Forholdet mellem kirke og stat i det århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d."

Transkript

1 Forholdet mellem kirke og stat i det århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: II. Del: Jens Rasmussen Side 1

2 I. Del: Forholdet kirke-stat: Man forestillede sig en kirkeforfatning, byggende på menighedsråd, provstiråd, Stiftsråd og et centralt kirkeråd. Denne struktur møder vi første gang hos H.N. Clausen i forslag fra 1825, og siden i D.G. Monrads mange forslag. Hovedparten af kirkeforfatningsforslagene taler ikke om en adskillelse af stat og kirke. Siden 1849 har det drejet sig om en vis selvstændighed i indre anliggender (vetoret) og rådgivende funktion i ydre anliggender. Der er tale om naturrettens forståelse (jf. S. Pufendorf, 1687 og H. Ussing, 1776). Skal et kirkeråd være besluttende i indre anliggender? Eller blot rådgivende? Jens Rasmussen Side 2

3 1) Grundloven af 1849: Der er to løfteparagraffer i Grundloven af 1849: Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov ( 80, nuværende 66). De fra Folkekirken afvigende Trossamfunds Forhold ordnes nærmere ved Lov ( 83, nuværende 69). Grundlovskomitéen bestod hovedsagelig af jurister. Komitéen havde langt mere indflydelse end Den grundlovgivende Rigsforsamlings øvrige medlemmer, herunder teologerne: På formuleringerne. Således løfteparagrafferne. De var ikke medtaget i regeringens grundlovsudkast (Monrad). På det repræsentative kirkeforfatningsprincip (jf. H. Matzens kirkeret, 1891). Jens Rasmussen Side 3

4 2) Kirkeforfatningsforslagene: De fleste kirkeforfatningsforslag i det 19. århundrede skelner ud fra naturretten mellem indre og ydre anliggender: Kirkens egne indre anliggender (liturgi, troslære, disciplin, herunder bispetilsyn, forkyndelse, sjælesorg, undervisning m.m.), hvor kirken skulle have afgørende myndighed. Kirkens ydre anliggender (økonomi, bygninger, lønninger m.m.) tog regeringen og Rigsdagen sig af gennem bevillings- og lovgivningsmagten. Det var modellen. Foreslået første gang i 1848 af Grundlovens fader, teologen D.G. Monrad. Blev siden fastholdt i de øvrige forslag om en kirkeforfatning. Jens Rasmussen Side 4

5 Kirkeforfatningsforslagene: Der blev i mange forslag især arbejdet med en model, hvor man søgte at etablere en kirkeordning, som startede ovenfra med rådgivende kirkeråd (Monrad, 1848; Clausen, 1849). Men også en model, som arbejdede nedefra (Birkedal, 1854/ Engelstoft, 1857): 1) menighedsråd. 2) Landemode (stiftsmøde/stiftsråd). Blev afprøvet i Fyens Stift. Ligeledes en model, der foreslog en hel løsning fra starten med menighedsråd, provstiråd, landemoder og landskirkeråd (Monrad, 1859; jf. H.N. Clausens forslag fra 1825). Jens Rasmussen Side 5

6 V. Birkedals forslag, 1854: Oprettelse af frivillige menighedsråd: Skulle høres ved præstevalg. Kirkeligt valgte biskopper udgør et kirkeråd: Hver biskop vælges indenfor hele Folkekirkens område, formentlig af gejstlighed og menighedsråd. Kirkerådet kan indgive forslag (initiativret), være rådgivende i alle kirkelige anliggender overfor staten og skal høres i alle kirkelige lovgivningssager. I alle stifter oprettes endvidere et udvidet landemode, dvs. et stiftsråd, forstået som et formøde til det egentlige landemode. Her kan stiftets biskop, alle provster og præster og én delegeret fra hvert menighedsråd mødes. Fri forhandling. Det egentlige landemode (biskop og provster) træder herefter sammen og beslutter sig. Stiftsrådet kan indgive forslag og være rådgivende i alle kirkelige anliggender overfor staten. Det vælger stiftets provster og biskop. Jens Rasmussen Side 6

7 C. Th. Engelstofts forslag, 1857 Oprettelse af obligatoriske menighedsråd: Skulle høres ved præstevalg. Landemoderne udvides til stiftsråd med deltagelse af præster og læge. Alle med stemmeret: Menighedsrådene og præsterne vælger provstivis hver én delegeret. Tæller provstiet mere end 20 sogne vælges to delegerede. Alle menighedsrådsmedlemmer og præster kan på et formøde deltage i stiftsrådets forhandlinger uden stemmeret. Fri forhandling. Stiftsrådet kan indgive forslag (initiativret), være rådgivende i alle kirkelige anliggender overfor staten og skal høres i alle kirkelige lovgivningssager. Et landskirkeråd består indtil videre af biskopperne. Har kun samme kompetencer som stiftsrådene. Jens Rasmussen Side 7

8 Forslagene fra to kirkekommissioner: Forslaget fra kirkekommissionen i indeholdt både sognebåndsløsning, menighedsråd (støtte præsten, frit kirkeligt fattigvæsen m.v.) og kirkeråd. Kirkerådet skulle i indre anliggender (liturgi, lære, disciplin) sammen med kongen have besluttende myndighed; rådet indstillede og kongen godkendte som den formelle lovgivningsmyndighed. Man ville fratage Rigsdagen besluttende lovgivningsmyndighed. Kirkerådet var rådgivende i kirkens ydre anliggender, hvor Rigsdagen havde den besluttende myndighed. Kirkerådet blev valgt ud fra paritetsprincippet, dvs. lige mange gejstlige og læge medlemmer. Jens Rasmussen Side 8

9 Forslagene fra to kirkekommissioner - fortsat: Der var ikke principiel enighed om et kirkeråd i 1868-kommissionen. Ingen i kommissionen ønskede menighedsråd (kun få frivillige råd iflg. cirk. fra 1856). Et flertal indstillede følgende vedr. kirkeråd (imod var de grundtvigske): Fraveg kirkerådets (og kongens) besluttende myndighed i indre anliggender (jf forslaget), og erstattede den med kirkerådets vetoret (jf. Monrads forslag, 1859). Kirkerådet var i alle anliggender rådgivende over for Rigsdagens besluttende myndighed (jf. Monrad, 1848 m.fl.). Paritetsprincippet mellem gejstlige og læge var opgivet (jf forslaget). H.N. Clausen og H.L. Martensen stemte derfor imod hele forslaget. Jens Rasmussen Side 9

10 3) En kirkeforfatning nedefra? Der sker mod slutningen af det 19. århundrede en transformation: Længe har interessen samlet sig om en forfatning opbygget ovenfra (jf kirkekommissionen), men den skifter nu pga. tidens folkelige krav til nødvendigheden af en forfatning ordnet nedefra (jf. D.G. Monrad i Det kirkelige Råd, oprettet 1883). Denne udvikling er med til at bane vejen for J.C. Christensens menighedslov i 1903, der opretter obligatoriske menighedsråd, og som har sine forudsætninger i 1880 ernes og 1890 ernes forhold. J.C. Christensens sognekirkelige anskuelse med plads til de ukirkelige (jf. J.P. Mynster og M. Pontoppidan) sejrede over de kirkelige retningers frygt for indflydelsen fra de ukirkelige i menighedsrådene. Jens Rasmussen Side 10

11 Den politiske aftale om menighedsråd: Vedtagelsen af menighedsrådsloven i 1903 var et kompromis mellem Venstre og Højre i Rigsdagen. Rådenes opgaver blev: Rådgivende ved præstevalg, indflydelse på gudstjeneste og undervisning, kirkens opvarmning, visitatser. Kvinder: valgret/valgbarhed. Loven var gjort midlertidig. Med i aftalen var en følgelov, der gjorde menighedsrådsloven tidsbegrænset fra 1. januar 1904 til udgangen af Menighedsråd permanente fra Højre ønskede en kirkeforfatning. Derfor gik kompromiset i 1903 også ud på, at menighedsråd var 1. del af processen, og et landskirkeråd var 2. del. Herom forhandles i Det kirkelige Udvalg, valgt repræsentativt. Jens Rasmussen Side 11

12 Det kirkelige Udvalg forslag 1907 Forslag om et rådgivende repræsentativt kirkeråd (svarer til 1868-kirkekommissionens forslag: rådgivende, men vetoret). Imod stemte 3 missionske og 6 grundtvigske. 24 stemte for: Kirkerådet: Er Det fælles Organ for Folkekirken. Kirkerådet afgiver betænkning før lovforslag om kirkelige anliggender fremsættes. Kirkerådet skal høres ved kgl. anordninger (dvs. indre anliggender). Kirkerådet har vetoret overfor alle anordninger om rent indre kirkelige Anliggender og Forhold under Overvejelse. Kirkerådet har initiativret: Kan rette henvendelse til regering og Rigsdag. Jens Rasmussen Side 12

13 Kirkeforfatningsforslag fra Lå på linje med 1868-forslaget rådgivende, men vetoret, afgivet af et mindretal (9 ud af 26 medlemmer - især Kirkeligt Centrum): Kirkerådet: Høres om ethvert lovforslag i alle kirkelige anliggender. Høres ligeledes om forslag vedrørende skolen, ægteskabet og helligdagene (nyt). Høres om kgl. forordninger vedr. alle kirkelige anliggender. Vetoret vedr. spørgsmål af Indre kirkelig Art. Indstille størrelsen af ligningsbeløb for kirken (nyt). Jens Rasmussen Side 13

14 II. Del: De kirkepolitiske perspektiver Det er ikke lykkedes i det århundrede konkret at give den lovede kirkeforfatning og føre det til en egentlig lovbehandling. Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret (1986): Når en kirkeforfatning aldrig er blevet gennemført hænger det sammen med at der hverken i befolkningen eller indenfor gejstligheden er noget stærkt og enigt ønske herom. Indenfor grundtvigske kredse er der afgjort modstand mod tanken herom. Jens Rasmussen Side 14

15 Status: Folkekirken en statsanstalt Folkekirken er forblevet en almindelig forgrening af den offentlige forvaltning - dvs. en statsanstalt. Det drejer sig især om følgende områder: Folketingets lovgivningsmyndighed. Tilsyn med Danske Lovs bekendelsesskrifter gældende for Folkekirken (på baggrund af biskoppens indstilling i læresag). Autorisation ved kongelige anordninger med hensyn til liturgi, bibeloversættelse osv. (de indre anliggender). Kirkeministeriets fastsættelse af kirkens samlede økonomi og bevilling på finansloven: Fællesfonden. Med indtægter fra statstilskud og landskirkeskat. Jens Rasmussen Side 15

16 I sidste halvdel af det 20. århundrede har forslag om stiftsråd fået en del opmærksomhed. Strukturkommissionens forslag i 1971: Man vil i kølvandet på kommunereformen af 1970 ændre i provstistørrelser og indføre provstiråd. Det blev dog kun til mindre ændringer. Endvidere skal man have stiftsråd til det stiftskirkelige, der som noget nyt skulle ansætte institutionspræster, kirkekonsulenter m.m. Altså rent praktiske opgaver. Langt mindre end i forslagene fra 1800-tallet om stiftsråd (f.eks. hos Vilh. Birkedal og E. Th. Engelstoft). Det nye i 1971 er, at præsterne er gledet ud af rådet: Stiftsrådet skulle bestå af biskop (født formand), stiftsamtmand og læge medlemmer, valgt iblandt medlemmerne af provstiudvalgene. Jens Rasmussen Side 16

17 Stiftsråd i 2009: Reglerne om et repræsentativt stiftsråd: Lovbekendtgørelse om Folkekirkens økonomi af 17. juni 2009: Kompetencerne i 2009-loven er kommunikation, formidling, undervisning, IT, medier, det mellemkirkelige osv. Opgaverne er igen mindre end forslagene fra 1800-tallet. Stiftsrådene (tidligere landemoderne) i 1800-tallet: Stiftsrådet har en rådgivende funktion ved kirkelige lovforslag. Betænkning sendes til landskirkerådet, eventuelt direkte til regeringen. Stiftsrådet har initiativret. Det kunne indsende andragender til Rigsdag og regering. Der er med andre ord endnu et stykke vej, før man når samme kompetencer for nuværende stiftsråd, som man nærede i 1800-tallets sidste halvdel. Jens Rasmussen Side 17

18 Forslaget fra Selskab for Kirkeret henviser til Kirkens Mund og Mæle (1992): Kirkemødet består i kirkeretselskabets forslag af de 168 valgte medlemmer af stiftsrådene, efter samme princip som i Kirkens Mund og Mæle. Dette kirkemøde er debatforum, hvor de store linjer lægges: Kirkemødet har diskussionsret og afholdes årligt. Kirkemødet udgør endvidere den valgforsamling, der skal vælge halvdelen af kirkerådet (anden halvdel af dette kirkeråd udpeges af biskopperne og de teologiske fakulteter). Jens Rasmussen Side 18

19 Selskab for Kirkeret nyt forslag om kirkeråd: Paritetsprincippet: Kirkerådet består af 16 medlemmer, 8 læge og 8 gejstlige. Halvdelen udpeges af kirkemødet og resten af biskopperne og de teologiske fakulteter. Kirkerådet autoriserer selv sine ritualer. Er besluttende i indre anliggender. Dronning og minister skal ikke længere underskrive. Kirkerådet får initiativret til nye forslag. Kirkens bånd til staten bevares: Statens tilskud til lønninger omlægges til bloktilskud. Folkekirken beholder begravelsesvæsen og civilregistrering. Kirkerådet fastsætter landskirkeskatten. Fællesfonden Folkekirkens pengetank overgår fra kirkeministeriet til Kirkerådet. Jens Rasmussen Side 19

20 Vurdering af kirkeretselskabets forslag: Kirkerådet er besluttende i indre anliggender og delvis i økonomi, men rådgivende i ydre anliggender. Folkekirken er fortsat en del af den offentlige forvaltning. Forslaget går længere end andre forslag fra det århundrede: Tættest på dette forslag anno 2011 kommer kommissionens forslag fra 1854, hvor kirkerådet og regenten i indre anliggender er besluttende (rådet indstiller og regenten godkender). Et rådgivende kirkeråd vil sikre det eksisterende forhold mellem stat og kirke - med Folkekirkens fortrinsstilling. Et besluttende kirkeråd i indre anliggender og økonomi vil løsne forholdet mellem stat og kirke. Der er mellemregninger : 1) Dronningens bånd til kirken løsnes hun er ikke længere en selvskreven del af anordningsområdet. 2) Biskoppernes lutherske tilsynsembede må afgive magt. Kompetence i liturgi og lære må afgives til kirkerådet. Jens Rasmussen Side 20

21 Regeringens kommissorium, dvs. instruks af 10. sept. 2012: Instruksen pålægger det nedsatte regeringsudvalg at komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Udvalget skal ifølge instruks se på økonomiske og indholdsmæssige forhold, herunder indre anliggender. Der er fremkommet oplysninger om fire modeller: Den nuværende ordning, bisperådsmodel, lille kirkerådsmodel og store kirkerådsmodel. Vurdering: Tilsyneladende betragtes den nuværende Styringsstruktur som utilstrækkelig. Jens Rasmussen Side 21

22 Den fynske stiftsrådsmodel (jf. Inspireret af V. Birkedals forslag og af C. Th. Engelstofts forslag. Nuværende forudsætning: menighedsråd, provstiråd og stiftsråd i samarbejde med biskoppen. Det lutherske bispeembedets tilsynspligt og dronningens rolle opretholdes. Spørgsmålet er om et centralistisk kirkeråd kan undværes? Her kan opstilles et forsøg: Et landskirkenævn, landets biskopper: Rådgivende ved kirkelig lovgivning. Rådgivende vedr. lære og liturgi efter indstilling fra stiftsrådene. 10 stiftsrådsforsamlinger: Alle stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer kan deltage. Et årligt møde med anbefalinger til stiftsrådet. Emner der vedr. stiftet kan være: Folkekirkens økonomi, provste- og bispevalg, kirkelige initiativer som konfirmation, undervisning, kommunikation m.m. 10 stiftsråd (efter det repræsentative princip): Rådgivende ved lovgivning. Besluttende i kirkens lokale økonomi (penge fra fællesfonden fordeles mellem stiftsrådene) og i alle lokale kirkelige anliggender (biskoppen har dog vetoret vedr. tilsynspligten, og læresager skal indstilles til landskirkenævn). Et centralt økonomiudvalg laver regnskab og budget med ansvar over for regering og folketing. Udvalget består af valgte repræsentanter for alle stiftsråd. Udvalget fordeler fællesfondens midler til stiftsrådene efter vedtagne retningslinjer i stiftsrådene (godkendt af kirkeministeren). Nævnet indstiller landskirkeskatten til kirkeministerens og stiftsrådenes godkendelse (godkendes med mindst 2/3 flertal). Jens Rasmussen Side 22

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Hvor folket er, må kirken være

Hvor folket er, må kirken være Hvor folket er, må kirken være Et debatoplæg fra Grundtvigsk Forum, oktober 2011 Den lokale forankring og det personlige møde er folkekirkens styrke. Folkekirken lever af relationer, hvor især den personlige

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

Religionstolerance og religionsfrihed 591

Religionstolerance og religionsfrihed 591 Religionstolerance og religionsfrihed 591 Nielsen«. Lad os under alle omstændigheder håbe på, at Inger Sørensen forsætter sin kulturhistorisk så betydningsfulde indsats. Til sidst skal kun nævnes, at noter

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere