Koncernens hovedtal 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernens hovedtal 4"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 1

2 Indhold Koncernens hovedtal 4 Ledelsesberetning Årets resultat 5 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Øvrige risici 16 Forretningsgrundlag 17 Kunder og forretningsområder 18 Organisation, distribution og medarbejdere 20 Corporate governance 22 Ledelsens påtegning 23 Revisionspåtegninger 24 Ændringer i anvendt regnskabspraksis overgang til IFRS 26 Anvendt regnskabspraksis 32 Regnskab Resultatopgørelse 38 Balance 39 Koncern- og virksomhedsoversigt 40 Koncernens kvartalsvise hovedtal 41 Egenkapital 42 Egne kapitalandele solvens 44 Efterstillede kapitalindskud 45 Pengestrømsopgørelse 46 Kreditrisiko 47 Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier 48 Løbetidsfordeling efter restløbetid 49 Afledte finansielle instrumenter 50 Markedsrisiko 53 Noter 54 Overgang til ny regnskabspraksis Sydbank A/S (moderselskabet) 70 Ledelse, organisation mv. Fondsbørsmeddelelser og finanskalender 73 Aktionærmøder Generalforsamling Indkaldelse 75 Bestyrelse og direktion 76 Organisation 77 Repræsentantskab 78 Lokalråd 80 Afdelinger 84 Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 3

3 Koncernens hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Årets resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 53,5 41,8 34,9 33,9 32,7 Udlån til dagsværdi 7,2 5,7 4,7 4,7 4,6 Indlån og anden gæld 43,6 38,6 37,8 33,4 31,6 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6,7 1,9 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 2,8 1,8 1,3 1,3 1,2 Egenkapital 5,0 4,4 4,3 3,6 3,4 Aktiver i alt 98,9 78,6 73,5 66,8 66,0 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Årets resultat *** 13,7 10,7 9,1 5,6 6,2 Årets resultat udvandet *** 13,7 10,7 9,1 5,6 6,2 Børskurs ultimo 151,0 107,8 80,3 49,0 43,0 Indre værdi **** 72,9 63,6 57,8 47,7 45,8 Børskurs/indre værdi **** 2,07 1,69 1,39 1,03 0,94 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 68,6 70,3 73,6 73,3 73,5 Foreslået udbytte 3,0 3,0 2,0 1,5 1,5 Øvrige nøgletal Solvensprocent 11,1 11,4 11,1 11,4 10,4 Kernekapitalprocent 8,1 9,3 8,9 8,3 7,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 27,9 22,3 25,7 17,8 18,4 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 19,9 17,0 16,5 12,1 13,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,68 1,51 1,53 1,32 1,35 Renterisiko * 2,3 3,4 4,8 5,9 4,2 Valutaposition * 2,8 1,5 4,1 11,2 4,4 Valutarisiko * 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån ** 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 Udlån i forhold til egenkapital ** 10,7 9,4 8,1 9,5 9,5 Årets udlånsvækst ** 28,0 19,9 3,1 3,4 4,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet * 95,1 114,2 139,4 120,4 80,7 Summen af store engagementer * 93,9 61,5 79,1 70,0 95,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,1 2,6 2,9 2,8 2,7 Årets nedskrivningsprocent 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo * Nøgletallene vedr er ikke tilpasset. ** Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. *** Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb. **** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo. Nøgletallene er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. 4

4 Årets resultat Hovedtræk Sydbank har i 2005 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 28 pct. før skat. Resultatopgørelsen for 2005 er bl.a. karakteriseret ved: Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på reelt 7 pct. Stigning i handelsindtjening på 52 pct. Stigning i beholdningsresultat på reelt 23 pct. Ingen Totalkredit-avance Omkostningsstigning på 8 pct. Fald i nedskrivninger på udlån mv. på reelt 39 pct. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct. Banken forventer at søge om godkendelse til at anvende IRB (Internal Rating Based method) i henhold til de nye kapitaldækningsregler, når ansøgningsmuligheden foreligger til september På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat i 2005 har bestyrelsen i 2006 besluttet, at der i marts 2006 tilbydes medarbejderaktier modsvarende en udgift for banken i niveauet 15 mio. kr. Koncernen forventer et basisresultat på mio. kr. i Koncernens basisresultat på mio. kr. overstiger de seneste offentliggjorte forventninger på mio. kr. for hele året Den positive afvigelse kan henføres til stigningen i handelsindtjeningen. Koncernens resultat efter skat udgør 936 mio. kr. i forhold til 750 mio. kr. i Det realiserede årsresultat er det bedste i koncernens historie. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 20 pct., og resultatet pr. aktie er steget med 27 pct. Vedrørende koncernens balance kan fremhæves, at bankudlån steg med 28 pct. til 53,5 mia. kr. indlån og anden gæld steg med 13 pct. til 43,6 mia. kr. Sammendrag af resultatopgørelse Mio. kr Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit 0 87 Resultat før skat Skat Til generalforsamlingen indstilles, at der udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie og udloddes 10 mio. kr. til Sydbank Sønderjyllands Fond. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening I 2005 udgør basisindtjening ekskl. handelsindtjening mio. kr. Beløbet er i konsekvens af, at målingen af udlån fra 1. januar 2005 er ændret til amortiseret kostpris reduceret med 85 mio. kr. Heraf repræsenterer 73 mio. kr. konsekvensen af, at indregningen af renteindtægter vedrørende nedskrevne udlån baseres på den nedskrevne værdi mod tidligere den nominelle værdi. Endvidere medfører den ændrede måling et fald i etableringsgebyrindtægterne for 2005 på 8 mio. kr. og en fundingudgift på 4 mio. kr., der knytter sig til egne aktier, der nu føres direkte på egenkapitalen. Under forudsætning af ensartede principper i de to år viser basisindtjening ekskl. handelsindtjening en fremgang på 7 pct. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Mio. kr Rentemarginal mv Realkredit Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Øvrige provisioner Andre driftsindtægter I alt Årets resultat Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 5

5 Årets resultat Indtægterne fra rentemarginal mv. udgør mio. kr. og er positivt påvirket af stigende udlån og negativt påvirket af faldende rentemarginal som følge af skærpede konkurrencevilkår og en relativt større volumenstigning på produkter med lav rentemarginal. Den ændrede måling af udlån medfører en reduktion i rentemarginal mv. på de nævnte 85 mio. kr. og en forøgelse på 53 mio. kr. hidrørende fra etableringsgebyrer, som fra 1. januar 2005 skal resultatføres under renter dvs. netto en reduktion i rentemarginal mv. på 32 mio. kr. Under forudsætning af ensartede principper i de to år viser rentemarginal mv. en fremgang på 6 pct. Den fortsatte vækst i realkreditaktiviteten har medført en stigning i indtægterne fra dette forretningsområde på 27 mio. kr. til 179 mio. kr., og indtægter fra uden- og indenlandsk betalingsformidling er steget med 10 mio. kr. til 114 mio. kr. som følge af øget forretningsaktivitet. Indtægter fra omprioriterings- og lånegebyrer udgør 77 mio. kr. I sammenligning med 2004 medfører de ændrede målingsprincipper en reduktion i indtægterne på 53 mio. kr., der nu resultatføres under rentemarginal mv. Under forudsætning af ensartede principper i de to år viser omprioriterings- og lånegebyrer en stigning på 27 pct. Øvrige provisioner er reduceret fra 107 mio. kr. i 2004 til 89 mio. kr. i Heraf kan 16 mio. kr. henføres til mindre indtægter fra selskabsadministration i dattervirksomheden DMK- Holding. Handelsindtjening Stigende aktivitet i hele banken inden for handel med værdipapirer mv. har medført, at handelsindtjeningen er vokset med 52 pct. fra 712 mio. kr. i 2004 til mio. kr. i Den kraftige indtægtsfremgang er båret af øget efterspørgsel og høj aktivitet. Således opleves en stadigt stigende interesse for bankens kapitalforvaltningstilbud og tilsvarende for aktieinvestering fra private investorer, herunder fra private banking-kunder. Endvidere bidrager den omfattende konverteringsaktivitet og en positiv udvikling i engroshandlen til vækst i obligationsomsætningen. Endelig efterspørger bankens erhvervskunder i fortsat stigende omfang valuta- og renteafdækningsprodukter. Ultimo 2005 forvalter koncernen en samlet værdipapirbaseret opsparing på 49 mia. kr. mod 33 mia. kr. i Handelsindtjening Mio. kr Obligationer Aktier Valuta Pengemarked Kapitalforvaltning I alt Omkostninger og afskrivninger Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til Medarbejderantallet er ved udgangen af 2005 opgjort til mod i I løbet af året er 5 mindre afdelinger lagt sammen med andre afdelinger, og der er åbnet en ny afdeling i Hillerød. Herefter er antallet af afdelinger 112, heraf to i Tyskland. Omkostninger og afskrivninger Mio. kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter 10 0 I alt Heraf vedrørende beholdningsresultat 9 9 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån mv. udgør 65 mio. kr. I sammenligning med 2004 medfører den ændrede måling af udlån en reduktion i nedskrivninger på udlån mv. på 73 mio. kr., der tilsvarende er reduceret i rentemarginal mv. Under forudsætning af ensartede principper i de to år er nedskrivninger på 6

6 udlån mv. reduceret med 87 mio. kr. fra 225 mio. kr. i 2004, svarende til 39 pct. Resultat før skat i Ejendomsselskabet udgør -8 mio. kr. (2004: 3 mio. kr.). Basisresultat Det samlede basisresultat udgør mio. kr. en stigning på 436 mio. kr. eller 59 pct. Beholdningsresultat Efter afholdte finansieringsomkostninger og efter henførbare omkostninger på 9 mio. kr. er beholdningsresultatet på 139 mio. kr. Beløbet er i konsekvens af, at egne aktier nu føres direkte på egenkapitalen reduceret med 57 mio. kr. Under forudsætning af ensartede principper i de to år viser beholdningsresultatet en fremgang på 23 pct. Årets resultat Resultat før skat udgør mio. kr. mod 985 mio. kr. i Beregnet skat udgør 377 mio. kr. (2004: 235 mio. kr.). Herefter udgør årets resultat 936 mio. kr. mod 750 mio. kr. i Forrentning Forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital steg fra 17,0 pct. i 2004 til 19,9 pct. Resultat pr. aktie steg fra 10,7 kr. til 13,7 kr., svarende til en stigning på 28 pct. Resultat før Totalkredit-avance Det samlede resultat før Totalkredit-avance er steget med 415 mio. kr. til mio. kr. en fremgang på 46 pct. Avance ved salg af Totalkredit-aktier I 2004 blev der realiseret en avance på 87 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Totalkredit til Nykredit. I 2005 er der ikke realiseret en tilsvarende avance. Dattervirksomheder SBK-Invest, der hovedsagelig beskæftiger sig med leasing og factoring, bidrog med et resultat før skat på 19 mio. kr. (2004: 10 mio. kr.). SBK-Invests udlån er steget med 608 mio. kr. til mio. kr. DMK-Holding, der beskæftiger sig med selskabsadministration, bidrog med et resultat før skat på 21 mio. kr. (2004: 37 mio. kr.). Den reducerede indtjening hidrører fra et vigende forretningsomfang. Datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der driver private banking-aktiviteter i St. Gallen, realiserede et resultat før skat på -7 mio. kr. (2004: -12 mio. kr.), svarende til det budgetterede resultat. Forretningsudviklingen har været tilfredsstillende, og der budgetteres med overskud i Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 7

7 Årets resultat Balance Ultimo 2005 udgjorde koncernbalancen 98,9 mia. kr. mod 78,6 mia. kr. ultimo Udlån til reverseforretninger er steget med 1,5 mia. kr. til 7,2 mia. kr. Bankudlån udgør 53,5 mia. kr. en stigning på 28 pct. Stigningen er bredt funderet på låneformål og kundesegmenter. Aktiver Efterstillet kapital Den supplerende kapital udgør mio. kr. ultimo 2005 (2004: mio. kr.). I årets løb er der indfriet 50 mio. euro og 10 mio. engelske pund samt optaget 200 mio. euro supplerende kapital, hvorved bankens kapitalgrundlag er blevet styrket. Primo 2006 er der yderligere indfriet 15 mio. euro supplerende kapital. Hybrid tier 1-kapital udgør uændret 75 mio. euro ultimo Ultimo (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 15,0 9,9 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 7,2 5,7 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 53,5 41,8 Værdipapirer og kapitalandele mv. 13,4 11,4 Aktiver tilknyttet puljeordninger 5,6 4,9 Andre aktiver mv. 4,2 4,9 I alt 98,9 78,6 Indlån og anden gæld udgør 43,6 mia. kr. mod 38,6 mia. kr. ultimo Stigningen på 13 pct. kan hovedsagelig henføres til stigning i anfordringsindlån. Med henblik på at styrke bankens langsigtede funding er der i årets løb udstedt obligationer for 650 mio. euro, således at udstedte obligationer i alt udgør 6,7 mia. kr. (2004: 1,9 mia. kr.). Gæld og hensatte forpligtelser Ultimo (mia. kr.) Den samlede efterstillede kapital udgør mio. kr. ultimo 2005 (2004: mio. kr.). Aktiekapital Aktiekapitalen udgør ultimo 2005 uændret kr. Antallet af udestående aktier er reduceret fra (99,5 pct.) ved udgangen af 2004 til (97,7 pct.) ved udgangen af Indre værdi er 73 kr. pr. aktie. Lukkekurs ultimo 2005 var 151 og kurs/indre værdi 2,07. Sydbank-aktien Antal Gns. udestående aktier Udestående aktier ultimo året Udstedte aktier ultimo året Gæld til kreditinstitutter mv. 25,7 19,1 Indlån og anden gæld 43,6 38,6 Indlån i puljeordninger 5,6 4,9 Udstedte obligationer 6,7 1,9 Andre passiver mv. 9,2 7,7 Hensatte forpligtelser 0,3 0,1 I alt 91,1 72,3 8

8 Egenkapital Ultimo 2005 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med 555 mio. kr. siden primo Ændringerne hidrører fra udbytteudlodningen mv. i marts 2005 på netto 211 mio. kr., netto køb af egne aktier på 155 mio. kr., skat af egenkapitalposteringer på 15 mio. kr. samt årets resultat på 936 mio. kr. Solvens Basiskapitalen er i årets løb forøget med mio. kr. til mio. kr. ultimo Tilsvarende er vægtede poster som følge af det forøgede forretningsomfang steget fra mio. kr. primo året til mio. kr. ultimo året. Forventninger til 2006 Koncernens budget for 2006 er baseret på en forventning om, at den nuværende vækst i dansk økonomi opretholdes i 2006 med en høj beskæftigelse til følge. Pris- og renteniveauet forudsættes i store træk stabilt, om end der forventes en mindre rentestigning i løbet af året. På denne baggrund forventes en opretholdelse af kreditkvaliteten og en vækst i udlån på 15 pct. Herudover forventes der et fortsat nedadgående pres på rentemarginalen. Der budgetteres med en stigning i bemandingen på 1 pct. og en omkostningsstigning i niveauet 5 pct. Solvensprocenten ultimo 2005 er opgjort til 11,1 pct., hvoraf 8,1 procentpoint kan henføres til koncernens kernekapital (inkl. hybrid kernekapital). Banken forventer at søge om godkendelse til at anvende IRB (Internal Rating Based method) i henhold til de nye kapitaldækningsregler, når ansøgningsmuligheden foreligger til september Samlet forventer koncernen et basisresultat på mio. kr. i Beholdningsresultatet vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Endelig forventer Sydbank, at Nykredit udnytter den køberet til bankens resterende beholdning af Totalkredit-aktier, der udløber pr. 1. oktober Det forventede salg vil medføre en skattefri avance på 121 mio. kr. Solvens Ultimo (mio. kr.) Kernekapital Fradrag Hybrid kapital Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Basiskapitalkrav (solvenskrav) Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,3 8,2 Kernekapitalprocent 8,1 9,3 Solvensprocent 11,1 11,4 Koncernens skat er budgetteret med 28 pct. eksklusive ovennævnte skattefrie avance. Rating Moody s rating vedrørende langfristet, kortfristet henholdsvis finansiel styrke er uændret A2, P-1 og C+. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 9

9 Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta- og aktierisici. Indgåelse af markedsrisiko er en del af bankens kernevirksomhed med stor betydning for den samlede indtjening. Markedsrisiko styres i Finansafdelingen i Markets Handel efter politikker og rammer, der er fastlagt og vedtaget af bankens bestyrelse. De enkelte risikoområder overvåges kontinuerligt af bankens Controllerafdeling, og bankens ledelse modtager løbende udførlig rapportering herom. Renterisiko Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Ved opgørelsen af renterisikoen på fastforrentede fordringer (obligationer mv.) anvender Sydbank en cashflow-model. Renterisikoen på konverterbare danske realkreditobligationer opgøres i bankens egen varighedsmodel. Renterisikoen udgør langt den væsentligste del af koncernens samlede markedsrisiko. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer, udgør ved årets udgang 124 mio. kr. eller 2,3 pct. (2004: 3,4 pct.) af koncernens kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag. Heraf hidrører 157 mio. kr. (2004: 111 mio. kr.) fra fordringer i danske kroner og netto -33 mio. kr. (2004: 55 mio. kr.) fra fordringer i fremmed valuta. Renterisiko fordelt efter varighed og valuta Mio. kr. 0-1 år 1-2 år 2-3 år >3 år I alt 2005 I alt 2004 DKK EUR CHF USD GBP SEK Øvrige I alt I alt Valutarisiko I lighed med tidligere år har Sydbank-koncernens valutarisiko i 2005 ligget på et ubetydeligt niveau. Aktierisiko Koncernens egenbeholdning af børsnoterede aktier udgør ved udgangen af mio. kr. (2004: 222 mio. kr.). Beholdningen af unoterede aktier udgør ultimo mio. kr. (2004: 622 mio. kr.), der hovedsagelig henføres til aktier i sektorrelaterede virksomheder. Ultimo 2005 udgør beholdningen af kapitalandele i associerede virksomheder 143 mio. kr. (2004: 147 mio. kr.). Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter anvendes såvel af bankens kunder som af banken til afdækning og styring af markedsrisiko. Sydbank er aktiv deltager i handlen med afledte finansielle instrumenter. Af specifikationerne på side fremgår omfanget af uafviklede forretninger ved udgangen af 2004 og

10 Afledte finansielle instrumenter indgår i opgørelsen af koncernens markedsrisiko, idet de kan henføres til hver af de tre underliggende risikotyper. De afledte finansielle instrumenter medfører således ikke yderligere selvstændig markedsrisiko for koncernen. Bankens likviditet i 2005 målt i relation til 10 pct.s kravet i FiL 152 fremgår af grafen. Opgørelsesprincipperne er ændret i løbet af 2005, således at aktiver tilknyttet puljer ikke længere kan indregnes i likviditeten, hvilket har medført en permanent reduktion i niveauet 6 procentpoint siden marts En opdeling af de afledte finansielle instrumenter på valuta-, rente- og aktiekontrakter ultimo 2004 og 2005 fremgår af oversigten herunder. Likviditet i Afledte finansielle instrumenter Nominelle beløb ultimo mio. kr Valutakontrakter Terminer/futures Swaps Optioner Rentekontrakter Terminer/futures Forward Rate Agreements Swaps Optioner I pct. af forpligtelser Aktiekontrakter Terminer/futures 10 0 Optioner Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er en del af koncernens markedsrisiko og omfatter risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke kan honoreres ved hjælp af likviditetsberedskabet. En del af bankens likviditetsberedskab består af et GMTNprogram, som sikrer muligheden for udstedelse af lån. Programmet er ultimo 2005 udnyttet med mio. euro, og bankens uudnyttede likviditetsberedskab under programmet udgør 730 mio. euro. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 11

11 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at betalingsforpligtelser ikke skønnes at kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtelser omfatter tilgodehavender, udlån og garantier. Kreditrisiko kan desuden opstå i forbindelse med handel med værdipapirer, valuta og afledte finansielle instrumenter. Beregning af nedskrivningsbehov individuel vurdering Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker til amortiseret kostpris vurderes alle individuelt for objektiv indikation for værdiforringelse. Pr. 31. december 2005 har koncernen ikke tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker med objektiv indikation for værdiforringelse. Den samlede kreditrisiko styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Ansvaret for overvågning, overordnet risikotagning og rapportering til bankens ledelse er forankret centralt i Kredit. Indregning og måling Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån måles fra og med 1. januar 2005 ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner, der knytter sig til etableringen. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt udlån, der ikke er reverseforretninger, måles efterfølgende til amortiseret kostpris, mens tilgodehavender hos kreditinstitutter og udlån, der er reverseforretninger, fortsat måles til dagsværdi. Udlån til amortiseret kostpris med objektiv indikation for værdiforringelse nedskrives individuelt i følgende tilfælde: Udlån med et nedskrivningsbehov større end eller lig med 2 mio. kr. Med udgangspunkt i kundens udnyttelse af udlån og garantier mv. måles og fratrækkes den diskonterede værdi af kundens eventuelle pantsatte sikkerheder. Restsummen er lig med bankens usikrede risiko ved den nuværende udnyttelse. På baggrund af kundens årsregnskab eller nyere regnskabsoplysninger beregnes en aktuel dividendeprocent som simpel kreditor. Behovet for nedskrivningen på udlån og hensættelsen til garantier beregnes herefter pro rata. Udlån med et nedskrivningsbehov mindre end 2 mio. kr. måles med samme udgangspunkt, hvorefter der tages højde for historiske/statistiske erfaringer for de diskonterede værdier af sikkerheder og dividender mv. Behovet for nedskrivningen på udlån og hensættelsen til garantier beregnes herefter pro rata. Objektiv indikation for værdiforringelse individuel vurdering Objektiv indikation for værdiforringelse anses i det mindste for at være indtruffet i tilfælde af en eller flere af følgende begivenheder: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter. Sydbank-koncernen yder låntager lempelser i vilkårene, som ikke ville have været overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive underlagt anden økonomisk rekonstruktion. Gruppevise nedskrivninger For tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker er de gruppevise nedskrivninger fastsat til 0 kr. For erhvervs- og privatkunder, hvorpå der ikke er nedskrevet eller hensat individuelt, foretages gruppevise nedskrivninger ved hjælp af bankens ratingsystem, der er beskrevet på næste side. Nedskrivningen i hver ratingklasse beregnes som summen af ændringen i forventet tab (expected loss EL) fra indgåelsestidspunktet til opgørelsestidspunktet på hvert enkelt udlån. Hvis beregningen viser, at der reelt ville være tale om en op- 12

12 skrivning, sættes den gruppevise nedskrivning for den pågældende ratingklasse til 0 kr. Som beskrevet nedenfor opererer ratingsystemet med sandsynlighed for misligholdelse (probability of default PD), hvor PD udtrykker forventet tab på 1 års sigt. Ved beregningen af gruppevise nedskrivninger foretages en løbetidsjustering af PD erne med baggrund i forventet løbetid for engagementet. Garantier Forpligtelser, herunder finansielle garantier, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på koncernens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen, og diskonteres med markedsrenten. Rating Banken har udviklet og implementeret ratingmodeller, som anvendes til kreditvurdering af erhvervs- og privatkunder. Rating anvendes bl.a. til at identificere ændringer i de økonomiske forhold hos kunderne så tidligt som muligt og som et værktøj til i samarbejde med kunden at udarbejde en handlingsplan. Modeludviklingen har taget afsæt i de anbefalinger til opbygning og anvendelse af interne modeller i forbindelse med kreditrisiko, som Basel-Komitéen har fremsat, og som forventes indarbejdet i en kommende dansk kapitaldækningsbekendtgørelse. Målet er at leve op til de krav, der stilles for at kunne anvende interne modeller som led i opgørelsen af bankens solvens. Banken implementerede i 2004 et ratingsystem for private og mindre erhverv. Banken har i 1. kvartal 2005 implementeret et nyt erhvervsratingsystem, der baserer sig på regnskabsinformationer og informationer om fremtidsudsigterne for brancher samt den enkelte virksomhed. Et særligt ratingsystem for investeringsselskaber er designet og vil blive implementeret i 1. kvartal Disse ratingsystemer klassificerer kunderne efter deres sandsynlighed for at misligholde forpligtelser over for banken inden for det kommende år. Modellerne baserer sig på en række statistiske udvalgte variable. På baggrund heraf udregnes PD probability of default. Privat og mindre erhverv samt erhverv ultimo 2005 fordelt på ratingklasser (1-10 i stigende orden efter PD*) Mindre Privat erhverv Erhverv Ratingklasse pct. pct. pct Default I alt * Probability of default, dvs. sandsynligheden for misligholdelse. Fordelingen er opgjort efter bankens udlån og garantier. Evt. ikke-ratede kunder er udeladt. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 13

13 Kreditrisiko Privat, mindre erhverv og erhverv fordelt på hhv. investment grade og sub-investment grade Der er taget udgangspunkt i de 1-årige PD er, som over en årrække er observeret for de udlån og udstedere, som Moody s har rated som hhv. investment grade og sub-investment grade. Når banken skal opgøre sit forventede tab ved at yde kreditter, er det nødvendigt at supplere ovennævnte modeller med såkaldte loss given default -modeller (LGD) samt modeller for, hvordan kreditterne vil være trukket, såfremt kunderne misligholder. Disse modeller estimerer således tab og krediteksponering, såfremt kunden misligholder sine forpligtelser over for banken. Modelleringen heraf består bl.a. i at opgøre værdier på forskellige typer af pant samt dividendeprocenter på den ikke-sikrede del af krediteksponeringen. Banken har udviklet sådanne modeller og implementeret disse medio 2005 og vil i starten af 2006 implementere forbedrede modelversioner. Privat Mindre erhverv Erhverv Moody s investment grade Sydbanks ratingklasse 1-3 Moody s sub-investment grade Sydbanks ratingklasse 4-9 Banken arbejder p.t. på at implementere en stresstest-model, der vil kunne tilvejebringe fremskrivninger af bankens økonomiske udvikling under en række tænkte makroøkonomiske udfald, f.eks. ændringer i arbejdsløshedsprocenter, ændret renteniveau, ændrede ejendomspriser osv. Banken har stor fokus på hele dokumentations- og modelvalideringsarbejdet. Modelvalideringsarbejdet er meget omfattende og består bl.a. i at validere datainputtet til modellerne, modellernes statistiske præcision samt modellernes forretningsmæssige anvendelse. Idet ratingmodellerne tager udgangspunkt i en lang række grunddata, er det vigtigt, at kvaliteten heraf er tilstrækkeligt høj. Banken har særskilt fokus herpå. Banken arbejder løbende på at videreudvikle og forfine de allerede implementerede modeller med henblik på til stadighed at forbedre bankens kreditstyring. Herunder har banken indledt et samarbejde med Moody s KMV i London med henblik på at få sammenlignet udsagnskraften i bankens erhvervsratingmodel i forhold til Moody s KMV RiskCalc model for Danmark og i forhold til alternative kreditporteføljer. De foreløbige resultater indikerer, at bankens erhvervsratingmodel har en høj og samtidig stabil og robust udsagnskraft og dermed fuldt ud lever op til de høje krav, banken stiller. En vigtig del af ratingmodelarbejdet er rapportering og anvendelse. De forskellige klassifikationer af erhvervs- og privatkunderne indgår som en vigtig del af den information, som tilgår bankens ledelse og de medarbejdere, der har kundekontakten. Informationen suppleres af forretningsgange, der regulerer, hvilke tiltag der skal iværksættes i kundeforholdet i forskellige situationer. Branchefordeling/risikospredning Koncernen tilstræber en branchekonform fordeling af kreditgivning mellem privat og erhverv og inden for de forskellige erhvervsgrupper. Koncernens udlåns- og garantistruktur er overordnet kendetegnet ved, at 49 pct. er til erhverv, 38 pct. er til private og mindre erhverv, 3 pct. er til offentlige myndigheder, mens 10 pct. er reverseforretninger. 14

14 Koncernens udlån og garantier fordelt på brancher Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Bankudlån* og garantier: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurationsog hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og finansieringsvirksomhed Ejendomsadministration Øvrige erhverv Erhverv bankudlån og garantier i alt Offentlige myndigheder Private og mindre erhverv Årets nedskrivningsprocent udgør 0,09 pct. af de samlede udlån og garantier. Den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsesprocent udgør ultimo ,1 pct. svarende til mio. kr. mod 2,6 pct. og mio. kr. i Udviklingen er en følge af de gode konjunkturer og en styrket kreditbonitet. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. Mio. kr Årets nettonedskrivninger og hensættelser Endeligt tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat Indgået på tidligere nedskrevne fordringer I alt Bankudlån og garantier i alt Reverseforretninger*: Kredit- og finansieringsvirksomhed I alt *Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) og udlån til dagspris (reverseforretninger). Som branchefordeling er anvendt den til Finanstilsynet indberettede. Summen af store engagementer opgjort efter FiL 145, der overstiger 10 pct. af basiskapitalen, udgør ultimo ,9 pct. (2004: 61,5 pct.). Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgør 65 mio. kr. I sammenligning med 2004 medfører den ændrede måling af udlån som tidligere omtalt en reduktion i nedskrivninger på udlån mv. på 73 mio. kr., der tilsvarende er reduceret i rentemarginal mv. Under forudsætning af ensartede principper i de to år er nedskrivninger på udlån mv. reduceret med 87 mio. kr. fra 225 mio. kr. i 2004, svarende til 39 pct. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 15

15 Øvrige risici Operationel risiko De kommende kapitaldækningsregler (Basel II) indeholder regler for opgørelse af kapitalkrav for operationelle risici. Operationel risiko er i denne forbindelse risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, mennesker, systemer eller eksterne hændelser. og forventet størrelse af tab, ligesom der skønnes over det størst mulige tab for den enkelte hændelse. Med baggrund i disse beskrivelser foretages en samlet risikovurdering af enkelthændelserne og hele forretningsområdet. Forretningsgange og arbejdsrutiner inddrages ligeledes i risikovurderingerne. Med baggrund i disse kommende regler arbejder banken på et projekt, som skal gennemgå og beskrive bankens operationelle risikoeksponering samt afdække hændelser og områder, hvor der via fokus kan forventes værditilvækst for banken. Banken sigter efter at anvende standardized approach ved opgørelsen af kapitalkravet i forbindelse med Basel II. Med henblik på at kunne beskrive og estimere bankens operationelle risikoeksponering på produkter og forretningsområder er der siden 1. januar 2003 løbende og systematisk indsamlet tabsdata. Fremover vil indsamlingen ske fuldt elektronisk, og der rubriceres efter hændelsestype (event type) og forretningsområde (business line). Indsamling og opbevaring af tabsdata er en væsentlig forudsætning for en eventuel senere anvendelse af interne modeller ved opgørelsen af kapitalkravet. Der rapporteres løbende til ledelsen vedrørende væsentlige tab, som kan henføres til operationelle risici, herunder fordelingen på hændelsestype og forretningsområde samt udviklingen i frekvens og størrelse. Der arbejdes på, at rapporteringen kommer til at belyse udviklingen i faktorer (hændelser, fejl mv.), der af banken anses som væsentlige (key risk indicators KRI). Denne del af rapporteringen er påbegyndt, men forventes udvidet betydeligt i løbet af En væsentlig del af denne gennemgang med forretningsområderne er at afdække de områder, hvor banken risikerer signifikante tab. Disse risici er typisk kendetegnet ved en meget lav frekvens og er ligeledes vanskelige at estimere med hensyn til mulig/forventet størrelse. Identifikationen sker primært med henblik på synliggørelse og beskrivelse, men også for at sikre forholdsregler, der minimerer risikoen for, at hændelsen indtræffer. It-siden er et andet væsentligt element i operationel risiko. Banken har inden for de senere år gennemgået og beskrevet hele dette område system for system. Som en del af denne beskrivelse er der for enkelthændelser opstillet krav til support, fejlmelding og fejlrettelse. Bankens ledelse forholder sig løbende til it-sikkerheden og fastsætter niveauer for bl.a. tilgængelighed og stabilitet såvel for systemer som for data. Disse krav stilles over for både bankens interne it-organisation og Bankdatas it-organisation. Juridisk risiko Sydbank er part i forskellige retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de fornødne hensættelser ud fra en vurdering af risikoen for tab. Den faseopdelte gennemgang af alle bankens forretningsområder med henblik på afdækning af enkelthændelser, der indeholder elementer af operationel risiko, forløber planmæssigt og forventes afsluttet i første halvår af 2006 for de centrale forretningsområders vedkommende. Gennemgangen foretages i tæt samarbejde med forretningsområderne, og hændelserne beskrives med hensyn til forventet hyppighed 16

16 Forretningsgrundlag Historie og status Sydbank, der i dag er Danmarks fjerdestørste bank, blev etableret i 1970 ved en sammenslutning af 4 mindre, sønderjyske lokalbanker. Banken, der har hovedsæde i Aabenraa, har siden via fusioner, tilkøb og afdelingsåbninger fået hele Danmark som virkeområde. På landsplan har banken afhængigt af kundesegment og forretningstype en markedsandel i niveauet 4-8 pct. Markedsandelen er betydelig i de landsdele, hvor banken har sine historiske rødder. Det gælder specielt i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Uden for Danmark er Sydbank repræsenteret med to filialer i Nordtyskland og en datterbank i St. Gallen, Schweiz. Sydbank har i en årrække haft en betydelig forretningsvækst og præsteret økonomiske resultater, der placerer banken blandt de bedst indtjenende. Sydbanks blå tråd Bankens idégrundlag virksomhedens bærende værdier er siden 1995 blevet kommunikeret via Sydbanks blå tråd, som senest er opdateret i I Sydbanks blå tråd fastslås, at banken som servicevirksomhed først og fremmest er til for kunderne. Banken vil i alle relationer være værdiskabende med udgangspunkt i holdningen Hvad kan vi gøre for dig og opleves som kompetent, troværdig, imødekommende og konkurrencedygtig. Af privatkunden og den mindre erhvervsvirksomhed skal banken med udgangspunkt heri opleves som en lokalt forankret, nærværende og tilgængelig samarbejdspartner. Af mellemstore og større erhvervsvirksomheder herunder øvrige pengeinstitutter og institutionelle kunder skal banken opleves som en nærværende og tilgængelig samarbejdspartner, der via professionalisme, handle- og kapitalkraft løser kundernes behov for bankydelser. Via filialetableringer og via en fortsat udbygning af bankens elektroniske tilgængelighed, understøttet af en bred markedskommunikation, vil banken konsolidere positionen som landsdækkende. Sydbank vil således øge sin markedsandel i Danmark og videreudvikle sin mangeårige tilstedeværelse i Nordtyskland, ligesom bankens internationale private bankingaktiviteter skal videreudvikles. Bankens organisationsfilosofi tager udgangspunkt i kundeog dermed forretningsbehov og baserer sig på en udstrakt delegering af faglig kompetence og beslutningskraft til de enkelte kundevendte enheder. Samtidig tilstræbes en mest mulig rationel administration. Bankens vigtigste ressource og konkurrenceparameter er vidensøgende, engagerede, fleksible og effektive medarbejdere. Overordnede økonomiske mål Banken skal over tid præstere økonomiske resultater, der tilfredsstiller aktionærernes langsigtede afkastforventninger, og som overstiger det gennemsnitlige afkast i sammenlignelige danske pengeinstitutter. Bankens solvens skal opfylde lovgivningens krav plus 2 procentpoint. Kernekapitalen (ekskl. hybrid kapital) skal minimum udgøre 7 pct. Ved opfyldelse af kapitalmålene tages der hensyn til årets løbende indtjening. Sydbank-aktien Sydbank havde ved udgangen af aktionærer. Silchester International Investors Ltd. og Nykredit ejer hver især mere end 5 pct. af Sydbanks aktiekapital. Sydbankaktien blev i marts 2005 splittet fra en stykstørrelse på 100 kr. til nu 10 kr. Kursen på en Sydbank-aktie (a 10 kr.) var ved årets udgang 152,6 (gennemsnitskurs) mod 108 primo 2005 og 80,3 primo Aktiekursudvikling Sydbank Bankindeks januar 2005 = indeks 108, dvs. Sydbanks aktiekurs Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 17

17 Kunder og forretningsområder Kunder Sydbank har ca kunder, heraf godt erhvervskunder. Bankens kundeudvikling er meget tilfredsstillende også i lyset af, at banken fokuserer på helkundeforhold og gensidig lønsomhed og loyalitet i forholdet mellem kunde og bank. Udviklingen er et udtryk for, at Sydbank evner at tiltrække og fastholde kunder i et meget konkurrencepræget marked. Forretningsområder Sydbank har et konkurrencedygtigt produktsortiment og leverancesystem, der matcher kundernes behov. Sydbank lægger i sit virke over for alle kundegrupper privatkunder, private banking-kunder og erhvervskunder vægt på at være professionelle rådgivere, at være en proaktiv sparringspartner samt at levere smidig betjening. Det sker med baggrund i bankens kendskab til den enkelte kundes behov og er baseret på medarbejdernes specialviden og kompetence inden for de respektive områder, herunder finansiering/realkredit og pensionsopsparing. Privat Banken har valgt at drive sin virksomhed med vægt på egenproduktion af produkter og ydelser. I konsekvens heraf sker der løbende produktnyudvikling. På privatområdet har det i 2005 udmøntet sig i et nyt, fleksibelt prioritetslån med renteloft, der for en del kunder kan være et trygt værn mod rentestigninger. Kunderne har i øvrigt også taget godt imod de produkter bl.a. Sydbanks Frikort og Sydbanks Bilkredit der blev lanceret i Som supplement til egenproduktionen har Sydbank indgået samarbejdsaftaler med underleverandører uden for den klassiske vifte af bankprodukter. På realkreditområdet er Sydbanks primære samarbejdspartnere Totalkredit/Nykredit og på landbrugsområdet DLR, og på livsforsikringsområdet samarbejdes med Topdanmark og PFA. Investeringsrådgivning og Private Banking Investeringsrådgivning og kapitalforvaltning er forretningsområder i kraftig vækst, og Sydbank har gennem en længere årrække satset målrettet herpå. Via bred tilstedeværelse og faglig kompetence har banken været blandt de allerførste til at imødekomme bl.a. private banking-kundens behov for formuerådgivning. Sydbank forvalter ved udgangen af 2005 en samlet værdipapirbaseret opsparing på næsten 50 mia. kr. Det sker bl.a. i et tæt samarbejde med Investeringsforeningen Sydinvest. Bankens kundevendte ekspertise inden for investeringsrådgivning og formuepleje er tilgængelig i 16 lokale investeringscentre. Bankens tilbud og løsninger til kunderne bygger på personligt kendskab og opmærksomhed samt på kundebehovsorienterede værktøjer og analyser og afspejles i branchens vel nok bedste forhold mellem decentral investeringskompetence og depotvolumen. Herved står Sydbank stærkt også i relation til den voksende efterspørgsel fra formuende danske private banking-kunder. Private Banking International Via Private Banking International-afdelingen i Gråsten har Sydbank i en årrække, med baggrund i bankens investeringsrådgivningskompetence, med betydelig succes tilbudt udenlandske kunder formuepleje og investeringsrådgivning. Aktiviteten blev i 2003 udbygget med datterbanken Sydbank (Schweiz) AG, der fra St. Gallen i Schweiz henvender sig til kunder med domicil uden for Danmarks grænser, herunder udlandsdanskere. De to private banking international-afdelinger beskæftiger i alt godt 50 medarbejdere. Erhverv Sydbank er og vil være en konkurrencedygtig allround-bank for erhvervskunder. Sydbank besidder særlig kompetence, bl.a. når erhvervskunderne efterspørger effektive betalingsformidlings- og cash management-løsninger såvel nationalt som internationalt. Sidstnævnte understreges ikke blot af egne afdelinger i Tysk- 18

18 land, men også af, at Sydbank er aktiv deltager i de nyeste systemer for grænseoverskridende betalinger i euro, samt at banken deltager i det internationale Connector-samarbejde. Herigennem kan banken, som overbygning til øvrige betalingsformidlingsløsninger, tilbyde international cash management-løsninger i mere end 20 lande. Et andet særligt kompetenceområde er afdækning af erhvervskunders rente- og valutarisici. Til understøttelse af den løbende rådgivning af erhvervskunderne er der i 2005 taget et nyt analyseværktøj i anvendelse et værktøj, der på overskuelig vis skaber overblik over kundens finansieringsstruktur, rente- og valutarisici. Banken tilbyder på denne baggrund rentesikring af såvel korte som lange kreditter samt en bred vifte af instrumenter fra almindelige terminskontrakter til strukturerede optionsprodukter til afdækning af valutarisici. Banken tilbyder også professionelle ebanking-løsninger til erhvervskunder på specialområderne valutahandel og rembursforretninger. Sydbank har i 2005 udviklet et nyt firmapensionskoncept, der fleksibelt og konkurrencedygtigt dækker virksomheders behov på området. Sydbank deltager løbende i undersøgelser af erhvervskundernes tilfredshed med deres primære pengeinstitut undersøgelsen fra Aalund Business Research viste, at Sydbank fortsat har landets mest tilfredse og loyale erhvervskunder, at banken har færrest erhvervskunder, der planlægger skift fra banken, og at Sydbank i bankens geografiske kerneområde oftest bliver peget på som det pengeinstitut, erhvervsvirksomheder ville vælge i en skiftesituation. Sydbank Tyskland Sydbank Tyskland henvender sig såvel til danske erhvervskunder, der har samhandel med Tyskland, som til tyske erhvervsog privatkunder. Derudover har Sydbank i Flensborg specialiseret sig i at være bank for privatkunder, der pendler over den dansk-tyske grænse. SBK-Invest Selskabet beskæftiger sig primært med leasing og factoring under binavnene Sydleasing og Sydfactoring samt finansiering af lystbåde i regi af SøFinans. Sydbank Markets Sydbank Markets varetager bankens handels- og kundevendte aktiviteter på værdipapir-, rente- og valutamarkederne. I områderne Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa er der i alt beskæftiget ca. 145 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i de administrative funktioner. Markets Handel varetager al prisstillelse, herunder egentlige market maker-forpligtelser. Således varetager Markets Handel opgaven som primary dealer på danske statsobligationer en market maker-opgave, som kun få danske pengeinstitutter løser. Af øvrige ansvarsområder kan nævnes serviceringen af enkelte større kunder, lokale pengeinstitutter samt af bankens egne investeringscentre. Fra primo 2006 varetager Finansafdelingen i Markets Handel disponeringen af bankens egenbeholdning en opgave, der hidtil har ligget i et selvstændigt Treasury-område. Kapitalforvaltning varetager traditionelle kapitalforvaltningsopgaver som f.eks. forvaltningen af bankens pensionspuljer og individuelle PM-mandater. Herudover er Kapitalforvaltning hjemsted for bankens afdeling for Emerging Markets & Structured Credit, der bl.a. er en satsning mod det institutionelle segment, og hvor der allerede er opnået et forretningsmæssigt gennembrud. Endelig er Kapitalforvaltning fagligt ansvarlig for bankens decentrale investeringscentre, hvor der er beskæftiget i alt ca. 80 medarbejdere. Handelsadministration løser opgaver for såvel Markets Handel som Kapitalforvaltning. Herudover løses en række depotbankopgaver for andre finansielle institutioner. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 19

19 Organisation, distribution og medarbejdere Banken er fysisk kundevendt via 16 danske regioner, de to afdelinger i Tyskland, PBI Gråsten, Sydbank Schweiz, SBK- Invest samt specialistfunktionerne i hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa, herunder Sydbank Markets samt Inden- og Udenlandsk Betalingsformidling. De danske regioner leverer full service-betjening af alle kunder. Regionerne er på den kundevendte side organiseret i erhvervsafsnit, investeringsafsnit samt privatkundeafsnit, hvortil bankens mindre filialer refererer. De administrative opgaver udføres i kundesekretariater i regionshovedkontorerne understøttet af specialiserede afdelinger i hovedsædet. Fysiske afdelinger Banken har 110 afdelinger i Danmark. Efter vellykkede etableringer i 4 større midtjyske byer i åbnedes ved årsskiftet 2004/05 ny afdeling i Hillerød. Der åbnes yderligere en ny afdeling i Ballerup i Via disse udbygninger af det fysiske distributionsnet udvikles Sydbanks forretning i dele af landet, hvor banken hidtil ikke har været repræsenteret. I de oprindelige kerneområder sker der en gradvis tilpasning af indretningen af et fortsat bredt afdelingsnet, der selvsagt på rentabel vis muliggør fortsat tilstedeværelse også i mindre bysamfund. Sikkerheden for kunder og medarbejdere i forbindelse med den fysiske betjening og kontantforsyning prioriteres højt. Der er således installeret tidsforsinkelseslåse i alle bankens afdelinger. Med primært sigte netop på sikkerheden mod røverier planlægges det i 2006 at videreføre en igangsat proces i retning af flere kontantløse afdelinger. Selvbetjening/eBanking Med udgangspunkt i bankens omfattende hjemmesider har Sydbanks kunder mulighed for at søge nyttige økonomiske informationer, etablere økonomisk beslutningsgrundlag på en række områder samt foretage beregninger vedrørende bl.a. pension og boligøkonomi. I Sydbanks NetBank kan kunderne gennemføre gængse bankforretninger, herunder handle værdipapirer. Der er bl.a. mulighed for også grafisk at få oversigt over pensioner og forsikringer samt at modtage sms og , når f.eks. lønnen er indsat på kontoen, eller fondshandlen er gennemført. Primo 2005 er der åbnet mulighed for at handle værdipapirer på en række nye markeder. Endvidere er der i 2005 åbnet et nyt elektronisk arkiv, earkiv, hvor alle NetBank-kundens bankdokumenter på sigt bliver opbevaret. Herudover er bl.a. et nyt, enkelt og effektivt budgetsystem taget i brug. Antallet af NetBank-kunder og disses brug af NetBanken til betalinger, overførsler, værdipapirhandel mv. har også i 2005 været i kraftig vækst. Sydbanks Online Banking-system til erhvervskunder udvides i 2006 med en internetversion, der er fuldt integrerbar med kundens økonomisystem, og som vil understøtte alle former for elektronisk cash management. Alle ebanking-løsninger serviceres af Sydbanks hotline-afdeling, der også har åbent om aftenen. Hotline betjente i 2005 mere end kundehenvendelser. Over 80 pct. af bankens betalingstransaktioner såvel nationale som internationale foregår via bankens ebankingsystemer. Som supplement til bankens udstedelse af Dankort, med eller uden Visa-funktionalitet, og Visa Electron-kortet lancerede Sydbank i foråret 2005 et af markedets stærkeste og mest komplette kreditkortprogrammer. I bankens MasterCardpakke tilbydes 10 forskellige kreditkortvarianter, herunder Classic, Gold og Platinum Sydbank MasterCard til såvel privatsom erhvervskunder. På alle Sydbank MasterCard er der op til 45 dages rentefri kredit, og der kan tilknyttes unikke rejseforsikringer samt en række fordelsprogrammer. Både privatog erhvervskunder har taget særdeles godt imod Sydbank MasterCard. 20

20 Alle Sydbanks afdelinger har en pengeautomat, og i alt har banken opstillet 143 pengeautomater, hvoraf 125 er åbne for kontanthævninger den største del af døgnet alle årets dage. Bankens pengeautomater har i 2005 håndteret ca. 5 mio. udbetalinger, hvilket svarer til 75 pct. af alle kontanthævninger i/via banken. Medarbejdere Antallet af medarbejdere, omregnet til heltid, er i 2005 steget fra til en stigning på 2,3 pct. Udviklingen i medarbejderantallet afspejler det høje aktivitetsniveau året igennem. Bl.a. bemandingen i bankens private banking-enheder er steget. Også åbningen af afdelingen i Hillerød har medvirket til personaleudviklingen. Bankens systemer har også i 2005 været kendetegnet ved en meget høj driftsstabilitet med en tilgængelighed på tæt på 100 pct. Åbningstiden for de kundevendte systemer er nu 20 timer i døgnet. Også sikkerhedsniveauet er særdeles højt. Regionale Bankers Forening Sydbank deltager i Regionale Bankers Forening sammen med Amagerbanken, Fionia Bank, Jyske Bank og Spar Nord Bank med Arbejdernes Landsbank som associeret medlem. Foreningen har som hovedformål at styrke medlemmernes sektorpolitiske position, bl.a. på infrastrukturområderne. Samarbejdet koordineres via et sekretariat beliggende i København. Der er i 2005 ansat 25 elever/finansøkonomer, og i begyndelsen af 2006 starter et nyt hold akademikere som erhvervstrainees. På et stadigt strammere arbejdsmarked har Sydbank fortsat relativt let ved at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Bl.a. bankens seniorpolitik medvirker til, at mange medarbejdere bliver i banken til efter det fyldte 62. år. Også i 2005 er efteruddannelsen af medarbejderne fortsat på et højt niveau med henblik på at sikre en fastholdelse af den imødekommende og kompetente kundebetjening, som kendetegner banken. It Bankdata er primær it-leverandør til Sydbank og en lille snes andre danske pengeinstitutter. Sydbank står stærkt positioneret på it-området. Den stadigt mere populære NetBank er i 2005 blevet udbygget med en række nye faciliteter, bl.a. et budgetsystem, og langt de fleste NetBank-brugere modtager i dag posten fra banken via earkivet. Også muligheden for at handle aktier direkte på de udenlandske børser er blevet godt modtaget. I 2006 vil bl.a. udviklingen af selvbetjeningsmulighederne målrettet bankens erhvervskunder blive intensiveret. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 21

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct.

Årets resultat. Koncernens solvens er 11,1 pct., heraf kernekapital 8,1 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank har i 2005 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 1.313 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 28 pct. før

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal 4 Årets resultat 5 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Operationel risiko 15 Idé- og forretningsgrundlag 16 Kunder og forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Årets resultat 5 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 12 Kreditrisiko 14 Operationel risiko 17 Idé- og forretningsgrundlag 18 Kunder

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves,

Årets resultat. Vedrørende koncernens balanceudvikling i 2006 kan fremhæves, Årets resultat Hovedtræk Koncernen har i 2006 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.051 mio. kr. ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 36 pct. Resultatopgørelsen

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006

Sydbank-præsentation. DDF-virksomhedsdag 30. maj 2006 Sydbank-præsentation 1 Sydbanks værdier og profil - er indeholdt i bankens mission statement Sydbanks blå tråd Banken ønsker af alle målgrupper at blive opfattet som konkurrencedygtig kompetent troværdigt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Årets resultat. Solvensen er 11,9 pct., heraf kernekapital 8,9 pct.

Årets resultat. Solvensen er 11,9 pct., heraf kernekapital 8,9 pct. Årets resultat Hovedtræk Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Global Reports LLC. Årsrapport 2008

Global Reports LLC. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indhold Ledelsesberetning Koncernens hovedtal og nøgletal 4 Resumé 5 Regnskabsberetning 6 Kapitalstyring 11 Markedsrisiko 14 Kreditrisiko 16 Operationel risiko 19 Idé- og forretningsgrundlag

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere