ÅRSRAPPORT. No Limits >>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. No Limits >>"

Transkript

1 2009 ÅRSRAPPORT No Limits >>

2 NETOP Solutions A/S kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data over internettet. Selskabet har tre forretningsområder: Administration, Education og Communication. Netops unikke og omkostningsbesparende Administration-løsninger gør arbejdslivet lettere for itprofessionelle med Remote Control og IT Asset Management. Med de markedsledende Educationløsninger til classroom management og corporate e-learning, hjælper Netop elever og lærere til at opnå optimale resultater gennem virtuel undervisning. Netops Communication-løsninger lader kunder, partnere og kolleger mødes nemt og sikkert i det virtuelle rum via chat, video og tale over internettet. Netop beskæftigede ved udgangen af ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I 2009 omsatte Netop for 85,3 millioner kroner. Læs mere på: NETOP Communication Netop Live Guide Netop Live Banner NETOP Education Netop School Netop Vision Netop Pointer Netop Learning Center NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro 2 netop solutions A/S kort fortalt

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Til aktionærerne...4 Hovedpunkter...5 Hoved- og nøgletal...7 Ledelsens beretning...8 Viden og kompetencer Samfundsansvar Aktionærforhold...18 Risikoforhold Regnskabsberetning Ledelses- og revisionspåtegning Bestyrelse og ledelse Koncernoversigt Koncernregnskab Noter til koncernregnskab Moderregnskab Noter til moderregnskab Kent Madsen, CTO Kurt Groth Bager, CEO Claus Finderup Grove, CFO indholdsfortegnelse 3

4 til aktionærerne Ib Kunøe Bestyrelsesformand Den globale økonomiske recession ramte os for alvor i 2009 med fuld styrke. Efter et 1. kvartal, som levede op til vores forventninger, blev vores væsentligste markeder, USA og Nordeuropa, senere ramt hårdt af den økonomiske krise. Investeringer i IT, såvel inden for erhvervslivet som i det offentlige, faldt mere end forventet, og i USA kom den forventede offentlige støtte til uddannelsessektoren ikke til udbetaling, hvilket påvirkede vores forventninger til Education markedet negativt. Den forventede vækst i Netop Solutions omsætning, og derved også indtjeningen, er således udeblevet, hvorved bestyrelsens fokus på selskabets likviditets- og driftskapitalmæssige situation er blevet skærpet. Vi betragter købet tilbage i 2008 af Genevalogic, som udgjorde en væsentlig styrkelse af forretningsområdet Education samt af Netop Solutions samlede produktportefølje, som en strategisk rigtig og vigtig beslutning for Netop Solutions. Set i lyset af den efterfølgende finanskrise var købstidspunktet imidlertid ikke optimalt, men vores forventninger til Education-markedet fremadrettet er meget positive, og vi forventer en forbedring af markedsvilkårene i løbet af 2010, efterhånden som krisen aftager. Forhandleraftalen, som blev indgået med Medianet Innovations, ligeledes i 2008, synes også strategisk rigtig for Netop Solutions, både nu og på det daværende tidspunkt. Vi fik således etableret et strategisk vigtigt forretningsområde, som passer godt ind i Netop Solutions produktportefølje, samtidig med at dette marked forventes at øges betydeligt inden for de næste par år. Vores markedspenetration fandt ikke sted med den hastighed, vi oprindelig havde forventet, og det blev derfor i andet halvår af 2009 besluttet at ophæve samarbejdsaftalen med Medianet. Vi vil fremadrettet udelukkende satse på produktet Live Guide, som er baseret på egenudviklet software inden for forretningsområdet Communication og passer særdeles godt i forhold til vores strategi om at fokusere mere på Online Services og Software as a Service-ydelser. Vi ser derfor fortsat dette forretningsområde som et strategisk satsningsområde for selskabet med et betydeligt potentiale. For at imødekomme de udfordringer, som Netop Solutions står over for, har vi i løbet af 2009 blandt andet tilpasset vores omkostningsbase, således at selskabets samlede forventede omkostninger for 2010 er reduceret med 50% i forhold til Dette er i løbet af 2009 primært fundet sted via en tilpasning af selskabets danske organisation. Vi har endvidere centraliseret alle selskabets udviklingsaktiviteter i vores udviklingscenter i Rumænien. Vi har derigennem opnået en udviklingsorganisation med stor fleksibilitet og skalerbarhed og står derved stærkere i forhold til vores konkurrenter end tidligere. Fremadrettet er det væsentligt at skabe et stabilt og bæredygtigt fundament for Netop Solutions. Det skal blandt andet ske ved en yderligere fokus på vores kerneforretning. Vi har på nuværende tidspunkt tilpasset både vores organisation og produktportefølje, hvorved vi i højere grad kan fokusere på de produktområder, som er rentable for forretningen, og som skal bidrage med et samlet overskud i Netop Solutions for Dette forventede overskud er forankret i vores fokus på vores kernekompetencer og samtidig med, at vi som led i vores forretningsstrategi i løbet af 2010 vil bevæge dele af forretningen over mod mere online salg, hvor vi vurderer, at der er et betydeligt potentiale. Herved får vi adgang til et øget marked, samtidig med at vores salgsprocesser optimeres, og selskabets salgsressourcer kan fokusere indsatsen mod Enterprisekunder (de største kunder inden for de forskellige regioner) og større partnere. Jeg vil gerne rette en oprigtig tak til Netop Solutions medarbejdere for den store indsats, de har ydet i Endelig ønsker jeg at takke vores aktionærer, partnere og kunder for deres støtte og samarbejde gennem et udfordrende Med venlig hilsen Ib Kunøe Formand for bestyrelsen 4 til aktionærerne

5 Hovedpunkter 2009 har været et hårdt og udfordrende år for Netop Solutions, hvor selskabet har mærket effekten af den globale økonomiske krise, og hvor ledelsen løbende har tilpasset driften til de ændrede markedsforhold. Nettoomsætning, mio. kr. 100 Netop Solutions A/S samlede omsætning udgjorde i ,3 mio. kr. mod 91,5 mio. kr. året før, svarende til et fald på 7%. Omsætningen blev lavere end forventet ved starten af 2009, og faldet i omsætningen kan henledes til det generelle afmatningsniveau der har været på alle markederne i Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) udgjorde i ,5 mio. kr. mod minus 33,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til 2% lavere Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde i 2009 minus 67,4 mio. kr. mod minus 45,1 mio. kr i Netop Solutions havde i 2009 fortsat fokus på omkost- og likviditetsforbedrende tiltag, og sel- 0ningsoptimering skabets samlede driftsomkostninger blev således DKK 119 mio. i 2009, mod DKK 125 mio. i Denne reducering dækker dog over en større besparelse da omkostningerne i forbindelse med Medianet og Genevalogic kun optræder i 6 måneder i 2008 imod 12 måneder i Netop Solutions fik i løbet af 1. kvartal 2009 centraliseret sine udviklingsressourcer, således at 7 lokationer blev samlet på 2 - Rumænien og Fillipinerne. Herved har selskabet opnået en langt større fleksibilitet og skalerbarhed i sin udviklingsproces, samtidig med en markant omkostningsbeparelse. Resultat før skat, mio. kr Resultat af primær drift, mio. kr I andet halvår af 2009 blev der fokuseret på at få udarbejdet en ny og forbedret produktstrategi, som indebærer et langt større fokus på de rentable produkter, samt på produkter, der kan sælges online og som tjenesteydelser på internettet. I slutningen af 2009 blev forhandleraftalen mellem Netop Solutions og Medianet opsagt med effekt pr. ultimo 2009, og selskaberne trådte dermed ud af alle aftaler. Netop Solutions lancerede sin egenudviklede kommunikationsløsning med produktet Live Guide, der gør det muligt at kommunikere personligt via websider med chat, audio og video. Live Guide vil i fremtiden udgøre kernen i forretningsområdet Communication. Overskudsgrad (EBIT-margin), % hovedpunkter 5

6

7 Finansielle hoved- og nøgletal for Netop-koncernen DKK HOVEDTAL Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (34.524) (33.896) (20.587) Resultat af primær drift (EBIT) (67.399) (45.084) (32.006) Resultat af finansielle poster (474) (8.032) Resultat før skat (67.873) (53.116) (30.859) Årets resultat (82.539) (48.746) (31.734) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiver excl. likvide beholdninger Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (29.348) (36.248) (16.968) (6.057) (17.476) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (5.499) (2.569) (34.382) (8.838) Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (528) (1.004) (1.040) (3.406) (2.676) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (440) (4.141) (9.523) (148) (18.914) Pengestrømme i alt (43.425) (35.968) (29.060) (40.587) (10.276) NØGLETAL Regnskabsrelaterede nøgletal 1) EBITDA-margin (%) (40) (37) (24) 7 24 EBIT-margin (%) (79) (49) (38) 1 20 Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapitalen (%) (79) (31) (17) 0 7 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. aktie (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 3,9 Udvandet resultat pr. aktie (20,2) (12,3) (8,4) 0,2 3,8 Indre værdi pr. aktie 15,2 34,7 43,8 54,3 54,0 Kurs / indre værdi 0,5 1,0 1,7 2,2 2,2 P / E-værdi (0,4) (2,8) (8,7) 587,5 30,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (7,0) (8,6) (4,4) (1,6) (4,5) Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 Børskurs 31. december 7,8 35,0 73,0 117,5 120,0 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk. á DKK 5) Antal aktier ved periodens udløb (1.000 stk. á DKK 5) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til nøgletalsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis note 1. hoved- og nøgletal 7

8 Ledelsens beretning 2009 var et udfordrende og vanskeligt år præget af den globale økonomiske krise. En række af vores partnere og kunder blev negativt påvirket, idet flere virksomheder, skoler, organisationer og offentlige myndigheder neddroslede deres it-investeringer. På det grundlag var det ikke muligt for Netop Solutions at realisere selskabets oprindelige resultatmæssige målsætning for Ledelsen fandt det derfor gennem året nødvendigt, løbende at tilpasse såvel organisation som driftsomkostninger til den gældende økonomiske situation. I 1. kvartal 2009 udgjorde omsætning og resultat det forventede, men i løbet af årets senere kvartaler blev Netop Solutions ramt af en reduceret investeringslyst blandt selskabets nuværende og potentielle kunder samt generelt forværrede markedsbetingelser. Nogle af de væsentligste geografiske markeder for Netop Solutions, herunder USA, England og til dels Tyskland, er lande, som har været særligt ramt af krisen. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at selskabet ikke har mistet markedsandele i løbet af 2009, men at markedsbetingelserne generelt har gjort nysalg af licenser betydeligt vanskeligere end forventet. En række tiltag blev i 2009 igangsat med henblik på at forbedre selskabets konkurrenceposition. I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 implementerede selskabet en fornyet salgsstrategi, hvorved Netop Solutions påbegyndte direkte salg til de største virksomhedskunder. Denne strategi har givet gode resultater. Samtidig har Netop Solutions haft fortsat fokus på den vigtige distributør- og partnersalgskanal, som vi har opbygget over en årrække. Denne salgskanal er karakteriseret ved, at vores partnere og distributører især adresserer SMB (Small & Medium-sized Businesses) og Corporate-markederne, mens Netop Solutions understøtter kunder med teknisk og salgsmæssig viden. Det er et vigtigt led i Netop Solutions fremtidige salgsstrategi, at en stigende del af salget skal foregå som webbaserede Software as a Service-ydelser (SaaS). Derved øges kontakten til primært SMB- og Corporate-segmentet. I takt med at produkterne klargøres til SaaS, forventer ledelsen fra 2011 og frem at opnå en stigende andel af omsætningen i disse produktsegmenter. Størstedelen af det grundlæggende arbejde med produkter og arbejdsgange blev gennemført i 2009, og i 4. kvartal 2009 lancerede Netop Solutions produktet Netop Myvision, som udelukkende markedsføres over Internettet. Udflytningen af Netop Solutions udviklingsafdelinger til Rumænien blev gennemført i 2009, hvilket har medført en væsentlig kapacitetsforbedring inden for selskabets produktudvikling, samtidig med at omkostningerne på området er blevet markant reduceret i forhold til tidligere. Endelig har en reduktion af selskabets produktlinjer, samt en optimering af processer og arbejdsgange, medført en omkostningsreduktion på i underkanten af 50%. Med udgangspunkt i de seneste ændringer på både det organisatoriske, forretnings- og produktmæssige område, som ventes fuldt implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2010, samt en fokuseret forretningsplan og go to marketstrategi, forventer Netop Solutions en omsætning på niveau med 2009 samt et begrænset positivt EBITDA og positiv pengestrøm for Set i lyset af det negative resultat og en betydelig negativ pengestrøm i 2009, følger bestyrelse og ledelse nøje udviklingen i selskabets likvide beholdning. Det kan i den forbindelse konstateres, at Netop Solutions ikke er i besiddelse af rentebærende gæld, hvilket anses som særdeles positivt. Kapitalberedskabet er imidlertid på et niveau, der kan true selskabets planer og på den baggrund vil Netop Solutions største aktionær, Consolidated Holdings koncernen, bistå selskabet med at fremskaffe yderligere kapital, såfremt dette måtte blive nødvendigt i løbet af Væsentligste begivenheder og tiltag i 2009 Centralisering af udviklings- og supportressourcer I løbet af 1. og 2. kvartal 2009 centraliserede Netop Solutions selskabets udviklingsressourcer, således at de tidligere syv lokationer blev samlet på én enhed i Rumænien. Derudover er udvalgte udviklingsaktiviteter på Fillipinerne blevet outsourcet til et ODC (Overseas Development Center). Endelig blev de udviklingsressourcer, som tidligere var outsourcet til Rusland, også via et OCD, insourcet til vores udviklingscenter i Rumænien i In- og outsourcing af selskabets udviklingsaktiviteter er sket som planlagt, og Netop Solutions har opnået en større fleksibilitet og skalerbarhed i sine udviklingsprocesser, nedbragt time to market 8 Ledelsens beretning

9 af vores produkter og har fået reduceret selskabets omkostninger betragteligt. Netop Solutions supportfunktionen er ligeledes blevet centraliseret og tilpasset i forhold til øgede åbningstider og geografiske ændringer, og der er skabt en webbaseret indgangsvinkel til at håndtere globale telefonkøer samt integreret telefonsupport, hvilket har forbedret vores kundeservice samt reduceret de relaterede omkostninger betydeligt. Fortsat integration af GenevaLogic I 2008 opkøbte Netop Solutions selskabet GenevaLogic, herunder virksomhedens distributionskanal, produktportefølje og organisation. I 1. halvår 2009 afsluttedes integreringsprocessen af GenevaLogic samt dets CRM-og finanssystemer. Netop Solutions har gennem 2009 markedsført de tilkøbte produkter under GenevaLogic s varemærke, mens Netop Solutions sideløbende har arbejdet på at integrere Educationprodukterne til en samlet produktpakke. Dette nye integrerede produkt forventes markedsført ultimo Forbedret produktstrategi I 2. halvår af 2009 udarbejdede Netop Solutions en ny forbedret produktstrategi bestående af et reduceret antal produkter, hvorved mindre og ikke-rentable produkter blev elimineret. Det har fra indgangen til 2010 betydet, at Netop Solutions i dag har en mere rentabel produktstrategi samt et større fokus på udvalgte kvalitetsprodukter. Organisations- og omkostningstilpasning For at sikre Netop Solutions overskud i 2010 under de formentligt fortsat vanskelige markedsforhold fandt bestyrelse og ledelse det i 2009 nødvendigt yderligere at tilpasse selskabets omkostningsstruktur og organisation. Det medførte en række ændringer og reduktioner vedrørende både produktportefølje og geografiske lokationer. Disse tiltag resulterede i at Netop Solutions har opnået en yderligere omkostningsreduktion på ca. 25% i forhold til det hidtidige forventede og medførte blandt andet, at selskabet reducerede den samlede medarbejderstab med ca. 20% og lukkede sit kontor i Kina. Disse ændringer forventes dog først at få fuld omkostningsmæssig effekt i løbet af 2. kvartal Opsigelse af samarbejde med Medianet Innovations I slutningen af 2009 blev forhandleraftalen mellem Netop Solutions og Medianet Innovations opsagt med effekt pr. ultimo 2009, og selskaberne trådte dermed ud af alle indbyrdes aftaler. Samtidig lancerede Netop Solutions sin egenudviklede kommunikationsløsning, Netop Live Guide, der muliggør personlig kommunikation via websider med chat, audio og video. Netop Live Guide vil i fremtiden udgøre kernen i forretningsområdet Communication og udgør fortsat et strategisk satsningsområde for Netop Solutions. Netop Live Guide vurderes at have et betydeligt salgspotentiale, idet fortsat mere salg foregår via internettet, og klik for at chatte og klik for at tale på virksomheders hjemmesider bliver mere populært i takt med, at antallet af onlinebesøgende stiger. Ved aftalens ophør overtog Medianet Innovations seks medarbejdere fra det danske kontor samt selskabets kontorfaciliteter i Slagelse. Salg og marketing Der blev i 2009 arbejdet hårdt på at få Netop Solutions produkter og løsninger placeret og positioneret korrekt og samtidig sikre, at alle produkter og løsninger blev tilpasset de forskellige markeder i selskabets geografiske områder og segmenter. Alt sammen for at sikre, at vi vil stå stærkere end vores konkurrenter, når den globale recession begynder at aftage, og it-investeringer returnerer til sit normale leje. Vi kom i løbet af 2009 tættere på vores slutkunder gennem geografiske ændringer i organisationen og har hermed fået et større kendskab til vores markeder samt kunderne og deres behov. Dette har haft stor betydning i forhold til udarbejdelsen af selskabets forretningsplan for 2010, som dermed i endnu højere grad end tidligere er blevet tilpasset vores kunders behov. Nøglekunder har haft adgang til en partner lokalt i deres respektive land, samtidig med at de har fået kendskab til Netop Solutions, inklusive vores salgsog supportfunktion. Fremadrettet vil SMB- og Corporate-markedet fortsat fortrinsvis blive dækket gennem vores partnerkanaler, og vores partnere vil for Corporate-kunders vedkommende kunne trække på Netop Solutions presales- og channel sales-ressourcer, som står til rådighed med ekspertise og deltagelse i kundemøder. På Enterprise-niveau fortsætter den nuværende strategi, som indebærer, at vi vil identificere og servicere de største kunder inden for udvalgte geografiske områder og segmenter via selskabets egen salgsorganisation dog under hensyntagen til vores værdifulde partnere og distributører og med tanke på at sikre en koordineret servicering af alle kunder. Et af elementerne i vores fremadrettede forretningsstrategi er ønsket om at Netop Solutions gennem 2010 kommer til at flytte forretningen i retning af mere onlinesalg, hvor det vurderes, at der er stort potentiale for Netop Solutions produkter og samlede brand. Netop Solutions services og løsninger skal dermed ud over traditionelt salg via partnere samt direkte salg sælges via vores onlinebutik com, og det er ledelsens forventning at Netop Solutions fremadrettet indenfor 2 år vil hente en større del af sin omsætning gennem online salg. Netop MyVision blev i 2009 det første produkt, som sælges via selskabets hjemmeside. I løbet af 2010 vil andre produkter følge efter - blandt andet forventes Netop Live Guide at blive solgt online i løbet af 2. kvartal Ledelsens beretning 9

10 Administration With many features for communication and collaboration Netop Remote Control is the ideal tool for Support and Helpdesk environments. PC MagazinE (Germany) Administration Aktiviteter I 2009 har Netop Solutions primært markedsført og solgt tre administrationsprodukter: Netop Remote Control, Netop OnDemand og Netop ProtectOn Pro. Netop Solutions Remote Control er en avanceret løsning, som skaber stor værdi for vores kunder. Selskabet søger derfor at differentiere sig fra markedets øvrige remote support-produkter ved at forbedre vores kommunikation af, hvordan Netop Solutions produkter kan skabe værdi for kunderne. En række af Netop Solutions eksisterende kunder er store lokale eller globale virksomheder, som betragter Netop Remote Control som væsentligt for både deres forretning og mission. Mange af disse kunder drager fordel af Netop Solutions remote control-moduler, som blandt andet omfatter Netop Security Server, Netop Name Server og Netop Gateway, der sikrer en solid, hurtig og sikker forbindelse. Disse inkluderer endvidere avancerede supportværktøjer til at tilgå alle typer enheder i virksomhedens netværk og bag deres firewalls. Den fleksibilitet, som Netop Solutions tilbyder i form af support på en række forskellige platforme samt kommunikationsprotokoller, gør vores løsninger yderligere attraktive og unikke. Netop Solutions arbejder målrettet på at sikre, at selskabet bibeholder ovenstående konkurrencemæssige fordele med henblik på at positionere Netop Solutions Remote Control som den fortrukne løsning blandt større virksomheder med mange lokationer og med fokus på et højt serviceniveau (24/7-support) og mulige omkostningsbesparelser. Vi har derfor indrettet vores udvikling således, at der kan ageres hurtigt og effektivt på implementering af ny og forbedret funktionalitet, som imødekommer Enterprise-segmentets behov for stabil software, som understøtter kundernes mission og forretning. Netop OnDemand tilfører virksomheder yderligere værdi ved at muliggøre remote support af ukendte enheder. Dette omfatter blandt andet kunder eller medarbejdere, som ikke er tilknyttet virksomhedens netværk og derfor har behov for at installere en midlertidig Host med henblik på, at Support- eller it-afdelingen kan overtage enheden uden for virksomhedens netværk. Netop ProtectOn Pro, som blev lanceret i maj 2009, gør det muligt at beskytte data og sikre systemsikkerhed på netværksenheder. Ved hjælp af dette værktøj kan man blandt andet blokere for brug af CD, USB nøgler eller Wifi-udstyr samt begrænse brug af bestemte internetsider. Desuden kan man helt eller delvist blokere adgang til foldere eller harddiskindhold for bestemte brugere. 10 Ledelsens beretning

11 NETOP Administration Netop Remote Control Netop OnDemand Netop Mobile and Embedded Netop ProtectOn Pro Netop PrintLimit Pro Markeder og konkurrencesituation Markedet for traditionel remote control anslås ifølge IDC at udgøre omkring USD 225 mio. og er stagnerende. Netop Solutions har en andel af dette marked på under 5%. Netop Remote Control vurderes fortsat at være det bedste og mest omfattende remote control-værktøj på markedet, og Netop Solutions vinder fortsat teknologi- og bedste valg - priser i branchemagasiner. Den enkelte virksomheds behov for at opretholde intern it-sikkerhedspolitik samt at kunne levere mere konkurrencedygtige SLAs (Service Level Agreement) i form af hurtig fejlsøgning samt problemløsning, er medvirkende til, at virksomhederne fortsat har fokus på effektive og stabile værktøjer til remote control. Samtidig er behovet for omkostningsoptimering, it-centralisering, omstrukturering, outsourcing og global ekspansion stigende, og i den forbindelse er remote control oftest en vigtig parameter for succes. Over de seneste år er omfanget af mobil arbejdskraft vokset markant. Ifølge Forrester Consulting forventer virksomheder i Nordamerika og Europa, at 73% af medarbejderne i 2012 vil være delvist mobile. Denne forventning skaber god grobund for vækst i klientløs internetbaseret remote support. Kommende udfordringer Som leverandør af markedets bedste remote control-løsning står Netop Solutions over for to udfordringer. Den første er at udbrede kendskabet til Netop Remote Control-løsningen i Enterprise-segmentet. Den anden udfordring er at gøre Netop OnDemand tilgængelig også online. Det lykkedes os i 2009 at få introduceret og solgt Netop Remote Control til en række større virksomheder, blandt andet i USA. Det er essentielt for selskabets succes i 2010, at vi fortsat følger selskabets salgsstrategi og allokerer de ressourcer og kompetencer, som er påkrævede for at sælge tekniske produkter til store virksomheder, samt derudover får implementeret de nødvendige salgsprogrammer. Det er ligeledes vigtigt, at Netop Solutions fortsat leverer kvalitetsprodukter til tiden og lytter til kundernes specifikke behov. Her skal vi skabe værdi og differentiere selskabet fra dets konkurrenter. Markedsføring skal bidrage til at udbrede kendskabet til Netop Remote Control, om end den største udfordring skal findes i salgskanalen og i responstiden vedrørende særlige ønsker og krav til udvikling. (Kilder: Forrester: Supporting mobile and remote workers, 2009, IDC: Worldwide clientless remote support software, 2008) IT Infrastructure Millions of problems solved remotely, Millions saved in time and money. Mobility Take any device, Take it anywhere, Take full control. Let me fix it. I ll take over your computer. Control & Compliance Take stock of your it assets, Reduce cost, Improve productivity, Stay license compliant. Ledelsens beretning 11

12 Education From a teacher s point of view, this software is very easy to use. It is so intuitive that everyone catches on quickly. Netop School thinks like a teacher. Steve West, Asheville Middle School Education Aktiviteter Netop Solutions tilbyder i dag tre løsninger til K12-klasseundervisning rettet mod folkeskolen: Netop School, Netop Vision og Netop MyVision. Netop Solutions classroom management-løsninger komplementerer hinanden, da de henvender sig til tre forskellige segmenter: det begrænsede behov (Netop MyVision), standardklasselokalet samt de avancerede brugere af classroom management-løsninger. Den globale økonomiske krise ramte de amerikanske skoler hårdt i 2. kvartal Skoleindkøb finder typisk sted fra maj til september og den globale økonomiske opbremsning påvirkede derfor vores salg af især nye licenser i negativ retning. Til gengæld lykkedes det at sælge flere opgraderingsprogrammer til eksisterende kunder. Netop MyVision blev introduceret i oktober 2009 og er det første produkt, som Netop Solutions tilbyder online. Netop MyVision købes på som et årligt abonnement, der giver adgang til et simpelt klasseundervisningsværktøj, hvor underviseren kan overvåge elevcomputeren, blokere for internetadgang samt elevcomputerens tastatur, mus og skærm og endelig demonstrere egen skærm på elevcomputere. Netop MyVision er tilgængelig for både pc og Mac. Det er således Netop Solutions første classroom management-produkt til Mac. Hensigten med MyVision er at tilbyde et prisbilligt alternativ til de eksisterende classroom management-suiter. Bag Netop MyVision er idéen om en ny betalingsform til skoler med begrænsede budgetter og begrænset funktionalitet, som enten ikke har implementeret classroom management, eller som blot har brug for et mere simpelt værktøj. Dette, i tillæg til en udvidet platformsupport, forventes at tiltrække nye kundesegmenter. Det er Netop Solutions vision at skabe et modulært værktøj med fleksibel betaling, som kan bruges af kunder med forskellige behov, og som løbende kan opgraderes. Markeder og konkurrencesituation Ifølge en global undersøgelse fra årsskiftet 2008/2009 vedrørende anvendelse af software til undervisning er der 1,3 milliarder studerende, 55 millioner undervisere og 4,3 millioner institutioner globalt, som benytter software til undervisningsbrug. Det nordamerikanske marked udgør ca. USD 3,8 milliarder, EMEA USD ca. 3,6 milliarder og APAC USD ca. 2,6 milliarder, mens den samlede globale årlige vækst udgør i størrelsesordenen 6-8%. Undervisningssektoren i USA er vurderet til det andet største marked næst efter sundhedssektoren. 1:1 computing, det vil sige en computer pr. studerende modsat den traditionelle undervisning i Computer Labs, er endnu et nyt koncept. I USA har ca. 27% af distrikterne delvist indført 1:1 computing på skolerne. Den typiske computerundervis- 12 Ledelsens beretning

13 NETOP Education Netop School Netop Vision Netop Pointer Netop Learning Center ning foregår således fortsat i computerlaboratorier på skolens computerudstyr. I de seneste fem år har installationen af interaktive whiteboards i klasseværelserne været stigende. Interaktive whiteboards og en væsentlig forbedring af båndbredde i skolerne vil gøre computerbaseret undervisning yderligere udbredt. Det globale marked for classroom management-software anslås at udgøre i størrelsesordenen USD 100 mio. Netop Solutions vurderer, at selskabets andel af markedet er ca. 7 %. Dette marked forventes at stige, i takt med at interaktive whiteboards bliver standardudstyr i skolerne, og at 1:1 computing bliver mere udbredt. Kommende udfordringer Netop Solutions skal levere de bedste classroom management-produkter, som hjælper underviseren med at levere den ønskede computerundervisning og fremmer de studerendes indlæring. Samtidig skal vi være opmærksomme på udviklingen inden for nye platforme og enheder, som vinder terræn i undervisningslokalet, herunder f.eks. laptops, mobile enheder og interaktive whiteboards. Endelig skal det sikres, at vores produkter fungerer i samspil med disse enheder, samt at preinstallereret software på disse enheder ikke erstatter Netop Solutions produkter. For at skabe vækst vil vi fokusere på at udvikle markedsledende classroom management-software, som tilbyder fuld funktionalitet til den moderne underviser, der allerede anvender it i den daglige undervisning. Samtidig skal vi fokusere på internetbaseret classroom management, som kan leveres som software-as-a-service med fokus på såvel kontrol som samarbejde mellem computere og andre enheder, som ikke nødvendigvis er tilkoblet samme netværk. Netop Solutions ønsker desuden at målrette udviklingen af Netop MyVision til at kunne imødekomme flere af de uopfyldte behov, der findes i markedet. Det vil skabe differentiering i forhold til konkurrenterne. Time to market er derfor meget væsentlig og vil give os mulighed for at målrette vores salg imod de europæiske markeder og højere undervisningsinstitutioner i USA, samt eventuelt også virksomheder. Denne differentiering vil give Netop Solutions mulighed for at ekspandere på det globale marked. Classroom Management Solutions With more than 20 years of international, educational software expertise. Deliver Training and Education Anywhere Virtual learning environments, It administration for educational Institutions. Let me help you. I ll share my screen. Corporate Training Best in class e-learning system, train your employees effectively with Netop education solutions. Ledelsens beretning 13

14 Communication Netop Live has increased our service efficiency by min. 100%, as we can manage an average of 5-6 chats in the time that it takes to conduct one telephone conversation. Stephan Rosenkilde, E-Commerce, SAS Communication Aktiviteter Netop Solutions er en ny spiller inden for Unified Communications (UC) og web chat/call. I 2009 har vi derfor investeret en del ressourcer på at etablere et navn inden for UC og tiltrække de første vigtige kunder. Hovedprodukterne har i løbet af 2009 været Netop Live Guide (web call center) samt Netop Live Communicator (internt samarbejdsværktøj og konferencesystem). I fremtiden vil Netop Live Guide udgøre kernen i Netop Solutions løsninger inden for Communication. Vores største succes på Communication området indtil videre har været at få skabt kontakt via direkte salg til en række serviceorienterede virksomheder inden for rejsebranchen, forsikringsbranchen, borgerservice osv. i Danmark, primært med Netop Live Guide. Netop Live Guide er en komplet web call center-løsning, og det er oftest relativt enkelt at foretage en positiv ROI-beregning af, hvor meget en virksomhed sparer ved at benytte Netop Live Guide i stedet for, eller i samspil med, kundens eksisterende løsning. Ud over at tiltrække nye kunder er Netop Solutions i færd med at forhandle med forskellige samarbejdspartnere, som ser en fordel i at kunne tilbyde Netop Live Guide som en del af deres eget produktsortiment. Netop Solutions har selv anvendt Netop Live Guide til at supportere selskabets nuværende kunder og potentielle kunder på nettet, og vi har hermed effektiviseret vores salgsproces og teknisk support-service. Fordelen herved består i, at alle vores sælgere og supportere har lært at bruge, og dermed sælge, Netop Live Guide, samtidig med at Netop Solutions proaktivt anvender Netop Live Guide til at indlede dialog med besøgende på og vejlede med hensyn til produkter, priser og købsmuligheder. Markeder og konkurrencesituation Klik for at chatte og klik for at tale på virksomheders hjemmesider bliver stadig mere populære funktioner, i takt med at antallet af onlinebesøgende stiger. I mange år har virksomheder kunnet spore onlinebesøgende og analysere deres adfærd på nettet via avanceret software. Nu er tiden kommet til at tage næste skridt, nemlig at invitere de besøgende til live chat- eller audiosamtale, når de er i butikken. Den umiddelbare værdiskabelse ved at invitere potentielle kunder til dialog via live web chat eller audio er nem at måle både i form af forøget kundetilfredshed og forkortet købscyklus og begge dele er noget, som virksomheder er villige til at betale for. Fokusområder i 2010 Med den meget positive udvikling på markedet for kommunikation samt vores erfaringer inden for remote-løsninger og undervisning, er det oplagt for Netop Solutions at videreudvikle forretningen på dette område, herunder at positionere selskabet som en seriøs udbyder af konkurencedygtige løsninger og produkter. 14 Ledelsens beretning

15 NETOP Communication Netop Live Guide Netop Live Banner I 2010 vil vi have fokus på at udbrede kendskabet til Netop Solutions webkommunikationsløsninger globalt. Vi vil fortsat få udviklet attraktive og stabile it-løsninger, som er tilgængelige online, og vi vil kunne tilbyde hostede løsninger fra Netop Solutions eller vores partnere. Netop Solutions vil fortsat investere i markedsføringsprogrammer og salgskanalopbygning for at sikre, at vores produkter er målrettet det kundesegment, vi ønsker at sælge til, og at produkterne er tilgængelige for potentielle købere. Vi vil fortsætte med at videreudvikle løsninger, som lever op til kundekravene om stabilitet, brugervenlighed og omkostningsbesparende funktionalitet. Endelig vil vores Communication-løsninger være tilgængelige for onlinekøb på www. netop.com senere i Derudover vil vi fokusere på at optimere vores hosting i form af oppetid, geografisk tilgængelighed og levering af service, som er tilpasset vores kunders behov. Netop Solutions hosting service vil være baseret på cloud computing. Ledelsesforhold I forbindelse med afholdelse af valg til bestyrelsen af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, udtrådte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Charlotte Brøbeck og Ole Haag ved generalforsamlingen den 28. april 2009, mens Max Møller og Hanne Jespersen Hansen indtrådte som valgt af medarbejderne. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen 2010 Resultatdisponering Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt størrelsen og sammensætningen af Netop Solutions kapitalgrundlag, herunder særligt forventninger til udviklingen i resultatet og pengestrømme, samt relevante usikkerhedsog risikofaktorer. På baggrund af denne vurdering fastsættes årets udbytte. Med udgangspunkt i resultatet for 2009 foreslår bestyrelsen, at der ikke betales udbytte i Bestyrelsen indstiller ligeledes til generalforsamlingen, at årets underskud i moderselskabet på kr overføres til Øvrige forslag Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om følgende: - At bestyrelsen bemyndiges til at foretage køb af egne kapitalandele indtil 10% af selskabets selskabskapital. Forventninger Det er Netop Solutions primære målsætning for 2010 at opnå et positivt driftsresultat og en positiv pengestrøm, samtidig med, at fokus er rettet mod at få skabt det fundament, hvorfra Netop Solutions i fremtiden kan skabe tilfredsstillende vækst. Ledelsen forventer, at selskabets primære markeder fortsat vil være mærket af den økonomiske krise et godt stykke ind i 2010, men at markederne generelt har stabiliseret sig på deres nuværende leje. Der forventes således først i løbet af 2. halvår 2010 at kunne ses tegn en forbedring inden for selskabets forretningssegmenter, om end en række virksomheder anses for at have et betydeligt investeringsmæssigt efterslæb, som senere forventes at påvirke markedet positivt. På baggrund af den omfattende række af drifts- og omkostningsmæssige tiltag, som Netop Solutions gennemførte i løbet af 2009, er det ledelsen forventning, at målsætningen for en positiv drift kan opnås i I 2009 har Netop Solutions likvide beholdning været under pres, og bestyrelse og ledelse følger situationen meget nøje. Med udgangspunkt i selskabets budget for 2010, sammenholdt med de omkostningsbesparende tiltag, der blev gennemført i 4. kvartal 2009, vurderer ledelsen, at Netop Solutions vil have tilstrækkelig positiv likviditet til selskabets daglige drift i Kapitalberedskabet er imidlertid på et niveau, som kan vise sig at kunne vanskeliggøre selskabets planer. På den baggrund vil Netop Solutions største aktionær, Consolidated Holdings koncernen, bistå selskabet med at fremskaffe yderligere kapital, hvis dette måtte blive nødvendigt i løbet af Med udgangspunkt i de vanskelige markedsbetingelser, som antages at være gældende i størstedelen af 2010, forventes en omsætning for regnskabsåret 2010 i intervallet DKK mio. På det grundlag, herunder selskabets betydelige gennemførte omkostningsbesparende tiltag, som imidlertid først slår fuldt igennem i starten af 2. kvartal 2010, forventes Netop Solutions omkostningsbase i 2010 at ligge ca. 35% under de samlede omkostninger for På den baggrund forventes EBITDA for regnskabsåret at udgøre i størrelsesordenen DKK 0-5 mio. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især vedrørende fremtidig omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er således forbundet med risici. En række faktorer, hvoraf en del vil være uden for Netop Solutions kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra selskabets forventninger. Disse faktorer omfatter blandt andet udviklingen i de økonomiske konjunkturer, de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Netop Solutions markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Netop Solutions produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 20. Ledelsens beretning 15

16 Viden og kompetencer Hos Netop Solutions udvikler vi koncepter og softwareløsninger, som løbende bliver konceptualiseret og videreudviklet for at sikre, at de lever op til vores kunders og markeders behov. For at kunne gøre det er vi naturligvis afhængige af vores dygtige medarbejdere. Kompetencer, viden og en høj grad af faglighed er vigtige byggesten i enhver virksomhed. Og i en vidensbaseret virksomhed som Netop Solutions er de med til at skabe nye idéer, innovation, produkter og resultater. Udvikling 2009 har været et begivenhedsrigt år for udviklingsorganisationen. Vi har fået rodfæstet vores Lean-processer og har gennem hele 2009 kontinuerligt gennemført processforbedringer, så vi nu har skabt fundamentet til en lærende organisation. Vi har sikret regelmæssige produktleverancer og implementeret produktstyringsværktøjer, som giver hele organisationen indsigt i, hvad der bliver udviklet, udviklingsprioriteringer samt status på kundesager. Vi har etableret dedikerede Quality Assuranceresourcer i alle produktteams samt etableret Quality Control Center i samarbejde med Fortess i Rusland samt det tekniske universitet i Bucharest. Vi har desuden i løbet 2009 konsolideret udviklingen, så vi nu kun har udviklingsteams på Filippinerne og i Rumænien, som nu er det største Netop Solutions kontor uden for Danmark. Global dækning og netværk Med salgsselskaber og partnerskaber overalt i verden har Netop Solutions etableret et verdensomspændende netværk. Dette globale netværk gør det muligt hurtigt at komme ud på nye markeder med nye løsninger og/eller eksisterende løsninger til nye markeder. Kunders vækst og innovationer i én del af verdenen kan hurtigt deles med andre verdensdele til gensidig brug, inspiration og erfaringsudveksling. Kundeløsninger At være i stand til at udvikle innovative kundeløsninger, der gør en forskel i vore kunders hverdag overalt i verden, kan kun opnås i tæt dialog med kunder og partnere. Vi bestræber os på at udveklse ikke blot erfaringer på tværs af kloden, men også på tværs af vore egne hovedområder Administration, Education og Communication. Medarbejdere Netop Solutions vision er Netop wants to position itself as leading the revolution of remote solutions. For at vi kan leve op til det, er vi naturligvis afhængige af vores dygtige medarbejdere, hvis kompetencer og viden er af afgørende betydning, når vi udvikler værdiskabende løsninger for vores kunder. Kendetegnende for Netop Solutions medarbejdere rundt omkring i verden på vores forskellige lokationer er en høj grad af faglighed og professionalisme. Dette blandet med evnen til at tænke innovativt på tværs af forretningsområder for at opnå den bedst mulige løsning for både kunder, partnere og Netop Solutions er altafgørende for, at vi fortsat kan forblive konkurrencedygtige. Netop Solutions beskæftigede ved udgangen af fuldtidsansatte i 6 forskellige lande. At arbejde i en multikulturel organisation stiller store krav til medarbejdernes evne til at arbejde på tværs af kulturelle og sprogmæssige barrierer. Kulturelle kompetencer er derfor et vigtigt element i hverdagen i samarbejdet med kolleger og i Netop Solutions fortsatte stræben efter at knytte partnere og kunder tættere til virksomheden har været præget af organisatoriske tiltag. Blandt andet er vores 2 kontorer i Tyskland i løbet af 2009 blevet afviklet. Men på trods af diverse tiltag og eftervirkninger fra nedjusteringerne sidst i 2008 har ledelsen med glæde kunnet konstatere, at der fortsat blandt medarbejderne har eksisteret en utrolig vilje og kampgejst til sammen med ledelsen at få vendt Netop Solutions til en overskudsgivende forretning i fremtiden. I 2010 vil Netop Solutions på HR-siden øge fokus på medarbejderfastholdelse samt udvikling. Den vigtigste kompetenceudvikling sker dog imidlertid stadig gennem det daglige projektarbejde, hvor medarbejderne skærper deres evne til at videreudvikle deres færdigheder samt opnå de bedste og mest langsigtede løsninger for vores kunder. 16 viden og kompetencer

17 Samfundsansvar Netop Solutions har p.t. ingen politikker for CSR (samfundsansvar). I stedet er vores indsats koncentreret om udvalgte aktiviteter inden for områderne miljø og klima samt medarbejdere. Miljø og klima Med de klimaforandringer, som verden står over for i dag, er Netop Solutions glade for at kunne levere produkter, hvor hensynet til miljø og klimamæssige forhold indirekte er en integreret del af vores løsninger. Vores software understøtter en lavere CO2-udledning, idet virksomheder og organisationer ved hjælp af Netop Solutions løsninger kan reducere rejsebudgettet og bruge online møder som et tidsog kostbesparende og klimavenligt alternativ. Erstatter man eksemplevis en konkret rejse fra Ålborg til København med følgende transportmidler, opnår man følgende besparelser: Medarbejdere Netop Solutions vigtigste ressource er medarbejderne og deres viden og kompetencer, og vi ønsker at sikre vores medarbejderes trivsel og engagement i dagligdagen gennem et godt og udviklende arbejdsmiljø. Sunde mennesker lever længere og har færre sygdomme. For at støtte op omkring sundhedsfremmende aktiviteter, der støtter medarbejdernes helbred og fysiske velvære, har vi i hovedkvarteret stillet et motionsrum til rådighed, som alle medarbejdere tilknyttet personaleforeningen kan benytte. Desuden har vi på flere af vores lokationer, via vores kantineordning, fokus på en sund og varierende kost inkl. frugtordning. Herudover tilbyder ledelsen, via en sundhedsforsikring, hjælp til at håndtere kriser og sorg igennem f.eks. psykologhjælp. Tog Fly Bil *Kilde: Energistyrelsen 12 kg CO 2 /person 66 kg CO 2 /person 88 kg CO 2 /person Desuden kan en virksomhed ved hjælp af Netop Solutions remote-løsninger nedbringe antallet af tilfælde, hvor en tekniker eller supportmedarbejder skal køre rundt for at supportere sine brugere. Både internt, på tværs af alle vores lokationer samt eksternt, når vi kommunikerer med kunder og partnere, benytter Netop Solutions sig naturligvis selv af online møder og fjernsupport, hvilket er med til at reducere antallet af rejseaktiviteter. Hos Netop Solutions tænker vi desuden på at skåne miljøet, når vi samler flasker og papir ind til genbrug. Det er ikke kun et psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der udgør et vigtigt fundament for vores medarbejdere. En stor grad af fleksibilitet og ansvarsfølelse er ligeledes med til at udgøre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder med en god balance mellem arbejde og fritid. Hos Netop Solutions tilbyder vi derfor vores medarbejdere mulighed for hjemmearbejdspladser og fleksible arbejdstider. Derudover, for at sikre en god dialog mellem medarbejder og leder, afholder hver teamleder medarbejderudviklingssamtaler en gang om året omhandlende faglig og personlig udvikling i jobbet. CSR 17

18 Aktionærforhold Aktieinformation Netop Solutions-aktien er noteret på Nasdaq OMX Nordic Exchange Copenhagen under fondskoden DK og kortnavnet NETOP. Netop Solutions-aktien indgår Small Cap indekset. Netop Solutions har én aktieklasse, som er frit omsættelig og som består af aktier ved udgangen af Netop Solutions-aktien blev noteret i kurs 7,80 kr. ultimo 2009 mod 35,00 kr. primo 2009 et fald på 77,7%. Kursudviklingen i løbet af regnskabsåret medførte, at Netop Solutions markedsværdi faldt fra 147 mio. kr. primo 2009 til ca. 32,8 mio. kr. ultimo Netop Solutions-aktien har i perioden været under analysedækning af henholdsvis Danske Bank og Gudme Raaschou. Ejerforhold Netop Solutions havde ultimo 2009 godt navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede omkring 94% af den samlede aktiekapital. Følgende aktionærer har over for Netop Solutions oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: Peter Grøndahl Nielsen, Øverødvej 38, 2840 Holte (14,74%) Consolidated Holdings A/S Fredheimsvej 9, 2950 Vedbæk (13,72%) PROFESSIONEL FORENING LD HF (Lønmodtagernes Dyrtidsfond), Vendersgade 28, 1363 København K (11,19%) CHV IV A/S, Fredheimsvej 9, 2950 Vedbæk (9,15%) Ole Bjørn Setnes, Øverødvej 72 B, 2840 Holte (7,39%) Søren Peter Andersen, Helsingevej 40, 2830 Virum (7,39%) Netop Solutions ejede ved udgangen af egne aktier, svarende til 3,42 % af aktiekapitalen. Netop Solutions har i 2009 erhvervet egne aktier med henblik på kunne afdække eventuelle fremtidige optionsprogrammer, samt som betalingsmiddel i forbindelse med eventuelle dfremtidige opkøb. Netop Solutions har i 2009 erhvervet egne aktier til en samlet pris tdkk 440. Udbytte Udbytte vedtages af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling forventes afholdt den 27. april 2010 kl. 14 på Netop Solutions adresse, Bregnerødvej Birkerød. Investor Relations Det er Netop Solutions ambition at sikre et højt og troværdigt informationsniveau. Selskabet tilstræber gennem en åben og aktiv kommunikation med investorer, analytikere, presse og øvrige interessenter at sikre aktiemarkedet det bedst mulige grundlag for prisfastsættelse af Netop Solutions-aktien. Kommunikationen med investorer finder sted via den løbende offentliggørelse af meddelelser, investorpræsentationer samt individuelle møder. Hjemmesiden www. netop.com er interessenternes primære informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant information om Netop Solutions resultater, aktiviteter og strategi. På hjemmesiden findes også en særskilt sektion til brug for generalforsamlingen i 2009, hvor der er mulighed for at se og downloade årsrapporten samt tilmelde sig generalforsamlingen. Endvidere forefindes vedtægterne og indkaldelsen på siden. Aktionærer, analytikere, investorer, børsmæglerselskaber samt andre interesserede, der måtte have spørgsmål vedrørende Netop Solutions, bedes henvende sig til: Netop Solutions A/S Bregnerødvej Birkerød Kontaktperson: Finansdirektør Claus Finderup Grove Telefon: aktionærforhold

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Selskabsmeddelelse nr. 13-2008 11. juni 2008 Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Danware har indgået aftale med GenevaLogic om køb af alle aktier i selskabet.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Nettoresultatet udgjorde minus DKK 1,9 mio. i 1. kvartal 2013 mod minus DKK 4,0 mio. i samme periode sidste år.

Nettoresultatet udgjorde minus DKK 1,9 mio. i 1. kvartal 2013 mod minus DKK 4,0 mio. i samme periode sidste år. Selskabsmeddelelse nr. 9-2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 for Netop Solutions A/S Kurt Bager, CEO, udtaler: På trods af at vi realiserer en nedgang i omsætningen i 1. kvartal 2013, har det været

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2009 for Netop Solutions A/S

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2009 for Netop Solutions A/S Selskabsmeddelelse nr. 8-2009 18. august 2009 for Netop Solutions A/S Netop Solutions har i 2. kvartal 2009 mærket den globale økonomiske recession, hvor selskabet har mærket en opbremsning i it investeringerne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 1 DAGSORDEN 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2010/11 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Nettoresultatet udgjorde minus DKK 6,4 mio. i 1. halvår 2013 mod minus DKK 10,8 mio. i samme periode sidste år.

Nettoresultatet udgjorde minus DKK 6,4 mio. i 1. halvår 2013 mod minus DKK 10,8 mio. i samme periode sidste år. Selskabsmeddelelse nr. 21-2013 Delårsrapport for 1. halvår/ 2.kvartal 2013 Kurt Bager, CEO, udtaler: Omsætningen for halvåret ligger under vores forventninger, hvorfor vi sidst i kvartalet nedjusterede

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 24. januar 2013

Velkommen til ordinær generalforsamling 24. januar 2013 Velkommen til ordinær generalforsamling 24. januar 2013 1 DAGSORDEN 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2011/12 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S Selskabsmeddelelse nr. 3-2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen 23. marts 2011 i Netop Solutions A/S I henhold til vedtægternes 5 indkaldes til ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S fredag den 15. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Reporting of management s and their related parties transactions in Netop Solutions A/S shares and linked securities.

Reporting of management s and their related parties transactions in Netop Solutions A/S shares and linked securities. Announcement no. 20-2010 19. August 2010 Reporting of management s and their related parties transactions in Netop Solutions A/S shares and linked securities. According to section 28a of the Danish Securities

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2007

Rapport for 3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 17-2007 20. november 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Udviklingen i omsætningen i 3. kvartal 2007 har været lavere end forventet mens omkostningerne ligger på niveau med det forventede.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. the way forward. Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2011. the way forward. Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2011 the way forward Solutions A/S netop solutions kort fortalt Netop Solutions udvikler og sælger software-løsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder,

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere