Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 5 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 8 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Sydvests ansøgning om nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet i Sønderborg til: Afslag på akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet har på baggrund af det tilgængelige materiale vurderet, at det ikke er sandsynliggjort, at institutionen kan sikre et videngrundlag og et fagligt miljø af tilstrækkelig kvalitet for det ansøgte udbud. Akkrediteringspanelet vurderer, at det ikke er sandsynliggjort, at der på institutionen er et fagligt miljø, der er dækkende for den ansøgte uddannelse, ligesom der ikke er redegjort for, på hvilken måde institutionen vil tilvejebringe et dækkende fagligt miljø. På udbudsadressen udbydes i dag erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom, der vurderes at være delvist dækkende for det ansøge udbud, og akkrediteringspanelet vurderer ikke, at det i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at institutionen vil iværksætte handlinger, der på sigt vil etablere et fagligt miljø, der er dækkende for alle det ansøgte udbuds kerneområder. På samme måde vurderer akkrediteringspanelet, at det ikke er sandsynliggjort, at institutionen kan sikre et tilstrækkeligt videngrundlag på det ansøgte udbud. Det ansøgte udbud er en dublering af institutionens udbud af finansøkonomuddannelsen i Esbjerg, og institutionen understreger, at det ansøgte udbud i Sønderborg vil være tæt forbundet med udbuddet i Esbjerg. Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at det ansøgte udbud i Sønderborg i tilstrækkelig grad vil drage nytte af videngrundlaget og det faglige miljø i Esbjerg, og at det således ikke er sandsynliggjort, at udbuddet i Sønderborg vil kunne etablere et fagligt miljø, der er dækkende for udbuddet. Ligeledes vurderer panelet, at institutionen har sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem udbuddets elementer og det faglige miljø for så vidt angår udbuddet i Esbjerg, men at der ikke er tilvejebragt en plan for, på hvilken måde underviserne på det ansøgte udbud i Sønderborg vil drage nytte af videngrundlaget. Herudover vurderer akkrediteringspanelet, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt af personer med kontakt til videngrundlaget, i og med at udbuddet planlægges tilrettelagt af undervisere og uddannelseslederen fra udbuddet i Esbjerg, ligesom akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid, og at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre én eller flere dele af udbuddet i udlandet inden for den normerede studietid, og at uddannelsesforløb og studieophold, der gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen, ligesom akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at institutionen vil kunne sikre de studerende praktikpladser i dækningsområdet. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring af udbuddet, og at de indsamlede data vil blive anvendt. Dog vurderer akkrediteringspanelet, at det er en svaghed, at udbuddet ikke samler og opsummerer de indsamlede data på en måde, så det er muligt for eksempelvis eksterne interessenter at danne sig et overblik over den samlede kvalitet af udbuddet. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 4

5 Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Gitte Top Jensen, Cand.jur., lektor på Cphbusiness og underviser hos SmartLearning på akademiuddannelserne. Gitte Top Jensen har erfaring med udvikling af uddannelser og udviklingsprojekter og har eksempelvis arbejdet med tilpasning og internationalisering af professionsbacheloruddannelsen inden for finans i forbindelse med uddannelseseksport til Foreign Trade University i Vietnam. Hun har desuden deltaget i udviklingen af adskillige finansuddannelser og er ansvarlig for studienævnene på Cphbusiness. Helge Nordahl, Ph.d., førsteamanuensis i finans på Institutt for økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Helge Nordahl er desuden førsteamanuensis på Institutt for foretaksøkonomi på NHH. Louise Sofie Omann Enna, nyuddannet administrationsøkonom, ansat på Erhvervsakademi Sjælland. Tidligere aktiv i de studerendes råd på administrationsøkonomuddannelsen. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Ørstedgade 53, 6400 Sønderborg. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under økonomisk-merkantile hovedområde. Forventet optag 30 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte som det fremgår af BEK nr. 555 af 29/05/2013 for erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet: Viden Den uddannede har viden om de væsentligste typer af udbydere af finansielle ydelser samt finansielle produkter, og hvilke behov de dækker hos forskellige kundetyper, nationale og internationale økonomiske sammenhænge, herunder pris- og løndannelse samt markedsformer, retssystemet, retskilder, tilsyn og lovgivning inden for den finansielle sektor, teori og metode i forbindelse med opbygningen af kunderelationer og relationsmarkedsføring, hovedstrukturen i regnskabet for finansielle virksomheder, indhold og sammenhænge i årsrapporter med dertil hørende budgetter og forretningsmuligheder og lønsomhedsbetragtninger i en finansiel virksomhed. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 5

6 Færdigheder Den uddannede kan anvende driftsøkonomisk teori, metode og modeller, vurdere privatkunders finansielle behov, risici og muligheder og foretage økonomisk og juridisk ansvarlig rådgivning af disse, indsamle og bearbejde primære og sekundære data ved hjælp af statistisk metode, anvende reglerne om aftaler, fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom, tinglysning, fordringers ophør og overdragelse, anvende teoretiske modeller til analyse af indkomstdannelse, rentedannelse, kursdannelse samt inflation og beskæftigelse, anvende metoder til at identificere forhold af intern såvel som ekstern karakter (efterspørgsels-, konkurrence- og makroforhold), der øver indflydelse på erhvervsvirksomheder og finansielle virksomheder og anvende og vurdere regnskabsanalyser og regnskaber aflagt af virksomheder. Kompetencer Den uddannede kan håndtere praktiske problemstillinger og selvstændigt opstille løsningsmuligheder over for den finansielle virksomheds kunder, håndtere de finansielle produkter i en tværfaglig sammenhæng med behovsafdækning og juridisk regulering af produkterne og sikkerhedsstillelse, håndtere målrettede rådgivningsmøder, simple salgsforhandlinger og andre finansielle aktiviteter med såvel privat- som erhvervskunder, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for den finansielle sektor i en struktureret sammenhæng. Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 555 af 29/05/2013 (bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet) og studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 1. januar Uddannelseselementer fordelt på semestrene E C T S Læringsramme: Den finansielle sektor produkter og forretningsforståelse 1. semester Læringsramme: Privat og rådgivning 2. semester Læringsramme: Erhverv rådgivning og forretningsudvikling 3. semester Læringsramme: Praktik og specialisering 4. semester Finansielle markeder og rådgivning Økonomisk metode 5 5 Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 6

7 Samfundsøkonomi Salg og kunderelationer Statistik 5 5 Valgfag 5 5 Finansiel markedsføring 5 5 Brancheretning 5 5 Praktik Afsluttende eksamensprojekt I alt Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi Sydvest har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 7

8 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for finansområdet, ligesom panelet vurderer, at det ikke er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Panelet vurderer således heller ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at de studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Dog vurderer panelet, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, der har kontakt til det relevante videngrundlag. Dette skyldes, at udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, der er tilknyttet institutionens tilsvarende udbud i Esbjerg. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet i Sønderborg vil blive tilknyttet et fagligt miljø af tilstrækkelig relevans og kvalitet. Institutionen har gjort rede for, at der i dag udbydes syv uddannelser på udbudsadressen i Sønderborg, der samlet set har ca. 220 studerende (ansøgningen side 3). Af de allerede udbudte uddannelser i Sønderborg vurderer akkrediteringspanelet, at erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom er delvist relevant, men ikke i sig selv vil være dækkende som fagligt miljø for erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet, der har en række andre kerneområder end erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom. Der er i dag seks undervisere på udbudsadressen i Sønderborg, der underviser i markedsføringsøkonomi, hvoraf fire også vil skulle undervise på erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Herudover planlægger institutionen at ansætte to nye undervisere fra uddannelsens aftagerfelt, men det fremgår ikke, hvilke faglige kompetencer institutionen vurderer der er behov for (ansøgningen side 3). Institutionen har vedlagt CV er for de fire undervisere, der allerede i dag er ansat i Sønderborg, og som vil skulle varetage undervisningen på det ansøgte udbud (bilag 1 til supplerende oplysninger). Panelet vurderer, at samtlige undervisere har relevant uddannelsesbaggrund, og at det samlede uddannelsesniveau ligger over det, der uddannes til på udbuddet. Således er en underviser master i virksomhedskommunikation, to undervisere er master i business administration, og en underviser er cand.merc. i business economics. Panelet vurderer dog, at udbuddet vil mangle kompetencer inden for det finansielle detailmarked, ejendomshandel, Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 8

9 ejendomsadministration, forsikring, samfundsøkonomi og erhvervsjura. Panelet stiller sig således tvivlende over for, om det kan lade sig gøre at dække udbuddets faglige elementer gennem ansættelse af to nye undervisere. Institutionen redegør herudover for, at udbuddet i Sønderborg vil være en dublering af institutionens udbud i Esbjerg, og at det ansøgte udbud dermed vil være tilknyttet det faglige miljø og videngrundlaget i Esbjerg. De to udbud vil have en fælles uddannelsesleder, der vil befinde sig i Esbjerg størstedelen af tiden, men som vil have tæt kontakt til en lokal uddannelseskoordinator i Sønderborg. Kontakten mellem de to udbud vil herudover foregå i forbindelse med planlægningsmøder en til to gange om året på tværs af udbuddene, undervisermøder på tværs af udbuddene via telekonference samt underviserudveksling, i den udstrækning det vil blive nødvendigt. Endelig har institutionen redegjort for, at der særligt i udbuddets opstartsfase vil være tæt kontakt mellem udbuddet i Sønderborg og udbuddet i Esbjerg (ansøgningen side 3, svar på supplerende spørgsmål side 1-2). Akkrediteringspanelet vurderer dog ikke, at denne kontakt mellem udbuddene er tilstrækkelig til at etablere et dækkende fagligt miljø for udbuddet af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet i Sønderborg. Særligt vurderer panelet, at kontakten mellem udbuddet i Sønderborg, og det videngrundlag, der er repræsenteret i Esbjerg, vil være for svagt for de fagelementer, der er dækket ind gennem undervisere fra Sønderborg, hvor der ikke vil være en lige så tæt kontakt mellem udbuddene. Hvis det lykkedes at ansætte de to ønskede profiler, vil dette være gældende for størstedelen af udbuddet i Sønderborg, idet der kun vil være udveksling af undervisere i begrænset omfang (svar på supplerende spørgsmål side 3). På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at det faglige miljø på udbuddet i Sønderborg er dækkende for udbuddet, og at det ikke er sandsynliggjort, at kontakten mellem udbuddene i Esbjerg og Sønderborg er stærk nok til, at udbuddet i Sønderborg vil kunne etablere et relevant, dækkende fagligt miljø. Herudover vurderer akkrediteringspanelet ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et tilstrækkeligt videngrundlag baseret på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Institutionen har identificeret en række relevante netværk, foreninger og lign., som vil kunne fungere som videngrundlag for udbuddet. Det drejer sig eksempelvis om det landsdækkende uddannelsesnetværk for finansøkonomer, finansøkonomkonferencer, møder med brancheorganisationerne FA, Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark, medlemsskab af Nykredits repræsentantskab og lign. (svar på supplerende spørgsmål side 4). Dog finder akkrediteringspanelet det problematisk, at disse netværk udelukkende inkluderer undervisere fra udbuddet i Esbjerg, og at det ikke fremgår, på hvilken måde udbuddet i Sønderborg vil blive inddraget i disse netværk og aktiviteter. Institutionen har endvidere redegjort for, at udbuddet i 2015 vil flytte til nye lokaler i Alsion i Sønderborg, hvor også Syddansk Universitet (SDU) og Forskerparken har adresse, og at institutionen er ved at indgå aftaler med SDU om deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter samt underviserudveksling efter flytningen (ansøgningen side 4, svar på supplerende spørgsmål side 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er positivt, hvis institutionen kan indgå en sådan aftale med SDU og Forskerparken på det finansielle videnområde. Institutionen redegør for, at der lige nu arbejdes på et specifikt samarbejdsprojekt om oplevelsesøkonomi, hvilket ventes at tilføre ny relevant viden til udbuddet (Høringssvar side 4). Akkrediteringspanelet vurderer, at dette potentielt kan være et relevant projekt, men vurderer samtidig, at der ikke er fremlagt nogen dokumentation for dette samarbejde, hvorfor det ikke kan vægtes i vurderingen af videngrundlaget. Institutionen påpeger ligeledes, at der er vedtaget en ny strategi for forsknings- og udviklingsaktiviteter, og at denne strategi fra år 2015 vil betyde et bedre videngrundlag for udbuddet. Panelet anerkender, at en vedtaget strategi for forsknings- og udviklingsprojekter vil være en styrkelse for udbuddet, men vurderer det samtidig problematisk, at der ikke er fremlagt eksempler på projekter, der vil kunne gennemføres med henblik på at styrke det ansøgte udbud specifikt. Herudover har institutionen redegjort for, at underviserne får viden gennem abonnementer på diverse danske og udenlandske tidsskrifter inden for økonomi og finans, ligesom udbuddets Nationale Videnscenter for Innovation bidrager med udviklingsprojekter (ansøgningen side 4). Som eksempel på et sådant udviklingsprojekt henvises til en case, der er udviklet i samarbejde med Danske Bank, og som er anvendt i forbindelse med afholdelse af Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 9

10 Innovation Camp, hvor de studerende har to til tre dage til at løse en opgave med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra aftagerfeltet (ansøgningen side 4, bilag 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er positivt, at institutionen på denne måde inddrager aftagerfeltet i udviklingen af cases, men vurderer samtidig, at det ikke er tilstrækkeligt til at dække udbuddet. Således vurderer panelet, at dette ikke er tilstrækkeligt til, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil blive baseret på deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Endelig har institutionen redegjort for, at underviserne på udbuddet i Sønderbog har kontakt til en række netværk, som akkrediteringspanelet i nogen udstrækning vurderer som relevante. Det drejer sig eksempelvis om Sønderjyske Erhvervsklub, der er et erhvervsnetværk tilknyttet Sønderjyske Elitehåndbold, advisoryboardet fra BCSyd, der tæller deltagere fra store virksomheder i lokalområdet såsom Danfoss, SDU og Sønderborg Erhvervscenter samt Sønderborg Salgs- og Reklameforening, der er et erfaringsnetværk for virksomhedsejere i lokalområdet (svar på supplerende spørgsmål side 4). Panelet vurderer, at disse kan være relevante faglige netværk, der kan give god viden om udviklingen i erhvervet, men det er uklart, i hvilket omfang der foregår udviklingsarbejde i disse netværk. Herudover bemærker panelet, at det angives, at det primære formål med disse netværk er at få adgang til potentielle praktikvirksomheder. Institutionen har desuden udarbejdet et skema, der viser sammenhængen mellem uddannelsens faglige elementer og videngrundlaget på udbuddet i Esbjerg (svar på supplerende spørgsmål side 5). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er problematisk, at der ikke er fremlagt en plan for, på hvilken måde underviserne i Sønderborg vil drage nytte af disse videnkanaler, ligesom panelet vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt til at vurdere, om fagområderne er dækket af videngrundlaget for udbuddet i Sønderborg. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet ikke, at institutionen har sandsynliggjort, at der vil kunne etableres et tilstrækkeligt videngrundlag på udbuddet i Sønderborg. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de undervisere, der skal tilrettelægge udbuddet, har tilstrækkelig kontakt til det faglige miljø til, at de kan sikre videngrundlaget på uddannelsen. Dog vurderer panelet, at det kan blive en svaghed for udbuddet, at de undervisere, der skal tilrettelægge udbuddet, og som har kontakt til det faglige miljø, alle er tilknyttet udbuddet i Esbjerg. Institutionen har redegjort for, at udbuddet som udgangspunkt vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med udbuddet i Esbjerg, og at det således vil blive uddannelseslederen fra udbuddet i Esbjerg, der får hovedansvaret for planlægningen af opstarten af udbuddet i Sønderborg. Uddannelseslederen vil befinde sig i Esbjerg det meste af tiden, men vil have daglig kontakt til en uddannelseskoordinator, der vil befinde sig i Sønderborg. Uddannelseslederen fra Esbjerg har kontakt til forsknings- og udviklingsprojekter gennem sit arbejde på SDU samt gennem de netværk, han deltager i kraft af sin stilling som uddannelsesleder (ansøgningen side 5). Ud over CV for uddannelseslederen har institutionen vedlagt CV er for to undervisere fra Esbjerg, der skal være med til at sikre opstarten af udbuddet i Sønderborg (svar på supplerende spørgsmål). Det fremgår dog ikke heraf, hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter disse er knyttet til. Herudover har ansøgeren vedlagt fire CV er for undervisere fra Sønderborg, som efter hensigten skal udgøre kernen i det nye uddannelsesudbud, efter at det er blevet oprettet (svar på supplerende spørgsmål side 5, bilag 2 til svar på supplerende spørgsmål). Det er heller ikke her oplyst, hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter disse undervisere deltager i. Akkrediteringspanelet vurderer, at det fremgår af samtlige CV er, at der er tale om undervisere, der gennem deres uddannelse og tidligere beskæftigelse i aftagerfeltet har et godt kendskab til det felt, de uddanner til, men at det samtidig er problematisk, at der ikke er en strategi for, på hvilken måde underviserne fra udbuddet i Sønderborg, der skal overtage udbuddet, kan få kontakt til videngrundlaget. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 10

11 Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddets studerende vil blive inddraget i videngrundlaget gennem kontakt til lokale aftagervirksomheder og diverse aktiviteter med inddragelse af aftagerfeltet. Institutionen har redegjort for, at de studerendes kontakt til videngrundlaget primært vil finde sted gennem undervisernes anvendelse af cases fra finanssektoren, deltagelse i virksomhedsnære projekter, virksomhedsbesøg og udbuddets anvendelse af eksterne undervisere fra erhvervet. Herudover vil de studerende deltage i Innovation Camps, hvor de i løbet af to til tre dage skal håndtere en problemstilling for en virksomhed, ligesom ansøgeren nævner, at de studerende, efter flytningen til Alsion i 2015, vil komme tættere på forskningsmiljøer (ansøgningen side 5, svar på supplerende spørgsmål side 6-7). Dog vurderer akkrediteringspanelet, at dette ikke er tilstrækkeligt, da institutionen ikke har redegjort for, på hvilken måde de studerende vil få viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 11

12 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point, og at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre én eller flere dele af udbuddet i udlandet inden for den normerede studietid. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen, ligesom det er sandsynliggjort, at institutionen vil kunne tilvejebringe praktikpladser til de studerende. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Samtidig vurderer panelet, at der er en sammenhæng mellem undervisnings- og arbejdsformer på de enkelte moduler og de studerendes mulighed for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et fuldtidsstudium på fire semestre a 30 ECTS-point, svarende til 280 lektioner pr. semester, samt 160 timers vejledning pr. hold. Hertil kommer ressourcer afsat til vejledning af studerende i forbindelse med praktik og hovedprojekt (ansøgningen side 6-7). Dette efterlader godt 300 timer pr. studerende pr. semester til selvstændigt arbejde og forberedelse, hvilket akkrediteringspanelet vurderer, er rimeligt. Således vurderer panelet, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilrettelagt på en måde, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som en dublering af udbuddet i Esbjerg, og at undervisnings- og arbejdsformer derfor vil blive de samme i Sønderborg som i Esbjerg. Institutionen har derfor tilvejebragt eksempler på, hvordan undervisningen struktureres, og hvilke undervisnings- og arbejdsformer der anvendes på udbuddet i Esbjerg (svar på supplerende spørgsmål side 7-9). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem læringsmål og undervisnings- og arbejdsformer. Således beskriver institutionen, at der ud over klasseundervisning vil blive anvendt gruppearbejde, projektarbejde, mundtlige fremlæggelser og rollespil. Eksempelvis rollespil beskrives som vigtigt for at undervise de studerende i rådgivningskompetencer, Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 12

13 der dels kræver overblik over teoretisk og fagligt stof, dels kræver evnen til at omsætte dette til en klar fremstilling af fordele og ulemper set fra forskellige interessenters perspektiv. Herudover beskriver institutionen et forløb på 1. semester i faget finansielle virksomheder og markeder samt erhvervsjura, hvor de studerende i samarbejde med en ekstern ejendomsmægler skal udarbejde en salgsopstilling og foretage en kontantprisfastsættelse. De studerende løser opgaven i grupper, der skal have adgang til alle relevante dokumenter, rådføre sig med ejendomsmægleren og have adgang til den ejendom, de skal udarbejde salgsopstilling for, så de kan foretage egne opmålinger og lign. Dette samarbejde giver de studerende et realistisk indblik i branchen og de arbejdsformer, der anvendes i praksisfeltet. Som afslutning præsenterer grupperne deres salgsopstillinger i et rollespil som sælgere over for potentielle købere, hvilket også giver de studerende praktisk erfaring med kommunikation og rådgivning (svar på supplerende spørgsmål side 8). Et andet eksempel er et erhvervskundeprojekt på 3. semester. Her får de studerende en projektopgave, som de skal løse i en gruppe hen over semesteret, og hvor de studerende skal anvende viden fra fagene erhvervsøkonomi, salg og kunderelationer, finansielle markeder og rådgivning samt finansiel markedsføring. Undervisningen i disse fag, der skal lede frem mod løsningen af projektopgaven, understøttes ud over almindelig klasseundervisning med praksisøvelser og input fra gæsteundervisere. Projektgruppearbejdet afsluttes med en eksamen, der afholdes som et rollespil med udgangspunkt i den opgave, projektgruppen har afleveret (svar på supplerende spørgsmål side 9). Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne tilknyttet udbuddet vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at alle undervisere på udbuddet vil indgå i et adjunktforløb på institutionen, som sigter mod lektorbedømmelse. Adjunktforløbet er inddelt i tre moduler. 1. modul, der skal gennemføres kort efter ansættelsen, er et kursus i praktisk undervisningsteknik. På 2. modul tildeles adjunkten en pædagogisk vejleder, der følger adjunkten i den daglige undervisning og kommer med feedback på denne, og 3. modul er et teoretisk pædagogikforløb, hvor adjunkten skal lære at indgå i udviklingen af undervisningsforløb. Alle udbudsstedets nuværende undervisere har gennemført pædagogikum (ansøgningen side 8). Herudover har institutionen redegjort for, at alle undervisere gennemgår løbende individuel kompetenceudvikling. Dette omfatter både pædagogisk udvikling og faglig eller pædagogisk efteruddannelse. Desuden arrangerer institutionen årligt en til to dages kursus i et specifikt emne, hvor de sidste to kurser har omhandlet hhv. corporate learning og classroom management (svar på supplerende oplysninger side 9). Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at udbuddets studerende vil kunne gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at det vil være muligt for studerende at tage 3. semester i udlandet, og at det desuden vil være muligt at tage praktikdelen på 4. semester i udlandet (ansøgningen side 8). Institutionen har endvidere redegjort for en række partnerskoler, som de studerende vil kunne anvende, hvoraf særligt Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg i Tyskland og Anglia Ruskin University i Cambridge i England er relevante (svar på supplerende spørgsmål). Med hensyn til at gennemføre praktik i udlandet har institutionen ligeledes en række partnere, der anvendes til at finde relevante praktikpladser. Eksempelvis nævner institutionen firmaet Venga Travel, der har specialiseret sig i at finde praktikpladser til finansøkonomer, bl.a. i Sydspanien, hvor institutionens udbud i Esbjerg for nylig har haft en studerende i praktik hos en ejendomsmægler (svar på supplerende spørgsmål side 10). Dog understreger institutionen, at det generelt er vanskeligt at finde praktik til finansøkonomer i udlandet, da uddannelsens fokus i høj grad er de danske finansielle markeder (svar på supplerende spørgsmål side 11). Endelig har institutionen redegjort for, at den nu er i gang med at udbygge netværkene i udlandet i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest, og at institutionen har et karriere- og studiekontor, der har til opgave at hjælpe og vejlede de studerende, bl.a. i forbindelse med udlandsophold. Karriere- og studiekontoret er beliggende i Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 13

14 Esbjerg, men koordinationen mellem centeret i Esbjerg og de studerende i Sønderborg foregår gennem koordinatoren i Sønderborg. De studerende kan i øvrigt altid henvende sig direkte til centeret i Esbjerg. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er godtgjort, at de studerende kan få den fornødne hjælp og rådgivning i forbindelse med udlandsophold, men bemærker, at der ikke er planlagt aktiviteter, hvor en ansat fra karrierecenteret kommer til Sønderborg i forbindelse med et informationsarrangement el. lign. (ansøgningen side 9, svar på supplerende spørgsmål side 11). Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive struktureret på en sådan måde, at der er sammenhæng mellem udbuddets undervisning og praktikforløbet. Institutionen redegør for, at studerende, der skal i praktik, udfylder en praktikaftale, hvor bl.a. læringsmål, arbejdsopgaver og lign. indtastes. Denne praktikaftale skal godkendes af institutionen. Forud for praktikken afholdes en uges undervisning med fokus på den studerendes praktikområde, med henblik på at læringen i praktikken bliver en naturlig forlængelse af læringen i løbet af uddannelsens første tre semestre. Institutionen har redegjort for, at denne undervisning tilrettelægges, så de studerende fra Sønderborg har mulighed for at deltage, enten ved fremmøde eller ved brug af institutionen videokonferencesystem (ansøgningen side 9-10). Akkrediteringspanelet vurderer, at det kan blive et problem for studerende på udbuddet, at en meget vigtig del af forberedelsen til praktikken tilsyneladende kræver af de studerende, at de enten i en uge skal tage deres undervisning i Esbjerg eller via videokonference. Herudover har institutionen redegjort for, at den studerende, efter at praktikken er påbegyndt, får besøg af praktikvejlederen efter ca. seks uger, hvor den studerendes læring i praktikken samt mulige emner for den efterfølgende afslutningsopgave diskuteres. Herefter skal den studerende have godkendt sin problemformulering, der skal danne udgangspunkt for praktikeksamen, der består dels af udarbejdelsen en logbog over praktikforløbet, dels en synopsis, der beskriver rammerne for hovedopgaven. Således diskuteres den studerendes praktikudbytte samt oplægget til hovedopgaven i den mundtlige praktikeksamen, og praktikopholdet kommer således også til at danne afsæt for den efterfølgende hovedopgave (svar på supplerende spørgsmål side 11-12). Institutionen har endvidere redegjort for, at studerende har mulighed for studieophold på andre uddannelsesinstitutioner. I dette tilfælde skal den modtagende institution og det faglige forløb forhåndsgodkendes inden opholdet for at sikre en tilstrækkelig faglig ækvivalens mellem de fag, den studerende tager på den modtagende institution, og de fag, den studerende ville have fået på sin egen uddannelsesinstitution, med henblik på at give merit for de fag, den studerende tager på andre institutioner (ansøgningen side 10). Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at de studerende kan blive tilbudt en praktikplads. Institutionen har gjort rede for, at institutionen har et studie- og karrierekontor, der er opsøgende i forhold til nye praktikvirksomheder i dækningsområdet, og som allerede i dag har kontakter til relevante praktikvirksomheder i regionen. Institutionen har redegjort for, at de studerende selv er ansvarlige for at etablere kontakt i forbindelse med det konkrete praktikophold, mens studie- og karrierekontoret arbejder på at informere nye potentielle praktikvirksomheder og bistå virksomheder og studerende i forbindelse med praktikophold. I tilfælde, hvor den studerende ikke er i stand til at finde en egnet praktikvirksomhed, vil studie- og karrierekontoret bistå med at finde en praktiklads. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at finde en praktikplads, vil studie- og karrierekontoret sørge for, at den studerende får en skolepraktik med kontakt til aftagerfeltet. Dette vil ske ved, at den studerende får en kontorplads på udbudsadressen, men skal løse konkrete opgaver for virksomheder i dækningsområdet (svar på supplerende spørgsmål side 12). Studie- og karrierekontoret er placeret i Esbjerg, og udbuddet i Esbjerg har også tidligere haft praktikanter i det ansøgte udbuds dækningsområde. Således havde udbuddet i Esbjerg sidste år syv praktikanter i hhv. Sønderborg, Tønder, Rødding og Haderslev. Herudover har institutionen tilvejebragt en liste med 38 potentielle praktikvirksomheder i udbuddets dækningsområde, der dækker områderne bank/sparekasse, ejendomshandel, Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 14

15 forsikring samt revision og økonomi (ansøgningen side 10). Dog fremgår det ikke af denne liste, hvorvidt disse virksomheder vil være villige til at tage praktikanter fra udbuddet. Endelig har institutionen redegjort for, at praktikanter inden for det finansielle område ofte ansættes gennem virksomhedernes hovedkontorer, der fordeler praktikanterne ud på de enkelte afdelinger. Erfaringer herfra har ifølge institutionen været, at det har været svært at rekruttere praktikanter til virksomheder i det ansøgte udbuds dækningsområde (ansøgningen side 10). På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at udbuddet vil kunne sikre de studerende praktikpladser. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 15

16 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes midtvejs- og slutevaluering af undervisningen. Eksterne interessenter inddrages i kvalitetssikringen gennem uddannelsesudvalget, dimittendundersøgelser og indhentning af viden fra praktikværterne. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbytte. Dog vurderer akkrediteringspanelet det problematisk, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at eksterne interessenter vil blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud. Panelet lægger vægt på, at de data, der indsamles om kvaliteten på udbuddet, ikke vil blive samlet og opsummeret på en måde, så eksempelvis aftagere og andre relevante eksterne interessenter kan forholde sig til kvaliteten på det samlede udbud. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen løbende vil indsamle og anvende informationer om udbuddets kvalitet. Institutionen har redegjort for, at udbuddet følger Erhvervsakademi Syd-Vests årshjul for kvalitetssikring. Institutionen redegør for, at udbuddet bl.a. vil indsamle informationer om frafald, gennemførelsesprocent og dimittendledighed. Herudover vil udbuddet gennemføre studentertilfredshedsundersøgelser, undervisningsevalueringer, praktikevalueringer og dimittendundersøgelser (ansøgningen side 11). Alle data indsamles på en måde, så de kan adskilles fra udbuddet i Esbjerg (svar på supplerende spørgsmål side 13). Institutionen har redegjort for, at udbuddet hvert år i november vil gennemføre en studentertilfredshedsundersøgelse med Ennova, der fokuserer på studieglæde, udbytte og loyalitet samt uddannelsernes organisering. Rektor og Erhvervsakademi Syd-Vests Ennova-koordinator vil følge op på undersøgelsen over for uddannelseslederen og underviserteamet. Efterfølgende vil udbuddets ledelse og undervisergruppe udarbejde handlingsplaner med henblik på at nå målene for det efterfølgende år (ansøgningen side 11). Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 16

17 Endelig har institutionen redegjort for, at der hvert semester vil blive gennemført undervisningsevalueringer på udvalgte fag i overensstemmelse med en plan for fagudvælgelse. Denne plan vil blive udarbejdet af uddannelseslederen på en sådan måde, at det sikres, at alle fag evalueres i løbet af uddannelsens samlede forløb. Evalueringen vil bestå af et elektronisk spørgeskema, som administreres via SurveyXact. Underviserne og uddannelseslederen på udbuddet vil blive ansvarlige for, at de studerende udfylder skemaerne, der efterfølgende vil blive gennemgået af uddannelseschefen. Uddannelseschefen og underviserne vil efterfølgende gennemgå evalueringerne og udarbejde handlingsplaner på baggrund heraf (ansøgningen side 11). Der vil ikke være mødepligt på udbuddet, men institutionen vil alligevel følge med i de studerendes fremmøde, og de studerende opfordres til at deltage i al undervisning. Hvis en studerende ikke møder op eller ikke afleverer sine skriftlige opgaver, vil der blive fulgt op på det gennem samtaler mellem den studerende og uddannelseslederen (ansøgningen side 11). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har redegjort for, at aftagere, dimittender og øvrige relevante interessenter vil blive inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet gennem møder, elektroniske spørgeskemaer, praktikevalueringer og lign.. Dog vurderer panelet, at det er problematisk, at der ikke redegjort for, hvordan disse opsummeres i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at uddannelsesudvalget for erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet, der i dag fungerer på udbuddet i Esbjerg, efter oprettelsen af udbuddet i Sønderborg vil blive omstruktureret, så det vil komme til at rumme medlemmer fra både Sønderborg og Esbjerg (ansøgningen side 14). Akkrediteringspanelet bemærker dog, at kvaliteten af det samlede udbud ikke behandles på disse møder, og at uddannelsesudvalget eller øvrige eksterne interessenter ikke inddrages i den samlede kvalitetssikring af udbuddet. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil anvende den nationale evaluering af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet foretaget af det nationale uddannelsesudvalg for finansøkonomer, og at resultaterne fra denne evaluering vil blive holdt op mod udvalgte elementer af den lokale kvalitetssikring, eksempelvis frafaldstal og studentertilfredshedsundersøgelsen (ekstra bilag til svar på yderligere supplerende spørgsmål). Uddannelsesudvalget, der består af aftagere fra private og offentlige aftagervirksomheder, vil indgå i den løbende evaluering af uddannelsen gennem møder om udbuddets evaluering og kvalitetssikring samt fornyelse af udbuddet, herunder løbende revision på baggrund af udbuddets indsamlede data og dokumentation. Endelig har institutionen redegjort for, at uddannelsesudvalget skal have dialog med og kontakt til det lokale arbejdsmarked i finanssektoren, og det skal således medvirke til indsamling og videreformidling af information om behovsudviklingen i erhvervet (ansøgningen side 14). Institutionen har ligeledes gjort rede for, at udbuddets dimittender vil blive inddraget gennem dialogmøder to gange årligt, hvor emnet er uddannelsens relevans i forhold til det lokale arbejdsmarked, samt gennem en årlig elektronisk dimittendundersøgelse. Observationer herfra vil blive taget med i drøftelser af uddannelsens relevans og drøftelser af ændringer i uddannelsen, eksempelvis i studieordningen (ansøgningen side 12-13). Herudover har institutionen gjort rede for, at udbuddet årligt vil afholde en elektronisk aftagerundersøgelse som del af praktikevalueringen, ligesom der vil blive holdt kontakt til eksterne interessenter gennem faglige organisationer, netværk og lign. Denne kontakt vil primært foregå i form af møder og vil blive gennemført efter behov (ansøgningen side 14). Endelig har institutionen redegjort for, at praktikevalueringen vil blive anvendt til at indsamle viden om uddannelsens relevans, indhold og kvalitet. Udbuddet vil indsamle denne viden dels gennem den skriftlige evaluering af praktikforløbet, dels gennem dialog mellem praktikvirksomheden og den praktikansvarlige (ansøgningen side 14). Institutionen har afslutningsvis redegjort for, at hvis nogle af disse kilder til ekstern evaluering af udbuddet peger i retning af ændringer af uddannelsen, vil specifikke undersøgelser blive iværksat med det formål at indhente Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 17

18 viden fra et bredere udsnit af virksomheder i aftagerfeltet (ansøgningen side 15). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er positivt, at udbuddet på denne måde vil udvide sit datagrundlag, hvis der er behov for det, men vurderer det samtidig som problematisk, at det er meget vagt formuleret, og at det ikke fremgår tydeligt, hvem der skal træffe denne afgørelse, eller hvordan udbuddet bliver bevidst om, at et sådant behov opstår. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret. Panelet vurderer ligeledes, at uddannelsen ikke stiller særlige krav til materielle ressourcer eller fysiske faciliteter. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive flyttet til Alsion i sommeren 2015, hvor SDU i dag udbyder en række uddannelser. Her vil de studerende, ud over undervisningslokaler, få adgang til tidssvarende faciliteter som bibliotek, trådløst internet og lign. (ansøgningen side 15). Institutionen har endvidere gjort rede for, at udbuddet løbende vil evaluere undervisningsmiljøet i forbindelse med den årlige tilfredshedsundersøgelse. Udbuddets ledelse vil planlægge evt. handlingsplaner på baggrund af resultaterne af denne undersøgelse (ansøgningen side 15-16). Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at institutionen sikrer kvaliteten af studieophold uden for institutionen. Institutionen har redegjort for, at der er faste procedurer for praktikforløb på uddannelsen. Praktikperioden er fastlagt i uddannelsens struktur, og institutionen skal godkende praktikstedet eller virksomheden og indholdet af den indgåede aftale. Dette gøres efter en skabelon, der udsendes og indsamles af karriere- og studiekontoret. Her opbevares det informationsmateriale, der er givet til den studerende og til virksomheden om praktikken eller studieopholdet, den indgåede kontrakt, der afspejler læringsmålene, besøgsrapporten, der er udarbejdet af den praktikansvarlige, den studerendes praktikrapport samt evalueringsresultater for slutevalueringer med både den studerende og praktikvirksomheden. Dette system giver institutionen mulighed for at følge progressionen i et ophold, ligesom det fremgår, hvis en aftale ikke er indgået eller ikke er indsendt til karrierecenteret (ansøgningen side 16). Institutionens karriere- og studiekontor vil løbende være i dialog med virksomheder, som enten har eller ønsker at modtage praktikanter fra uddannelsen, og der vil blive ført tilsyn med virksomheder, der anvender studerende fra udbuddet i praktik, halvvejs i praktikken. Praktikvejlederen udarbejder en praktikrapport på baggrund af besøget. Denne rapport indgår i fremtidige godkendelser af udbuddet som praktikvært. I slutningen af praktikken evalueres praktikken skriftligt af både den studerende og praktikstedet gennem et spørgeskema, der sendes ud elektronisk. Feedback fra de studerende sigter mod at afdække, om den studerende har fået et tilstrækkeligt udbytte af praktikken, og om praktikvirksomheden har levet op til sin del af aftalen, og feedback fra virksomheden sigter mod at afdække, om den studerende har opnået de kompetencer, som virksomheden forventer af en næsten færdig kandidat. Praktikvejlederen er ansvarlig for at følge op på evalueringen i de tilfælde, hvor svarene indikerer, at der har været problemer i praktikken. Institutionen redegør dog for, at den slags problemer oftest vil være blevet opdaget undervejs i praktikken (ansøgningen side 17). Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, vil blive kvalitetssikret. Institutionen har redegjort for, at praktikophold i udlandet gennemføres efter samme procedure som praktikophold i Danmark, men at kontakten og evalueringen her vil foregå på engelsk, og at praktiktilsynet vil foregå via Skype frem for fysiske besøg. Herudover vil studerende, der har været i praktik i udlandet, holde oplæg for deres medstuderende for at fortælle om, hvordan deres udlandspraktik har fungeret (ansøgningen side 17). Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg Side 18

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Suzanne Anthony Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, sua@eadania.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til administrationsøkonom AK

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere