A Survey on Senior Skill-based Volunteering in Europe. Findings Report - Dansk oversættelse. Grundtvig Learning Partnership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A Survey on Senior Skill-based Volunteering in Europe. Findings Report - Dansk oversættelse. Grundtvig Learning Partnership"

Transkript

1 A Survey on Senior Skill-based Volunteering in Europe Findings Report - Dansk oversættelse Grundtvig Learning Partnership w w w. s e n i o r e s. a l t e r v i s t a. o r g

2 Indholdsfortegnelse Executive Summary Projektet Færdigheds-baseret frivillige seniorer Undersøgelsens opbygning...5 Undersøgelsens mål og spørgeskemaets indhold: 5 Målgrupper og dataindsamlingsmetoder 6 4. Undersøgelsens resultater... 8 Besvarelse og analyse 8 Respondenternes profiler 8 Frivilligt arbejde 13 Motiver for at deltage i færdigheds-baseret frivilligt arbejde 16 Ulemper og anbefalinger Konklusioner Dette dokument er produceret med støtte fra Lifelong Learning Programmet under Europa- Kommissionen. Indholdet i dette dokument er alene udtryk for forfatternes synspunkter. Hverken det Nationale Agentur eller Europa-Kommissionen kan gøres ansvarlig for anvendelsen af informationen indeholdt i denne publikation. Dokumentet kan benyttes til ikke-kommercielle formål og med kildeangivelse. Udgivet juli 2013

3 1 Executive Summary Executive Summary Projektet Frivilligt arbejde - en mulighed for læring i den tredje alder 1 blev iværksat af EU's Europa-Kommission og gennemføres i tre partner lande: Danmark, Frankrig og Italien. Målet med projektet er at studere motivationen hos ældre uddannede frivillige og finde veje til at fremme ældres deltagelse i frivilligt arbejde, bl.a. gennem fokus på at udvikle et træningssystem for læring i den tredje alder. Der blev udviklet et spørgeskema med det formål at finde ud af, hvem de frivillige er, hvad de kan, hvorfor de er frivillige, og hvilke barrierer de oplever og i særdeleshed, hvilke udfordringer de søger. Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse mellem november 2011 og februar 2012 i de tre partnerlande. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at de ældre frivillige var aktive indenfor en bred vifte af områder, f.eks. sociale forhold, uddannelse og støtte til universiteter, informations- og kommunikationsteknologier, teknisk støtte til industrien, miljøspørgsmål og menneskerettigheder. De frivillige bor overvejende storbyer og købstæder, og de er aktive både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Motivationen viste sig hovedsagelig at være personlig tilfredsstillelse og hjælpsomhed, men der nævnes også flere motiverende faktorer. Vigtigt punkt: Mange personer beklagede manglende træning og uddannelsesmuligheder for frivillige. Fra de detaljerede analyser af de samlede resultater kan vi fremhæve følgende brede statistiske fordeling af undersøgelsen af de ældre frivillige: En tredjedel er kvinder, to tredjedele er i alderen år, ca. 90 % har en højere uddannelse, et overvældende flertal er pensionerede, næsten alle bor i storbyer eller købstæder, og en tredjedel tilbringer op til fem dage pr. måned med frivilligt arbejde. En interessant pointe er, at mere end halvdelen er frivillige i eget land, men 35 % ønsker at arbejde i udlandet. Dette understreger, at det har betydning, at der tilbydes særlig efteruddannelse og træning. Et andet behov for uddannelse kommer af ønsket hos en stor gruppe frivillige om at arbejde med teknisk assistance og/eller specialrådgivning. Det mest populære område for frivilliges indsats er dog uddannelse og indsats overfor børn. Kvinder udgør en større gruppe end mænd blandt frivillige i aldersgruppen Kvinderne er mest interesseret i sociale opgaver og helst i eget land. Uddannelse og børn er populære områder for alle aldersgrupper, men frivillige over 60 år er helt klart også tiltrukket af den private sektor og teknisk støtte til industri. Mens motivationen blandt de ældre frivillige i de tre lande, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, overvejende er centreret omkring personlig tilfredsstillelse og hjælpsomhed, angives også andre faktorer, der har betydning, f.eks. erfaringsudveksling, mødet med andre mennesker og aktiv aldring. 1 Dokumentet er oversat fra engelsk, hvor titlen er: Volunteering as an Opportunity for Learning in Later Life

4 2 Executive Summary Ældre uddannede frivillige forventer en bedre forståelse og opmærksomhed - det gælder fra mange sider: Den offentlige sektor, politikerne, den private sektor og industrien og fra deres egne organisationer. Nogle beklager også manglen på egen uddannelse og erfaring og tilsvarende fra andre frivillige. Et meget vigtigt punkt, som respondenterne i de tre lande pointerer, er deres oplevelser af de barrierer, de møder i deres frivillige arbejde. Samtidig har de en lang række forslag til både kvalitativ og kvantitativ forbedring af det frivillige arbejde. Blandt de oplevede forhindringer er: Egen mangel af tid, utilstrækkelige personlige kompetencer, manglende uddannelse i informations- og kommunikationsteknologi, manglende sprogfærdigheder, utilstrækkelig projektledelse, uønsket konkurrence over for offentlige og private ansatte, og manglen på anerkendelse og støtte fra samfundet og politikerne. Det er opløftende at notere sig spektret af forslag til forbedringer. Toppen af listen er et ønske om bedre lederskab og bedre effektivitet, teamwork, og kontinuitet. Ydermere kræver en stor del af respondenter øget handling fra politikerne. De ønsker at overbevise politikerne om, at ældre frivillige kan gøre mere indenfor udvalgte, udækkede behov. Politikerne opfordres også til at øge den økonomiske støtte til frivilligt arbejde. Overordnet set synes der at være et overvældende ønske om mere specialiseret træning og uddannelse, især fra kvinderne. Dette behov for træning opleves også som et middel til at fungere i teams, erfaringsudveksling og udvikle og udnytte muligheder.

5 3 2. Færdighedsbaseret frivillige seniorer 1. Projektet I marts 2000 formulerede Lisbon European Council en strategi, der havde som mål at gøre den Europæiske Union til den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden. "Læringsøkonomi" var et af de vægtige elementer. Dette resulterede i, at EU udformede Lifelong Learning Programme. Dette program for "Livslang Læring" har flere niveauer. Et af dem er det velkendte Erasmus program, som er målrettet universitetsstuderende, et andet er Grundtvig programmet, som er målrettet voksenuddannelse. Grundtvig programmet har som mål at udvikle voksenuddannelsessektoren i de europæiske lande. Programmets formål er at øge antallet af voksne, der modtager undervisning, at fremme mulighederne for at tage uddannelse i andre lande, at fremme samarbejde mellem udenlandske organisationer for at udvikle nye uddannelses- og træningsmetoder, at tilbyde uddannelse til folk i samfundets svageste grupper og at udvikle ICT baserede uddannelsesprogrammer (e-læring). På den baggrund igangsatte Grundtvig programmet projektet: Volunteering as an opportunity for Learning in Later Life" -( "Frivilligt arbejde - en mulighed for læring i den tredje alder") med tre partnere, der i 2011vandt en toårig kontrakt i kategorien Learning Partnerships" - ("Læringspartnerskaber"). Disse partnere er organisationerne: Seniores Italia Rom, Italien (Koordinator) OTECI (Office Technique Détudes et de Cooperation Internationale) Paris, Frankrig. Seniorer uden Grænser Holbæk, Danmark Projektet har fire hovedmål: Undersøgelse af færdigheds-baseret 2 frivillige seniorers motivation for frivilligt arbejde i Europa. Undersøgelsen skal indeholde en kønsopdelt analyse. Fremsætte innovative strategier og værktøjer, der kan udvide professionelle seniorers inddragelse i frivillige aktiviteter. Undersøge og beskrive god praksis og give anbefalinger vedr. uddannelse og træning af frivillige seniorer, der står overfor konkrete opgaver. Udvikle kursusmateriale baseret på e-læring og Internet målrettet uddannelse og træning af frivillige seniorer, der skal arbejde på konkrete opgaver lokalt eller i udlandet. 2 Engelsk: Skill-based - en term som introduceres i dette projekt

6 4 2. Færdighedsbaseret frivillige seniorer Professionelle Seniorer som frivillige: 2. Færdigheds-baseret frivillige seniorer Med reference til det første mål ovenfor defineres: "Frivillige Seniorer er over 50 år og er generelt parate til at yde frivilligt arbejde for samfundet". Som færdigheds-baseret frivillige er de typisk enten tidligere senior eksperter, - f.eks. tidligere ledere og projektansvarlige i virksomheder på specifikke områder - eller de er seniorhåndværkere, lærere og teknikere. De tre partnere i projekt-partnerskabet er gået sammen om at adressere følgende to målsætninger på europæisk niveau. 1. Frivillighed som et aktivt udtryk for samfundsmæssig deltagelse, og 2. Træning/uddannelse af frivillige seniorer, der er aktive i frivilligt arbejde Partnerne mener, at seniorers frivillige arbejde bør promoveres i Europa, og at livslang læringsprogrammet giver dem mulighed for at gøre dette. Spørgeskemaundersøgelsen viste stort set ens resultater i de tre lande, når det drejede sig om motivation af frivillige seniorer, skønt Danmark havde en højere procentdel af kvindelige respondenter på 54%, hvor Frankrig og Italien kun havde 25%-27%. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen var glade for selve ideen med projektet, og nogle pointerede, at EU endelig havde fået øjnene op for seniorer som frivillige. Praktisk taget alle de interviewede ville gerne se resultaterne af undersøgelsen. Færdigheds-baseret frivillig indsats er en ubetalt service udført af professionelt kompetente og erfarne seniorer i frivillige non-profit organisationer for, at disse kan opretholde deres kapacitet og opfylde deres sociale mission. PR, analyser, bogholderi, fundraising er nogle få af de områder, hvor de gør en indsats. Disse personer er ofte højt uddannede mennesker med mange interesser og et ønske om selvstændighed. De giver gerne deres viden videre og uddanner andre og føler sig tilfredsstillet gennem øget selvværd snarere end penge. Dette er i modsætning til traditionel volontør arbejde, hvor der ikke stilles krav om særlig uddannelse. En frivillig færdigheds-baseret senior er en person over 50 år med betydelig uddannelsesbaggrund i et specifikt område, som er villig til at dele sine erfaringer og tilbyde gratis ydelser til gensidig udbytte. Den frivillige har særlige kompetencer indenfor træning og gruppearbejde, og vil være åben for alle slags forskelligheder, som han forestiller sig kan fremme udvikling. Han motiveres af solidaritet og er ikke interesseret i økonomiske fordele. Frivillige opgaver dækker en bred vifte af aktiviteter både indenfor færdigheds-baseret frivilligt arbejde og de traditionelle frivillige områder. Mange frivillige er specielt uddannede inden for de fagområder, de arbejder i, såsom medicin eller uddannelse, andre arbejder på opfordring fra velgørenhedsorganisationer på områder, hvor der er særlige behov. De kan arbejde med mennesker eller for lokalsamfundet med opgaver såsom indkøb for ældre mennesker, læse for en blind, passe et handicappet barn eller arbejde som tjener i et folkekøkken, gøre rent i et hus for fattige, samle affald i parken Færdigheds-baseret seniorer arbejder indenfor mange andre områder: Landbrug, byggesektoren, handel, sundhed, industri, transport, turisme.

7 5 3. Undersøgelsens opbygning Aktiv aldring: 3. Undersøgelsens opbygning Undersøgelsens mål og spørgeskemaets indhold: Undersøgelsens mål som bestemmer strukturen og indholdet af spørgeskemaet er: At opnå kendskab til nuværende og potentielle frivillige seniorer som baggrund for udvikling af strategier til at styrke organisationers muligheder for at rekruttere og ikke mindst motivere frivillige. At skaffe et faktuelt grundlag for at udvikle strategier til øget opmærksomhed omkring frivillige seniorer som en samarbejdsressource - for civilsamfundet, for institutioner og som livslang læring. Spørgeskemaet blev derfor struktureret, så det blev muligt at indsamle følgende information: Hvem er de professionelle seniorer? Hvad kan de arbejde med? Hvorfor vil de arbejde som frivillige? Hvad kan få færdigheds-baseret frivillige seniorer til at involvere sig yderligere? Hvad er de væsentligste ulemper ved færdigheds-baseret frivillige seniorers arbejde, og hvad kan påvirke motivationen positivt? For at simplificere databehandlingen og opnå ensartede og sammenlignelige resultater i de tre lande blev der lavet et spørgeskema med enslydende 'multiple-choice'-spørgsmål, som blev suppleret med åbne spørgsmål for at give respondenterne mulighed for at tilkendegive deres mening og forslag om ulemper og motivationsfaktorer for frivilligt arbejde. WHO, FN's Verdens Sundheds Organisation, definerer aktiv aldring som den proces, der optimerer mulighederne for godt helbred, involvering og sikkerhed for at øge livskvaliteten efterhånden, som man bliver ældre. Dette gælder såvel individuelt som for befolkningsgrupper. Aktiv aldring betyder, at folk kan realisere deres potentiale for fysisk, socialt og mentalt velbefindende gennem hele livet, og at de kan deltage aktivt i samfundet. Livslang Læring: Europa-Kommissionen har defineret livslang læring som al den uddannelsesaktivitet, man deltager i gennem et helt liv med det mål at øge viden, færdigheder og kompetencer indenfor personlige, samfundsmæssige og /eller ansættelsesmæssige perspektiver. Livslang læring handler derfor om: - At tilegne sig og opdatere alle evner, interesser, viden og kvalifikationer fra før skolealderen til efter pensioneringen. Den fremmer udvikling af viden og kompetencer, som vil gøre det muligt for hver enkelt borger at tilpasse sig det vidensbaserede samfund og aktivt deltage i det samfundsmæssige og økonomiske liv og derved få bedre kontrol med eget liv. - At fremme og sætte pris på alle former for læring: Formel læring, f.eks. universitetsuddannelse, uformel læring som erhvervserfaring opnået på arbejdspladsen og f.eks. teknisk erhvervsuddannelse samt anden uformel læring - herunder læring udvekslet mellem generationerne.

8 6 3. Undersøgelsens opbygning Målgrupper og dataindsamlingsmetoder Danmark Testgruppen: Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen blev udvalgt på et alderskriterium på 50+ og på sandsynligheden for at være motiveret for færdigheds-baseret frivilligt arbejde. Dataindsamlingsmetode: Seniorer uden Grænser (SUG) indgik partnerskab med Ældresagen, som er den største organisation for ældre i Danmark. Spørgeskemaet blev udsendt gennem Ældresagens elektroniske spørgeskemasystem og blev generelt tilgængeligt på Internettet gennem links på begge organisationers hjemmesider og på Facebook. Målgruppen blev kontaktet gennem direkte s i alt omfattende medlemmer af Ældresagen, 300 medlemmer af SuG og et antal mindre grupper gennem personlige kontakter. Det danske spørgeskema indeholdt alle spørgsmål som det standardskema, som de tre lande var blevet enige om. I tilslutning hertil blev der stillet en række spørgsmål, som især Ældresagen havde interesse i. Disse er dog taget ud inden behandlingen af projektets data. Desuden havde det danske spørgeskema givet mulighed for at blive interviewet ved en senere lejlighed samt at deltage i en lodtrækning om chokolade. Der var taget højde for at adskille lodtrækningen og interviewet fra spørgeskemaet i øvrigt, så anonymiteten kunne opretholdes. Med Ældresagens elektroniske undersøgelsessystem måtte der foretages et kompromis i forhold til standard spørgeskemaet. Systemet kunne ikke rangordne svarene (afkrydsningsbokse) indenfor de tre spørgsmål, der var designet til denne metode (spøgsmål13-15). For at overholde den vedtagne metode og for at udelukke mulige systematiske skævheder i svarene fra disse afkrydsningsbokse blev de efterfølgende randomiserede. Granskning af statistikken indikerer, at der på denne måde ikke er indført unøjagtigheder, der er signifikant for resultatet. Der blev modtaget ca. 300 svar. 106 respondenter meldte sig frivilligt til interviews, som er blevet gennemført i en særskilt proces. Frankrig Testgruppen: Standardspørgeskemaet blev sendt til seniorer på mere end 50 år som var involveret i færdigheds-baseret frivilligt arbejde samt til enkelte, der var aktive med andet end færdigheds-baseret opgaver. Disse frivillige er alene aktive med lokale opgaver. Dataindsamlingsmetode: Office Tecniques d` Ètudes et de Coopèration Internationale (OTECI) sendte det elektroniske spørgeskema til en stor gruppe personer samt offentlige kontakter over hele Frankrig. Flere end 50 medlemmer af OTECI deltog i operationen, sendte spørgeskemaet til alle deres kontakter og udfyldte selv skemaet. På denne måde

9 7 3. Undersøgelsens opbygning blev flere typer af frivilligt arbejde involveret. Kontaktpersonerne, der var involveret i undersøgelsen, var enten individuelle frivillige, men oftest aktive medlemmer af organisationer af færdigheds-baseret frivillige. OTECI inviterede yderligere "søsterorganisationer" af færdigheds-baseret seniorer til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen: - Ecti Professionels Seniors (ECTI) - Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR) - Entente des Générations pour l'emploi et l'entreprice (EGEE) Der blev modtaget i alt svar på spørgeskemaet. De respondenter tilhørte 398 forskellige organisationer. Respondenterne var mænd og kvinder fra alle dele af Frankrig og repræsenterede 80 forskellige organisationer, som er involveret i temaerne: velfærd, velgørenhed, uddannelse, fattigdom, beskyttelse, sport, medborgerskab og jobsøgning. Spørgeskemaet var anonymt og omfattede 17 lukkede standardspørgsmål, men også meget vigtige åbne spørgsmål, som var målrettet til at indsamle respondenternes meninger og anbefalinger ud fra deres motivation for frivilligt arbejde. Der blev indsamlet i alt 439 svar på de åbne spørgsmål. Disse viste sig at rumme en guldgrube af særlige svar af stor betydning for Grundtvig projektets mål. Det er opfattelsen, at denne facet af OTECI spørgeskemaet var stimulerende for senere aktiviteter i Grundtvig projektet. Italien Testgruppen: Spørgeskemaet blev sendt til seniorer over 50 år, som er involveret i færdigheds-baseret frivilligt arbejde eller som er villige til at påtage sig frivilligt arbejde. Dataindsamlingsmetode: Seniores Italia sendte et spørgeskema via til 491 aktive medlemmer af foreningen. Ydermere blev nedennævnte organisationer involveret i indsamling af data fra deres medlemmer gennem spørgeskemaet. - Italien Assosiation of Senior Volunteering - Support offices for Volunteering (Centri di Servizio per il Volontariato); - Other organizations involved in Grundtvig projekts for senior volunteres; - Third Sector and Third Age Universities Afslutningsvis blev der gennemført personlige interviews. På den måde blev der både involveret seniorer, der er aktive med frivilligt arbejde, og seniorer, der var villige til at begynde frivilligt arbejde. I alt blev der indsamlet 370 svar. Det blev forsøgt at opnå en balanceret svarfordeling fra hele landet, men der var dog overrepræsentation af respondenter fra Norditalien. For at sikre anonymitet både for frivillige og organisationer kunne de involverede vælge imellem at sende deres svar til deres lokale organisation eller sende det udfyldte spørgeskema til Seniores Italia.

10 8 4. Undersøgelsens resultater - Respondentprofiler 4. Undersøgelsens resultater Besvarelse og analyse Fra de tre lande blev der i alt modtaget besvarelser fra færdigheds--baseret frivillige seniorer og seniorer med ønske om at blive frivillige, dette kan betragtes som et statistisk repræsentativt udsnit af europæiske færdigheds-baseret frivillige seniorer. Resultaterne er beregnet og vist som procentdele. På de følgende sider præsenteres en konsolidering af undersøgelsens resultater i de tre lande. For at undgå skævhed mellem landene er der anvendt et vægtet gennemsnit: Procentandele er beregnet særskilt for hvert land. Gennemsnittet beregnes ved at summere de enkelte landes procentvise andel og dividere summen med 3 (denne metode er anvendt på hvert muligt svar på ét spørgsmål) Respondenternes profiler De første 6 spørgsmål i spørgeskemaet havde til formål at afdække respondenternes profil. Dette muliggør en opdeling af respondenterne på forskellige grupper til yderligere analyse. Stikprøvens fordeling på køn: Undersøgelsens sigte var at tilvejebringe en kønsopdelt analyse, der muliggør en undersøgelse af kvinders engagement i færdigheds-baseret frivilligt seniorarbejde. På trods af bestræbelser på at opnå kvindelig deltagelse i besvarelsen af spørgeskemaerne, blev balance mellem kønnene kun opnået i Danmark: KØN Kvinder Mænd Danmark 54% 46% Frankrig 26% 74% Italien 27% 73% Alders og kønsfordeling Kvinder 36% Mænd 64% Tabel 1 - Fordeling efter køn (vægtet gennemsnit) I de tre lande er der flest kvinder blandt yngre frivillige i aldersgruppen 50-60, mens mænd i de andre kategorier er mere talrige end kvinder (der er en undtagelse i Danmark, hvor kvinder i aldersgruppen er mere talrige end mænd: dette afspejler dog også den generelle situation i landet).

11 9 4. Undersøgelsens resultater - Respondentprofiler 100% Mænd Danmark Kvinder Aldersfordeling i undersøgelsen: Følgende fire aldersgrupper er anvendt: 1. Mellem 50 og 59 år 0% Frankrig 100% 2. Mellem 60 og 69 år 3. Mellem 70 og 79 år år og der over. De fleste respondenter er i 60'erne eller 70'erne. Yngre seniorer, mellem 50 og 60 år, udgør blot 8-9 % i Danmark og Frankrig, mens de udgør 18 % i Italien. Denne mangel på unge seniorer kan læses som et tegn på utilstrækkelig rekruttering af nye frivillige, men på den anden side, er den gennemsnitlige alder for tilbagetrækning i de tre lande omkring 65 eller mere, det betyder, at mange seniorer først søger frivilligt arbejde efter denne alder. Aldersfordelingen i landene: IT FR DK Tabel 2 - Fordeling efter alder (vægtet gennemsnit) 0% 20% 40% 60% 80% Fordeling efter uddannelse: Mange respondenter er akademikere (53 % af mændene og 32 % af kvinderne). Uddannelsesniveauet er ganske højt blandt færdigheds-baseret frivillige seniorer i de tre lande. Italien har den højeste procentdel af universitets - og post-akademikere, og her er der flest mænd. I Danmark og Frankrig er der også flest universitetsuddannede, men her er der også mange med en professionsbachelor uddannelse, disse er oftest kvinder (lærere, sygeplejersker, osv....). 0% 100% 0% Italien I den danske undersøgelse er der en lille overrepræsentation af kvinder (54%). Det er måske ikke overraskende, da andelen af erhvervsaktive kvinder er meget høj i Danmark (70 %). Der er også en høj andel af kvinder i Danmark med en professionsbachelor uddannelse eller en universitetsuddannelse. Efter pensionering, kan det forventes, at kvinder også vil være aktive som frivillige. I Italien deltager kvinder generelt mere i frivilligt arbejde end mænd (53% mod 47%). For færdighedsbaseret frivillige seniorer er det modsat, her overstiger antallet af mænd antallet af kvinder. Det er sandsynligvis fordi mange kvinder over 60 ikke er kvalificerede nok til at yde teknisk bistand eller formidle uddannelse. I Frankrig viser aldersfordelingen at der er meget høj procentdel (over 65%) af personer i aldersgruppe, i denne aldersgruppe ar andelen af mænd højere end kvinder. Omvendt er andelen af kvinder højere blandt de yngre årige. Dette viser klart, at den franske pensionsalder fremmer frivilligt arbejde blandt mænd, mens kvinder er mere til rådighed for frivilligt arbejde i en yngre alder end mænd.

12 Folkeskole Gymnasium Erhvervsskole Universitet Ph.d, doktor Andet Folkeskole Gymnasium Erhvervsskole Universitet Ph.d, doktor Andet Undersøgelsens resultater - Respondentprofiler Det høje niveau i uddannelse viser, hvordan denne form for frivilligt arbejde for seniorer er baseret på færdigheder og videndeling. 100% 80% 60% 40% 20% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DK FR IT Tabel 3 Fordeling efter uddannelse (vægtet gennemsnit) Fordelingen efter tilknytningen til arbejdsmarkedet: Næsten alle færdigheds-baseret frivillige seniorer er pensionerede. Frankrig har den højeste andel af pensionerede frivillige, mens der i Danmark er næsten 20 % af de adspurgte der stadig er ansat, heraf er de fleste kvinder. I Italien er 13 % af de frivillige freelance og 13 % er arbejdsløse, det er for det meste mænd. Det bør nævnes, at det i Danmark for eksempel i mange stillinger i den offentlige sektor er muligt at fortsætte indtil man fylder 70 år. I de tre lande fortsætter selvstændige eller freelancere ofte deres arbejdsliv efter den normale pensionsalder. 0% Self Unemploye Ansat Employee Free Free Lance Selvstændig Arbejdsløs Retired Pension Employed d DK 19% 1% 3% 2% 75% FR 3% 2% 1% 2% 93% IT 8% 13% 7% 13% 59% Tabel 4 Fordeling efter tilknytning til arbejdsmarkedet (vægtet gennemsnit) Kønsfordeling og uddannelse: Universitetsuddannede er for det meste mænd, mens der blandt kvinderne er 30% med professionsbachelor uddannelse og lige så mange akademikere. Den procentvise andel af kvinder overstiger også andelen af mænd i grundskolen og gymnasiet. Det betyder, at kvindelige respondenter generelt har lavere uddannelse end mænd, hvilket afspejler uddannelse og kønsfordeling i seniorbefolkningen i Europa. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mænd Kvinder Aldersfordeling og uddannelse: Ældre seniorer har højere uddannelse, end yngre seniorer. Næsten 30% af de adspurgte i 60'erne har efter gymnasiet taget en teknisk uddannelse og mere end 10% har en PHD eller tilsvarende grad. Det betyder, at færdigheds-baseret frivillige seniorer i de senere år besidder mere og mere teknisk ekspertise % 50% 40% 30% 20% 10% 0%

13 11 4. Undersøgelsens resultater - Respondentprofiler Fordeling efter boligområde: De fleste af respondenterne er fra storbyer og købstæder. I Italien er der næppe nogen færdigheds-baseret frivillige seniorer der bor i landdistrikterne. I Frankrig bor 18% frivillige uden for byerne og 12% i Danmark. Danmark 29 % 12% 59 % Frankrig 29% 18% 53% Færdigheds-baseret frivillige seniorer er ikke kun eks- topledere og virksomhedsledere, mange er lærere, sygeplejersker, håndværkere og teknikere, der deler den ekspertise, de har indsamlet i løbet af deres arbejdsliv med andre mennesker gennem undervisning af unge eller ved at yde bistand til små og mellemstore virksomheder mv. Tid til rådighed fordelt på køn og alder Der er kun små forskelle mellem mænd og kvinder og blandt aldersgrupper med hensyn til tid til rådighed pr. måned: Italien 30 % 4% 66 % Storby Landområde Lille by Tabel 5 Fordeling efter boligområde Fordeling efter grad af deltagelse i frivilligt arbejde: Spørgeskemaet var stilet til færdigheds-baseret frivillige seniorer og til seniorer, der ønsker at deltage i frivilligt arbejde. 26% af de adspurgte var endnu ikke involveret i frivilligt arbejde. Det faktiske engagement for seniorer, der allerede er involveret i frivilligt arbejde, viser, at de fleste af dem bruger fra 1 til 5 dage om måneden og 14% er engageret mere end 10 dage om måneden, hvilket synes at være en høj procentdel. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 80+ Mænd Kvinder 1 dag 2-5 dage 6-10 dage Mere end 10 More than 10 days 5-10 days 1-5 days 1 day dage Endnu ikke frivillig 26% 1 dag/måned 8% dage/måned 33% Mere end 10 dage/måned 14% 5-10 dage/måned 20% 0% 20% 40% 60% Tabel 6 - Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på frivilligt arbejde på en måned? (vægtet gennemsnit)

14 12 4. Undersøgelsens resultater - Respondentprofiler Fordeling af tid til rådighed De 26 % af seniorer der endnu ikke er inddraget i frivilligt arbejde har potentielt tid til rådighed. Sammenlignes figuren ovenfor med nedenstående figur fremgår det, at andelen af seniorers tid til rådighed fra 5 til 10 dage om måneden forøges til 31% (fra 20%), og andelen af ældre, der kunne bruge frivillig tid mere end 10 dage om måneden er steget fra 14% til 21%. Samtidig er andelen af frivillige, der bruger 1 dag per måned holdt fast på 8%. Dette bekræfter muligvis, hvad respondenterne bl.a. angav af faktorer, der ville kunne gøre frivilligt arbejde mere givende: Flere muligheder for a arbejde frivilligt! Mere end 10 dage/måned 21% 1 dag/måned 8% 1-5 dage/måned 40% 5-10 dage/måned 31% Tabel 7 - Hvor meget tid ville du kunne bruge I gennemsnit på frivilligt arbejde på en måned? (vægtet gennemsnit)

15 13 4. Undersøgelsens resultater - Frivillige arbejde Kønsfordeling efter lokalitet Frivilligt arbejde Fordeling af frivilligt arbejde efter lokalitet De fleste af respondenterne har mulighed for at arbejde frivilligt i deres hjemland (59%), men 33% af de adspurgte, der er villige til at øge deres indsats eller at starte som frivillig, ønsker at gøre det i udlandet, og 13% vil gerne have muligheder både nationalt og internationalt. Dette viser et mærkbart skift fra frivilligt arbejde i hjemlandet til frivilligt arbejde i udlandet: forskellen er mellem virkelighed og ønske. Folk vil gerne arbejde frivilligt udenfor hjemlandet og noget kunne gøres for at imødekomme frivilliges forventninger i denne henseende. Både mandlige og kvindelige respondenter er mest engageret i frivilligt arbejde i deres hjemland (næsten 60%). Hvis der var mulighed for at starte eller udvide den frivillige aktivitet er kvinder mere tilbøjelige til at arbejde i hjemlandet (63%). Dette skyldes sandsynligvis, at kvinder har flere familiære forpligtelser, der kræver, at de er hjemme. Hjemme og ude Nuværende Hjemme i dit land I udlandet Både hjemme og i udlandet Ikke aktiv endnu 26% 7% 59% Ønsket Hjemme i dit land I udlandet Både ude og hjemme 13% 33% 54% Ude Hjemme 0% 20% 40% 60% 80% In your I eget Udenlands Both ude og Både home-land Abroad hjemme Kvinder Country 62,8% 27,3% 9,9% Women 62,8% 27,3% 9,9% Mænd 51% 36% 14% Men 51% 36% 14% 8% Tabel 8 - Hvis du allerede er frivillig, hvilke færdighedsbaseret frivillige aktiviteter deltager du i (vægtet gennemsnit) Tabel 9 - Hvis du er parat til at blive frivillig, hvilke muligheder er du så mest interesseret i (vægtet gennemsnit) En sammenligning af procentandelene i de tre lande viser, at seniorer i Danmark og Frankrig er mest interesseret i frivilligt arbejde i deres hjemland, mens næsten 48 % af respondenterne i Italien er interesserede i frivilligt arbejde i udlandet. DK FR IT I eget land 64% 61% 38% Udenlands 36% 15% 48% Både hjemme og ude 0% 24% 14% Aldersfordeling efter lokalitet Ældre seniorer er villige til at udføre frivilligt arbejde i deres hjemland, mens størstedelen af seniorer, der endnu ikke arbejder frivilligt er yngre seniorer i halvtredserne. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I eget land I udlandet Hjemme og ude

16 14 4. Undersøgelsens resultater - Frivilligt arbejde Mest populære interesseområder for mænd og kvinder Fordeling efter interesseområde Respondenternes foretrukne interesseområder som frivillige er uddannelse og børn, men også den private sektor og teknisk erhvervsstøtte er populære. Dette viser den dobbelte karakter af færdigheds-baseret frivilligt seniorarbejde, bistand og undervisningen på den ene side, og teknisk bistand og specialiseret rådgivning på den anden. Vægtet gennemsnit efter interesseområder Andet Ungdomsarbejde Flygtninge Teknisk assistance til industri og Privat erhvervsvirksomhed Fattigdom Personer med handicap Fredsskabelse og konfliktlåøsning Marginaliserede grupper Uddannelse er et populært arbejdsområde for både mænd og kvinder, 8% af mændene og 10% af kvinderne. I de fleste tilfælde er mænd mere interesseret i færdigheds-baseret opgaver, navnlig teknisk bistand (den private sektor og i at yde teknisk erhvervsstøtte), mens kvinderne er orienteret mod støtte til udsatte grupper og til tage sig af børnene. Dette er i overensstemmelse både med fordelingen efter uddannelse og ønsket frivillig lokalitet Miljø; 6% Teknisk support til industrien; 8% Mænd Private Sektor; 9% Uddannelse; 8% Globale udfordringer/udvikling Informations- og Menneskeretigheder Ældreområdet Sundhed og pleje Sundhed; 6% Kvinder Børn; 12% HIV/AIDS Regering og offentlig sektor Mænds og kvinders ligeret Fødevarer Miljøbeskyttelse Nødhjælpsarbejde Fattigdom; 6% Uddannelse; 10% Assistance ved valgkampagner Støtte til universiteter og forskning Uddannelse Kultur og sport Børns vilkår Foreninger, interesseorg. Og NGO'er Landbrug 0% 2% 4% 6% 8% 10% Tabel 10 - Hvilke områder er ønskelige indenfor færdigheds-baseret frivilligt arbejde? (vægtet gennemsnit) Mest populære opgaver efter alder Uddannelse og børn er populære i alle aldersgrupper. Mens yngre seniorer foretrækker at være engageret i opgaver vedrørende miljø og nødhjælp, er frivillige over 60 interesseret i den private sektor, et typisk arbejdsområde for færdigheds-baseret frivilligt arbejde.

17 15 4. Undersøgelsens resultater - Frivilligt arbejde Alder Miljø Der er forskelle mellem de tre lande. Mens de danske seniorer er mest interesseret i at yde hjælp til dårligt stillede grupper, er franske og italienske seniorer mere orienteret mod den private sektor. Uddannelse er det eneste arbejdsområde, der er blandt de mest populære i alle tre lande. Dette viser, hvordan europæiske seniorer kan tilbyde ekspertise i mange forskellige sektorer i forhold til kompetencerne i de enkelte lande. Nødhjælp Uddannelse Børn 0% 10% 20% 30% 40% Alder Teknisk support Privat sektor Uddannelse Danmark Flygtninge Børn Børn 0% 10% 20% 30% 40% Fattigdom Ældre Uddannelse Teknisk support industri Privat sektor Uddannelse Alder Frankrig Teknisk support til industrien Uddannelse Børns vilkår 0% 10% 20% 30% 40% Alder 80+ Private sektor Offentlige Support til universiteter Privat sektor Ældreområdet Uddannelse Børn 0% 10% 20% 30% 40% 50% Italien Teknisk support til industrien Civil samfund Uddannelse Private sektor Miljø Tabel 11 - Mest populære områder pr. land

18 16 4. Undersøgelsens resultater - Motivation til frivilligt arbejde Motiver for at deltage i færdighedsbaseret frivilligt arbejde Færdigheds-baseret seniorers motiver Som det kan ses af nedenstående tabel, er den vigtigste grund til, at seniorer arbejder, et ønske om at hjælpe andre. Samtidig ses det, at personlig tilfredsstillelse er vigtigt i Italien og Danmark ligesom aktiv alderdom og ønske om at møde andre. Blandt andre faktorer angiver mange respondenter et ønske om at dele deres færdigheder med mennesker i nød, hvilket er typisk for frivilligt færdigheds-baseret seniorarbejde. De frivillige seniorer har flere formål med frivilligt færdigheds-baseret seniorarbejde. På den ene side ønsker de at hjælpe mennesker i nød (ikke kun ved assistance, men fremfor alt med relevant træning). På den anden side ønsker de at give sig selv muligheder for at være aktive og nyttige og opnå personlig tilfredsstillelse i seniorlivet. Motivation hos mænd og kvinder I overensstemmelse med, hvad der er vist i tidligere kapitler er kvinder mest interesserede i socialt arbejde, hjælp til andre (30%) og samvær og møde med andre mennesker (20%), samtidig ønsker de personlig tilfredsstillelse i.f.m. frivilligt arbejde, hvilket også gælder for mænd (16% af kvinderne og 18% af mændene). Aktiv aldring har været meget debatteret i Europa i de senere år, det vigtigst for mænd (20%) lige som behovet for at "være beskæftiget" (8%). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mænd Kvinder Andet Påskønnelse fra andre Påskønnelse fra modtagerne Religiøse årsager Sammenligning af første prioritet i motivation for mænd og kvinder viser små forskelle, som det har været tilfældet i tidligere kapitler. Aktiv senior Møde andre Holde mig beskæftiget Hjælpe andre Andet Påskønnelse fra andre Påskønnelse fra Religiøse årsager Aktiv senior At møde folk Personlig tilfredsstillelse 0% 10% 20% 30% 40% Italien Frankrig Danmark Tabel 12 - Hvad motiverer dig til at udføre frivilligt senior færdigheds-baseret arbejde? Holde mig beskæftiget Hjælpe andre Personlig 0% 10% 20% 30% 40% Kvinders første prioritet Mænds første prioritet

19 Personlig tilfredssillelse Personal satisfaction Hjælpe andre Helping others Holde mig beskæftiget Keeping busy Møde andre Aktiv senior Meeting people Active ageing Religiøse årsagere Religious reasons Appreciation by the beneficiaries Påskønnelse af modtaernee Påskønnelse Appreciation af andre by others Andet Other Aktiv senior Hjælpe andre Møde andre Personlig tilfredsstillelse Undersøgelsens resultater - Motivation til frivilligt arbejde I spørgeskemaet blev respondenterne bedt om at vælge op til 3 motiver og prioritere deres valg. Hvis vi kun ser på førstevalgene, kan det ses, at næsten 35% af respondenterne motiveres af at hjælpe andre mens mere end 20% er motiveret af personlig tilfredsstillelse. Hvad der imidlertid er iøjnefaldende er, at 15% af respondenterne har valgt aktiv aldring og næsten 14% at møde mennesker som deres førstevalg af motiv. Dette viser, hvordan seniorer ser efter muligheder for at deltage i et aktivt liv I samfundet og at dele deres erfaringer med andre. Motivationsfaktorer - aldersfordelt Yngre seniorer ønsker personlig tilfredsstillelse og er endnu ikke interesserede I aktiv aldring. Efter 60, bliver seniorer mere bevidste om aktiv aldring. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hvilke faktorer har betydning for accept af færdigheds-baseret opgaver Tabel 13 - Hvad motiverer dig til at udføre frivilligt senior færdigheds-baseret arbejde? (Første valg - Vægtet gennemsnit) Motivationsfaktorer til frivilligt arbejde For at acceptere frivilligt arbejde vurderer seniorer især muligheden for at hjælpe andre og arbejdets relevans for deres personlige og faglige forudsætninger. Dette bekræfter de frivilliges vilje til at dele deres færdigheder med mennesker i nød. Italienske og danske frivillige er især interesseret i at opleve nye steder og kulturer, hvilket ofte indebærer arbejde i u- lande, mens franske seniorer tillægger tid til rådighed større vægt. Der er ikke de store forskelle mellem, hvad mænd og kvinder overvejer, før de accepterer en frivillig færdigheds-baseret opgave. Der er en let overvægt af mænd, der overvejer, hvad betydning det kan får for deres personlige færdigheder (22% af mændene), dette er i overensstemmelse med det tidligere beskrevne. Samtidigt mener 18% af kvinderne, at personlige færdigheder er helt essentielle for at påtage sig en specifik frivillig opgave. Kvindelige færdigheds-baseret frivillige er oftest lærere eller socialarbejdere, hvorfor deres ønskede områder er relateret til uddannelse, børn og social assistance (fattigdom, sundhed).

20 Personlige interesser Relevance to personal interests Relevance to personal skills Personlige kompetencer Udfordringer Hjælpe andre Challenge Opportunity to help others Brænder Passion for about sagen the cause Hvor arbejdet Location, skal Duty ske station Opnå prestige Prestige Tid til rådighed Time availability Approach new places and cultures Opleve nye kulturer Omkostninger Costs dækket covered Undersøgelsens resultater - Motivation til frivilligt arbejde Kvinder Mænd Italien Frankrig Danmark Andet Omkostninger dækket Opleve nye kulturer Udfylde ledig tid Opnå prestige Hvor arbejdet skal ske Brænder for sagen Hjælpe andre Personlig udfordring Personlige kompetencer Personlige interesser 0% 10% 20% 30% Andet Omkostninger dækket Opleve nye kulturer Udfylde ledig tid Opnå prestige Hvor arbejdet skal ske Brænder for sagen Hjælpe andre Personlig udfordring Personlige kompetencer Personlige interesser 0% 20% 40% Sammenligning af mænd og kvinders første prioritet valgte mændene, at det var vigtigst, at deres personlige færdigheder passede med opgaven, mens næsten 30% af kvinderne også medtog muligheden for at hjælpe andre som første prioritet for at deltage i frivillige opgaver. Tabel 14 - Hvilke faktorer ville du overveje før engagement I færdighedsbaseret frivilligt arbejde? Kvinders 1. prioritet Mænds 1. prioritet Blandt de faktorer, som seniorer vil overveje for at engagere sig i frivilligt arbejde, kunne respondenterne vælge op til 4 emner i prioriteret rækkefølge. Mere end 25% af seniorerne valgte mulighed for at hjælpe andre og relevans for deres personlige færdigheder som første valg; to tilskyndende faktorer for seniorers frivillige arbejde. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andet Other Omkostninger dækket Costs covered New places and Opleve nye kulturer Time Udfylde availability ledig tid Opnå prestige Prestige Hvor arbejdet skal Location ske Passion for cause Brænder for sagen Help Hjælpe others andre Personlig udfordring Challenge Personlige kompetencer Personal skills Personal Personlige interests interesser 0% 20% 40% Aldersfordeling af faktorer, der har betydning for at acceptere en opgave Tabel 15 - Hvilke faktorer ville du overveje før engagement i færdighedsbaseret frivilligt arbejde? (Første prioritet Vægtet gennemsnit) Der er ikke stor forskel i aldersgrupperne. Interesse i formålet er mere vigtigt blandt yngre seniorer, mens personlig tilfredsstillelse og færdigheder er vigtigere for ældre seniorer.

21 19 4. Undersøgelsens resultater - ulemper og anbefalinger: Danmark Ulemper og anbefalinger På grund af forskelle i og særtræk ved kommentarerne, der er modtaget i de tre lande og for at henlede opmærksomheden på særlige spørgsmål, der er belyst af respondenterne, rapporteres resultaterne af de åbne spørgsmål i spørgeskemaet separat for hvert land. Danmark De vigtigste ulemper, samt forslag til at gøre frivilligt arbejde mere givende, der er blevet afdækket af de adspurgte er blevet inddelt i nedenstående hovedgrupper: Organizational Organisatoriske Issues forhold Samfundsmæssige Society Issues Recipient Country/Beneficiary Modtagerlande Personlige Personal forhold Issues 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabel 16 - Hvad er efter din mening de væsentligste ulemper ved færdigheds-baseret frivilligt arbejde? Political Politisk Engagement engagement Organisatoriske Organizational Support Støtte to Volunteers til frivillige Volunteering Activity Frivilligheds aktiviteter Publicity and visibility Offentlighed/ synlighed Others Satisfactory as Andet it is Tilfreds som det er 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tabel 17 - Hvad kunne gøres for at færdigheds-baseret frivilligt arbejde ville blive mere interessant for dig? ORGANISATORISKE FORHOLD 24% 8% Mangel på samarbejde 6% Mangel på økonomiske ressurser 10% SAMFUNDSMÆSSIGE FORHOLD 16% Politiske problemer 2% Unfair konkurrence overfor lønnede fagfolk 5% Bureaukrati 2% Mangel på synlighed og påskønnelse 6% MODTAGER LANDE/ MODTAGERE 8% Klima 1% Kultur 1% Manglende effektivitet 6% PERSONLIGE FORHOLD 52% Mangel på tid 16% Personlige udgifter dækkes ikke 11% Mangel på motivation 3% Mangel på kompetencer, IT, sprog 6% Helbred og familieforhold 16% POLITISK ENGAGEMENT 15% Politisk opmærksomhed 7% Økonomisk støtte til projekter 6% Professionelle 2% samarbejdspartnere ORGANISATORISKE FORHOLD 28% Gennemsigtighed, information 13% Professionel ledelse 3% Bureaukrati 2% Klare opgavebeskrivelser 3% Bedre planlægning 8% STØTTE TIL FRIVILLIGE 18% Udgifter skal dækkes 12% Træning af frivillige 3% Erfaringsudveksling mellem frivillige 3% FRIVILLIGE AKTIVITETER 11% Arbejde I team/være samfundsaktiv 9% Effektivitet/fornuftig brug af 2% resurser OFFENLIGHED OG SYNLIGHED 20% Anerkendelse fra samfundet 16% Forventninger til frivillige 1% Direkte henvendelse til mulige frivillige 3% ANDET 2% TILFREDS SOM DET ER 6%

22 20 4. Undersøgelsens resultater - ulemper og anbefalinger: Danmark De danske respondenter rapporterede om mange ulemper forbundet med frivilligt arbejde. Dette er vist i ovenstående tabeller. Et problem er relateret til at yde finansiel støtte til projekter og få personlige omkostninger dækket, frivillige rapporterede, at de ofte er nødt til at betale ud af egen lomme til transport og andre udgifter, når de hjælper andre. Et andet problem skyldes uprofessionel projektledelse og mangel på samarbejde og koordination mellem medlemmerne af et projektteam. For frivillige, der arbejder i udviklingslande, rapporteres kulturforskelle, sprogproblemer, bureaukrati og ineffektivitet som ulemper. Mange respondenter nævner manglende tid, sundhedsproblemer og familiemæssige forpligtelser som besværligheder i forbindelse med frivilligt arbejde. Nogle frivillige er bekymrede for at komme til at deltage i unfair konkurrence med lønnede fagfolk. Det er også et problem for nogle frivillige, at de ikke bliver anerkendt af samfundet i almindelighed og politikere i særdeleshed for det arbejde, de udfører. Endelig skal det understreges, at mange af de adspurgte rapporterer, at der ikke er ulemper forbundet med frivilligt arbejde. De indberettede oplysninger ovenfor viser også, at 13% af respondenterne foreslår flere oplysninger om, hvor og hvordan man kan arbejde som frivillig. Dette kunne for eksempel være i form af reklamer for nye og igangværende projekter. Også mere information om vellykkede projekter i udviklingslandene, hilses velkommen. Bedre projektplanlægning er også et spørgsmål, som optager nogle af respondenterne. De frivillige ønsker at gøre en forskel, men også at blive respekteret for det, de laver. Mange respondenter nyder at arbejde i teams og være et aktivt medlem af samfundet efter pensionering. Endelig skal det nævnes, at finansiel støtte til projekter og dækning af personlige udgifter spiller en vigtig rolle for mange frivillige. Erik er 64 år. Han er medlem af Seniorer uden Grænser (SWB), og han har arbejdet frivilligt i Danmark hvor han hjælper seniorer 50 + med at få nye job i private virksomheder. Han bruger 7-8 timer om ugen på denne aktivitet. Han er også interesseret i at udføre frivilligt arbejde i udviklingslande, og er for nylig blevet involveret i et SWB projekt i Uganda. Han er uddannet i landbruget og har arbejdet 25 år med at udvikle projekter. En tidligere kollega fik ham interesseret i at udføre frivilligt arbejde i Afrika. Han følte ikke behov for yderligere uddannelse, fordi han allerede havde praktisk erfaring i udviklingslandene. Anne er 65 år gammel. Hun har udført frivilligt arbejde i Danmark, men ikke i udlandet. Hun har været "voksen ven" for en ung flygtning og coacher flygtninge for Dansk Flygtningehjælp. Anne bruger 4-6 timer om ugen på denne opgave. Hun er uddannet som sygeplejerske og har en betydelig ledelsesog uddannelseserfaring. Hendes motivation for at udføre frivilligt arbejde er at hjælpe andre. Hun opfordrer til introduktionskurser, der er relevante for frivilligt arbejde, og hun foreslår flere informationsmøder for folk, der er pensionerede for nyligt. Kate er 66 år. Hun har arbejdet frivilligt de sidste 5-6 år gennem Dansk Røde Kors, der hjælper voldsramte kvinder, der for det meste kommer fra Mellemøsten. Kate bruger omkring 4 timer om ugen på denne aktivitet. Hun var en af stifterne af en frivillig organisation kaldet Svalerne, der har til formål at hjælpe mennesker i udviklingslandene. Hun har en uddannelse som lærer og som etnolog. Hendes motivation til at udføre frivilligt arbejde er den enkle tilfredsstillelse, der kommer ved at hjælpe andre. Hun har deltaget i en række kurser arrangeret af Røde Kors, men vil gerne deltage i kurser i jura, der omhandler voldsramte kvinders rettigheder.

23 21 4. Undersøgelsens resultater - ulemper og anbefalinger: Frankrig Frankrig I Frankrig, var de vigtigste ulemper, der blev påpeget, tid, arbejdsplan, indstilling og effektivitet. I opgaver tildelt frivillige var mere end 10% af de adspurgte ikke helt tilfredse med foreslåede opgaver. Mere end 30% af de adspurgte ville føle sig mere påskønnede, hvis kendskabet til færdigheds-baseret frivilligt seniorarbejde var mere udbredt i lokalsamfundet, mens 14% gerne vil have bedre mødefaciliteter og 12% ønskede at få dækket deres udgifter. Dette retter opmærksomheden mod de begrænsede midler, der er til rådighed for færdigheds-baseret frivilligt arbejde. ULEMPER Kalender og tidsmæssige forhindringer 36% Manglende effektivitet 23% Ikke tilstrækkeligt stimulerende opgaver 12 % Udgifter (transport, korrespondance, kommunikation) 12% Mangel på tilfredsstillende mødefaciliteter 10% Udfordringer ved gruppearbejde 2% Andet 5% ANBEFALINGER At gøre frivilligt arbejde mere kendt 31% (brochurer, lokale nyhedsbreve) Karismatiske ledere / effektive organisationer 21% Samarbejde med lignende organisationer I andre EU lande 19% Tilbud om lettilgængelige og veludstyrede lokaler 14% Rimelig dækning af dokumenterede udgifter 12% Andet 3%

24 22 4. Undersøgelsens resultater - ulemper og anbefalinger: Frankrig Det franske spørgeskema indeholdt et åbent felt til kommentarer. Dette resulterede i 439 kommentarer om en lang række temaer, som er blevet sorteret i 11 undergrupper: en veritabel guldgrube af data for den fremtidige indsats: "Selvrealisering ved udvist hjælpsomhed", var det vigtigste (42%): en opmuntring for samfundet og for formålet med LLP projekt. "Højnelse af status og image" 33% angiver manglende tilfredshed: muligheder for forbedring med LLP. "Kritik af operationel drift" (14%): bør ikke overses. Kvinder er særligt optaget af behovet for at få yderligere uddannelse. KVINDER MÆND TOTAL Selvrealisering gennem hjælpsomhed % Aktivt samfundssind % Personlig tilfredsstillelse % Erfaringsudveksling % Højnelse af status og image % Offentlig sektors manglende påskønnelse % Konkurrence fra virksomheder % Privat sektors manglende påskønnelse % Behov for træning % Mangel på frivillige % Modtagere udnytter situationen % Kritik af operationel drift % Egne fejl og mangler % Konkurrence mellem foreninger % TYPISKE EKSEMPLER PÅ MODTAGNE KOMMENTARER: Aktivt samfundssind: Lad os samle vores erfaring og know-how Et mål hjælper studerende I deres anstrengelser Erfaringsudveksling: Lad os udvikle coaching af studerende Lad os lære udenlandske sprog for at bedre kommunikationen" Den offentlige sektors manglende påskønnelse: Vi må samarbejde for at overbevise politikerne om at seniorers frivillige indsats tabes Der er udækkede behov indenfor kommunerne NØGLEBUDSKABER Glade seniorer vil gerne gøre andre mennesker glade Virkelig pragmatiske forslag til livslang læring En politisk udfordring for LLP i EU Den private sektors manglende påskønnelse: Vi må overbevise mennsker om, at vores know-how og erfaring skal bruges ved iværksættelse Folk har ikke tillid til den assistance, der tilbydes af frivillige Behov for træning: Vi behøver konstant at opdatere vores kompetencer I ny teknologi Vi skal kunne håndtere sproglige barrierer Egne fejl og mangler: Ledere af foreninger er ikke altid dygtige nok Vi skal arbejde på tværs af grænser Dette kan der let gøres noget ved Passer fint med LLP Refleksion og eftertanke for alle

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere