Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO"

Transkript

1 JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel. Lånekontoen administreres af DMI bestyrelse. Lån ydes således: Størrelse: Bestyrelse fastsætter i hvert enkelt tilfælde maksimumbeløbet. Tilbagebetaling: Normalt inden for et år, idet bestyrelse dog ved større lån kan fravige denne bestemmelse. Afdragene skal indbetales månedsvis senest den 5. i hver måned til, Postboks 2521, 2100 København Ø. Ansøgning om lån udfærdiges på særligt skema, der rekvireres ved DMI sekretariat, Postboks 2521, 2100 København Ø. Ved meddelelsen om bevilget lån tilsendes tillige lånekontrakt in duplo, hvoraf originaleksemplaret returneres til DMI sekretariat underskrevet af foreningens formand og kasserer. Med lånekontrakten skal medfølge faktura/regning over det indkøbte. Ved indkøb af våben skal våbennummer, fabrikat og type fremgå af lånekontrakten. Bevilget lån vil af DMI normalt blive udbetalt til leverandøren. Når tilbagebetaling af lånet har fundet sted, tilbagesendes originaleksemplar af lånekontrakten til idrætsforeningen. Ved udstedelse af lån til indkøb af våben påtager DMI sig intet ansvar med hensyn til våbentilladelse og registrering af våben. 401

2 DMI BST APR 2009 (BLANK) 402

3 JUN 2010 DMI BST Idrætsforening, den Adresse L Å N E A N S Ø G N I N G Ovennævnte idrætsforening ansøger hermed om et rentefrit lån til indkøb af følgende idrætsmateriel: Indkøbet beløber sig ialt til kr. på måneder., der ønskes tilbagebetalt over en periode Idrætsforeningen erklærer sig indforstået med overholdelse af de i Bestemmelser for s lånekonto fastsatte lånebetingelser. formand/bestyrelsesmedlem Postboks 2521, 2100 Kbh. Ø. Nr Tilbagesendes af, der kan oplyse, at det ansøgte lån kan bevilges fra med kr.,der afdrages over måneder med kr. pr. måned. Forinden lånet kan komme til udbetaling, skal originaleksemplaret af vedlagte lånekontrakt bilagt leverandørens faktura/regning fremsendes til Nærværende ansøgningsskema kan rekvireres ved forbundets sekretarat Postboks København Ø. 403

4 DMI BST APR 2009 (BLANK) 404

5 JUN 2010 STATUTTER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS PROJEKTKONTO DMI BST 1. (DMI) PROJEKTKONTO har til formål at yde tilskud til DMI aktiviteter/idrætsprojekter indsendt af DMI idrætsgrene eller af DMI idrætsforeninger, jf DMI love. 2. Tildeling af midler fra projektkontoen skal primært komme breddeidrætten til gode. Der kan eksempelvis være tale om efternævnte projekter: Familie og børneidrætsarrangementer for pårørende, fremme af nye idrætsgrene, udvalgsarbejde til generel fremme af breddeidrætten, udvikling af bestemte idrætsgrene gennem stævner, træningssamlinger, kurser, mv., fremme aktiviteter, der kan stimulere til, og øge trivsel og sundhed. 3. Idrætsgren/foreninger, der ønsker andel i projektkontoens midler, skal til DMI indsende en fuldstændig økonomisk og teknisk beskrivelse af projektet, idet evt. nødvendige tilladelser fra militære eller civile myndigheder skal medsendes. Idrætsforeningens seneste årsregnskab skal vedlægges. Et projekts samlede finansiering skal oplyses, idet DMI normalt forudsætter en selvfinansiering fra idrætsforeningens side på ca. 50%. Idrætsforeningens egen arbejdskraft kan normalt ikke medregnes i selvfinansieringen. Såfremt en idrætsforening ikke kan overkomme den forlangte selvfinansiering, kan der blive tale om ydelse af et lån, der ydes efter de for DMI LÅNE KONTO fastsatte bestemmelser, jf. DMI love og bst. mv. DMI bestyrelse behandler de indsendte projektforslag og giver meddelelse om resultatet heraf. De for et kalenderår imødekomne projektforslag skal normalt være endelig gennemført og de tildelte midler udnyttet inden udgangen af april det efterfølgende år. Modtagere af midler fra projektkontoen skal indsende faktura/regning til betaling ved leverandør, eller kvitteret regning. 405

6 DMI BST 4. DMI bestyrelse bestemmer til enhver tid over anvendelsen af det på projektkontoen Indestående beløb. Kontoens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse på en hensigtsmæssig måde (obligationer eller lignende). Der føres for DMI PROJEKTKONTO et særligt regnskab, som forelægges repræsentantskabet sammen med forbundets årsregnskab. 5. Disse bestemmelser for DMI PROJEKTKONTO er godkendt af DMI bestyrelse den 22 FEB 1980 og træder i kraft umiddelbart. Ændret på bestyrelsesmøde den 17 FEB 1995 Ændret på bestyrelsesmøde den 17 FEB 1996 Ændret på bestyrelsesmøde den 3 MAR 2000 Ændret på bestyrelsesmøde den 16 SEP 2000 Ændret på bestyrelsesmøde den 05 DEC 2005 Ændret på bestyrelsesmøde den 15 MAJ 2009 Ændret på bestyrelsesmøde den

7 DMI BST SKEMA TIL ANSØGNING OM MIDLER FRA DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS PROJEKTKONTO Dette skema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om midler fra Dansk Militært Idrætsforbunds Projektkonto. Det er vigtigt for den videre sagsbehandling, at skemaet udfyldes korrekt og detaljeret. Alle punkter og spørgsmål skal besvares. Foreningen kopierer skemaet, udfylder som anført og fremsender det til DMI sekretariat pr. mail evt. som post. Postboks København Ø Det tilstræbes, at ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse på sekretariatet. Bestyrelsen kan træffe endelig beslutning eller søge yderligere oplysninger om projektet. Midler kan ikke påregnes eller disponeres, før bestyrelsen har truffet en endelig beslutning. Endelig beslutning meddeles altid skriftligt. Forud for ansøgningen er det vigtigt, at ansøgeren (forening el. DMI idrætsgren) gør sig bekendt med DMI reglementets kapitel 4, Statutter for DMI Projektkonto. Heraf fremgår nogle overordnede retningslinjer for tildeling af midler. Der er tale om retningslinjer, og den til enhver tid siddende bestyrelse kan frit prioritere anvendelsen af projektkontoens midler. En væsentlig overordnet betragtning er dog, at projektkontoen primært skal komme breddeidrætten til gode. Det er ligeledes væsentligt at forstå, at der skal være tale om et egentligt projekt. Et projekt er kendetegnet ved, at det iværksætter noget nyt eller udvikler noget eksisterende. Et projekt er typisk begrænset i tid. Der er således ikke tale om finansiering af tilbagevendende begivenheder, og ej heller aktiviteter der normalt fremgår af foreningens aktivitetsprogram. Såfremt der ansøges om tilskud til materielanskaffelse, skal det meget tydeligt fremgå, i hvilken forbindelse materiellet skal anvendes. For at komme i betragtning skal disse aktiviteter normalt kunne betragtes som projekter. 407

8 DMI BST Generelle oplysninger Dato (Foreningens tekst) Navn og adresse på foreningen (Foreningens tekst) der ansøger om tilskud. Navn og adresse på foreningens kontaktperson samt kon (Foreningens tekst) taktoplysninger (tlf., mobil, e mail, FIIN adresse). Projektbeskrivelse Her gives en kortfattet og overordnet beskrivelse af projektet. (foreningens tekst) Projektets tidsmæssige forløb Her beskrives det tidsmæssige forløb. Følgende spørgsmål skal som minimum besvares: Hvornår påtænkes projektet iværksat? Hvornår forventes projektet afsluttet? (foreningens tekst) Projektets nuværende status Her beskrives projektets øjeblikkelig status. Følgende spørgsmål skal som minimum besvares: Er projektets gennemførelse afhængig af tilskud fra DMI? Er der allerede indgået bindende aftaler med henblik på gennemførelse af projektet? Er projektet allerede gennemført? (foreningens tekst) Aktiviteter relateret til projektet Hvilke aktiviteter påtænkes gennemført som konsekvens af projektets gennemførelse? Aktiviteterne beskrives indenfor følgende områder: målgruppe, forventet antal deltagere, tilbagevendende aktiviteter eller enkeltstående arrangement? Er der tale om ny aktivitet eller udbygning af allerede eksisterende aktivitet? (foreningens tekst) 408

9 DMI BST Projektets finansiering Projektets samlede udgifter (skriv beløb) (De totale omkostninger forbundet med projektets gennemførelse) Egen betaling (foreningens andel) (skriv beløb) (Den andel af projektet som finansieres af foreningens egne midler. Bemærk DMI reglement kap. 4, Statutter for DMI Projektkonto vedr. selvfinansiering) Øvrige tilskud (skriv beløb) (Andre tilskud som indgår i projektets finansiering. Eksempelvis sponsorater, tilskud fra andre myndigheder eller brugerfinansiering. Hvert enkelt af øvrige tilskud udspecificeres) Beløb der ansøges om fra DMI projektkonto (skriv beløb) (Her anføres det præcise beløb, der ansøges om fra DMI projektkonto) Øvrige bemærkninger til projektets finansiering. (foreningens tekst) Såfremt projektet ikke kommer i betragtning til DMI projektkonto, er foreningen så interesseret i, at mulighederne for at optage et DMI lån (på det ansøgte beløb) undersøges? Ja eller nej Begrundelse for ansøgning Her beskrives hvorfor denne ansøgning er nødvendig for projektets gennemførelse. Som minimum skal projektets økonomi i forhold til foreningens generelle økonomiske situation beskrives. (foreningens tekst) 409

10 DMI BST Ansøgning skal fremsendes med følgende bilag: Foreningens seneste årsregnskab. Kopi af tilbud fra leverandør (evt. faktura/regning). Evt. separat projektbeskrivelse. Kopi af tilsagn om tilskud fra øvrige bidragsydere (øvrige tilskud). 410

11 DMI BST FUNDATS for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS PRÆMIEFOND 1. Fondets navn er: DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS PRÆMIEFOND. Dets hjemsted er (DMI) domicil. Præmiefondet er grundlagt den 31. december på dagen for Dansk Terrænsports Forbund`s nedlæggelse. 2. Fondets formål er at yde tilskud til præmier i forbindelse med Forsvarets mesterskaber i terrænsport. 3. Grundlaget for fondets formue er den i forbindelse med salg af terrænsportsmærkets opsparede formue pr. 31. december Formuen vil kunne forøges ved modtagelse af tilskud eller gaver, som fondets bestyrelse mener at kunne modtage, samt ved opsparing af indvundne renter. Fondets formue skal anbringes efter reglerne for umyndiges midler. Til opfyldelse af fondets formål kan disponeres over renteafkastningen af fondets formue, samt i særlige tilfælde formuen efter fondsbestyrelsens bestemmelse. 4. Pengebeløb skænket til fonden til løsningen af særlige opgaver af fondets bestyrelse efter givernes nærmere bestemmelse. 5. Fondets bestyrelse består af DMI bestyrelse. Fondet tegnes af DMI kasserer. 6. Fondets bestyrelse afholder møde mindst een gang årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden, eller når 2 udvalgsmedlemmer i forening fremsætter ønske herom. Møderne kan være sammenfaldende med DMI bestyrelsesmøder. Der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede, herunder særlig trufne beslutninger. 411

12 DMI BST 7. Fondets regnskabsår er kalenderåret. Fondets regnskaber revideres af DMI revisorer. Fondets regnskab indgår i DMI regnskab og forelægges på DMI ordinære repræsentantskabsmøde. 8. Såfremt Forsvarets mesterskaber ophører at eksistere, overgår fondets midler til DMI, der anvender de årlige renter til præmier ved afviklingen af danmarksmesterskabet i feltsport. Ophører DMI at bestå, træffer DMI repræsentantskab bestemmelse om den fremtidige anvendelse af fondets midler. Vedtaget af Dansk Terrainsport Forbunds råd den 10 MAJ 1980 til ikrafttræden den 1 JAN

13 DMI BST KONTINGENTINDEHOLDELSE Side 412: Lønrapporteringsskema IX A med FORKLARING (side 410). Side 413: Lønrapporteringsskema IX med FORKLARING (side 410). 1. DMI idrætsforeninger (IF) har mulighed for at få kontingentet indeholdt månedligt i det enkelte medlems løn, dog kun for tjenstgørende personel. Kontingentindeholdelsen foretages af Forsvarsministeriet (FMN), Regnskabssekretariatet, som tilsender DMI det samlede kontingentbeløb for alle IF, hvorefter IF ud fra medlemstal og kontingentstørrelse månedligt modtager deres part af det indeholdte beløb fra DMI. IF bestemmer selv, om de vil udnytte dette tilbud, men DMI skal anbefale anvendelsen af denne praktiske mulighed. IF, som ikke anvender FMN lønindeholdelse, henvises til etablering af eget system, dvs. indbetaling direkte til IF (giro eller andet system). Det fremhæves, at en gang indmeldte medlemmer forbliver i systemet uanset ændring af tjenestested eller ændret lønsystem, undtagen ved pensionring/afskedigelse/ansættelse på rådighedskontrakt, på hvilket tidspunkt medlemmerne automatisk udgår af FMN indeholdelsessystem, hvorfor indbetaling af kontingent må foretages direkte til IF. 2. FMN indeholdelse baserer sig på LØNRAPPORTERINGSSKEMA IX A (Kontingentindeholdelse), jf. side 411, som IF indsender til DMI, der vidererapporterer til FMN. Skema IX A udfyldes som beskrevet på side 410 af den enkelte IF. For søværnets vedkommende foregår rapporteringen centralt for de 4 idrætsforeninger. For at adskille og identificere IF er disse tildelt et rapporteringsnummer, benævnt KREKO (KREditeringsKOnto). Udmeldelse af indeholdelsessystemet finder sted ved brug af SKEMA IX, jf. side FMN tilsender månedligt DMI en LØNDELSLISTE VEDRØRENDE LØNKO DE 8680 KONTINGENT DMI, hvorpå alle DMI medlemmer er opført. Løndelslisten opdeles af DMI, som tilsender IF deres respektive fortegnelse over medlemmerne. Af løndelslisten kan læses, hvor IF medlemmerne er tjenstgørende, idet ændring af tjenestested ikke automatisk medfører ændring af IF tilhørsforhold. Tilhørsforholdet kan kun ændres ved indsendelse af SKEMA IX A. IF skal således efter aftale med det enkelte medlem sørge for ændringer, i modsat fald forbliver et medlem stående i den hidtidige IF. Det enkelte DMI medlem kan kun få indeholdt sit kontingent i een IF via KREKO systemet, hvorfor medlemskab af andre IF kontingentmæssigt må aftales lokalt. 413

14 DMI BST Af løndelslisten kan læses størrelsen af det indeholdte kontingent. Da flere IF har samme kontingent, anbefaler DMI, at der anvendes et ørebeløb i kontingent svarende til IF KREKO nummer, hvorved det enkelte medlems tilhørsforhold kan erkendes. IF opfordres til at gennemgå løndelslisten hver måned, så evt. fejl i tilhørsforholdet rettes. Indrapporterede medlemsrettelser medfører, at udmelding i forhold til den hidtidige IF automatisk finder sted, dvs. at hidtidig IF ikke skal foretage sig noget over for DMI. FORKLARING til SKEMA IX A Rubrik 1: Efter Lokalafdeling anføres IF navn (forkortet). Efter Rapporteringsnr. anføres IF KREKO nummer. Rubrik 2: Indsenderens underskrift. Under denne skrives navnet med blokbogstaver. Rubrik 3: Forbeholdt FMN. Rubrik 4: Navn (efternavn og fornavne) og personnummer på den/de person/er, der ønskes foretaget ændringer for (indmeldelse og/eller kontingentændringer). Rubrik 5: IF kontingentstørrelse (den skal kun skrives én gang på hver blanket). Såfremt IF anvender forskellige kontingentstørrelser, skal der anvendes en ny blanket for hver kontingentstørrelse, der indberettes om. Kolonne 33 er kronebeløbet. Kolonne 36 er ørebeløbet, hvor IF KREKO nummer anbefales anvendt. Rubrik 6: IF KREKO nummer. Er det mindre end 10, skal første ciffer være et 0. Det skal kun skrives én gang på hver blanket. Ønskes kontingentstørrelsen ændret for alle medlemmer i IF, indsendes skrivelse (ej skema IX A) herom til DMI med angivelse af KREKO nummer samt hidtidig og fremtidig kontingentstørrelse. Hvis foreningen har flere kontingentstørrelser kontakt da DMI pr. telefon før fremsendelse af skrivelsen. FORKLARING til SKEMA IX Rubrik 13: Som ved skema IX A. Rubrik 4: CPR. NR. (med bindestreg ved 9) Rubrik 1619: Dato/måned for indsendelse Rubrik 2022: Forbeholdt FMN Rubrik 2328: Dato for udmeldelsestidspunkt. Rubrik 29, 32 Forbeholdt FMN Til sidst: Kontroller endnu en gang, at personnummeret er det rigtige. 414

15 DMI BST Postboks København Ø. Tlf Fax

16 DMI BST FORSVARET EDBLØN LØNRAPPORTERINGSSKEMA IX A (kontingentindeholdelse) 1 Dansk militært Idrætsforbund Lokalafdeling 2 Underskrift 3 Forbeh. FMN Rapport nr. 4 Navn Personnummer Indsendes til: Tlf Postboks 2521, 2100 København Ø 416

17 DMI BST FORSVARETS EDBLØN LØNRAPPORTERINGSSKEMA IX (Kontingentindeholdelse) Underskrift 3. Forbeholdt FMN Rapport nr. AFGANG AF KONTINGENT Personnummer Dag Md. Kortart type Ikrafttrædelsesdato Lønkode Dg. Md. År

18 DMI BST Idrætsforening: Adresse: AFREGNING AF AFHOLDTE UDGIFTER TIL BEFORDRING FOR DELTAGELSE VED DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN / 20 Offentlige transportmidler (jernbane 2. kl. bilag vedlagt) Brug af privat køretøj: km á kr. Kr. Kr. Færgebillet/ter/brobizz (bilag vedlagt), Kr. (Udgifter til anvendelse af eget køretøj må ikke overstige beløbet til offentlige transportmidler, jf. bilag 1) Antal person/er: Flytransport (Skal forinden være godkendt af forbundet) (bilag vedlagt)) Kr. Kr.========= Beløbet ønskes fremsendt pr. giro: Beløbet ønskes fremsendt pr. check: nr.: Den / 20 Underskrift INDSENDES TIL SEKRETARIATET INDEN UDGANGEN AF APR MÅNED 418

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere