Stagetorn Wenzel Lund Poulsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stagetorn Wenzel Lund Poulsen"

Transkript

1 Uvildig Undersøgelse af Aller Koncernens påståede misbrug af ulovlige systematiske overvågninger af kendte og kongeliges kreditkortinformationer af 23. juni 2014 Side 1

2 1 Indledning Advokat Henrik Stagetorn, Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen og statsautoriseret revisor Mikkel Sthyr, PwC er efter anmodning fra bestyrelsen i Aller Holding A/S ved bestyrelsesformand, advokat Richard Sand og fra bestyrelsen i Aller Media A/S ved bestyrelsesformand Bettina Aller og adm. direktør Pål Thore Krosby antaget til at gennemføre en uvildig undersøgelse af Aller Koncernens (i det følgende betegnet Aller) påståede misbrug af ulovlige systematiske overvågninger af kendte og kongeliges kreditkortinformationer. Nærværende rapport indeholder en redegørelse for det udførte arbejde og en beskrivelse af resultatet af undersøgelsen, der er foretaget i perioden 29. april 2014 til 23. juni Opgave Kommissoriet for den undersøgelse, som Advokat Henrik Stagetorn, Advokatfirmaet Stagetorn Wenzel Lund Poulsen og statsautoriseret revisor Mikkel Sthyr, PwC (herefter Undersøgerne) er antaget til at gennemføre fremgår af Aller Holding og Aller Media s Kommissorium for Uvildig Undersøgelse i Aller Koncernen af påståede misbrug af ulovlige systematiske overvågninger af kendte og kongeliges kreditkortinformationer af 9. maj 2014 (Bilag 1). Af kommissoriet fremgår: Aller Holding A/S og Aller Media A/S, i det følgende under et betegnet Aller Koncernen, har besluttet at gennemføre en Uvildig Undersøgelse af, hvorvidt, der blandt nuværende eller tidligere ansatte i organisationen er gjort brug af oplysninger, der kan vurderes, at være ulovligt tilvejebragte og i hvilket omfang, der blandt de pågældende medarbejdere, uanset deres placering i koncernen, har været kendskab hertil og kendskab til mulig betaling for de meddelte oplysninger. Aller Koncernen har anmodet Undersøgerne om, 1) At undersøge, beskrive og identificere for Undersøgelsen relevante og væsentlige betalinger, der kan vurderes at være ulovligt tilvejebragte tip eller kildeoplysninger, som er afholdt i koncernen i perioden 1. januar 2008 til 30. april ) At undersøge, beskrive og identificere attestationsregler og udbetalingsmåderne, i forbindelse med de under 1) angivne betalinger. 3) At undersøge og beskrive, hvilke nuværende eller tidligere medarbejdere i organisationen, der har og har haft kendskab til metode og levering af kreditkortinformationer og som muligt kan hidrøre fra kreditkort kilden, der må antages at have tavshedspligt med hensyn til videregivelse af oplysningerne. 4) At gennemgå og vurdere, hvorvidt eventuelle regler i Aller Koncernen for brug af kildeoplysninger måtte være overtrådt. Undersøgelsen skal endvidere overordnet redegøre for eventuelle overtrædelser af bestemmelser i gældende lovgivning for den relevante undersøgelsesperiode. I det omfang Undersøgerne, i forbindelse med gennemførelsen af Undersøgelsen, bliver opmærksom på sager eller begivenheder, der vedrører en periode forud for den angivne Side 2

3 undersøgelsesperiode, eller omfatter forhold, der kan give anledning til undersøgelse, kan Undersøgerne inddrage disse forhold i Undersøgelsen." Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen har været rettet mod ulovligt tilvejebragte tip eller kildeoplysninger, i perioden 1. januar 2008 til 30. april Vi har på denne baggrund afgrænset vores undersøgelse til materiale frem til og med dette tidspunkt og har således kun i meget begrænset omfang inddraget materiale efter 30. april Undersøgelsen har som udgangspunkt omfattet hele Aller, men på baggrund af den indledende gennemgang af s og bilag har hovedvægten af undersøgelsen knyttet sig til medarbejdere og ledelse på SE og HØR, Billed Bladet, og Kig Ind. I Aller Media A/S har undersøgelsen tillige omfattet den samlede direktion bestående af 6 medlemmer og den samlede bestyrelse. Endvidere har undersøgelsen omfattet alle medarbejdere i Aller Holding A/S inklusiv direktion og bestyrelse. Der er i forbindelse med datasøgningen ikke fundet indikationer på, at udenlandske dele af Aller skulle være indblandet i det påståede misbrug eller dataovervågning, hvorfor disse ikke har været inddraget i nærværende undersøgelse. 1.2 Grundlaget for undersøgelsen Af kommissoriet for undersøgelsen fremgår følgende om grundlaget for vores arbejde: Aller koncernen bistår Undersøgerne med at fremskaffe alt materiale, som Undersøgerne måtte finde relevant, med henblik på at gennemføre Undersøgelsen. Aller koncernen bekræfter, at den af egen drift og uafhængig af Undersøgerne vil viderebringe al informationsmateriale som Aller Koncernen har kendskab til og som kunne antages at være relevant for Undersøgerne. Aller Koncernen vil endvidere bistå Undersøgerne i forbindelse med at etablere kontakt til personer, som Undersøgeren ønsker at gennemføre interviews med. I relation til gennemførelse af interviews, sikres det, at den interviewede er bekendt med, at det er frivilligt, hvorvidt vedkommende vil forklare sig, og sikre, at de pågældende ikke unødvendigt udsætter sig for selvinkriminering og risiko for straf eller tab af velfærd. De pågældende personer kan medbringe en organisationsrepræsentant og/eller anden bisidder ved interviewet. Undersøgerne kan tilvejebringe og indkræve materiale, som Undersøgerne måtte finde relevant. Relevante dele af interviews vil kortfattet blive gengivet i Undersøgernes rapport. Aller Koncernen er bekendt med, at gennemførelsen af Undersøgelsen er afhængig af, at ansatte eller tidligere ansatte i koncernen bistår Undersøgerne i forbindelse med afgivelse af de ønskede oplysninger, hvilket således kan påvirke resultatet af Undersøgelsen. Til brug for undersøgelsens gennemførelse har Undersøgerne anmodet Aller Koncernen om adgang til alle relevante datakilder. Som følge af datamængdens størrelse, undersøgelsesperiodens tidsmæssig udstrækning og opbevaring af backups, kan resultatet blive påvirket af manglende data, som kan forefindes hos tredjemand, uden at dette kan afdækkes af Undersøgerne. Henset til datamaterialets omfang kan Undersøgerne ikke garantere en fuldstændig afdækning af alt relevant materiale. Aller Koncernen bekræfter, at datamaterialet stilles til Undersøgerens brug i den foreliggende form, uden redigering, og i den form som Undersøgerne anmoder om. Aller Koncernen træffer de nødvendige foranstaltninger i h.t. persondataloven. Side 3

4 I det følgende redegøres nærmere for det materiale, som har ligget til grund for undersøgelsen, hvordan det er frembragt og eventuelle begrænsninger med mulig effekt for undersøgelsens konklusioner Bilagsmateriale Med udgangspunkt i Aller s økonomiafdeling har vi i takt med gennemførelsen af undersøgelsen identificeret og rekvireret en meget betydelig mængde bilagsmateriale. Det rekvirerede bilagsmateriale vedrører primært konti for udlægsafregning og betaling af tipperhonorarer på SE og HØR, idet det indledningsvis er konstateret, at disse konti anvendes til kildepleje og afregning af tippere. Henset til Allers størrelse kan der således være risiko for, at honorarer til tippere er bogført eller skjult et andet sted i bogholderiet, og som derfor ikke er identificeret. Vi har løbende rettet henvendelse til Allers økonomiafdeling med anmodning om materiale, og økonomiafdelingen har været ansvarlige for at fremfinde det pågældende materiale. Vi har i den forbindelse fået bistand fra økonomiafdelingen, der har medvirket konstruktivt til undersøgelsens gennemførelse. Det bemærkes imidlertid, at det forhold, at økonomiafdelingen selv har fremfundet materialet til brug for en undersøgelse om Aller, i sig selv indebærer en risiko for, at det fremlagte materiale ikke er fuldstændigt. Det bemærkes, at denne samarbejdsform er sædvanlig for denne type undersøgelser, og vi ikke har fundet forhold, der indikerer, at alt rekvireret materiale ikke er blevet udleveret Interviews I forbindelse med undersøgelsen er foretaget interviews af alle nuværende og tidligere ansatte i Aller, som skønnedes at kunne have haft en rolle og/eller kendskab til det påståede misbrug af ulovlige systematiske overvågninger af kendte og kongeliges kreditkortinformationer. Det drejer sig bl.a. om tidligere og nuværende chefredaktører, redaktionschefer, journalister, direktions- og bestyrelsesmedlemmer m.v. Hovedparten af de personer, vi kontaktede, accepterede at deltage i interviews. Et antal personer, heraf særligt tidligere medarbejdere, ønskede ikke at deltage i de ønskede interviews. Vi har tillige ved de foretagne interviews, forespurgt til eventuelle anonyme kilder, som kunne være relevante at inddrage. Der er ikke fremkommet navne på sådanne. I bilag 2 fremgår en oversigt over de personer, vi har rettet henvendelse til med henblik på interviews, samt de som valgte at deltage heri. Det er i forbindelse med anmodningen om interviews bl.a. præciseret, at deltagelse er frivillig og at man ikke er forpligtet til at besvare spørgsmål. Endvidere er der ikke tale om interview under vidneansvar. Det er endvidere præciseret, at det jfr. kommissoriet ikke er vores opgave at konkludere, hvorvidt der skal indgives politianmeldelse mod nuværende eller tidligere medarbejdere. Særskilt er den interviewede opfordret til at kontakte sin faglige organisation med henblik på vejledning. Organisationerne er blevet orienteret om indkaldelsen ved kopi. Vi meddelte samtidig, at repræsentanter for organisationerne og de interviewede, og/eller en af den interviewede valgt advokat kunne deltage i samtalen som bisidder, hvis det ønskedes. Det bemærkes i den forbindelse, at Aller har givet tilsagn inden for givne rammer om at ville betale for advokatbistand til de personer, som har valgt at lade sig bistå ved egen advokat, og som fortsat er ansat i Aller. Med indkaldelsen har vi samtidig anmodet om et samtykke efter persondataloven. Side 4

5 Ved gennemførelse af samtalerne har vi gentaget oplysningerne ovenfor, herunder at medarbejderen ikke er forpligtet til at udtale sig, og at man til enhver tid kunne undlade at besvare et stillet spørgsmål. Efter gennemførelsen af interview er der udarbejdet et referat med gengivelse af de væsentligste oplysninger, som er tilsendt den interviewede og dennes organisation og/eller advokat med henblik på eventuelle bemærkninger og eventuel godkendelse af referatet. Ikke alle de interviewede har valgt at gøre brug af denne mulighed. For undersøgelsens fuldstændighed er det beklageligt, at visse personer ikke har ønsket at medvirke, idet enkelte synes at have haft betydeligt ansvar og meget centrale roller i det påståede misbrug og dataovervågning. Det er i forbindelse med gennemførelsen af interviewene blevet klart, at de interviewede i større eller mindre omfang indbyrdes har talt om sagen siden 28. april 2014, ligesom sagen har været massivt mediedækket. I et uvist omfang kan det have haft betydning for interviewet og indholdet af de meddelte oplysninger. Nærværende rapport og konklusion skal læses bl.a. med forbehold for, at visse centrale personer ikke har ønsket at medvirke til at gøre undersøgelsen fuldstændig Datagrundlag Som en vigtig del af undersøgelsen om det påståede misbrug og dataovervågning, er der givet adgang til Aller s server samt tilgængelige backups. Der er endvidere foretaget spejling (kopi) af de 11 hjemsendte medarbejderes PC ere og mobiltelefoner. Fortegnelse over de hjemsendte medarbejdere fremgår af bilag 2. Allers backup procedurer på mailserver er løbende i 60 dages cyklus med 60 dages beskyttelsesperiode (retention), hvorefter data overskrives. Forholdet har afskåret os fra at genskabe s for medarbejdere, som ikke længere er ansat i Aller (medarbejdere fratrådt tidligere end 60 dage før opstart af undersøgelsen) samt s, som er slettet i tidligere perioder. Til brug for undersøgelsen er der indhentet data fra backup pr. 28. marts 2014 for samtlige nuværende ansatte og ledelse på SE og HØR, Billed Bladet og Kig Ind, direktionen og bestyrelsen i Aller Media A/S samt for samtlige ansatte i direktionen og bestyrelsen i Aller Holding A/S. Endvidere er der i løbet af undersøgelsen indhentet data fra enkelte andre medarbejdere i Aller Media A/S, som er identificeret som relevante for undersøgelsen, jf. afsnit Dato for backup er valgt for at sikre flest mulige data. Rygterne om Ken B. Rasmussens bog begyndte at cirkulere i Aller omkring dette tidspunkt, hvilket forøgede risikoen for, at s ville blive slettet. For udvalgte nøglepersoner er der endvidere i løbet af undersøgelsen indhentet data fra perioden 28. marts til 28. maj Der er sikret ca. 8 millioner s og vedhæftede dokumenter og anvendt mere end 500 søgeord og kombinationer af søgeord. Referater fra direktionsmøder og bestyrelsesmøder i Aller Media A/S og Aller Holding A/S er gennemgået. Det bemærkes, at undersøgerne ikke har haft adgang til private adresser samt til e- maildata for enkelte af bestyrelsesmedlemmerne i Aller Holding A/S og Aller Media A/S, som ikke har en af Aller hostet adresse, hvilket omfatter bestyrelsesmedlemmer der ikke er ansatte i koncernen eller er nærtstående til ejerkredsen. Endvidere har der ikke været adgang til evt. s, lydfiler m.v. beroende hos tredjemand. Dataindsamlingen har resulteret i væsentlige mængder data, som er blevet underlagt strukturerede søgninger og screening baseret på udvalgte søgeord. Som følge af anvendelse af Side 5

6 screening- og søgeord kan det principielt ikke udelukkes, at de gennemgåede data kan indeholde forhold af relevans for opdraget i kommissoriet, som ikke er identificeret ved vores undersøgelse. Endvidere er der som følge af overskrivning af gamle backups risiko for, at eventuelle s med et relevant indhold for undersøgelsen ikke har kunnet genskabes. Vi har i den forbindelse fået bistand af IT-afdelingen, der har medvirket konstruktivt til undersøgelsens gennemførelse. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at Aller`s IT-afdeling selv har fremfundet data til brug for undersøgelsen om Aller, i sig selv indebærer en risiko for, at det fremlagte materiale ikke er fuldstændigt. Det bemærkes, at denne samarbejdsform er sædvanlig for denne type undersøgelser, og vi ikke har fundet forhold der indikerer, at alt rekvireret data ikke er blevet udleveret. 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse (metode) Vi har i det væsentligste tilrettelagt og udført undersøgelsen, der ligger til grund for nærværende rapport, i overensstemmelse med den løsningsbeskrivelse, der fremgik af kommissoriet. I hovedtræk indebærer det, at undersøgelsen har været inddelt i følgende fire faser: Indledende gennemgang af s og anden sikret data fra telefoner og PC ere samt analyse og bilagsgennemgang af bogholderi. Udvælgelse af og gennemførelse af interviews Opfølgning på information modtaget ved interviews, herunder yderligere søgninger i data. Rapportskrivning Undersøgelsesperiodens første fase bestod i det væsentligste i gennemgang af en meget betydelig mængde s og data fra de spejlede telefoner og computere, analyse og gennemgang af bilagsmateriale for afregning af udlæg på SE og HØR samt analyse og gennemgang af tipperhonorar og øvrige honorarudbetalinger i det redaktionelle bogholderi i Aller Media A/S. Baseret på den udførte kortlægning blev der i perioden fra 14. maj til 18. juni 2014 gennemført interviews af en række personer, jf. afsnit nedenfor og bilag 2. Efter gennemførelse af interviews er foretaget opfølgning på relevant information, som ikke var identificeret i forbindelse med den indledende gennemgang. I forbindelse hermed er foretaget yderligere - og datasøgninger baseret på søgeord. Ansvaret for de juridiske vurderinger påhviler Stagetorn Wenzel Lund Poulsen, medens ansvaret for datasøgning samt skatte- og afgiftsmæssige vurderinger påhviler PwC. Det skal afslutningsvis præciseres, at det udførte arbejde vedrørende økonomiske forhold efter aftale ikke udgør hverken revision eller review i overensstemmelse med danske og internationale standarder, hvorfor vi ikke afgiver nogen erklæring herom. Havde der været foretaget revision eller review, kunne andre forhold efter omstændighederne have været fundet og rapporteret. Side 6

7 1.3.1 Gennemførelse af interviews Der er gennemført interviews af tidligere og nuværende Aller medarbejdere i perioden 14. maj til 18. juni 2014, som af undersøgerne er vurderet at kunne have haft en rolle eller kendskab i forhold til påståede misbrug af ulovlige systematiske overvågninger af kendte og kongeliges kreditkortinformationer, jf. afsnit ovenfor. Der er gennemført interviews med 29 personer, 7 personer har ikke ønsket at deltage eller har ikke besvaret anmodningen om interview. Den nærmere fordeling fremgår af bilag 2. De foretagne interviews er gennemført med Stagetorn Wenzel Lund Poulsen som referent og som garant for, at de fastlagte retningslinjer for deltagelse i undersøgelsen er blevet gjort klart for de interviewede. Som omtalt tidligere har de interviewede ikke haft pligt til at udtale sig eller udtale sig under straffeansvar, hvilket medfører en forøget usikkerhed. Efterfølgende har de interviewede fået forelagt det udarbejdede referat til eventuel gennemgang, kommentering og godkendelse Proces for færdiggørelse af rapport I kommissoriet for undersøgelsen og i den med Aller aftalte proces har Aller og interviewede personer, som har bidraget til undersøgelsen, ikke fået forelagt udkast til rapport eller udkast til konklusion. Af samme grund har de interviewede personer ikke haft lejlighed til at gennemse rapporten og herunder, hvordan deres udsagn under interviewet er blevet anvendt af os. Der er derfor en mindre risiko for, at modtagne oplysninger og udsagn af os er anvendt upræcist eller placeret i en forkert sammenhæng, hvilket efter omstændighederne kan have indflydelse på vores konklusioner. 1.4 Struktur for rapporten Nærværende rapport er struktureret på følgende måde: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Resume af undersøgelsen og de vigtigste konklusioner henset til kommissoriet for undersøgelsen Etablering og brug af "tys-tys kilden" Betaling af "tys-tys kilden" Andre forhold, der har givet anledning til undersøgelse Undersøgelsen har foranlediget, at rapporten anvender en anden struktur end forudsat i kommissoriet, idet den skønnes strukturelt at være mere hensigtsmæssigt. 1.5 Anvendelse af rapporten Nærværende rapport er udarbejdet i overensstemmelse med det med Aller indgåede kommissorium og med det formål, som fremgår heraf. Beskrivelser samt konklusioner i rapporten kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten. Side 7

8 1.6 Afsluttende oplysninger og underskrift Nærværende rapport er udarbejdet i overensstemmelse med det mellem Aller og undertegnede firmaer indgåede kommissorium for undersøgelsen, jf. afsnit 1.1 ovenfor. Grundlaget for vores undersøgelse samt det udførte arbejde og den anvendte metode er beskrevet i afsnit 1.2 og 1.3 ovenfor. Som anført i disse afsnit kan der ikke opnås sikkerhed for, at alle relevante dokumenter er inddraget i undersøgelsen, ligesom visse personer med mulige centrale roller i forhold til den påståede overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der eksisterer dokumenter m.v., som yderligere ville kunne have medvirket til belysning af den påståede overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer, og som sådan ville have påvirket rapportens konklusioner, hvis de havde været kendt af os. Vi skal afslutningsvis oplyse, at vi anser os selv for uafhængige i forhold til opgaven. Der er ikke under opgavens udførelse opnået viden eller indsigt, der efter vores opfattelse ændrer herved. København, den 23. juni 2014 Stagetorn Wenzel Lund Poulsen Advokatfirma PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Stagetorn Advokat Mikkel Sthyr Statsautoriseret revisor Side 8

9 2 Resume af undersøgelsen og de vigtigste konklusioner henset til kommissoriet for undersøgelsen Vi har i vores undersøgelse, baseret på datasøgning, bogholderigennemgang og interviews konstateret, at SE og HØR i en periode fra efteråret 2008 og i hvert fald til og med marts 2011 systematisk har gjort brug af ulovligt tilvejebragte oplysninger hidrørende fra den såkaldte "tys-tys kilde". De pågældende oplysninger, der er leveret til SE og HØR, er ifølge forklaringer fra medarbejdere, leveret til to journalister, der fungerede som de primære kontaktpersoner til kilden. Vores undersøgelse har vist et udbredt kendskab blandt en betydelig del af medarbejdere på SE og HØR's redaktion til "tys-tys kilden". Dette kendskab gælder også 3 chefredaktører i perioden 2008 til 2013 og et enkelt medlem af direktionen i Aller Media A/S. Dette er baseret på fundne s, sms'er og interviews. Visse af de interviewede medarbejdere har ikke kunnet bekræfte kendskabet hertil, uagtet at de er anført som modtagere på mails og/eller sms'er med information, der omtaler eller hidrører fra "tys-tys kilden". Vores undersøgelse har afdækket, at anvendelsen af kontakten til kilden kan opdeles i 2 faser. En første fase, hvor anvendelse af "tys-tys kilden" tilsyneladende har været kendt af en betydelig del af medarbejderne på SE og HØR herunder blandt andet chefredaktører, redaktionschefer og journalister. Denne fase strækker sig fra 2008 frem til medio I sommeren 2010 iværksættes tiltag til afbrydelse af brugen af "tys-tys kilden". Vores undersøgelse har afdækket, at samarbejdet fortsætter frem til i hvert fald slutningen af marts I denne anden fase reduceres antallet af deltagere i anvendelsen af "tys-tys kilden". Et medlem af direktionen i Aller Media A/S orienteres om brugen af "tys-tys kilden" allerede i 2. halvår 2009 og beordrer ifølge denne samarbejdet stoppet. Den pågældende påser dog ikke, at dette bliver effektueret. Gennem vores datasøgning og interviews, synes den øvrige direktion og bestyrelse i Aller Media A/S ikke informeret af direktøren i forbindelse hermed. Eksterne parter og myndigheder er ikke blevet informeret. Samlet har vi ved vor undersøgelse identificeret 6 nuværende medarbejdere hos Aller, samt en fast freelancer, som har indgående kendskab til og medvirket til brugen af "tys-tys kildens" oplysninger, eller har bistået med honorering. Af de 6 nuværende medarbejdere er 4 hjemsendt, på orlov eller der er indgået fratrædelsesaftale. Vi har identificeret transaktioner i SE og HØR's bogholderi for et samlet beløb på ca kr., der antageligt kan henføres til honorering af den såkaldte "tys-tys kilde" for perioden september 2008 til marts 2011, svarende til 31 måneder med et gennemsnitligt vederlag på ca kr. pr. måned. Heraf er alene kr. angivet til SKAT som B-indkomst. De resterende ca kr. formodes afregnet til "tys-tys kilden" via refusion af udlæg gennem en journalist. Det har ikke været muligt at afdække, om "tys-tys kilden" eventuelt har selvangivet modtagelsen af de honorarer, der ikke er indberettet af Aller. Udbetalingerne har været mulige blandt andet, som følge af assistance fra en regnskabschef og skiftende chefredaktører. I forbindelse hermed er konstateret, at Allers attestationsregler for godkendelse af udlæg i flere tilfælde ikke har været overholdt. Det er blandt andet konstateret, at refusion af udlæg i flere tilfælde er bogført og udbetalt uden synlig godkendelse. Der er risiko for, at Aller Media A/S i forbindelse med udbetalinger af honorarer til "tys-tys kilden" ikke har overholdt gældende regler for indberetning til SKAT og fradrag for skat og moms, idet der ikke hermed er taget stilling til eventuel forældelse. Side 9

10 Endvidere er konstateret, at SE og HØR har søgt oplysninger om kendtes fly reservationer via en medarbejder i et flyselskab, hvilke oplysninger må anses for ulovligt tilvejebragte. Det har ikke været muligt entydigt at definere starttidspunktet for indhentelse af denne type kildeoplysninger, men denne type information er anvendt i januar - februar Derudover er konstateret 3 yderligere nuværende medarbejdere, som er involveret i brugen af oplysninger fra et flyselskab, heraf er 1 medarbejder hjemsendt. Den faste freelancer er ligeledes involveret i brugen af disse oplysninger. Brugen af kreditkortoplysninger og oplysninger om fly reservationer er efter vor opfattelse i strid med lovgivningen, såvel persondataloven som straffeloven, idet der ikke hermed er taget stilling til eventuel forældelse. Vi har konstateret, at Allers Code of Conduct af 1. januar 2013 ikke detaljeret beskriver retningslinjer for indhentelse og brug af kildeoplysninger. Side 10

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat: Vurdering af henvendelse fra Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø Anbefaling Sammenfattende anbefales det:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Bekendtgørelse nr. 202 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i kongelig anordning nr. 86 af 10.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

6. februar 2015 Notat. Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter

6. februar 2015 Notat. Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter 6. februar 2015 Notat Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1. Grundlag for undersøgelsen 3 1.2. Gennemgang af forskningsprojekter 4 1.3. Kontrol

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku A. Dataindsamlingsmetoder 1. Tjenesteyderen forventes at gennemføre 89.000 CATI-interview pr. år. 2. Et gennemført interview er defineret ved, at

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere