Budget Temadag for kommunalbestyrelsen 13. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016-2019. Temadag for kommunalbestyrelsen 13. august 2015"

Transkript

1 Budget Temadag for kommunalbestyrelsen 13. august 2015

2 Velkomst v. Jesper K. Schmidt

3 Velkomst og frokost Program Kort gennemgang af økonomiaftalen Eva Holm Iversen Foreløbigt teknisk budget Eva Holm Iversen Likviditet Eva Holm Iversen Politikerspørgsmål/forslag Direktørerne Det nye fællesberedskab Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl Anlægsforslag Direktørerne Øvrige temaer Kenneth Koed Nielsen o Styrkelse af folkeskolen o Vurdering af inklusionsindsatsen fra budget 2015 o Analyse af ældreområdet Kim Kofod Hansen o Fælles ejendomsadministration o Opfølgning på sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer Eva Holm Iversen o Udligningssamarbejder o Introduktion til Proplanweb Jesper Kaas Schmidt o Tidsplan for budgettet / budgetproces o Afrunding

4 Konklusioner Folketingsvalg => forsinket proces med beregningerne og analyserne af tallene Forsat nogen usikkerhed om tallene specielt på arbejdsmarkedsudvalgets område Ubalance på bundlinjen i 2016 på 91 mio. kr. Stigende ubalance i Mere sammentrukket politisk budgetproces Regeringsaftale / finansloven

5 Aftalen om kommunernes økonomi Omprioriteringsbidrag 1 % i 2016 = 2,4 mia. Kr. hhv. 2, 3, 4% i overslagsårene (15, 30, 45 og 60 mio. kr. i NDK) I 2016 tilbagekøb på 1,9 mia. kr. kun i 2016 (12 mio. kr. i NDK) Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. (36,7 mio. kr. i NDK) Ingen midtvejsregulering af 2015 Norddjurs Kommunes andel -10,6 mio. kr. Ekstraordinært integrationstilskud 325 mio. kr. også i 2016 (3 mio. kr. NDK) Skattepulje 200 mio. kr. til neutrale skatteændringer

6 Aftalen om kommunernes økonomi Lånepuljer: styrkelse af likviditeten 500 mio. kr. strukturelle investeringer f.eks. borgernære anlæg 600 mio. kr. ordinære lånepulje 200 mio. kr. invest. i effektiviseringer 200 mio. kr. Betinget bloktilskud 3 mia. Kr. (19,9 mio. kr. for NDK) Ældremilliarden lægges ind i bloktilskuddet => 6,6 mio. kr. i NDK, mod tidligere 8,4 mio. kr. Refusionsomlægning på arbejdsmarkedsområdet Anlæg intet loft, men en ramme på 16,6 mia. kr. krav om koordinering (NDK andel 109,6 mio. kr. befolkn. andel)

7 Foreløbigt teknisk budget v. Eva Holm Iversen

8 Udgangspunkt fra budget 2015 for BO 2016 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skat 25,6% Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift -45 Anlæg i alt 67 Resultat i alt 21 Lån og finansforskydninger i alt 23 Kasseforbrug (- =overskud) 44 Skat = 25,1% 25 Ubalance uden skattestigning 69 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)

9 Indtægtsbudgettet

10 Teknisk budget Indtægter i 2016 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme

11 Teknisk budget Indtægter i statsgaranti for Indkomstskatter Tilskud Udligning Skøn for statsgaranti KL s skøn korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig Udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen.

12 Indtægtsbudget Indtægter i mio. kr Indkomstskatter (statsgaranti) , , , ,1 Selskabsskat -12,9-13,7-14,3-14,9 Grundskyld -137,1-140,0-143,0-146,0 Dækningsafgift -2,2-2,2-2,3-2,3 Dødsbobeskatning -0,9-0,5-0,5-0,5 Skatter i alt , , , ,8 Tilskud / udligning -715,6-697,8-673,0-652,5 Styrkelse af likviditet -36,7 Beskæftigelsestilskud -91,4-92,7-94,0-95,3 Indtægter total , , , ,6

13 Forudsætninger indtægter Omprioriteringsbidrag på 1 pct. fratrukket i 2016 og 2,3,4% i bloktilskuddet i Effekt på 15,8 mio. kr. i 16, stigende til 63,2 mio. kr. i 19 Tilbageført 12,5 mio. kr., men kun i 2016 Ældremilliard overgået til bloktilskud Indregnet med 6,6 mio. kr. mod tidligere 8,4 mio. kr. Tilskud til styrkelse af likviditet i 2016 på 36,7 mio. kr. Ikke indregnet i overslagsårene Aktivitetsbestemt medfinansiering er i aftalen nedjusteret med 10,2 mio. kr. Kan blive reguleret når regionerne har indgået aftale

14 Indtægtsbudget sammenligning Indtægter i mio. kr. 2016* 2016 Diff. Indkomstskatter (statsgaranti) skat 25,1% Skattestigning i ,5 % -25, , ,1-22,4 Selskabsskat -13,4-12,9 0,5 Grundskyld -137,6-137,1 0,5 Dækningsafgift -2,2-2,2 0,0 Dødsbobeskatning -1,6-0,9 0,7 Skatter i alt , ,2-20,7 Tilskud / udligning i alt -692,3-715,6-23,3 Likviditetstilskud -25,6-36,7-11,1 Beskæftigelsestilskud -91,9-91,4 0,5 Indtægter total , ,8-54,6 * Overslagsår 2016 fra budget 2015, skattestigningen i 15 er ikke medregnet i sammentællingerne

15 Udgiftsbudgettet

16 Teknisk budget - Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juli 2015 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2016 på driften på 10,3 mio. kr. Besparelser på beredskabet er lagt ind i Budget 2015 og derfor også = 1,173 mio. kr. pr. år

17 Korrektioner på driften 78,8 mio. kr. Tekniske korrektioner i alt 71,5 mio. kr. Økonomiudvalget 10,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 49,0 mio. kr. (foreløbig) Børne- og ungdomsudvalget 2,1 mio. kr. Kultur- og udviklingsudvalget -0,5 mio. kr. Miljø- og teknikudvalget 3,0 mio. kr. Voksen- og plejeudvalget 7,9 mio. kr. Erhvervsudvalget 0,1 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -1,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 8,3 mio. kr. Reservepulje 5,0 mio. kr. til senere korrektioner

18 Teknisk budgetbalance

19 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,6 Driftsområdet i alt 2.363, , , ,4 Resultat af ordinær drift 1,8 59,9 69,0 97,8 Anlæg i alt 66,6 64,1 67,0 67,0 Resultat i alt 68,3 124,0 136,0 164,8 Lån og finansforskydninger i alt 22,7 24,1 25,6 35,3 Kasseforbrug (- =overskud) 91,1 148,1 161,6 200,2 Kassebeholdning ultimo 54,6-93,5-255,1-455,3 Kassebeholdning gennemsnit 70,6-63,7-228,7-411,0 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Ubalance inkl. likviditetstilskud alle år og uden effektivitetsbidrag i ,4 109,1 131,9

20 Serviceramme/udgiftsloft Driftsservicerammen fastsættes fra 2014 som lov, og ikke længere som en del af økonomiaftalen. 19,9 mio. kr. i betinget bloktilskud Sanktionen er kollektiv Sanktion på driften i 2016, og ikke anlæg Teknisk serviceramme budgetbalance pr. 12/8 Serviceniveau udmeldt af KL Teknisk budget 2016 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. 0,43

21 Fra budgetoverslag 2016 til teknisk budget 2016 mio. kr. Ubalance i budgetoverslagsår 2016 fra budget Skattestigning indarbejdet (0,5% stigning) 25 Reel ubalance i budget BO Nyt indtægtsskøn uden skattestigning (merindtægt) -55 Ubalance efter indtægtsbudgettet 14 Ændret driftsramme inkl. tekn. korr. (merudgift) 78 Kassetræk i teknisk budget Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)

22 Øvrige parametre - indtægtsbudgettet Elementer der påvirker tilskud / udligning Mio. kr Konjunkturafhængige korrektioner budgetgaranti 12,597 Serviceudgifter lavere PL 17,160 Ældremilliard til bloktilskud -6,600 Nettoeffekt af omstillingsbidrag 3,300 Højere beskatningsgrundlag 16,500 Lavere skøn aktivitetsbestemt medfinansiering 10,560 Ændret skøn finansforskydninger m.v. -1,465 I alt øvrige reguleringer af bloktilskuddet 52,053 Netto justeringen på tilskud og udligningen i forhold til budget ,264 Kompensation for refusionsomlægningen -43,789 + mindreindtægt - merindtægt

23 Balance i refusionsomlægningen Mio. kr Modtaget ekstra tilskud og udligning -43,8 Budgetregulering på drift (arbejdsmarkedsomr.) 37,2 Netto gevinst 6,6

24 Balance i beskæftigelsestilskuddet 2016 Mio. kr Modtaget beskæftigelsestilskud 97,4 Driftsbudget 78,1 Netto gevinst 19,3 Beløbet bliver midtvejsreguleret og endeligt reguleret 2 år senere

25 Likviditet v. Eva Holm Iversen

26 Gennemsnits kassebeholdningen 2014 og dages gnsn Månedsgennensnit

27 Likviditet - forudsætninger Faktiske likviditetstal pr. juli måned 2015 Budget 2015 fortsat i balance Faktisk anlæg overført fra 2014 til 2015 = 80,0 mio. kr. Anlæg overført fra 2015 til 2016 = 45,0 mio. kr. Anlæg overført fra 2016 til 2017 = 30,0 mio. kr. Midtvejsregulering 2015 på 0,6 mio. kr. er indregnet i oktober kvartal 2015

28 Likviditet forudsætninger Overførsel mellem årene på driften uændret fra år til år Frigivelse af deponerede midler på 8,3 mio. kr. er indregnet i oktober måned sidste gang i 2018 Ejendomsskat og betaling for stats- og privatskoler er periodiseret Ubalancen i det tekniske budget

29 Likviditet Nuværende økonomiske politik i Norddjurs Kommune: en gennemsnitlig likviditet svarende til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. Tommelfingerregel for størrelsen af en kommunes kassebeholdning kr. pr. indbygger = mio. kr.

30 Økonomisk politik vedr. likviditet fratrukket andres penge

31 Økonomisk politik Teknisk budget 2016 Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. (kassekreditreglen) Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent (langfristet gæld ekskl. ældrebolig i forhold til skatteindtægter) Anlæg > 35 mio. kr.

32 Politikerspørgsmål/forslag v. Jesper Kaas Schmidt

33 Politiske forslag/spørgsmål ØKU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Økonomiudvalget P101 Bemandingen på Mads Nikolajsen arbejdsmarkedsområdet P102 Udvikling af socialøkonomiske Mads Nikolajsen 0,850 0,850 0,850 virksomheder i Norddjurs Kommune P103 Oprettelse af nyttejobs på Arbejdsmarkedsudvalget 0,500 0,500 0,500 0,500 integrationsområdet P104 Hvordan sikres en god økonomi for et Mads Nikolajsen eventuelt udviklingsselskab for Sydhavnen Økonomiudvalget Total 1,350 1,350 1,350 0,500

34 Politiske forslag/spørgsmål AU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af P201 Ekstra virksomhedspladser til personer med særlige behov Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0,100 0,088 0,088 0,088 P202 Oprettelse af nyttejobs på integrationsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 0,448 0,448 0,448 0,448 P203 Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedsudvalget -0,250-0,500 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,548 0,536 0,286 0,036

35 Politiske forslag/spørgsmål BUU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Børne- og ungdomsudvalget P301 Etablering af pladser mere i Norddjurs Børnecenter Børne- og ungdomsudvalget -0,083-1,000-1,000-1,000 P302 Effekt ved nedbringelse af sagsantallet hos sagsbehandlere i myndighedsafdelingen P303 Udvikling i elevtal og børnetalsprognose opdelt efter skoledistrikter P304 Opnormering på dagpasningsområdet. Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget SF P305 Etablering af ét fælles 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune Børne- og ungdomsudvalget -2,500 Børne- og ungdomsudvalget Total -2,583-1,000-1,000-1,000

36 Politiske forslag/spørgsmål KUU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Kultur- og udviklingsudvalget P401 Udviklingspuljen Kultur- og udviklingsudvalget P402 Fritidsanalysen P403 Naturpark Randers Fjord P404 Enslevgården P405 Museum Østjyllands udstillingsprojekt i Grenaa Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget 0,020 0,670 0,670 0,670 1,000 1,500 1,250 1,250 Kultur- og udviklingsudvalget Total 2,270 3,420 0,670 0,670

37 Politiske forslag/spørgsmål MTU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Miljø- og teknikudvalget P501 Øgede ressourcer til vejvedligholdelse Miljø- og teknikudvalget P502 Klimapolitik SF P503 P504 Varmerådgivning i landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning. Kollektiv trafik - Gratis bybus for pensionister i Grenaa SF 1,000 1,000 1,000 1,000 SF 0,400 0,400 0,400 0,400 Miljø- og teknikudvalget Total 1,400 1,400 1,400 1,400

38 Politiske forslag/spørgsmål EU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Erhvervsudvalget P601 Thomasminde Erhvervsudvalget 1,500 1,500 0,500 0,250 Erhvervsudvalget Total 1,500 1,500 0,500 0,250

39 Politiske forslag/spørgsmål VPU Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Voksen- og plejeudvalget P701 Frivilligkonsulent - permanent ordning Voksen- og plejeudvalget 0,163 0,325 0,325 0,325 P702 Nyt værested i Grenaa for førtidspensionister, arbejdsløse og andre Voksen- og plejeudvalget 0,560 0,310 0,310 P703 El-biler i hjemmeplejen. SF Voksen- og plejeudvalget Total 0,723 0,635 0,635 0,325

40 Anlæg v. direktørerne

41 Anlæg der allerede er disponeret i 2016 Udvalg Anlægsprojekt ØKU A108 IT-anlægspulje A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter BUU A301 It til folkeskolen A308 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa KUU A407 Områdefornyelse Grenaa MTU A501 Klimahandleplan A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 850 A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme A518 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner A522 Diverse belægninger mv A534 Omfartsvej nord om Grenaa A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper A541 Vejføring i Glesborg A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 300 Hovedtotal

42 Anlæg ØKU Udvalg Prioritering Nr. Tekst ØKU 1 A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 2 A110 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 1,200 3 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 2,000 2,000 2,000 2,000 4 A108 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyning A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Jordforsyning A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Jordforsyning A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0,500 1,000 1,000 1,000 Jordforsyning A104 Arealerhvervelse 1,000 0,500 0,500 0,500 Jordforsyning A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 NY A111 NY Mobil og bredbåndsdækning 5,000 ØKU Total 9,300 4,300 3,100 3,100

43 Anlæg - BUU Udvalg Prioritering Nr. Tekst BUU 1 A310 Ventilation på Vestre Skole i Grenaa 3,800 2 A302 Ny daginstitution i Vivild Børneby 6,415 3 A307 Erstatningsbyggeri for pavilloner på Auning Skole. 3,500 4,500 4 A306 Byggeri på Ørum Skole som erstatning for pavilloner 2,500 6,500 5 A301 It til folkeskolen 1,100 1,100 1,100 1,100 6 A303 7 A308 8 A305 9 A304 Renovering af Djurslandsskolen hovedbygning på Djursvej i Ørum 0,500 6,750 22,000 Folkeskolereformen udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 0,791 2,570 4,325 Renovering og nybyggeri af Djurslandsskolens afdeling Damgården i Ørum 6,000 2,500 Djurslandsskolens Stenvad- og Fjellerupafdelinger samles på Voldby Skole 9,000 5, A309 Bygningsrenovering af skoler 5,257 BUU Total 33,606 28,920 32,682 1,100

44 Anlæg - KUU Udvalg Prioritering Nr. Tekst KUU 1 A407 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,000 1,100 2 A408 Områdefornyelse Auning 2,000 1,000 1,000 3 A401 Museum Østjylland - Udstillingsarealer 1,250 1,250 4 A402 Pavillonen fremtidssikring 5 A412 Renovering af lokaler til kulturskolen i Pavillonen 6 A411 Renovering af Enslevgården 0,500 1,000 7 A403 Stenvad Mosebrugscenter 2,000 2,000 8 A404 Renoveringspulje kommunale kunstværker 0,100 0,100 0,100 0,100 9 A406 Vinduesfacade til atriumgård Grenaa Bibliotek 1, A405 Museum Østjylland - nyt tag 1, A410 Allingåbrohallen udenomsaralet 0,500 KUU Total 9,515 6,350 2,200 0,100

45 Anlæg - MTU Udvalg Prioritering Nr. Tekst MTU 1 A501 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 1 A502 Ny viden om grundvands- og klimaforhold 0,700 1 A503 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 1,500 2,000 1,300 1,500 1 A504 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,850 1 A505 Trafikknudepunkt Auning 3,530 1 A506 Pendlerfaciliteter ved kollektive tafikknudepunkter 0,500 0,500 0,500 0,500 1 A507 Trustrup Station 1,000 0,500 1 A508 Grenaa S - Rugvænget 1,500 1,500 1 A509 Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn 1,300 1 A510 ÆNDRET Fælles bygningsvedligeholdelse 1,200 1,200 1,200 1,200 1 A512 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 0,700

46 Anlæg - MTU Udvalg Prioritering Nr. Tekst MTU 1 A522 Diverse belægninger mv. 11,175 11,175 11,175 11,175 1 A524 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 1 A534 Omfartsvej nord om Grenaa 4,020-9,600-2,100 1 A536 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 5,000 2,000 1 A537 Implementering af belysningsplanen 8,000 8,000 8,000 6,000 1 A539 Køb af gadebelysning, Energi Midt 0,300 1 A541 Vejføring i Glesborg 1,000 0,600 1 A544 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter 0,300 1 A545 Tilskud til renovering af almene boliger 3,500 1,650 1 A546 Støtte til nye almene boliger 6,000

47 Anlæg - MTU Udvalg Prioritering Nr. Tekst A513 Kloak og belægninger i terræn, kommunale institutioner 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A514 Fredensgade, opdatering af radiatorkøleflade 0,210 2 A515 Fredensgade, udskiftning af vandvarmere 0,350 2 A516 MTU 2 A518 Renovering og udbygning af offentlige toiletfaciliteter v. strand og i byer 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A517 Renovering af og tilskud til legepladser 0,900 0,900 0,900 0,900 Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 1,500 2 A519 ÆNDRET Energiinvesteringspulje 3,400 3,400 3,400 3,400 2 A520 Shelters, renovering og udskiftning 0,250 0,100 0,100 0,100 2 A521 Idrætshegn, beskæring af levende hegn 0,665 0,665 0,665 0,665 2 A523 Renovering og udskiftning af lysanlæg ved boldbaner 0,600 0,600 0,600 2 A525 Opretning af grusveje og grusstier 0,260 0,260 0,260 0,260 2 A526 Renovering af nedslidte fortove 2,775 2,775 2,775 2,775 2 A527 Renovering af broer 2,795 1,245 1,085 0,460 2 A528 Cykelstipulje 1,000 1,000 1,000 1,000

48 Anlæg - MTU Udvalg Prioritering Nr. Tekst A529 Cykelsti Glesborg - Ørum 5,900 2 A530 Cykelstiplan 0,250 2 A531 Børnebyer, trafiksikkerhed 1,000 1,000 1,000 2 A532 Matrikulær udskillelse af offentlige veje 0,200 0,200 0,200 0,200 MTU 2 A533 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 2,000 2 A535 Pulje til forundersøgelser, analyser og udviklingsoplæg 0,300 0,300 0,300 0,300 2 A538 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 0,500 0,500 0,500 0,400 2 A540 Køb af tændkabler, Energi Midt 2,800 2 A542 Asfalt Vestre Skovvej 0,075 2 A543 Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 1,300 NY A547 NY Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 NY A548 NY Vandløbsregulativer 1,100 1,000 1,000 MTU Total 86,949 46,056 48,698 40,173

49 Anlæg - EU Udvalg Prioritering Nr. Tekst EU 1 A601 Viden Djurs nye uddannelser 1,000 1,000 1 A602 Renovering af Kattegatcentret 4,300 4,000 4,500 1,200 NY A603 NY Kattegatcentrets fremtidige investeringer 5,000 5,000 5,000 5,000 EU Total 10,300 10,000 9,500 6,200

50 Anlæg - VPU Udvalg Prioritering Nr. Tekst VPU 1 A701 Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter 3,150 2 A702 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 0,750 0,750 0,750 VPU Total 3,900 0,750 0,750 0,750

51 Puljer og lånemuligheder v. Eva Holm Iversen

52 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg - Ordinære anlægsområde 10. aug 2015 Anlæg strukturelle investeringer (eks. borgernære områder) 10. aug 2015 Investeringer med effektiviseringspotentiale 10. aug 2015 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 10. aug 2015 Opbygning af højt specialiserede tilbud på socialområdet 4. feb 2016 * * Puljen søges, hvis der er relevante projekter

53 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 10. august 17 høj andel af borgere med sociale problemer 10. august Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse 3. september * * Endnu ikke besluttet om puljen skal søges

54 Øvrige temaer Styrkelse af folkeskolen Vurdering af inklusionsindsatsen fra budget 2015 Analyse af ældreområdet Fælles ejendomsadministration Opfølgning på sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer Udligningssamarbejder Introduktion til Proplanweb Tidsplan for budgettet / budgetproces Afrunding

55 Styrkelse af folkeskolen v. Kenneth Koed Nielsen

56 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats

57 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats

58 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats Stort engelsk forskningsprojekt viser, at dagtilbud af høj kvalitet har: En tydelig effekt og ændrer børnenes udgangspunkt ved skolestart i positiv retning En væsentlig betydning for, hvordan børn klare sig senere i livet Stor indflydelse på børnenes senere evne til at læse og regne Betydning for social mobilitet, idet børnenes indlæringskurve ændres Betydning for mulighederne for at minimere andelen af børn, der er i risiko for at ende i specialtilbud

59 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats Forskning viser, at en forudsætning for at forbedre kvaliteten i dagtilbud er, at den pædagogiske praksis er karakteriseret ved: En høj kvalitet i interaktionen/kontakten mellem barn og voksen Viden om og forståelse for læreplaner/læringsindholdet i dagtilbud Viden om, hvordan små børn lærer Viden om og kompetencer til at understøtte hjemmelæringsmiljøet Gode muligheder for fysisk udfoldelse

60 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats På den baggrund foreslås det at styrke indsatsen på 7 temaområder: Forældreinddragelse og forældresamarbejde Dagplejen herunder opprioritering af den faglige sparring med dagplejepædagoger og PPR Løbende dialog om kvalitetsudvikling og opfølgning på kvaliteten Styrkelse af interaktionen mellem barn/barn og barn/voksen Sansemotorik og læring Styrkelse af den faglige vejlederfunktion Kompetenceudvikling af medarbejderne

61 Styrkelse af folkeskolen - førskoleindsats Udgift til førskoleindsatsen - den fulde pakke Mio. kr Førskoleindsats 3,634 2,484 2,396

62 Styrkelse af folkeskolen intensive undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

63 Styrkelse af folkeskolen Målgruppe I skoleåret 2014/15 er der for første gang foretaget en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. Ud af 341 elever i 8. klasse blev 120 vurderet ikke uddannelsesparate. Det svarer til ca. 35 pct. På landsplan var tallet ca. 26 pct. Ved afslutningen af 9. klasse i skoleåret 2014/15 var der 26 elever i almenskolen (dvs. eksl. elever i specialklasser og på specialskoler), der ikke opfyldte karakterkravet til optagelse på en erhvervsuddannelse (mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse). De 26 elever svarer til 8 pct. af alle elever i 9. klasse. Hertil kommer en gruppe elever under 18 år, der allerede har forladt folkeskolen uden at opfylde karakterkravet til optagelse på en erhvervsuddannelse.

64 Styrkelse af folkeskolen To mulige modeller: En camp-model, hvor eleverne overnatter i 14 døgn og modtager, dels intensiv faglig undervisning, og dels træning i de sociale og personlige kompetencer, der er en del af den formelle uddannelsesparathedsvurdering. En forårsskole-model, hvor eleverne i 2-3 uger møder ind hver dag til intensiv faglig undervisning i dansk og matematik blandet med aktive pauser.

65 Styrkelse af folkeskolen LøkkeFonden har udviklet en særlig camp-model, der har vist sig at have en meget positiv effekt. LøkkeFonden kan bistå med afholdelsen af det første forløb i Norddjurs Kommune i foråret Som en del af forløbet uddannes medarbejdere fra Norddjurs Kommune, så de bliver i stand til selv at stå for gennemførelsen af efterfølgende forløb.

66 Styrkelse af folkeskolen Norddjurs Kommune kan selv stå for afholdelsen af et forårsskole-forløb på 2-3 uger. Det vil blive inddraget medarbejdere fra både Norddjurs Kommunes overbygningsskoler og UngNorddjurs. I forbindelse med tilrettelæggelsen af forløbet vil der blive trukket på bl.a. Aarhus Kommunes aktuelle erfaringer med afholdelsen af en særlig 14 dages sommerskole for elever, der efter folkeskolens afgangsprøver i skoleåret 2014/15 ikke opfyldte karakterkravet til optagelse på en erhvervsuddannelse.

67 Styrkelse af folkeskolen Udgift til afholdelse af camp-forløb for 40 elever Mio. kr. Samlet udgift til camp-forløb for 40 elever Første forløb, der afholdes i samarbejde med LøkkeFonden Efterfølgende forløb, der afholdes af Norddjurs Kommune 1,123 0,774 I beløbene indgår alle udgifter til forberedelse, afholdelse af camp-forløbet, kost og logi for elever, lærere, holdledere og assistenter samt vikardækning for frikøbte medarbejdere.

68 Styrkelse af folkeskolen Udgiften til afholdelse af et særligt forårsskoleforløb vurderes at være på ca kr. pr. forløb. I beløbet indgår udgifter til forberedelse, afholdes af forløbet, kost til elever og lærere, transport samt vikardækning for frikøbte medarbejdere.

69 Vurdering af inklusionsindsatsen fra budget 2015 v. Kenneth Koed Nielsen

70 Vurdering af inklusionsindsatsen Beslutning om at ansætte tre specialvejledere (i alt 2 årsværk). En fuldtidsansat medarbejder med særlig viden om følelsesmæssige og sociale problemstillinger, der kan understøtte arbejdet med inklusion af særligt udsatte og sårbare børn. To halvtidsansatte medarbejdere med særlig viden om neuropædagogiske problemstillinger, der kan understøtte arbejdet med børn med f.eks. ADHD og autisme.

71 Vurdering af inklusionsindsatsen Nettobesparelse på budgetrammen til specialundervisning (efter modregning af lønudgift til specialvejledere) Mio. kr ,50 1,50 2,50 2,50

72 Vurdering af inklusionsindsatsen I skoleåret 2014/15 har der været henvist 67 sager til specialvejlederne fra 11 af kommunens 12 skoler. Figur 1. Fordeling af sager på skoler

73 Effekt af specialvejledernes indsats Figur 8. Jeg/vi tror på barnets fortsatte deltagelse i klassens fællesskab?

74 Effekt af specialvejledernes indsats Eksempler på citater fra interview med 49 skolefolk: det giver god mening at have denne stabsfunktion jo mindre enheder, jo mere har man brug for denne ordning de hjælper os med at få nogle gode erfaringer med, at inklusionen KAN lykkes frem for oplevelsen af, at det er en umulig opgave vi får ny viden ind i vores organisation ved, at de er eksterne og eksperter på området specialvejledningen medfører fuldkommen inkludering i klassen i stedet for, at børnene blot bliver rummet i klassen de sætter hjulene i gang igen og afværger håbløsheden og magtesløsheden hos den enkelte lærer nu har vi en plan

75 Inklusionsindsats på Kattegatskolen Mio. kr Ekstra budgettilførsel 5,00 3,75 2,50 1,25 0 Indregnet budgetreduktion 0 1,25 2,50 3,75 5,00 Forventet udgiftsreduktion 0 1,014 2,467 3,943 6,323

76 Inklusionsindsats på Kattegatskolen Beregningsforudsætninger: Der forventes ikke visitering til specialtilbud uden for Norddjurs Kommune Der forventes nyvisitering af 1 elev pr. år til Djurslandsskolen Der forventes nyvisitering af 2 elever pr. år til specialrækkeklasser Der er ikke indregnet hjemtagning af elever, kun naturlig afgang

77 Vurdering af inklusionsindsatsen Norddjurs Kommune har fået bevilget 3,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriets inklusionspulje til et 3-årigt inklusionsprojekt, hvori indgår øget uddannelse af medarbejdere og øget specialvejlederindsats. Kattegatskolen er pilotskole i projektets første år. Norddjurs Kommune har sammen med Skanderborg Kommune fået bevilget 5,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til faglig opkvalificering af inklusionsindsatsen.

78 Analyse på ældreområdet v. Kenneth Koed Nielsen

79 Baggrund for analysen Hvorfor: Norddjurs får flere og flere ældre, hvilket betyder at den kommunale økonomi på ældreområdet kommer under pres i de kommende år Hvem: Hvad: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligning af demografimodel med andre kommuner (dyrere eller billigere) Muligheder for udbygning af eksisterende model Analyse af kommunens rehabiliteringsindsats og anvendelse af velfærdsteknologi

80 Resultater Sammenligning af model Norddjurs Kommunes demografimodel er dyrere Medtager næsten alle udgifter til ældreområdet i demografimodellen Korrigerer ikke for den forventede udvikling i sundhedstilstanden Udviklingsmuligheder Indarbejdelse af ændring af socioøkonomisk baggrund Mindre plejebehov i de kommende år færre udgifter Indarbejdelse af sund aldring Højere sundhedsniveau færre udgifter Indarbejdelse af konsekvenserne af demens Stigende demensandel større plejebehov højere udgifter

81 Resultater Estimerede økonomiske konsekvenser for budgettet ved at medtage udviklingspunkter i ny demografimodel på ældreområdet, i mio. kr., Socioøkonomi - 0,5-1,1-1,75-2,3 Sund aldring - 1,0-3,0-4,6-6,6 Demens + 0,29 + 0,57 + 0,86 + 1,16 Rehabilitering - 2,9-5,8-5,8-5,8 Velfærdsteknologi* - 0,99-1,97-1,97-1,97 Total - 5,1-11,3-13,26-15,51 * Forudsætter, at der afsættes midler til indkøb af velfærdsteknologi

82 Sammenfatning af vurderinger til udviklingspunkter Tabel 1.1 Vurdering af udviklingspunkters egnethed til indarbejdelse i en eventuel ny demografimodel på ældreområdet i Norddjurs Kommune Udviklingsmuligheder Viden om sammenhæng ml. demografi og øko. effekt på ældreområdet Data tilgængelig til beregning og prognosticering af økonomisk effekt Samlet vurdering Socioøkonomi Sund aldring Demens Rehabilitering Velfærdsteknologi Viden/data er vurderet som ikke betryggende eller ikke tilgængeligt. Viden/data er vurderet mindre betryggende. Der vil skulle tages nogle forbehold. Viden/data er vurderet relativt betryggende. Der vil skulle tages mindre forbehold. Viden/data vurderes som valide. Kilde: KORA, 2015

83 Fælles ejendomsadministration v. Kim Kofod Hansen

84 Baggrund Budgetforlig 2014: Der arbejdes frem mod et oplæg til kommunalbestyrelsens budgetseminar 2015 om mulighederne for en fælles ejendomsadministration i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsesmødet den 24. februar 2015: Belysningen af området skal indeholde en beskrivelse af den nuværende organisering samt eksempler på, hvorledes andre kommuner har organiseret området.

85 Eks. madkørsel, beredskab, kulturinstitutioner Eks. lejeaftaler, nedrivning, opførsel og ombygning af ejendomme Eks. rengøring, rådhusbetjente, snerydning Eks. boligadministration, kontrakter, forsikringer Eks. udvendig og indvendig vedligehold, renhold Eks. grundsalg, forpagtet jord, inventar

86 Organisering af ejendomsadministrationen i Norddjurs Kommune Forvaltningsopdelt organisationsmodel på ejendomsområdet Budgetansvaret er fordelt efter forvaltningsansvar. Medarbejdere, der arbejder med bygherreopgaver, er fordelt på flere forvaltningsmæssige enheder. Fælles central løsning til varetagelsen af udvendig bygningsvedligehold, tekniske installationer og visse energiinitiativer Servicepersonalet er decentralt placeret Investeringsforvaltning Finansiel administrativ forvaltning Arealforvaltning Driftsforvaltning Serviceforvaltning Sammenhæng med anden drift

87 Alternative modeller Model A (Norddjurs) Model B (Syddjurs) Model C (Randers) Model D ( Favrskov/ Frederikshavn) Investeringsforvaltning X X X X Finansiel administrativ X X X X forvaltning Arealforvaltning X X X X Driftsforvaltning bygninger og X X X X arealer Serviceforvaltning X X X X Sammenhæng med anden drift X 4.2.A. Central enhed med overordnet ( X ) X økonomisk ansvar 4.2.B. Central ejendomsforvaltning har overordnet økonomisk ansvar, bortset fra institutionerne X ( X ) (aftaleenhed) 4.2.C. Fordeling af budgetter på forvaltninger og institutioner 4.3.X. Decentralisering af servicepersonale 4.3.Y. Centralisering af servicepersonale 4.3.Z. Variation X X X X X X

88 Hvad er rationalet? Kommunernes valg af modeller for ejendomsadministrationen er lige så forskellige som modellerne og bygger på interne ønsker, mål og vurderinger: optimal udnyttelse af den samlede bygningsmasse med fuld gennemsigtighed omkring driftsudgifter, arealforbrug og vedligeholdelsesniveau på de enkelte bygninger - dermed en forbedret bygningsoptimering. Sigte mod en professionel og økonomisk rationel ejendomsdrift Understøtte de primære arbejdsopgaver bedst muligt, tage højde for særlige lokale behov og sikre en høj kvalitet og fleksibilitet for aftaleenhederne. Udvikle de ressourcer, der allerede er til stede i kommunerne. Randers Kommune vurderede at en overgang til model D ville give effektiviseringsgevinst på 16. mio. kr. Man valgte model C med et sparekrav på 5. mio. kr. Favrskov Kommune forventer besparelse på 3,1 mio. kr. ved fuld implementeret løsning i 2016 (3,5 mio. kr. er hentet ved rengøringsudbud)

89 Fordeling af beslutningskompetencer

90 Norddjurs Kommune v. model B (Syddjurs) Beskeden bevægelse Vej og ejendom styrkes Nybyggeri forbliver i fagforvaltninger og udvalg bistået af central enhed Central optimering af udnyttelse Servicepersonale fortsat decentralt

91 Norddjurs Kommune v. model C (Randers) Central ejendomsforvaltning Økonomi, drift, vedligehold og anlæg centraliseres Adm. personale centraliseres Service personale centraliseres men organiseres i geografiske teams Nybyggeri forbliver i fagforvaltninger og udvalg

92 Norddjurs Kommune v. model D (Favrskov/Frederikshavn) Den store model: Alle opgaver er samlet Central økonomi Central organisering af adm. og servicepersonale Økonomiudvalget har den politiske styring Fagudvalgene er ude Central ejendomsforvaltning

93 Dilemmaer Nærhed og fleksibilitet vs. stordrift Politisk og adm. ejerskab vs. samlet overblik og koordination

94 Ændring/indflydelse Ændring/indflydelse Ændring/indflydelse Svagheder og styrker ved modellerne Høj Servicepersonalet Høj Forvaltningsniveau 5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Lav 1 Model A Model BModel C Model D Model E Nærhed/fleksibilitet til institutionerne Koordinering af og udnyttelse af kompetencer 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Lav 1 Model A Model B Model C Model D Model E Meromkostninger til ledelse Samle bygherreopgaver og kompetencer Høj 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Lav 1 Politiske niveau Model A Model B Model C Model D Model E Politisk ejerskab til bygninger Beslutningsgrundlag på baggrund af større samlet datagrundlag

95 Direktionen anbefaler, at der iværksættes en analyse af en bevægelse fra Norddjurs Kommunes organisering af ejendomsadministrationen som den er i dag til en model B, med henblik på at fastholde nærhed og fleksibilitet til institutionerne for servicepersonalet, skabe et stærkere fagligt miljø og højne kvaliteten samt fastholde politisk ejerskab til bygningerne.

96 Gebyrfri byggesagsbehandling v. Kim Kofod Hansen

97 Gebyrfri byggesagsbehandling Fra den 1. januar 2015 skulle kommunerne opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen beregnet ud fra medgået tid Kommunalbestyrelse fastsætter selv timeprisen. Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune opkræver for byggesagsbehandlingen. Den gennemsnitlige timepris er godt 600 kr. (priserne ligger mellem 289 og 912 kr. pr. time). F.eks. kan prisen variere fra 0 til kr. på en staldbygning Beregnet gennemsnitspris: Erhverv: kr. og enfamiliehuse: kr. 21 kommuner har afskaffet gebyret helt heriblandt Norddjurs Kommune.

98 Udvikling i antal byggesager Siden afskaffelsen af byggesagsgebyret er der pr. 31. juli 2015 i alt indkommet 141 flere sager i forhold til sidste år. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli I alt 18% 9% 14% 54% 52% 91% -10 % 30% År År En ukendt del af de ekstra indkomne sager antages at være ansøgninger, der i 2014 blev udsat, da det blev kendt, at gebyret ville blive afskaffet pr. 1. januar sager om lovliggørelse i starten af året skønnes, at være direkte afledt effekt af den gratis byggesagsbehandling. Konjunkturens betydning?

99 Forventet udvikling i 2015: Antallet at bygesager forventes i 2015 at stige med 25% i forhold til Det svarer til i alt ca. 983 sager i 2015 sammenlignet med 786 sager i Lignende udvikling i andre kommuner Ca. 85% af vores sager er private ca. 15. erhverv

100 Servicemål Oplyste sager skal afgøres indenfor 15 arbejdsdage

101 Dansk Byggeri 2015: Norddjurs Kommune på en 2. plads (fra en 41. plads i 2014) Men: sagsbehandlingstiden på enfamiliehuse er steget fra 60 til 87 dage, og fra 44 til 45 dage på erhvervsbyggeri. Sidste år var ventetiden på landsplan i gennemsnit 66 dage. Den hurtigste kommune brugte 12 dage den langsomste mere end 4 måneder Situationen medio 2015: Servicemålet for oplyste sager er overskredet med en uge og opadgående. Ved ikke oplyste sager er behandlingstiden nu ca. 12 uger og opadgående. Kun ca. 20% af alle ansøgninger er fyldestgørende.

102 Gebyrfri byggesagsbehandling Stigende antal sager med skimmelsvamp: pr. 12/8 2014: 12 sager (i hele 2014: 23 sager) Pr. 12/8 2015: 18 sager Lovliggørelsessager er p.t. nedprioriteret for at frigive ressourcer til indkomne byggesager Pukkel på ca. 100 lovliggørelsessager Modtog 84 lovliggørelsessager i 2014 i 2015 indtil nu 55

103 Iværksatte tiltag Quick-ekspedition, borgerservicefunktion iværksat sommer Opsøgende kontakt til ansøger i forbindelse med oprettelse af sager, hvor formelle dokumenter mangler. Opgivelse af geografisk opdelt sagsbehandling, stabilisering af sagsbehandlingen. Fordeling af ansvarsområder indenfor lovgivningen, opkvalificerer viden. Digital selvbetjeningsløsning - (udefra kommende krav). Digital byggesagsbehandling, implementering og tilpasning pågår løbende. Digitalisering af historisk byggesagsarkiv, til intern og på sigt ekstern brug. Procesdiagrammer og arbejdsbeskrivelser (med henblik på evt. iso 9000 certificering). Effektivisering af arbejdsgange pågår løbende i takt med de nye tiltag. Brugertilfredshedsundersøgelser i 2013 og Dialog med erhvervslivet Mødestruktur, opdateret og ensrettet sagsbehandling udvikles gennem ny struktur. Ny Chef

104 Gebyrfri byggesagsbehandling En tidligere sammenligning på tværs af kommuner viste at en byggesagsbehandler i gennemsnit behandlede mellem sager pr. år. I Norddjurs Kommune var gennemsnittet i 2014 på 131 sager.

105 Behov for flere ressourcer Byggegruppen opnormeres med: 1 fast byggesagsbehandler (til i alt til 7) 1 fast medarbejder i forkontoret (til i alt 4) 1 tidsbegrænset byggesagsbehandler (2 årig) 1 tidsbegrænset forlængelse af den medarbejder, som gennemgår det indscannede byggesagsarkiv (1 årig)

106 Behov for flere ressourcer Mio. kr Byggesagsbehandler, fast stilling 0,150 0,600 0,600 0,600 0,600 Byggesagsbehandler, 2 år 0,150 0,600 0, Medarbejder forkontor, fast stilling 0,000 0,350 0,350 0,350 0,350 Medarb. byggesagsarkiv, forlæng. 1 år 0,000 0, Udgift i alt 0,300 1,750 1,550 0,950 0,950 Der er til budget stillet forslag om teknisk korrektion på byggesagsområdet (T112 under økonomiudvalget), mens der søges tillægsbevilling til udgiften i 2015 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo juli på økonomiudvalgets område.

107 Gebyrfri byggesagsbehandling - Omkostning: Beslutningen blev truffet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og koster årligt ca. 1,5 mio. kr. (beregnet med udgangspunkt i 2014 sager). Antal byggesager i 2015 stigende; på årsplan forventelig med ca. 25% i forhold til Forventet udgift/manglende indtægt i 2016: mio. kr. En afledt omkostning vil være den timeregistrering, der skal følge byggesagerne. Registreringen vurderes gennemsnitlig at udgør ½ time pr. byggesag; svarende til ca. ¼ årsværk

108 Gebyrfri byggesagsbehandling - Effekt: Folk er glade Stor betydning for kommunens erhvervsmæssige omdømme Flere sager lovliggøres Flere byggerier? Rundspørge til andre kommuner giver ikke et entydigt svar

109

110 Udligningssamarbejder v. Eva Holm Iversen

111 Udligningssamarbejder 1. RimeligUdligning.nu Udligningen skal dække omkostningerne For lav vægt på demografiske faktorer Geografisk ulige fordeling herunder hovedstadsudligning Upræcis beregning af socialt betinget udgiftsbehov Initiativgruppe: Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs 2. Afskaf hovedstadsudligningen Bedre Balance.nu Ønsker et enstrenget udligningssystem Initiativgruppe: Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus 3. Danmark på vippen Videnplatform skabe et Danmark i balance Fair rammebetingelser for yderområderne Initiativgruppe: Kommuner, virksomheder og privatpersoner

112 Introduktion til Proplanweb v. Lisbeth Krogh

113 Siden tilgås pt. via følgende link: Fredag åbnes for adgang for alle på hjemmesiden på følgende placering.

114 Det videre forløb

115 Dato Budgetproces tidsplan 26. august ØK behandler teknisk budget 3. september Borgmestermøde i KL 8. september ØK indstiller budget til 1. behandlingen september Høringsperiode 10. september Borgermøde Ørum Aktivcenter kl september 1. Behandling af budget i KB 17. september Temamøde budget kl september Forhandling om budgetaftale kl september Uge 39 Forhandling om budgetaftale, kl og deadline kl. 24 for budgetaftale Fagudvalgsmøder (politikerspørgsmål, anlæg og øvrige korrektioner) 22. september Frist for politiske ændringsforslag kl september Borgmestermøde i KL 29. september ØK indstiller budget til 2. behandling 7. oktober 2. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET

ORIENTERING OM BUDGET ORIENTERING OM BUDGET 2017-2020 Dagens Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Puljer, lånemuligheder og ansøgninger Den videre proces Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB

00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB 1. behandlingsbudgettet 2016-2019 00.30.10.S00 15/22 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for 2016 og overslagsårene

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 BUDGET 2015-2018 Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 Balance i budget 2015 Skatteprocent 25,1% I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Kasseforøgelse/-forbrug (- =overskud) 128 83 91 89 Kassebeholdning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014

BUDGET 2015-2018. Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftale 2016-2019 Indgået mellem: Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) 20. september 2015 1 Budgetaftale 2016-2019 Budgetaftalen er udarbejdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014

BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014 BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014 Program Økonomiaftalen for budget 2015 Lånepuljer i økonomiaftalen Hovedoversigt budget 2015-2018 Orientering om status på politikerforslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere