IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014

2 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål Hovedtendenser Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen Respondenternes profiler Om medlemskab Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation... 9 Bilag 1: Hvad spurgte vi om Bilag 2: Idékatalog

3 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål IUGs bestyrelse satte i foråret 2013 en strategiproces i søen, da organisationen er i forandring og har haft vokseværk de seneste år. IUG har derfor brug for at skærpe sit strategiske afsæt, så den fastholder den positive udvikling og fortsætter med at være en attraktiv organisation for både medlemmerne, samarbejdspartnere og øvrige omverden. Formålet med en medlemsundersøgelse var, at at lære mere om IUGs medlemmer mht.: deres profiler deres medlemsskab deres syn på IUG og IUGs kommunikation deres idéer til evt. forbedringer og nye aktiviteter Undersøgelsen blev gennemført i november 2013 med anonyme besvarelser. Som et led i undersøgelsen, spurgte bestyrelsen også medlemmerne, om de ville deltage i et uddybende interview. Nedenstående gennemgang af undersøgelsen begynder med at opridse 2. Hovedtendenserne i undersøgelsen, dernæst peger den på, 3. Hvad tager vi med i det strategiske arbejde. Efter dette kommer en grundigere 4. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen og til sidst bilag 1. Hvad spurgte vi om? Og bilag 2. Idékatalog, med respondenternes egne idéer. 2. Hovedtendenser Besvarelsesprocenten blandt IUGs medlemmer var på ca 20%, hvilket umiddelbart ikke lyder som en stor svarprocent. Imidlertid skal andelen ses i lyset af undersøgelsens længde (20 spørgsmål), tidspunktet, den blev sendt ud på (ultimo november), og de meget grundige svar, der blev givet. Samlet set er der grund til at være tilfreds. Svarernes profiler Knap halvdelen af besvarelserne kommer fra medlemmer, der er under 40 år gamle, og overvejende fra medlemmer med lavere anciennitet. Ikke overraskende er der en overvægt af ingeniører blandt svarerne, men IUG rekrutterer i dag en stor del af sine medlemmer blandt andre faggrupper og har altså en bred appel. Det er en vigtig betragtning, hvis organisationen vælger bevidst at have et bredere medlemsgrundlag blandt ikke-ingeniører/-teknikere. Har vi arbejdsopgaver til disse og kan IUG rumme dem? Udbredt tilfredshed med medlemsskabet 3

4 Respondenterne er i høj grad medlemmer af idealistiske grunde. De faglige og sociale bevæggrunde vejer ikke så tungt. Til gengæld betyder de en del, når spørgsmålene går på, om de får noget ud af deres medlemskab. Med andre ord kan det ikke udelukkes, at enkelte melder sig ind af én grund (idealisme) og derefter føler, at de er tilfredse af helt andre grunde (faglige/sociale netværk). Det er vigtigt at hæfte sig ved, da det peger på, at organisationen med fordel kan foretage en bevidst skelnen mellem rekruttering af medlemmer og det efterfølgende arbejde med at aktivere de passive medlemmer og motivere/engagere de aktive medlemmer. IUG har grund til at være tilfreds. Langt de fleste besvarelser mener, at medlemskabet lever op til deres forventninger. Det gælder både aktive og passive medlemmer. De udtrykker, at de får noget ud af det faglige og sociale netværk i IUG og føler, de har indflydelse og trives med de opgaver, de påtager sig. Samtidig udtrykker de tilfredshed med, at deres kontingent går til noget godt. De mere kritiske røster fremhæver, at de har svært ved at finde ud af, hvordan de kan være aktive, at udbuddene ikke svarer til forventningerne eller er koncentreret i København. En del er klar over, at det er dem selv, der ikke har været aktive nok, for at blive involveret. Der er selvfølgelig også nogle, der er skuffet over slet ikke at være blevet udsendt eller ikke i så stort et omfang som håbet. Enkelte er utilfredse med den udvikling, IUG gennemgår, hvor organisationen bevæger sig længere væk fra katastrofe- og beredskabstilgangen. Blandt de passive medlemmer har en del været aktive tidligere. Deres begrundelser for ikke at være aktive mere går dels på at de ikke længere harhar tid til (eller i mindre grad) det frivililge arbejde og utilfredshed med organisationen. Der er ingen tvivl om, at havde IUG flere afgrænsede opgaver, de frivillige kunne byde ind på, ville antallet af aktive stige særligt med den afgørende tidsfaktor for øje. Det skal også være i orden at takke nej til opgaver, så der ikke forventes, at man altid stiller op. Derudover skal IUG have for øje, at der skal være flere ressourcer på hver opgave/projekt, så de ikke falder mellem to stole i tilfælde af frafald. Flere besvarelser efterlyser større åbenhed mht. opgaver og projektudsendelser, og i samme tråd fornemmer flere en Københavnercentralisme, de gerne ser ændres mod en decentralisering. Dem med skæve faglige baggrunde (også blandt ingeniørerne) har svært ved at finde sig selv i organisationen. De efterlyser match, hvor de kan bidrage i kortere tid og trække sig, når deres tid bliver knap. Igen et spørgsmål om at definere opgavetyper, de frivillige kan påtage sig inden for en afgrænset tidsramme, og ikke, som én udtrykker det, 4

5 atfordi man har en IT-baggrund, ønsker jeg ikke at vedligeholde hjemmeside, eller bruge tid på at administrere projekter i Excel. Overordnet set fungerer kommunikationen Et stort flertal af respondenterne synes, at IUG har en klar profil, der lever op til deres forventninger og stemmer overens med deres opfattelse af organisationens arbejde. I lige så stor udstrækning opfatter respondenterne, at de får en god og tilstækkelig kommunikation fra IUG. Respondenterne peger samtidg på en del områder, hvor IUG kan blive bedre. De vil gerne vide/ læse mere om IUGs projekter, deres status og fremdrift. De efterlyser også, at det bliver t tydeligere, hvad arbejdsgruppernes arbejder med, deres aktiviteter, og hvem der er kontaktpersoner. Der udtrykkes altså et ønske om for langt mere videndeling og erfaringsudveksling på tværs. IUGs kommunikationskanaler ( s, nyhedsbreve og årsberetninger) bliver læst af over halvdelen, mens hjemmesiden ikke er den mest besøgte. Indholdsmæssigt kommer medlemmerne med mange gode input til, hvordan kommunikationen kan gøres mere relevant, vedkommende og spændende (se idékataloget i bilag 2). Overordnet set er kommunikationen fra IUG velfungerende men kunne væremere interessant, spændendeprojektrelateret, samtidigt med at den også gerne måtte have større fokus på IUGs øvrige aktiviteter. Sammenholdt med de ovenfor nævnte udtryk om uklarhed mht. opgaver, udsendelser og manglende opgaver tyder det på (se også under punktet med bestyrelsen), at kommunikationen med fordel kan skærpes mht. afsender, budskab og muligheder. En fjern bestyrelse Bestyrelsens kommunikation er for nogle ikke-eksisterende. Næsten halvdelen ved ikke, om den fungerer. Blandt andet fordi de ikke er helt klar over, hvilken kommunikation, der er tale om. Bestyrelsen opfattes som fjern fra medlemsskaren og lukket om sig selv. Der er dog nogle, der kan se en udvikling, hvor bestyrelsen har åbnet mere op for kommunikationen med resten af organisationen. Det signalerer, at IUGs kommunikation har (for) mange afsendere, hvilket skaber et rodet billede af, hvornår bestyrelsen kommunikerer (når den kommunikerer), og hvornår det er andre f.eks. arbejdsgrupperne der kommunikerer. 5

6 Teste IUGs retning gennem kvalitative interview En stor del af respondenterne har sagt ja til et mere grundigt interview. Som strategiprocessen skrider frem kunne kvalitative interview med udvalgte medlemmer blandt respondenterne (fordelt på alder, geografi, aktive, ikke-aktive m.m.) fungerer som en god test på, hvordan bestyrelsens tanker og udstukne retning opfattes blandt et udsnit af medlemmerne. 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen I det følgende vises en gennemgang af de overordnede temaer for undersøgelsen. Den tager udgangspunkt i de 176 besvarelser, vi fik ind svarende til ca. 20% af de knap 860 adspurgte medlemmer. 3.1 Respondenternes profiler 75% af svarene kom fra mænd og 25% fra kvinder. 75% er medlem af IDA. Mht. alder fordelte svarene sig med 45% fra medlemmer mellem år 25% mellem år 21% over 65 år 10% under 25 år. Blandt respondenterne er 68% uddannet som ingeniører, mens resten fordeler sig med 8% maskinmestre, 6% naturfaglige og 18% fordelt på humaniora, samfundsvidenskab, teknikere, håndværkere og andre uddannelser. Over 1/3 er ansat i det private hos bl.a. rådgivende ingeniører, mens 16% er under uddannelse, 14% er ansat i det offentlige og resten fordeler sig på ansættelser i udlandet, som selvstændige, arbejdsløse m.m. Mht. fagområder, arbejder 25% af respondenterne med områder uden for en entydig kategori i spørgeskemaet 21% har konstruktion og design som fagområde 15% har miljø og klima 12% har vand og sanitet Resten fordeler sig på de øvrige kategorier med kun en antropolog. 6

7 De fleste respondenter 55% har været medlem mellem 1-5 år. 19% er ret nye medlemmer (under 1 år), mens 19% har været med mellem 5-10 år. 12 medlemmer svarer, de har været med fra begyndelsen svarende til 7%. 3.2 Om medlemskab Ser vi på, hvordan respondenterne udlever deres medlemskab, er 40% udelukkende betalende medlemmer. 19% deltager på ad hoc-basis til nogle arrangementer, mens resten fordeler sig på 17%, der er aktive i øjeblikket, og 16%, der har været aktive. 7% falder under kategorien Andet. Nogle har været aktive og er holdt op som aktive. Adspurgt svarer de i opsummeret form, at det er svært at passe ind med små børn/ studier/ arbejde/ arbejde i udlandet/ sygdom og alder de ville gerne være mere aktive, hvis de havde tiden de er skuffede, da de synes, det er svært at få kontakt til IUG om passende opgaver/ IUG er blevet for bureaukratisk/ København styrer for meget/ opgaverne aftales i København/ opgaverne fordeles skævt deres projektgruppe blev mere eller mindre opløst, var præget af for megen snak og for lidt handling/ for meget fokus på organisering og for lidt på selve projektet de har en skæv faglig baggrund, så det er svært at passe ind det er svært at sige nej, når man har sagt ja. Der kræves for meget af dem, der er aktive. Når medlemmerne svarer på, hvad der skal til for at blive aktive igen, svarer de i overordnet form, at de ville være aktive, hvis der var konkrete afgrænsede opgaver/ differentierede opgaver efter alder/typer/etc. de ønsker en mere veletableret Københavnerafdeling det mest spændende sker i København og ikke i Århus/ Nordjylland... det kræver, de har mere tid/ de vil blive mere aktive, når de får mere tid det først sker, når de bor i Danmark igen/ er færdig med uddannelsen det skal være ok at sige nej til opgaver det kræver mere åbenhed om udsendelserne/ generationsudskiftning i bestyrelsen og nogle af arbejdsgrupperne tiltag som kapacitetsopbygning (LFA og andre ikke-ingeniørfaglige kurser m.m.), og IUGs egen organisation og virke er med til at ruske os sammen=positivt 7

8 fagspecifikke grupper kunne være interessante indenfor f.eks. low-cost latrines, sanitation promotion, sanitation marketing etc. de mangler en fornemmelse af fremskridt/ fremdrift og mere struktur. 21% af respondenterne hørte første gang om IUG på deres studie (plakater m.m.), 19% via internettet. I aftagende andel har de sidste hørt om IUG via pressen (fagpresse, dagspresse såsom Ingeniøren, Maskinmesteren, DR2, TV2, arbejdspladsen/ venner/ familie, foredrag og på andre måder. Respondenterne meldte sig ind for gennem deres medlemskab at bidrage til at IUG kunne redde liv gennem genopbygning efter katastrofer (23%) støtte befolkninger gennem projekter i fattige lande (22%) være aktiv som udsendt (22%) være aktiv i Danmark (19%) Længere nede på motivationsstigen ligger fagligt netværk, socialt netværk og andre årsager. Ingen har fået deres medlemsskab i gave. Forventninger til medlemskabet 72% af respondenterne mener at medlemskabet har levet op til deres forventninger, mens 28% ikke synes det har levet op til det forventede. De uddyber deres udtalelse med hvorfor medlemskabet lever op til forventningerne med at de er godt forankret i arbejdsgrupper arbejder med projekter, der gør en forskel/ haft fantastiske oplevelser med at være udsendt. har et godt fagligt og socialt netværk/ interessante faglige diskussioner har mulighed for at præge organisationen godt tilfreds med at være passivt betalende medlem pt. Flere skriver, de synes, at IUG gør det godt/ de føler, deres penge går til noget godt/ gode projekter. kan lide, at IUG har udviklet sig meget og er præget af sund fornuft og nede på jordentilgange, der balancere de bløde værdier med de praktisk/ tekniske aktiviteter. benytter sig af kurser m.m. Årsagerne til at medlemskabet ikke lever op til forventningerne uddybes med, at de 8

9 havde håbet på at kunne bidrage med mere (rigtig mange skriver, det er deres egne skyld/ at de mangler at få gjort noget ved det/ geografi kan hindre at de deltager) savner information om, hvordan man kan være aktiv og aktiviteter udenfor København/ har forsøgt at komme ind men kunne ikke finde vejen ind (mange)/ håbede på kortere vej fra medlemskab til udsendelse/ har kun haft 2 x 2 ugers udsendelser på flere år/ ikke er blevet inviteteret/ ikke kan se, at der sker noget er helt nye medlemmer (en hel del) derfor ikke kommet helt i gang endnu/ nogle af dem vil gerne udsendes havde håbet på flere kurser bl.a. i Jylland (kommunikation m.m.) har en skæv faglighed i forhold til IUGs kernefagligheder (en del), som måske kunne komme projekterne til gode, hvis de også blev tænkt ind ikke er så glade for, at IUG udvikler sig i en retning væk fra katastrofetilgangen, selvom det nok er den rette vej (en enkelt)/ ikke synes, at IUG er nået så langt som håbet/ ønsker bedre opfølgning på projekterne, når de er slut 3.3 Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation Respondenterne synes overvejende (på en skala fra 1-5, hvor 1 er uenig), at IUG har en klar profil, der lever op til deres forventninger og stemmer overens med deres opfattelse af organisationens arbejde. Samtidigt mener næsten ¾ at de har et tydeligt billede af, hvad IUG står for. Omkring ¼ lægger sig midt mellem at være uenige og enige i udsagnet om, at IUG har en klar profil og lever op til deres forventninger. Mht. et klart billede af, hvad IUG står for svarer 21% 3, mens 11% svarer 4 altså tæt på enig). 72% svarer, at de får god og tilstækkelig kommunikation fra IUG (4 og 5 på en skala fra 1-5, hvor 1 er uenig). 21% lægger sig midt mellem. Respondenterne byder på mange ønsker om, hvad de kunne tænke sig af information fra IUG. Det går meget ud på, at høre mere om spændende initiativer og aktiviteter under opsejling over hele landet små artikler med, hvad der sker i den danske organisation, lokalafdelinger, arbejdsgrupper, strukturen i organisationen bør forsimples eller kommunikeres bedre, kontaktpersoner for arbejdsgrupper og aktiviteter løbende beretninger om alle igangværende projekter, deres bemanding, status og hvordan deres bæredygtighed sikres en mere informativ pædagogisk opbygget hjemmeside 9

10 mere information, om hvordan studerende kan være mere aktivt engagerede i organisationen mere aktiv brug af CV-databasen og mulighed for at promovere, hvem man er, og hvad man kan, så man kan bidrage aktivt til IUG/ jobmuligheder (LinkedIn, hjemmeside)/ hvordan man konkret kan bidrage til projekter i DK mere videndeling/sparring på tværs af grupperne/ faste kvartalsvise foredrag fra folk der har været på mission, måske med spisning bagefter så man kan networke lidt struktureret information om hvad procedurerne er for at starte et nyt projekt op (i stedet for at man skal opdage det hele lidt hen ad vejen) De fleste respondenter får deres informationer via s (76%) og kun 16% svarer hjemmesiden, som over halvdelen besøger mindre end én gang om måneden. 22% besøger den mellem 1-5 gange om måneden og tilsvarende 22% besøger den aldrig. Nyhedsbrevet bliver læst af 68% af respondenterne, og 25% kender det, men læser det kun sjældent. 7% kender slet ikke til det. Tiden er en faktor for dem, der ikke læser det. Nogle vil gerne, men prioriterer anderledes eller glemmer det. Nogle synes det er kedeligt, kunne gøres mere interessant og pdf-udgaven er også en hindring, da det ikke er umiddelbart let at skimme på skærmen. Andre mener ikke, de har behov for det. Årsberetningen bliver læst af 55% af svarerne. 29% svarer nej. Næste 80% føler de får tilstrækkelig information om IUGs arbejde og at deres medlemsskab indfrier deres forventninger. Mht. bestyrelsens kommunikation med medlemmerne mener 41% at den fungerer godt, mens 12% mener den fungerer dårligt. 47% svarer ved ikke. Informationerne fra bestyrelsesmøderne er meget sparsomme, med mindre man får referaterne. Det er ikke alle, der kan huske, de har set noget fra bestyrelsen (hvilken kommunikation?), mens andre nævner, at det går meget bedre end det gjorde for bare 1½ år siden. De mange spændende tiltag/initiativer fortjener at blive delt, og ikke mindst taget op i et bredere forum end kun bestyrelsen. Der kunne godt være en mere tydelig kommunikation fra bestyrelsen, større synlighed. Arbejdet i bestyrelsen med projektarbejdet virker lukket, og respondenteren er ikke sikre på, at bestyrelsen har øje for medlemmernes interesser. Én af de mere negative røster mener, at 10

11 bestyrelsen virker som om den lever i deres helt egen strategiske verden, der er præget af målet om at vokse, nærmest for enhver pris. Det betyder, at IUG udvikler sig i en mere og mere bureaukratisk og DJØF'iseret retning, udelukkende for at tækkes CISU og andre store donorer. Bilag 1: Hvad spurgte vi om Svarernes profiler 01. Hvilket køn har du? 02. Hvor gammel er du? 03. Hvad er din faglige baggrund? 04. Hvad er dit nuværende arbejde? 05. Hvad er dit specifikke fagområde? 06. Er du medlem af IDA? (Vi spørger af hensyn til et muligt samarbejde med U-landsfagligt Selskab) 07. Hvor lang tid har du været medlem af IUG? Om medlemskab 08. Hvordan udmønter dit medlemsskab sig? Hvis du har været aktiv, hvorfor holdt du op med at være det? Hvis du har været aktiv, hvad skal der så til for at du bliver aktiv igen? 09. Hvordan hørte du først om IUG? Hvis du første gang hørte om IUG via et medie, hvilket var der tale om? 10. Hvorfor blev du medlem? 11. Har dit medlemsskab levet op til dine forventninger? Uddyb gerne hvorfor/hvorfor ikke Medlemmernes syn på IUG og IUGs kommunikation 12. IUGs profil: IUG har en klar profil, der lever op til mine forventninger IUGs profil stemmer overens med min opfattelse af organisationens arbejde Jeg har et tydeligt billede af, hvad IUG står for 13. Jeg modtager god og tilstrækkelig kommunikation fra IUG Hvilke ønsker har du til yderligere information fra IUG? 14. Hvor får du information om IUGs arbejde fra? 15. Kender/læser du IUGs nyhedsbrev? Uddyb venligst hvorfor, hvis du ikke læser nyhedsbrevet 16. Besøger du IUG s hjemmeside? 11

12 17. Læser du IUGs årsberetning? 18. Finder du dig tilstrækkeligt informeret om IUG's arbejde? 19. Indfrier dit medlemskab dine forventninger til IUG? 20. Hvordan synes du, bestyrelsens kommunikation med medlemmerne fungerer? Hvad synes du fungerer godt eller skidt ved kommunikationen? Uddybende interview Må vi kontakte dig for et evt. uddybende interview senere? Bilag 2: Idékatalog Skæve fagligheder på projekterne De skæve faglighed i forhold til IUGs kernefagligheder (en del), kunne måske komme projekterne til gode, hvis de også blev tænkt ind Fundraising og syn for teknologiens styrker og begrænsninger Deltage i projektudvikling og fundraising for WASH udviklingsprojekter med det tydelige delmål at uddanne unge danske teknikere i udviklingsarbejde, så de på et senere tidspunkt kan deltage i nødhjælpsarbejde med lidt relevant ballast på deres CV. Med i pakken for aktivt deltagelse i IUGs arbejde i Danmark vil være et kritisk syn på ikke-optimale teknologier der prøves indført på steder hvor det med fordel kunne erstattes af andre bedre tilpassede valg, efter en fornuftig analyse baseret på lang erfaring fra arbejde med tilpassede teknologier i ulande. Idéer til, hvordan de får et mere aktivt medlemskab mere afgrænsede ad hoc-opgaver lettere at gennemskue, hvilke opgaver, der skal løses større gennemsigtighed i opgavefordeling specielt i forhold til udsendelser fagspecifikke arbejdsgrupper mindre intens arbejdsindsats o low-cost latrines o sanitation promotion ved sanitation marketing o CLTS nye metoder som e.g. Frontiers in CLTS ISSUE 1: "Participatory design development for sanitation" o hygiejneundervisning ved tilpasset PHAST o inklusion af peri-urbane områder o smart design af temporary shelter o vandforsyning ved brønde der graves med håndkraft (protected shallow wells). 12

13 opsøgende undersøgelse 3 år efter projektet med afsluttet, for at bruge denne viden i fremtidige projekter også godt, når man taler med mulige donorer Idéer til kommunikationen små artikler med, hvad der sker i den danske organisation og lokalafdelinger. F.eks. gennem bloggs, hvor de mange spændende initiativer opsejling og det generelle skift i nogle af IUGs aktiviteter bredes mere ud mange flere korte uformelle nyheder / opdateringer / news / jobmuligheder. Eventuelt opdele medlemmer i grupper: Gamle praktiske rotter / unge teknikere / praktikere / teoretikere / osv. mere om hvordan man konkret kan bidrage til projekter mens man stadig befinder sig i DK. ville gerne modtage løbende beretning om alle igangværende projekter og med hvilke folk/specialer disse er bemandet. Også: o én side med overblik over alle igangværende projekter, samt hvilken fase de er i (fx. foranalyse, opstart, implementering, nedluk). Sådan en oversigt kunne deles imellem interne (organisations) projekter og eksterne (med eksterne partnere) projekter. Kunne måske også hjælpe i forhold til at få overblik over hvilke medlemmer, der kan bidrage på hvilke projekter. o jeg tror man kunne lave mange flere projekter og få mange flere tekniske kompetencer i spil, hvis man kommunikerede bredt ud til hele medlemsbasen. Forudsat selvfølgelig at det er en stor andel af medlemmerne der er interesserede i at være aktive. en mere informativ hjemmeside som er pædagogisk opbygget og nem at finde rundt på, evt. mere med jobopslag/ opgaver/arbejdsgrupperne, deres arbejdsopgaver og deres kontaktpersoner meget gerne info på tværs af grupperne mere information, om hvordan studerende kan være mere aktivt engagerede i organisationen mere aktiv brug af CV-databasen. Måske i stil med. "Hej i fire, vi kan se at I har erfaring med korrosion. Vi er i gang med... Vil en af jer hjælpe med at kigge på dette et par aftener?" Mulighed for at promovere hvem man er og hvad man kan, så man kan bidrage aktivt til IUG opslag på LinkedIn om småopgaver som disse - eller en opdatering af funktionaliteten på hjemmesiden mere videndeling, erfaringsudveksling og sparring grupperne imellem - det kunne f.eks. ske på den københavnske lokalafdelings møder (i Århus fungerer det vist fint) 13

14 faste kvartalsvise foredrag fra folk der har været på mission, måske med spisning bagefter så man kan networke lidt struktureret information om, hvad procedurerne er for at starte et nyt projekt op (i stedet for at man skal opdage det hele lidt hen ad vejen). Denne info kunne også stå på en web-portal. Så ved folk hvad de går ind til, hvis de gerne vil starte noget op. strukturen i organisationen bør forsimples eller kommunikeres bedre Flere konkrete informationer fra implementerede projekter, og specifikt omkring hvordan projekternes bæredygtighed sikre Jeg synes, at IUG skulle gøre mere for at komme i medierne. For eksempel undrer det mig, at jeg aldrig ser noget om IUGs arbejde på Ingeniøren.dk, som jeg skimmer hver dag. Måske ville det hjælpe, hvis IUG havde en pressemedarbejder, der kunne skære historierne fra de udsendte til, så de var nemme at bruge for medierne. Frem for alt skal IUG få "solgt" nogle gode historier til TV. Det vil føre til flere støttemedlemmer. IDA og U-landsfagligt Selskab Man kan godt være medlem af U-landsfagligt Selskab uden at være medlem af IDA, da man kan være betalende medlem af U-landsfagligt Selskab. Jeg kan så afgjort anbefale et samarbejde mellem dem og IUG. Det er en oplagt mulighed for synergi, samarbejde om arrangementer, reklame for IUGs projekter (og måske noget mindre sammenlagt medlemsgebyr (især for ledige og studerende)) 14

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Bilag 3, Interview med Göcke

Bilag 3, Interview med Göcke Bilag 3, Interview med Göcke 21 år Bosiddende i Hedehusene Studerende: KEA og salgsassistent i Vila Interviewer: Hvor længe har du arbejdet som salgsassistent? Respondent: Det har jeg i tre år. Jeg arbejder

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere