Personlig kommunikation & formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig kommunikation & formidling"

Transkript

1 Personlig kommunikation & formidling Forfatterne , 1. udgave, 5. oplag ISBN Udgiver Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6, 302 Omslag Sats Tryk 9220 Aalborg Ø tlf: , fax Ole Skovsmose Bente Vestergaard Thy Bogtryk & Offset A/S Industrivej Thyholm

2 Indhold Indledning Side 7 Helle Alrø & Marianne Kristiansen Kan man grine fagligt forsvarligt? Side 13 - om at finde sig selv i et ingenmandsland mellem fagligheden, systemet, modtageren og sproget Leif Becker Jensen Er skriften til at få i tale? Side 35 Jørgen Stigel Professionelt nærvær Side 77 - om underviseres ubevidste kommunikation Marianne Kristiansen Leder - kommunikation Side om "Lad mig" - "Ja, men"- og "Åh, Gud"- lederen Jørgen Bloch-Poulsen

3 Forord Mange virksomhedsledere har erkendt, at det er vigtigt for virksomhedens produktivitet, at kommunikationen fungerer godt såvel udadtil som indadtil i virksomheden. Kommunikation og formidling er således centrale nøgleord i 90'ernes erhvervskvalifikationer. Det ses bl.a. i det enorme kursusudbud, der er dukket op inden for området. Det ses også i forhold til de højere uddannelser, der for manges vedkommende er blevet mere erhvervsrettede. F.eks. er kommunikation og formidling et gennemgående element i de nyoprettede bacheloruddannelser rundt om på universiteternes humanistiske fakulteter. Men samtidig er kommunikation og formidling et nyt fagområde, der endnu er så godt som ubeskrevet. Derfor denne antologi. "Personlig kommunikation og formidling" henvender sig til studerende, lærere og medarbejdere på virksomheder og offentlige arbejdspladser, der arbejder med kommunikation og formidling i bred forstand - skriftlig og mundtlig. Den retter sig især mod undervisning på et højere niveau inden for uddannelsessystemet på universiteter, lærerhøjskole, lærerseminarier og handelshøjskoler. Den er ikke beregnet til undervisning i gymnasieskolen, men gymnasielærere vil kunne anvende den i forbindelse med teoretisk pædagogikum og supervisionskurser for gymnasielærere. Helle Alrø & Marianne Kristiansen AUC, januar

4

5 Indledning Ordbog over det Danske Sprog definerer en formidler som en "mellemmand". Det at formidle betyder at "tilvejebringe og udvirke ved mellemkomst". Ordet relaterer sig altså ikke kun til kommunikation, men til interaktion i bred betydning. Man kan for eksempel formidle en sending appelsiner eller et parti hjemmesko. Men det er ikke den form for formidling, vi beskæftiger os med her. Det, der her skal tilvejebringes ved mellemkomst, er information, viden, erfaringer, oplevelser osv., og det sker verbalt og non-verbalt, skriftligt eller mundtligt i forskellige kontekster. Vi giver altså ordene "formidler" og "formidling" en bestemt drejning, når vi sætter det i forhold til kommunikation. I direkte ansigt til ansigt situationer taler vi om mundtlig formidling, selv om den også kommunikeres non-verbalt, og vi taler om skriftlig formidling, når den etableres gennem trykte medier som breve, bøger og aviser. I andre medier dominerer den mundtlige formidling. Det gælder f.eks. radio, tv og video. Ordbogen definerer det at kommunikere som "at gøre fælles" og kommunikation som et "samfærdselsmiddel". Ordene "kommunikation" og "formidling" er således nært beslægtede, men de er ikke synonyme. Der er tale om to separate områder med en fællesmængde. Vi har givet eksempler på, at ikke al formidling er kommunikation, og omvendt er heller ikke al kommunikation formidling - f.eks. et øjekast, et smil, eller en henkastet bemærkning. 7

6 En del formidling er lig med pædagogik. Det gælder f.eks. meget af den formidling, der handler om undervisning og læreprocesser. Men pædagogik har desuden at gøre med opdragelse, hvilket formidling ikke nødvendigvis har. Andre former for formidling er imidlertid ikke pædagogik. Det gælder f.eks. det meste informationsarbejde. Ordet "formidling" fokuserer på midlet eller måden, hvorpå noget præsenteres. Formidling er et middel til at nå et mål. Formidleren skal sørge for, at give noget videre. I tilfældet kommunikation, drejer det sig om verbalt og non-verbalt at videregive viden, information, erfaring etc. til modtageren. Formidlingen er derfor et udtryk for det, som man gør med den viden, information etc. for at bringe den videre til andre. Selv om formidling således handler meget om måden, hvorpå budskabet formidles, så handler det selvfølgelig også meget selve budskabet og om den person, der formidler budskabet. Måden er derfor ikke tilfældig og noget man frit kan vælge. Den er afhængig både af det, der skal formidles, af formidleren og de personlige ressourcer, som anvendes i formidlingen. Er formidling nødvendig? I nogle virksomhedsafdelinger kan man høre en bestemt fagjargon eller en bestemt teknisk sprogbrug, der naturligt forstås af dem, der bruger den, men opleves som indforstået af andre. Det giver selvfølgelig et vist fællesskab med en snæver kreds og dermed også en vis tryghed. På den anden side er der nogen, der bliver holdt udenfor på grund af sprogkoden. "Information er magt", som det hedder. Dermed menes, at de, der ved meget, bestemmer meget. I og med at de ikke vil give information fra sig, så sidder de på magten. Man kan derfor omvendt betragte formidling som et vigtigt middel, når det gælder demokratisering af informationsprocesser. Formidling indebærer nemlig en vilje til og interesse i at dele viden, information, erfaringer og oplevelser med andre. Ledelsens uddelegering af ansvar i en virksomhed foregår bl.a. gennem formidling af information. Tilsvarende eksempler kan studeres andre steder - bl.a. på universiteterne. I nogle akademiske kredse er der tilsyneladende den konsensus, at jo mere sprogligt kompliceret og uforståelig en faglig fremstilling er, jo mere lødigt og videnskabeligt er indholdet. Formidling af forskningsresultater til en bredere kreds er ofte blevet betragtet som unødvendig, og 8

7 de der har forsøgt sig alligevel, har gjort det med risiko for at blive videnskabeligt underkendt. "A's Theori (kan) aldrig anses for fyldestgørende med Hensyn til Grunden for Menneskebilledets Fremstaaen, men kun gælde med Hensyn til en formidlende Anledning. "(J. Lange, B.M.I.63) Ordbog over Det Danske Sprog Citatet signalerer et skarpt skel mellem teori og formidling, hvor formidling betragtes som noget sekundært. Vi er uenige i denne rangordning, fordi det først er i det øjeblik, en teori formidles, at den bliver tilgængelig og interessant for andre. Det er således afgørende for diskussionen og udbredelsen af teorien, hvordan den er formidlet. Vi mener, at interessen for formidlingsaspektet trænger sig på i øjeblikket, fordi der er kommet fokus på anvendelsen af viden og information. Derfor er det nødvendigt, at man koncentrerer sig om, hvordan man får andre til forstå det, man beskæftiger sig med. Måske er det ligefrem nødvendigt med teorier om formidling! I hvert fald kan artiklerne i denne bog læses på den måde. Formidling handler om at kunne se ud over sin egen faglige næsetip og etablere kontakt og dialog med grupper, der ikke nødvendigvis har den samme baggrund som en selv. Uanset om man er forsker, medarbejder, leder eta, så udspringer formidling af et ønske om og en interesse i at dele sin viden med andre. 3 opfattelser af formidling Det er vores postulat, at det at formidle noget til andre er en kompliceret proces, der ikke kun drejer sig om at give de rigtige informationer, men også om den måde, hvorpå formidleren personligt forvalter sin kommunikation. Det vil vi kort præcisere. Vi mener, at formidling grundlæggende opfattes og bruges på 3 måder: formidling som faglig information, som pædagogik og som personlig kommunikation. Formidling som faglig information drejer sig primært om envejskommunikation, hvor det faglige indhold er det centrale. Formidlingen er et afsender-modtager-forhold, hvor afsenderen opfattes som den alvidende og modtageren som et tomt kar, der skal fyldes op. 9

8 Formidling som pædagogik drejer sig om et værktøj eller en metode m.h.p. at opnå konkrete resultater i forhold til målgruppen. Det kan f.eks. være varieret brug af overheads, plancher og AV-medier, når man holder foredrag, forskellige teknikker til at styre en diskussion eller bestemte metoder i forbindelse med vejledning af gruppearbejde. Formidling som personlig kommunikation drejer sig om den betydning formidlerens personlighed får i forbindelse med den pædagogiske formidling af det faglige indhold. Det drejer sig om at have kontakt med sig selv og med modtagerne, om at kende sine personlige og faglige ressourcer og deres betydning for at opnå det, som man gerne vil i forhold til modtagergruppen. Det drejer sig om nærvær og både intellektuelt og følelsesmæssigt engagement i forhold til det (faglige) indhold, der formidles og i forhold til den anvendte metode (pædagogik). Det er den 3. synsvinkel - den personlige kommunikations betydning i formidlingen - der er det særlige og det gennemgående i artiklerne i denne bog. Et hovedsynspunkt er således, at formidlerens personlighed er den faktor, som i sidste instans bestemmer både den faglige og den pædagogiske formidling og den personlige kommunikation. Formålet er at vise, hvordan man ved at arbejde med sin personlige kommunikation kan udvikle sine evner som formidler. Bogens indhold Artiklerne behandler både mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling, og de går tæt på formidlerrollen og på formidlerens personlige kommunikation. Leif Becker Jensen bidrager med artiklen:"kan man grine fagligt forsvarligt - om at være sig selv i et ingenmandsland mellem modtager, system og faglighed". Den drejer sig om, hvordan formidling kan skabe ny erkendelse, og hvordan man kan kombinere sit personlige nærvær med det faglige overblik, samtidig med at man bevarer hensynet til modtageren og til det institutionelle system. Jørgen Stigel skriver i artiklen: "Er skriften til at få i tale?" om den skriftlige formidling, om hvordan man får læseren med, om den indre dialog, om handling og sproglig spænding og om formidling som udtryk for en personlig investering. 10

9 Marianne Kristiansen skriver i artiklen "Professionelt nærvær - om underviseres ubevidste kommunikation" om fire ubevidste kommunikationsmønstre hos formidlere. Professionelt nærvær defineres som en enhed af indlevelse, distance og engagement, og de ubevidste mønstre, der beskrives, vises at være enten for distancerede eller for indlevende. Formålet med artiklen er at vise, hvordan man ved at blive bevidst om sine ressourcer og sin personlige kommunikation kan arbejde henimod kommunikativ succes so7m formidler. Jørgen Bloch-Poulsen skriver i artiklen "Lederkommunikation - om "Lad-mig"-, "Ja,men"- og Åh-Gud"-lederen" om tre ledertyper og deres personlige kommunikation i forhold til medarbejdere. Formålet med artiklen er at vise, hvordan de tre ledertyper kan øge produktiviteten ved at nedsætte deres stressniveau. De tre ledertyper ses i forhold til tre udbredte former for ledelsestænkning, og de beskrives ved hjælp af genkendelige eksempler. Helle Alrø & Marianne Kristiansen 11

10

11 Leif Becker Jensen Kan man grine fagligt forsvarligt? - om at finde sig selv i et ingenmandsland mellem fagligheden, systemet, modtageren og sproget - Et kys er en sammenpresning af de øvre ender af to af hinanden uafhængige fordøjelseskanaler, læste jeg engang i en fysiologisk lærebog. Det var på det tidspunkt, jeg besluttede, at jeg i hvert fald ikke skulle være læge, og at de hårde naturvidenskaber nok slet ikke var noget for mig. Jeg syntes jeg havde andre - og langt mere nærværende - erfaringer med fænomenet. I stedet slog jeg mig på dansk og historie - gedigne humanistiske discipliner, hvor folk sloges, elskede, kyssede med følelse og spekulerede over livets evige spørgsmål. Men også her blev jeg noget skuffet: Oehlenschlägers lidenskabelige kys blev dissekeret i femfods jamber, og mennesker af kød og blod blev kværnet til benmel i det kapitallogiske analyseapparat. Efterhånden gik det op for mig, at det var normen - og ikke undtagelsen - at man lod sin højre hjernehalvdel blive hængende udenfor på knagerækken sammen med overtøjet, når man gik til undervisning på de højere læreanstalter. Og at det var normen, at lærebøgerne var skrevet i et sprog, som udmærkede sig ved, at forfatteren som person var forsvundet mellem linjerne, og at jeg som læser ikke eksisterede. Det var formuleringer af typen: "Heraf ses det let, at..." 13

12 Det var vistnok omkring det tidspunkt, jeg for alvor begyndte at interessere mig for faglig formidling: Er faglig formidling pr. definition en uengageret og distancerende affære, hvor det er umuligt at grine fagligt forsvarligt? Og hvis ikke - hvordan kan det så være, at forsøget på at skabe engageret og nærværende formidling så tit mislykkes? Til gengæld må jeg så også straks indrømme, at den vellykkede formidling var og er svær at definere - men det gør sådan set heller ikke så meget, for man er slet ikke selv i tvivl om, hvornår det lykkes - på samme måde som man heller ikke behøver at definere et kys for at finde ud af, hvornår det er vellykket. Tværtimod må man sige: Forsøget på at definere og sætte verden på analytiske nåle, kan risikere at spolere den umiddelbare oplevelse og glæde. Men til den vellykkede formidling hører i hvert fald elementære ingredienser som to parter, der er engagerede, interesserede og nærværende, som er åbne og nysgerrige og nok så vigtigt: villige til at skabe ny erkendelse. Det mest centrale kriterium er måske nok, at den vellykkede formidling forandrer verden og os selv: Vi er ikke den samme person bagefter, som vi var før, hvadenten vi nu har været til undervisning, læst en bog eller haft en faglig diskussion. Men det er jo en ringe trøst at have en intuitiv fornemmelse af, hvad der er godt, hvis det alligevel alt for ofte går skidt. Alle formidlere kender denne følelse af, at noget gik galt i formidlingen, på trods af at man havde de bedste intentioner, men hvorfor det gik galt, er det til gengæld ofte svært at svare på. Det ender måske med, at man giver modparten skylden, eller bebrejder sig selv: man var ikke god nok, vidste ikke nok, var for nervøs, var ikke engageret nok - eller hvad det nu måtte være. Det kan godt være at forklaringerne umiddelbart er rigtige, men ofte er de tilsvarende overfladiske, fordi de i virkeligheden er symptomer på dybereliggende generelle konflikter, som har fået lov at spille med musklerne bag om ryggen på formidleren. Det sker tit på det helt ubevidste plan, og derfor er det også naturligt nok, at man i evalueringen retter opmærksomheden mere mod overfladefænomenerne end de forklaringer, som ligger neden under den synlige og hørlige overflade. Så hvis man skal komme videre og skabe vellykkede formidlingssituationer, gælder det om, at man som formidler bliver bevidst om disse konflikter. Denne artikel indeholder derfor ikke den færdige opskrift på hvordan du bliver en god formidler. Men jeg vil prøve generelt at indkredse nogle af de vigtige problemer og konflikter, som forhindrer dig i at blive det.

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere