NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977"

Transkript

1 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

2 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR INDHOLD: Indledning Lokaiplanens forhold til den kommunale planlægning Lokalpianens indhold.lokalplanens retsvirknifl ger Lokaiplan nr. 105 for et område mellem Sædding Strandvej og Dalstrøget Kort bag i hæftet: Lokalplan nr. 105, tegn.nr. BP.T illustrationsplan, tegn.nr. BP.T

3 2. INDLEDNING. Loven om kommuneplanlægning bestemmer, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, hvis der skal ske mere omfattende ændringer i et område, f.eks. laves større udstykninger til villagrunde, opføres tæt, lav bebyggelse eller rives bygninger ned. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen og at orientere borgerne om planer, som berører områder, hvor de bor, arbejder eller holder fri. Borgerne kan komme med synspunkter på, indven dinger mod eller ændringsforslag til planen, inden den vedtages endeligt af byrådet. Esbjerg byråd har på den baggrund og i anledning af Ønsker om dels udstykning til parcelhusgrunde og dels tæt, lav boligbebyggelse på ejendommen matr.nr. Bb, llt, Bbc og llcn i Sædding by, besluttet at fremlægge et forslag til lokalplan. Ejendommen er i privat eje, og har tidligere været anvendt til pelsdyrfarm. Tilbage på grunden er kun et par enkelte huse. Beplantningen er meget kraftig og består fortrinsvis af fyr, gran og røn. Esbjerg kommune ejer et areal beliggende langs med Dalstrøget. Lokalplanen omfatter endvidere nogle ejendomme, som ligger langs med Ådalen. Haveselskabet Ådalen s love gælder for disse ejendomme, men i de senere år er der givet tilladelse til opførelse af helårsbeboelse på de fleste af.grundene. Hensigten med lokalplanen er at sikre en samlet løsning af de byplanmæssige forhold i området, herunder en regulering af bebyggelsens anvendelse, vej forholdene og en tilpasning af de nye parcelhusudstykninger til de eksisterende villaområder.

4 Redegørelse i henhold LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN KOMMUtil 20 i lov om kommune- NALE PLANLÆGNING. planlægning For at give byrådet beføjelse til 3. selv at gennemføre lokalplaner i perioden indtil der foreligger en kommuneplan, er der udarbejdet nogle overgangsbestemmelser. Det er de såkaldte 15 rammer, som er fastlagt på grundlag af den hidtidige kommunale planlægning. <Jr z~ ~ b i ~yzoneg/e~n5g ~ FFfA/TI-/61( /NST/fl/T/ONEÆ i o~ LAv 130L BEDY65ELS~ ~ TA~&3OU6By~LSE 15 rammer. Det område, som denne lokalplan indeholder bestemmelser for, ligger i 15 rammernes område D. Lokalplanen skal derfor sikre, at området anvendes til åben og lav boligbebyggelse med tilhørende institutioner og anlæg. På hver parcelhusejendom må der højst indrettes bolig for 2 familier, medens der i rækkehuse, kædehuse og gårdhuse kun må indrettes bolig for 1 familie i hvert hus. Bebyggelsesprocenten, det vil sige forholdet mellem etagearealet og grundarealet, må ikke være højere end 25 for den enkelte parcelhusejendom og 35 for rækkehuse, kædehuse og gårdhuse. Parcelhusene må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Rækkehusene, kæde-- husene og gårdhusene må opføres med 2 fulde etager. Langs områdets grænse mod Sædding Strandvej blev der i 1975 pålagt vejbyggelinier i en afstand af oa. 25 m fra vejmidte som et led i et samlet byggeliniepålæg langs hele Strandvejslinien, med henblik på at friholde mulighederne for en eventuel fremtidig udbygning af den nuværende vej inden for de herved fastlagte maksimale rammer. Kommunale spildevandsplaner. Området er forudsat separatkloakeret til offentlige kleakanlæg, hvorved spildevandet via pumpestationen i Ådalen føres til Rensningsanlæg Vest, og overfladevandet føres til Guldager Møllebæk. LOKALPLANENS INDHOLD. En lokalplan indeholder ud over forskellige bestemmelser i tekst, et eller flere kort, der viser området og de plandispositioner, der bedst anskueliggøres på denne måde. I en lokalplan kan optages bestemmel ser om områdets anvendelse, udstyk

5 4. ninger, vej- og stiforhold, bebyg gelsens beliggenhed, omfang og udformning, beplantning m.v. For at gøre det lettere for offentligheden at vurdere et forslag til lokalplan, skal den altid indeholde en angivelse af planens formål. Formålet har også betydning ved vurderingen af eventuelle ansøgninger om dispensation fra bestemmelser i den vedtagne lokalplan. Lokalplanens formål. Nærværende lokalplan har til formål at skabe et velfungerende havebo ligområde med fritliggende enfamiliehuse og tæt lav boligbebyggelse. Endvidere skal planen sikre et offentligt grønt område, hvor der skal være mulighed for at etablere legeplads, boldbane m.v. Bebyggelsen skal sikres et ensartet og harmonisk præg. Endelig skal Gudenåvejs forlængelse og forlængelsen af hovedstien fra boligområderne øst for Dalstrøget til Sædding Strandvej sikres, og der skal sikres mulighed for etablering af et offentligt kloakanlæg. Lokalplanens område. Lokalplanens område opdeles i 4 områder, hvor område 1 og 2 skal anvendes til åben og lav boligbebyggelse, områdé 3 til tæt, lav bebyggelse og område 4 til offentlige formål. Veje og stier. I lokalplanen udlægges areal til en forlængelse af kommunevejen Gudenåvej til Sædding Strandvej og til en udvidelse af sidstnævnte i forbindelse med tilslutningen mellem de to veje. Samtidig lukkes Ådalen i den sydvestlige ende, hvor den afsluttes med vendeplads med stiforbindelse til Sædding Strandvej. Endvidere udlægges arealer til boligveje, som giver adgang til de enkelte parceller og til området med tæt, lav bebyggelse. Fra boligvejene bliver der stiadgang til en hovedsti, som forbinder~de eksisterende boligområder med det offentlige område og med Sædding Strandvej og strandarealerne. Langs med vejene pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra vejskel. Mellem byggelinierne og vejskellet må der ikke opføres bebyggelse.

6 5. Kleakanlæg. Indenfor vejarealerne etableres offentligt kloakanlæg. Endvidere sikres der areal til offentlig kloak gennem område 3 i den østlige bolig vej. Område 1 og 2. Udstykningen til parcelhusgrunde skal foretages i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan. Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke være højere end 25. Husene må i område 1 ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. I område 2 må husene kun opføres i én etage, på grundene ud mod Sædding Strandvej skal husene dog opføres med udnyttelig tagetage. Der niå højst indrettes én bolig på hver ejendom. For at sikre husene~ den bedste placering på grundene i forhold til solretning, indblik m.v. er der fastlagt byggefeiter, inden for hvilke boligbebyggelsen skal opføres. Husenes hovedretning er--fastlagt ud fra ønsket om at skabe harmoni og en vis ensartethed i området. Ydervægge skal være af røde teglsten, og tagene skal dækkes med tegl eller tegllignende materialer. Både i naboskel og vej skel skal der plantes levende hegn. NYE LL..LJ6RUNO.5K~L fi~11 r~~r. i O,~FF/r/7Z/~T k.~.l.j FOR/lk Område 3. Den tæt-lave boligbebyggelse i område 3 skal opføres i overensstemmelse med en retningsgivende bebyggelsesplan. Bebyggelsesprocenten må ikke være større end 30 for området under et. Husene må kun opføres med én etage, dog må der indrettes kælder i husene ud mod grønningen og ud mod det offentlige område. Husene skal opføres som vinkelbygnin ger og med en taghældning på mellem 0 25 og 35. Ydervæggene skal være af røde teglsten, og tagene skal d~kkes med tegl eller tegllignende mæterialer. Arealerne mellem bygningerne skal anvendes som fælles adgangsarealer, til parkering og til fælles opholds arealer såsom småbørnslegepladser m.v. Arealerne uden om bebyggelsen skal

7 6. beplantes, og der foreslås anlagt stier. Område 4. Det offentlige område udlægges som fælles opholdsareal for beboerne indenfor lokalplanens område og beboerne i de nærmest tilgrænsende villaområder. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres enkelte mindre fælles bygninger inden for området, ligesom der kan indrettes legeplads, boldbane m.v. Grundejerforening. Endelig bestemmer lokalplanen, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for ejerne af grunde inden for område 2 og 3, undtaget er dog grundene ved Ålykken. Grundej er foreningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af fællesanlæggene og boligvejene. Byrådet kan overdrage kompetencen til at meddele mindre betydende dispensationer fra lokal planen til grundejerforeningen. De nye parceller i område 1 for pligtes på lige fod med de eksisterende til at være medlem af selskabet Ådalen. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må. ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommune planlovens 31 kun udstykkes, be bygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der, er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalpla nen. Mere væsentlige afvigelser fra lokal planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af

8 privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 7.

9 . B. ESBJERG KOMMUNE Lokalplan nr. 105 for et område mellem Sædding Strandvej og Dalstrøget. I henhold til kommuneplanloven <lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. Afsnit 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at skabe et velfungerende havebo ligområde med fritliggende énfanxiliehuse og heri indpasse en tæt, lav bebyggelse i overensstemmelse med illustrations planen (tegning nr. BP.T.24 77)., at sikre et offentligt grønt område for områdets og de tilgrænsende boligområders beboere, at sikre en vis ensartethed og harmoni i bebyggelsens udformning og placering, at sikre Gudenåvejs forlængelse og tilslutning til Sædding Strandvej, at sikre en hovedstiforbindelse fra boligområderne øst for Dalstrø get gennem lokalplanens område til stranden. at sikre etableringen af et of fentligt kloakanlæg. Afsnit 2 Område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort (tegning nr. BP.T.25-77) og omfatter følgende matr.nr.: Gm, 6ai, Gak, 6a1, Gam, Gan, 6ao, 6ap, 6aq, Gar, Gas, Gat, 6au, Gav, 6ax, Bb, Bbe, loa, del af loaz, og llcn af Sædden samt alle parceller, der efter den 1. september 1977 udstykkes fra de nævl2te ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1, 2, 3 og 4, som vist på kortet (tegning nr. BP.T.25-77)

10 . Afsnit 3 Områdets anvendelse Område 1, 2 og 3 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må i område 1 og 2 kun bestå af åben og lav bebyggelse og i område 3 kun af tæt, lav bebyggelse. 3.2 På hver ejendom i område 1 og 2 må kun opføres eller indrettes én bolig. 3.3 Område 4 udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til grønt område, boldbaner, legepladser og lignende rekreative anlæg. 3.4 Inden for lokalplanens område kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyni~g, når de ikke har mere end 30.m bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 ru over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Afsnit 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på védhæftede kort <tegning nr. BP.T.25 77) viste retningsgi vende udstykningsplan. Afsnit 5 Vej- og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist på vedhæftede kort <tegn.nr. BP.T ) og med følgende bredder bortset fra de lokale udvidelser ved vejtilslutninger og vendepladser: Fordelingsvejen A-A <Gudenåvejs forlængelse): 20 ru Boligvejen B-B: 12 m C C: lom D-D: 10 m Hovedstien a a: B m Stierne b b til f f: 5 m 5.2 Til vejene A-A, B-B og Sædding Strandvej må der ikke være direkte adgang fra tilgrænsende ejendomme, hverken for kørende eller gående trafik. Der kan dog tillades etableret gående adgang til Sædding Strand vej fra de hertil grænsende ejendomme.

11 Vejadgang til område 3 og til de enkelte grunde i område 1 og 2 må kun ske fra boligvej ene C-C og D D samt de eksisterende veje Ålykken og Ådalen. 5.4 Langs samtlige veje inden for lokalplanens område pålægges byggelinier i en afstand af 5 ru fra vejskel. Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. (Se i øvrigt fodnote A). Afsnit Spor- og ledningsanlæg Der reserveres areal til kloak-- anlæg i område 3 med en beliggenhed som vist på vedhæftede kort <tegn.nr. BP.T ). G.2 Inden for arealet må der ikke opføres bebyggelse, foretages større træplantninger eller o verhovedet iværksættes noget, som kan være til hinder eller skade for eftersyn, rensning, reparations eller vedligehol delsesarbejder. (Se i øvrigt fodnote B). Afsnit 7~ Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i område 1 og 2 må ikke overstige Bebyggelsesprocenten for område 3 må ikke overstige 30 for området som helhed. 7.3 I område 4 må opføres enkelte mindre fælles bygninger under forudsætning af, at det samlede etageareal ikke overstiger 200 ru, og at bygningerne gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Fodnote: A) I medfør af gældende lovgivning er der pålagt vejbyggelinier <tinglyst den 16. april 1975) langs med Sædding Strandvej, som vist på vedhæftede kort <tegning nr. BP.T ). B) De nærmere regler vedrørende kloakan lægget vil blive fastlagt i en ting-, lyst deklaration.

12 Inden for område 1 og 2 må garager, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke sammenbygges med beboelseshuset, ikke gives et ~tørre bebygget areal end 40 m i alt. ~.5 Bygninger i område 1 må ikke opføres med mere end 1 etage med udnytte lig tagetage. Bygninger i område 2 på parcel numrene 6 11 må kun opføres med én etage med udnyttelig tage tage. Bygninger i område 2 på parcel numrene må kun opføres med én etage. 7.G Bygninger må i område 3 kun op føres med én etage. 7.7 Tagets vinkel med det vandrette plan skal i område.2 på parcel-- numrene 6 11 være mellem 400 og 450 og pa parcelnumrene være méilem 250 og 350w 7.8 Tagets vinkel med det vandrette plan skal i område 3 være mellem 250 og Tagene skal i både område 2 og område 3 være symmetriske sadeltage dækket med tegl eller tegllignende materialer. Tagene må ikke udføres med valm (skrå flade mod gavlene). På parcelnumrene må tagene dog udføres med valm og dækkes med eternit skifer Beboelsesbygningerne i område 2, parcelnumrene 6 22 og i område 3 må kun opføres inden for de på vedhæftede kort (tegn.nr. BP.T ) viste byggefelter, og således at bebyggelsens hovedretning <kiplinie) er parallel med den viste stregsignatur Garager, vognporte og udhuse i område 2 må kun opføres med tage lig beboelsesbygningernes eller med flade tage Garager i område 3 må kun opføres inden for byggefelterne og skal have samme taghældning og tagmaterialer som beboelsesbyg ningerne eller flade tage.

13 . 12. Afsnit B Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 8.2 Ydervægge skal opføres af røde teglsten. Garager, vognporte og udhuse må dog opføres af træ. Afsnit 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område 4 må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsarealer for lokalplanområdets og de nærmest tilgrænsende områders beboere. 9.2 De med skrå stregsignatur viste arealer i område 3 må ikke ud stykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholds arealer for bebyggelsen. 9.3 De med priksignatur viste arealer i område 3 må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholds, adgangs og parkeringsarealer. 9.4 Beplantning og befæstelse af de for område 3 fælles friarealer må kun ske i overensstemmelse med retningslinierne i vedhæf tede illustrationsplan (tegn.nr. BP.T.24 77). 9.5 I område 1 og 2 må hegn i nabo-- skel og skel mod vej kun etable- res som levende hegn. Afsnit 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes det kommunale fællesantenneanlæg. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted. Afsnit 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor område 2 undtaget ejerne af parcellerne nr. B, 9, 19, 20, 21 og 22 samt en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for område Grundejerforeningerne skal op-- rettes senest når 25% af de udstykkede grunde inden for hvert område er solgt.

14 Grundejerforeningen for område 2 skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af de private stier og boligveje inklusive vende og parkeringspladser, delvist i samarbejde med grundejerforéningen for om. råde 3. Grundejerforeningen for område 3 skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af de iaf snit 9.2 og 9.3 nævnte fælles-- arealer Grundejerforeningernes vedtægter skal godkendes af byrådet Ejerne af grunde i område 1 har pligt til at være medlem af selskabet Ådalen. Vedtagelse spåtegning Således vedtaget af Esbjerg byråd, den 23. januar Henning Rasmussen I Poul Pedersen juridisk chef I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Esbjerg byråd, den 22. maj Henning Rasmussen I Poul Pedersen juridisk chef pr/arup ref.

15

16

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere