IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014

2 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål Hovedtendenser Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen Respondenternes profiler Om medlemskab Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation... 9 Bilag 1: Hvad spurgte vi om Bilag 2: Idékatalog

3 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål IUGs bestyrelse satte i foråret 2013 en strategiproces i søen, da organisationen er i forandring og har haft vokseværk de seneste år. IUG har derfor brug for at skærpe sit strategiske afsæt, så den fastholder den positive udvikling og fortsætter med at være en attraktiv organisation for både medlemmerne, samarbejdspartnere og øvrige omverden. Formålet med en medlemsundersøgelse var, at at lære mere om IUGs medlemmer mht.: deres profiler deres medlemsskab deres syn på IUG og IUGs kommunikation deres idéer til evt. forbedringer og nye aktiviteter Undersøgelsen blev gennemført i november 2013 med anonyme besvarelser. Som et led i undersøgelsen, spurgte bestyrelsen også medlemmerne, om de ville deltage i et uddybende interview. Nedenstående gennemgang af undersøgelsen begynder med at opridse 2. Hovedtendenserne i undersøgelsen, dernæst peger den på, 3. Hvad tager vi med i det strategiske arbejde. Efter dette kommer en grundigere 4. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen og til sidst bilag 1. Hvad spurgte vi om? Og bilag 2. Idékatalog, med respondenternes egne idéer. 2. Hovedtendenser Besvarelsesprocenten blandt IUGs medlemmer var på ca 20%, hvilket umiddelbart ikke lyder som en stor svarprocent. Imidlertid skal andelen ses i lyset af undersøgelsens længde (20 spørgsmål), tidspunktet, den blev sendt ud på (ultimo november), og de meget grundige svar, der blev givet. Samlet set er der grund til at være tilfreds. Svarernes profiler Knap halvdelen af besvarelserne kommer fra medlemmer, der er under 40 år gamle, og overvejende fra medlemmer med lavere anciennitet. Ikke overraskende er der en overvægt af ingeniører blandt svarerne, men IUG rekrutterer i dag en stor del af sine medlemmer blandt andre faggrupper og har altså en bred appel. Det er en vigtig betragtning, hvis organisationen vælger bevidst at have et bredere medlemsgrundlag blandt ikke-ingeniører/-teknikere. Har vi arbejdsopgaver til disse og kan IUG rumme dem? Udbredt tilfredshed med medlemsskabet 3

4 Respondenterne er i høj grad medlemmer af idealistiske grunde. De faglige og sociale bevæggrunde vejer ikke så tungt. Til gengæld betyder de en del, når spørgsmålene går på, om de får noget ud af deres medlemskab. Med andre ord kan det ikke udelukkes, at enkelte melder sig ind af én grund (idealisme) og derefter føler, at de er tilfredse af helt andre grunde (faglige/sociale netværk). Det er vigtigt at hæfte sig ved, da det peger på, at organisationen med fordel kan foretage en bevidst skelnen mellem rekruttering af medlemmer og det efterfølgende arbejde med at aktivere de passive medlemmer og motivere/engagere de aktive medlemmer. IUG har grund til at være tilfreds. Langt de fleste besvarelser mener, at medlemskabet lever op til deres forventninger. Det gælder både aktive og passive medlemmer. De udtrykker, at de får noget ud af det faglige og sociale netværk i IUG og føler, de har indflydelse og trives med de opgaver, de påtager sig. Samtidig udtrykker de tilfredshed med, at deres kontingent går til noget godt. De mere kritiske røster fremhæver, at de har svært ved at finde ud af, hvordan de kan være aktive, at udbuddene ikke svarer til forventningerne eller er koncentreret i København. En del er klar over, at det er dem selv, der ikke har været aktive nok, for at blive involveret. Der er selvfølgelig også nogle, der er skuffet over slet ikke at være blevet udsendt eller ikke i så stort et omfang som håbet. Enkelte er utilfredse med den udvikling, IUG gennemgår, hvor organisationen bevæger sig længere væk fra katastrofe- og beredskabstilgangen. Blandt de passive medlemmer har en del været aktive tidligere. Deres begrundelser for ikke at være aktive mere går dels på at de ikke længere harhar tid til (eller i mindre grad) det frivililge arbejde og utilfredshed med organisationen. Der er ingen tvivl om, at havde IUG flere afgrænsede opgaver, de frivillige kunne byde ind på, ville antallet af aktive stige særligt med den afgørende tidsfaktor for øje. Det skal også være i orden at takke nej til opgaver, så der ikke forventes, at man altid stiller op. Derudover skal IUG have for øje, at der skal være flere ressourcer på hver opgave/projekt, så de ikke falder mellem to stole i tilfælde af frafald. Flere besvarelser efterlyser større åbenhed mht. opgaver og projektudsendelser, og i samme tråd fornemmer flere en Københavnercentralisme, de gerne ser ændres mod en decentralisering. Dem med skæve faglige baggrunde (også blandt ingeniørerne) har svært ved at finde sig selv i organisationen. De efterlyser match, hvor de kan bidrage i kortere tid og trække sig, når deres tid bliver knap. Igen et spørgsmål om at definere opgavetyper, de frivillige kan påtage sig inden for en afgrænset tidsramme, og ikke, som én udtrykker det, 4

5 atfordi man har en IT-baggrund, ønsker jeg ikke at vedligeholde hjemmeside, eller bruge tid på at administrere projekter i Excel. Overordnet set fungerer kommunikationen Et stort flertal af respondenterne synes, at IUG har en klar profil, der lever op til deres forventninger og stemmer overens med deres opfattelse af organisationens arbejde. I lige så stor udstrækning opfatter respondenterne, at de får en god og tilstækkelig kommunikation fra IUG. Respondenterne peger samtidg på en del områder, hvor IUG kan blive bedre. De vil gerne vide/ læse mere om IUGs projekter, deres status og fremdrift. De efterlyser også, at det bliver t tydeligere, hvad arbejdsgruppernes arbejder med, deres aktiviteter, og hvem der er kontaktpersoner. Der udtrykkes altså et ønske om for langt mere videndeling og erfaringsudveksling på tværs. IUGs kommunikationskanaler ( s, nyhedsbreve og årsberetninger) bliver læst af over halvdelen, mens hjemmesiden ikke er den mest besøgte. Indholdsmæssigt kommer medlemmerne med mange gode input til, hvordan kommunikationen kan gøres mere relevant, vedkommende og spændende (se idékataloget i bilag 2). Overordnet set er kommunikationen fra IUG velfungerende men kunne væremere interessant, spændendeprojektrelateret, samtidigt med at den også gerne måtte have større fokus på IUGs øvrige aktiviteter. Sammenholdt med de ovenfor nævnte udtryk om uklarhed mht. opgaver, udsendelser og manglende opgaver tyder det på (se også under punktet med bestyrelsen), at kommunikationen med fordel kan skærpes mht. afsender, budskab og muligheder. En fjern bestyrelse Bestyrelsens kommunikation er for nogle ikke-eksisterende. Næsten halvdelen ved ikke, om den fungerer. Blandt andet fordi de ikke er helt klar over, hvilken kommunikation, der er tale om. Bestyrelsen opfattes som fjern fra medlemsskaren og lukket om sig selv. Der er dog nogle, der kan se en udvikling, hvor bestyrelsen har åbnet mere op for kommunikationen med resten af organisationen. Det signalerer, at IUGs kommunikation har (for) mange afsendere, hvilket skaber et rodet billede af, hvornår bestyrelsen kommunikerer (når den kommunikerer), og hvornår det er andre f.eks. arbejdsgrupperne der kommunikerer. 5

6 Teste IUGs retning gennem kvalitative interview En stor del af respondenterne har sagt ja til et mere grundigt interview. Som strategiprocessen skrider frem kunne kvalitative interview med udvalgte medlemmer blandt respondenterne (fordelt på alder, geografi, aktive, ikke-aktive m.m.) fungerer som en god test på, hvordan bestyrelsens tanker og udstukne retning opfattes blandt et udsnit af medlemmerne. 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen I det følgende vises en gennemgang af de overordnede temaer for undersøgelsen. Den tager udgangspunkt i de 176 besvarelser, vi fik ind svarende til ca. 20% af de knap 860 adspurgte medlemmer. 3.1 Respondenternes profiler 75% af svarene kom fra mænd og 25% fra kvinder. 75% er medlem af IDA. Mht. alder fordelte svarene sig med 45% fra medlemmer mellem år 25% mellem år 21% over 65 år 10% under 25 år. Blandt respondenterne er 68% uddannet som ingeniører, mens resten fordeler sig med 8% maskinmestre, 6% naturfaglige og 18% fordelt på humaniora, samfundsvidenskab, teknikere, håndværkere og andre uddannelser. Over 1/3 er ansat i det private hos bl.a. rådgivende ingeniører, mens 16% er under uddannelse, 14% er ansat i det offentlige og resten fordeler sig på ansættelser i udlandet, som selvstændige, arbejdsløse m.m. Mht. fagområder, arbejder 25% af respondenterne med områder uden for en entydig kategori i spørgeskemaet 21% har konstruktion og design som fagområde 15% har miljø og klima 12% har vand og sanitet Resten fordeler sig på de øvrige kategorier med kun en antropolog. 6

7 De fleste respondenter 55% har været medlem mellem 1-5 år. 19% er ret nye medlemmer (under 1 år), mens 19% har været med mellem 5-10 år. 12 medlemmer svarer, de har været med fra begyndelsen svarende til 7%. 3.2 Om medlemskab Ser vi på, hvordan respondenterne udlever deres medlemskab, er 40% udelukkende betalende medlemmer. 19% deltager på ad hoc-basis til nogle arrangementer, mens resten fordeler sig på 17%, der er aktive i øjeblikket, og 16%, der har været aktive. 7% falder under kategorien Andet. Nogle har været aktive og er holdt op som aktive. Adspurgt svarer de i opsummeret form, at det er svært at passe ind med små børn/ studier/ arbejde/ arbejde i udlandet/ sygdom og alder de ville gerne være mere aktive, hvis de havde tiden de er skuffede, da de synes, det er svært at få kontakt til IUG om passende opgaver/ IUG er blevet for bureaukratisk/ København styrer for meget/ opgaverne aftales i København/ opgaverne fordeles skævt deres projektgruppe blev mere eller mindre opløst, var præget af for megen snak og for lidt handling/ for meget fokus på organisering og for lidt på selve projektet de har en skæv faglig baggrund, så det er svært at passe ind det er svært at sige nej, når man har sagt ja. Der kræves for meget af dem, der er aktive. Når medlemmerne svarer på, hvad der skal til for at blive aktive igen, svarer de i overordnet form, at de ville være aktive, hvis der var konkrete afgrænsede opgaver/ differentierede opgaver efter alder/typer/etc. de ønsker en mere veletableret Københavnerafdeling det mest spændende sker i København og ikke i Århus/ Nordjylland... det kræver, de har mere tid/ de vil blive mere aktive, når de får mere tid det først sker, når de bor i Danmark igen/ er færdig med uddannelsen det skal være ok at sige nej til opgaver det kræver mere åbenhed om udsendelserne/ generationsudskiftning i bestyrelsen og nogle af arbejdsgrupperne tiltag som kapacitetsopbygning (LFA og andre ikke-ingeniørfaglige kurser m.m.), og IUGs egen organisation og virke er med til at ruske os sammen=positivt 7

8 fagspecifikke grupper kunne være interessante indenfor f.eks. low-cost latrines, sanitation promotion, sanitation marketing etc. de mangler en fornemmelse af fremskridt/ fremdrift og mere struktur. 21% af respondenterne hørte første gang om IUG på deres studie (plakater m.m.), 19% via internettet. I aftagende andel har de sidste hørt om IUG via pressen (fagpresse, dagspresse såsom Ingeniøren, Maskinmesteren, DR2, TV2, arbejdspladsen/ venner/ familie, foredrag og på andre måder. Respondenterne meldte sig ind for gennem deres medlemskab at bidrage til at IUG kunne redde liv gennem genopbygning efter katastrofer (23%) støtte befolkninger gennem projekter i fattige lande (22%) være aktiv som udsendt (22%) være aktiv i Danmark (19%) Længere nede på motivationsstigen ligger fagligt netværk, socialt netværk og andre årsager. Ingen har fået deres medlemsskab i gave. Forventninger til medlemskabet 72% af respondenterne mener at medlemskabet har levet op til deres forventninger, mens 28% ikke synes det har levet op til det forventede. De uddyber deres udtalelse med hvorfor medlemskabet lever op til forventningerne med at de er godt forankret i arbejdsgrupper arbejder med projekter, der gør en forskel/ haft fantastiske oplevelser med at være udsendt. har et godt fagligt og socialt netværk/ interessante faglige diskussioner har mulighed for at præge organisationen godt tilfreds med at være passivt betalende medlem pt. Flere skriver, de synes, at IUG gør det godt/ de føler, deres penge går til noget godt/ gode projekter. kan lide, at IUG har udviklet sig meget og er præget af sund fornuft og nede på jordentilgange, der balancere de bløde værdier med de praktisk/ tekniske aktiviteter. benytter sig af kurser m.m. Årsagerne til at medlemskabet ikke lever op til forventningerne uddybes med, at de 8

9 havde håbet på at kunne bidrage med mere (rigtig mange skriver, det er deres egne skyld/ at de mangler at få gjort noget ved det/ geografi kan hindre at de deltager) savner information om, hvordan man kan være aktiv og aktiviteter udenfor København/ har forsøgt at komme ind men kunne ikke finde vejen ind (mange)/ håbede på kortere vej fra medlemskab til udsendelse/ har kun haft 2 x 2 ugers udsendelser på flere år/ ikke er blevet inviteteret/ ikke kan se, at der sker noget er helt nye medlemmer (en hel del) derfor ikke kommet helt i gang endnu/ nogle af dem vil gerne udsendes havde håbet på flere kurser bl.a. i Jylland (kommunikation m.m.) har en skæv faglighed i forhold til IUGs kernefagligheder (en del), som måske kunne komme projekterne til gode, hvis de også blev tænkt ind ikke er så glade for, at IUG udvikler sig i en retning væk fra katastrofetilgangen, selvom det nok er den rette vej (en enkelt)/ ikke synes, at IUG er nået så langt som håbet/ ønsker bedre opfølgning på projekterne, når de er slut 3.3 Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation Respondenterne synes overvejende (på en skala fra 1-5, hvor 1 er uenig), at IUG har en klar profil, der lever op til deres forventninger og stemmer overens med deres opfattelse af organisationens arbejde. Samtidigt mener næsten ¾ at de har et tydeligt billede af, hvad IUG står for. Omkring ¼ lægger sig midt mellem at være uenige og enige i udsagnet om, at IUG har en klar profil og lever op til deres forventninger. Mht. et klart billede af, hvad IUG står for svarer 21% 3, mens 11% svarer 4 altså tæt på enig). 72% svarer, at de får god og tilstækkelig kommunikation fra IUG (4 og 5 på en skala fra 1-5, hvor 1 er uenig). 21% lægger sig midt mellem. Respondenterne byder på mange ønsker om, hvad de kunne tænke sig af information fra IUG. Det går meget ud på, at høre mere om spændende initiativer og aktiviteter under opsejling over hele landet små artikler med, hvad der sker i den danske organisation, lokalafdelinger, arbejdsgrupper, strukturen i organisationen bør forsimples eller kommunikeres bedre, kontaktpersoner for arbejdsgrupper og aktiviteter løbende beretninger om alle igangværende projekter, deres bemanding, status og hvordan deres bæredygtighed sikres en mere informativ pædagogisk opbygget hjemmeside 9

10 mere information, om hvordan studerende kan være mere aktivt engagerede i organisationen mere aktiv brug af CV-databasen og mulighed for at promovere, hvem man er, og hvad man kan, så man kan bidrage aktivt til IUG/ jobmuligheder (LinkedIn, hjemmeside)/ hvordan man konkret kan bidrage til projekter i DK mere videndeling/sparring på tværs af grupperne/ faste kvartalsvise foredrag fra folk der har været på mission, måske med spisning bagefter så man kan networke lidt struktureret information om hvad procedurerne er for at starte et nyt projekt op (i stedet for at man skal opdage det hele lidt hen ad vejen) De fleste respondenter får deres informationer via s (76%) og kun 16% svarer hjemmesiden, som over halvdelen besøger mindre end én gang om måneden. 22% besøger den mellem 1-5 gange om måneden og tilsvarende 22% besøger den aldrig. Nyhedsbrevet bliver læst af 68% af respondenterne, og 25% kender det, men læser det kun sjældent. 7% kender slet ikke til det. Tiden er en faktor for dem, der ikke læser det. Nogle vil gerne, men prioriterer anderledes eller glemmer det. Nogle synes det er kedeligt, kunne gøres mere interessant og pdf-udgaven er også en hindring, da det ikke er umiddelbart let at skimme på skærmen. Andre mener ikke, de har behov for det. Årsberetningen bliver læst af 55% af svarerne. 29% svarer nej. Næste 80% føler de får tilstrækkelig information om IUGs arbejde og at deres medlemsskab indfrier deres forventninger. Mht. bestyrelsens kommunikation med medlemmerne mener 41% at den fungerer godt, mens 12% mener den fungerer dårligt. 47% svarer ved ikke. Informationerne fra bestyrelsesmøderne er meget sparsomme, med mindre man får referaterne. Det er ikke alle, der kan huske, de har set noget fra bestyrelsen (hvilken kommunikation?), mens andre nævner, at det går meget bedre end det gjorde for bare 1½ år siden. De mange spændende tiltag/initiativer fortjener at blive delt, og ikke mindst taget op i et bredere forum end kun bestyrelsen. Der kunne godt være en mere tydelig kommunikation fra bestyrelsen, større synlighed. Arbejdet i bestyrelsen med projektarbejdet virker lukket, og respondenteren er ikke sikre på, at bestyrelsen har øje for medlemmernes interesser. Én af de mere negative røster mener, at 10

11 bestyrelsen virker som om den lever i deres helt egen strategiske verden, der er præget af målet om at vokse, nærmest for enhver pris. Det betyder, at IUG udvikler sig i en mere og mere bureaukratisk og DJØF'iseret retning, udelukkende for at tækkes CISU og andre store donorer. Bilag 1: Hvad spurgte vi om Svarernes profiler 01. Hvilket køn har du? 02. Hvor gammel er du? 03. Hvad er din faglige baggrund? 04. Hvad er dit nuværende arbejde? 05. Hvad er dit specifikke fagområde? 06. Er du medlem af IDA? (Vi spørger af hensyn til et muligt samarbejde med U-landsfagligt Selskab) 07. Hvor lang tid har du været medlem af IUG? Om medlemskab 08. Hvordan udmønter dit medlemsskab sig? Hvis du har været aktiv, hvorfor holdt du op med at være det? Hvis du har været aktiv, hvad skal der så til for at du bliver aktiv igen? 09. Hvordan hørte du først om IUG? Hvis du første gang hørte om IUG via et medie, hvilket var der tale om? 10. Hvorfor blev du medlem? 11. Har dit medlemsskab levet op til dine forventninger? Uddyb gerne hvorfor/hvorfor ikke Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation 12. IUGs profil: IUG har en klar profil, der lever op til mine forventninger IUGs profil stemmer overens med min opfattelse af organisationens arbejde Jeg har et tydeligt billede af, hvad IUG står for 13. Jeg modtager god og tilstrækkelig kommunikation fra IUG Hvilke ønsker har du til yderligere information fra IUG? 14. Hvor får du information om IUGs arbejde fra? 15. Kender/læser du IUGs nyhedsbrev? Uddyb venligst hvorfor, hvis du ikke læser nyhedsbrevet 16. Besøger du IUG s hjemmeside? 11

12 17. Læser du IUGs årsberetning? 18. Finder du dig tilstrækkeligt informeret om IUG's arbejde? 19. Indfrier dit medlemskab dine forventninger til IUG? 20. Hvordan synes du, bestyrelsens kommunikation med medlemmerne fungerer? Hvad synes du fungerer godt eller skidt ved kommunikationen? Uddybende interview Må vi kontakte dig for et evt. uddybende interview senere? Bilag 2: Idékatalog Skæve fagligheder på projekterne De skæve faglighed i forhold til IUGs kernefagligheder (en del), kunne måske komme projekterne til gode, hvis de også blev tænkt ind Fundraising og syn for teknologiens styrker og begrænsninger Deltage i projektudvikling og fundraising for WASH udviklingsprojekter med det tydelige delmål at uddanne unge danske teknikere i udviklingsarbejde, så de på et senere tidspunkt kan deltage i nødhjælpsarbejde med lidt relevant ballast på deres CV. Med i pakken for aktivt deltagelse i IUGs arbejde i Danmark vil være et kritisk syn på ikke-optimale teknologier der prøves indført på steder hvor det med fordel kunne erstattes af andre bedre tilpassede valg, efter en fornuftig analyse baseret på lang erfaring fra arbejde med tilpassede teknologier i ulande. Idéer til, hvordan de får et mere aktivt medlemskab mere afgrænsede ad hoc-opgaver lettere at gennemskue, hvilke opgaver, der skal løses større gennemsigtighed i opgavefordeling specielt i forhold til udsendelser fagspecifikke arbejdsgrupper mindre intens arbejdsindsats o low-cost latrines o sanitation promotion ved sanitation marketing o CLTS nye metoder som e.g. Frontiers in CLTS ISSUE 1: "Participatory design development for sanitation" o hygiejneundervisning ved tilpasset PHAST o inklusion af peri-urbane områder o smart design af temporary shelter o vandforsyning ved brønde der graves med håndkraft (protected shallow wells). 12

13 opsøgende undersøgelse 3 år efter projektet med afsluttet, for at bruge denne viden i fremtidige projekter også godt, når man taler med mulige donorer Idéer til kommunikationen små artikler med, hvad der sker i den danske organisation og lokalafdelinger. F.eks. gennem bloggs, hvor de mange spændende initiativer opsejling og det generelle skift i nogle af IUGs aktiviteter bredes mere ud mange flere korte uformelle nyheder / opdateringer / news / jobmuligheder. Eventuelt opdele medlemmer i grupper: Gamle praktiske rotter / unge teknikere / praktikere / teoretikere / osv. mere om hvordan man konkret kan bidrage til projekter mens man stadig befinder sig i DK. ville gerne modtage løbende beretning om alle igangværende projekter og med hvilke folk/specialer disse er bemandet. Også: o én side med overblik over alle igangværende projekter, samt hvilken fase de er i (fx. foranalyse, opstart, implementering, nedluk). Sådan en oversigt kunne deles imellem interne (organisations) projekter og eksterne (med eksterne partnere) projekter. Kunne måske også hjælpe i forhold til at få overblik over hvilke medlemmer, der kan bidrage på hvilke projekter. o jeg tror man kunne lave mange flere projekter og få mange flere tekniske kompetencer i spil, hvis man kommunikerede bredt ud til hele medlemsbasen. Forudsat selvfølgelig at det er en stor andel af medlemmerne der er interesserede i at være aktive. en mere informativ hjemmeside som er pædagogisk opbygget og nem at finde rundt på, evt. mere med jobopslag/ opgaver/arbejdsgrupperne, deres arbejdsopgaver og deres kontaktpersoner meget gerne info på tværs af grupperne mere information, om hvordan studerende kan være mere aktivt engagerede i organisationen mere aktiv brug af CV-databasen. Måske i stil med. "Hej i fire, vi kan se at I har erfaring med korrosion. Vi er i gang med... Vil en af jer hjælpe med at kigge på dette et par aftener?" Mulighed for at promovere hvem man er og hvad man kan, så man kan bidrage aktivt til IUG opslag på LinkedIn om småopgaver som disse - eller en opdatering af funktionaliteten på hjemmesiden mere videndeling, erfaringsudveksling og sparring grupperne imellem - det kunne f.eks. ske på den københavnske lokalafdelings møder (i Århus fungerer det vist fint) 13

14 faste kvartalsvise foredrag fra folk der har været på mission, måske med spisning bagefter så man kan networke lidt struktureret information om, hvad procedurerne er for at starte et nyt projekt op (i stedet for at man skal opdage det hele lidt hen ad vejen). Denne info kunne også stå på en web-portal. Så ved folk hvad de går ind til, hvis de gerne vil starte noget op. strukturen i organisationen bør forsimples eller kommunikeres bedre Flere konkrete informationer fra implementerede projekter, og specifikt omkring hvordan projekternes bæredygtighed sikre Jeg synes, at IUG skulle gøre mere for at komme i medierne. For eksempel undrer det mig, at jeg aldrig ser noget om IUGs arbejde på Ingeniøren.dk, som jeg skimmer hver dag. Måske ville det hjælpe, hvis IUG havde en pressemedarbejder, der kunne skære historierne fra de udsendte til, så de var nemme at bruge for medierne. Frem for alt skal IUG få "solgt" nogle gode historier til TV. Det vil føre til flere støttemedlemmer. IDA og U-landsfagligt Selskab Man kan godt være medlem af U-landsfagligt Selskab uden at være medlem af IDA, da man kan være betalende medlem af U-landsfagligt Selskab. Jeg kan så afgjort anbefale et samarbejde mellem dem og IUG. Det er en oplagt mulighed for synergi, samarbejde om arrangementer, reklame for IUGs projekter (og måske noget mindre sammenlagt medlemsgebyr (især for ledige og studerende)) 14

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere