Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune."

Transkript

1 Bilag til Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. BILAG TIL SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE Kort introduktion... 3 Niveaudeling for bevillingskompetence... 3 Generelt ved opstart og afslutning af sager... 4 Tildeling... 4 Åben og anonym rådgivning (SEL 11 stk.1)... 5 Familievejleder (SEL 11, stk.4)... 7 Konsulentbistand (SEL 11, stk.3, nr.1)... 9 Deltagelse i aktiviteter (SEL 52, stk.3, nr.1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende (SEL 52, stk.3, nr.1) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL 52, stk.3, nr.2) Familiebehandling og behandling af barnets og den unges problemer (SEL 52, stk.3, nr.3) Døgnophold (SEL 52, stk.3, nr.4.) Aflastningsordning (udsatte børn og unge) (SEL 52, stk.3, nr.5) Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 52, stk.3, nr.5) Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 84) Fast kontaktperson (SEL 52, stk.3, nr.6) Anbringelse i netværksplejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1,nr.3) Anbringelse i plejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.1) Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale plejefamilier) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.2)

2 Anbringelse på eget værelse/hybel (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.4) Anbringelse på opholdssted (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.5) Anbringelse på kostskole/efterskole (SEL 66, stk.1, nr.5 eller 6) Anbringelse på skibsprojekt (SEL 52, stk.3, nr.7) Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Anbringelse på døgninstitution (handicap) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Praktiktilbud (SEL 52, stk.3, nr.8) Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole (SEL 52 a, nr.2) Økonomisk støtte til udgifter for at undgå en anbringelse, for at fremme en hjemgivelse eller for at bidrage til stabil kontakt under en anbringelse (SEL 52 a, stk.1, nr.2, 3 eller 4) Merudgifter (SEL 41) Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) Særlig supplerende ydelse (SEL 43, stk.4-6) Ledsagerordning (SEL 45) Efterværn kontaktperson (SEL 76, stk.2, stk.3, nr.2 og stk.5) Efterværn døgnophold og udslusning (tilbud år) (SEL 76, stk.3, nr.1 og 3)

3 Kort introduktion Bilaget gennemgår de relevante børn og unge paragraffer i Serviceloven og tydeliggør Tønder Kommunes Serviceniveau, specifikt for hver enkelt. Bilaget vil i forbindelse med lovændringer og opdateringer af bekendtgørelser m.v. blive opdateret, hvorfor den online tilgængelige version altid vil være at betragte som den nugældende. Niveaudeling for bevillingskompetence Behovet for præcisering af rådgivernes kompetencer skal ses i sammenhæng med gennemgangen af alle servicelovens børn og unge paragraffer. Behovet for bevillingskompetence skal ligeledes ses i forhold til ønsket om at fremme størst mulige faglige kompetence og kvalitet i enhver beslutning truffet i børn og unge i Tønder Kommune. Niveau Varighed Beskrivelse af niveau Bevillingskompetence 1 Introduktionsperiode Socialrådgiver der er nyuddannet eller Ingen kompetence - uden/med noget erfaring fra Børn og unge om- op til 6 månederådet. Socialrådgiveren kommer igennem et bredt udsnit af sagstyper og problemstillinger i sit arbejdsfelt og erhverver kendskab til kommunens bevillingsniveau og procedurer. Socialrådgiveren har i denne periode tilknyttet en rådgiver fra Niveau 3 som "mentor", med beslutningskompetence. Individuel evalueringssamtale mhp. oprykning til næste niveau 2 Oplæringsperiode Socialrådgiver med tidligere erfaring fra Børn Se serviceniveauet ne- - op og Ungeområdet, kan starte på dette niveau. denfor til 2 år, men Socialrådgiveren opnår en begyndende rutine i med mulighed for forlængelse sagsbehandlingen og der opnås udvidet sikkerhed i vurderingen af problemstillinger og i behandlingen af ansøgninger. Individuel evalueringssamtale mhp. oprykning til næste niveau 3 Efter 2 år - Socialrådgiveren har opnået rutine i almindelig Se serviceniveauet nedenfor. eller tidligere sagsbehandling og kan foretage sikre, selvle) (efter afta-stændige og velovervejede vurderinger af komplicerede problemstillinger. Der er erhvervet stort kendskab til samarbejdspartnere, procedurer og kommunens niveau for bevillinger. Forelæggelse til overordnet niveau skal dog ske 1. Når man er i tvivl 3

4 2. Når der er principielle problemer 3. Når der kan opstå politiske problemer 4. Når der er tale om usædvanlige afgørelser Afgørelseskompetence og underskriftskompetence følges ad. Kompetence tillægges altid enkeltpersoner - og ikke møder, grupper eller lignende. Kompetence til køb af eksterne ydelser er altid på lederniveau Generelt ved opstart og afslutning af sager Tildeling Ved opstart af en ny sag i børn og unge kræves en rådgiver med niveau 2 eller 3. Ved afslutning af en sag i børn og unge kræves en rådgiver med niveau 2 eller 3. 4

5 Åben og anonym rådgivning (SEL 11 stk.1) Formål Formålet er: En tidlig forebyggende indsats hindrer, at problemer vokser sig store, og at der bliver behov for yderligere foranstaltninger i familien. At give råd og vejledning til familier, børn og unge samt vordende forældre, der typisk ikke har nogen tilknytning til Børn- og Ungeafdelingen. Indhold Et kommunalt tilbud om gratis anonym rådgivning til familier, børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Tildeling Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om at: Rådgive i forhold til familieplanlægning. Rådgive i forhold til usikkerhed omkring forældrerollen. Afholde forberedende forældrekurser. Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse. Få det bedre i familien. Håndtere problemer i forhold til barnets daginstitution, skole eller fritid. Tale med nogen om sorg, krise, skilsmisse eller lignende. Vejlede om misbrug. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier, børn og unge, der er bosat eller har ophold i kommunen. Typisk kan der tilbydes op til tre samtaler. Yderligere hjælp skal tildeles af Børn og Unge efter en konkret vurdering. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos alle medarbejdere der vurderer at en borger har behovet. For at bevare muligheden for anonymitet er der ikke tale om visitering i gængs forstand. 5

6 Levering af ydelsen Rådgivningen er som udgangspunkt gratis og ydes af personale, som er sammensat tværfagligt. Udredningsgarantien på 14 dage for ønske om misbrugsbehandling vil blive overholdt via intern leverandør. 6

7 Familievejleder (SEL 11, stk.4) Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Formålet er at yde vejledning efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn/en ung. Formålet med vejledningen er dels at styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel. Dels at forventnings afstemme med forældrene og medvirke til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige. Rådgivningsforløbet er målrettet både forældre, børn og søskende med henblik på at håndtere/rumme en handicapproblematik. Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante videns miljøer og handicaporganisationer på området. Herudover skal vejledningen rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Barnet/den unge har ikke har fået tildelt en sagsbehandler eller foretaget 50-undersøgelse. Omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktions-nedsættelsen konstateres under barnets opvækst. Typisk tilbydes der 1-2 møder af 1½-2 timers varighed. Familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder, efter at Børn og Unge har fået kendskab til, at barnets/den unges funktions nedsættelse er konstateret. Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien videre til Børn og Unge. Der kan efter konkret vurdering tilbydes flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis der skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen kan opfyldes. 7

8 Tildeling Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau Levering af ydelsen: Interne og eksterne leverandør. De anvendte leverandør skal være autoriseret og med relevant faglig baggrund. 8

9 Konsulentbistand (SEL 11, stk.3, nr.1) Formål Formålet er at afklare behovet for foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets/den unges særlige behov imødekommes. Formålet er endvidere at yde støtte til, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling. Indhold Indholdet kan blandt andet være: Forældreevneundersøgelse. Psykologudredning. Samtaler med familierådgiver eller psykolog. Inddragelse af særlig ekspertviden/videncentre (fx SISO og VISO). Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor: Der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge. Barnets/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for. Det er en forudsætning, at familien kan tage vare på barnet/den unge, mens udredningen finder sted. Omfang/varighed Tildeles typisk som udgangspunkt for en periode af tre måneder. Herefter skal der foretages en revidering. Som udgangspunkt omfatter en udredning 5-10 møder af 1½ times varighed. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Tildeling Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau Forældreevneundersøgelse skal bevilges af en leder. 9

10 Levering af ydelsen ViSO/SiSO. Interne og eksterne leverandører. De anvendte leverandør skal være autoriseret og med relevante faglig baggrund. 10

11 Deltagelse i aktiviteter (SEL 52, stk.3, nr.1) Formål Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, og at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation. Indhold NB: Der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, jf.sel 52, stk.3, nr.1.iværksættelse af foranstaltningen kan foregå uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf.sel 56. Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder: Deltagelse i en sportsaktivitet. Daginstitution. Pædagogisk dagtilbud. Kravet til indholdet i aktiviteten er, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet. Målgruppe/tildelingskriterier Støtten kan i nogle tilfælde gives i kombination med en kontaktperson, ligesom der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten (jævnføre SEL 52 stk.4.) Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Børn, der har fået foretaget 50- undersøgelse og er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet. Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet. Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten. Omfang/varighed Der tildeles som udgangspunkt maksimalt kr.om året. Dette gælder ikke for daginstitutioner. Støtten ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. 11

12 Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau 2+3. Levering af ydelsen Kommunens fritidstilbud anvendes så vidt det er muligt. 12

13 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende (SEL 52, stk.3, nr.1) Formål Opholdet har til formål at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Indholdet i foranstaltningen kan være pålæg om: At barnet går i daginstitution, skole og klub. At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet. Socialpædagogisk friplads. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling. Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt resultat. Typisk er varigheden af opholdet et år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Tildeling Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau Levering af ydelsen Tønder kommunes dagtilbud og uddannelsesinstitutioner. 13

14 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL 52, stk.3, nr.2) Formål Formålet er at: Familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling. Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Kontrollere, om børnene trives. Indhold Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet være at: Give støtte til at få struktureret hverdagen. Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet. Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes behov. Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller daginstitution. Kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider skade. Målgruppe/tildelingskriterier Hjælpen ydes som udgangspunkt på hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Det bør fremgå af handleplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid, og der skal være et specifikt formål hermed. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Familier, der af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter. Familier, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling. Familier, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i 14

15 dagligdagen. Omfang/varighed Børnene er typisk under 10 år, når foranstaltningen iværksættes. Som udgangspunkt tildeles der op til 10 timer om ugen, der kan tilrettelægges fordelt på op til flere gange om ugen. Der kan bruges flere timer i kortere perioder, hvis der skal kompenseres, mens der foregår en udredning. Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år, tilstedeværelsen af en familierådgiver kan ligeledes varigere fra flere timer dagligt til et besøg 1-2 timer en gang om ugen eller hver 14 dag. Støtten gives i første omgang for en tremåneders periode, hvorefter indsatsen revideres. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering. Tildeling Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau Levering af ydelsen Støtten ydes primært i familiens hjem. Som udgangspunkt anvendes familierådgiverne med pædagogisk uddannelse. 15

16 Familiebehandling og behandling af barnets og den unges problemer (SEL 52, stk.3, nr.3) Formål Indhold Formålet er udviklende, herunder at: Behandle barnets/den unges problemer. Bevare familien samlet. Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn. Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel: Samtaler med familien Gruppeforløb Familiekurser Terapeutiske metoder som De utrolige år Familieaktiviteter Observation Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder. Indholdet tilrettelægges individuelt men kan have karakter af et gruppe forløb. Inden en individuel familiebehandling evt. iværksættes, tilbydes som udgangspunkt rådgivning i hold, hvis flere familier har sammenfaldende problemstillinger. Efter behov med deltagelse af fagpersonale med forskellig faglig baggrund. Målgruppe/tildelingskriterier Indsatsen kan foregå både i hjemmet og i kommunens familiehus. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier: Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives. I vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og 16

17 hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien. Der står i en skilsmissesag, der har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling. Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktion m.v. Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse. Herudover lægges der vægt på at: Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderledes. Familier skal kunne reflektere over egen situation. Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien. Omfang/varighed Familiebehandling kan tilrettelægges på flere måder og bliver som udgangspunkt tildelt op til 8 timer pr. uge. Typisk to møder/aktiviteter om ugen eller gruppebehandling typisk én gang per uge. For nogle af disse forældreprogrammer vil der være et helt struktureret forløb, jf. eksempelvis DUÅ. Der følges op efter tre måneder. Indsatsen stoppes, hvis den efter et halvt år ikke har medført forbedringer. Tilbuddet kan som hovedregel maksimalt gives i 1½ år, hvor der vil blive foretaget en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau

18 Levering af ydelsen Familiebehandling ydes som udgangspunkt af kommunes interne familiebehandler med terapeutisk efteruddannelse. I tilfælde af at familien har behandlingsbehov, der kræver særlig ekspertise, kan familiebehandlingen ydes af eksterne leverandører. Udredningsgarantien på 14 dage for ønske om misbrugsbehandling vil blive overholdt via intern leverandør. 18

19 Døgnophold (SEL 52, stk.3, nr.4.) Formål Formålet er at: Sikre, at forældreevneundersøgelse kan gennemføres, hvis det ikke er muligt at gennemføre den som et dagtilbud. Undersøge samspilsformer og forældreevne med henblik på at vurdere, om familien kan forblive samlet. Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Forældreevneundersøgelsen kan foregå i døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Behandlingen kan for eksempel indeholde: Udførelse af praktiske dagligdagsopgaver. Lege og spille. Familie- og gruppesamtaler. Individuel støtte. Psykologisk og pædagogisk undersøgelse. Forældreevneundersøgelse. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er alvorlig bekymring for forældreevnen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med forældrenes ressourcer inden for en kortere periode. Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at foretage et miljøskift for at kunne skabe forandringer i familien. Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte. Omfang/varighed Opholdet foregår typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt maksimalt tildeles for fem måneder. Det forudsætter dog som hovedregel, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling efter de første tre måneder. 19

20 Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge delydelser er hos myndighedsrådgiveren på niveau 3. Ophold skal altid bevilges af myndighedsleder. Forældreevne undersøgelser skal altid bevilges af myndighedsleder. Ekstern leverandør. 20

21 Aflastningsordning (udsatte børn og unge) (SEL 52, stk.3, nr.5) Formål Formålet er at: Kompensere for manglende forældrekompetencer. Aflaste forældrene, så de i perioder kan generere overskud til at håndtere et måske vanskeligt barn. Støtte udvikling af barnet/den unge. Give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer. Forebygge en anbringelse. Indhold Foranstaltningen gives typisk i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger. Aflastningen kan tilrettelægges om eftermiddagen, i hverdagene eller som weekendaflastning. Indholdet kan blandt andet være: Almindelige hverdagsoplevelser. Tryghed og omsorg. Opbygning af sociale kompetencer. Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det daglige. Foranstaltningen gives som udgangspunkt til yngre børn under 10 år med komplekse behov. Gives som udgangspunkt også til børn, hvis forældre har psykiske sygdomme, hvis forældre er indlagt, eller hvis forældre er i periodevist misbrug. Omfang/varighed Tilbuddet gives typisk to weekender om måneden og i ferier. Omfanget kan være større, hvis forældrene eksempelvis har psykiske sygdomme/misbrug. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er 21

22 opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau myndighedsleder. Ved aflastning over 6 døgn pr. mdr. er kompetencen på lederniveau. Ved fastsættelse af vederlag over 4 x vederlag er kompetencen ved myndighedsleder. Ekstern leverandør. 22

23 Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 52, stk.3, nr.5) Formål Formålet er at give barnet/den unge mulighed for træning og støtte under gode rammer. Indhold Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution eller i plejefamilie, herunder: Samvær med ligestillede. Støtte til erkendelse af eget handicap. Fysisk og social træning. Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn. Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastnings-familie, hvis der er tale om børn/unge med mindre handicap. Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for træning og/eller støtte uden for hjemmet. Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk døgn pr. år. Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution, og børn, der venter på at blive udredt, kan som udgangspunkt tildeles aflastning i op til 180 døgn per år. Børn der med en tildelt aflastning kan undgå anbringelse, vil kunne oppebære optil 216 døgn pr. år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. 23

24 Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau 3 + myndighedsleder. Ved aflastning på døgninstitution indstiller rådgiveren til visitationsudvalget, og efter visitationsudvalgets vurdering træffer rådgiveren valg om foranstaltning. 24

25 Aflastningsordning (handicapområdet) (SEL 84) Formål Formålet er at give forældrene og søskende et frirum og aflastning og samtidig skabe gode rammer for barnet. Indhold Indsatsen tilrettelægges således, at forældrene sikres frirum og aflastning, og omfatter typisk ophold på døgninstitution. Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn. Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastnings-familie, hvis der er tale om børn/unge med mindre handicap. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være forældre, der har brug for aflastning i forhold til et barn med et stærkt plejekrævende handicap. Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk døgn per år. I særlige tilfælde kan aflastning være væsentlig flere døgn, det er typisk i forbindelse med at undgå anbringelse, ved at tilbyde et kvalitativt aflastningstilbud som alternativ. Foranstaltningen ophører, når formålet jf. udredningen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Indsatsen revideres som udgangspunkt 1 gang om året, i de mere komplekse sager vil en revidering ske mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau 3 + myndighedsleder. Døgninstitution, specialinstitution, i en plejefamilie eller et andet godkendt opholdssted. 25

26 Fast kontaktperson (SEL 52, stk.3, nr.6) Formål Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt, men ikke at overtage forældrerollen. Formålet er også at iværksætte kontaktpersonsordning for hele familien og derved styrke indsatsen over for utilpassede børn og unge. Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved tiltale-frafald eller et vilkår i en dom. NB: Kan foranstaltes uden forældremyndighedsindehavers samtykke, jf.sel 56. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier En kontaktperson kan have mange funktioner, herunder for eksempel: Støtte barnet/den unge i barnets/den unges totale livssituation. Støtte barnet på det nære og personlige plan. Deltage i møder som tryghedsskaber for barnet/den unge. Hjælpe med kontakt til samfundet og til skolen. Stille krav til, korrigere eller stoppe barnet/den unge ved uhensigtsmæssig adfærd. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, der har vanskeligheder på væsentlige områder, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Foranstaltningen tildeles typisk større børn (over 12 år). Omfang/varighed Der tildeles typisk 4-9 timer ugentligt. I særlige tilfælde, for eksempel når der anbringes på eget værelse, kan der som udgangspunkt tildeles væsentlig flere timer, typisk op til 20 timer ugentligt. 26

27 Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiveren på niveau myndighedsleder. Primært i den unges eget hjem. Eksterne og interne leverandører. 27

28 Anbringelse i netværksplejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1,nr.3) Formål Formålet er at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende netværks-relationer for barnet/den unge. Formålet med anbringelse i en netværksplejefamilie er endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Netværksanbringelse er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre. Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen: Varetager barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Varetager barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v. I de tilfælde, hvor det besluttes at anbringe børn i alderen 0-12 år, benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og plejefamilier. Herudover anbringes typisk i netværksfamiliepleje, når: Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig. Der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem netværks plejefamilien og den biologiske familie, og når det vurderes, at netværks ple- 28

29 jefamilien er i stand til at sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel. Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence det vil sige utilstrækkelig omsorg for barnet med risiko for mistrivsel til følge. Omfang/varighed Tildeling Levering af ydelsen Anbringelse i plejefamilie kan som udgangspunkt finde sted i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes. Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Delydelser til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver på niveau 2 + 3, fx indskrivning og nødvendig beklædning. Netværksfamilier skal have godkendelse af familieplejekonsulent jf

30 Anbringelse i plejefamilie (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.1) Formål Formålet med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Formålet er endvidere ofte at bevare kontakt til den biologiske familie. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v. Varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie. I de tilfælde, hvor det besluttes at anbringe børn i alderen 0-12 år, benyttes altovervejende anbringelse i netværks- og plejefamilier. Der anbringes typisk i familiepleje, når: Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig. Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence det vil sige utilstrækkelig omsorg for barnet med risiko for mistrivsel til følge. Omfang/varighed Anbringelse i plejefamilie kan finde sted i en afgrænset periode, men kan også ses som en del af et længerevarende forløb og kan kombineres med andre foranstaltninger og anbringelsesformer. Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handlepla- 30

31 nen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Forældreevne undersøgelser skal godkendes af leder. Myndighedsrådgiver niveau kan bevilge nødvendig delydelse fx indskrivning, cykel eller beklædning. Godkendte plejefamilier. 31

32 Anbringelse i specialiseret plejefamilie (kommunale plejefamilier) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.2) Formål Formålet med anbringelse i en specialiseret plejefamilie er at: Tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv. Undgå anbringelse på opholdssteder eller døgninstitutioner. Formålet er endvidere ofte at bevare kontakt til den biologiske familie. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Muliggøre behandling. Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v. Varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn med behov for socialpædagogisk indsats og med mere akutte behov. Målgruppen kan også omfatte børn og unge der er i dagbehandling på en døgninstitution. Anbringelse i specialiseret plejefamilie kan finde sted i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet 32

33 ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen, kan bevilges af myndighedsrådgiver på niveau Godkendte kommunale plejefamilier. 33

34 Anbringelse på eget værelse/hybel (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.4) Formål Formålet med anbringelse på eget værelse er at yde den unge socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget liv. Formålet med anbringelse på hybel er at hjælpe den unge til at få kontakt til lokalmiljøet. Formålet er også at yde socialpædagogiske støtte og vejledning i nærmiljøet og derigennem styrke den unges evne til at mestre eget liv. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Med udgangspunkt i et relationsskabende forløb at gøre den unge selvhjulpen. Der samarbejdes med den unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes. Der kan for eksempel arbejdes med at: Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder skole, uddannelse, praktik/arbejde og fritid. Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig. Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling. Støtte den unge i kontakten og relationen til familien. Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen tilværelse. Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til naboer osv. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Unge årige, der er i stand til at klare en dagligdag på egen hånd, når der er tilknyttet støtte og vejledning. Unge, der har svært ved at skabe udvikling af personlige og sociale færdigheder og som resultat heraf ikke profiterer af en anbringelse sammen med andre unge. Unge, hvis eneste vanskeligheder er soci- 34

35 al tilpasning. Målgruppen til hyblerne er som udgangspunkt Unge 15 til 17 årige der er i stand til at klare en dagligdag på egen hånd, når der er tilknyttet støtte og vejledning. Unge der kan profitere af øget kontakt med nærmiljøet. Omfang/varighed Anbringelse på eget værelse tildeles typisk for en periode af ét år, hvor der skal følges op efter én måned og igen efter tre måneder. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Anbringelse i hybel tildeles typisk for en periode på 1 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver niveau 2+3, fx. svarende til indskrivningsbeløb, udgifter til dækning af transport og nødvendige beklædningsgenstande. Tønder Kommunes hybel funktion. 35

36 Anbringelse på opholdssted (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, stk.1, nr.5) Formål Formålet med anbringelse på et opholdssted er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst på et godkendt opholdssted, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring. I anbringelsen tilstræbes kontinuitet, omsorg og tryghed samt mulighed for at arbejde med barnets/den uges specifikke problemer. Anbringelsen har et socialpædagogisk sigte. Indhold Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen: Behandling som den er defineret i handleplanen. Varetagelse af barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling. Være rollemodel for barnet/den unge. Varetagelse af barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie. Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter, omsorg og pleje m.m. Målgruppe/tildelingskriterier Anbringelse på et opholdssted finder som udgangspunkt sted, når de kompenserende og forebyggende foranstaltninger ikke længere er tilstrækkelige, og mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie, en plejefamilie eller en specialiseret plejefamilie er undersøgt og vurderet. Målgruppen kendetegnes ved at være: Børn, der typisk er 12 år eller derover ved anbringelsestidspunktet. Børn med massive behandlingsbehov eller behov for anden udviklingsmæssig støtte af professionelle fagpersoner i døgnregi. Børn, hvor behovet for omsorg og pleje 36

37 har et så betydeligt omfang, at den samlede families trivsel, herunder søskendes behov, ikke længere kan tilgodeses via kompenserende og forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Foranstaltningen tildeles typisk til børn med tilknytningsforstyrrelser. Omfang/varighed Foranstaltningen er en døgnanbringelse med henblik på hjemgivelse, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Anbringelse på et opholdssted kan finde sted i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes. Anbringelsen skal revideres hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver niveau 2+3, fx svarende til indskrivningsbeløb, udgifter til dækning af transport og nødvendige beklædningsgenstande. Godkendte opholdssteder, der lever op til de opstillede kvalitetskriterier. 37

38 Anbringelse på kostskole/efterskole (SEL 66, stk.1, nr.5 eller 6) Formål Formålet er igennem en fast struktur for både skole og fritid og en tryg base uden for hjemmet at sikre den unges trivsel, udvikling og læring. Ved anbringelse på en kostskole/efterskole brydes radikalt med det tidligere miljø, som den unge har befundet sig i. Formålet hermed er at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Foranstaltningen kan blandt andet omfatte: Styrkelse af den unges sociale kompetencer i forhold til både jævnaldrende og voksne. Mulighed for stabil voksenkontakt. Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling. Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det at klare sig selv. Støtte til at få struktur på hverdagen i forhold til både skolegang og fritid. Opmærksomhed på konkrete faglige behov. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge årige, der har behov for særlig støtte. Unge med behov for miljøskifte, der ikke kan profitere af de sammenhængende og fleksible tilbud, der er i lokalsamfundet. Unge, der er under udslusning fra plejefamilie. Unge, hvor der er behov for at kompensere for forældrenes manglende kompetencer. Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har: Selvtillids- og selvværdsproblemer. Manglende modenhed. Problemer med at håndtere konflikter. Problemer i forhold til familien. Omsorgssvigt fra familiens side. Personlige problemer, eventuelt nedsat funktionsevne. 38

39 Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende såvel i som uden for skoletiden. Omfang/varighed Der bevilges typisk kostskoleophold og efterskoleophold for ét skoleår ad gangen. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiver på niveau 3 + myndighedsleder. Efterskoleophold og kostskoleophold med ekstrabevillinger ud over standardprisen skal godkendes af myndighedsleder. Eksterne leverandører. 39

40 Anbringelse på skibsprojekt (SEL 52, stk.3, nr.7) Formål Ved anbringelse på et skib brydes radikalt med det tidligere miljø, som den unge har befundet sig i. Formålet hermed er at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier I mødet med nye udfordringer og læring og via et forpligtende fællesskab om bord tilstræbes det at bibringe socialt belastede unge: Normer, der er nødvendige for at fungere ansvarligt og selvstændigt arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt. Kontakt og relationer til andre jævnaldrende og til voksne. Forståelse af sammenhængen mellem handling og konsekvenser heraf. Ny orientering i forhold til adfærd, vaner og kammeratskaber, der er uhensigtsmæssige. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge, der har behov for et konsekvent miljøskifte (individuelt fra projekt til projekt). Endvidere kendetegnes målgruppen typisk ved at være: Unge over 12 år. Unge med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer. Unge, der er i risiko for at komme ind i en kriminel løbebane. Unge med misbrugsproblemer uden vanemæssigt forbrug og afhængighed. Omfang/varighed Opholdet vil typisk omfatte tre faser: Forskole/introduktion. Sejlperiode. Udslusningsperiode. Ved forskolens afslutning skal det vurderes, om og under hvilke nærmere betingelser projektet og den enkelte unge kan forsætte. I udslusningsperioden vil den unge kunne bear- 40

41 bejde oplevelserne fra sejlperioden og orientere sig vedrørende den fremtidige tilværelse i forhold til uddannelse/arbejde og egen bolig. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver niveau 2+3, fx svarende til indskrivningsbeløb, udgifter til dækning af transport og nødvendige beklædningsgenstande. Godkendte skibsprojekter der er godkendt via tilbudsportalen. 41

42 Anbringelse på døgninstitution (socialt udsatte) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Formål Formålet med anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov for: Akut anbringelse. Observation og udredning. Behandling. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed På anbringelsesstederne arbejdes der typisk med at: Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår. Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer og sociale liv. Udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid. Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk. Sikre barnets/den unges skolebehov. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge: I alderen 0-17 år. Det er dog typisk børn og unge i aldersgruppen 4-14 år på anbringelsestidspunktet. Med behov for et specialiseret socialpædagogisk tilbud. Hvor der skal foretages udredning/observation før en eventuel permanent anbringelse. Med akut behov for anbringelse. Maksimalt indtil det fyldte 18.år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/ revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Ved akut anbringelse skal der inden for tre måneder være en begrundet stillingtagen til fortsat anbringelse eller hjemgivelse. 42

43 Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver niveau 2+3, fx svarende til indskrivningsbeløb, udgifter til dækning af transport og nødvendige beklædningsgenstande. Godkendte døgninstitutioner. 43

44 Anbringelse på døgninstitution (handicap) (SEL 52, stk.3, nr.7, jf. 66, nr.6) Formål Formålet med en anbringelse er at undgå, at barnets/den unges sundhed eller udvikling lider skade, og at imødekomme, at barnets vanskeligheder ikke længere kan løses i hjemmet. Formålet med anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige behov for: Behandling. Omsorg og pleje. Formålet kan også være en aflastning af forældrene. Det vil typisk foregå som en glidende overgang fra en omfattende aflastning til døgnophold. Indhold Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed På anbringelsessteder arbejdes der blandt andet med at: Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår. Udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid. Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk. Sikre barnets/den unges skolebehov. Yde pasning og pleje. Træne/vedligeholde færdigheder og sociale kompetencer. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge i alderen 0-18 år, der har behov for ophold, behandling og/eller udredning i døgnregi, og som har så omfattende behandlingsbehov, at de ikke kan varetages, mens barnet/den unge opholder sig i hjemmet. Som udgangspunkt maksimalt indtil det fyldte 18.år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Der skal foretages en revidering af indsatsen 44

45 mindst hvert halve år. Tildeling Levering af ydelsen Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsleder. Følgeudgifter til anbringelsen kan bevilges af myndighedsrådgiver niveau 2+3, fx svarende til indskrivningsbeløb, udgifter til dækning af transport og nødvendige beklædningsgenstande. Godkendte døgninstitutioner. 45

46 Praktiktilbud (SEL 52, stk.3, nr.8) Formål Formålet er at: Fastholde tilknytning til uddannelsessystemet. Opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Indhold Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i arbejdspraktikken er, at den unge lærer de almindelige normer og omgangsformer, der hersker på en arbejdsplads, og at den unge indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen. Praktiktilbuddet kan være en fuld eller delvis erstatning for almindeligt skoletilbud. Det kan dog også etableres som et supplement hertil. Målgruppe/tildelingskriterier Omfang/varighed Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge i års alderen, der er socialt belastede og har problemer med at begå sig i samfundet, og som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse. Kan som udgangspunkt variere fra to timer om ugen og op til fuld tid afhængigt af alder. Foranstaltningen ophører senest, inden den unge fylder 18 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering. Tildeling Levering af ydelsen: Der skal foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år. Kompetencen til at bevilge ydelsen er hos myndighedsrådgiver niveau Interne og eksterne leverandører. 46

47 Økonomisk støtte til ophold på kostskole/efterskole (SEL 52 a, nr.2) Formål Formålet er at: Udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer. Give den unge et miljøskifte. Give fuld eller delvis økonomisk støtte til forældrenes egen andel af udgiften til kost/efterskoleophold på baggrund af en vurdering af forældremyndigindehaverens evne til at afholde udgiften med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering og en vurdering af udgiftens størrelse. Indhold Kost/efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov og skal grundlæggende indeholde et relevant undervisningstilbud og fritids-/aktivitetsmuligheder. Kost/efterskolen skal være indstillet på at indgå i det individuelt tilrettelagte samarbejde omkring den unge i forhold til forældre og den kommunale myndighed. Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Unge med stort fravær og manglende lyst til at gå i skole, og som har svært ved at klare sig både socialt og fagligt. Unge i familier med samlivsproblemer. Unge med adfærdsproblemer. Unge med psykiske problemer. Unge, der er i risikozonen for at begå kriminalitet. Unge af forældre, der har svært ved at klare omsorgen for barnet/den unge på grund af egne problemer såsom misbrug, samlivsproblemer, psykisk skrøbelighed osv. Unge, der særligt behov, men hvor den unges problemer er mindre alvorlige end hos de unge, der har behov for en anbringelse uden for eget hjem. Støtten ydes alene, når forældremyndighedens indehaver ikke selv har tilstrækkelige midler. 47

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet

Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune Børn og Ungeområdet 1 Serviceniveaubeskrivelser i Langeland Kommune... 1 1. Forord... 4 2. PRINCIPPER FOR INDSATSEN OVER FOR BØRN OG UNGE... 5 3. SERVICENIVEAU...

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Grundlag og principper for indsatsen Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7, 9575

Læs mere

Serviceniveau udsatte børn og unge

Serviceniveau udsatte børn og unge Serviceniveau udsatte børn og unge 41, 42 og 43 revideret medio 2017 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Hobrovej 110 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: raadhus@rebild.dk

Læs mere

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau

Grundlag og principper for indsatsen. Serviceniveau Grundlag og principper for indsatsen Serviceniveau 1 Grundlag og principper for indsatsen For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2013 Rebild Kommune Center Familie & Handicap Skørpingvej 7,

Læs mere

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet

Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet Serviceniveau på Børne- og Ungeområdet 1 Principper for indsatsen overfor sårbare børn og unge Serviceniveauet udmønter Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik og sigter på at skabe de bedst mulige

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 13.08.2012 Punkter på åbent møde: 66. Igangsættelse af Børne- og

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn og unge-området Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 KONSULENTBISTAND ( 52, STK. 3, NR.1)...5 PRAKTISK, PÆDAGOGISK ELLER ANDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune

Ydelseskatalog. Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Ydelseskatalog Børn og Unge 2014 Tønder Kommune Forord Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET. Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017

SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET. Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017 SERVICENIVEAUER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Senest redigeret d. 15. marts 2017 Godkendt i Holbæk Byråd d. 19. april 2017 Indhold Åben rådgivning (SEL 11, stk. 2)... 3 Konsulentbistand og andre forebyggende

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Forebyggende foranstaltninger Vedtaget af Børneudvalget den 6. december 2010 og den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent

Notat. Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet. Administrativ konsulent Notat Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15. december 2011 Sag: Sagsbehandler: Servicestandarder - Kvalitetsstandarder på Familieområdet Trine Kappelhøj Administrativ konsulent Halsnæs Kommune vægter helhed, trivsel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Børn og Familie februar 2016 Indhold Forord...4 Principper for indsatsen over for udsatte og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Serviceniveau for udsatte og handicappede børn og unge. Ydelser bevilget inden for Servicelovens område 2016

Serviceniveau for udsatte og handicappede børn og unge. Ydelser bevilget inden for Servicelovens område 2016 Serviceniveau for udsatte og handicappede børn og unge Ydelser bevilget inden for Servicelovens område 2016 FORORD Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for med denne publikation at kunne

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010

Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 Ydelseskatalog for familie og forebyggelse 2010 1 Indhold: Forebyggelses- og anbringelsesgrundlag... 4 Forebyggende foranstaltninger... 5 Anbringelser... 5 Aflastning... 7 Aflastning i eget hjem (hjemmepasning)...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere