Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke"

Transkript

1 Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder. Kirkeafdelingen udgør godt 70 % af departementets ansatte og ligestillingsafdelingen omkring 30 %. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har et fælles personalekontor, som varetager opgaver i forhold til begge afdelinger i departementet og en fælles ligestillingspolitik på personaleområdet. De 2 afdelingers ressortområder er meget forskelligartede. Kirkeafdelingen varetager understøttelsen af folkekirken ved at sikre rammer og vilkår, der fremmer kirkens liv og vækst. Kirkeafdelingens væsentligste opgave er at forvalte statens økonomiske og strukturelle understøttelse af folkekirken. Afdelingen administrerer bevillingerne til folkekirken på finansloven og har ansvaret for administration og udvikling af love og regler for folkekirkens økonomi, styrelse og personale. Endelig varetager afdelingen fortsat konkret sagsbehandling på en række folkekirkelige områder, men disse opgaver bliver i stigende grad henlagt til folkekirkelige myndigheder. Kirkeafdelingens arbejde med ligestilling inden for ressortområdet er blandt andet rettet mod rekrutteringsprocessen i forhold til ansættelse af personale i folkekirken. Ligestillingsafdelingen betjener ministeren i forhold til den koordinerende rolle af regeringens ligestillingspolitik og arbejder med at fremme ligestilling, så kvinder og mænd har reelt lige muligheder for at leve deres liv og deltage i samfundet. Ligestillingsafdelingen er ressortansvarlig for ligestillingsloven, overvågning og vejledning om kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg, indsamling og bearbejdning af ligestillingsredegørelserne fra stat, regioner og kommuner samt andre opgaver. Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder løbende med ligestilling i al planlægning og forvaltning indenfor ressortområdet. Ligestillingsafdelingen har grundet sit ressortområde fokus på ligestilling i alle afdelingens aktiviteter og andre initiativer. 1. Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet 1.1. Politikker på personaleområdet Ministeriet for Ligestilling og Kirke har en ligestillingspolitik på personaleområdet. Formålet med ligestillingspolitikken er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i ministeriet. Departementet ønsker, at kvinder og mænd har lige vilkår på arbejdspladsen, og at der ikke sker forskelsbehandling. Dette gælder såvel direkte som indirekte forskelsbehandling. Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder med ligestillingsvurdering og har som ligestillingspolitisk målsætning, at ligestilling integreres i ministeriets arbejde med mangfoldighed i rekruttering og 1

2 arbejdstilrettelæggelse. Det er en del af den danske lovgivning at lige arbejde lønnes lige. Derfor arbejder departementet for, at kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde og for arbejde af samme værdi. Hvert år efter den årlige lønforhandling laves en kønsopdelt lønstatistik, hvor fordelingen af lønforbedringerne opgøres. Statistikken forelægges ledelsen og Samarbejdsudvalget. Ligeledes skal kvinder og mænd have lige adgang til ledelsesposter, kompetenceudviklingskurser, barselsorlov mv. Departementet tilstræber, at der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd, der deltager i før-leder- og projektlederkurser Handlinger på personaleområdet Rekruttering af personale Ved stillingsannoncer sikrer departementet, at de er skrevet, så de henvender sig til begge køn. Derudover lægges der vægt på at opfordre til, at alle kvalificerede personer ansøger på de stillinger, der opslås - uanset alder, køn, etnisk baggrund mv. Ansættelsessamtalen gennemføres på en kønsneutral måde. Der kan ved rekruttering indgå hensyn til den overordnede kønsmæssige balance af medarbejderstaben. Hovedvægten lægges på den enkeltes kvalifikationer og personlige egenskaber. Departementet ønsker en bredt sammensat medarbejdergruppe, der også besidder andre kompetencer end de nødvendige faglige kompetencer, og som afspejler det omgivende samfunds mangfoldighed. Kønsopdelte data i forbindelse med løn og tildeling af tillæg Som opfølgning på departementets nye personalepolitik vil der fremadrettet hvert år efter den årlige lønforhandling blive udarbejdet en kønsopdelt lønstatistik, hvor fordelingen af lønforbedringerne opgøres. Statistikken forelægges ledelsen og Samarbejdsudvalget Interne evalueringer og medarbejdertilfredshedsundersøgelser Departementet inddrager løbende kønsaspektet i forbindelse med undersøgelser af arbejdsforhold og tilfredshedsmålinger, hvor medarbejderne blandt andet kan gøre ledelsen opmærksom på problemer, hvis de eksempelvis bliver udsat for forskelsbehandling, chikane mv. Det er desuden fastslået i personalepolitikken, at medarbejderne herudover altid kan henvende sig til personalechefen. Det er fast procedure at inddrage kønsaspektet, når der udarbejdes lederevalueringer og APV En gang årligt er ligestilling et særligt tema på et samarbejdsudvalgsmøde, hvor der gøres status for departementets arbejde med ligestilling Resultater på personaleområdet Det er ministeriets vurdering, at vi med de ligestillingspolitiske målsætninger og handlinger på personaleområdet opnår mere ligestilling, end vi ville have gjort foruden disse. Desuden forventer ministeriet følgende resultater: 2

3 at ligestillingsindsatsen medfører et bedre arbejdsmiljø og at flest mulige talenter bringes i spil på arbejdspladsen. Vedrørende kønssammensætningen i ministeriet I departementet er der en nogenlunde ligelig kønsmæssig fordeling på ledelses- og specialistposter. For de øvrige grupper er der en overvægt af kvinder. Det fremgår af tabellen nedenfor, som viser kønssammensætningen for ledere og personale opgjort i juni måned Ledere: Departementet Kirke og M K Total Mpct. Kpct. Mpct.stat. Kpct.stat Ligestilling Niveau 1 - Topchefer (lønramme 39-42) Niveau 2 - Chefer (lønramme 37-38) Niveau 3 - Ledere og specialister (lønramme 35-36) i alt Personale: Stilling M K Total Mpct. Kpct. Jurister/økonomer Magistre Tjenestemænd Kontorfunktionærer Øvrige under årsværk total i alt Status over ligestillingsindsatsen på ministeriets fagområder/kerneydelser 2.1. Politikker på fagområder/kerneydelser Ligestillingsafdelingen arbejder overordnet for at fremme ligestilling og modvirke forskelsbehandling mellem kvinder og mænd. Visionen for ligestillingsarbejdet er, at ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, og barrierer skal nedbrydes, så kvinder og mænd har reel indflydelse på og lige mulighed for at påvirke deres eget liv og deltage i samfundet. Ligestillingsafdelingens overordnede politiske målsætninger og indsatser fremgår af ligestillingsministerens perspektiv- og handlingsplan, der udarbejdes hvert år og afgives til Folketinget. Ligestillingsafdelingens ligestillingspolitiske målsætninger har de seneste år været koncentreret omkring fire overordnede indsatsområder: 3

4 Temabaseret ligestilling Kvinder og mænd skal have reelt lige muligheder for at udfolde deres potentialer og for at udvikle sig i alle sammenhænge. Derfor skal barrierer nedbrydes og ligestilling fremmes på de specifikke områder, hvor der er forskelle på kønnenes muligheder og vilkår. Ministeriet har sat fokus på lige muligheder i forhold til uddannelse, arbejde, familie og sundhed. Ligestilling i det offentlige Kønsligestilling skal tænkes med ind i den offentlige planlægning og forvaltning, hvor det er relevant. I 2013 lancerede regeringen en strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, hvor der sættes særligt fokus på kerneydelserne og de borgernære serviceydelser. Målet med strategien er at bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse, bedre kvalitet, større mangfoldighed og fremme af ligestilling. Ligestilling som basal ret Ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, og alle skal have ret til at bestemme over deres egen krop og eget liv. Ministeriet har sat fokus på bekæmpelse af vold, tvang, menneskehandel og social kontrol. Ligestilling i et globalt perspektiv Danmark har en særlig forpligtelse til at arbejde for at sikre kvinders og mænds rettigheder globalt og gå forrest i kampen for fremskridt på ligestillingsområdet. Det betyder forsat deltagelse i internationalt samarbejde i regi af såvel EU, Nordisk Ministerråd og deltagelse i FN s Kvindekommissions samling. Kirkeafdelingens arbejde har siden sidste ligestillingsredegørelse været koncentreret om følgende overordnede målsætninger: at folkekirken i forbindelse med rekruttering af ansatte henvender sig både til mænd og kvinder, så begge køn tiltrækkes ligeligt til folkekirken. at der skal arbejdes for en ligelig kønsfordeling blandt ansatte på det folkekirkelige område, og en ligelig kønsfordeling blandt præster skal sikres, så der skal arbejdes for, at præstegerningen er attraktiv for både kvinder og mænd. at der fortsat arbejdes for en lige kønsfordeling blandt provster 2.2. Handlinger på fagområder/kerneydelser Ligestillingsafdelingen har haft en række aktiviteter inden for de 4 overordnede indsatsområder, der alle har understøttet den overordnede vision om at fremme ligestilling og modvirke forskelsbehandling mellem kvinder og mænd, piger og drenge. Indenfor temabaseret ligestilling er der bl.a. gennemført/igangsat følgende: Pulje til fremme af ligestilling med fokus på køn og uddannelse. Pulje til ligestillingsvurdering af borgerettede serviceydelser. Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner. Ny lovgivning i december 2012, der skal sikre flere kvinder i ledelse og bestyrelser, og hjemmeside til fremme af indsatsen for flere kvinder i ledelse. 4

5 Indenfor ligestilling i det offentlige blev i 2013 bl.a. lanceret en national strategi, der blandt andet omfattede følgende: Udvikling af en vejledning om ligestillingsvurdering af lovforslag. Screening af regeringens lovprogram med hensyn til ligestillingsvurdering. Tilbud om konsulentbistand til ministerierne om ligestillingsvurdering af lovforslag. Tværnordisk kortlægning af arbejdet med ligestillingsvurdering i stat og kommuner. Hjemmeside med værktøjer om ligestillingsvurdering i det offentlige Forenkling og fornyelse af ligestillingsredegørelserne. Indenfor ligestilling som basal ret blev der i 2013 bl.a. gennemført/igangsat følgende: Kampagnen White Ribbon Danmark, om mænds nej til mænds vold mod kvinder. På finansloven for 2014 er der afsat 36 mio. kr. til en ny handlingsplan mod vold i familien i nære relationer Rettighedskampagnen med oplysning til nydanske kvinder og mænd om ligestilling og rettigheder Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen med særlig fokus på menneskehandel. Styrket indsats i forhold til ofre for menneskehandel, blandt andet udvidelse af reintegrationsperioden fra 3 til 6 måneder og udvidelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage, samt styrket tillidsskabende indsats. Indenfor ligestilling i et globalt perspektiv blev i 2013 bl.a. gennemført/igangsat følgende: Tværnordisk konference om fremtidens ligestillingspolitik Deltagelse i FN s Kvindekommissions samling. Kirkeafdelingen arbejder fortsat for at fremme en lige kønsfordeling blandt provster. Der er blandt andet gennemført følgende: Stillingsopslag for provstestillinger er revideret i henhold til målsætningen om, at provstestillinger skal være attraktive for både mænd og kvinder. Provsteuddannelsen (som provster modtager efter de har fået stillingen) er revideret så den i højere grad tilgodeser både kvinder og mænds behov for uddannelse for at føle sig rustet til at varetage provstestillingen. I forbindelse med Lov om ændring af lov om ansættelse i stilling i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi, blev der foretaget en ligestillingsvurdering i betænkning om Provstestillingen og provstiets funktion. Vedtagelsen af loven betød øget fokus på provstens ledelsesmæssige opgaver, fremfor de mere tekniske opgaver. Sidstnævnte opgaver havde ligestillingsvurderingen vist sig, at afholde kvinder fra at søge provstestillingen. 5

6 2.3. Resultater på fagområder/kerneydelser Ligestillingsafdelingens aktiviteter har på flere områder bestået i, at der er igangsat konkrete aktiviteter og projekter, herunder oplysnings- og kampagneaktiviteter, som kan bidrage til holdningsændringer og til at nedbryde mulige barrierer inden for de områder i samfundet, hvor der fortsat forekommer kønsskævheder eller uligestilling mellem kønnene. Det gælder fx ligestilling i forhold til mænd og kvinders brug af borgerrettede serviceydelser, det kønsopdelte arbejdsmarked, og uddannelsesvalg, vold i nære relationer m.m. Derudover er der gennemført egentlig lovgivning, som forpligter de 1100 største private og alle statslige virksomheder til at opstille måltal for kønsfordelingen i bestyrelser og udarbejde politikker, som skal fremme kvinder i ledelse. På andre områder har aktiviteterne bestået i at understøtte andre myndigheders og aktørers ligestillingsindsats gennem vejledningsmateriale og værktøjer. De konkrete aktiviteter mv. for de enkelte år fremgår af ministeren for ligestilling og kirkes årlige redegørelse til Folketinget. I forbindelse med redegørelsen gøres der endvidere status for de gennemførte aktiviteter. Det fremgår heraf, at der i 2012 var i alt 33 konkrete tiltag, heraf blev 25 gennemført, 5 blev igangsat og 3 blev ikke gennemført. I 2013 var der i alt 29 konkrete aktiviteter, heraf blev 24 gennemført og 5 igangsat. Det vurderes, at de igangsatte og gennemførte initiativer på Ligestillingsafdelingens område har bidraget til regeringens overordnede vision om at fremme ligestilling og modvirke forskelsbehandling mellem kvinder og mænd og piger og drenge. Kirkeafdelingen: Siden 1970 og frem til i dag er antallet af kvindelige præster steget jævnt fra 1,7 % til 50,6 % i august Antallet af kvindelige teologistuderende har nu oversteget antallet af mandlige teologistuderende, hvorfor opmærksomheden fremover skal rettes mod, at teologistudiet og præstegerningen henvender sig til begge køn. Det skal dog nævnes, at det Teologiske Fakultet agerer uafhængigt af ministeriet, hvorfor der kun kan blive tale om indirekte indflydelse via f.eks. oplysning om ligestilling og kønsfordeling. Tidligere års undersøgelser viste, at der var en overvægt i antallet af mandlige ansøgere til ledige provstestillinger. Ministeriet har fulgt kønsfordelingen blandt provster ud fra en hovedstillingsliste, som viser, at kønsfordelingen pr. 1. juli 2008 udgjorde 84 mænd og 24 kvinder. Pr. 31. december 2013 udgjorde kønsfordelingen 76 mænd og 33 kvinder. Det kan således konstateres, at antallet af kvindelige provster er steget i de seneste fem år. Det er muligvis et resultat af ministeriets indsats for at gøre provstestillingen attraktiv for begge køn. Tallene viser dog, at der fortsat er en skævvridning mellem kønnene, hvorfor den hidtidige indsats for en lige kønsfordeling blandt provster fortsættes i kirkeafdelingen. Hvor der for så vidt angår kønsfordelingen blandt biskopper og provstestillingerne i takt med udskiftningen i stillingerne kommer en mere ligelig kønsfordeling, er dette ikke er tilfældet for domprovstestillingerne. På denne baggrund vil kirkeafdelingen i første omgang undersøge dette forhold nærmere og efterfølgende eventuelt iværksætte initiativer med henblik på at bidrage til en mere lige kønsfordeling i disse stillinger. 6

7 3. Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats Samlet vurderes det, at ministeriets ligestillingsindsats i de seneste 2 år har bidraget til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder inden for de områder, ministeriet har ansvar for. I ligestillingsafdelingen vil der fremadrettet blive arbejdet videre med konkrete aktiviteter og tiltag inden for de 4 indsatsområder for ligestillingsarbejdet. Det vil ske med udgangspunkt i den nye Redegørelse/Perspektiv og handlingsplan for ligestilling, der afgives til Folketinget senest den 1. marts I kirkeafdelingen er udarbejdet en opgørelse over den nuværende kønssammensætning blandt biskopper, domprovster og provster, som vil danne udgangspunkt for kirkeafdelingens fremtidige indsatsområder til fremme af ligestilling. Opgørelsen viser følgende: Ansættelseskategorier Kvinder Mænd Biskopper 4 6 Domprovster 0 10 Provster Mht. kønsfordelingen blandt præster er de seneste eksakte tal, ministeriet ligger inde med, fra august 2010, hvor der var 1062 kvindelige præster svarende til 50,6 % af alle præster. Kirkeafdelingens fremtidige indsatsområder vil på den baggrund være følgende: Der iværksættes en undersøgelse af udviklingen af kønsfordelingen blandt mandlige og kvindelige teologistuderende og udnævnte præster - og evt. initiativer iværksættes Indsatsen for en lige kønsfordeling blandt provster fortsættes Vurdering af domprovstestillingerne i et kønsperspektiv og evt. initiativer for en mere lige kønsfordeling Tilvejebringelse af oplysninger om kønsfordelingen i de forskellige stillingskategorier og evt. iværksættelse af forskellige initiativer til oplysning om lovgivning og redskaber på ligestillingsområdet For så vidt angår antallet af henholdsvis mandlige og kvindelige ansatte ved kirker og på kirkegårde vil kirkeafdelingen i første omgang forsøge at tilvejebringe oplysning om kønsfordelingen i de forskellige stillingskategorier. Da medarbejdere i disse stillinger ikke er ansat under ministeriet, er der begrænsede muligheder for direkte at ændre på den kønsmæssige sammensætning, men ministeriet kan iværksætte forskellige initiativer til oplysning om lovgivning og redskaber på ligestillingsområdet. (Skemaet kan udvides efter behov) 7

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kirkeministeriets Ligestillingsrapport 2015

Kirkeministeriets Ligestillingsrapport 2015 s Ligestillingsrapport 2015 Indberettes af alle ressortministre i henhold til ligestillingslovens 5, stk. 4 til minister for ligestilling i de år, hvor der udarbejdes ligestillingsredegørelser. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kirkeministeriets departement

Kirkeministeriets departement Kirkeministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Moderniseringsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Moderniseringsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Moderniseringsstyrelsen Vores gode

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Kystdirektoratet 1 Indhold Status om ligestilling fra Kystdirektoratet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Kystdirektoratet Vores gode eksempler for Kystdirektoratet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriets departement

Transport- og Bygningsministeriets departement Transport- og Bygningsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere