Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Aarhus Krisecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Aarhus Krisecenter"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Aarhus Krisecenter 10. november 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aarhus Krisecenter Tilbudstype og form Aarhus Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Krisecentret er et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder, drevet efter Lov om Socialservice 109 Adresse Søndervangen 92, 8260 Viby J Telefonnummer adresse Web adresse Lederens navn Jette Sølvhøj Antal pladser Aarhus Krisecenter har plads til 16 kvinder og deres børn. Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Tilsynet finder sted torsdag den 18. august 2011 i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 13. Hvornår og hvordan er tilsynet varslet Tilsynet er varslet ved telefonisk aftale 30. juni 2011 med forstander Jette Sølvhøj, og ved brev af samme dato. Deltagere i tilsynet Ved besigtigelse deltager de tilstedeværende brugere, medarbejdere og leder Jette Sølvhøj. Ved dialogmøde deltager en bruger. Ved tilsynsmøde deltager forstanderen Jette Sølvhøj, stedfortræder Ingelise Allentoft og medarbejder Vibeke Jørgensen. Fra tilsynsenheden deltager konsulenterne Hanne Ansbjerg og Gunner Simonsen.

2 Tilbuddets brugergruppe Følgende beskrivelse er hentet fra Krisecenterets informationsmateriale: Krisecentret tilbyder omsorg og beskyttelse til voldsramte kvinder af både dansk eller anden etnisk herkomst og deres eventuelle børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold samt tvang i forhold til økonomi. Kvinden skal være i stand til, at tage vare på egne børn, og kunne rumme at leve i et fællesskab på krisecenteret. Kvinder med aktivt misbrug, eller en ubehandlet psykiatrisk diagnose, kan ikke have ophold på krisecentret. Forstanderen oplyser, at der årligt indskrives mellem 140 og 150 kvinder. De kvinder, som benytter sig af krisecentret, er i alle aldre og af forskellig etnisk herkomst og fra forskellige samfundslag. Der er hovedvægt af kvinder fra belastede miljøer. Volden overfor kvinderne er som regel fra personer i nære relationer. Materiale der har indgået i forberedelse Oplysninger fra Tilbudsportalen. Oplysninger fra Aarhus Kommunes Hjemmeside Tilsynsrapport for varslet tilsyn den 26. januar 2010 Krisecentrets pjecer til besøgende, håndværkere, skole og daginstitutioner. Krisecentrets nyreviderede pjece VÆRD AT VIDE, som udleveres til centerets brugere. Kopi af Arbejdsmiljø Handlingsplan APV fra 2. kvartal 2011, samt følgeskrivelse fra forstander Jette Sølvhøj. Kopi af Krisecentrets invitation til en tidligere bruger med tilbud om dialog med Tilsynet. Kopi af referater fra personalemøder 1. og 8. juni, 27. juli og 10. august Kopi af referater fra beboermøder 4. august og 11. august Kopi af retningslinjer for personalet i ferieperioden fra 1. juli til 1. september Ved tilsynet udleveres Kopi af intern guide for afvikling af overlap. Kopi af fokuspunkter fra supervision 15. juni 2011 til brug ved personalemøder. På hvilke måder har det været muligt at opleve det sociale liv og samspil i tilbuddet Ved tilsynet opleves det sociale spil og samliv, som det udspiller sig en hverdagsformiddag, hvor mange af kvinderne har ærinder ude af huset. Forstanderen viser de tilsynsførende rundt under besigtigelsen, og undervejs er der kort kontakt til to brugere og en pårørende, til enkelte børn og til de tilstedeværende medarbejdere. De tilsynsførende oplever i kulissen, hvorledes krisecentret tager imod en nyankommen kvinde. Beboelsesetagerne, herunder en beboet og en indflytningsklar lejlighed samt fællesarealer og personale rum er besigtiget. Efter de tilsynsførendes valg er kælderen med vaske- og depot rum ikke besigtiget, ligesom fælleslokalerne i nabobygningen ikke er besigtiget, da lejemålet der er opsagt. 2

3 På hvilke måder har der været kontakt og dialog med tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og ledelse Ved besigtigelsen er der kortvarig kontakt med enkelte brugere og deres børn. En kvinde leger med sine børn i fællesstuen. I forbindelse med at en kvinde viser sin lejlighed frem, er der en kort dialog med de tilsynsførende. En kvinde tager imod tilbuddet om dialog med tilsynet, og har en egentlig samtale med de tilsynsførende om forhold vedrørende opholdet på krisecentret. Kvindens udtalelser og synspunkter er i forbindelse med tilsynet videregivet til ledelsen af krisecentret. De tilsynsførende har haft dialog med de tilstedeværende medarbejdere og forstanderen om krisecentrets forhold ved besigtigelsen og ved efterfølgende tilsynsmøde. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender denne rapport til forstander Jette Sølvhøj, som sikrer at rapporten er til rådighed for Aarhus Krisecenters brugere, medarbejderne og bestyrelsen. Tilsynsenheden anbefaler, at rapporten er genstand for orientering og drøftelse på kommende husmøder, MED-udvalgsmøder og bestyrelsesmøder. Tilsynsenheden sender tilsynsrapporten til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, og til Socialforvaltningens ledelse ved Socialchef Steinar Eggen Kristensen og konstitueret sekretariatschef Lotte Lyhne samt Familier, Børn og Unge ved søjlechef Ann-Britt Wetche. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Pædagogik, omsorg og pleje Tilbuddets pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige målsætninger og praksis Ifølge oplysninger fra Tilbudsportalen tilbyder Aarhus Krisecenter for voldsramte kvinder fysisk beskyttelse og psykisk omsorg til afklaring og bearbejdning af akut familierelateret vold. Der tages udgangspunkt i den enkelte kvinde, og eventuelle børns aktuelle situation og individuelle behov. Det fremgår ligeledes af Tilbudsportalen, at der er respekt for kvindens integritet, kulturelle tilhørsforhold og egen oplevelse af livssituation. Kvinderne må under opholdet selv kunne tage vare på egne basale fornødenheder og drage omsorg for egne børn. Krisecentret har åbent hele døgnet, hvor man kan henvende sig telefonisk eller personligt med henblik på rådgivning eller indflytning. De tilsynsførende får ved tilsynets start en briefing om, hvordan dagen aktuelt ser ud. Der orienteres om, at Krisecenteret i løbet af natten har fået henvendelser, som bliver til to indflytninger. Den ene er ankommet og den anden, som er meldt via skadestuen, ventes i løbet af formiddagen. Der findes velorganiserede oplysninger på oversigtstavle, hvoraf det fremgår, hvem der beboer de enkelte lejligheder, og relevante faktuelle oplysninger, herunder hvem der er inden for, og hvem der er uden for den fysiske sikkerhed og i hvilket ærinde. Det er de tilsynsførendes oplevelse og indtryk, at opgaverne ved modtagelsen af nye er velorganiserede; at medarbejderne ved hvordan og hvem der skal tage imod de nyankomne. Ud over den fysiske beskyttelse med sikrede adgangsforhold, mulighed for anonymitet for kvinden, samarbejde med politiet og sikkerhedsprocedurer ved henvendelser, yder krisecentret også et tilbud om samtaler om den aktuelle voldsproblematik og om støtte til afklaring af kvindens situation. 3

4 På krisecentrets hjemmeside oplyses, at der med udgangspunkt i beboernes aktuelle situation og individuelle behov ydes rådgivning og vejledning. Dette primært omkring skilsmisse og separation, forældremyndighed, samvær, økonomi, boligforhold og børnenes situation. Det oplyses ved tilsynet, at nye beboere tildeles to kontaktpersoner, og at disse i samarbejde med kvinden finder frem til de aktuelle behov for støtte, og laver aftaler om det videre samarbejde, herunder også eventuel støtte ved henvendelse til myndigheder. Der er i et begrænset omfang mulighed for, at medarbejderne kan ledsage kvinden uden for krisecentret, og der gives eksempler på, at man har valgt at følge en kvinde som bisidder ved fremmøde i Statsforvaltningen, hvor der søges om ændrede samkvemsregler. Der er ved krisecentret opmærksomhed på, hvorledes de medbragte børnene trives. Det fremgår af hjemmesiden, at der er ydelser, som specielt er rettet mod børnene. Der er samtaler med børnepædagogerne i forhold til de oplevelser, som børnene har haft. Børn, der har ophold på et krisecenter, har krav på et samtaleforløb ved en psykolog. Ved Aarhus Krisecenter er det forstander og børnepædagogerne, der visiterer til denne ydelse. Der er ligeledes mulighed for at give støtte til mor - barn relationen, at give råd og vejledning i forhold til barnets situation og reaktion i forbindelse med ophold på krisecentret, og at yde støtte til kvindens samarbejde med skole og daginstitutioner. I den daglige praksis aftales samtaler på bestemte tidspunkter, men der vægtes stor tilgængelighed. Der orienteres ved tilsynet om, at vagtkontoret altid er åbent for kvinderne, hvis der er behov for hjælp. Er medarbejderen optaget af et andet gøremål, oplyses det på døren, hvor medarbejderen er henne i huset. I forhold til indholdet i og organisering af tilbuddet udtrykker en medarbejder, at der er en tematik i forhold til hvordan man bedst muligt støtter de voldsramte kvinder. I et spekter fra rådgivning til terapi skal der findes balancer i mellem fokus på følelser og på tanker og handlinger. Konkret kommer dette til udtryk i forhold til en vægtning af, hvor man som medarbejder lægger betoning i forhold til følelser; vrede, sorg og til fremtid. Man søger mod at nedtone at kvinderne gør sig til ofre i deres egen selvforståelse, og at arbejde med, at de ikke fastholdes i offerrollen. Med udgangspunkt i oplysninger i materiale om tilbuddet, og efter dialog med medarbejdere og ledelse, er det de tilsynsførendes indtryk og vurderinger, at der ved Aarhus Krisecenter er god overensstemmelse i mellem de beskrevne og formulerede intentioner om indholdet i den ydelse som ønskes leveret, og den praksis, som udmøntes i det konkrete tilbud, som kvinderne modtager. Aktiviteter og kontakt Under opholdet på krisecentret er det obligatorisk for kvinderne at deltage i et ugentligt husmøde. Derudover er der tilbud om temaaften om mandagen, hvor der ofte er afspænding eller et tema, som kvinderne har bedt om. Det kan eksempelvis handle om børnebidrag, forældremyndighed, og andet som kvinderne finder vigtigt. Temaaftenerne er meget velbesøgte. Søndag formiddag arrangerer medarbejderne brunch med hjemmebagte boller, og hvor kvinderne selv er behjælpelige med at sætte på bordet og rydde af igen. Her er som oftest alle beboere og alle børn til stede. I julen, ved påske, ramadan, fastelavn og halloween, holdes der ekstra arrangementer. I dagligdagen har familierne ofte kontakt med hinanden, og her er plads til spontan hygge og mulighed for fælles madlavning. Dette samvær kan også være problematisk, da der kan forekomme konflikter kvinderne i mellem, og ind i mellem på et niveau, 4

5 hvor medarbejderne må træde i karakter for at genoprette ro og orden. Oftest er samværet konstruktiv, og kvinderne støtter hinanden. Sprogbrug og omgangsformer i tilbuddet Ved tilsynet orienteres der om, at medarbejdernes kommunikation med kvinderne er et metodisk fagligt værktøj, hvor man bevidst tilstræber en åben og klar kommunikation. Dette eksemplificeres med beskrivelse af en positionering, hvor der er opmærksomhed på at være aktivt lyttende, at spørge ind til hvad det handler om for den enkelte, og at kunne holde sig på sin egen banehalvdel. Med mange børnefamilier i huset, og hvor alle i fællesskabet per definition er i krise, er der muligheder til stede for et højt konfliktniveau. Ved krisecentret er der formuleret husregler og forventninger til kvinderne under opholdet til at regulere samværet. I pjecen Værd at vide udtrykkes det bland andet således: Vi ønsker, at eventuelle uenigheder eller konflikter bliver løst på en respektfuld og hensynsfuld måde. De tilsynsførende oplever ved tilsynet, hvorledes en nyankommen kvinde får en professionel sikker og meget imødekommende modtagelse af de tilstedeværende medarbejdere. Efter dialog med medarbejdere og efter at have overværet samspil mellem medarbejdere og brugere, er det de tilsynsførendes indtryk og vurdering, at omgangsform og sprogbrug er respektfuldt og omsorgsfuldt. Brugerindflydelse Krisecentrets karakter med mange skiftende brugere og med midlertidige ophold af varieret længde har den følge, at det i meget stort omfang er krisecentret, der definerer rammer for opholdet, og for graden af brugerindflydelse. Kvinderne får stillet en lejlighed til rådighed, og skal selv sørge for egen husholdning. På de obligatoriske husmøder en gang om ugen, er der mulighed for at drøfte forhold, der er fælles for brugerne under opholdet. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Det oplyses ved tilsynet, at der er husregler ved krisecentret, hvor det præciseres, at der ikke må nydes alkohol ligesom brug af narkotika ikke accepteres. I forhold til rygning er der en rygepolitik, der beskriver, hvor man må - og ikke må ryge. Det har hidtil været mulighed for rygning hele døgnet i et særligt rygerum. Dette ændres nu det til, at man kan ryge udenfor i haven fra klokken 8.00 til klokken Det oplyses, at man påtænker at etablere en adgangskode ved havedøren, så kvinderne fremover kan komme den vej ind, når de har været ude at ryge om natten. Forstanderen orienterer om, at kvinderne selv håndterer medicin til eget og til eventuelle børns brug, og at der ikke gives dispensation for den regel. For at højne sikkerheden om opbevaring af medicin og andre personlige værdier, er der nu etableret aflåselige medicin- og pengeskabe i hver lejlighed. Medarbejderne har også adgang til de aflåste skabe, men låser sig kun ind, hvis der er mistanke om noget uregelmæssigt, eller når en kvinde er fraflyttet. Der er ved dette tilsyn fokus på, at medarbejdere, der udøver sundhedsfaglig virksomhed, skal indrapportere utilsigtede hændelser. Det undersøges, hvorledes Aarhus Krisecenter sikrer at medarbejderne har fokus på og viden om, hvad der er en utilsigtet hændelse, og at der sker en rapportering af hændelsen. Efter drøftelse er det de tilsynsførendes vurderinger, at der ikke ved krisecentret er det fornødne kendskab til, hvad der er en utilsigtet hændelse, og hvorledes en sådan hændelse indberettes. Det anbefales derfor at Aarhus Krisecenter orienterer sig såvel 5

6 i Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v., som i Vejledning nr. 1 af 3. januar 2011, Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.. Brugerøkonomi I forbindelse med ophold på Aarhus Krisecenter betaler kvinderne selv for logi og egen forsørgelse. Ved seneste tilsyn ved krisecentret i januar 2010 anbefalede tilsynet at Aarhus Krisecenter undersøgte om praksis ved døgnmedarbejdernes modtagelse af opholdsbetaling uden for kontortid var i overensstemmelse med Socialforvaltningens Instruktion vedrørende håndtering af brugernes midler. Krisecentret har som opfølgning på denne anbefaling efterfølgende orienteret tilsynet om, at det ved Aarhus Krisecenter er ansat en administrativ medarbejder, som er til stede på Krisecenteret i 4 ud af 5 arbejdsdage. Derfor er det som udgangspunkt muligt for alle beboere at komme i kontakt med medarbejderen, og have mulighed for at betale direkte til denne. Ved dette tilsyn bekræfter en dialog om praksis, at kvinderne betaler kontant på kontoret, hvorfra der kvitteres for betalingen. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Krisecentret er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det oplyses ved tilsynet, at der ikke har været episoder, hvor der overfor krisecentrets brugere har været udøvet magt eller er foretaget andre indgreb i forhold til selvbestemmelsesretten. Ved tilsynet gives der udtryk for, at krisecentret er et trygt sted at arbejde, at der ikke forekommer trusler og lignende mod medarbejderne. Samarbejde med pårørende Krisecentret inddrager pårørende i det omfang, det er relevant og muligt og i overensstemmelse med, hvordan kvinderne hver især ønsker det, og giver tilsagn til det. En medarbejder giver udtryk for, at det at samarbejde med pårørende er en del af et helhedssyn, som er grundlæggende for det stillads, der skal være med til at støtte kvinderne, således at de får overskud til at agere i egen livssituation. Krisecentret har haft temaaftener om relationer og netværk. Krisecentret støtter kvinderne i at tage kontakt til gamle netværk, hvis det skønnes at give mening i forhold til at styrke kvindens relationsopbygning konstruktivt, og derved være med til at skabe mulighed for at leve et liv uden vold og trusler. Eksternt samarbejde Ved tilsynet orienteres om et godt og konstruktivt samarbejde med Aarhus Politi. Dette samarbejde har blandt andet resulteret i, at krisecentret råder over en overfaldsalarm med direkte forbindelse til politiet. En alarm som udleveres som sikkerhed til kvinder, som har kortere ærinder udenfor krisecentret, og hvor der er et klart trusselsbillede, og kvinden derfor er særligt udsat. Aarhus Universitetshospital omtales som en samarbejdspartner, da der herfra er opmærksomhed på at orientere kvinder, som henvender sig ved skadestuen med fysiske skader om Aarhus Krisecenters tilbud. Under hensyn til det aktuelle trusselsbillede for familien er det muligt, at børn som kvinderne medbringer, kan få undervisning under opholdet, idet der med velvilje fra lokal skoleleder er aftalt et skoletilbud. 6

7 Der omtales et dilemma i forhold til at være et anonymt tilbud, og samtidigt have underretningspligt i forhold til oplevelser og bekymringer i forhold til medbragte børn. Dette løses i praksis med en åbenhed over for kvinden om bekymringerne, og ligeledes åbenhed omkring hvad der gives videre, når der sendes underretninger til socialforvaltningen. Klager over tilbuddet Det oplyses ved tilsynet, at der ikke siden seneste tilsyn er indgivet klager over Aarhus Krisecenter. Det oplyses i forbindelse med tilrettelæggelsen af tilsynet, at en tidligere bruger overfor forstanderen har udtrykt utilfredshed med opholdet på krisecentret. Forstanderen giver udtryk for et ønske om, at denne tidligere bruger inviteres til dialog i forbindelse med tilsynet, for på denne måde at få mulighed for at konkretisere sin utilfredshed. Det aftales, at denne såvel som andre tidligere brugere inviteres til dialog i forbindelse med tilsynet. Brugeren giver tilsagn om fremmøde, men forstanderen meddeler ved tilsynet, at brugeren har meldt afbud. Tilbuddets fysiske og organisatoriske rammer Fysiske rammer Aarhus Krisecenter har til huse i en boligblok i Søndervangen i det sydlige Aarhus. Her er 16 lejligheder i alt fordelt på tre etager. To af lejlighederne er indrettet til børnerige familier, og to lejligheder er indrettet til kvinder med fysiske handicap; med gode adgangsforhold og funktionelle hjælpemidler. Alle lejligheder har eget bad og toilet samt køkkenniche. På hver etage er der fælles opholdsrum med køkkenfaciliteter, fjernsyn og computer med netadgang. I stueetagen er der legefaciliteter til mindre børn og et stort fælleskøkken. Stueetagen indeholder ligeledes kontorer og samtalerum. Udendørs er der have med terrasse og legeplads, som med henblik på beskyttelse af kvinderne og deres børn er omgivet af et højt hegn. Der er udarbejdet pjecer til håndværkere og andre, som har ærinder i huset om sikkerhedsforanstaltninger, og om hvordan man skal forholde sig. Det oplyses ved tilsynet, at lejlighederne i stueetagen oftest anvendes til unge kvinder med børn, og at det er prioriteret at indrette et særligt børnesamtalerum. Bygningen, fælleslokaler og lejligheder fremstår lyse, enkle og vel vedligeholdte. Der orienteres om, at det prioriteres højt at lejlighederne er rene og præsentable, når der flytter nye ind. Klargøring af lejligheder omtales som sammenlignelig med drift af et ferielejlighedskompleks, hvor man også ved optælling skal sikre, at der er det nødvendige køkkengrej og service. De tilsynsførende oplever dette i praksis, hvor forstanderen under besigtigelsen af en lejlighed bemærker nogle små fejl i en ellers indflytningsklar lejlighed, og hvor dette kort efter bliver udbedret af husets pedel. Det er de tilsynsførendes indtryk og vurderinger, at indretningen virker imødekommende og velegnet til formålet, at bygningernes sikkerhedsniveau med videoovervågning, hoveddør med alarm og gitre ved tilgængelige vinduer sammen med hegnet omkring have, er velegnet til at yde beskyttelse mod uønsket indtrængen, at krisecentrets sikkerhedssystem er funktionelt, gennemtænkt og velorganiseret. Struktur Ved krisecentret er der forstander og stedfortræderfunktion, og teknisk administrativt personale til at understøtte medarbejdernes opgave med kvinderne. 7

8 Krisecentrets kapacitet blev udvidet i 2008 for satspuljemidler, der bevilgedes for en fireårig periode. Her blev der udvidet fra 9 til 16 pladser. Det oplyses ved tilsynet, at disse midler blev frigivet med den forpligtelse, at Aarhus Kommune efter periodens afslutning i marts 2012 vil overtage og videreføre de aktiviteter, som blev igangsat for de midlertidige midler. Det er i Aarhus Kommune besluttet, at det under den aktuelle økonomiske situation ikke er muligt at videreføre aktiviteterne, hvorfor krisecentret står foran at skulle reducere aktiviteterne, herunder opsige lejemål og afskedige personale. Internt samarbejde og kommunikation Aarhus Krisecenter er organiseret med formelle samarbejdsorganer, hvor der er valgt enstrenget MED system, og hvor arbejdsmiljøarbejdet derfor er en integreret del. Ud fra oplysninger i personalemødereferater fra juni og juli 2011 efterlades indtryk af uenighed om kompetence- og ansvarsfordeling i forhold til beslutninger på krisecentret. Eksempelvis læses at forstanderen træffer en afgørelse, som efterfølgende kommer på et personalemøde til drøftelse, og at afgørelsen slutteligt ændres ved en flertalsafgørelse på et tredje personalemøde. Det anbefales på denne baggrund, at krisecentret overvejer hvorledes ledelsens kompetence og beføjelser og personalemødets kompetence og beføjelser i forhold til at træffe beslutninger kan gøres mere tydelig for alle ansatte. Det fremgår ligeledes af personalemødereferater og af retningslinjer for personalet i sommerperioden, hvor der er reduceres bemanding, at prioritering af opgaver er et tilbagevendende tema, hvor der er forskellig vægtning i forhold til vigtighed af at udføre aftalte praktiske gøremål, holdt op imod retten til selv at kunne definere rigtigheden i at samtale med kvinderne i stedet. Der orienteres ved tilsynet om en praksis, hvor der er medarbejdere, som ved overlap orienterer kolleger om, at de ikke har fået ordnet praktiske ting, som de forventeligt skulle, eksempelvis ikke talt udstyr op i en lejlighed, der skal klargøres til indflytning. Det oplyses, at kommunikation imellem de ansatte ved krisecentret har været et centralt tema for supervision, og i denne sammenhæng er der udarbejdet en strategi, hvor personalet skal øve sig i at opretholde kommunikation på trods af uenigheder. Dialog om disse forhold ved tilsynet efterlader et indtryk af, at man formår at opretholde en konstruktiv kommunikation trods uenigheder, og at der er en generel lyst til samarbejde. I forhold til kommunikationen i det daglige arbejde er der opmærksomhed på at sikre brugerne anonymitet. Der orienteres om dilemmaer med at sikre denne anonymitet, hvor der er brug for professionel tolkebistand, hvor tolken ofte kommer fra samme kulturelle miljø som kvinden der tolkes for. Alle medarbejdere, tolke og frivillige samt brugere er omfattet af tavshedspligten. Ved krisecentret føres der ordnede optegnelser, hvor brugerens aktuelle situation er beskrevet, og hvor oplysningerne indgår som arbejdsredskab for medarbejderne. Ud fra det skriftlige materiale og ud fra dialogen med medarbejdere og ledelse ved til synet, er det de tilsynsførendes indtryk, at kommunikation i mellem ledelse og medarbejdere er et tema, der har stor bevågenhed ved Aarhus Krisecenter. Arbejdstilrettelæggelse På Aarhus Krisecenter tilrettelægges arbejdet ud fra gældende arbejdstidsaftaler. Der er medarbejder dækning i tidsrummet fra klokken otte til 24, og om natten kan en medarbejder kal- 8

9 des op fra vagtværelse. Det orienteres, at lederen altid kan kontaktes, hvis en medarbejder har brug for support. Arbejdsmiljø Ved krisecentret har der fra februar til juni 2011 været gennemført en APV. Denne APV beskrives af forstanderen i en følgeskrivelse til tilsynsenheden som tagende afsæt i kommunikationsproblemer efteråret 2010 i gruppen af døgnmedarbejdere, børnepædagoger og ledelse. Det er ikke alle medarbejdere, som har udfyldt APV undersøgelsen. Der er valgt en webbaseret metodik, og flere giver udtryk for, at det er svært at udfylde, er upersonligt, og at der mangler de rigtige kasser. Man har alligevel valgt at arbejde med resultatet og lavet handleplan på det, der er kommet frem. Det er besluttet, at der vil blive foretaget en ny APV i efteråret 2011, hvor der forinden har været en proces, hvor alle nikker til formen, inden APV undersøgelsen rulles ud. Fastholdelse og rekruttering af nye medarbejdere Det oplyses ved tilsynet, at krisecentret benytter to faste vikarer, som er uddannet henholdsvis som socialpædagog og sygeplejerske. Her ud over er en studerende, som kender huset fra at tidligere praktikforløb, tilkaldevikar. Personaleudvikling personaleuddannelse Krisecentret har fulgt op på tilsynets anbefaling ved seneste tilsyn i januar 2010, hvor det blev anbefalet at overveje, om kursusmidler burde anvendes til at kvalificere personalet yderligere i forhold til opgaven med kvinder, der tager ophold på krisecentret på baggrund af æresrelaterede konflikter. Der orienteres om, at anbefalingen er blevet brugt som anledning til at søge og få midler til medarbejderes deltagelse i en konfliktmægleruddannelse. Der er 3 medarbejdere på uddannelse ved Center For Konflikthåndtering. Denne undervisning er meget praksisorienteret, og finder anvendelse i bearbejdningssamtaler med kvinderne, hvor der mere systematisk er fokus på hændelse, aggression, behov og følelse, og på hvordan kan man så kan komme videre. Der er planer om at følge op med temadage om konflikthåndtering for de øvrige medarbejdere ved krisecentret. Der orienteres om, at der aktuelt er tre medarbejdere der deltager i et kursusforløb i narrativ samtale, og der er en medarbejder, som er ved at tage en diplomuddannelse på deltid. Ved krisecentret deltager alle medarbejdere i supervision med ekstern supervisor. Øvrige emner tilbuddet ønsker fremført Ved tidspunktet for tilsynet er det lige afgjort, at krisecentret skal reducere sine aktiviteter, men endnu ikke meldt ud, hvem af medarbejderne der kan blive, og hvem der ikke kan fortsætte. De tilstedeværende ansatte som deltager ved tilsynsmødet er meget optaget af denne udvikling, og ønsker fremført, at det er vigtigt, at man under de nye vilkår holder fokus på kvalitet i opgaveløsningen, at indholdet i ydelsen og de gode sikrede rammer har betydning for kvaliteten af tilbuddet. Der bliver givet udtryk for et ønske om, at reduktionen sker på en måde, der er ordentlig i forhold de kvinder, som har brug for krisecentrets hjælp, og ordentlig i forhold til medarbejderne. Det er vigtigt at sikre, at det fortsat kan være et godt tilbud. Der gives udtryk for, at det opleves forstemmende, at man tager så mange midler fra tilbuddet, ikke mindst i lyset af, at man allerede nu afviser mange kvinder på grund af pladsmangel. 9

10 Kvalitet og udvikling af tilbuddet Igangværende eller planlagte udviklingstiltag Det oplyses at krisecentret har søgt og har fået midler til et projekt, der kvalificerer krisecentret til at kunne indgå i konfliktmæglingsproces i familier i forhold til æres relaterede konflikter. Der er som en del af projektet medskrevet en forpligtelse til at være dækkende uden for krisecentrets rammer, eksempelvis ved socialforvaltningens Hot-spot, og ved mægling på Politigården. Dette projekt omtales som en spændende opgave, hvor indsatsen tager udgangspunkt i at understøtte kvinderne, så de får større indflydelse på eget liv. Tilsynets vurdering Aarhus Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Krisecentret er et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder. Tilsynet ved Aarhus Krisecenter finder sted på et tidspunkt, hvor man netop er orienteret om en forestående reduktion af driftsmidler, og denne er endnu ikke konkretiseret. Med udgangspunkt i oplysninger i materiale om tilbuddet, i oplysninger på Tilbudsportalen og på Aarhus Krisecenters hjemmeside, og efter dialog med medarbejdere og ledelse og brugere ved tilsynet, er det de tilsynsførendes indtryk og vurderinger: At der ved Aarhus Krisecenter er god overensstemmelse i mellem de beskrevne og formulerede intentioner om indholdet i den ydelse som ønskes leveret, og den praksis, som udmøntes i det konkrete tilbud som kvinderne modtager. At opgaverne ved modtagelsen af nye beboere er velorganiserede; at medarbejderne ved hvordan og hvem der skal tage imod de nyankomne. At omgangsformen og sprogbruget til og med kvinderne er respektfuldt og omsorgsfuldt. At der ved krisecentret ikke er det fornødne kendskab til, hvad der er en utilsigtet hændelse efter sundhedsvæsenet bekendtgørelse og vejledning, og ikke kendskab til hvorledes en sådan hændelse indberettes. At den fysiske indretning virker imødekommende og velegnet til formålet. At bygningernes sikkerhedsniveau er velegnet til at yde beskyttelse mod uønsket indtrængen. At krisecentrets sikkerhedssystem er funktionelt, gennemtænkt og velorganiseret. At kommunikation i mellem ledelse og medarbejdere er et tema, der har stor bevågenhed ved Aarhus Krisecenter, og ud fra personalemødereferater efterlades indtryk af uklarhed om kompetence- og ansvarsfordeling i forhold til beslutninger på krisecentret. Der er ved forberedelsen, afviklingen eller efterbehandlingen af tilsynet ikke set forhold, der giver anledning til påbud eller henstillinger, men tilsynsenheden har følgende anbefalinger: Det anbefales, at Aarhus Krisecenter orienterer sig i Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v., og i Vejledning nr. 1 af 3. januar 2011, Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.. Det anbefales, at Aarhus Krisecenter overvejer hvorledes ledelsens kompetence og beføjelser og personalemødets kompetence og beføjelser i forhold til at træffe beslutninger kan gøres mere tydelig for alle ansatte. 10

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aarhus Krisecenter 31. juli 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aarhus Krisecenter 31. juli 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aarhus Krisecenter 31. juli 2012 10. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aarhus Krisecenter Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Dalgaarden 9. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype og form Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 24. juni 2010 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Århus Krisecenter Tilbudstype og form Århus Krisecenter er en

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Aarhus Krisecenter 6. August 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Aarhus Krisecenter 6. August 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aarhus Krisecenter 6. August 2013 27. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aarhus Krisecenter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 7. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Chiligruppen Tilbudstype og form Botilbud i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aarhus Krisecenter

Kvalitetsstandard. Aarhus Krisecenter Kvalitetsstandard Aarhus Krisecenter 2015-2016 Navn og kontaktoplysninger Aarhus Krisecenter for voldsudsatte kvinder Søndervangen 92 8260 Viby J Tlf.: 86 15 35 22 www.aarhuskrisecenter.dk Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 18. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Babakian Tilbudstype og form Socialpædagogisk opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. ved Heimdal 12. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 12. september 2012 20. september 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Heimdal Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 25. august 2009 Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype og form Ellengården drives efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen 30. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 5. december 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Værket Tilbudstype og form Botilbud jævnfør servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret 7. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Botilbuddet Katrinebjerg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 14. oktober 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Halvvejshuset Tilbudstype og form Et botilbud efter 107

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem 15. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej den 17. december 2012 19. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt Miniinstitutionerne, Afdeling Skansen 2. december 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt Miniinstitutionerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 20. januar 2011. Oplysninger om tilbudet Tilbudets navn Boområdet, Socialpsykiatri, Boformen Tuesten Huse Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 22. januar 2013 Døgncentret Børn & Familier Afdeling Bethesda 13. februar 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Bøgholt og Mini institutionerne. Afdeling Sølyst Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Sølyst 12. maj 2011. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved. Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 12. marts 2013 ved Botilbuddet Katrinebjerg, Ungdomscentret 2. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. Tingagergården Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Tingagergården 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Tingagergården

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 25. februar 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Døgncentret Børn & Familier Afdeling Pavillonen Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Fonden Vand og By Ungdom 6. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vand og By Ungdom. Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Bostedet Ellengården 15. Maj 2012 7. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Ellengården Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Birkebakken, Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen 10. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Birkebakken

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Heimdal 4. september 2013 Døgnafdeling Egebæksvej 25. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Bøgholt og Mini-institutionerne Afdeling Kilen 1. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt og Mini

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 25. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Madam Grøn Tilbudstype og form Et dagtilbud efter 104 i

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 26. juli 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Rejsecaféen Tilbudstype og form Et dagtilbud efter paragraf

Læs mere

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset.

Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Dalgaarden afdeling Krathuset. 1. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden afdeling Krathuset.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. oktober 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Allé Huset, Center for Dagområdet, Socialpsykiatri og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2015 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 10. april 2013 Oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 17. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Lenskjoldhus Tilbudstype og form Privat opholdssted

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 Aarhus kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Stensagergården 15. og 16. august 2012 31. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stensagergården

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 18. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bakkegården afdelingen Bakkegården og Bakkehuset Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 8. marts 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Aktivitets- og Kontaktsted Annagade Tilbudstype og form

Læs mere