovplan. fastsættelsen af betalingen til ejeren. Skovforeningens rådgivning giver ejerne større klarhed over hvad der skal ske deres egne arealer og på hvilke punkter de selv kan få indflydelse. I sommeren 2007 sættes en idé-fase i gang hvor alle interessenter, også ejerne selv, kan komme med forslag til planerne for de enkelte ejendomme. Vi opfordrer alle til at benytte denne mulighed for indflydelse. Også her står Skovforeningen til rådighed uden beregning. Politisk har Skovforeningen kommenteret to udkast til bekendtgørelser om hhv. Natura basisanalyser og om udarbejdelse af Natura 2000 skovplaner. Helt afgørende for os er fx at kun egnede levesteder i områder som arten er kendt fra, bør kortlægges. Ellers ville mange områder langt væk kunne kortlægges som potentielle levesteder, uanset om en indvandring er realistisk eller ej. Det ville medføre driftsmæssige restriktioner som ville være både økonomisk og praktisk umulige. EF's habitatdirektiv fra 1992 kræver at visse dyreog plantearter skal beskyttes over hele landet. Skov- og Naturstyrelsens foreslår igen og uforståeligt restriktioner uden betaling. Til gengæld har Skovforeningen et lovende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i sagen. Vi har et fælles forslag som er mere dynamisk og konstruktivt end Styrelsens. EU-Kommissionen har nu, 15 år efter direktivets vedtagelse, udsendt en vejledning om hvordan artsbeskyttelsen skal forstås. Den skal fx gælde overalt og ikke kun i Natura 2000-udpegede områder. Lodsejernes handlefrihed bliver indskrænket. Skov- og Naturstyrelsen står for gennemførelsen i Danmark og har som første skridt i beskyttelsen foreslået en bekendtgørelse der hverken er tilfredsstillende for ejerne eller for beskyttelsen. Blandt andet foreslås beskyttelsen bygget op med lag på lag af erstatningsfrie reguleringer. Det er komplet uacceptabelt. Erstatningsfrie reguleringer strider mod princippet i både skovloven og naturbeskyttelsesloven fra Her blev det slået fast at ethvert tab som følge af EU's direktiver om naturbeskyttelse skal erstattes, uanset om der er tale om en ekspropriation i Grundlovens forstand eller ej. Skovforeningen insisterer på at den kommende beskyttelse bliver så rimelig og smidig som muligt. Både for ejernes og for arternes skyld. Artsbeskyttelse bør anskues langt mere dynamisk end Styrelsen foreslår. Det skal gøres attraktivt for en ejer at huse de arter der skal beskyttes. Ren omkostningsdækning er ikke nok. Der bør fokuseres på instrumenter der kan udvikles i samarbejde mellem myndigheder og ejere, herunder betaling. Vi har indledt et vellykket samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at udvikle principperne for hvordan artsbeskyttelsen kan og bør gennemføres i Danmark. Vi anviser blandt andet hvordan juraen skal skrues sammen så psykologien kommer til virke: Lodsejerne kan gøres til medspillere i stedet for modspillere. Det vil være langt det bedste, både for naturen og for ejerne. 5

8 Miljøansvarsdirektivet truer retssikkerheden Miljøansvarsdirektivet truer retssikkerheden EU s miljøansvarsdirektiv skal gennemføres i dansk lov. Fra mange sider, også Skovforeningen, EU s kritiseres miljøansvarsdirektiv lovforslagene for skal at være gennemføres umulige at i dansk gennemskue lov. Fra og mange for at sider, bryde også med fundamentale Skovforeningen, kritiseres retsprincipper. lovforslagene for at være umulige at gennemskue Skovforeningen og fortsætter at bryde med arbejdet fundamentale for retfærdige og forståelige regler om miljøansvar inden retsprincipper. justitsmordene Skovforeningen begynder fortsætter at ramle arbejdet ned over for retfærdigjerne. og forståelige regler om miljøansvar inden skove- justitsmordene begynder at ramle ned over skovejerne. Miljøministeren har fremsat to lovforslag: Dels en ny miljøskadelov, dels ændringer i en række natur- og miljølove, har fx fremsat skovloven to lovforslag: og naturbeskyttel- Dels en Miljøministeren ny sesloven. miljøskadelov, Alvorlige dels miljøskader ændringer (skønnet i en række natur- stk. og om miljølove, året) behandles fx skovloven efter miljøskadeloven. og naturbeskyttelsesloven. Resten af Alvorlige skaderne miljøskader behandles efter (skønnet de enkelte stk. særlove. om året) behandles efter miljøskadeloven. Resten Lovforslagene af skaderne behandles enestående efter fyldige de enkelte og komplicerede. Især i forhold til EU's habitatdirektiv og særlove. fuglebeskyttelsesdirektiv Lovforslagene er enestående giver fyldige nye regler og komplicerede. problemer: Især i forhold til EU's habitatdirektiv og store fuglebeskyttelsesdirektiv giver de nye regler store problemer: Hvis fx en entreprenør har forvoldt en skade på et Natura 2000 område, og skaden først konstateres Hvis flere fx år senere entreprenør hvor entreprenøren har forvoldt en er væk skade eller på et Natura ikke kan 2000 betale område, erstatningen, og skaden falder først erstatningskravet år tilbage senere på hvor ejeren. entreprenøren er væk eller konstateres flere ikke Der kan er betale af mange erstatningen, eksempler falder på kravet ansvar tilbage uden skyld på ejeren. (objektivt ansvar) i de foreslåe- erstatningsde regler. Der er et Og af selv mange i de eksempler lempelser der på erstatnings- kommet ansvar med i reglerne, uden skyld skal (objektivt ejeren selv ansvar) bevise i de ikke foreslåede have regler. gjort Og noget selv forkert i de lempelser (omvendt der bevisbyrde). er kommet at med Der i reglerne, er også store skal ejeren problemer selv bevise med at ikke fastsætte at have de erstatninger gjort noget en forkert ejer skal (omvendt betale bevisbyrde). for en miljøskade. Der Ingen er også kan store forudsige problemer beløbets med størrelse, at fastsætte de men erstatninger det kan blive en astronomisk. ejer skal betale for en miljøskade. Ingen kan forudsige beløbets størrelse, men Lovforslagene det kan blive har astronomisk. været udsat for massiv kritik ikke bare fra Skovforeningen, men også fra stribevis af andre erhvervsorganisationer, har været udsat for massiv miljøorga- kritik Lovforslagene ikke nisationer, bare fra Advokatrådet Skovforeningen, og juridiske men også læreanstalter. af andre erhvervsorganisationer, miljøorga- fra stribevinisationer, Advokatrådet og juridiske læreanstalter. Miljøministeren har alligevel fremsat lovforslagene i Folketinget uden væsentlige ændringer. Ved Miljøministeren redaktionens slutning har alligevel var de fremsat endnu ikke lovforslagene endeligt i vedtaget. Folketinget uden væsentlige ændringer. Ved redaktionens slutning var de endnu ikke endeligt vedtaget. Nationalparkloven bliver god Nationalparkloven bliver god Regeringens forslag til lov om nationalparker er godt. Lokal opbakning og fuld kompensation til Regeringens lodsejerne er forslag centrale til forudsætninger lov om nationalparker i forslaget. er godt. Lokal opbakning og fuld kompensation til lodsejerne er centrale forudsætninger i forslaget. I de seneste 6 år har nationalparker været kraftigt på vej i Danmark. Skovforeningens har stillet disse de betingelser seneste 6 til år dem: har nationalparker været kraftigt I på vej udvikling i Danmark. af naturværdier Skovforeningens som vigtigste har stillet formål disse betingelser lokal opbakning til dem: udvikling frivillighedaf naturværdier som vigtigste formål lokal fuld kompensation opbakning til lodsejerne frivillighed tilstrækkelig finansiering fuld lang kompensation tid til gennemførelsen. til lodsejerne tilstrækkelig finansiering Regeringens lang tid til gennemførelsen. forslag til lov om nationalparker opfylder disse betingelser. Bred lokal opbakning og Regeringens deltagelse bliver forslag et krav til lov når om der nationalparker oprettes nationalparker. disse betingelser. Bred lokal opbakning og opfylder deltagelse En nationalpark bliver et krav oprettes når der som oprettes en selvstændig nationalparker. fond. Den ledes af en bestyrelse med ansvar for økonomi, En nationalpark udvikling og oprettes drift af som nationalparken. selvstændig Bestyrelsen Den er ledes uafhængig en bestyrelse af ministeren, med og ansvar med-for økonomi, lemmerne udvikling vil så vidt og muligt drift af få nationalparken. lokal tilknytning. Be- fond. styrelsen Bestyrelsen er uafhængig udarbejder af ministeren, en plan for og parken med-olemmerne inddrager her vil så både vidt lokalbefolkning muligt få tilknytning. og berørte lodsejere. Bestyrelsen Planen udarbejder kan ikke gribe en plan ind for i ejerens parken råden over sin her ejendom, både lokalbefolkning og planen skal og respektere berørte og inddrager lodsejere. øvrig lovgivning Planen og kan planlægning ikke gribe for ind området. i ejerens råden Bestyrelsen over sin ejendom, kan benytte og planen frivillige skal virkemidler respekteretil øvrig opfyldelse lovgivning af planen, og planlægning fx aftaler, tilskud for området. og lån, men bestyrelsen Bestyrelsen kan kan ikke benytte gennemtvinge frivillige sin virkemidler plan. til opfyldelse Det er lagt af planen, et godt fx grundlag aftaler, for tilskud etableringen og lån, men af bestyrelsen nationalparker kan i Danmark. ikke gennemtvinge sin plan. Det er lagt et godt grundlag for etableringen af nationalparker i Danmark. Vand- og naturindsats i 11 områder Vand- og naturindsats i 11 områder Regeringen har afsat 558 millioner kr. til at skabe flere naturperler, renere vandmiljø og fremme Regeringen gennemførelsen har afsat EU's 558vandramme-, millioner kr. til habitat- at skabe og flere fuglebeskyttelsesdirektiver. naturperler, renere vandmiljø og fremme gennemførelsen Indsatsen koncentreres af EU's vandramme-, i 11 geografiske habitat- områder. Berørte ejere kan påvirke initiativerne - fx og fuglebeskyttelsesdirektiver. skovrejsning, Indsatsen koncentreres udtag af landbrugsjord, i 11 geografiske genopretning Berørte af vådområder ejere kan i ådale påvirke og initiativerne genslyngning - fx af områder. skovrejsning, vandløb. udtag af landbrugsjord, genopretning Skovforeningen af vådområder har i ådale opfordret og genslyngning lodsejerne til af at vandløb. deltage i processen, og vi har hjulpet flere interesserede Skovforeningen skovejere til har at få opfordret plads i rådene. lodsejerne til at deltage i processen, og vi har hjulpet flere interesserede skovejere til at få plads i rådene. 6 6

9 Etablering af dyrehaver Etablering af dyrehaver Den nye skovlov skulle øge mulighederne for at lave mere natur i skoven. Men i praksis er det urimelig Den nyesvært skovlov at skulle få lov til øge at etablere mulighederne dyrehaver: for at lave Skov- mere og natur Naturstyrelsen i skoven. Men frygter i praksis hegn er og det mener ikke urimelig at hjortevildt svært at få kan lov være til at husdyr. etablere dyrehaver: Skov- og Naturstyrelsen frygter hegn og mener ikke at hjortevildt kan være husdyr. Dyrehaver rummer store værdier: Dyrehaver er yderst værdifulde biotoper med Dyrehaver stor biodiversitet. rummer store Dyrehaver værdier: er græsningsskov som Dyrehaver er en mangelvare er yderst værdifulde over det biotoper meste af med Europa. stor biodiversitet. Dyrehaver er Dyrehaver således rigt er græsningsskov repræsenteret i udpegningerne som er en mangelvare af arealer over til det Natura meste af Europa. Dyrehaver er således rigt repræsenteret i beskyttelse. Dyrehaver udpegningerne er smukke af arealer for alle til Natura som besøger dem. beskyttelse. Dyrehaver er smukke for alle som besøger Derfor dem. var der gode grunde til at den nye skovlov i 2004 gjorde det lettere end hidtil for skovejerne at etablere Derfor var dyrehaver. der gode Der grunde findes til at ganske den nye få skovlov herhjemme, 2004 gjorde og muligheden det lettere end for hidtil at etablere for skovejerne nye dyre- at i haver etablere på dyrehaver. særligt egnede Der findes lokaliteter ganske ønskes få herhjemme, grønne og organisationer muligheden for og at af etablere skovejere. nye dyre- både af haver Men på nu særligt trækker egnede Skov- lokaliteter og Naturstyrelsen ønskes både i håndbremsen af grønne organisationer i et forslag og til administrativ af skovejere. praksis på området. Men nu trækker Et udkast Skov- til en og ny Naturstyrelsen bekendtgørelse i er sendt håndbremsen i høring, i og et forslag vi kan ikke til administrativ se at det i praksis bliver på området. muligt Et at etablere udkast til nye en ny dyrehaver bekendtgørelse med det er naturløft sendt i høring, som alle og ønsker. vi kan ikke se at det i praksis bliver muligt at etablere nye dyrehaver med det naturløft som alle ønsker. Styrelsen frygter at hegnene rundt om dyrehaver både vil begrænse menneskers adgang til skovene, Styrelsen selv om frygter adgangen at hegnene er lovfæstet; rundt om og dyrehaver at hegnene vil både begrænse vil begrænse vildtets menneskers frie bevægelighed. adgang til Selv skovene, selv netop om er adgangen denne begrænsning, er lovfæstet; indhegningen, og at hegnene om det der vil begrænse muliggør det vildtets store frie græsningstryk bevægelighed. der Selv giver om den det netop store biodiversitet denne begrænsning, og dyrehavens indhegningen, øvrige særkender. muliggør det store græsningstryk der giver den Helt store absurd biodiversitet det at og Skov- dyrehavens og Naturstyrelsen øvrige særkender. mener at enhver afgræsning med hjortevildt nu fortsat Helt kræver absurd dispensation. er det Skov- Selv og om Naturstyrelsen skovloven fra nu mener 2004 tillader at enhver græsning afgræsning med husdyr med hjortevildt på 10 % af en fortsat fredskovs kræver areal dispensation. uden dispensation, Selv om skovloven og selv om hjortedyr fra 2004 tillader i menneskelig græsning varetægt med husdyr betragtes på 10 som % af husdyr en fredskovs i anden areal dansk uden lovgivning. dispensation, Biodiversiteten og selv om i græsningsskov hjortedyr i menneskelig med hjortedyr varetægt er den betragtes samme som som i husdyr græsningsskov i anden dansk med almindeligt lovgivning. kvæg. Biodiversiteten Styrelsens græsningsskov udelukkelse med af hjortedyr fra er den at være samme husdyr som i når i græsningsskov det gælder afgræsning med almindeligt er unødvendig kvæg. Styrelsens udelukkelse Især nu af hvor hjortedyr det er fra svært at være at skaffe husdyr og uforståelig. almindeligt når det gælder kvæg afgræsning til afgræsning. er unødvendig og uforståelig. Især nu hvor det er svært at skaffe Folketinget almindeligt kvæg ønskede til afgræsning. med den nye skovlov at det skulle være lettere at etablere nye dyrehaver. Både Folketinget reglerne ønskede og administrationen med den nye skovlov skulle være at det mere skulle lempelig være lettere end at tidligere. etablere Men nye det dyrehaver. er ikke hvad Skov- Både reglerne og Naturstyrelsen og administrationen lægger op skulle til. være mere Skovforeningen lempelig end tidligere. følger sagen Men og det hjælper ikke skovejere Skov- og til at Naturstyrelsen etablere dyrehaver. lægger Hvis op til. det bliver hvad nødvendigt, Skovforeningen går vi til følger Folketinget sagen igen. og hjælper skovejere til at etablere dyrehaver. Hvis det bliver nødvendigt, går vi til Folketinget igen. 7 7

10 ADGANG ADGANG Affald Affald Samfundets generelle affaldsproblemer stiger, og skovene får sin del. Kun i nogle situationer kan brand-, tyveri- og hærværksordningen holde en Samfundets generelle affaldsproblemer stiger, og skovejer skadesløs. skovene får sin del. Kun i nogle situationer kan Skovforeningen har bedt Miljøministeren om at brand-, tyveri- og hærværksordningen holde en modernisere ordningen, både i indhold og i skovejer skadesløs. administrative procedurer. Skovforeningen har bedt Miljøministeren om at modernisere ordningen, både i indhold og i administrative procedurer. Brand-, tyveri- og hærværksordningen betaler blandt andet for fjernelse af større affaldslæs, med mindre læsset ligger umiddelbart (højst 10- Brand-, tyveri- og hærværksordningen betaler 15 m) op til en offentlig vej. Heller ikke blandt andet for fjernelse af større affaldslæs, vejmyndighederne vil hjælpe skovejerne med med mindre læsset ligger umiddelbart (højst 10- affald smidt fra offentlig vej. 15 m) op til en offentlig vej. Heller ikke At skovejeren hænger på udgiften til at fjerne vejmyndighederne vil hjælpe skovejerne med andres ulovlige affald, blot fordi det er smidt fra affald smidt fra offentlig vej. offentlig vej det er himmelråbende ulogisk og At skovejeren hænger på udgiften til at fjerne urimeligt og må laves om. andres ulovlige affald, blot fordi det er smidt fra offentlig vej det er himmelråbende ulogisk og Skovforeningen ønsker også at skovene et par urimeligt og må laves om. gange om året (afhængig af affaldsmængderne) kan få betalt oprydning og bortskaffelse af mindre Skovforeningen ønsker også at skovene et par mængder affald. Det er umuligt i dag fordi der gange om året (afhængig af affaldsmængderne) kræves politianmeldelse inden 8 dage efter kan få betalt oprydning og bortskaffelse af mindre skadens opdagelse og anmeldelse til Skov- og mængder affald. Det er umuligt i dag fordi der Naturstyrelsen inden fire uger. kræves politianmeldelse inden 8 dage efter Det er således den enkelte affaldsaflæsning, skadens opdagelse og anmeldelse til Skov- og der gøres til genstand for en anmeldelse og en Naturstyrelsen inden fire uger. erstatningsudbetaling. Det er særlig uheldigt når Det er således den enkelte affaldsaflæsning, oprydningen efter det enkelte læs måske ikke der gøres til genstand for en anmeldelse og en kommer op på de kr der er minimumsudbetalingen. Derimod kan summen af flere læs i erstatningsudbetaling. Det er særlig uheldigt når oprydningen efter det enkelte læs måske ikke skoven sagtens kan nå over dette beløb. kommer op på de kr der er minimumsudbetalingen. Derimod kan summen af flere læs i En tilbagevendende oprydning et antal gange om året (med én samlet betaling) vil være langt skoven sagtens kan nå over dette beløb. mere effektivt. Og kravet til politianmeldelse bør En tilbagevendende oprydning et antal gange droppes. Politiet besigtiger alligevel aldrig affaldet. om året (med én samlet betaling) vil være langt mere effektivt. Og kravet til politianmeldelse bør Indbrud og tyveri med medbragt værktøj til droppes. Politiet besigtiger alligevel aldrig affaldet. formålet, fx i skurvogne og maskiner, er ikke omfattet af erstatningsordningen. På trods af at Indbrud og tyveri med medbragt værktøj til det typisk er den åbne adgang til skovene og formålet, fx i skurvogne og maskiner, er ikke dermed til rekognoscering der muliggør omfattet af erstatningsordningen. På trods af at forbrydelserne. det typisk er den åbne adgang til skovene og dermed til rekognoscering der muliggør Efter Skovforeningens brev inviterede Miljøministeren en bred kreds af interessenter til dialog. forbrydelserne. Resultatet blev at brand-, tyveri- og Efter Skovforeningens brev inviterede Miljøministeren en bred kreds af interessenter til dialog. hærværksordningen nu gås nærmere efter. Og der forberedes en generel holdningskampagne Resultatet blev at brand-, tyveri- og blandt danskerne for at mindske mængderne af hærværksordningen nu gås nærmere efter. Og henkastet affald (se side 30). der forberedes en generel holdningskampagne blandt danskerne for at mindske mængderne af henkastet affald (se side 30). Ridning Ridning Flere organisationer ønsker friere ridning i skov. Og en kendelse fra Naturklagenævnet har vakt sagen politisk. Flere organisationer ønsker friere ridning i skov. Skovforeningen står fast: De nuværende regler Og en kendelse fra Naturklagenævnet har vakt er klare, retfærdige og fungerer rigtig godt i sagen politisk. praksis. Skovforeningen står fast: De nuværende regler er klare, retfærdige og fungerer rigtig godt i praksis. Islandshesteforeningen ønskede i 2006 at drøfte bedre adgang for ryttere til private skove med Skovforeningen. Vi har tidligere drøftet det samme Islandshesteforeningen ønskede i 2006 at drøfte med Danmarks Idræts Forbund. bedre adgang for ryttere til private skove med Vi står meget langt fra hinanden. Rytternes Skovforeningen. Vi har tidligere drøftet det samme organisationer ønsker fri og gratis ridning, mens med Danmarks Idræts Forbund. Skovforeningen ønsker at bevare ejernes Vi står meget langt fra hinanden. Rytternes mulighed for at tage betaling for ryttere eller afvise organisationer ønsker fri og gratis ridning, mens dem i skoven. Skovforeningen ønsker at bevare ejernes I praksis er der ingen tvivl om at der indgås mulighed for at tage betaling for ryttere eller afvise masser af gode aftaler mellem ryttere og dem i skoven. skovejere - og rytterne betaler gerne for I praksis er der ingen tvivl om at der indgås muligheden. masser af gode aftaler mellem ryttere og skovejere - og rytterne betaler gerne for Naturklagenævnet skriver i en kendelse om muligheden. ridning i offentlige stiftelsers skove at de pågældende regler ikke er entydige. Det fik sagen Naturklagenævnet skriver i en kendelse om ind på Miljøministerens skrivebord, og Skov- og ridning i offentlige stiftelsers skove at de Naturstyrelsen indkaldte parterne i det tidligere pågældende regler ikke er entydige. Det fik sagen Adgangsudvalg (2001) til at drøfte reglerne. ind på Miljøministerens skrivebord, og Skov- og Det er ikke klart for Skovforeningen hvorfor Naturstyrelsen indkaldte parterne i det tidligere reglerne for ridning i offentlige stiftelsers skove Adgangsudvalg (2001) til at drøfte reglerne. skulle være uklare. Skov- og Naturstyrelsen har Det er ikke klart for Skovforeningen hvorfor derfor bedt Naturklagenævnets jurister præcisere reglerne for ridning i offentlige stiftelsers skove hvori uklarheden består. skulle være uklare. Skov- og Naturstyrelsen har derfor bedt Naturklagenævnets jurister præcisere hvori uklarheden består. 5 år efter Adgangsudvalget 5 år efter Adgangsudvalget Der er behov for oplysning om de nye regler og for en dækkende vejledning til loven. Der er behov for oplysning om de nye regler og for en dækkende vejledning til loven. Parterne i Adgangsudvalget fra 2001 mødtes i 2006 og gjorde status: Der var enighed om at adgangsretten til Parterne i Adgangsudvalget fra 2001 mødtes i naturen er mere vidtgående end folk normalt ved og gjorde status: Og der var enighed om et stort behov for at få Der var enighed om at adgangsretten til revideret vejledningen til naturbeskyttelseslovens naturen er mere vidtgående end folk normalt ved. adgangsregler. Og der var enighed om et stort behov for at få Skovforeningen mener ikke at der er anledning revideret vejledningen til naturbeskyttelseslovens til yderligere åbning af adgangen. Men der er adgangsregler. behov for en informationsindsats. Skovforeningen mener ikke at der er anledning til yderligere åbning af adgangen. Men der er behov for en informationsindsats. 8

11 JAGT OG VILDT JAGT OG VILDT Kronvildtgrupperne godt på vej Kronvildtgrupperne godt på vej De regionale kronvildtgrupper er godt i gang med arbejdet for at skabe en bedre kronvildtbestand i Danmark - både for jægere og for ikke-jægere. De regionale kronvildtgrupper er godt i gang med Der kommer mange kreative forslag fra de arbejdet for at skabe en bedre kronvildtbestand i enkelte grupper, og Skovforeningen støtter dem. Danmark - både for jægere og for ikke-jægere. Der er generelt brug for en hjemmeside for den Der kommer mange kreative forslag fra de frivillige kronvildtforvaltning i Danmark, og enkelte grupper, og Skovforeningen støtter dem. Skovforeningen søger nu at løse den opgave. Der er generelt brug for en hjemmeside for den frivillige kronvildtforvaltning i Danmark, og Skovforeningen søger nu at løse den opgave. Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet har evalueret arbejdet i de regionale kronvildtgrupper. Resultatet var: Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet har evalueret arbejdet i de regionale kronvildtgrupper. Der er generel tilfredshed med gruppernes Resultatet var: arbejde. Alle grupperne efterlyser en hjemmeside og it- Der er generel tilfredshed med gruppernes værktøjer, fx til at overvåge arbejde. populationsudvikling, afskydning og til at Alle grupperne efterlyser en hjemmeside og itværktøjer, fx til at overvåge informere lokalområdets jægere og naturgæster. populationsudvikling, afskydning og til at Nogle steder er der fortsat utilfredshed med at informere lokalområdets jægere og jagtetikken for kronvildtet ikke overholdes. naturgæster. Enkelte grupper ønsker tidsbegrænsede Nogle steder er der fortsat utilfredshed med at lokalfredninger og bedre muligheder for at jagtetikken for kronvildtet ikke overholdes. indgå dyrkningsaftaler med fx landmænd som Enkelte grupper ønsker tidsbegrænsede oplever betydende afgrødeskader. lokalfredninger og bedre muligheder for at Flere grupper foreslår at grupperne også indgå dyrkningsaftaler med fx landmænd som arbejder med dåvildt. oplever betydende afgrødeskader. Flere grupper foreslår at grupperne også Skovforeningen er repræsenteret i alle arbejder med dåvildt. kronvildtgrupperne og vi støtter de forslag der kommer fra de enkelte grupper. Det lokale frivillige Skovforeningen er repræsenteret i alle initiativ er afgørende for en bedre forvaltning og kronvildtgrupperne og vi støtter de forslag der større udbredelse af kronvildt i Danmark. Det vil kommer fra de enkelte grupper. Det lokale frivillige skabe både større jagtværdier og større oplevelsesmuligheder for danskerne. initiativ er afgørende for en bedre forvaltning og større udbredelse af kronvildt i Danmark. Det vil Vi vil i den nationale arbejdsgruppe for kronvildt og i Vildtforvaltningsrådet arbejde for at der skabe både større jagtværdier og større oplevelsesmuligheder for danskerne. afsættes de fornødne ressourcer for at løse de Vi vil i den nationale arbejdsgruppe for kronvildt og i Vildtforvaltningsrådet arbejde for at der regionale gruppers opgaver og for at gruppernes forslag, fx til særlige jagttider, indstilles til afsættes de fornødne ressourcer for at løse de Miljøministeren. regionale gruppers opgaver og for at gruppernes forslag, fx til særlige jagttider, indstilles til Skovforening søger at løse kronvildtgruppernes behov for hjemmesider og it-værktøjer i Miljøministeren. sommeren 2007 således at løsningerne er klar til Skovforening søger at løse kronvildtgruppernes behov for hjemmesider og it-værktøjer i jagtsæsonen åbner. sommeren 2007 således at løsningerne er klar til jagtsæsonen åbner. Aftale om udsætning af fuglevildt Aftale om udsætning af fuglevildt Vildtforvaltningsrådet blev i august 2006 enige om en 10-årig aftale om udsætninger og jagt på vildtfugle. Vildtforvaltningsrådet blev i august 2006 enige om Aftalen vil sikre mere natur generelt i Danmark. en 10-årig aftale om udsætninger og jagt på vildtfugle. Aftalen vil sikre mere natur generelt i Danmark. Der må nu udsættes 7 fasaner eller agerhøns pr. ha. Når det sker på landbrugsjord, kræves biotopplaner og uddannelse. I skovene stilles ikke Der må nu udsættes 7 fasaner eller agerhøns pr. denne betingelse på grund af de mange naturinitiativer der i forvejen tages som følge af ha. Når det sker på landbrugsjord, kræves biotopplaner og uddannelse. I skovene stilles ikke skovloven fra denne betingelse på grund af de mange naturinitiativer der i forvejen tages som følge af For udsætning af ænder er reglerne blevet skærpet for at begrænse tilførslen af næringsstoffer til følsomme vandmiljøer. skovloven fra For udsætning af ænder er reglerne blevet Skovforeningen støtter at udsætning af skærpet for at begrænse tilførslen af næringsstoffer til følsomme vandmiljøer. vildtfugle skal være bæredygtig. Der er dog ikke faglig begrundelse for alle begrænsningerne i Skovforeningen støtter at udsætning af forliget. Der er fx arealer, hvor også mere end 7 vildtfugle skal være bæredygtig. Der er dog ikke fugle pr. ha er bæredygtigt. faglig begrundelse for alle begrænsningerne i Men det er politisk nødvendigt med ro på området. En række politikere og grønne organisatio- forliget. Der er fx arealer, hvor også mere end 7 fugle pr. ha er bæredygtigt. ner har ellers ønsket helt at stoppe udsætninger. Men det er politisk nødvendigt med ro på området. En række politikere og grønne organisationer har ellers ønsket helt at stoppe udsætninger. Skovforeningen vurderer at en løsning der rækker frem til 2017 med opbakning fra et flertal i Vildtforvaltningsrådet er vigtig for at opnå en bred accept Skovforeningen vurderer at en løsning der rækker af jagt. Både hos politikerne og i befolkningen. frem til 2017 med opbakning fra et flertal i Vildtforvaltningsrådet er vigtig for at opnå en bred accept Forliget giver et grundlag for en langsigtet udvikling af jagtmulighederne. Det bliver fortsat af jagt. Både hos politikerne og i befolkningen. muligt at holde beskæftigelse i driftsgrenen, selv Forliget giver et grundlag for en langsigtet om reglerne er en begrænsning for erhvervet. udvikling af jagtmulighederne. Det bliver fortsat Skovforeningen vil udbrede forståelse hos muligt at holde beskæftigelse i driftsgrenen, selv politikerne og i befolkningen for at udsætninger om reglerne er en begrænsning for erhvervet. med dette forlig medfører bedre biotoper og større Skovforeningen vil udbrede forståelse hos naturindhold. politikerne og i befolkningen for at udsætninger med dette forlig medfører bedre biotoper og større naturindhold. Læs også om Skoven i Skolens jagtprojekt, side 29, og et større planlagt kommunikationsprojekt om jagt, side 30. Læs også om Skoven i Skolens jagtprojekt, side 29, og et større planlagt kommunikationsprojekt om jagt, side 30. 9

12 STORMFALD STORMFALD Ny basisforsikring mod stormfald Ny basisforsikring mod stormfald Efter vanskelige forhandlinger fik skovbruget en ny uopsigelig 5-årig aftale om basisforsikring ved Efter stormfald. vanskelige forhandlinger fik skovbruget en ny uopsigelig 5-årig aftale om basisforsikring ved stormfald. Codan opsagde i 2005 både basis- og tabsforsikringen for stormfald pr. 1. september Codan Skovforeningen opsagde i 2005 og Forsikringsmæglerfirmaet både basis- og tabsforsikringen Aon begyndte for derfor stormfald at genforhandle pr. 1. september vilkårene i de to Skovforeningen forsikringer for og at Forsikringsmæglerfirmaet fortsætte begge ordninger. Aon Stormfaldet begyndte i januar derfor 2005 at genforhandle gav dog et meget vilkårene i de vanskeligt to forsikringer udgangspunkt for at fortsætte for genforhandlingen. begge ordninger. Stormfaldet Vigtigst for i januar os var 2005 at få gav en ny dog basisforsikring et meget i vanskeligt stand fordi udgangspunkt den er forudsætningen for genforhandlingen. for tilskud til genplantning Vigtigst for efter os var stormfald. at få en For ny basisforsikring at bringe i stand præmien fordi ned den på er et forudsætningen rimeligt niveau, for bad tilskud vi til genplantning Økonomi- og Erhvervsministeren efter stormfald. For at acceptere bringe at der præmien ved stormfald ned på kun et udbetales rimeligt niveau, kr/ha bad vi mod Økonomitidligere og Erhvervsministeren kr/ha. Ministeren accepterede. acceptere at der ved Skovforeningen stormfald kun udbetales forudsatte også kr/ha at en mod ny 5-årig tidligere ordning skal være kr/ha. uopsigelig Ministeren fra accepterede. forsikringsselskabets Skovforeningen side. Det afslog forudsatte Codan, også og Skovforeningen og Aon at en ny 5-årig ordning skal endte være derfor uopsigelig med fra at indgå forsikringsselskabets aftale med Gartnernes side. Forsikring. Det afslog Vi Codan, er meget og tilfredse Skovforeningen med at det og lykkedes Aon endte at genskabe derfor med en at basisforsikring indgå aftale med i Gartnernes efterdønningerne Forsikring. fra stormfaldet Vi er meget i tilfredse med at det lykkedes at genskabe en basisforsikring i efterdønningerne I det meste af 2006 fra har stormfaldet det være i umuligt at tegne basisforsikring. Derfor bad Skovforeningen I Stormrådet det meste om af 2006 at forlænge har det være den generelle umuligt at frist tegne til at basisforsikring. tegne forsikring Derfor inden 6 bad måneder Skovforeningen efter et ejerskifte. Dette har Stormrådet om Stormrådet at forlænge accepteret. den generelle For skov frist købt til at tegne mellem forsikring 1. marts inden og december måneder efter 2006, et kan ejerskifte. man derfor Dette tegne har basisforsikring Stormrådet accepteret. frem til 14. For juni skov købt mellem 1. marts og 14. december 2006, kan man derfor tegne basisforsikring frem til 14. juni Skovforeningen ønsker lovændring der åbner basisforsikringen for alle Skovforeningen ønsker lovændring der åbner basisforsikringen for alle Det er meningsløst at udelukke skovejere fra at tegne basisforsikring mod stormfald blot fordi Det forsikringen er meningsløst ikke blev at tegnet udelukke før skovejere 31. august fra at tegne Skovforeningen basisforsikring har mod bedt stormfald Økonomiblot og fordi forsikringen Erhvervsministeren ikke blev om tegnet at ændre før 31. loven. august Skovforeningen har bedt Økonomi- og Erhvervsministeren om at ændre loven. En skovejer kan kun får tilskud til genplantning efter stormfald hvis der er tegnet basisforsikring En for skoven skovejer senest kan kun 31. får august tilskud 2001 til genplantning eller senest efter et halvt stormfald år efter hvis at man der har er tegnet købt sin basisforsikring skov. for skoven senest 31. august 2001 eller senest et halvt år efter at man har købt sin skov. Dette er en meningsløs regel der kun er et levn fra en forvirret lovproces i foråret Reglen tjener Dette intet er formål, en meningsløs men holder regel skove der kun ude er af et en levn fra ordning en forvirret som ellers lovproces gavner i foråret både samfundet, Reglen tjener skovene, intet skovgæsterne formål, men holder og skovejerne. skove ude af en ordning Skovforeningen som ellers gavner har derfor både foreslået samfundet, Økonomiskovene, og Erhvervsministeren skovgæsterne at og loven skovejerne. ændres: Skovejere Skovforeningen der efter 2001 har er kommet derfor foreslået på andre Økonomitanker, og bør Erhvervsministeren kunne tilmelde sig ordningen. at loven ændres: Så kan Skovejere ejerne bidrage der til efter at stormramte 2001 er kommet skove kan på andre genplantes tanker, og bør blive kunne varierede tilmelde og robuste sig ordningen. skove til Så glæde kan ejerne for alle. bidrage til at stormramte skove kan genplantes og blive varierede og robuste skove til glæde for alle. Tabsforsikring uafklaret Tabsforsikring uafklaret Skovforeningen arbejder for at etablere et rimeligt tilbud om forsikring mod tab ved stormfald. De Skovforeningen hidtidige præmieindikationer arbejder for at viser etablere dog at et det rimeligt bliver tilbud særdeles om forsikring vanskeligt mod at få tab enderne ved stormfald. til at mødes. De hidtidige Tabsforsikringen præmieindikationer er vigtig viser fordi merhugstfradraget er dog at det bliver særdeles vanskeligt bortfaldet. at Et få enderne af regeringens til at mødes. argumenter Tabsforsikringen for ikke at genindføre er vigtig fordi merhugstfradraget merhugstfradraget var netop er at bortfaldet. ejerne i stedet Et af kan regeringens forsikre sig argumenter mod tab ved for stormfald. ikke at genindføre merhugstfradraget var Den netop mulighed at ejerne har i stedet skovejerne kan forsikre dog ikke sig i mod tab øjeblikket, ved stormfald. og derfor skal Skovforeningen afklare om Den den mulighed skal afskrives har skovejerne helt. dog ikke i øjeblikket, og derfor skal Skovforeningen afklare om den skal afskrives helt. Barkbiller angriber mens uskadeligt feromon er ramt af bureaukrati Barkbiller angriber mens uskadeligt feromon er ramt af bureaukrati Den varme sommer i 2006 har givet en ubehagelig eftervirkning af stormfaldet i 2005: Den Barkbilleangreb, varme sommer især i 2006 af typografer har givet i gran. en ubehagelig Skov & Landskab eftervirkning har gjort en af stor stormfaldet indsats for i 2005: at informere Barkbilleangreb, skovbruget om udviklingen især af typografer og forholdsreglerne. i gran. Skov & Landskab Forebyggelsen har gjort af en det stor truende indsats angreb for at informere i 2007 skovbruget blev dog ramt om af udviklingen bureaukrati: og De forholdsreglerne. lugtstoffer, feromoner, Forebyggelsen der kan af aflede det truende angrebet, angreb er kommet i 2007 blev ind i Miljøstyrelsens dog ramt af bureaukrati: bekendtgørelse De lugtstoffer, om bekæmpelsesmidler. feromoner, der kan Derfor aflede kræver angrebet, de nu er kommet en særlig ind godkendelse i Miljøstyrelsens at bruge. bekendtgørelse Stofferne er ellers om bekæmpelsesmidler. uskadelige og har været Derfor brugt kræver i årtier. de nu en særlig godkendelse Skovforeningen at bruge. og Skov Stofferne & Landskab er ellers har uskadelige begge opfordret og har Miljøstyrelsen været brugt i til årtier. at fjerne den misvisende Skovforeningen kategorisering og Skov af & feromoner Landskab som har begge bekæmpelsesmidler. opfordret Miljøstyrelsen Vi har intet til svar at fjerne fået, den men fik misvisende til gengæld i kategorisering sidste øjeblik dispensation af feromoner til som at bruge bekæmpelsesmidler. feromoner i sommeren Vi 2007 har intet uden svar formel fået, dansk men fik til godkendelse. gengæld i sidste øjeblik dispensation til at bruge feromoner i sommeren 2007 uden formel dansk godkendelse. 10

13 SKAT PÅ SKOV Generel lempelse, men lokale stigninger, i skovbrugets ejendomsskat Skovforeningen fik yderligere reduceret skovbrugets ejendomsskat for 2007, men kommunesammenlægninger har lokalt medført højere ejendomsskat for mange ejendomme. Det lykkedes Skovforeningen, med hjælp især fra Det Konservative Folkeparti, at få skovbrugets ejendomsskat til at følge landbrugets lempelse i finansloven for Nedsættelsen fra 2006 til 2007 blev på 0,7 promille, svarende til en samlet lempelse for hele skovbruget på 2-3 millioner kr. Men mange skovejere har ikke mærket lettelsen, tværtimod. Det skyldes kommunesammenlægninger hvor kommuner med lav grundskyldspromille er lagt sammen med kommuner med høj grundskyldspromille. Det kan medføre højere ejendomsskat på en ejendom. Stigningen ville blot have været endnu større hvis ikke skovbrugets sats generelt var sat ned. Ejendomsskattestigninger som følge af stigende ejendomsvurderinger har siden 2003 været underlagt et loft. For 2007 er den maksimale stigningsprocent sat til 4,7 i forhold til Dette loft gælder dog ikke de tilfælde hvor udskrivningspromillen stiger som følge af kommunesammenlægninger Generationsskifter bør lettes Det ser ikke ud til at bo- og arveafgiftsreglerne ændres ved Folketingets behandling af arveloven i foråret Skovforeningen presser på for at få lempet vilkårene. Personligt ejede skovbrug drænes økonomisk ved generationsskifte når der skal betales bo- og gaveafgift. Kapitaldrænet vanskeliggør både den fortsatte drift af virksomhederne og den nødvendige innovation. Der bliver investeret mindre i skovenes udvikling til skade for både samfund, medarbejdere og ejere. Folketinget behandler i foråret 2007 et forslag til ny arvelov. Det er betegnet som en modernisering, blandt andet af begunstigelsesreglerne, men der mangler de nødvendige ændringer som er vigtige for skovene og andre personligt ejede selskaber. Forslaget ændrer ikke afgiftsbetalingerne, uanset at en række andre EU-lande allerede har enten afskaffet eller reduceret bo- og arveafgiften. Også EU-kommissionen henstiller direkte medlemslandene til at nedsætte beskatningen. Resultatet er at de bedre generationsskiftevilkår i vore nabolande medfører ulige konkurrence for dansk skovbrug. Skovforeningen arbejder sammen med andre jordbrugs- og erhvervsorganisationer for at bedre generationsskiftevilkår. Vi drøfter løbende sagen med Folketingets medlemmer. Ingen indkomstskat ved betaling for erstatningsskov SKAT er efter 2 års betænkning enig med Skovforeningen: Der skal betales ejendomsavanceskat, ikke indkomstskat, af betaling for pålæg af fredskovspligt. Når fredskovspligt ophæves eller suspenderes på et areal, skal ejeren og myndigheder udlægge erstatningsskov. Hvis det ikke kan ske på ejerens egen ejendom, kan man betale sig fra pligten hos en anden jordejer. Denne får så pålagt fredskovspligt enten på et eksisterende skovareal eller på anden jord der tilplantes med skov. I en konkret sag i 2004 anså de lokale ligningsmyndigheder denne betaling som almindelig skattepligtig indkomst hos modtageren. Skovforeningen bad daværende Told*Skat (nu: SKAT) om at afgøre den skattemæssige stilling. Vi anså beløbet som en betaling for en rådighedsindskrænkning på ejendommen. Derfor burde beløbet beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven: Det er således kun en eventuel fortjeneste der skal beskattes. SKAT har nu, efter næsten 2 år, erklæret sig enig i Skovforeningens fortolkning af reglerne: Beløbet er kun ejendomsavanceskattepligtigt. 11

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade 12 1216 København K fvm@fvm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Lars Wilhjelm DANSK SKOVFORENING

Lars Wilhjelm DANSK SKOVFORENING ÅRET 2004-2005 Endnu en katastrofe ramte de danske skove med orkanen den 8. januar 2005. Der faldt 2 millioner kubikmeter træ eller mere end 1 års total hugst i Danmark. Nord- og Midtjylland er hårdest

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008

Bestyrelsens beretning 2008 Bestyrelsens beretning 2008 Præsenteret af formand Niels Reventlow på Dansk Skovforenings generalforsamling i Rebild 12. juni 2008 Mine damer og herrer. Tilgiv mig hvis jeg begynder i den langhårede ende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening

Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Der er meget mere energi i skovene end Danmark udnytter Af Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening Dansk Skovforening er Skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2008-2009 Danmarks skovpolitik er i øjeblikket præget af ligegyldighed og selvmodsigelser. Regeringen ønsker grøn vækst, men uden at nævne skovene. Man ønsker også et fossilfrit Danmark, men uden

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Naturstyrelsen Att.: c.c.: 21. oktober Vedr.: Høring over forslag til EU's skovstrategi

Naturstyrelsen Att.: c.c.:  21. oktober Vedr.: Høring over forslag til EU's skovstrategi Naturstyrelsen Att.: clj@nst.dk c.c.: niboe@nst.dk nps@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk 21. oktober 2013 Vedr.: Høring over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent)

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent) Naturområdet J.nr. SNS-302-00054 Ref. jpa Den 26. juni 2007 Referat af Skovrådets 6. ordinære møde den 15. juni 2007 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard Jens Kristian Poulsen

Læs mere

Naturstyrelsen har sendt udkast til Forvaltningsplan for Ulv i Danmark offentlig høring med frist for bemærkninger den 26. maj 2014.

Naturstyrelsen har sendt udkast til Forvaltningsplan for Ulv i Danmark offentlig høring med frist for bemærkninger den 26. maj 2014. Dato 25. maj 2014 Side 1 af 5 Naturstyrelsen Biodiversitet og arter nst@nst.dk Kopi til soera@nst.dk Høring af Forvaltningsplan for ulv Naturstyrelsen har sendt udkast til Forvaltningsplan for Ulv i Danmark

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område.

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1134 Offentligt TALEMANUSKRIPT (Det talte ord gælder) Side 1 af 13 Samrådstale spg. BP og BQ vedr. den nye bekendtgørelse for godkendelse

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Store aflæsninger En guide til skovejere En Værktøjskasse fra Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Hvad er en stor aflæsning? En stor aflæsning er, når private eller virksomheder

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Lars Wilhjelm DANSK SKOVFORENING

Lars Wilhjelm DANSK SKOVFORENING Der er sat to milepæle i Skovforeningens historie i året der er gået: Dels sejren i Højesteret over en alliance af myndigheder og Naturklagenævn der ønskede at bøje Naturbeskyttelsesloven for at kunne

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Opgørelse over kommunernes Naturkapital Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Kommunernes Naturkapital Hvordan ser det ud for Assens Kommune? Naturkapital på 14 ud af 100 point (100 = natur uden tab af

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

ÅRET 2009/2010. Dansk Skovforening

ÅRET 2009/2010. Dansk Skovforening ÅRET 2009/2010 Dansk Skovforening Året 2009/2010 Forside: I 2010 skulle nedgangen i Danmarks biodiversitet vende ifølge en EU-aftale. Det sker ikke. Blandt andet fordi samfundet ikke køber denne vare i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold Denne vejledning er senest ændret den 25. februar 2015. Vejledning om Skovloven 60-64 Klage Indhold 1. Afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 2. Klageberettigede 2.1 Adressaten for

Læs mere

Skovrejsning Natur og Miljø juni 2009

Skovrejsning Natur og Miljø juni 2009 Skovrejsning 2009-2012 Natur og Miljø juni 2009 1 Hvorfor skal vi have mere skov? Kommuneplan 2009. Kommuneplan 2009 indeholder en udpegning af nye skovrejsningsområder. Sammenlagt er udpeget ca. 3200

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Biodiversitetssymposiet 2011 Aarhus Universitet JACOB HEILMANN-CLAUSEN & HANS HENRIK BRUUN CENTER FOR MAKRØKOLOGI, EVOLUTION &

Læs mere

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Plantekongres 13. januar 2011 i Herning Baggrund: EU-direktiver

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne hvem er vi? Medlemsejet skovbrugsvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen.

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen. From: Tanja Blindbæk Olsen Sent: 4 Jan 2016 11:55:44 +0100 To: Mads Brinck Lillelund;NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Cc: Karin Annette Holm Subject: Skovforeningens høringssvar til vejledningen til

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

ERSTATNINGSNATUR EN NY ENG I BYTTE FOR TRE MERGELGRAVE?

ERSTATNINGSNATUR EN NY ENG I BYTTE FOR TRE MERGELGRAVE? 18. MAJ 2017 ERSTATNINGSNATUR EN NY ENG I BYTTE FOR TRE MERGELGRAVE? BETTINA NYGAARD, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AU HVORDAN HAR NATUREN DET? Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver EU mål: gunstig bevaringsstatus

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00097 Ref. JOFVI Den 11. januar 2010 Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere