Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport"

Transkript

1 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. årsrapport 2005

2

3 Indhold 4 Foreningsoplysninger 5 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Hoved- og nøgletal 9 Koncernregnskab 10 Ledelsesberetning 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Opgørelse af medlemmernes formue 20 Pengestrømsopgørelse 21 Noter 39 Foreningsregnskab 41 Resultatopgørelse 42 Balance 43 Opgørelse af medlemmernes formue 44 Pengestrømsopgørelse 45 Noter

4 Foreningsoplysninger Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Telefax: CVR-nr Web: Mail: Foreningsbeviserne er noteret på Københavns Fondsbørs: Fondskode/ISIN: DK Navn: Fast Ejendom DEP BU Kortnavn: FEIDE Bestyrelse Direktør Niels Roth, formand Adm. direktør Flemming Borreskov, næstformand Direktør Jesper Bo Hansen Lektor Frank Pedersen Administrationsselskab Cura Management A/S Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Web: Revision KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling den 23. marts 2006 kl på adressen Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for foreningen aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 26. januar 31. december Årsrapport med tilhørende forslag til overskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2006 Bestyrelse Niels Roth Formand Flemming Borreskov Næstformand Jesper Bo Hansen Frank Pedersen 5

6 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Portefølje f.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Portefølje f.m.b.a. for regnskabsåret 26. januar december Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for Foreningen aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 26. januar december 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, og i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger for så vidt angår årsregnskabet for foreningen samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Frederiksberg, den 27. februar 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Per Gunslev statsautoriseret revisor Kenneth Hofman statsautoriseret revisor 6

7 Hoved- og nøgletal Note 2004 Hoved- og nøgletal Hovedtal (i tusinde kr.) Lejeindtægter Resultat af ejendommenes primære drift Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Resultat før skat Resultat før skat ekskl. værdireguleringer Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Foreningskapital Medlemmernes formue Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Antal foreningsbeviser (stk.) Nøgletal Afkastningsgrad 1 (%) -1,84 Afkastningsgrad 2 (%) 9,15 Forrentning af medlemmernes formue (%) 4,04 Markedsrisiko (mio kr.) -45 Renterisiko (t.kr.) -167 Etageareal ultimo (kvm.) Udlejningsprocent ultimo (%) 96,2 Gennemsnitlig vægtet afkastkrav (%) 6,85 Resultat af ejendomme (kr. pr. kvm.) 145,79 Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering (kr. pr. kvm.) 502,14 Bogført værdi (kr. pr. kvm.) 6.429,14 Indre værdi 102,31 Børskurs 100,91 Udbytteprocent 2 Resultat pr. foreningsbevis (kr.) 4,41 En række af nøgletallene er påvirket af, at Foreningens ejendomme er erhvervet successivt over året og tallene ikke er omregnet til helårsbasis. Definitioner og beregningsformler fremgår af årsrapportens side 25. 7

8 8

9 Koncernregnskab Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 9

10 Ledelsesberetning Koncernoversigt Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Fast Ejendom Holding A/S, 100% For det andet erhvervede Foreningen ultimo fjerde kvartal en portefølje på 10 ejendomme i Århus. Porteføljen blev imidlertid købt med en økonomisk overtagelse pr. 1. oktober 2005 og har derved bidraget med et fuldt kvartals indtægter. Fast Ejendom Danmark 1 ApS, 100% Hovedaktivitet Koncernens aktivitet består af investering i erhvervs- og boligejendomme i Danmark. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. er stiftet den 26. januar 2005 og første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31. december Årets resultat Koncernens resultat blev et overskud på 11 mio. kr., hvilket er bedre end forventet på tidspunktet for afgivelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal. På daværende tidspunkt, var forventningen et overskud på 1-3 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært to forhold: Foreningen havde ultimo regnskabsåret erhvervet i alt 20 investeringsejendomme til en samlet værdi af 290 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. over anskaffelsessummen. Ejendommene er erhvervet til startafkast mellem 6,5 og 8,0 pct, hvilket ligger inden for de forventninger, Foreningen havde i forbindelse med børsprospektet. Værdiansættelsen af koncernens ejendomme sker løbende til dagsværdi efter DCF-metoden og i overensstemmelse med principperne i Finanstilsynets vejledning om finansielle virksomheders værdiansættelse af investeringsejendomme. Ledelsen har i forbindelse med årsafslutningen i samarbejde med eksterne ejendomsmæglere fastsat forrentningskravet ud fra markedsforholdene for den enkelte ejendomstype. Fem af koncernens ejendomme er desuden vurderet af eksterne valuarer. For det første har ejendomsmarkedet udviklet sig meget positivt gennem hele 2005, hvilket har betydet faldende afkastprocenter og stigende ejendomsværdier. Baggrunden for den positive udvikling er en kraftig efterspørgsel efter investeringsejendomme og en lav byggeaktivitet. Foreningen er i skattemæssig henseende udloddende, og der udloddes minimum det i henhold til Ligningslovens 16 udlodningspligtige beløb. Det medfører, at Foreningen ikke bliver skattepligtig. For regnskabsåret 2005 indstiller bestyrelsen en udlodning på 2,0 pct. svarende til det i børsprospektet forudsatte minimum. Medlemmernes formue udgjorde pr. 31. december mio. kr. 10

11 Begivenheder i 2005 Foreningen blev stiftet den 26. januar På den stiftende generalforsamling blev følgende valgt til foreningens bestyrelse: Bestyrelsesformand, cand. polit. Niels Roth (1957) Ejer stk. beviser i Foreningen. Stifter og senior-partner i fondsbørsvekselererfirmaet Leif Jensen & Co. (i dag en del af Carnegie Gruppen) ( ), administrerende direktør i Carnegie Bank A/S ( ), samt group head of investment banking i Carnegie Group, Stockholm ( ). Siden 2004 bestyrelsesarbejde i forskellige selskaber. Formand for bestyrelsen i Friheden Invest A/S (samt menigt medlem i to datterselskaber) og Neil Pryde Clothing A/S. Næstformand for bestyrelsen i TKD Nordeuropa A/S. Medlem af bestyrelsen i H+H International A/S, Ascio Technologies Holding A/S og SmallCap Danmark A/S (samt et datterselskab). Næstformand, cand. polit. Flemming Borreskov (1949) Ejer stk. beviser i Foreningen. Administrerende direktør for Fonden Realdania. Direktør i Realdanmark A/S ( ), direktør i Realkredit Danmark A/S ( ), direktør i PKA Pensionskassernes Administration ( ), konsulent i DJØF ( ) samt fuldmægtig i Miljøministeriet ( ). Formand for bestyrelsen for Bolius, Boligejernes Videncenter A/S, Dania Capital Advisors A/S, Gemini Residence A/S og Realea A/S. Næstformand for bestyrelsen for Fonden Dansk Arkitektur Center, Byggeriets Evaluerings Centers Fond. Medlem af bestyrelsen for DADES A/S og Kuben A/S. Bestyrelsesmedlem, cand. merc. Jesper Bo Hansen (1961) Ejer stk. beviser i Foreningen. Administrerende direktør og partner i Catella Property Denmark A/S. Administrerende direktør og ejer af Capitalforum A/S ( ), administrerende direktør og partner, Scandinavian Securities A/S ( ), projektchef, Baltica Finans A/S ( ) samt underdirektør H. Remmen Holding A/S ( ). Medlem af bestyrelsen for Catella Property Denmark A/S, European Executive Committee, Catella Property Group og Adept Water Technologies A/S. Bestyrelsesmedlem, cand. oecon. Frank Pedersen (1947) Ejer ikke beviser i Foreningen. Lektor ved Handelshøjskolen i Århus (1975-). Finansrådgiver, Credin ( ). Formand for ESSAM (European Summer School of Business Denmark), studieleder for cand. merc. studierne, prodekan for internationale aktiviteter (HHA), medlem af bestyrelsen for Jysk Valutarisk Forening samt konsulent for Finanssektorens Uddannelsescenter. Ved børsintroduktionen i marts blev der tegnet foreningsbeviser for nominelt 254 mio. kr. Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs var den 30. marts

12 L E D E L S E S B E R E T N I N G Foreningen har i overensstemmelse med den planlagte selskabsstruktur stiftet et holdingselskab Fast Ejendom Holding A/S med datterselskabet Fast Ejendom Danmark 1 ApS, der er ejer af de erhvervede ejendomme. Koncernregnskabet omfatter således Foreningen samt de to datterselskaber. Foreningen har indgået væsentlige samarbejdsaftaler med Realkredit Danmark (finansiering), Danske Bank (finansiering og gældsovervågning), Fionia Bank (emissionsbank, market maker og førelse af aktiebog) samt Cura Management (investeringsrådgivning og foreningsadministration). Strategien er at opbygge en bredt sammensat portefølje, hvorfor Foreningens midler med tillæg af fremmedfinansiering vil blive investeret i ejendomme. Investeringerne koncentreres i de væsentligste regioner på det danske ejendomsmarked, nemlig Hovedstadsregionen, Århus og Trekantområdet samt i mindre omfang Odense, Aalborg, Esbjerg og den Midt-Vestjyske akse (Viborg - Ikast - Herning - Holstebro - Struer). Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på beliggenhed (i pct. af den samlede dagsværdi) Begivenheder efter statusdagen Beliggenhed Aktuel andel Foreningen har gennem datterselskabet Fast Ejendom Danmark 1 ApS indgået betinget aftale om køb af tre bolig- og erhvervsejendomme til en samlet købesum på 57,2 mio. kr. Storkøbenhavn 40,6 Århus 46,6 Trekantsområdet 12,8 100,0 Der har ikke i øvrigt efter regnskabsperiodens udløb og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport fundet begivenheder sted, som i væsentlig grad påvirker resultatet eller balancen. Investeringsstrategi Den grundlæggende filosofi er at investere i danske ejendomme, hvor der efter Foreningens opfattelse er et gunstigt forhold mellem afkastet og den risiko, der er forbundet med investeringen. Det betyder, at Foreningen primært investerer i ejendomme, der på grund af størrelse, beliggenhed eller anvendelse ikke er udsat for større interesse fra institutionelle investorer eller kommanditselskaber. Foreningens investeringer har indtil videre været koncentreret i København og Århus og hovedsageligt i kontor- og lagerejendomme. Det skyldes primært, at ejendomsmarkedet, og dermed udbuddet af ejendomme, er størst disse steder. Foreningen har valgt at investere, når der viser sig en attraktiv mulighed, og arbejder samtidig med at tilpasse porteføljen til den langsigtede målsætning. I de områder, hvor der gennemføres investeringer, sker det typisk i klynger bestående af et antal ejendomme, som ligger tæt på hinanden. Foreningen investerer som udgangspunkt kun i ejendomme beliggende i byer eller i egne omkring byer med mindst indbyggere. 12

13 Foreningen investerer både i bolig- og erhvervsejendomme. Erhvervsejendomme omfatter ejendomme til brug for kontor, butik, lager og lettere produktion. Portefølje pr. 31. december 2005 fordelt på ejendomstype (i pct. af den samlede dagsværdi) Ejendomstype Aktuel andel Langsigtet målsætning Kontor 61, Butik 0, Lager og produktion 38, Bolig 0, Grunde 0,6 0 Foreningen har endnu ikke investeret i butiksog boligejendomme, idet der ikke har været tilstrækkeligt attraktive investeringsmuligheder i disse segmenter. Blandt andet har startforrentningen været væsentligt under Foreningens krav. Det skyldes en meget stærk efterspørgsel efter særligt disse ejendomstyper. bevæget sig ned under 6 pct. og for tilsvarende detailhandelsejendomme under 5 pct. Boligejendomme på attraktive placeringer i de større byer handles ofte til afkast på 2-4 pct. Og der er i løbet af 2005 set handler på et endnu lavere afkast. Det danske marked for investeringsejendomme ultimo 2005 Det danske marked for investeringsejendomme har i 2005 været præget af stor efterspørgsel efter egnede investeringsobjekter både fra private og institutionelle investorer. Ved Foreningens børsintroduktion var den forventede startforrentning 6-10 pct. for erhvervsejendomme og 5-6 pct. for boliger. Kravet til startforrentning har gennem 2005 været faldende som følge af den store efterspørgsel og et begrænset udbud af investeringsejendomme. Nettostartafkastet for første klasses kontorejendomme i København og Århus har Også for de ejendomstyper og beliggenheder, der indgår i Foreningens investeringsstrategi, er startafkastet faldende. For kontorejendomme uden for København ses der for disse ejendomme startafkast i niveauet 6-8 pct. og for lager og produktionsejendomme i niveauet 7-8 pct. Afkastet for boligejendomme udenfor København har bevæget sig ned til eller under 5 pct. Foreningens investeringer i 2005 er i al væsentlighed foretaget indenfor de forudsatte rammer. Det er dog forventningen, at startafkastet alt andet lige fortsat vil være under pres, samt at Foreningens fremtidige investeringer i visse tilfælde vil ske til lavere startafkast end hidtil. 13

14 L E D E L S E S B E R E T N I N G Startforrentning for de enkelte ejendomstyper (i pct.) Ejendomstype Primo 2005 Ultimo 2005 Kontor Butik Lager og produktion Bolig Blandede ejendomme Foreningen følger løbende markedet og undersøger investeringsmuligheder indenfor alle ejendomstyper, der er omfattet af Foreningens strategi. Forventninger til 2006 Den generelle højkonjunktur på det danske ejendomsmarked forventes at fortsætte i Der forventes fortsat et lavt renteniveau og kapitalrigelighed om end, der er risiko for en moderat rentestigning. For regnskabsåret 2006 forventer bestyrelsen et afkast før værdiregulering og skat på 6-7 pct. af medlemmernes formue. Der forventes et udbytte på 4 pct. Foreningen er i skattemæssig henseende en udloddende forening, og der skal som minimum udloddes det i henhold til Ligningslovens 16 C udlodningspligtige beløb for at opretholde skattefritagelsen. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere om, at bestyrelsen har til hensigt at udnytte den bemyndigelse, der er indeholdt i Foreningens børsprospekt, om at gennemføre en emission af foreningsbeviser på nominelt minimum 100 mio. kr. og maksimum 500 mio. kr. i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Kapitaludvidelsen skal give Foreningen mulighed for at øge investeringsvolumen, herunder at erhverve større enkeltejendomme samtidig med, at Foreningen ikke påføres en særlig risiko ved dominerende enkeltejendomme i porteføljen. En udvidelse af kapitalgrundlaget vil derudover medføre en reduktion af Foreningens omkostninger målt i procent af Foreningens formue. Indre værdi Foreningens indre værdi beregnes dagligt og offentliggøres ligeledes dagligt via fondsbørsen. Opgørelsen af indre værdi tager højde for ændringer i værdien af Foreningens aktiver og passiver opgjort til dagsværdi samt resultatet af den løbende drift, og har udviklet sig således over året: 30. juni , september , december ,31 14

15 Særlige risici Forretningsmæssige risici Foreningens driftsmæssige risici er primært svigtende lejeindtægter eller stigende driftsog vedligeholdelsesudgifter. De væsentligste risici for svigtende lejeindtægter er lejers opsigelse af lejemål, lejers mistede betalingsevne ved betalingsstandsning eller konkurs. I de fleste lejeforhold er risikoen for svigtende lejeindtægter reduceret gennem forudbetaling, garantier og/eller deposita. Langt de fleste lejeindtægter reguleres en gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Desuden indeholder en del lejekontrakter betingelser om en minimumsregulering uafhængig af den generelle prisudvikling. Denne type vilkår reducerer samlet den driftsmæssige risiko i perioder med lav inflation. De væsentligste risici vedrørende drifts- og vedligeholdelsesudgifter relaterer sig til større vedligeholdelsesarbejder, ombygningsudgifter i forbindelse med udskiftning af lejere og uforudsete omkostningsstigninger til ejendomsskat og forsikring. Markedsrisiko Ejendommene værdiansættes til dagsværdi. Dagsværdiberegningerne er baseret på Finanstilsynets gældende vejledning, og foretages efter DCF-metoden. Denne metode indebærer, at der udarbejdes et budget for 10 år for den enkelte ejendom, hvor der for hvert enkelt år tages højde for forudseelige ændringer i ejendommens indtægter og udgifter. Betalingsstrømmen diskonteres til nutidsværdi med det estimerede aktuelle afkastkrav til ejendommens aktuelle dagsværdi. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. Ca. 1/3 af ejendomsporteføljen bliver desuden hvert år vurderet af eksterne valuarer, som yderligere understøttelse af ledelsens skøn. Den vigtigste faktor ved dagsværdiberegningen er afkastkravet. I en periode med lav økonomisk vækst må der forventes faldende efterspørgsel efter erhvervslejemål, og dermed et stigende markedsbetinget afkastkrav. En stigning i afkastkravet fører til et fald i markedsværdien. En forøgelse af afkastkravet med ét procentpoint vil betyde, at værdien af hele ejendomsporteføljen reduceres med 45 mio. kr. Ejendomsporteføljen vil dermed blive reduceret fra de nuværende 290 mio. kr. til 245 mio. kr. Finansielle risici Foreningen styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder placering af overskudslikviditet. Koncernen optager udelukkende lån i danske kroner og er således ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser. 15

16 L E D E L S E S B E R E T N I N G Renterisici Koncernens investeringsejendomme belånes med op til 70 pct. af dagsværdien. Belåningen sker med op til 60 pct. i dansk realkredit og resten i dansk pengeinstitut. Ultimo regnskabsåret havde koncernen alene optaget realkreditbelåning. Realkreditbelåning er indtil videre foretaget i CIBOR 6 med halvårlig rentetilpasning uden afdækning af renterisici. Foreningen overvåger i samarbejde med Foreningens bankforbindelse løbende låneporteføljen og vurderer, hvorvidt der skal anvendes finansielle instrumenter til afdækning af renterisikoen. Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld fratrukket likvide midler, udgjorde ultimo regnskabsåret t.kr. Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2005 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 168 t.kr. Koncernen har opnået et kredittilsagn på samlet t.kr med Realkredit Danmark og Danske Bank, hvoraf t.kr. var udnyttet ultimo Forsikringsforhold Alle ejendomme i porteføljen er forsikret til deres fulde nyværdi. Hertil kommer dækning af brand, rørskade mv. Påvirkning af det eksterne miljø Det er ledelsens vurdering, at koncernen ikke har nævneværdig påvirkninger på det eksterne miljø. Foreningsforhold Foreningens kapital udgør nominelt t.kr. og består af foreningsbeviser á 100 kr. Foreningsbeviserne er ikke opdelt i klasser. Foreningsbeviserne er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode/isin, DK og navnet Fast Ejendom DEP BU, kortnavn, FEIDE. Da Foreningens nettorentebærende gæld er finansieret mod en 6 måneders rente, er der ikke nogen væsentlig kursrisiko knyttet til gælden. Likviditet Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af Foreningen. 16

17 Resultatopgørelse i kr. Note Resultatopgørelse Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme Omkostninger vedrørende investeringsejendomme Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Administrationsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Ændring i medlemmernes formue (Årets resultat) Resultat per foreningsbevis 4,41 Forslag til resultatdisponering 7 Foreslået udlodning for regnskabsåret Reserve for dagsværdiregulering af investeringsaktiver m.v Overført til næste år

18 Balance i kr. Note Balance 2005 Åbning , t.kr. A K T I V E R 8 Investeringsejendomme Langfristede aktiver Tilgodehavende hos lejere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt PA S S I V E R 12 Foreningskapital Reserve for investeringsaktiver m.v Overført resultat Foreslået udlodning for regnskabsåret Medlemmernes formue Udskudte skatteforpligtelser Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt

19 Opgørelse af medlemmernes formue i tusinde kr. Foreningskapital Reserve for investeringsaktiver Overført resultat Foreslået udlodning Medlemmernes formue Medlemmernes formue ved stiftelsen Overkurs ved stiftelsen Emissionsomkostninger ved stiftelsen Årets resultat (resultatdisponering) Medlemmernes formue

20 Pengestrømsopgørelse i kr. Note Pengestrømsopgørelse 2005 Driftsresultat Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Ændring i driftskapital Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af investeringsejendomme Pengestrømme vedrørende investeringer Indbetaling af foreningskapital Optagelse af prioritetsgæld Emissionsomkostninger Deposita, lejere Pengestrømme vedrørende finansiering Likvider

21 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. (Årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for børsnoterede virksomheder). Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Københavns Fondsbørs fastlagte oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, årsregnskabsloven og IFRSbekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for foreningen. Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra investeringsejendomme der måles til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt som beskrevet nedenfor. Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende øvrige relevante standarder og fortolkninger endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i nærværende årsrapport: IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger IFRIC 4, Fastlæggelse af hvorvidt en aftale indeholder en leasingkontrakt Det er ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige implementering af disse standarder og fortolkninger ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (foreningen) og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af foreningen. Foreningen anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. 21

22 N OT E R Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Skat Foreningen Foreningen foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningsloven 16c. Foreningen skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen. En eventuel afvigelse mellem det regnskabsmæssige resultat og udlodningen tillægges henholdsvis fradrages medlemmernes formue. Foreningen indgår således ikke i sambeskatningen mellem datterselskaberne Fast Ejendom Holding A/S og dettes datterselskab Fast Ejendom Danmark 1 ApS. Datterselskaber Årets skat i datterselskaber, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på medlemmernes formue med den del, der kan henføres til posteringer direkte på medlemmernes formue. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets skattepligtige indkomst anvendes de på balancedagen gældende skattesatser. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første ind regning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis afvikling af den enkelte forpligtelse. 22

23 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det revurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Resultatopgørelsen Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme indeholder årets indtægter ved udlejning af ejendomme. Hertil kommer opkrævede bidrag til dækning af fællesomkostninger. Indtægter vedrørende varmeregnskaber indregnes i balancen og påvirket således ikke driftsresultatet. Omkostninger vedrørende investeringsejendomme Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder alle omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, fællesomkostninger samt omkostninger til skatter, afgifter samt andre omkostninger. Dog afregnes omkostninger vedrørende varmeregnskaber over balancen. Værdiregulering af investeringsejendomme Værdiregulering af investeringsejendomme indeholder regulering til dagsværdi. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til outsourcing af administrative og ledelsesmæssige opgaver samt kontorholdsomkostninger benyttet ved administrationen af koncernen. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til koncernens hovedaktiviteter. 23

24 N OT E R Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortisationstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige betalinger tilknyttet det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af aktivet henholdsvis forpligtelsen. Balancen Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles på købstidspunktet til anskaffelsessum med tillæg af købsomkostninger og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdiregulering til dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen i linjen Værdiregulering af investeringsejendomme. Indtægtsførte værdireguleringer overføres til Reserve for investeringsaktiver under medlemmernes formue. indregnet som aktiv, og som medfører en forøgelse af dagsværdien opgjort umiddelbart før afholdelse af omkostningerne, tillægges anskaffelsessummen som forbedringer. Dagsværdien fastsættes efter en individuel vurdering af hver enkelt ejendom i porteføljen og opgøres med udgangspunkt i afkastbaserede værdiansættelser suppleret med eksterne mæglervurderinger. Minimum 1/3 af ejendomsporteføljen bliver hvert år vurderet af eksterne valuarer. Ved opgørelse af dagsværdien efter en afkastbaseret metode tages udgangspunkt i den tilbagediskonterede værdi af forventede lejeindtægter ved fuld udlejning i en 10 årig budgetperiode fratrukket forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger, som medgår til at oppebære lejeindtægterne. Der korrigeres i lejeindtægterne for skønnet tomgangsleje baseret på lejersammensætning og kontraktsbestand, ligesom forrentning af deposita og forudbetalt husleje tillægges. Likviditetsstrømmen tilbagediskonteres med et markedsbestemt afkastsats. Målingsmetoden følger Finanstilsynets retningslinier for finansielle virksomheders værdiansættelse af investeringsejendomme. Afholdte omkostninger, der tilfører en ejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til det tidspunkt, hvor ejendommen blev 24

25 Tilgodehavender Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til dagsværdien af det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og det beløb, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Udlodning Udlodning indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til nutidsværdi. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser, herunder bankgæld og leverandørgæld, måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. 25

26 N OT E R Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændringer i driftskapital, fratrukket den i regnskabsåret betalte selskabsskat henførbar til driftsaktiviteterne. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i foreningens kapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt udbetaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger. Segmentoplysninger Koncernen består af ét geografisk og aktivitetssegment, som er investering i erhvervs- og boligejendomme i Danmark ved køb, eje, udlejning og salg af sådanne ejendomme. Definitioner og beregningsformler Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansalalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005 samt IPD/ Dansk Ejendomsindeks definitioner. Afkastningsgrad 1 Resultat før finansielle poster ekskl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Afkastningsgrad 2 Resultat før finansielle poster inkl. værdiregulering af ejendomme i pct. af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider og andre rentebærende aktiver. Forrentning af medlemmernes formue Årets resultat i pct. af årets gennemsnitlige medlemsformue. Markedsrisiko Forskel i ejendomsporteføljens markedsværdi ved ét procentpoints øget gennemsnitligt afkastkrav. Renterisiko Stigningen i Foreningens årlige renteomkostninger ved en stigning i det gennemsnitlige renteniveau på ét procentpoint. Gennemsnitlig vægtet afkastkrav Vægtet gennemsnit af de afkastkrav, der er lagt til grund for værdiansættelsen af de enkelte ejendomme. Resultat af ejendomme Beregnet i forhold til samlede kvm. ultimo året. Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering, Beregnet i forhold til samlede kvm. ultimo året. Beregning af resultat pr. foreningsbevis er specificeret i note 6. 26

27 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Væsentlige regnskabsmæssige skøn I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet: Den vigtigste faktor ved dagsværdiberegningen er afkastkravet. En stigning i afkastkravet fører til et fald i markedsværdien. I en periode med lav økonomisk vækst må der forventes faldende efterspørgsel efter investeringsejendomme, og dermed et øget markedsbetinget afkastkrav. En forøgelse af afkastkravet med ét procentpoint vil betyde, at værdien af hele ejendomsporteføljen reduceres med 45 mio. kr. Medlemmernes formue vil dermed blive reduceret fra de nuværende 290 mio. kr. til 245 mio. kr. Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Dagsværdiberegningerne foretages efter en tilbagediskonteringsmodel (DCF-metoden). Denne metode indebærer, at der udarbejdes et budget for 10 år samt en terminalperiode for den enkelte ejendom, hvor der for hvert enkelt år tages højde for udsving i ejendommens indtægter og udgifter. Betalingsstrømmen og terminalperioden diskonteres til nutids værdi med det aktuelle afkastkrav, der gælder for den enkelte ejendom efter typer og beliggenhed, hvorved ejendommens aktuelle dagsværdi fremkommer. 27

28 N OT E R i kr. 3. Finansielle indtægter 2005 Renteindtægter af bankindestående mv Finansielle omkostninger 2005 Prioritetsgæld Andet Skat af årets resultat 2005 Aktuel skat 0 Ændring af udskudt skat i datterselskaber Skat af årets resultat kan forklares således: Resultat før skat Heraf resultat fra ej skattepligtige aktiviteter, Foreningen Permante afvigelser Beregnet 28 % heraf Resultat pr. foreningsbevis 2005 Resultat anvendt til beregning af resultat pr. investeringsbevis Gennemsnitligt antal udstedte foreningsbeviser, stk Gennemsnitligt antal egne foreningsbeviser, stk. 0 Antal beviser anvendt til beregning af resultat pr. foreningsbevis, stk

29 i kr. 7. Udlodning 2005 For regnskabsåret 2005 har bestyrelsen foreslået en udlodning på t.kr., svarende til 2 kr. pr. foreningsbevis, der vil blive udbetalt til medlemmerne umiddelbart efter afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 forudsat, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udlodningen er betinget af generalforsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 31. december Til rådighed for udlodning i foreningen Renter og udbytter modtaget i året Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Minimumsudlodning i henhold til Ligningslovens 16 C Foreslået udlodning Investeringsejendomme 2005 Dagsværdi Tilgang ved køb i året Årets dagsværdiregulering, netto Dagsværdi Lejeindtægter Direkte driftsomkostninger Reparation og vedligehold Dagsværdiregulering af investeringsejendom Nettoindtægter fra investeringsejendom Dagsværdien af investeringsejendommene pr. 31. december 2005 er opgjort på baggrund af en af Foreningen udarbejdet Discounted Cash Flow model. DTZ Egeskov & Lindqvist og Sadolin & Albæk, valuarer har gennemført vurdering af udvalgte investeringsejendomme, hvilke værdier er anvendt ved måling af de pågældende ejendomme. Øvrige ejendomme er værdiansat af ledelsen. Dagsværdien modsvarer et vægtet gennemsnitligt afkastkrav på 6,85 pct. Koncernens investeringsejendomme er stillet til sikkerhed for realkreditlån, som pr. balancedatoen andrager t.kr

30 N OT E R i kr. 9. Tilgodehavende hos lejere 2005 Tilgodehavende hos lejere efter nedskrivning Nedskrivning til imødegåelse af sandsynlige tab Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, svarende til nutidsværdien af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgodehavenderne forventes at indbringe. 10. Andre tilgodehavender 2005 Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Likvide beholdninger 2005 Bankindestående Koncernens likvide beholdninger består af indeståender i banker med høj kreditværdighed. Der vurderes således ikke at være nogen særlig kreditrisiko tilknyttet likviderne. Bankindeståender er variabelt forrentet. 12. Foreningskapital 2005 Foreningskapital Foreningskapital Foreningskapitalen består af foreningsbeviser a 100 kr. Foreningsbeviserne er fuldt indbetalte. Foreningsbeviserne er ikke opdelt i klasser. Der er ikke knyttet særlige rettigheder til foreningsbeviserne. Foreningsbeviser kan forlanges indløst. 30

31 i kr. 13. Udskudt skat 2005 Udskudt skat indregnet således i balancen: Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat Fordeling af udskudt skat i 2005 specificeres således (t.kr.): Indregnet i resultatopgørelse Investeringsejendomme m.v. til dagsværdi Fremførbare skattemæssige underskud Prioritetsgæld 2005 Gæld til realkreditinstitutter med pant i fast ejendom Prioritetsgælden er optaget som lån i danske kroner og forfalder i Der er aftalt afdragsfrihed til den 30. september Lånet forrentes med CIBOR 6 måneder. Bidraget udgør 0,3 pct. p.a. 15. Anden gæld 2005 Skyldig A-skat og AM-bidrag Revision Skyldig moms og afgifter Modtagne deposita fra lejere Mellemværende med ejendomsadministrator Andre skyldige omkostninger

32 N OT E R i kr. 16. Eventuelforpligtelse, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 2005 Sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme med dertil hørende produktionsanlæg og maskiner (tilbehørspant). Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme Kontraktlige forpligtelser Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har indgået aftale med Cura Management vedrørende administration og vedligeholdelse af foreningens investeringsejendomme. Administrationsvederlaget udgør en fast procentdel af Foreningens ejendomsbalance og andrager: 1,3 % p.a. af ejendomsbalancen op til 400 mio. kr. 1,0 % p.a. af den del af ejendomsbalancen, der ligger mellem 400 og 800 mio. kr. 0,7 % p.a. af den del af ejendomsbalancen, der overstiger 800 mio. kr. Cura Management er garanteret et minimumsvederlag på 1,5 mio. kr. pr. kvartal i de første to år efter kontraktens indgåelse. Ejendomsbalancen opgøres primo hvert kvartal og vederlag beregnes kvartalsvis forud og betales 14 dage efter starten af kvartalet. Kontrakten kan tidligst opsiges til ophør den 31. december Ændring i driftskapital 2005 Ændring i tilgodehavender Ændring i anden gæld mv Modregning af deposita fra lejere Likvider 2005 Likvide beholdninger

33 19. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter Koncernens risikostyringspolitik Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af finansielle risici vedrørende drift og finansiering. Vedrørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder, herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag, henvises til omtale under anvendt regnskabspraksis. Renterisici Realkreditbelåning er indtil videre foretaget i CIBOR 6 med halvårlig rentetilpasning uden afdækning af renterisici. Foreningen overvåger i samarbejde med Foreningens bankforbindelse løbende låneporteføljen og vurderer, hvorvidt der skal anvendes finansielle instrumenter til afdækning af renterisikoen. Koncernen optager udelukkende lån i danske kroner og er således ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser. Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2005 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 168 t.kr. Grundet den korte renteperiode vil rentefluktuationer inden for et normalt udsvingsområde ikke medføre væsentlige kursgevinster eller kurstab. Om koncernens rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser kan angives følgende aftalemæssige revurderings- eller forfaldstidspunkter afhængigt af, hvilken dato der falder først. 33

34 N OT E R Koncern Revurderings-/forfaldstidspunkt Kategori, mio. kr. 0-1 år 1-5 år >5 år Totalt Effektiv rente Obligationsbaseret gæld ,7% Kreditinstitutter, indeståender ,9-2,5% 31. december De effektive rentesatser er opgjort pr. balancedagen. Koncernen har på balancedagen ikke indgået finansielle kontrakter. Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig til primære finansielle aktiver. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Koncernen har fra sine lejere modtaget deposita på t.kr. til afdækning af kreditrisici. Posten Andre tilgodehavender vedrører fordringer på den danske stat. Den maksimale kreditrisiko er afspejlet i de regnskabsmæssige værdier af de enkelte finansielle aktiver, der indgår i balancen. Kategori, pr. 31/ , t.kr. Balanceværdi Maks. kreditrisici uden hensyntagen til sikkerhedsstillelser Tilgodehavender fra lejere Andre tilgodehavender For så vidt angår den afledte effekt af et ændret renteniveau i form af et ændret afkastkrav for koncernens ejendomme henvises til ledelsesberetningen afsnit Markedsrisiko. 34

35 20. Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem koncernen og nærtstående parter. 2005, t.kr. Admin. ydelse Rentetilskrivning Tilgodehavender Cura Management Cura Management A/S, inklusiv direktionen bestående af Lars Frederiksen og Bjarne Lynge Pedersen, er nærtstående part med betydelig indflydelse gennem managementaftale med Foreningen. Der er bortset fra managementaftale ikke andre transaktioner med dette selskab. Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Såvel tilgodehavender som gæld vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke i regnskabsåret realiseret tab på tilgodehavender hos nærstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til imødegåelse af sandsynlige tab. Der er i 2005 udbetalt kr i vederlag til foreningens bestyrelse. 21. Investorforhold Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har registreret følgende investorer med mere end 5 pct. af foreningskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Fonden Realdania, Nicolai Eigtvedsgade 28, 1402 København K, kapital pct.: 9,96 Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, 1256 København K, kapital pct.: 9, Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 35

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karré 1 ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karré 1 ApS Holmens Kanal 2-12

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere