Beierholms Faglige Dage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage Spor A November 2011

2 Velkommen 2 November 2011 Beierholms Faglige Dage

3 Se vores kundefilm 3 November 2011 Beierholms Faglige Dage

4 Program spor A Personalegoder Indberetningsregler for personalegoder Værdiansættelse heraf Bruttolønsordninger og krav hertil Personale- og kunstforeninger SKATs arbejdsgiverkontrol Hvad gør vi i Beierholm? 4 November 2011 Beierholms Faglige Dage

5 Personalegoder 5 November 2011 Beierholms Faglige Dage

6 Personalegoder 4 regelsæt, når der tales om personalegoder - DKK bagatelgrænsen (NY REGEL) - DKK bagatelgrænsen - Skattefrie personalegoder - Skattepligtige personalegoder, jf. ligningslovens 16 6 November 2011 Beierholms Faglige Dage

7 Personalegoder Skattefri bagatelgrænse på DKK årligt Arbejdsgiver: Kun indberetningspligt for enkeltstående goder, værdi over DKK Lønmodtager: - Skattefrihed, hvis summen af årets goder ikke overstiger DKK Skattepligt (selvangivelsespligt) af den samlede værdi, hvis summen af årets goder overstiger DKK Virkning fra og med indkomståret November 2011 Beierholms Faglige Dage

8 Personalegoder Følgende goder medregnes til DKK bagatelgrænsen (ikke udtømmende): Påskønnelsesgaver (vin, blomster, chokolade) Individuelle deltagelsesgebyrer til motionsløb o.lign. Årskort til Tivoli, Zoo, svømmehal o.lign. Fribilletter (ej sponsorbilletter) Julegaver (skattefri, hvis værdi maksimalt udgør DKK 700) Lejlighedsgaver, der ikke knytter sig til privatsfæren 8 November 2011 Beierholms Faglige Dage

9 Personalegoder Bagatelgrænsen DKK (ligningslovens 16, stk. 3) - Bagatelgrænsen omfatter goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til medarbejderens arbejde ex.: - Mad og drikke ved overarbejde - Firmatøj med tydeligt logo eller firmanavn - Kreditkortordninger m.fl. - Fri avis til brug for arbejdet Medarbejderne har selv pligt til at selvangive goder omfattet af bagatelgrænsen, hvis værdien af de samlede goder overstiger beløbsgrænsen på DKK Arbejdsgiveren har ingen forpligtelser vedrørende bagatelgrænsen på DKK November 2011 Beierholms Faglige Dage

10 Personalegoder Skattefrie personalegoder - Almindeligt personalepleje (eksempler) - Passende personalearrangementer (julefrokost, DHL-stafet mm.) - Tilskud til kaffe, the og frugt - Kantineordninger, hvis betingelserne herfor er opfyldt - Tilskud til personale- og kunstforeninger - Sponsorbilletter, modtaget af arbejdsgiver som har indgået sponsorkontrakt - Mad og drikke i forbindelse med sponsorarrangementet er ligeledes skattefrit - Lejlighedsgaver af en passende værdi - Private mærkedage såsom bryllup, rund fødselsdag, fødsel/dåb o.lign. - Uddannelse 10 November 2011 Beierholms Faglige Dage

11 Personalegoder Skattepligtige personalegoder, som er A-indkomst - Arbejdsgiver skal indberette og har pligt til at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag af følgende goder: - Firmabil, rubrik 19 - Multimedier, rubrik 20 - Fri kost/logi, rubrik 21 - Kontante tilskud/gavekort, dækning af private udgifter, rubrik 13 (almindelig lønindkomst) 11 November 2011 Beierholms Faglige Dage

12 Personalegoder Skattepligtige personalegoder, som er B-indkomst - Skattepligtige fordele, som arbejdsgiver har ydet til medarbejdere, uden der er betalt fuldt vederlag for godet, og som der ikke er gjort til A-indkomst - Arbejdsgiver har pligt til at indberette og oplyse værdien af disse goder, eksempelvis: - Helårsbolig inkl. forbrugsudgifter, rubrik 50 - Sommer- og fritidsbolig, rubrik 51 - Lystbåd, rubrik 52 - Medie- og radiolicens, rubrik 53 - Øvrige skattepligtige goder indberettes med værdi i rubrik November 2011 Beierholms Faglige Dage

13 Personalegoder Værdiansættelse af personalegoder - Udgangspunktet er markedsværdi, dvs. den værdi som medarbejderen alternativt kunne have købt godet til i almindelig handel - Dog kan rabat til arbejdsgiveren komme medarbejderen til gode - Markedsværdi fraviges kun, hvis der er fastsat en skematisk værdi for godet eksempelvis for - Fri bil - Fri bolig - Fri sommerbolig - Kost og logi - Multimedier - Det skattepligtige beløb nedsættes med en egenbetaling med beskattede midler fra medarbejder til arbejdsgiver - Gælder ikke for multimedier 13 November 2011 Beierholms Faglige Dage

14 Ansættelsesbeviser Efter ansættelsesbevisloven har arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Hvem skal have et ansættelsesbevis? Medarbejdere hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned Medarbejdere med en gns. arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge Hvordan og hvornår skal ansættelsesbeviset udleveres? Anbefales udleveret samtidig med, at der indgås aftale om ansættelse, dog skal det udleveres senest 1 måned efter arbejdets påbegyndelse Ansættelsesvilkår og oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives i et skriftligt dokument fra arbejdsgiver. Loven kræver ikke, at medarbejderen underskriver en egentlig kontrakt, men det anbefales, at begge parter underskriver dokumentet / ansættelseskontrakten, så det kan bevises, at medarbejderen har fået oplysningerne 14 November 2011 Beierholms Faglige Dage

15 Krav til ansættelsesbeviset Hvad skal et ansættelsesbevis som minimum indeholde? For at oplysningspligten er opfyldt, skal alle væsentlige forhold være beskrevet, og det skal indeholde følgende 10 punkter: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Medarbejderens stillingsbetegnelse eller jobbeskrivelse Ansættelsesforholdets starttidspunkt og evt. varighed, såfremt der er tale om en tidsbegrænset ansættelse (f.eks. vikariat eller opgavebestemt ansættelse) Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie Opsigelsesvarsler Det aftalte vederlag, herunder evt. tillæg og andre lønandele som ikke er indeholdt i lønnen, f.eks. arbejdsmarkedspension, bil, telefon, kost og logi, andre personalegoder samt hvornår lønudbetalingen sker Den daglige, ugentlige eller månedlige aftalte arbejdstid og arbejdstidspunkter Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst og/eller aftale, der gælder for ansættelsen Andre væsentlige forhold, der kan have betydning for ansættelsesforholdet, f.eks. rejseaktivitet, beklædning, krav om kørekort m.v. 15 November 2011 Beierholms Faglige Dage

16 Øvrige relevante oplysninger i ansættelsesbeviset Ud over de 10 krav kan det være relevant at medtage andre punkter i ansættelseskontrakten, for eksempel: Prøvetid 120-dages-reglen ved sygdom Kunde- og/eller konkurrenceklausul Jobklausul Sygdom Henvisning til personalehåndbog/politikker Tavshedspligt Vær altid opmærksomhed på særlige overenskomstmæssige vilkår for den pågældende medarbejder, såfremt arbejdsgiver har indgået overenskomst for området 16 November 2011 Beierholms Faglige Dage

17 Personalegoder Bruttolønsordninger -Hvad er det? En aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen accepterer en bruttolønsreduktion - mod at få et eller flere personalegoder stillet til rådighed Krav til en bruttolønsordning Aftalen skal være fremadrettet Bruttolønsreduktionen skal fordeles over min. 12 måneder Lønreduktionen skal være et forudbestemt beløb, som ikke er afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet Arbejdsgiveren skal være ejer af godet, og arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftaler løber. Dvs. arbejdsgiveren har en økonomisk risiko ved ordningen Medarbejderen skal have mulighed for at træde ud af ordningen Aftalen skal være indgået frivilligt parterne imellem 17 November 2011 Beierholms Faglige Dage

18 Personalegoder Flere bruttolønsordninger Det er muligt at have flere bruttolønsordninger samtidig - ex. en bruttolønsordning vedrørende firmabil og multimedier Skattemæssig konsekvens ved godet Husk, at medarbejderen skal beskattes af godet, hvis det er et skattepligtigt gode, selvom godet er finansieret af medarbejderen ved en bruttolønsreduktion Når bruttolønsreduktionen ophører, er godet forsat arbejdsgiverens, og medarbejderen skal forsat beskattes Medarbejderen får den ultimative skattefordel, hvis godet er skattefrit, eller der sker beskatning af en lavere værdi end markedsværdien - ex. skematiske værdier (ex. multimedieskatten) 18 November 2011 Beierholms Faglige Dage

19 Administration af ansættelseskontrakter Opbevaring af ansættelsesbeviset Et underskrevet eksemplar inkl. evt. tillæg opbevares af arbejdsgiver Ændringer i ansættelsesvilkår Væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet skal dokumenteres ved et skriftligt tillæg til ansættelseskontrakten eller en ny ansættelseskontrakt med fastholdelse af den oprindelige anciennitet. Tillæg er en integreret del af den eksisterende ansættelseskontrakt, og parterne er forpligtet til at opbevare tillægget sammen med denne Væsentlige ændringer som f.eks. ændring af arbejdstid, arbejdssted, lønreduktion mm. skal som minimum varsles med medarbejderens personlige opsigelsesvarsel. Hvis en medarbejder ikke vil acceptere ændringerne, bliver kravet om en ændring betragtet som en opsigelse af medarbejderen med heraf følgende risiko for erstatning for usaglig opsigelse og retlige konsekvenser Hvis ændringerne i ansættelsesforholdet skyldes ændringer i love, vedtægter eller kollektive overenskomster, skal der ikke særskilt oplyses herom Mindre uvæsentlige ændringer skal blot gives med passende varsel, og de kan meddeles mundtligt, skriftligt eller via intranet o.lign. 19 November 2011 Beierholms Faglige Dage

20 Administration af ansættelseskontrakter Fejl eller mangler i ansættelsesbeviset Hvis ansættelseskontrakten mangler eller er mangelfuld, kan dette betyde, at der skal betales en godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser med følgende beløb: DKK ved undskyldelige mangler uden betydning DKK for mangler i øvrigt, herunder manglende kontrakt DKK for mangelfuld og/eller vildledende vilkår og forsømmelser, som medfører risiko for tab for medarbejder. Udgangspunktet er DKK med tillæg eller fradrag afhængig af forseelsens betydning og konsekvenser Op til 20 ugers løn ved skærpede omstændigheder som f.eks. bevist forsøg på omgåelse af medarbejderens rettigheder eller ved passivitet over for gentagne opfordringer til at ændre i eller udstede et ansættelsesbevis. Kun i særligt grove tilfælde gives godtgørelse over DKK Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er skattefri for lønmodtager og ikke fradragsberettiget for arbejdsgiver 20 November 2011 Beierholms Faglige Dage

21 Aktiviteter i personaleforeninger Styresignal i SKM SKAT Skattefrit for medarbejdere at deltage i aktiviteter i personaleforeninger, som arbejdsgiveren betaler tilskud til, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: Arbejdsgiveren har ikke en direkte væsentlig indflydelse i foreningen - Indflydelsen vurderes ud fra direkte væsentlig indflydelse og væsentligt økonomisk bidrag - Skatteministeriet anser DKK pr. medarbejder pr. år for at være et uvæsentligt beløb Godet er undtaget fra beskatning, f.eks. fordi det kan anses for at være ydet som led i sædvanlig personalepleje eller er en del af et firmaarrangement 21 November 2011 Beierholms Faglige Dage

22 Kunstforeninger Medarbejdere, der vinder et kunstværk i en kunstforening, er skattepligtig heraf - Der skal altid ske beskatning af kunstværket, idet der er tale om, at man får en kunstgenstand med hjem modsat aktiviteter i personaleforeninger, hvor godet forbruges umiddelbart - Ingen betydning om udlodningen sker på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen Der skal også for kunstforeninger vurderes, om arbejdsgiveren har væsentlig indflydelse, jf. tidligere om personaleforeninger - Væsentligt af hensyn til arbejdsgiverens indberetningspligt og beskatningsværdien hos medarbejderen 22 November 2011 Beierholms Faglige Dage

23 Kunstforeninger Kunstværker, der udloddes af en kunstforening - Medarbejderen beskattes af den subjektive værdi, dvs. den værdi kunstværket har for medarbejderen reduceret med bidraget til kunstforeningen i indkomståret, hvor udlodningen sker - Værdien kan ikke blive negativ - Arbejdsgiver har ikke indberetningspligt - Kunstforeningen har ikke indberetningspligt, forudsat der ikke drives erhvervsmæssig virksomhed heri Kunstværker, der anses for udloddet af arbejdsgiveren - Medarbejderen beskattes af markedsværdien af kunstværket, dvs. hvad det koster at erhverve kunstværket i almindelig fri handel reduceret med bidraget til kunstforeningen i indkomståret, hvor udlodningen sker - Værdien kan ikke blive negativ - Arbejdsgiveren har indberetningspligt, hvis kunstværket har en værdi over DKK November 2011 Beierholms Faglige Dage

24 Seneste udvikling Med udgangspunkt i de seneste års afskedigelser har der især været fokus på fortolkninger af Lov om Ligebehandling og Lov om Forskelsbehandling Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver før, under og ved afslutning af et ansættelsesforhold er opmærksom på følgende særligt beskyttede medarbejdergrupper og/eller særlige omstændigheder: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter Medarbejdere i bestyrelsen og suppleanter Gravide medarbejdere, medarbejdere i fertilitetsbehandling, ved adoption samt medarbejdere på barsel-, fædre- eller forældreorlov og indtil ca. 4 måneder efter genoptagelse af arbejdet Medarbejdere, som bruger sin ret til fravær af særlige familiemæssige årsager Medarbejdere omfattet af forskelsbehandlingsloven, som forbyder direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse Medarbejdere med høj anciennitet ( > 25 år ) Medarbejdere, som har fremsat krav om ligeløn, ligebehandling o.lign. Medarbejdere, som bliver overdraget ifm. fusion, sammenlægning eller opkøb Medarbejdere omfattet af Lov om deltid 24 November 2011 Beierholms Faglige Dage

25 Seneste udvikling Med udgangspunkt i de seneste års afskedigelser har der især været fokus på fortolkninger af Lov om Ligebehandling og Lov om Forskelsbehandling Det er især vigtigt, at arbejdsgiver før, under og ved afslutning af et ansættelsesforhold er opmærksom på særligt beskyttede medarbejdergrupper og/eller særlige Omstændigheder, fordi: Der er risiko for betydelige erstatningskrav på 3 15 måneders løn Arbejdsgiverens renommé kan lide skade ved evt. retssag om forskelsbehandling Trivslen i virksomheden kan blive påvirket Ved en faglig arbejdsretslig sag er der risiko for optrapning af konflikt i virksomheden med heraf følgende tab af arbejdstid, effektivitet og ordre Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri for lønmodtager og ikke fradragsberettiget for arbejdsgiver 25 November 2011 Beierholms Faglige Dage

26 SKATs arbejdsgiverkontrol SKAT har fokus på personalegoder, og om arbejdsgiveren overholder forpligtelser vedrørende indberetning heraf HUSK det er medarbejderen, som får en restskat som følge af forkert skattemæssig behandling af et personalegode 26 November 2011 Beierholms Faglige Dage

27 Hvad gør vi i Beierholm? Administration af lønaftaler Overblik over personalegoder Bruttolønsordninger og tillæg til kontrakter SKATs kontrol i 2010 (nye regler) Bindende svar er indhentet vedr. multimediebeskatning 27 November 2011 Beierholms Faglige Dage

28 Kommende ændringer 28 November 2011 Beierholms Faglige Dage

29 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Indsæt foto Mette Lehmann Eskildsen Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 29 November 2011 Beierholms Faglige Dage

30 Program spor A Lønsystemer Afrunding, sandwich 30 November 2011 Beierholms Faglige Dage

31 Lønsystemer 31 November 2011 Beierholms Faglige Dage

32 Beierholm IT-service Baggrund - Uddannet på revisionskontor. - Bredt teoretisk og praktisk kendskab til flere systemer Ydelser - Rådgivning - Nyanskaffelse og tilkøb - Implementering - Installation, opdatering og tilretninger - Undervisning 32 November 2011 Beierholms Faglige Dage

33 Hvilke muligheder findes? Vi vil komme ind på følgende muligheder: Lønsystem og økonomisystem adskilt Lønsystem og økonomisystem delvist integreret Lønsystem og økonomisystem fuldt integreret Systemerne kan desuden opdeles som: Eget system - Dvs. at man har købt softwaren. Online system - Man logger på via en hjemmeside, og betaler pr. bruger pr. md. - Man logger på en server, hvor man lejer det software man skal bruge. Blandet system - Eget økonomisystem og et online lønsystem eller omvendt. 33 November 2011 Beierholms Faglige Dage

34 Systemtyper Eget software på eget hardware - Systemet er købt og installeret på egne servere eller PC ere. Eget software på hosted/lejet hardware - Systemet er købt og installeret på en lejet del af en server. - Betaling pr. navngiven bruger. Adgang via RemoteDesktop (Fjernskrivebord) / Citrix. Lejet software på lejet hardware - Fungerer på samme måde, som ved eget software på lejet hardware. Web-baseret system - Adgang via internetbrowser. 34 November 2011 Beierholms Faglige Dage

35 Lønsystem og økonomisystem adskilt (web-baseret) Økonomisystem E-conomic - Alle lønbilag fra lønsystem skal bogføres manuelt. 35 November 2011 Beierholms Faglige Dage

36 Lønsystem og økonomisystem adskilt (web-baseret) Lønsystem Letløn Skat. Manuel indtastning af lønafregninger November 2011 Beierholms Faglige Dage

37 Lønsystem og økonomisystem med delvis integration Danløn web-baseret system Mulighed for filudveksling - Timer til Danløn - Bogføringsbilag som fil til økonomisystem 37 November 2011 Beierholms Faglige Dage

38 Lønsystem og økonomisystem med delvis integration Microsoft Dynamics NAV (Navision) som økonomisystem. - Lønbogføringsbilaget indlæses i bogføringskladde 38 November 2011 Beierholms Faglige Dage

39 Fuldt integreret system - Tidsregistrering Timer overføres fra elektronisk timeseddel 39 November 2011 Beierholms Faglige Dage

40 Fuldt integreret fortsat - Økonomisystem Timer overført til løn- eller projektkladde Få frigjort tid til andre opgaver! 40 November 2011 Beierholms Faglige Dage

41 Økonomisystem - fortsat Kladden bogføres, og vi har faktura- og løngrundlag 41 November 2011 Beierholms Faglige Dage

42 Økonomisystem - fortsat Alt er nu bogført og overført til eindkomst/skat 42 November 2011 Beierholms Faglige Dage

43 Hvad skal jeg vælge? Tidsforbrug kontra økonomi? Sikkerhed? - Hvilke risici kan der være? - Hvor opbevares og vedligeholdes stamdata? Automatik? - Skal data kunne genbruges? - Hvilke processor sker automatisk? - Indberetning til eindkomst. - Indberetning til pension. - Afregning til medarbejdere. - Afregning til SKAT m.m. 43 November 2011 Beierholms Faglige Dage

44 Sammenligning af forskellige løsninger 44 November 2011 Beierholms Faglige Dage

45 45 November 2011 Beierholms Faglige Dage

46 46 November 2011 Beierholms Faglige Dage

47 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte mig: Indsæt foto Hans Henrik Rønbøg Beierholm, Aalborg Tel Download Beierholm App 47 November 2011 Beierholms Faglige Dage

48 Tak for i dag 48 November 2011 Beierholms Faglige Dage

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Indkomst og indberetning Skattefri personalegoder og personalepleje. Gaver Godtgørelser. Andre særlige forhold Lønafstemning

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere