Register. til. for Aaret I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. til. for Aaret 1882. I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser."

Transkript

1 Forkortelser, Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste Juni V. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. P. Kv. = Konvention angaaende Udvexlingen af Postpakker uden angiven Værdi af 8de November P. P. Rgl. Expeditions-Reglement til Samme. Sv. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Sverige af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Sverige om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni Sv. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og Tillæg til dette af 23de Juni 1881,

2 Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser. Personalet og Posthusene (Ressortforhold, Korrespondance, Indberetninger, Lønning og Kontorhold, Uniformsvæsen, Kontorpersonalet). Fortegnelse over Posthusene og Postvæsenets 4 Lønningsklasser den 31te Marts 1882 fremsendes... Fortegnelsen over Posthusene skal holdes nøjagtig rettet efter de i Offic. Medd," optagne Forandringer (jfr. II. B.)... Ilvad der er at iagttage ved Indsendelse af Andragender om Kejsetilladelse... Det tillades Posthusene at stette Udbredelsen af Post- og Rejsehaandbogen og Rejselisten ved Fordeling af Exemplarer af en Abonnemeutsindbydelse... Side Postlokaler, Brevkasser, Kontortid, Opslag. Forretningsmateriel. Inventarium og ReJcvisiter. Stempel- og Annulleringssværten fremsendes fremtidig i Blikbeholdere, som ikke skulle tilbagesendes ved Rekvisition af ny Svæ rte... Posthusene ville fra Bogholderi- og Materialafdelingen faae tilsendt nye Rekommendationsstempler til Brug saavel til indenlandske anbefalede Forsendelser som til saadanne Forsendelser til U dlandet... Tryksager og Protokoller. Til Vejledning ved Dirigeringen af toldpligtige Pakker til Stationer uden Toldsted tilstilles der Grændsepostkontorerne lyseblaa Vignetter paatrykte: Reg.-Nr.... til...toldbehandling i

3 Postforsendelserne. I. Indlandet. B reve, Pengebreve og Pakker. Indlevering og Protokollering m. m. ved Indleveringen. Behandlingen af Expresbreve, der findes nedlagte i Postbrevkasser... I Anledning af Indførelsen af et Stempel for anbefalede Breve bortfalder Paategniugen paa disse Breve af NB. med Redkridt og Journalnumeret anbringes paa den i Stemplet dertil reserverede Plads Behandlingen af ufrankerede Pengebreve og Adressebreve, hvorpaa Frimærker have været paaklæbede, men atter ere aftagne af Afsenderen... Behandlingen af indenrigske Pengebreve, i hvis Belobangivelse der findes Rettelser... Registernumre paa Poser med Gjær eller lignende Fugtighed afsondrende Indhold skulle anbringes paa et tilbundet Papstykke... Form, Indpakning, Udskrift m. v. Bekjendtgjørelse af 30te Juli 1880 angaaende Pengebreves Konvolutering og Forsegling bestemmes nærmere... Betaling for særlige Tjenester og Ydelser. Regel for i hvilke Tilfælde det forhøjede Gebyr for Expresforsendelsers Udbringning om Natten maa beregnes... Vejledning med Hensyn til Gebyrberegningen for Expresbreve til Kjøbenhavn... Frimærker og andre Frigj-ørelsesmidler. Fra 1ste Juli 1882 indføres Korsbaandsforsendelse med paatrykt 5 Øres Frimærke af grøn F arve... Der vil blive udstedt nye Postfrimærker paa 5 øre og 20 øre, henholdsvis af grøn og blaa Farve og nye Brevkort med paatrykt 10 øres Frimærke af red F arve... Stempling og Annullering. Der indføres et Stempel (et stort latinsk R) til Stempling af anbefalede Breve, saavel til Indlandet som til U dlandet Indskærpelse af, at det er Afgangsposthusene, der skulle stemple utilstrækkelig frigjort... Kartering og Dirigering. Kartering af anbefalede Breve og Pakkepostforsendelser, i hvis Adresse der foruden Navnet paa Bestemmelsesstedets Posthus er anført Navnet paa et andet Posthns... Advarsel mod at dirigere Forsendelser, adresserede til Stige pr. Odense til S teg e... Advarsel mod ved Dirigeringen at forvexle Station Hurup paa Thisted Struer Banen med Landsbyen Hurup pr. Hadsund... Posternes Dirigering og Expedition i Juleperioden... Beskadigede, manglende og overtallige Forsendelser; ubesørgede Forsendelser. Behandlingen af overtallige Pakker, der indgaa uden Mærke og Reg.-Nr., som forgjæves ere fremlyste ved Løbeseddel, samt af løse Gjenstande, som findes i Lokaler, Vogne og desl... Forkjellige Bestemmelser angaaende Behandlingen af ubesørgede Pakker

4 Postanvisninger. Forskjellige Postauvisningsbøsørgelsen vedrørende Kegler indskærpes til uøje Overholdelse Bekjendtgjorclse af 28de Oktober 1882 om, at don Postanvisningsblanketten vedhængende Kupon kan benyttes til skriftlige og trykte Meddelelser... Behandlingen af Postanvisninger, der lyde paa for store Belob Postoploroevninger. Tidender og Tidsskrifter. Samlet Fremstilling af Reglerne for, hvad der kan forsendes med Posterne som gratis T illæ g... En ny Avisfortegnelse over danske og udenlandske Blade, gjældende Ira 1ste April 1882, fremsendes... Indskærpelse af Cirk. 3l/is7i 1 ( Offlc. Medd. Nr. 41) om at Avisbcstillinger til Kjobenhavn for hvert Fjerdingaar skulle forsynes med Løbenummer... En samlet Oversigt over de gjældende reglementariske Bestemmelser for Avisbesørgelsen fremsendes Hvilke Underretninger der skulle gives, naar en Avis omflyttes under Abonnementsterminen Denne Bestemmelse gjælder ogsaa, naar ikke-abonnerede Aviser om flyttes S. Udlandet. Breve, Pengebreve og Pakker. Almindelige Bestemmelser. Bekjendtgjørelse af 17de April 1882 om Bepubliken Nicaraguas Indtrædelse i Vordenspostforeningen Bekjendtgjørelse af Ilte Decbr om Bepubliken Costa-Bicas Indtrædelse i Verdenspostforeningen Expresbreve kunne udvexles med Østerrig Ungarn paa samme Vilkaar som med Tydskland... Br. Rgl. Art. XXXII 10 (Japanesiske Postanstalter) forandres... Br. Rgl. Art. XIX 2 Nr. 2 (særlige Anbefalingsstempler) bortfalder... Bekjendtgjørelse af 21de Juni 1882 om Spaniens Tiltrædelse af V. Br. Kv... Breve med angiven Værdi kunne udvexles med Ny Caledonien... Nederlandene tiltræde P. P. Kv. fra 1ste April Portugal tiltræder P. P. Kv. fra 1ste Novbr Postpakker kunne udvexles med Ny Caledonien via Tydskland og Frankrig... Form og Indlevering. Forandring i Br. Rgl. Art. XIV. Anbefalede Brevforsendelser maa ikke adresseres til enkelte Bogstaver... '... Vareprøver i Glasflasker og Metalhylstre med skarpe eller ru Kanter maa ikke modtages til England... Tilføjning til V. Br. Rgl. Art. II. Værdibreve maa ikke adresseres til enkelte Bogstaver Almindelige Pakkeforsendelser til Sverige maa ikke modtages, naar de veje over 50 Pd. Affattelse af Tolddeklarationer for Pakker til Italien

5 Tolddeklarationer ifølge P. P. Rgl. Art. VI. skulle anvendes ved samtlige Pakker til Tydskland og ved Pakker af Vægt over 6 Pd. til Osterrig -Ungarn og Schweiz---- Planter eller Dele af Planter maa ikke indføres i Rum ænien... Tast, Portoens Erlæggelse, Gebyrer. Stationer i det dansk tydske Grændsepostomraade... Tydske indenrigske anbefalede Breve kunne omspederes til Danmark; Portoen herfor.. Utilstrækkelig frigjorte Brevforsendelser til Udlandet skulle af Afgangsposthusene forsynes med Paategning af Antallet af de Portosatser, som skulle oppebæres... De Beløb, hvormed Nicaragua opkræver Verdenspostforenings-Portoen... Ligeledes for Cuba s og Porto-Rico s Vedkommende... Ligeledes for Costa-Rica s Vedkommende... Omspedition af oprindelig indenlandske Værdibreve til et andet i V. Br. Kv. deltagende Land... Svensk Transitporto for Pakker, der udvexles i lukket Sæk over Sverige mellem Norge og det sydlige U dland Distribution af Postpakker til Italien mod Tillæ gstaxt Frimærker m. v. se under 1. Indlandet. Stempling og Annullering. Det indskærpes, at Afgangsposthusene skulle forsyne vedkommende Brevforsendelser med Stemplet utilstrækkelig frigjort Br. Rgl. Art. VI. 4 forandres: et fælles Stempel for anbefalede Breve indføres... Kartering og Dirigering. Br. Rgl. Art. X. 5 forandres. Modtagelsesbeviser, som returneres, skulle lægges i Konvolut... Tilføjning til V. Br. Rgl. Art. VII. ny 5 om Behandlingen af Modtagelsesbeviser for Breve med angiven V ærdi Dirigering af toldpligtige Pakker bestemte til Steder, hvor der ikke findes Toldstation. Liste over de Steder, hvorpaa Pakkerne skulle karteres... Transitpostkartet B. I. til Sv. Ov. forandres... Kartering af Post mellem Danmark og Norge via Frederikshavn Christianssand... Kartering af Post mellem Danmark og Tydskland via Nykjebing p. F. og Rostock----- Dirigering af Pakkepostforsendelser til Italien via østerrig sker indtil Videre over Gortz Disse Forsendelser kunne atter dirigeres via Ala... Kartevexel mellem Vensysselbanens Bureau og Norge -Sverige pr. Dampskibe fra Frederikshavn, henholdsvis til Christianssand og Gøteborg Dirigering af Postpakker til P ortugal... Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Behandlingen af ikke-anbefalede Breve, som ikke maa befordres (Br. Kv. Art. 5 )... Uanbringelige og uindløste Forsendelser. PP. Rgl. Art. XI. 3 forandres. Fremgangsmaaden ved Udvexling af Efterspergseler angaaende uanbringelige Pakker Postanvisninger. Postanvisninger fra Nordamerika, som paa Grund af mangelfuld eller ufuldstændig Adresse ikke kunne anbringes, skulle tilbagesendes til Postamtet i Colin I. med Angivelse af Grunden

6 De forskellige franske Postanstalter i Tunis, med hvilke der kan udvexles Postanvisninger... Postopkrævninger. Tur- og Returportoen for ufrankerede returnerede Postopkrævningsbreve mellem Danmark og Sverige eller Norge tilfalder Afsendelseslandet... Tidender og Tidsskrifter. Om Hovedbestillingerne til Kolding Postkontor paa slesvigske Aviser Rejsende og Rejsegods med Posterne. Posterne. Budget, Bogholderi og Regnskabsvæsen. Angaaende Posteringen af den for 5 Øres Frimærkeomslag til Korsbaandsforsendelser Statistik. opkrævede Betaling... Supplerende Bestemmelser angaaende Udarbejdelsen og Indsendelsen af de fjerdingaarlige statistiske Indberetninger: Behandlingen af Skibsbreve og Breve nedlagte i Diligence- eller Dampskibs-Brevkasser og af Breve fra Udlandet, som ere bestemte til et Udvexlingskontors eget Distrikt. Protokolpapir til Notering af Pengebreve, Postopkrsevninger og Pakker fra og til Udlandet vil blive tilstillet Grændsepostkontorerne. Terminerne for Indberetningernes Indsendelse

7 II. Specielle og reglem entariske Bestemmelser. A. Taxter, Reglementer, Fortegnelser o. (lesi. Titelblad og Register til Offic. Medd for Aaret 1881 fremsendes, S. 8. Stedfortegnelsen. En Fortegnelse over de Brevsamlingssteder, hvis Navne kunne benyttes som Postadresser undtagen for Pakkepostforsendelser, fremsendes S De til ny oprettede Postexpeditioner henlagte Postdistrikter: Arden, S Bjerringbro, S Hals, S Leire, S. 76. Nørre-Snede, S. 96. Otterup, S. 96. Rodkjærsbro, S. 89. Sindal, S Skjern, S Ulfborg, S Vinderup, S Forandringer: S. 81, 134, 140, 152, 154. Fortegnelse S. 55, 93. over Gader i Kjøbenhavn: Statsmyndigheder, hvis Ret til Portogodtgjørelse af Statskasen ophører. Ny Vejledning for Landpostbude som bringe Postsager direkte til Adressaterne, fremsendes S. 99. Tillæg omfattende udenrigske Blade til Avisfortegnelsen af 1ste April 1879: 18de, S. 6; Rettelse til 18de Tillæg, S. 18, de, S. 32; 20de, S. 47; 21de, S. 64. Tillæg omfattende udenrigske Blade til Avisfortegnelsen af 1ste April 1882: 1ste, S. 64; 2det, S. 73; 3die, S. 84; 4de, S. 88; 5te, S. 92; 6te, S. 109; 7de, S. 112; 8de, S, 116; 9de, S. 130; 10de, S. 134; Ilte, S. 138; 12te, S Avisfortegnelsen til Overenskomsten af 19de Juni 1880 mellem Danmark og Frankrig. Tillæg IV, S. 7; Tillæg V, S. 21; Tillæg VI, S. 33; Tillæg VII, S. 51; Tillæg VIII, S. 92; Tillæg IX, S. 113; Tillæg X, S. 131: Tillæg XI, S Forandringer, S. 15, 60, 73, 139. De enkelte Tidender og Tidsskrifter. Aarhus Folkeblad, S Aarup Avis, S. 24, 38, 116. Adresseavis for Odense og Omegn, S. 88, 108. Afholds-Basunen, S Aftenbladet og Aftenbladets Søndagsnummer, S. 29. Aftenposten med Tillæg for Horsens og Skanderborg med Omegn, S Assens Ugeblad, S. 29, 73. Ballerup Avis, S Bekjendtgjørelser for fyenske Landboere, S Bornholms Dagblad, S. 29. Do. til Udlandet, S. 29. Brønderslev Avis, S Budstikken, S. 59. Børstidende, S. 50. Chemisk-teknisk Fag- og Handelstidende, S. 38, 59. Christianshavns og Amagerlands Dagblad, S. 112, 159. Dania med Ret til Præmiebillede, S Do uden Ret til Præmiebillede, S Danmark, S. 29, 104. Dannebrog, S. 64, 92. Dansk Folkeblad, S Dansk Folkeblad, S. 112,159. Dansk Folketidende, S Dansk Gjæstgiveritidende, S. 2, 162. Dansk Handels tidende, S 64. Dansk Husflidstidende, S. 159 Dansk kristelig Talsmand, S. 2. Dansk Ugeblad, S. 38, 76. Dansk Romanblad, S. 2. De gamle Stier, S. 16. Demmalætting, S. 96. Den danske Jordbruger, S Den frie Tanke, S Don gode Hyrde, S Den nye Budstikke, S. 138,149. Den radikale Ravn, S Den radikale Socialist, S Dyrevennen, nordisk illustreret Maanedsskrift, S. 6, 159. Ekko, S Faaborg Dagblad, S. 50. Familievennen, S Farmaceutisk Pag- og Handelstidende S. 38. Filantropisk Ugeblad S. 6. Flyvepostenl Vejle Amts upolitiske A\is og Avertissementstidende, S. 109, 159. Fyens Adresseavis, S For Hjemmet og Skolen, S. 32, 38. Fortuna, S Freden, S Frederikshavns Folkeblad, S Friskolebladet, S Fædrelandet, S. 2, 29, 108. Gjedved Budstikke, S Good Templaren, S. 6, 59. Hedelærken, illustreret Familieblad, S. 16, 29, 47, 64, 80. Heimdal, S. 32. Helsinge Avis, S Ilerregaardenes Adresseavis, S. 2. Herregaardenes Landbrugs- og Avertissementstidende, S. 24, 130. Hjorth og Thomsens Annoncetidende for Fyen, S Holstebro Folkeblad, S. 24. Hospitalstidende, S Husalfen, S Huslejlighedstidende, S. 76. Husmandstidende, S. 38, 47. Højres Arbejder- og Vælgerforenings Medlemsblad, S. 38. Hørsholms Avis eller N ordøstsjæ l lands Tidende, S Iflng, S Illustreret Folkeblad, S. 80. Illustreret Nyt fra alle Lande, S Illustreret Søndagsjournal, S. 2. Illustreret Ugeblad for Alle uden Roman, S. 6. Industritidende, S. 42. Kirken fra Staten, S. 24. Kirkens Ven, S Kjøbenhavns Amts Dagblad, S Kjøbenhavns Avis, S Kjøbenhavn og Omegn, S. 2. Kjøbenhavns Handelstidende, S. 64, 138. Kolding Adresseavis S. 6,

8 29, 109. Korsør Avis, S. 29. Kysten, S. 54. Landbotidende, S Landbrugsbladet, S 68- Landbrugs- og Avertissementsblad for større og mindre Avlsbrug, S Langelands Avis, S. 29. L Europe diplomatique, S. 10. Løgstør Avis samt Aars-Slet- og Han- Herreders Tidende, S. 24. Maanedsblad for Foreningen mod Lovbeskyttelse af Usædelighed, S. 59. Malertideude, S. 32. Mejeribladet S. 102, 109. Middelfart Folkeblad, S. 104, 162. Missionsvennen, S. 10. Morsø Folkeblad, S Nakskov Avis, S. 20, 29, 64. Nakskov Dagblad, S. 54, 59. Nibe Avis, S. 32, 149. Nordisk Gartnertidende med Tillæg S. 32. Nordisk Skaktidende, S. 10. Nyt Aftenblad, S. 29, 116. Nyt Aftenblads Søndagsnummer, S. 29. Nyt Landboblad S Odder Avis og Hads Herreds Avertissementstidende, S Odense Adresseavis, S. 88. Patent- og Industritidende, S Proletaren, S. 92, 162. Prøvenummer af Illustreret Familiejournal, S. 47. Randers Dagblad og Folketidende, S Bavnen med Tillæg, S. 32. Rigsdagstidenden, S Binge Ugeblad, S. 29, 112. Kingkjøbing Amts Avis, S. 24. Ringkjøbing Amts Folkeblad, S. 2. Roskilde Dagblad, S. 54, 59. Samsø Avis, Nyheds og Avertissementstidende, S Skandinavisk Frimærkejournal, S Skandinavisk Kellner-Forenings Ugeblad, S. 10, 102. Skandinavisk Nationalbibliothek, S Skive Folkeblad, S. 20. Skolebladet, S Sparekassetidende, S. 20. Struer Avis, S Svendborg Amtstidende, S. 112, 159. Svendborg Avis, Sydfyensk Tidende, S Svenska Foljetongbladet, S. 2. Sæby Folkeblad, S Søndagsbladet, S Sø- og Handelsretstidende, S. 29. Tagfat, S. 54, 162. Theaterbladet, S Thisted Amtstidende, S Tidsskrift for Biavl, S Tidsskrift for Fjerkræavl, S. 38. Tidsskrift for Postvæsen, S Tidsskrift for Kvinder i de tre nordiske Riger, S. 84. Til Gavn og Glæde, S Til Hjemmene, S Tilskueren, S Tusindkonstneren med Følgeblad, S, 162. Ugebladet, S. 6. Ugeskrift for Theater og Musik, S. 6. Undervejs, S Vamdrup Avis, S. 64. Ved Hjemmets Arne, S. 2, 80. Ved Hjemmets Arne med Tillæg, S. 20. Vejle Amts Folkeblad, S Vejviser for Fremmede i Kjøbenhavn, S. 20. Viborg Stiftstidende, S. 29. Vid Håmmets Hard, S. 2. Vor Tid, S. 29. Vort Landbrug, S Vægteren, S. 148, Østbornholms Avis, S. 29. Tilfælde, i hvilke det tillades Udgiveren af et ophørt Blad, at tilstille Abonnenterne Exemplarer af et andet Blad i den tilbagestaaende Del af Abonnementstiden, S. 2. Udenrigsbrevp-osttaxten. B reve. (Rettelser). Ny Side 6 indsættes, S. 17. Europa, S. 51, 163. Asien, S. 80, 160. Afrika, S. 3, 133. Amerika, S. 9, 47, 63, 116, 130, 133, 140, 149. Australien, S. 130, 160. Postanvisninger. Nye Sider 35 og 36 indsættes, S Pengebreve. Nye Sider 28 b og 28 c indsættes, S. 74. Europa (Spanien, Portugal), S. 74. Asien. Afrika (Azoriske Øer og Madeira, Capverdiske Øer, de portugisiske Kolonier, Canariske øer), S. 74. Amerika. Australien (Ny Caledonia), S Udenrigspakkep osttaxten. (Rettelser). Ny Taxt for 10 Punds Pakker til Udlandet fremsendes, S Belgien, S. 61, 63, 130. Frankrig, S. 61, 63. Grækenland, S. 98. Holland, S. 36, 47. Italien, S. 9, 39, 43, 90, 125. Luxemburg, S Norge, S. 85, 103. Portugal, S. 98, 101. Rusland, S. 51, 113. Schweiz, S. 61. Spanien, S. 98. Storbritannien og Irland, S. 55, 61, 63, 125, 134. Sverige, S. 23, 74. Tyrkiet, S Tydskland, S. 3, 43, 51, 90. Amerika, S Efterlysning. S. 3, 7, 10, 30, 48, 55, 61, 81, 99, 101, 106, 155. Fremlysning. S. 4, 7, 48, 52, 85, 93, 99, 106, 125, 142, 155.

9 j j B. Persouel. Kjøbenhavn. Postkontrollør N. C. Enevoldsen entlediges efter Ansøgning, S. 8. Et Postkontrollørembede paa 2,800 Kr. aarlig Lønning opslaaes ledigt, S. 11. Postkon- trollør med 2,400 Kr. aarlig Lønning P. G. H of f udnævnes til Postkontrollør med 2,800 Kr. aarlig Løn- ning, S. 25. Et Postkontrollørembede paa 2,400 Kr. aarlig Lønning opslaaas ledigt, S. 25. Postkontrollør med 2,000 Kr. aarlig Lønning A. Ph. Andresen ud- j nævnes til Postkontrollør med 2,400 Kr. aarlig Lønning, S. 52. Et Postkontrollørembede paa 2,000 Kr. aarlig Lønning opslaaes ledigt, S. 39. Postexpedient H. G. S. Mazar de la Garde udnævnes til Postkontrollør med 2,000 Kr. aarlig Lønning, S. 52. Postexpedient, Baron Gilldenerone meddeles Afsked paa Grund af Svagelighed, S Expedientpladser opslaaes ledige, S. 62. Som Expedienter ansættes: Kontorarbejder S. C. Keller, S. 8; Kontorarbejder C. E. Agerholm, S. 56; Kontorarbejder N. J. Th. Christensen, Postfuldmægtigene S. L. Larsen og Chi. Jiirgensen samt Sekondlejtenanterne A. P. S. 69; Postexpeditionens Distrikt, S. 89 Bjerringbro Postexpedition oprettes, S. 71; Stationsforvalter A. J. Beyer ansættes som Postexpeditør, S. 74; Postexpeditionens Distrikt, S Corinth Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 9. Esrom Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 111; Postexpeditrice Elisabeth Rasmussen afskediges, S. 113; Postexpedient ved de kjøbenhavnske Postkontorer H. P. A. Harmsen ansættes som Postexpedetør, S Gudhjem Postexpedition forandres til regnskabsførende, S Postepeditør Kofoed afskediges, S. 131; Postfuldmægtig A. N. G. Wolff ansættes som Postexpeditør, S Hals Postexpedition oprettes, S. 67; Postfuldmægtig J. M. Jørgensen ansættes som Postexpeditør, S. 69; Postexpeditionens Distrikt, S Holte Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 19. Humble Postexpedition oprettes, S. 123; Postfuldmægtig H. J. H. Toft ansættes som Postexpeditør, S Langaa Postexpedition oprettes, S. 71; Stationsinspektør C. C. E. P. Styrup ansættes som Postexpeditør, S. 74; Postexpeditionens Distrikt, S Lejre Postexpediton oprettes, S. 57; Stationsforstander Hans Jespersen Nielsen ansættes som Postexpeditør, S. 65; Postexpedionens Distrikt, S. 76. Nørre- Snede Postexpedition oprettes, S. 67; Postfuldmægtig Th. N. Heide ansættes som Postexpeditør, S, 69; Postexpeditionens Distrikt, S. 96. Otterup Postexpedition oprettes, S. 75; Stationsforvalter Fy en bo ansættes som Postexpeditør, S. 77; Postexpeditionens Distrikt, S. 96. Rødkjærsbro Postexpedition oprettes, S. 71; Stationsforvalter IC. L. B. Kiihle ansættes som Postexpeditør, S. 74; Postexpeditionens Distrikt, S Sindal Postexpedition oprettes, S. 67; Stationsforvalter J. C. Berg ansættes som Postexpeditør, S. 69; Postexpeditionens Distrikt, S Skjern Postexpedition oprettes, S. 67; Stationsforvalter C. J. L. v. Scheele ansættes som Postexpeditør, S. 69; Postexpeditionens Distrikt, S Svebelle Postexpedition forandres til regnskabsføreade, S. 57. Ulfborg Postexpedition oprettes, S. 67; Stationsforvalter L. H. Kofoed ansættes som Postexpeditør, S.69; Postexpeditionens Distrikt, S. 119, Vester-Skjerninge Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 123; Postexpeditør Jeppesen afskediges, S. 131; Postfuldmægtig S. Mikkelsen udnævnes til Postexpeditør, S Vinderup Postexpedition oprettes, Bøje og C. O. W. Graef, S. 81; Kontorarbejder Lauritzen, S Der oprettes en Indleveringspostexpedition paa Gammelholm, hvis Bestyrelse overdrages Postexpedient J. M. Specht, S. 83. En Kontorarbejderplads opslaaes ledig, S. 8. Som Kontorarbejder ansættes: Assistent ved de kjøbenhavnske Postkontorer Cand. polit. N. J. Th. Christensen, S. 65;, Postfuldmægtig J. F. V. Lauritzen, S. 81: Lieutenant,S. C. E. Sengeløv, S Extrabud Jørgen Frederiksen ansættes som Formand for Postbudene, S. 74. Postbudene B. Jensen Raad- vad og P. And ersen Sønderve stud entlediges efter Ansøgning, S. 8; Postbud H. Andersen afskediges efter Ansøgning, S. 21; Postbud B. M. Barckow afskediges, S Som Extrabude ansættes: Reservepostbud N. Christensen, S. 11; Reservepostbud F. W. Larsen, S. 18; Reservepostbud V. H. Rasmussen, S. 21; De hjemsendte Korporaler Carl Frederik Christensen og Georg V. E. Petersen samt Reservepostbudene Carl Ferdinand Nielsen og Hans Christian Jensen, S. 62; Reservepostbudene J. F. Budtz, J. Marius Christensen og Søren Hansen, S. 74, Reservepostbud Rasmus Carl Jørgen sen, S. 81; Reservepostbud L. E. Christoffersen, S j S. 67; Stationsforvalter J. C 1 au s en ansættes som Post- De faste Postkontorer og Postexpeditioner j expeditør, S. 69; Postexpeditionens Distrikt, S udenfor Kjøbenhavn. De bevægelige Postkontorer. Arden Postexpedition oprettes, S. 67; Stationsforvalter G. J. Vogelsang ansættes som Postexpeditør, pedient A. Knudsen entlediges efter Ansøgning, S. Postexpedient P. H. Kohi 1 doer, S. 52. Postex 110.

10 En Expedientplads opslaaes ledig, S Som Expedienter ansættes: Postfuldmægtigene C. H. B e rg, R. M.D ahl og N. P. S p a r re -N ie ls e n, S. 25; Postfuldmægtig F. S. J. H anson, S. 69; Postfuldmægtigene P. V. Th. E. F. J ø rg e n s e n og V ern er N ie lsen, S. 69; Postfuldmægtig J. C. B ruun, S Pakmester N ie ls P e te rs e n ansættes som Bud i Indenrigsministeriet, S Som Pakmestre ansættes: Reservepakmestrene O. V. E. G ra n tz a u, N. C. J a co b sen, Postbud C. J. C h riste n se n og Tjener M. J. A n d ersen, S. 33; Postbud i Holbæk A n d ers H ansen og Reservepakmester H ans P e te rs e n, S. 69; C arl S m ith, S P o s tk o n d u k tø re r. Postbud ved Nyborg Postkontor H ans A n d ersen ansættes som Reserve-Postkonduktør, S. 8. K o n g e lig U d n æ v n e lse tild e le s : Postbud P e t e r A n d re as B e rn s to rff A n d e r sen, S. 8. Postexpedient ved de kjøbenhavnske Postkontorer P. P. H onoré, S. 56. Postexpedient ved de bevægelige Postkontorer H ans C h r is tia n H ansen, S T itle r og O rd e n er. Entlediget Postbud ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede P. A n d e rsen S ø n d e rv e stu d benaades med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, S. 8. B re v s a m lin g sste d e r. Nyoprettede: Aarsballe, S. 61. Aastedbro, S. 77. Balling, S. 80. Bedsted, S. 43. Beldringe, S. 69. Bødstrup, S. 74. Egeby, S. 61. Filskov, S. 77, Frøslev, S. 84. Guldbjerg, S. 69. Gundestrup, S Haasum, S. 80. Heggum, S. 74. Hem, S 80. Herrestrup, S Hindborg, S. 80. Hurup, S. 43. Hvidbjerg, S. 43, 80. Hverring, S. 77. Højrup, S. 30. Hørdum, S. 43. Jullerup, S. 69. ICappendrup, S. 69. Krejbjerg, S. 80. Klovborg, S. 77. Langaa, S Lem, S. 80. Lime, S. 80. Lunde, S. 69. Lyngs, S. 43. Næssund estre Side, S. 43. Nørre-Utterup, S. 77. Oddense, S. 80. Oddesund nordre Side, S. 43. Pejrup, S. 30. Ravnholt, S. 80. Riis, S. 80. Rødding, S. 80. Sejrslev, S. 84. Sjørring, S. 43. Skamby, S. 69. Snedsted, S. 43. Snekkersten, S. 51. Starreklinte, S. 98. Stenløse, S. 21. Staa, S. 80. S. Draaby, S. 84. Tæbring, S. 84. Tødse, S. 84. Tørring, S. 77. Uhe, S. 77. Uglev, S. 43. Vedby, S 61. Vester-Hassing, S. 77. Vig, S Vorbasse, S. 80. Ydby, S. 43. O. Assels, S. 84. Brevsamlingssteder med forandret Eorbindelse: Ans, S. 98. Borris, S. 77. Ejby, S. 90. Faarevejle, S. 55. Femø, S. 33. Hadsten, S. 77. Hedehusene, S. 93. Humlum, S. 43. Hurup, S. 43, 51. Kragenæs. S. 33. Krarup, S. 39. Laurbjerg, S. 77. Lerbjerg, S. 77. Nybro, S. 61. Næssund vestre Side, S. 51. N.-Uttej rup, S. 98. Skjernbrogaard, S. 77, 131. Snertinge, S. 55. Staa, S Ulbølle, S. 30 Ulstrup, S. 77. Vesterborg, S. 33. Vesterhassing, S 103. Nedlagte: Flovlev, S. 43. Gammeldams Mølle, S. 90. Hassing, S. 43. Heltborg, S. 43. Kjøng, S. 84. Koldby, S. 43. Kragelund, S. 80. Krogsbølle, S. 69. Lumby, S. 69. Odby, S. 43. Otterup, S. 69. Skjoldborg, S. 43. Særslev, S. 69. Vester-Aaby, S. 30. Visby, S. 43. Ydby, S. 43. C. Porretuingsinateriel. (Inventarium og Be- Jcvisiter, Tryksager oq Protokoller sam t Bøger. De Postfunktionærer, som ønske at kjøbe en af det internationale Postbureau i Bern udarbejdet Samling af Bestemmelser om den indenlandske Postordning i forskjellige Foreningslande, maa indsende Anmeldelse derom, S. 37. Om Postfunktionærers Abonnement paa l Union Postale for 1883, S Om Subskription paa Samling af gjældende Bestemmelser for Postvæsenet indtil Slutningen af Aaret 1881 ; Exemplarer ville blive fremsendte, S D. Postforbindelserne og Postgangene. P o s tg a n g e n i O s tifte rn e. Jernbanerne: Kjøreplan for Ringe Faaborg Jernbanen, S. 27; ny Kjøreplan, S Ny Kjøreplan for de Lolland Falsterske Jernbaner, S. 31. Posterne ad Klampenborgbanen, S. 48, 53, 107, 131. Kjøreplan for den nordfyenske Jernbane, S. 75; ny Kjøreplan, S Ny Kjøreplan for sydfyenske Jernbane, S Ny Kjøreplan for Hillerød Grædsted Banen, S Postdampskibene. Private Dampskibe: Svendborg Rudkjøbing, S. 7. Kjøbenhavn Bornholm, S. 27, 53, 89, 140. Banholm Fejø Femø, S. 31. Rudkjøbing Nakskov, S. 13f>. Stationsposterne: Rudkjøbing Tranekjær, S. 7, 103. Frederiksborg Frederiksværk, S. 16. Frederiksborg Frederikssund, S. 16. Svendborg Faaborg; Kværndrup Faaborg; Assens Faaborg; Vester-

11 Skjerninge Svendborg, S. 27. Svinninge Mørkov, S Rønne Svaneke; Rønne H asle-allinge; Rønne Aakirkeby Nexø; Nybro Gudhjem, S. 58, 140. Præstø Kallehave, S Aarup' Bogense, S. 68. Kjøbenhavn Valby, S. 89. Ringsted Holbæk, S Postgangen i Jylland: Jernbanerne: Kjøreplan for Thisted Struer Banen, S 39. Ny Kjøreplan for Vemb Lemvig Banen, S Stationsposterne: Horsens Silkeborg, S. 7. Viborg Gjedsted, S. 39. Thisted Struer; Kolby Vestervig; Nykjøbing Jylland Karby Hurup, S. 42. Hurup-Vestervig, S. 42, 63. Vestervig Ydby, S. 42. Horsens Nørre-Snede, S. 75. Thisted Skive, S. 84. Aalborg Hals, S. 89. Vejle Uldum, S Sporvognsbilletsystemet indføres paa Buterne A alborg-frederikshavn og Aalborg Thisted, S Postforbindelserne med Kolonierne og Bilandene. Fartplan for 1882 for Postforbindelsen mellem Kjøbenhavn Færøerne og Island, S. 7. Do. for 1883, S Kjøbenhavn Grønland, S. 23. Postforbindelserne med Udlandet. Danmark-Norge, S. 28, 58, 135, 150. Nykjøbing paa Falster Bostock, S. 28. Frederikshavn Gøteborg, S Maanedlig Oversigt over Postdampskibsforbindelserne fra Europa til de andre Verdensdele: Februar, S. 7; Marts, S. 16; April, S. 31; Maj, S. 48; Juni, S. 58; Juli, S. 79; August, S. 92; September, S. 103; Oktober November, S. 125; December, S E. Budget, Bogholderi og Kassevæseu. Postvæseuets Budget for fremsendes, S. 65. Tilbagebetaling af Avispenge, S. 2, 42, 116, 149. Hvilke Beløb, der bliver at føre til Indtægt i Porto for Kolding Avis, S. 162 (jfr. Rettelse i Offlc. Medd. for 1883 Nr. 1). F. Statistik. Statistik over ankommendé Stations-Brevforsendelser for April Fjerdingaar 1882 affattes for Dagene fra den 12te til den 18de April, S. 25. Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finantsaaret fremsendes, S. 36. <j. Extrapostvæsen. Nedlæggelse af Extrapoststationen i Kværndrup, S. 41,

12 I N D E N R I G S M I N I S T E R I E T. OfflCIELIE MEDDELELSER FRA OVERBESTYRELSEN FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET. Nr. 1. D en 17. Januar Indhold. Om uanbringelige Postanvisninger fra Nordamerika. Avisfortegnelsen, Udenrigs-Brevposttaxten,, / Udenrigs-Pakkeposttaxten, Efterlysning, Fremlysning. 1 B il. I Forbindelse med Offic. Medd. Nr. 7/isso II, angaaende Udvexlingen af Postanvisninger med Nordamerika, meddeles herved til fremtidig Iagttagelse, at Postanvisninger fra Nordamerika, der paa Grund af mangelfuld eller ufuldstændig Adresse ikke kunne anbringes, uopholdelig skulle tilbagesendes direkte til Postam tet i Cøln I med Angivelse saavidt m uligt i det tydske eller franske Sprog af Grunden til, at Udbetalingen ikke har kunnet finde Sted. (P. J )

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, .

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, . Eorkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Yerdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. Y. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter.

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Register til Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Post- og Telegrafvæsenet henlægges fra F inansministeriet

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 187o. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Indførelse af Kr onemøntsy stemet. Om

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 1874. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. P o s t- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1913 Indhold

Fra Lovtidende A. 1913 Indhold Fra Lovtidende A. 1913 Indhold 1913 Side 15 April Bekendtgørelse angaaende Mærkning af Motorkøretøjer... 1 11 Juni Bekendtgørelse om Kørsel med Motorkøretøjer... 1 16 Juni Bekendtgørelse om Hærens Kørsel

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere