LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden"

Transkript

1 Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C Tidspunkt: Mandag 24. november kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. Understregning viser personer med en opgave. Afbud Anders Hansen Mødedeltagere Henning Kamp, Inge Noer Larsen, Jeppe Petersen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Olai Birch, Magnus Haahr Nielsen, Lars Larsen Indledning Bibellæsning og bøn v/inge Jakobs Brev 1, Prioritere rækkefølgen af dagsordens punkter v/thomas og Lars Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår24. november i Odense. Næste LederForum foregår februar 2015 på Hvidekilde, Nordsjælland 1) Mødeplan 2015 Beskrivelse: Revideret mødeplan er vedlagt som bilag Bilag A Mødeplan 2015 revideret udgave Mødeplanen er taget til efterretning Kommentar: Ud over mødeplanen finder konferencen Mission2015.dk sted, som LM arrangerer sammen med søsterorganisationer. I Budget2015 er afsat kr til Mission2015.dk dvs. LMBU kan dække udgifterne for cirka 16 personer. LM pålægger ikke sine ansatte at tage med, men opfordrer dem stærkt til det. LMBU beslutter at give samme melding til de ansatte i LMBU. Lars opfordrer derfor stærkt de ansatte til at deltage på konferencen. Konsulenter, der er ansat 50% eller derover kan benytte arbejdstid, hvorimod konsulenter der er ansat mindre end 50% også får alle udgifter dækket, men de skal benytte fritid på at deltage i konferencen. Dette betyder også, at der er ledige betalte pladser til frivillige i LMBU. Lars sender fællesmail til LB og 3xAU og inviterer dem med på konferencen. De skal melde tilbage inden en vis dato, hvorefter Lars melder LMBU-folk til. 2) LederForum vinter 2016 Beskrivelse: For at kunne leje Hvidekilde er LederForum rykket fra februar til marts 2016 Taget til efterretning Side 1 af 8

2 3) Eventuelt ekstraordinært Skypemøde i december Beskrivelse: Muligvis bliver der oprettet 1-2 lokalforeninger yderligere i år. Hvis det sker indkalder Lars til kort Skypemøde, hvor foreningernes vedtægter i så fald kan blive officielt godkendt af LB Kommer der flere vedtægter fra flere lokalforeninger til godkendelse i løbet af 2014, så tager LB stilling til dem pr. mail og kan derfor optage eventuelle nye lokalvedtægter uden Skypemøde men pr. mail. Skulle dette blive tilfældet vil mail-godkendelsen af vedtægterne efterfølgende blive bekræftet på et ordinært møde i Landsbestyrelsen. Referater 4) Referat fra Landsbestyrelsens møde 4. oktober er vedlagt Drøftelse: Har LB kommentarer til referatet? Kan referatet godkendes og underskrives? Bilag B Referat fra 4. oktober 2014 Referatet er godkendt og underskrevet Opdatering af «Parkeringspladsen» 5) Parkeringspladsen Beskrivelse: I LB s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? Input tilsendt inden mødet: Punkter, som Lars skal indarbejde i kommende dagsordener: Ledige LMBU-pladser i andre bestyrelser Hjemmesiden: projektgruppens arbejdskommissorium skal være punkt på til forårets LederForum både fælles + i AU Statistik fra klubber og lejre. o o LB foreslår, at fremadrettet er det en lønnet studentermedhjælper, der indsamler statistik. I 2014 skriver Inge til de tidligere Kids-repræsentanter og beder dem indhente statistik fra deres respektive afdelinger LMBUs Årshjul generel skabelon + for 2015 o Har længe været et ønske at få færdigt Lars arbejder på det Ved næste møde skal diverse vedtægtsændringer forberedes til LGF 2015 o Antikup-reglen skal afskaffes o Afstemningsregler på LGF skal forbedres o Eksklusionsparagraf skal indføjes o Afdelingskontingent skal indføjes som punkt i Landsvedtægter og beløbet skal fastsættes o Standardvedtægter for nye lokalforeninger Disse ting skal forberedes 29/1 og derfor være et oplæg til LederForum Orientering 6) Digital børneattest Beskrivelse: Status på emnet er, at administrationen i Hillerød er klar til at indhente digitale børneattester og orienteringsbrevet til klubber og lokalforeninger er skrevet. Men Digitaliseringsstyrelsen har udskudt skæringsdatoen til 1. november 2015 og derfor afventer vi klarere retningslinjer som DUF er ved at udarbejde, så indhentningen bliver lettest muligt. Gert Svendsen fra LM sidder med i arbejdsgruppen. Derfor er LMBU endnu ikke begyndt at indhente attesterne digitalt. Drøftelse: Har LB kommentarer til dette? Side 2 af 8

3 LB tager orienteringen til efterretning og afventer, når LMBU-administrationen er klar til at igangsætte indhentningen digitalt, når de sidste input fra DUF er klar Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 7) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: Randers LMBU har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage Randers LMBU som en lokalforening i LMBU? Bilag C Vedtægter for Randers LMBU Vedtægterne er taget til efterretning og godkendt. LB byder Velkommen 8) Mulige andre lokalforeninger i 2014 Beskrivelse: Der er 1 andet sted, som afholder stiftende generalforsamling i løbet af november 2014 samt 1 sted, der enten opretter ny lokalforening eller ændrer vedtægterne så børne- og juniorarbejdet kan optages i den eksisterende teenklub. Dette betyder, at der i december eventuelt bliver indkaldt til ekstra LB-møde via Skype, hvor 1-2 yderligere lokalforeninger kan godkendes Bilag C2 vedtægter for Aalborg Frimenigheds Børn og Unge Vedtægterne er taget til efterretning og godkendt. LB byder Velkommen! Note: LB opfordrer til at kommende nye lokalforeninger bliver oprettet uden antikup-reglen. Derudover opfordrer LB også alle lokalforeningers kasserer til at tegne medlemmer både i foråret ved generalforsamlingen og i efteråret inden 30/9. 9) Afdelingsvedtægter i LMBU Beskrivelse: I flere af afdelingerne er man i gang med overvejelserne om, hvordan LMU s tidligere AfdelingsForum skal organiseres inden for de nye rammer i LMBU. Det er vigtigt at finde en form, hvor både Kids, Between og LMU kan føle sig hjemme uanset om man lokalt er en klub eller en lokalforening. Derfor har Magnus udarbejdet et forslag til Afdelingsvedtægter, som kan kopieres til i afdelingerne. Drøftelse: Har LB kommentarer til forslaget både vedtægter og arbejdsbeskrivelse? a. Skal disse vedtægter benyttes i alle LMBU-afdelinger? b. I hvor høj grad kan der ske regional tilpasning? c. Skal LMBUs Landsgeneralforsamling (LGF) fastsætte generelt gældende afdelingsvedtægter? d. Skal LGF fastsætte størrelsen på afdelingskontingent eller retningslinjer? Bilag D LMBU afdelingsvedtægter Drøftelse: Spørgsmål omkring fastsættelse af afdelingskontingent og strukturen i afdelingernes arbejdsbeskrivelse blev drøftet. Derudover blev det også drøftet om skabelonen skal betragtes som et krav eller et tilbud til afdelingerne a) Skabelonen til Afdelingsvedtægter er en standard, som alle afdelinger skal benytte b) Skabelonen til Arbejdsbeskrivelse er derimod frivillig og kan tilpasses i hver afdeling, så den passer til de konkrete forhold der i. Skabelonen til arbejdsbeskrivelse skal indeholde 3 x forum (Kids-forum, Between-forum og LMU-forum) c) Vedr. paragraf 7 om regnskab og kontingent, så udarbejder LB et beslutningsforslag til LGF 2015 om at Afdelingskontingent fremover skal være et beløb på 0-50 kr. Hver enkelt afdeling fastsætter selv beløbet inden for denne ramme Side 3 af 8

4 d) På nuværende tidspunkt betaler LMU-foreningerne landskontingent LB foreslår derfor, at alle lokalforeningers kontingent bliver i lokalforening og ønsker dermed afskaffe landskontingentet for både LMU, Between og Kids i. På den måde bliver der ensartede vilkår for alle lokalforeninger i LMBU e) LB beslutter, at alle afdelinger skal have implementeret vedtægerne i løbet af ) Delegeretmøde i DUF Beskrivelse: LMBU har 1 plads som delegeret og 2 observatørpladser ved DUF s Delegeretmøde. Lørdag 6. december deltager Magnus, som LMBU s delegerede Drøftelse: Har LB input, som Magnus kan tage med til Delegeretmødet? Ingen kommentarer muligvis deltager Olai som observatør ud over Magnus som delegeret 11) Status på oprettelse af lokalforeninger Beskrivelse: Maria og Lars har kontaktet en række byer og nøglepersoner med henblik på at hjælpe dem med oprettelsen af lokalforening i deres nærområde. Vedlagt er en oversigt med de steder og personer, der er blevet kontaktet. Konklusionen er, at det er vanskeligt at få positiv respons vedrørende konkret oprettelse af lokalforeninger Bilag E Plan for oprettelse af lokalforeninger Kommentar: Ros fra LB til arbejdet med at forsøge at oprette lokalforeninger a) Magnus har kontakt til kredsformand i Aakirkeby, som er positiv og Helene Andersen er informeret på sidelinjen. b) LB ønsker, at prioritere denne her opgave og derfor skal de øvrige konsulenter hjælpe med dette for en periode, så vi kan blive færdige LM Kids 12) Fremtids tanker for bladet Nådada Beskrivelse: På baggrund af indstillingen fra Maria Legarth og Helle Høeg arbejder et underudvalg i LB med hvordan Nådada fremover skal fremstå og hvilken aldersgruppe, der er målgruppen Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til underudvalgets input? Hvilken målgruppe skal Nådada henvende sig til? Bilag bliver tilsendt senere Bilag X Nå-da-da 2016 a) LB fastholder at Nådada er et blad og at anbefalingen fra redaktøren & redaktionssekretæren om at bladet får et nyt grafisk udtryk skal realiseres fra januar 2016 b) Samtidig ændres målgruppen, som foreslået af AU Kids til at være de 6-10 årige. Dermed skal bladet ikke længere også favne juniorerne c) Intentionen er fremadrettet at bladet skal kunne læses af de store børn selv, og at de øvrige anbefalinger fra Kids udvalget skal implementeres i det nye blad d) Bladets nye layout skal stemme overens med LMBU s nye logo, som bliver implementeret i F2015 a. Det betyder, at LMBU s grafiker og Nådadas grafiker skal mødes for sammen med Nådadas redaktør at planlægge Nådadas nye layout. Kommentar: AU Kids mener det er vigtigt, at LB skriver en vejledning eller brev med en tydelig afklaring af LB s forventninger og målsætninger for bladet. Brevet sendes derefter til redaktionen. Olai skriver udkast til dette brev. Hans udkast bliver et punkt på næste dagsorden, hvor LB godkender vejledningen til redaktionen. Beslutningen om at ændre målgruppe betyder, at abonnementstallet skal justeres i løbet af De enkelte klubber skal inviteres til at vurdere, hvor mange eksemplarer, de fremover vil købe. Derfor skal LB også på et tidspunkt beslutte om abonnementsprisen skal sættes op eller om LMBU yder underskudsdækning. Side 4 af 8

5 13) Referat fra børneudvalget Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: Forsøger (indtil videre forgæves ) at få brugt sine bevilgede kr I 2015 laves et særtryk af Nådada, som kan uddeles ved Bobletræf LM Between 14) Referat fra junior-teen udvalget Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: a) Udvalgets primære fokus er at udgive materiale til download. b) Nogle af frimenighederne har henvendt sig til AU med henblik på at koordinere udgivelse af konfirmandmateriale. Det ser AU positivt på. a. LB foreslår, at tilbagemeldingen til frimenighedernes præster er, at LMBU + Netværk for Missionale Menigheder indgår i et samarbejde vedr. Konfirmandundervisning og/eller Konfirmandkursus b. Note: Da LMBU allerede inviterer til de etablerede konfirmandkurser på 3 efterskoler, skal det eventuelt genovervejes om LMBU også skal knytte til ved denne ordning c) AU har kontaktet LME med henblik på evt. at etablere Nytårslejr nr. 2 LMU 15) Referat fra ungeudvalget Beskrivelse: Magnus orienterer om et nyt initiativ vedrørende festkultur Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til initiativet? Bilag - referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: a) AU har fokus på Smågrupper og Missionsprojekt i DK b) Sara, Kristoffer og Andreas går sammen om at udarbejde et oplæg/minikampagne vedr. festkultur c) Vedr. Missionsprojekt 2015: LB opfordrer Louise til at gøre meget opmærksom på, at der er kr. i missionspuljen, som LMU erne kan søge 16) LMU ere, der ikke er medlem af en lokalforening Beskrivelse: Det forekommer, at nogle kommer i LMU uden at være medlem, hvilket betyder, at LMBU går glip af tipstilskud, fordi der er færre medlemmer end der kunne være. Det gælder både i de almindelige LMU-foreninger og i de nye smågrupper, som er opstået det seneste års tid. Drøftelse: Kan problemet løses ved i at gøre opmærksom på, hvor meget det enkelte medlem betyder økonomisk eller måske ved at ophæve antikup-reglen i de lokale vedtægter? Kan og vil LB foretage sig noget i denne forbindelse og evt. hvordan? a) I kasserervejledningen skal tilføjes, at kassereren har en medlemsrunde både i foråret ved GF og efter sommerferien, når mange har skiftet b) LB giver LMU-konsulenterne til opgave, at de skal minde formændene om vigtigheden at få medlemstilmeldinger to gange om året c) I alle nye lokalforeninger skal vedtægterne skrives uden antikup-reglen. Side 5 af 8

6 Visioner, retning og langsigtede tanker 17) Ny grafisk identitet for LMBU Beskrivelse: Magnus og Lars har haft en uformel samtale med en grafiker, der muligvis kan løse opgaven med at udvikle nye logoer og grafisk identitet for LMBU. De orienterer fra samtalen. a. Ønsker LB at engagere denne grafiker til at løse opgaven? b. Ønsker LB dermed også at afsætte yderligere midler i budgettet? Drøftelse: Magnus og Lars orienterer fra mødet med den grafiker, som vi nu har kontakt til. LB bakker op om arbejdet og accepterer, at prisen for projektet med grafik og hjemmeside samlet set kan løbe op til kr Økonomi 18) Regnskab 2014 Beskrivelse: På baggrund af regnskabets status pr. 31. oktober 2014 har Mogens og Lars vurderet, hvordan årets samlede resultat højst sandsynligt vil se ud pr. 31. december Fremskrivningen af resultatet viser et pænt overskud, som dermed kan hensættes til de planlagte udvidelser af aktiviteterne i Drøftelse: Har LB kommentarer til fremskrivningen? Bilag F1 Fremskrevet regnskabsresultat for 2014 Bilag F2 Bevilling af driftstilskud fra DUF til LMBU Orienteringen er taget til efterretning 19) Budget 2015 Beskrivelse: Mogens og Lars har udarbejdet 3. udkast til Budget Med forventede hensættelser fra Regnskab 2014 indeholder Budget 2015 et underskud på kr ,- (inden en eventuel beslutning om at bevilge yderligere midler til udvikling af LMBU logo). Det er dermed indenfor LBs tidligere beslutning om at acceptere et budgetunderskud på op til kr ,- som skal anvendes til at kunne udvide LMBUs aktiviteter allerede i 2015 inden et muligt forhøjet tilskud fra DUF. Kan LB give en endelig godkendelse af Budget 2015 på baggrund af udkast 3? Bilag G1 Budget 2015, udkast 3 Bilag G2 Budget 2015, udkast 2 Kommentar: a) Ny Between-konsulent skal budgetteres som fuldtidskonsulent b) Udgift til grafik og hjemmeside sættes til i alt kr c) Tidligere besluttet udvidelse vedr. materiale er sat til d) Derudover yderligere udvidelse på kr til endnu ikke defineret ansættelse. Budgetudkast 3 godkendes dermed som Budget 2015 Det indebærer samlet set et budgetteret underskud på kr med forventning om en hensættelse fra 2014 til udvidelse af aktiviteter på cirka kr Personale og Landsbestyrelse 20) Konstituering i LB Beskrivelse: I LMBUs Forretningsorden er nævnt forskellige fokusområder, som LBs medlemmer fordeler mellem hinanden. Drøftelse: Ønsker LB fortsat at have denne fordeling af fokusområder? Hvordan ønsker LB at fordele fokusområderne mellem sig? Bilag H LMBU Forretningsorden Drøftelse: Det er ikke aktuelt nu og derfor bliver punktet med fokusområder i LB skrevet ud af forretningsorden i forbindelse med LederForum oktober 2015 Side 6 af 8

7 21) Andrea skifter til nyt job Beskrivelse: Andrea Nygaard Christensen skal fra april 2014 være missionær for LM Lars indleder de første overvejelser vedr. stillingsopslaget til ny konsulent i den kommende uge Drøftelse: Har LB kommentarer til enten Andreas skifte eller udformningen af stillingsopslag? Kommentar: LB ser gerne (hvis det er muligt), at den ny konsulent har tilknytning til en lokal LM-kreds 22) Specialist-konsulenter i LMBU Beskrivelse: En mulig måde at udvide aktiviteterne i LMBU er at ansætte specialister i små deltidsstillinger, der kun har én arbejdsopgave. Derved kan de fuldtidsansatte få frigjort ressourcer til at beskæftige sig mere med deres spidskompetencer. Lars planlægger at drøfte denne mulighed med konsulenterne på det kommende konsulentmøde. Drøftelse: Har LB kommentarer til den mulighed og evt. input til mulige specialistområder? Drøftelse: LB nævner forskellige mulige løsninger a) En konkret person bliver foreslået som mulig materialekonsulent (Maria Legarth har kontakt) b) Det bliver foreslået at ansætte f.eks. en københavnerstuderende 1 dag om ugen som kommunikationsansvarlig og dermed ville personen kunne have jævnlige konsultationer med Lars og evt. Nicklas Lautrup-Meiner a. LB beslutter, at der skal opslås en 20% kommunikations-assistent stilling i ) Arbejdsmængde for Landslederen Beskrivelse: Lars har cirka hver anden måde samtale med Carsten Skovgaard-Holm, hvor emnet er landslederens trivsel og arbejdsopgaver. Et tilbagevendende tema er mængden af arbejdsopgaver og muligheden for uddelegering af opgaver til andre. Nogle konsulenter giver udtryk for samme problemstilling med at de har mange hatte der skal prioriteres mellem. Drøftelse: a. Har LB input til måder hvorpå Lars kan uddelegere flere opgaver eller hvilke typer opgaver, der kan skæres ned på? b. Har LB en holdning til hvilke konsulentopgaver i LMBU, der er vigtigere end andre? Drøftelse: Netop fordi der nu er besluttet en personalemæssig udvidelse, så er det spørgsmål mere presserende. LB konkluderer, at nu har sagen været til drøftelse og LB vil derfor tage det op på næste møde. Det er vigtigt, at finde en løsning, så der bliver fundet tid til personalepleje for det er vigtigt for hele LMBU s organisation, at konsulenterne trives. En ide bliver lufter at evt. have en teamleder i VestDanmark og en i ØstDanmark 24) Brev fra LM Musik s konsulent og bestyrelse Beskrivelse: Christian Engmark har sendt et brev til LMBU for at gøre opmærksom på muligheden for eventuelt at udvide LMBU s stab med en børnemusikkonsulent. Drøftelse: Hvordan forholder LB sig til de ting Christian gør opmærksom på? Ønsker LB at arbejder videre på muligheden? Bilag I - Brev til LMBU om fælles musikarbejde På Lederforum februar forholder LMBU sig til fremtidige ansættelser og derfor kan vi ikke give mere præcist svar nu. LB er dog ikke afvisende over for ideen. Eventuelt Lars har fået en henvendelse fra en teologi-studerende om evt. at komme i praktik i LMBU. Hvis det rent praktisk kan lade sig gøre, er LB positivt stemt over for ideen, og godkender, at Jesper Erbs Mikaelsen evt. kan blive praktikant E2015 (måske med Nikolai eller Andreas som praktikvejleder) Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: Side 7 af 8

8 Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Lørdag 21. februar 2015 Side 8 af 8

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat Sted: Esajasskolen, Kirkegade 16, 2650 Hvidovre Tidspunkt: Lørdag 4. oktober kl. 16:00-21:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat Sted: LMBU s Landskontor, Industrivænget 40, 3400 Hillerød Tidspunkt: Lørdag 21. februar 2015 kl. 16:00-20:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Aftensmaden bliver bestilt her: Stenovnspizza.nu

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Sarah Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten.

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014 Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 22. april kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 16. marts 2015 kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: det står man selv for Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden Sted: Skype-møde Tidspunkt: Tirsdag 26. august kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget.

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget. 1. Velkommen Indledning med prologen til Romerbrevet. Paulus er Jesu Kristi tjener, han kommer for at tjene Kristus. Vi skal ikke tjene for at mennesker skal synes godt om os, men vi skal tjene Gud til

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere.

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere. Referat fra LMU s landsgeneralforsamling 2012 Sted: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tid: Lørdag d. 6. oktober 2012 Kl. 15:20 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Helene Andersen

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 Forplejning, lokale, nøgle: Lars Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet (se login

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Samling for kasserere og formænd 2015

Samling for kasserere og formænd 2015 Samling for kasserere og formænd 2015 Program Kl. 18 Velkomst & Middag En lokalforening i en lokal kirke Hvilke krav stiller jeres kommune? Digitale børneattester Ca. kl. 20 - Kaffe AKBU s krav til lokalforeningen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge A. Grundlæggende om LMBU 1. Organisation Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) er en sammenslutning af arbejdet blandt børn og unge i Luthersk Mission (LM),

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Jo mere konkrete målene og visionerne er, des lettere er det også at nå dem og arbejde efter dem.

Jo mere konkrete målene og visionerne er, des lettere er det også at nå dem og arbejde efter dem. FORENINGENS LIV Mål & visioner Samfundet omkring os udvikler sig konstant. Det et vores foreningsliv også nødt til, hvis det skal overleve og ikke ende sine dage på museum ved siden af Guldhornene og Solvognen.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kl Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis.

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kl Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 19-10-2016 kl. 20-22 Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis. Motivation Der er konstateret et muligt brud på tegningsretten, vedtægterne og muligvis

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere