-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet"

Transkript

1 Praksisundersøgelse 2008 førtidspension -herunder vurdering af forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne Beskæftigelsesankenævnet

2 1. Indholdsfortegnelse 2. Resumé og konklusion: Materiel vurdering med nævnets anbefalinger til kommunerne: Er afgørelsen samlet set rigtig? I hvilket omfang er sagen oplyst? Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Er relevante behandlingsmuligheder udtømte? Hvilke foranstaltninger har været iværksat til afklaring af arbejdsevnen Sager hvor kommunerne har vurderet at arbejdsprøvning er formålsløs Er borgerens arbejdsevne varigt nedsat? Er nedsættelsen så omfattende, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde? Er der tale om en alvorlig lidelse med et usikkert forløb - undtagelse fra varighedskriteriet? Vurdering af særlige sagsbehandlingsregler Den lovpligtige sagsbehandlingsmetode Medfører manglende anvendelse af ressourceprofilen afgørelsens ugyldighed? Afgørelse om, hvilken dato pensionssagen er påbegyndt Er der givet tilbud om møde i medfør af pensionslovens 20, stk. 3? Medfører manglende tilbud om møde afgørelsens ugyldighed? Er der truffet afgørelse inden 3 måneder efter sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler? Vurdering af formelle regler Afgørelsens form Afgørelsens indhold Afgørelsens hjemmel Øvrige bemærkninger om formaliteten Bilag 1. Undersøgelsens formål, hjemmel, omfang og metode Bilag 2. Regelgrundlag: Bilag 3. Udvalgte principafgørelser fra Ankestyrelsen: Bilag 4. Måleskema Bilag 5. Kommunernes bemærkninger... 57

3 2. Resumé og konklusion: Beskæftigelsesankenævnet har gennemført en praksisundersøgelse af kommunale afgørelser om tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension. I undersøgelsen indgår 95 sager fra 7 af regionens 22 kommuner. Undersøgelsens tema har været at foretage en vurdering af den indsats kommunerne foretager i forhold til afklaring af arbejdsevnen forud for tilkendelse af førtidspension. Nævnets konklusion er at det i halvdelen af sagerne har været korrekt at bevilge førtidspension, at kommunerne i halvdelen af sagerne ikke har dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er væsentlig og varigt nedsat, herunder at der ikke i tilstrækkeligt omfang er sket afklaring af arbejdsevnen Årsagerne til, at nævnet har vurderet, at afgørelsen i halvdelen af sagerne har været forkert er primært at oplysningsgrundlaget ikke har været tilstrækkeligt til at det kunne vurderes om arbejdsevnen var varigt nedsat, herunder at der ikke er sket en udtømmende afklaring af arbejdsevnen at de iværksatte foranstaltninger ikke har været individuelt tilpassede at forløbet af f.eks. arbejdsprøvninger ikke har været beskrevet godt nok Undersøgelsen viser, at kommunerne i overvejende grad har anvendt sagsbehandlingsmetoden (ressourceprofilen) korrekt. Derimod viser undersøgelsen, at borgeren i 70 af de undersøgte sager ikke har fået den lovpligtige afgørelse om sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler herom. Endvidere fremgår det af undersøgelsen, at borgeren i halvdelen af sagerne ikke har fået det lovpligtige tilbud om et møde, inden der træffes afgørelse i sagen. For så vidt angår afgørelsens form og indhold viser undersøgelsen, at det i 78 sager i høj grad fremgår, hvilken afgørelse, der er truffet, og at det i 57 af disse sager i høj grad fremgår, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 1

4 3. Materiel vurdering med nævnets anbefalinger til kommunerne: Nævnet har fortaget en samlet vurdering af, om der i de enkelte sager er truffet en korrekt afgørelse, det vil sige, om afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Når nævnet har vurderet, at afgørelsen samlet set ikke har været rigtig, betyder det, at nævnet ville have ændret afgørelsen eller hjemvist sagen, hvis afgørelsen var blevet påklaget til nævnet Er afgørelsen samlet set rigtig? Er afgørelsen samlet set rigtig? Afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Afgørelsen ville være ændret eller hjemvist hvis det havde været en klagesag Nævnet har i halvdelen af de undersøgte sager vurderet, at kommunens afgørelse er i overensstemmelse med regler og praksis. I den anden halvdel af sagerne, ville nævnet have ændret eller hjemvist sagen. I hovedparten af de sager, som nævnet ville have hjemvist, er det primært begrundet i mangelfuldt oplysningsgrundlag, idet nævnet har fundet, at der manglede flere væsentlige eller afgørende oplysninger. I de sager, som nævnet ville have ændret, har begrundelserne (én eller flere) herfor været, at det ikke var godtgjort, at revalidering ikke var mulig/realistisk, at det ikke var dokumenteret, at visitation til fleksjob ikke var mulig at det ikke var dokumenteret, at tilstanden er varig, at der ikke var forsøgt arbejdsprøvning på anden arbejdsplads end den tidligere*, at der ikke var forsøgt vægttab og genoptræning, PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 2

5 at behandlingsmuligheder for alkoholmisbrug ikke var udnyttet * Hvilket normalt vil være nødvendigt, da arbejdsprøvning på den hidtidige arbejdsplads ofte ikke vil være fyldestgørende 3.2. I hvilket omfang er sagen oplyst? Kommunen har ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes en afgørelse. Nævnet har i over halvdelen af sagerne fundet, at ingen eller mindre væsentlige oplysninger manglede. Men i 43 af sagerne manglede flere/væsentlige eller afgørende oplysninger. I hvilket omfang er sagen oplyst? Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere/væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 3

6 3.3. Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? Nævnet har undersøgt, hvilke typer af oplysninger der manglede, og har fundet, at der i en del sager manglede lægelige oplysninger, og i en mindre del manglede der en beskrivelse af arbejdsprøvning, beskrivelse af funktionsevnen. I en del af sagerne manglede flere af de nævnte oplysninger. Hvilke væsentlige/afgørende oplysninger mangler? lægelige oplysninger beskrivelse af arbejdsprøvning beskrivelse af funktionsevne andet Som eksempler på andre oplysninger der manglede kan nævnes, at det i flere sager ikke var godtgjort, at arbejdsevnen var varigt nedsat, idet der ikke var sket en afklaring af, om det f.eks. var muligt at etablere en arbejdsprøvning, hvor der blev taget de fornødne skånehensyn. Eksempler: Sag 1: 37-årig mand uddannet som landbrugsmaskinmekaniker. Arbejdet som rejsemontør/smed. Var i 2001 udsat for en arbejdsulykke med heraf følgende kompliceret rygproblematik med fremadglidning af 5. lændehvirvel. Fik i 2002 fleksjob på tidligere arbejdsplads. Har i 2006 fået udført en stivgørende operation af ryggen uden effekt. Egen læge vurderer, at der ikke kan opnås bedring og at arbejde vil forværre lidelsen. Nævnet ville have hjemvist sagen med henblik på indhentelse af en speciallægeerklæring til belysning af hans funktionsniveau, samt en vurdering af om det var muligt, at arbejdsprøve ham i et ikke-rygbelastende arbejde. Sag 2: 50-årig kvinde uddannet som socialpædagog. Er i 2001 udsat for et færdselsuheld. I speciallægeerklæring fra 2001 beskrives, at hun har varige gener i form af whiplash, som dog ikke ser ud til at have påvirket hendes arbejdsevne. Angiver selv i bemærkningerne til ressourceprofilen, at hun har svære gener efter uheldet. I perioden 2004 til 2006 er hun ude for flere arbejdsskader med rygsmerter til følge. I ca 1 måned arbejdsprøves hun inden for hidtidigt arbejdsområde. Startede med 20 timer, men gik ned til 10 timer fordelt på 4 dage. Havde et stort sygefravær. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 4

7 Nævnet ville have hjemvist sagen med henblik på opdatering af ressourceprofilen for så vidt angår uddybende beskrivelse af arbejdsprøvning, samt indhentelse af en speciallægeerklæring vedrørende omfanget af hendes gener og hendes funktionsniveau. Sag 3: 57-årig kvinde forpagtede en grillbar i ca. 20 år. Blev sygemeldt pga. smerter i hænder og albuer. Har herudover tinnitus, nedsat lungefunktion med 1/3 og rygsmerter. Hertil kommer psykiske problemer i form af depression og social fobi. Kortvarigt forsøgt arbejdsprøvet på systue. Kunne kun klare få timer om dagen og med en lavere arbejdsindsats end normalt. Nævnet ville have hjemvist sagen med henblik på etablering af en relevant arbejdsprøvning, med skånehensyn i forhold til hendes gener i hænder og albuer. Sag 4: 55-årig ufaglært kvinde. Har i 8 år været selvstændig og drevet restaurant/bodega. Sygemeldt fra job som køkkenassistent i august 05 grundet stress/depression. Forsøgt arbejdsprøvet hos tidligere arbejdsgiver (hvorfra hun var sygemeldt på grund af arbejdsmiljøet og hun fik det psykisk værre under afprøvningen). Derefter afprøvet på Reva i montageafdelingen. Efter afprøvning anbefaler Reva yderligere afprøvning hos privat arbejdsgiver, ligesom det aftales at indhente statusattest. Denne udtaler sig ikke om, at yderligere afprøvning vil forværre tilstanden, men udtalelsen ligger til grund for kommunens bevilling af førtidspension. Hun har skånebehov for ryg, lænd og skuldre. Nævnet ville have ændret afgørelsen, idet det ikke er dokumenteret, at den pågældende ikke ville kunne klare et fleksjob. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der først bevilges førtidspension, når det er godtgjort, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat. Det skal derfor være dokumenteret, at der er indhentet tilstrækkelige lægelige oplysninger, at mulighederne for forbedring af arbejdsevnen skal være udtømte, at arbejdsprøvningen skal være individuelt tilpasset, og at resultatet af arbejdsprøvning m.v. skal være udførligt beskrevet 3.4. Er relevante behandlingsmuligheder udtømte? I 65 af de 95 sager har nævnet vurderet, at behandlingsmulighederne var udtømte. I 30 sager blev det vurderet, at behandlingsmulighederne ikke var udtømte. I 18 sager var årsagen hertil, at det ikke var dokumenteret, om der kunne være behandlingsmuligheder. Det skyldes dels, at der ikke var indhentet relevante lægelige akter/undersøgelser til belysning heraf, dels fordi det ikke kunne udelukkes, at behandling ville kunne forbedre arbejdsevnen. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 5

8 I 7 sager var der ikke forsøgt behandling, bl.a. fordi den pågældende ikke var motiveret for at tage imod f.eks. alkoholbehandling eller behandling for overvægt. I 3 sager var den pågældende fortsat i behandling, men kun til forbedring af livskvaliteten. I 2 sager var der behandlingsmuligheder i form af transplantation. Eksempler: Sag 1: 46-årig ufaglært kvinde. Har siden 15-års alderen haft stof- og alkoholmisbrug (nu ophørt). Bulimi og betydelig fedme. Vil ikke tage imod behandling mod depression/personlighedsforstyrrelse. Hun har aldrig opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet har alene haft en lang række kortvarige beskæftigelser pga. hendes personlighedsstruktur. Har ikke fysiske problemer udover fedme. Hun har en række psykiske problemer, herunder usikkerhed og opfarenhed (ansættelser er ofte ophørt pga. uoverensstemmelser). Psykolog udtaler, at behandlingsprognose vil være mindre god og en behandling vil sandsynligvis kun være lindrende og ikke af kurativ karakter. Nævnet vurderer, at der burde være forsøgt behandling for depressionen og den psykiske lidelse. Sag 2: 52-årig kvinde, flygtning fra Bosnien i Tog i sygehjælperuddannelse, og har arbejdet på plejehjem og i hjemmeplejen. Sygemeldt siden september 2006 p.g.a. depression og langvarig stresstilstand medførende dårlig hukommelse og nedsat koncentration samt kognitive forstyrrelser. Behandlende psykiater udtaler, at der ikke er yderligere behandlingsmuligheder, der er tale om en kronisk psykisk lidelse. Han mener ikke, at hun vil kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet. Nævnet vurderer, at der er behandlingsmuligheder, idet hun ikke har udnyttet tilbud om behandling i distrikstspsykiatrien. Sag nr. 3: 50-årig mand uddannet murer i Han har haft et alkoholmisbrug siden han var ung, hvilket har medført store helbredsmæssige problemer (skader fra fald mv. i påvirket tilstand). Arbejdsprøvet på Projektgården, men det har ikke været muligt at motivere ham for alkoholafvænning, ligesom det på grund af massivt fravær ikke var muligt at foretage en reel vurdering af arbejdsevnen. Der er ikke påvist organskader. Nævnet vurderer, at der er behandlingsmuligheder for alkoholmisbruget. Nævnet anbefaler at, kommunen sikrer, at der er lægelig dokumentation for, at alle relevante behandlingsmuligheder er udtømte, og at der ikke tilkendes pension, hvis borgeren afslår/ikke ønsker at tage imod et relevant behandlingstilbud PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 6

9 3.5 Hvilke foranstaltninger har været iværksat til afklaring af arbejdsevnen Tildeling af førtidspension er subsidiær til alle fagligt relevante bestræbelser for at udvikle arbejdsevnen til selvforsørgelse. Det skal derfor være dokumenteret, f.eks. ved beskrivelser af revalideringsforsøg, arbejdsprøvningsforløb, behandlingsforsøg, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved sådanne tiltag. Eller det skal være helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Af de undersøgte 95 sager har der i 62 sager været iværksat foranstaltninger til praktisk afklaring af arbejdsevnen. I en del af sagerne har flere af de nedenstående foranstaltninger været forsøgt, ligesom pågældende i en del af sagerne eksempelvis har været i flere forskellige arbejdsprøvninger. Hvilke foranstaltninger har været iværksat til afklaring af arbejdsevnen Omplacering/arbejdspladsf astholdelse Personlig assistent Aktivering/arbejdsprøvning Revalidering Fleksjob For så vidt angår de sager, hvor der har været iværksat foranstaltninger til en praktisk afklaring af pågældendes arbejdsevne, har nævnet i under halvdelen af sagerne fundet, at afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis. Nævnet ville, hvis sagen havde været påklaget, have ændret afgørelsen eller hjemvist sagen i de resterende tilfælde. I 22 af de 62 sager, hvor der har været iværksat foranstaltninger til en praktisk afklaring af arbejdsevnen, har flere forskellige foranstaltninger været forsøgt. Eksempelvis både omplacering/arbejdspladsfastholdelse, aktivering/arbejdsprøvning og fleksjob. Af disse 22 sager, hvor flere forskellige foranstaltninger har været forsøgt, ville nævnet, hvis sagen havde været påklaget, have ændret afgørelsen eller hjemvist sagen i hovedparten af sagerne. De sager nævnet vil hjemvise eller ændre vedrører hovedsageligt personer der i en længere periode har været på kanten af arbejdsmarkedet og hvor det, på trods af mere eller mindre målrettede foranstaltninger til afklaring af arbejdsevnen, kan være svært at bedømme, hvilken indflydelse deres lidelser har på arbejdsevnen. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 7

10 Nævnets begrundelse for at ville have hjemvist sagen eller ændret afgørelsen hvor flere forskellige foranstaltninger har været forsøgt er følgende: Der burde være etableret fleksjob Pågældende burde være arbejdsprøvet målrettet arbejdsprøvning der tager hensyn til pågældendes skånebehov Manglende dokumentation for at pågældende ikke kan klare et fleksjob og manglende afprøvning. Nævnet bemærker, at kommunerne i en del sager har vurderet, at revalidering ikke er relevant på grund af pågældendes alder. Revalidering er aldersuafhængig og behøver ikke være en lang boglig uddannelse (se SM P-11-04), men det skal derimod være den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet, via virksomhedspraktik, uddannelse osv. Eksempler: Sag 1: 59-årig mand der har arbejdet som pædagog siden Han har de sidste 10 år fået tiltagende helbredsmæssige problemer. Han har uden held været forsøgt omplaceret på tidligere arbejdsplads, ligesom han har været i værksteds og virksomhedsafklaring. Kommunen fandt ham i juli 2007 omfattet af fleksjobsreglerne, men han kom ikke i job. Han får efterfølgende konstateret slidgigt og i december 2007 tilkendes han førtidspension. Nævnet vurderer, at der i denne sag ikke er dokumentation for, at pågældendes arbejdsevne er yderligere forringet i forhold til arbejdsevnen på tidspunktet for visitation til fleksjob. Sag 2: 55-årig kvinde fra Polen. Hun har arbejdet 8 år som rengøringsassistent. Hun lider af slidgigt i lænd, hænder og fødder. Forsøgt arbejdspladsfastholdt på tidligere arbejdsplads med ikke fysisk arbejde uden held. Tilkendt fleksjob i april Hun har været i virksomhedspraktik i køkken og henvist til kursus vedrørende tilbagevenden til arbejdsmarkedet, men det blev vurderet at hun havde for mange smerter til at deltage i kurset. Nævnet vurderer, at hun burde være arbejdsprøvet i et ikke fysisk belastende arbejde for eksempel som tolk. (Endvidere fandt nævnet, at der i sagen manglede en speciallægeerklæring der beskriver hendes gener som følge af slidgigtslidelsen samt hendes funktionsniveau). Sag 3: 37-årig ufaglært kvinde der efter arbejdsulykke i 2003 er blevet funktionelt enarmet. Efter sygemelding forsøgtes arbejdspladsfastholdelse på tidligere arbejdsplads på nedsat tid, men det kunne hun ikke holde til. Hun har efterfølgende været i 5 arbejdsprøvninger/virksomhedspraktikker med 3 timer dagligt, herunder fabriksafprøvning med skånsomme opgaver, afprøvning i børnehave som pædagogmedhjælper med lette opgaver, vurdering på Reva-Fyn, værkstedsafprøvning med lette pakke- montageopgaver. I løbet af forløbet er hendes smerter tiltaget og efter kort tids arbejde 5-10 minutter må hun holde pause. Der er ingen behandlingsmuligheder og hendes smerter er kroniske. Hun har været tilknyttet forløb på smerteklinik. Diagnose: refleksdystrofi. Hun er ikke boglig minded og hendes intelligens er i underkanten af normalområdet revalidering ikke mulig. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 8

11 Nævnet er enig i kommunens vurdering om, at hun er tilstrækkelig afklaret og berettiget til førtidspension. Sag 4: 50-årig mand. Han er uddannet slagter og stationsbetjent. Han har tillært sig smedefaget og været faglærer på søfartsskole, ligesom han har været selvstændig ad flere omgange. Sygemeldt i oktober 2006 på grund af fald på arbejdspladsen, hvor han slog nakken. Han har været i 1 måneds værkstedsafprøvning med lettere montagearbejde i 10 timer pr. uge. Derefter var han i 2 måneders virksomhedspraktik/arbejdsprøvning i virksomhed med varierende administrative opgaver med 10 timer pr. uge. I begge afprøvninger kunne han ikke øge timetallet, ligesom han havde en del sygefravær. Han er tidligere opereret for diskusprolaps. I forbindelse med faldulykken slår han skulder og nakke smerteudstråling til højre arm. Scanning har vist, at der er tilkommet forandringer i halsrygraden med forsnævring i rodkanalen operation anbefales ikke på grund af risiko for komplikationer. Han har gennem mange år lidt at lændesmerter der forværres ved belastning, han har slidgigt i begge knæ og tinitus på begge ører. Efter meget kort tids arbejde får han spændinger i nakken, dernæst hovedpine og kraftige gener af tinitus. Fysioterapi og smertebehandling har været forsøgt og behandlingsmulighederne vurderes udtømte. Nævnet er enig i kommunens vurdering om, at han er tilstrækkeligt afklaret og at han ikke kan blive selvforsørgende igen. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der foreligger dokumentation for arbejdsevnenedsættelsen, at der iværksættes individuelt tilrettede tiltag til afklaring af pågældendes arbejdsevne, at der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af foranstaltninger arbejdsprøvning, eks. arbejdstimer, arbejdsindsats og fravær, at der forud for bevilling af førtidspension foreligger en redegørelse i henhold til pensionslovens Sager hvor kommunerne har vurderet at arbejdsprøvning er formålsløs Når det på grund af ganske særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings-, og behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, er der mulighed for at se bort fra kravet om iværksættelse af foranstaltninger til afklaring af arbejdsevnen. Kommunerne har i 33 af de undersøgte 95 sager vurderet, at en praktisk afprøvning af arbejdsevnen er formålsløs. I 28 af disse 33 sager er begrundelsen, at kommunerne vurderer, at pågældende er for ringe at afprøvning er formålsløst pga. lidelsen og der sker alene helbredsmæssig udredning. Nævnet finder, at 19 af de 33 sager, hvori kommunerne har vurderet arbejdsprøvning er formålsløst, er i overensstemmelse med regler og praksis. Begrundelsen for, at nævnet PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 9

12 ville have hjemvist eller ændret de resterende 14 sager er, at der ikke forelå tilstrækkelig lægelig dokumentation for arbejdsevnenedsættelsen, eller nævnet er uenig i, at pågældende ikke kan arbejdsprøves, eventuelt inden for et andet end pågældendes tidligere erhverv. I 5 af de undersøgte 95 sager har kommunerne vurderet, at der er risiko for, at eventuel arbejdsprøvning vil forværre pågældendes helbredssituation. Nævnet finder 2 af disse sager ikke er i overensstemmelse med praksis. I den ene sag finder nævnet, at varighedskriteriet ikke er opfyldt, ligesom nævnet mener at pågældende efter en periode med behandling sandsynligvis vil kunne arbejdsprøves. I et andet tilfælde er lægefagkundskaben uenige om, hvorvidt der er risiko for at en arbejdsprøvning vil forværre pågældendes helbredssituation, nævnet er uenig i kommunens vurdering om, at arbejdsprøvning ikke forsøges (er åbenbar formålsløs). Eksempler: Sag 1: 60-årig kvinde uddannet sygeplejerske og hun har i 40 år arbejdet som sådan, senest som freelance. Hun har udviklet MCS der er en kraftig overfølsomhed overfor kemikalier og dufte, der medfører anfald. Hun får anfald, ondt i leddene, ligesom hun oplever koncentrationsbesvær. Hun har også fået svært ved at huske. Hun er meget isoleret fra omverdenen. Det eneste sted hun fungerer nogenlunde er ude ved havet, hvor luften som regel er frisk. Hun har siden januar 2007 båret maske både indendørs i hjemmet og når hun skal færdes ude. Lægefagkundskaben er uenige om, hvorvidt hun kan arbejdsprøves, eller om arbejdsprøvning vil udgøre en risiko for at hendes helbredstilstand forværres. Hendes praktiserende læge og privathospitalet Hamlet vurderer at en arbejdsprøvning vil kunne medføre en risiko for forværring i hendes helbredsmæssige tilstand, medens Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg hospital og kommunens lægekonsulent vurderer, at hun godt kan arbejdsprøves. Kommunen har valgt ikke at arbejdsprøve hende. Nævnet vurderer, at hun burde være arbejdsprøvet i et job der tilgodeser hendes skånebehov. Sag 2: 58-årig ufaglært mand. Han har fra 1982 til 2006 arbejdet ved vejvæsenet, hvor han har kørt traktor/lastbil og andet forefaldende arbejde. Han blev i 2002 opereret for ondartet kræftsygdom i tyktarmen og fik kolostomi. Efter operationen har han ikke været smertefri ved endetarm og han kan ikke tåle at sidde, stå eller gå ret længe ad gangen. Han skal ligge for at afhjælpe smerten. Der er uden effekt forsøgt både operation til afhjælpning af smerter og omlægning af den daglige medicin. Behandlingsmulighederne er udtømte. Han får dagligt morfin og han ligger en stor del af dagen. Han har smerter ca. 20 timer i døgnet. Dagen går med at hakke og luge lidt i haven, hvis smerterne tillader det, ellers ligger han i sin seng. Han oplyser, at han støvsuger og gør rent hjemme, men han kan ikke holde til det ret meget, ligesom han hjælper hustru når han kan. Hans praktiserende læge har anbefalet arbejdsprøvning, men kommunen har vurderet at hans arbejdsevne er ophævet i ethvert erhverv og han har ikke været forsøgt arbejdsprøvet. Nævnet ville have hjemvist sagen med henblik på afprøvning af pågældendes arbejdsevne. Sag 3: PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 10

13 25-årig mand der lider af skizofreni. Han har arbejdet 10 år med belægningsarbejde. Sygemeldt siden oktober Havde indtil da arbejdet i samme firma som faderen, der har fungeret som støtteperson. Han får det dårligt når han er sammen med andre. Han er i medicinsk behandling. Speciallæge i psykiatri vurderer at hans prognose er relativ dårlig, men at bedring ikke kan udelukkes ved adækvat behandling i social/distriktspsykiatri behandlingen vil dog kun bedre hans livskvalitet. Nævnet er enig i kommunens vurdering om, at der ikke er grundlag for praktisk afprøvning af pågældendes arbejdsevne, da der formentlig ikke kan etableres yderligere skånebehov i forhold til det arbejde han har haft. Sag 4: 55-årig mand, der uddannet mekanikker. Har de seneste 11 år arbejdet som it-lærer. Sygemeldt siden juli Forud herfor blodprop i hjertet. På grund af udtalt åreforkalkning har han behov for by-pass, men denne operation er for risikabel på grund af forkalkning af halspulsåre - ingen behandlingsmuligheder. Han har smerter i bryst og ben. Kommunen har ikke iværksat praktisk afklaring af hans arbejdsevne på grund af lidelsens omfang. Nævnet er enig i kommunens vurdering om, at praktisk afklaring af arbejdsevnen er formålsløs. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der foreligger en tilstrækkelig lægelig dokumentation der underbygger, at pågældendes arbejdsevne er under 1/3, at der foreligger dokumentation for, at en praktisk afprøvning frarådes, og at kommunen er opmærksom på, at der normalt vil være behov for, at arbejdsprøvning også sker uden for tidligere erhverv. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 11

14 3.6. Er borgerens arbejdsevne varigt nedsat? Det er en betingelse for tilkendelse af pension, at det er dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat i et omfang, der udelukker at den pågældende vil være i stand til at blive selvforsørgende. Er der tilstrækkelig dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt nedsat? 26 Nej Ja 69 I hovedparten af de 95 sager er nævnet enig i, at borgerens arbejdsevne varigt nedsat. I 26 sager er der ikke dokumentation for en varig nedsættelse. I de 26 sager, hvor der ikke er dokumentation for en varig nedsættelse af arbejdsevnen, er der i nogle af sagerne utilstrækkelige oplysninger til vurdering heraf, enten på grund af manglende lægelige oplysninger, eller på grund af manglende forsøg på arbejdsprøvning. I andre tilfælde kan det ikke udelukkes, at arbejdsevnen kan forbedres ved behandling. Eksempler: Sag 1: 51-årig mand, uddannet klejnsmed. Har modtaget kontanthjælp siden Har deltaget i flere virksomhedspraktikker på campingpladsen, hvor han også bor, men i den seneste virksomhedspraktik kunne han kun arbejde 3 timer om dagen med ikke fysisk arbejde. Han har haft mange sygemeldinger på grund af følger efter alkoholmisbrug, bylder i lungerne og rygerlunger. Igennem flere år har han oplevet social deroute på grund af et massivt alkoholmisbrug. Han er uden for terapeutisk rækkevidde og mangler motivation for at komme ud af sit alkoholmisbrug. Nævnet vurderer, at det ikke er godtgjort, at arbejdsevnen er varigt nedsat. Sag 2: 47-årig kvinde, der oprindeligt arbejdede som sygehjælper, men på grund af bækkenløsning blev revalideret til skolelærer. Efter fald med hjernerystelse og slag/vrid i skulderen har hun fået koncentrationsbesvær, smerter i nakke og hovedpine. Er kraftigt overvægtig. Senest sygemeldt den 9. marts Er opsagt i forbindelse med sygemeldingen, men arbejdsgiveren ville gerne have fastholdt hende i fleksjob. Der har ikke været arbejdsprøvning af nogen art. Inden sygemeldingen havde hun en 28-aftale og hjælpemiddel i form af særlig stol. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 12

15 Sagen ville være blevet hjemvist med henblik på muligheden for vægttab og eventuel reduktion af bryst. Nævnet vurderer, at det ikke er godtgjort, at arbejdsevnen er varigt nedsat. Endvidere skal der foretages arbejdsprøvning inden for andet arbejdsområde. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der er tale om en varigt nedsat arbejdsevne, at arbejdsevnen ikke kan bedres ved behandling, herunder ved psykiater eller ved psykolog, at arbejdsevnen ikke kan bedres ved aktivering, revalidering eller andre foranstaltninger efter den sociale lovgivning, og at der er tilstrækkelige oplysninger såvel lægeligt som i ressourceprofil til vurdering af arbejdsevnen Er nedsættelsen så omfattende, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde? Af de 69 sager under punkt 3.6, hvor der er tale om en varig nedsat arbejdsevne, er nedsættelsen i 41 af sagerne så omfattende, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Er nedsættelsen så omfattende, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde? Nej Ja I 28 af sagerne er der ikke dokumentation for at nedsættelsen er så omfattende, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende. I flere af sagerne er der således ikke tilstrækkelige oplysninger, herunder lægelig dokumentation for omfanget af den varige lidelse, eller dokumentation for, hvorvidt yderligere afprøvning vil forværre lidelsen. Endvidere er der i flere sager ikke iværksat arbejdsprøvning. Eksempler: Sag 1. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 13

16 51-årig kvinde, ufaglært. Hun har haft mange forskellige jobs, primært som pædagogmedhjælper. Blev fyret på grund af for meget fravær. Har været i aktivering i genbrugsbutik i 11 måneder i Har ikke været i arbejde siden 2002 og har modtaget kontanthjælp. Fra juli-oktober 2007 har hun været i arbejdsprøvning, hvor hun stopper på grund af sygdom. Helbredsmæssigt er det beskrevet, at hun har slidgigt i skulder, sukkersyge, nedsat følesans i fødder, gangbesvær, store lunger, forstørret lever og kronisk betændelse i bugspytkirtel. Der er ingen yderligere behandlingsmuligheder. Nævnet vurderer at, det gennem arbejdsprøvning burde have været tilstrækkeligt afklaret, hvor meget arbejdsevnen var nedsat, ligesom der mangler nyere lægelige oplysninger. Sag årig mand, cand.mag. i historie og dansk. I 25 år har han arbejdet med undervisning af flygtninge. Blev fyret i Det er oplyst, at han er opvokset under utrygge forhold og har været udsat for omsorgssvigt. Siden barnealderen har han lidt af sukkersyge. Sygemeldt siden februar 2007 på grund af tiltagende følger af sukkersygen, herunder insulinfølinger, meget nedsat gangdistance på grund af åreforkalkning og udtalt træthed samt tiltagende psykiske problemer, herunder angst. Speciallæge i psykiatri vurderer i august 2007, at hans lidelser er kroniske, og at der ikke er behandlingsmuligheder. Der er foretaget revaundersøgelse i juni-juli 2007, der konkluderer, at han fysisk ville kunne klare et job på særlige vilkår, men at det psykisk er tvivlsomt, om han vil kunne klare et job uanset skånehensyn. Nævnet vurderer, at der ikke er sket tilstrækkelig afklaring/arbejds-prøvning. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der er en varig nedsat arbejdsevne af et sådant omfang, at vedkommende ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, at der er tilstrækkelig lægelig dokumentation for omfanget af den pågældendes lidelse, at der er er sket fornøden afklaring/ afprøvning af arbejdsevnen, og at der er en beskrivelse heraf, og at der er lægelig dokumentation for, at yderligere afklaring/ afprøvning vil forværre lidelsen Er der tale om en alvorlig lidelse med et usikkert forløb - undtagelse fra varighedskriteriet? Selvom der er ikke er tale om en varig lidelse på afgørelsestidspunktet, kan der i ganske særlige tilfælde bevilges førtidspension. Der skal her være tale om en alvorlig lidelse med et usikkert forløb, der udelukker selvforsørgelse inden for en længere periode på omkring 5 år. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 14

17 Kommunen kan i sin afgørelse beslutte, at førtidspension tilkendes med en samtidig beslutning om genoptagelse på et senere fastsat tidspunkt, når der fortsat vil være en mulighed for selvforsørgelse i fremtiden. Ud af de 26 sager under pkt. 3.6, hvor der ikke er tale om en varigt nedsat arbejdsevne, er der 6 sager, hvor der er tale om en alvorlig lidelse som nævnt ovenfor. Kommunerne har i disse tilfælde tilkendt førtidspension, men ikke i alle sager med vilkår om genoptagelse (kontrol). I een af de 6 sager er der med rette besluttet kontrol. I 4 sager kunne/burde der være besluttet kontrol, og i den sidste af sagerne er der med rette givet pension uden kontrol. I de resterende 20 sager er der ikke tale om sådanne lidelser. Eksempler: Sag årig kvinde, der har haft fuldtidsarbejde chefsekretær. Har fået påvist brystkræft med spredning til knogler og lunge. Tilkendes førtidspension på grund af diagnose og prognose. Behandlingsmulighederne kan kun forsinke sygdomsudviklingen, men ikke helbrede hende. Der har ikke været forsøgt afprøvning, da det anses for formålsløst på grund af lidelsens art. Nævnet vurderer, at det er med rette, at der er tilkendt førtidspension uden kontrol. Sag årig kvinde, medhjælpende ægtefælle med arbejde inden for kontor/bogholderi. Har taget HH og uddannelse som EDB- assistent. Derudover omfattende efteruddannelse i sprog. Har en lungelidelse og er indstillet til lungetransplantation i februar Derudover insulinkrævende sukkersyge og yderligere belastet af søns lungesygdom. Nævnet vurderer, at der med rette er tilkendt førtidspension, men der burde være indsat kontrol, idet en transplantation vil kunne ændre hendes arbejdsevne væsentligt. Sag 3: 40-årig kvinde, oprindelig fra Brasilien, hvor hun var i gang med en universitetsuddannelse. Tilflyttet Danmark i forbindelse med ægteskab i Har haft ufaglært arbejde på fabrik og med rengøring. Har svær nyrelidelse med 20% funktion. Indstillet til transplantation. På grund af lidelsen er arbejdsevnen aktuelt nedsat til det ubetydelige. Nævnet vurderer, at det er med rette, at der er tilkendt førtidspension med kontrol om 3 år. Nævnet anbefaler, at kommunen, når der tilkendes førtidspension efter undtagelsesbestemmelsen, sikrer, at der er tale om en alvorlig lidelse, at lidelsen har et usikkert forløb, at der er tilstrækkelige lægelige oplysninger til vurdering heraf, at der indsættes en bestemmelse om genoptagelse(kontrol), når behandlingsmulighederne ikke er udtømte, og der kan være mulighed for selvforsørgelse fremover. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 15

18 4. Vurdering af særlige sagsbehandlingsregler 4.1 Den lovpligtige sagsbehandlingsmetode Nævnet har valgt at betragte fejl som f.eks. mangelfuld beskrivelse af arbejdsprøvning og manglende løbende ajourføring som mindre alvorlige fejl i denne praksisundersøgelse. I sager om afslag på pension ville sådanne fejl efter en konkret vurdering dog godt kunne betragtes som alvorlige fejl, der ville kunne medføre en hjemvisning i sig selv. Er den lovpligtige sagsbehandlingsmetode (ressourceprofilen) anvendt? ressourceprofilen i høj grad anvendt. ressourceprofilen i nogen grad anvendt ressourceprofilen kun i ringe grad anvendt ressourceprofilen er ikke udarbejdet/indsen dt I hovedparten af sagerne er ressourceprofilen anvendt i høj grad eller nogen grad og kun i en mindre del af sagerne er ressourceprofilen anvendt i ring grad eller slet ikke. Nævnet har ved gennemgangen af sagerne bemærket, at det varierer meget, hvordan ressourceprofilerne bruges og hvor meget der anføres under de enkelte punkter. Nævnet finder, at det er vigtigt, at ressourceprofilerne kun indeholder de oplysninger, der har betydning for vurdering af den pågældendes arbejdsevne. Det bør undgås, at ressourceprofilerne får form af journaler, hvor hele eller store dele af lægeerklæringer mv. refereres, frem for at sagsbehandleren trækker det væsentlige ud af disse dokumenter. Når ressourceprofiler får form af journaler, kan det være svært at få et overblik over borgerens barrierer og ressourcer og sagsbehandlerens aktuelle faglige vurderinger. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at ressourceprofilen oprettes, så snart det er klart, at den pågældendes arbejdsevne er truet, at ressourceprofil oprettes, når det skal overvejes, om den pågældende er omfattet af revaliderings-, fleks- eller førtidspensionsreglerne at ressourceprofilen løbende ajourføres med relevante oplysninger i takt med, at borgerens arbejdsevne afklares PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 16

19 Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at ressourceprofilen indeholder oplysninger om den pågældendes helbredsmæssige gener, hvordan disse gener påvirker funktionsniveauet, hvad der konkret skal afklares ved arbejdsprøvning, hvilke arbejdsfunktioner den pågældende skal varetage, det samlede mulige antal arbejdsdage, det samlede antal fraværsdage, hvilke skånehensyn der er taget, hvor mange timer den pågældende har arbejdet om dagen, og hvor stor arbejdsindsatsen har været set i forhold til en normal indsats 4.2 Medfører manglende anvendelse af ressourceprofilen afgørelsens ugyldighed? Manglende overholdelse af arbejdsevnebekendtgørelsens regler vil som udgangspunkt ved bebyrdende afgørelser medføre ugyldighed, medmindre manglen efter en konkret vurdering findes ikke at have haft væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Nævnet har i denne undersøgelse undladt at vurdere, hvorvidt mangler ved ressourceprofilen vil medføre afgørelsens ugyldighed, idet der er tale om bevillingssager. Det bemærkes dog, at alvorlige mangler ved ressourceprofilen også kan medføre ugyldig i bevillingssager. I 4 sager ses der ikke at være udarbejdet en ressourceprofil. I to af sagerne vurderes det, at den manglende udarbejdelse efter en konkret væsentlighedsvurdering ikke har haft betydning. Det fremgik således af de øvrige oplysninger i sagerne, at der er tale om alvorlige kræftlidelser, hvor de pågældende på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke kunne blive selvforsørgende. I de to andre sager vurderes det, at den manglende udarbejdelse af ressourceprofilen sammen med det forhold, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyst, ville have medført afgørelsens ugyldighed. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 17

20 4.3 Afgørelse om, hvilken dato pensionssagen er påbegyndt Kommunen er forpligtet til i henhold til pensionslovens 17, stk. 1 og 18 at træffe afgørelse om sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler. Har borgeren fået afgørelse om, hvilken dato pensionssagen er påbegyndt? 25 Nej Ja 70 I hovedparten af sagerne har borgeren ikke fået en afgørelse om sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler. I 14 ud af de 70 sager er borgeren blevet informeret skriftligt om, at kommunen vil påbegynde en sag om førtidspension, men brevet har ikke form som en afgørelse, idet der enten ikke er givet en konkret dato for sagens påbegyndelse eller givet en klagevejledning. I 5 sager er borgeren informeret telefonisk om sagens overgang. Der er i sagerne ingen dokumentation for, at der er givet klagevejledning eller hvilken dato borgeren har fået oplyst, at sagen er overgået. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der træffes en formel afgørelse om overgang til behandling efter pensionslovens regler at det af denne afgørelse fremgår, hvilken dato sagen er rejst at der gives en klagevejledning PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 18

21 4.4 Er der givet tilbud om møde i medfør af pensionslovens 20, stk. 3? Kommunen er forpligtet i henhold til pensionslovens 20, stk. 3 at give borgeren mulighed for personlig at udtale sig overfor den eller de personer, der skal træffe afgørelse om pensionstilkendelse. Tilbud om møde Nej Ja I halvdelen af sagerne har borgeren fået tilbud om møde. I en mindre del af disse sager fremgår tilbuddet om møde alene i form af et notat om, at borgeren ikke ønsker et møde. I resten af sagerne fremgår det ikke, om borgeren har fået et tilbud om møde. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der er dokumentation for, at borgeren i henhold til 20, stk. 3 har fået tilbud om et møde 4.5 Medfører manglende tilbud om møde afgørelsens ugyldighed? Manglende tilbud om møde vil som udgangspunkt medføre afgørelsens ugyldighed ved afgørelser om afslag på førtidspension, medmindre manglen efter en konkret vurdering findes ikke at have haft væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Nævnet finder, at manglende tilbud om møde ikke vil medføre ugyldighed i afgørelser om tilkendelse af førtidspension. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 19

22 4.6 Er der truffet afgørelse inden 3 måneder efter sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler? Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagerne, herunder hvornår de sidste oplysninger er indhentet og hvornår ressourceprofilen er færdiggjort mv., vurderes det, at afgørelsen om tilkendelse af pension i stort set alle sager er truffet inden 3 måneder efter overgangen. I mange sager har kommunerne ikke truffet afgørelse om sagens overgang til behandling efter pensionslovens regler. Det vanskeliggør vurderingen af, om 3 måneders fristen er overholdt. I 2 sager er der dog oplysninger, der tyder på, at der sagen er eller burde have været rejst tidligere og i 1 sag skulle pensionstilkendelse med revision have været genoptaget i juli Sagen blev dog først genoptaget i juni Vurdering af formelle regler 5.1 Afgørelsens form I 78 af de 95 sager er der meddelt en skriftlig afgørelse, og i 3 sager er der et skriftligt notat i sagen. I 14 sager har afgørelsen en anden form, idet afgørelserne alene fremgår af en udskrift fra en protokol. 5.2 Afgørelsens indhold I 78 sager fremgår det i høj grad, hvilken afgørelse der er truffet. I 1 sag fremgår dette i nogen grad. I 16 sager fremgår det ikke, idet afgørelsen alene fremgår af en protokol eller af et skriftligt notat i journalen, og der er i sagerne ingen dokumentation for, hvad borgeren har fået oplyst. 5.3 Afgørelsens hjemmel I 57 sager fremgår det i høj grad, med hvilken hjemmel afgørelsen om tilkendelsen af førtidspension er truffet. I 27 sager fremgår hjemlen kun i nogen grad, idet der alene henvises til pensionslovens 16 og ikke til 20. I 17 sager fremgår hjemlen ikke. I hovedparten af disse sager fremgår afgørelsen alene af en udskrift fra en protokol eller af et skriftligt notat i journalen. Der er således ingen dokumentation for, hvad borgeren har fået oplyst. Samlet set er der tale om en høj grad af skriftlig formidling af afgørelserne, ligesom det materielle indhold i afgørelserne i høj grad er i orden. 5.4 Øvrige bemærkninger om formaliteten 47 sager giver ikke anledning til øvrige bemærkninger. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 20

23 Af de 48 sager, der giver anledning til bemærkninger, er der 1 sag, hvor der ikke er givet nogen klagevejledning, og 43 sager, hvor klagevejledningen har været mangelfuld. Af de 43 sager med mangelfulde klagevejledninger er det i 20 sager oplyst, at afgørelsen kan påklages til Det Sociale Nævn, i 11 sager er det oplyst, at afgørelsen kan påklages til Statsforvaltningen Syddanmark og i 12 sager er det oplyst, at klage kan sendes til kommunen, uden at det fremgår af klagevejledningen, at klage videresendes til Beskæftigelsesankenævnet. Det bemærkes, at hvis der ikke gives klagevejledning eller klagevejledningen er mangelfuld, kan det medføre, at klagefristen ikke anses for påbegyndt, eller at der gives dispensation for eventuel overskridelse. I 5 sager er hele notater overstreget således, at notaterne ikke kan læses. Der er ikke angivet nogen årsag til overstregningen. I 3 sager er der medsendt oplysninger vedrørende andre borgere. Nævnet anbefaler, at kommunen sikrer, at der gives korrekt klagevejledning, og at kommunens behandling af de oplysninger, de er i besiddelse af, er ordentlig og forsvarlig PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 21

24 Bilag 1. Undersøgelsens formål, hjemmel, omfang og metode. Det Sociale Nævn/Beskæftigelsesankenævnene har i henhold til retssikkerhedslovens 78 pligt til, i samarbejde med Ankestyrelsen, at koordinere, at kommunale afgørelser, der efterfølgende kan indbringes for nævnene, træffes i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Som led i denne koordineringsopgave skal nævnet årligt gennemføre 2 praksisundersøgelser og kan som led i opgaven ifølge retssikkerhedslovens 79 indhente sager fra kommunerne til gennemsyn. Ved en praksisundersøgelse foretages en kvalitetssikring af de afgørelser, som kommunerne træffer, herunder dels en vurdering af afgørelsens korrekthed i forhold til lovgivningen og praksis på det konkrete undersøgelsesområde (det materielle indhold) og dels en vurdering af overholdelsen af de mere generelle forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler (de formelle regler). Rapportens indhold skal danne grundlag for vejledning af og efterfølgende dialog med kommunerne. Nævnssekretariatet i Statsforvaltningen Syddanmark har besluttet, at den første af årets 2 praksisundersøgelser vedrører bevilling af førtidspension efter lov om social pension, specielt med henblik på vurdering af, om den forudgående indsats i forhold til afklaring af arbejdsevne er overholdt. Formålet med undersøgelsen har været at afdække, om der er sket en tilstrækkelig afklaring af, om personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at det ikke har været muligt gennem støtte efter den sociale lovgivning at få personen tilbage til arbejdsmarkedet. Nævnet har i forbindelse med meddelelse til de involverede kommuner om undersøgelsestemaet taget forbehold for ændringer i formålet, herunder tilføjelse af yderligere fokuspunkter. Sagerne er vurderet efter i lov om social pension, primært spørgsmålet om arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at vedkommende ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder hvilke foranstaltninger, der har været iværksat med henblik på at afklare/forbedre arbejdsevnen. I overensstemmelse med retningslinier fra Ankestyrelsen har nævnet i januar 2008 indhentet 14 sager fra 7 kommuner i regionen. De medvirkende kommuner er Faaborg- Midtfyn, Ærø, Kerteminde, Vejle, Fredericia, Varde og Tønder. 3 sager er udgået af undersøgelsen, idet der var tale om afslagssager. Der er således indgået 95 sager i undersøgelsen. Kommunerne er blevet bedt om at indsende kopi af samtlige sagsakter i de sager, hvor der senest forud for den 1. december 2007 er truffet afgørelse om at bevilge pension. De indsendte sager må ikke være anket til Beskæftigelsesankenævnet. Nævnet har ved undersøgelsen lagt til grund, at kommunerne har indsendt samtlige sagsakter, og at nævnet derfor har kunnet bedømme sagen på samme grundlag, som kommunen har haft. Nævnet har således ikke efterfølgende indhentet yderligere sagsakter. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 22

25 Måleskema. I forbindelse med nævnets vurdering af de indsendte sager anvendes et måleskema, hvori der indgår de måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse. Måleskemaet er vedlagt som bilag 4. Høring i kommunerne. Udkast til rapporten er sendt til høring hos de deltagende kommuner sammen med resultatet af de af nævnet udfyldte måleskemaer for den enkelte kommune. Sammen med måleskemaerne har hver kommune modtaget et følgebrev med nævnets samlede vurdering af de indsendte sager. Den endelige rapport. Kommunernes bemærkninger til den foreløbige rapport indarbejdes i den endelige rapport, hvorefter rapporten udsendes til alle kommunerne i regionen, og der udsendes samtidig en pressemeddelelse, ligesom den offentliggøres på PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 23

26 Bilag 2. Regelgrundlag: Lov om social pension nr. 217 af 16.maj 1984, jfr. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29.maj 2007: 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, 1) at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og 2) at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom. 18. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. 19. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af 1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført, 3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. 20. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ikke kan blive selvforsørgende, jf. 16. Kommunalbestyrelsen kan samtidig beslutte, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere fastsat tidspunkt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om afslag på førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering af de foreliggende oplysninger må anses for dokumenteret, at en person ved konkret angivne arbejdsfunktioner enten umiddelbart eller ved en nærmere angivet indsats, jf. 16, kan blive selvforsørgende. PRAKSISUNDERSØGELSE 2008 FØRTIDSPENSION 24

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Resumé og anbefalinger Nævnet har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden Juli 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Udgiver ISBN nr Opsætning Tryk Kontakt E-post Hjemmeside Praksisundersøgelse

Læs mere

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 28. januar 2015 anvendelse af rehabiliteringsteams 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015 Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse af

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Tilkendelse af FØP. eksempler

Tilkendelse af FØP. eksempler Tilkendelse af FØP eksempler Borger 1 Ung borger, der får tilkendt FØP ved overgang til 18 år Pige på 17 år med Cerebral Parese, uden verbalt sprog og med varigt behov for støtte til alle ADL-funktioner

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 39 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år

Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension til personer under 40 år Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2012 Indhold 1. Resumé og anbefalinger... 2 1.1. Undersøgelsens hovedresultater...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension til personer med en psykisk lidelse December 2007

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen anbefaler 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis 8

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse

Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse Praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af arbejdsevnemetoden i sager om længerevarende sygedagpenge Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland 2009 Indhold 1. Resumé, baggrund, formål og gennemførelse...

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Titel: Praksisundersøgelse om fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

PRAKSISUNDERSØGELSE OM REVALIDERING. Jf. aktivlovens 46.

PRAKSISUNDERSØGELSE OM REVALIDERING. Jf. aktivlovens 46. PRAKSISUNDERSØGELSE OM REVALIDERING Jf. aktivlovens 46. 1. Resumé og konklusion Beskæftigelsesankenævnet gennemfører hvert år en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis inden for et konkret område.

Læs mere

REVALIDERING I HENHOLD TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK 46 EN PRAKSISUNDERSØGELSE DECEMBER 2006 DE SOCIALE NÆVN

REVALIDERING I HENHOLD TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK 46 EN PRAKSISUNDERSØGELSE DECEMBER 2006 DE SOCIALE NÆVN REVALIDERING I HENHOLD TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK 46 EN PRAKSISUNDERSØGELSE DECEMBER 2006 DE SOCIALE NÆVN STATSAMTET FREDERIKSBORG STATSAMTET KØBENHAVN NÆVNSCENTRET FOR KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13.

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Niels Ebbehøj Bispebjerg Hospital. Arbejdsfastholdelse set fra en Arbejdsmedicinsk klinik

Niels Ebbehøj Bispebjerg Hospital. Arbejdsfastholdelse set fra en Arbejdsmedicinsk klinik Niels Ebbehøj Bispebjerg Hospital Arbejdsfastholdelse set fra en Arbejdsmedicinsk klinik Hvorfor? Erhvervsstatus efter sygedagpenge Erhvervsstatus % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0-4 uger 5-8 uger 9-13

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

J.nr.SMG/58741/MGV 11. juli 2012 S T Æ V N I N G

J.nr.SMG/58741/MGV 11. juli 2012 S T Æ V N I N G J.nr.SMG/58741/MGV 11. juli 2012 S T Æ V N I N G Som advokat for René Hædersdal Højstrupvej 50, st. th. 5200 Odense V indstævner undertegnede herved Beskæftigelsesankenævnet Statsforvaltningen Syddanmark

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere