Den sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013."

Transkript

1 Den sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

2 INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 7 FOKUSOMRÅDE... 7 SUNDHED OG TRIVSEL... 8 FOKUSOMRÅDE... 8 BØRN OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE... 9 FOKUSOMRÅDE... 2 FRA POLITIK TIL HANDLING HVORDAN IMPLEMENTERER VI POLITIKKEN? REVISION Side 2 af 11

3 Indledning Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. LBK nr. 810 af 19. juli Rebild Kommune tager skridtet videre, og har lavet en sammenhængende børne- og unge politik. Hermed er der fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. Politikken er en paraply for de øvrige politikker på børne- og ungeområdet, og knytter dem sammen. Med afsæt i den sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes der efterfølgende en politik for skole- og dagtilbudsområdet. Fokuspunkterne skal her understøtte udviklingen af politikkerne, ligesom udvalgte initiativer i politikken videreudvikles og udbygges i de enkelte delpolitikker. Formålet er at sikre helhed og sammenhængskraft i form af et stærkt og fælles afsæt på tværs af hele børne- og ungeområdet i Rebild Kommune. For det første at gøre alle børns trivsel, udvikling og læring så god som muligt. For det andet at sikre sammenhæng på tværs af politikområder, så der er én samlet retning i den måde, kommunens indsatser og tilbud overfor børn og unge er skruet sammen på. Politikken skal fungere som fundament og kompas for både borgerne og for kommunens medarbejdere. Politikken lever op til Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar Barnets Reform betyder bl.a. en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats med indførelse af SSD-samarbejde det tværfaglige samarbejde mellem sundhedspleje, tandpleje, dagtilbud, skole og det sociale område. Der henvises endvidere til lov om kontinuitet i anbringelsen, som trådte i kraft i juli Politikken lever endvidere op til FN s børnekonvention, der har fokus på, at børn har ret til den højest mulige grad af fysisk, moralsk og åndelig sundhed, ret til gratis undervisning og ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle, sundhedsfremmende og kreative aktiviteter. Den røde tråd Børn og ungepolitikken er rettet mod børn og unge fra 0 18 år, der har bopæl i Rebild Kommune (inkluderer efterværn som kan gives op til det 23. år). Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i kommunen på tværs af faggrupper og institutioner, hvor der arbejdes ud fra følgende pejlemærker: Barnet/den unge i centrum Helhed i indsatsen De enkelte temaer i politikken omfatter alt arbejde med børn og unge i Rebild Kommune, hvad enten der er tale om børn i dagtilbud, skoler eller det arbejde, der finder sted med børn og unge, der har særlig behov for støtte. Målet er en fælles forståelse af tilgangene til arbejdet med barnet og den unge, så forældrene og barnet/den unge oplever, at der er helhed og sammenhæng i kommunens tilbud. Side 3 af 11

4 En fælles forståelse gør det muligt at arbejde på tværs af faggrupper, så der skabes de bedst mulige betingelser for det enkelte barn og den enkelte unges udvikling. Der skal kommunikeres tydeligt, så børn, unge og forældre ved, hvem der gør hvad og hvornår. Det enkelte barn eller den enkelte unge understøttes med udgangspunkt i deres egne, familiens, dagtilbuddets og skolens ressourcer. Børn og unge skal opleve sig inddraget og medbestemmende i deres egen hverdag. I Rebild Kommune har børn og unge krav på en tryg barndom og opvækst med de bedste muligheder for leg, læring og udvikling. Målet er, at vi i tæt samarbejde med forældrene udvikler livsduelige og hele mennesker med kompetencer, der giver mulighed for at begå sig fagligt, socialt og kulturelt i samfundet. Forældrene er en vigtig del af børnenes trivsel og udvikling. Forældrene har det primære ansvar for deres børn og dermed et særligt ansvar for alle planens temaer. Forudsætningerne for at børnene og de unge trives og udvikler sig i positiv retning er, at de indgår i gode og forpligtende relationer, befinder sig i attraktive og udviklende læringsmiljøer, trives fysisk og psykisk samt får mulighed for en ungdomsuddannelse. Det muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Vi skal endvidere være opmærksomme på børn og unge med særlige behov, så de trives i nærmiljøet med fokus på deres muligheder, succeser og ressourcer. Under hvert tema er angivet målsætninger og fokusområder, der kan bidrage til at føre politikken ud i livet og dermed danne afsæt for det daglige arbejde med børn og unge i kommunen. Side 4 af 11

5 Relationer Børn og unge udvikles gennem tætte relationer, og det at være en del af et større fællesskab. En relation er et bånd mellem mennesker, der hele tiden skal bekræftes eller udbygges i samspillet mellem dem. Alle voksne omkring barnet eller den unge har et ansvar for, og skal bidrage til, at børn og unge inkluderes i fællesskaber. Fællesskaber som er trygge og kendetegnet ved forpligtende samvær med plads til forskellighed. Det kan være i fællesskaber med kammerater, i familiære sammenhænge og de fagprofessionelle. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Forældrene og det øvrige netværk er de vigtigste i børnenes og de unges hverdag, men de professionelle spiller også en vigtig rolle. Det er vigtigt, at børn og unge oplever, at mennesker er forskellige og kan se betydningen af at have gensidig respekt og forståelse for hinanden for at udvikle og bevare det gode fællesskab. Børn og unges trivsel er også afhængig af, at de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag. De fagprofessionelle har ansvar for, at børnene, de unge og deres forældre oplever helhed og sammenhæng i overgangene mellem de kommunale tilbud og er trygge i overgangene. Men også et ansvar for at give hinanden tilstrækkelig viden om det barn eller den unge, der skal bydes velkommen et nyt sted. Som myndighed må kommunen til tider behandle borgerne forskelligt for i praksis at behandle alle lige og give lige muligheder. Det er vores målsætning: At forældrene og medarbejdere tager ansvar for at skabe gode relationer og meningsfuld kontakt med børn og unge, så det understøtter deres læring, udvikling og trivsel At børnene og de unge oplever overgangene som sammenhængende, trygge og velforberedte, og de mødes med en ressource- og relationsorienteret tilgang. At samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne, børn/unge, forældre og borgere i Rebild Kommune tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på ressourcer og potentialer. Dette skal også afspejle sig i det skrevne. Fokusområde Inddragelse og dialog vægtes højt Inddragelse af forældrene og barnet forudsætter en personlig kontakt så tidligt i forløbet som muligt. Der skal lægges vægt på familiens ressourcer. Det er vigtigt, at de professionelle støtter familien og barnet og hjælper med at etablere gode relationer både i familien og i forhold til omgivelserne. Enhver indsats er baseret på barnet/den unge i centrum. De forventede resultater er at barnet/den unge indgår i positive relationer barn/voksen imellem, der sikrer udvikling og trivsel ligesom de gode relationer udbygges og udvikles. Side 5 af 11

6 Læring og udvikling Børn og unge har de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Læring og udvikling er en proces, der opstår i sociale sammenhænge. Alle børn og unge har ret til de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Det betyder, at der er plads til alle. Samtidig er det enkelte barn/unge afhængig af et godt fællesskab for at skabe de optimale lærings- og udviklingsvilkår. Derfor skal vi som professionelle både have fokus på at skabe rammer for den enkelte og samtidig sikre et godt læringsmiljø. Når børn og unge bliver passende udfordret, får de succesoplevelser, og deres nysgerrighed og lyst til læring styrkes. På den måde opleves læring som noget værdifuldt, der skaber bedre trivsel både for den enkelte og for fællesskabet. De optimale vilkår for læring og udvikling er også afhængig af den enkeltes forudsætninger. Derfor har vi fokus på at sikre mangfoldighed af metoder og undervisningstilgange, der sikrer, at vi kan tage udgangspunkt i den enkelte. Alle børn og unge skal opleve en balance mellem deres egne forudsætninger, og de udfordringer de bliver stillet over for. Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo og gennem aktivitet og leg. Derfor skal de kommunale institutions- og skoletilbud tilbyde en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Den unikke natur i Rebild Kommune danner en fantastisk ramme for, at læring kan foregå både i innovative og uformelle læringsmiljøer i udfordrende som eksperimenterende miljøer. Det er vores målsætning: At der er et ressourcesyn på både børn, unge, forældre og medarbejdere. At involvere børn og unge, så de bliver inddraget i planlægningen af egen læring og faglig udvikling læringsmiljøer skal være båret af energi. At tilbyde børn og unge gode oplevelser i naturen og fagligt inspirerende lege- og læringsmiljøer At udbrede kendskab til og indarbejde fælles syn på læring og udvikling i Rebild Kommune Fokusområde At styrke dagtilbud og skole som inkluderende udviklingsmiljøer. Inkluderende læringsmiljøer styrker den faglige og sociale udvikling hos alle børn, og er med til at understøtte ressourcesynet. Derfor er der fokus på at skabe inkluderende udviklingsmiljøer, der tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingen af stærke fællesskaber. Det skal resultere i at flere børn får deres læring og udvikling i det nære fællesskab. Læring og udvikling sker i samarbejde med barnet/den unge. Børn og unge er selvstændige og ansvarsbevidste individer, der gerne vil tage ansvar for egen læring og udvikling. Derfor dyrkes motivationen til læring og udvikling ved at inddrage barnet/den unge i at opsætte mål og planlægge egen læring og faglig udvikling. Vi vil sætte fokus på at styrke den faglige og systematiske inddragelse af børn og unge i målsætning, planlægning og evaluering af egen læring og udvikling. De forventede resultater er, at understøtte forskellige læringsstrategier herunder at det enkelte barn/unge udvikler sig maksimalt i forhold til de vilkår, og det udgangspunkt det har. Side 6 af 11

7 Uddannelse og beskæftigelse Børn og unge skal opnå viden og kompetencer, så de forberedes til det voksenliv, de selv skal være med til at forme. Alle børn og unge skal opleve balance mellem meningsfulde udfordringer og egne kompetencer. Især ungdomslivet er præget af mange valg, hvor de unge skal skabe deres egne forestillinger om det gode liv og finde deres egen identitet. Derfor skal vi, med respekt for at barndommen og ungdommen har en værdi i sig selv, sikre børn og unge adgang til varierede muligheder for både faglig og personlig udvikling, så de kan tilegne sig grundlæggende sociale, faglige, kulturelle og kreative kompetencer. Vi skal bidrage til at sikre, at de unge får matchet håb og drømme med, hvad der kan lade sig gøre ud fra den enkeltes formåen og kompetencer. Det er vores målsætning: At sikre unge et kvalificeret grundlag for valg af uddannelse gennem tidlig, opsøgende og støttende vejledning mhp. at understøtte, at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. At fremme unges involvering og ansvar. At have fokus på alle overgange fra dag- til skole- til uddannelsestilbud. At Rebild Kommune opstiller en samlet strategi for uddannelsestilbud fra årgang 0 til og med ungdomsuddannelserne. Fokusområde Samlet strategi for uddannelsestilbud fra 0-18 år. Der udarbejdes en samlet strategi for uddannelsestilbud fra 0-18 år, hvor der er fokus på overgange mellem uddannelser. Derudover skal der være fokus på, at skabe og videreudvikle det oplyste grundlag ved hjælp af kontakt til erhvervslivet, brobygning og praktikker. Der kan bl.a. arbejdes på en styrket vejledning målrettet de unge, der er usikre på deres uddannelsesvalg og i risiko for at forlade uddannelsessystemet. Samarbejdet mellem UU-vejlederne, jobcentret og lærerne i skolernes overbygning og på ungdomsuddannelserne om f.eks. de faglige forudsætninger og overgange er vigtigt for at klæde de unge på til at påbegynde en ungdomsuddannelse. De forventede resultater er at flere unge får en målrettet og sammenhængende støtte i påbegynde og færdiggøre en uddannelse. Flere børn og unge vil dermed få en ungdomsuddannelse med gode muligheder for efterfølgende at gennemføre en kompetencegivende uddannelse, hvilket muliggør et voksenliv med gode jobmuligheder og livskvalitet. Side 7 af 11

8 Sundhed og trivsel Fokus på det brede sundhedsbegreb, der omfatter såvel sundhedsfremmende som forebyggende initiativer. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i familiens ressourcer og netværk for at opbygge den enkeltes fysiske, psykiske og sociale velbefindende samt kvalificere til at træffe sunde valg. Forebyggelse har det primære sigte at undgå sygdom eller hindre en usund livsstil, men også det formål at sikre, at en given sygdom eller usunde vaner ikke udvikler sig yderligere. Sundheden grundlægges allerede under graviditeten og i barndommen og de ressourcer, der opbygges i den periode, er fundamentale for den enkeltes helbred og livskvalitet senere i livet. Barndommen og ungdommen er selvstændige perioder i livet, der fortjener særlig opmærksomhed. Her dannes relationer, og her grundlægges såvel gode som dårlige vaner med hensyn til kost, motion og livsstil. Det er desuden vigtigt, at være i dialog med og involvere børn, unge og deres forældre, ligesom det er vigtigt med opmærksomhed på de voksne som rollemodeller. Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk, mentalt og socialt velbefindende. Sundhed og trivsel er livsmod, livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børn og unges læring og trivsel. Fysisk aktivitet og livsstil er afgørende for, at børn og unge lykkes. Det skal derfor sikres, at alle børn og unge får sunde vaner i dagtilbud og skole. Omgivelserne skal indbyde til bevægelse, og de voksne skal sørge for at tænke sund mad og fysisk aktivitet ind i dagligdagen. Alle skal desuden have muligheden for et aktivt og udfordrende fritidsliv. Det er særligt vigtigt at have fokus på de børn, der rammes af uligheden i sundhed dels fordi de sunde vaner grundlægges i barndommen, og dels fordi sundhedstilstanden har indflydelse på børnenes mulighed for at lære. Det er vores målsætning: At sundhed og forebyggelse er integreret i børn og unges hverdag i de arenaer de befinder sig i. At sundhedsfremmende tiltag, som fysisk aktivitet, skal være en integreret del af dagligdagen de steder, hvor børn og unge opholder sig daginstitutioner, skoler, fritidsliv. At de fagprofessionelle er rollemodeller i forhold til sund livsstil. At den sociale ulighed i sundhed skal reduceres. Fokusområde Fokus på sundhedsfremme og trivsel i dagligdagen Kontraktholderne drøfter hvordan sundhedsfremme og forebyggelse tænkes aktivt ind i hverdagslivet og aktiviteterne. Kost, rygning, alkohol (herunder problematisk forbrug af stoffer), motion, handlekraft og trivsel tænkes ind i samtlige indsatsområder. De forventede resultater er, at der sker en opprioritering af sund kost og fysisk aktivitet i samtlige kommunens institutioner. I særdeleshed er det vigtigt, at fysiske aktiviteter og bevægelse bliver gjort til en integreret del af hverdagen. Side 8 af 11

9 Børn og unge med behov for særlig støtte Alle børn og unge har behov, der skal understøttes med udgangspunkt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Børn og unge med behov for særlig støtte er en betegnelse, som i praksis dækker over en meget bred vifte af udfordringer med årsag i psykiske, fysiske / organiske, og / eller sociale forhold, og nogen gange sammenfald af flere af disse. I det øjeblik det enkelte barn eller ung ikke længere trives i hverdagen og har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer, er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats om muligt inden for nærmiljøet og med støtte fra de omkringværende. Børn og unge har brug for en god og tryg opvækst. Derfor har alle, der arbejder med børn og unge en pligt til at handle og tage ansvar for et barn/ung, når der opstår en bekymring. Nogle børn og unge har så svære vilkår, at de af hensyn til deres trivsel og videre udviklingsmuligheder har behov for særlige foranstaltninger. Når der er behov for særlige foranstaltninger og støtte, sker det i tæt dialog mellem fagpersoner, barnet/den unge og dennes forældre eller netværk. Fokusområde Det er vores målsætning: At der tages udgangspunkt i det unikke, som et hvert barn rummer og støtter barnets fortsatte udvikling. At indsatsen sker så tæt på barnet som muligt i familien og lokalmiljøet og i respekt for barnet/den unge og familien. At sikre en rettidig, koordineret og helhedsorienteret støtte i samarbejde med barnet/den unge, familie og netværk. At relevante voksne på tværs af fagområder tager ansvar for barnets trivsel og udviklingsmuligheder ved at reagere på tidlige tegn på mistrivsel. Innovative løsninger hvordan spotter og hjælper vi udsatte børn? Målet er at finder nye og innovative løsninger, som kan hjælpe fagpersonalet med at blive bedre til at spotte og hjælpe udsatte børn og handle herpå. Der afholdes i 2013 en tværfaglig konference, hvor fokus er nye og innovative løsninger, der kan hjælpe med at spotte og hjælpe børn og unge med særlige behov. Konferencen skal munde ud i en guide, der giver klarhed om herom. De forventede resultater er, at udsatte børns vanskeligheder opdages og håndteres så tidligt som muligt. En forudsætning herfor er, at alle relevante faggrupper og samarbejdspartnere ved en bekymring aktivt iværksætter en proces, der forebygger, at situationen forværres. Side 9 af 11

10 Fra politik til handling Den ønskede helhed og kvalitet på børne- og ungeområdet forudsætter et tæt samarbejde på alle niveauer, og kan kun sikres ved løbende at forholde sig kritisk til, hvorvidt indsatserne lever op til målene. Der måles på udvalgte indikatorer: I hvilket omfang der finder en vidensdeling sted i organisationen, og om de tiltænkte initiativer er implementeret i den daglige praksis. Hvordan implementerer vi politikken? Den sammenhængende børne- og ungepolitik gør ikke en forskel i sig selv. Forskellen opstår, når politikken omsættes til praksis og bliver bestemmende for, hvordan der handles og prioriteres, der hvor medarbejderne, børnene og de unge mødes. I første halvdel af år 2013 igangsættes implementeringsfasen. Gennem dagssordenssat dialog i MEDudvalg, medarbejdergrupper, lokalgrupper og skole- og daginstitutionsbestyrelser drøftes hvad den sammenhængende børne- og ungepolitik betyder i det daglige arbejde, og hvordan man lokalt vil arbejde med at implementere politikken. Der skal være plads til forskelligheder lokalt. Der henvises til: Hvordan implementerer vi politikken, som indeholder en aktivitetsplan for, hvad der skal implementeres og hvordan, der kommunikeres om arbejdet. Revision Den sammenhængende børnepolitik gælder for perioden Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i forbindelse med sammensætning af et nyt byråd. Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver vedtaget lovændringer, der har betydning for målsætningerne og indholdet i politikken. Der udarbejdes en årlig status for indsatsen på politikkens fokusområder. Den første status udarbejdes ved udgangen af februar Generelt kan ændringer i den sammenhængende børne- og ungepolitik kun finde sted efter revision og efterfølgende drøftelse og beslutning i Rebild Byråd. Side 10 af 11

11 For- og bagsidefoto: Ned Horton Center Børn og Unge Hobrovej Støvring Telefon

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7.

INDHOLD. Indledning 3. Strategi for tidlig forebyggende indsats 5. Strategiens formål og mål 6. Strategiens fokusområder 7. Tema 1 7. INDHOLD Indledning 3 Strategi for tidlig forebyggende indsats 5 Strategiens formål og mål 6 Strategiens fokusområder 7 Tema 1 7 Tema 2 8 Tema 3 9 Tema 4 10 Indledning Alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Overordnet børn og ungepolitik

Overordnet børn og ungepolitik Overordnet børn og ungepolitik Randers Kommune Overordnet børn og ungepolitik Børn og ungepolitikken beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Overordnet børn og ungepolitik

Overordnet børn og ungepolitik Overordnet børn og ungepolitik Randers Kommune Indholdsfortegnelse Overordnet børn og ungepolitik... 4 Relationer... 6 Læring og uddannelse... 8 Sundhed, kost og motion... 10 Børn og unge med særlige behov...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Digital dannelse... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles ansvar - fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Indledning Børne- og Ungepolitikken udtrykker kommunens grundlæggende tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2018-2022 INDLEDNING Formålet med Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Den sammenhængende. børne- og ungepolitik

Den sammenhængende. børne- og ungepolitik Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2017-19 Forord Vi har en fælles vision Vi har fælles værdier Vi er fælles om at nå målet Det er vores ønske, at alle i Horsens, der Sammenhængen mellem det, vi

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole. I udarbejdelsen

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere