PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning"

Transkript

1 i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev Akt: skab nr. (Udfyldes af tinslysningskontoret ) Gade os husnr: Vlvaldisvej 122 Kredrtor hafter for disse oplysninger PAlydende nyt lan DKK - Forholdsmassigt kurstab, nyt lan 0DKK - Indfrielsessum, indfriede lan 59,753.09ZDKK - Omkoslnrnger, indfriede IAn 0DKK - Forholdsmassige omkostninger, nyt lan DKK Afgrftspligtigt belsb 0DKK Sagsnumner: s-01-1 (03) Side I af I0 Anmelder Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring Trf Fax 451e 01 Ol Ved beregningen et anvendt kursvardi PANTEBREV Kontantlin med rentetilpasning ForhS.ndsIAn jfr. Lov om realkredltlan og realkreditobtigationer m.v. S8, stk.5 Debitors Andelsbolig.ByrumgArd III, Frejlev navn os bopal z c/o Erlk Skovgird Ibsen Vivaldisvej 92OO Aalborg SV r,.,i jijrr :r, i erkender herved at skylde Kneditons navn os bopel: Realkredit Danmark A/S - CVR nr KFbenhavn LAnets storrelse: 30-irigt inkonvertibelt kontantlin Serle 10D Realkredit Danmark A/S Der henvises til pantebrevets trsarlige bestemmelserrr. 51.2OO.000 DKK Rente- os 3,7O% irlig rente, der er forelgbig ansat. Herudover betabetalings- Ies bidrag 1,5000% p.a. beregnet af restgalden vilkar, dog minimum DKK p.a. pr. lan. Indtil den bestir ydelsen kun af renter ogt bldrag. Herefter afvikles linet fuldt ud som annuitetslan, hvor ydelsen bestar af renter, bidrag og afdrag. Nir tanet NB. Boprlrlorandrlng rkal m.dd3les tll hrcdltot. Vsd lorslttket betallrrg al rerrter og.ldng halr krcdltor lorlrng ktpltalcn lrrdlrht rc rld. 9, Fuh 9..

2 Sagsnunner: (03) Side 2 af I0 afvikles som annuitetslan, udgpr den kvarti.rlige ydelse Se iovrist (exci. bidrag), der ligeledes er forelobig ansat, I,7805% sarlise be- af hovedstolen stemmelser Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., punkt juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli s p., ; 11. dec. for perioden 1. okt dec Der henvises idvrigt tii pantebrevets rrserlige bestemmelserrt. Opsiselse: Der henvises til pantebrevets rrsarlige Den pantsat- l'latn. nr. te ejendom: 1 A Frejlev By, Frejlev bestemmelserrr. ' Oprykkende panteret e'f ter : Ingen Respekterede De for den lyste. servitutten m.v. (Henvisning til tingbogen tii strekkelis ) Sarlige bestenmelser: 1. UdlAnsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors tii enhver tid galdende vedtegter samt det i heraf udstedte udlinsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De pa tidspunktet for li.netilbudets afgivelse galdende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen er udleveret tii debltor. LAnet er ydet med supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. LAnets afvikling. Indtil den 31.I afvikles li.net som et staende ti.n. Herefter afvikles li.net som annuitetsld.n. Ved udbetaling efter den 30.1I.2006 afvikles linet dog som et staende IAn indtil den 3I.I Debitor er, indtil Iineforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage galden samt at betale bidrag ved uden pakrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. AIIe betalinger pi lanet, herunder rente, afdrag, bidrag og QvrJ-ge betalinger, kan alene erlegges i lanets valuta. Ydelsen erlagges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmineden, som ikke er en l6rdag, spndag ei- Ier helligdag. SAfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder IAnet tii skadeslos betaling, ligesom der pi-

3 Sagsnumnen: e (03) Side 3 af 10 rober morarenter og gebyrer t henhold tir de af kreditor tir enhver tid fastsatte regler herom. LAnet udrober den 3L.12. i det Ar, der ligger 29 Ar efter lanets udbetarlng. Er ranet udbetart i perioden til 3!.t2., ud- I6ber lanet dog fgrst den 31. L2. i det Ar, der Iigger 30 6.r efter IS.nets udbetaling. er tirvejebragt ved salg af en branding af obrigationer, hvoraf de rengstrpbende har en rfbetid pi ngist 11 ir. LAnet rentetirpasses med virkning fra den hvert Ar. Rentetilpasning sker i henhold til kreditors tii enhver tid geldende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor staende inkonverterbare obllgationer med en lobet:.a pa ho j st 11 Ar i en obligationsserie uden solidarisk hafterse. LAnets rente og ydelse 1 hver rentetilpasningsperiode er fastsat pa baggrund af renten pi obligationer j. IAnets valuta. Den under trente- og betalingsvilk6,rrr rente er forelpbig. Renten og dermed ydelsen fastsattes som beskrevet ovenfor. Ved IAnets udbetallng og ved senere rentetilpasninger fastsettes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet pategnlng herom og til at lade denne pitegning tinglyse. Kreditor kan pa ethvert tidspunkt i IAnets lobetid indfdre kurtage og kursskaring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 3 maneders varsel tii en fdrstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors niprmere bestemmelse. Kreditor kan pi ethvert tidspunkt i lanets lgbetid andre stprrelsen og/eller beregningsmi.den for bidraget i overensstemmelse med f9rnevnte udlansregulatlv for grupper af IAn, herunder ogsa for allerede udbetalte lan, og kan endvidere i konkrete tllfalde fastsatte sarlige indlviduelle bidrag for lan, hvor beta- Iingsforpligtelsen overfor kreditor har varet misligholdt. af ydelserne og af bldraget pa tidspunktet for fenets udbetaling vil fremga af laneoplysningsbrevet. Endringer i bidraget trader i kraft med 3 ma.neders varsel fra afgivelse af andringsmeddelel sen. termi.nsydelse beregnes forholdsmessigt fra udbetalingsdagen og forfalder i. den terminsmi.ned, der lndtreder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. erlegges 1 linets sidste termin den tii fuld afvikllng forn6dne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinare terminsydelser forfalder IAnet til fuld indfrielse den i det Ar, hvorl ti,net efter den fastsatte afdragstld udlgber. Li.net er uopsigeligt fra kreditors side, si lange debitor opfylder sine forpligtelser i henhold tii vedtagter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget tii straks at opsige linet til betaling. Kreditor har tii enhver tid adgang tii at Iade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lanet helt eiler delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan s09e om at lndtrede som lintager i den tldligere ejers sted.

4 Sagsnummer: r_ ( 03 ) Side 4 af 10 Ved vurdering af om galdsovertagelse skal bevilges lagger kreditor navnlig vagt pa ejendommens vardi, erhververs 6konomiske forhord, erhververs overhorderse af eventuerre hidtidige Okonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidrigere direkte errer indirekte nar pafort kreditor tab. Kreditor kan fastsatte de narmere viikar for galdsovertagelsen. overgar en ejendom inden 2 5.r fra ri.nets udbetaring tir anden anvendelse, siledes at ejendommen overgar tii anden ejendomskategori, forfalder lanet tii indfrielse, sifremt: - lanet som f4lge af forskerre i ranegranse og vardi, herunder p.g.a. forskelle i vardiansattelsesregler, kun kunne have varet ydet med et mindre provenu, hvis det var udmalt efter regrerne for den nye ejendomskategori. Dog skal ranet kun nedbringes, sa det i forhold til den aktuelle vardi fastsat efter de for den nye ejendomskategori galdende vardiansattelsesregler opnir sikkerhed indenfor lanegrensen for denne ejendomskategori. Linet forfalder endvidere tii fuld indfrlelse, sa.fremt: - Ii.net kun kunne have varet ydet med en kortere lobetid eller en hurtigere amortisatlonstakt, eller - rinetypen ikke kunne vare ydet tir den nye ejendomskategori. Ved forhi.ndslin regnes 2-Ars-perioden fra det tidspunkt, hvor forhandslinet overgik tii endeligt I5.n. Tidspunktet for overgang tir anden ejendomskategorl regnes fra tidspunktet for rejekontraktens errer handerens indgi.erse, dog henhordsvis rejeforhordets pabegynderse og overtagersesdagen, hvis dette tidspunkt rigger senere. Hvis rejekontrakt errer handel ikke indgis, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for af den hidtidige anvendelse. Hvirer ejendommens rovrige anvenderse pa en ikke personrig dispensation med en restrgbetid, der enten er ubestemt erler mlndre end det tilbudte IAns, forfalder la.net pa samme mi.de til indfrierse, safremt ejendommen inden ranets udamortisering overgar til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sidan andret anvendelse. Linet forfalder, hvis linsoger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, hv., der har indflydelse pa verdiansettersen, idet det betragtes som en svlgtende forudsatning for kreditors tanetilbud. LAnet forfalder, hvis garantibetingelserne ikke opfyldes, eiler I5.net ikke efter endelig vardiansettelse og IS.neudmAling opnar sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale IAnegranser for den pigaldende ejendomskategori, eller byggeriet ikke pi.begyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 maneder efter laneudbetallngen, jfr. bekendtgdrelse nr. 236 af 23. april 1998 om realkreditinstitutters udian mod mldlertidlg garanti R.V, 4. HafteIse. Debitor hafter over for kreditor savel med det pantsatte som personligt for lanet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift pi narvierende pantebrev det personlige galdsansvar for aldre IAn til kredltor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sidanne aldre lin kan vare ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er falles for denne serie og de serier, med hvilke serien hafter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver storre

5 Sagsnummer: (03) Side 5 af l0 end Iovens krav, kan der midler herfra tii kreditor. Sifremt seriereservefonden bllver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, dt der opkraves ekstraordinare bidrag til seriereservefonden for at brlnge denne op til en passende st6rrelse. Debitor er forpligtet tii at indbetale sidanne bidrag med 3 maneders varsel. Ogsi IAn eller dele af IAn, som er indfrlet i det pi.geldende regnskabsa.r, palignes sadanne bidrag, sifremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. Indfrielse. Indfrielse af Iin kan alene foretages ved aflevering tii kreditor af en til restgalden svarende andel af de i anlednlng af IAnet udstedte realkreditobligationer. Dette gelder dog ikke i perioden til i det ir, der ligger umiddelbart f4r en rentetilpasni.ng. I denne periode kan den del af li.net, der lkke skal rentetilpasses, kun j.ndfries med obligationer, hvj.s det belgb, der skal rentetilpasses, samtidig lndfries kontant. BeIOb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant tii pari. Dette forudsatter dog, dt debitor, inden den i 6.ret flr rentetilpasnlngen sker, skri.ftligt opsiger denne dei af IAnet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbelpbet i.kke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordi,nare renteforhold. Delvis indfrlelse kan kun ske forholdsmassigt med li.ge store procentdele i de enkelte obligatlonsi.rgange. Ved delvls indfrielse af Iin sker der forholdsmessig nedsattelse af ydelsen. Beregningen af foretages af kreditor. Kredltor kan krave de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta- Iingsdag, pal6ber morarenter. Morarentesatsen er for tiden l,5l pr. pabegyndt mined regnet fra forfaldsdag, og udloses straks efter sidste rettidige beta- Iingsdag og dernast hver den 11. i mineden. Kreditor kan fastsatte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med linet og kan til enhver tid og uden varsel endre storrelsen heraf, samt fastsatte nye gebyrbelagte ydelser. Kredltor forbeholder sig ret til prisandringer herunder andring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med udli.nsregulatlv. 7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi pa grund af fejl eiier forsgmmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eiler mangelfuldt. SeIv pi de omrader, hvor der galder et strengere ansvar, r Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse

6 Sagsnunmen r ( 03 ) Side 6 af l0 af data i disse systemer, der kan henfores tir nedennavnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eiler en ekstern leverandpr, der stir for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strpmforsyning eller telekommunikation, lovindgreb errer forvartningsakter, naturkatastrofer, krig, opr{r, borgerllge uroligheder, sabotage, terror eller hervark (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, Iockout, boykot eiler blokade, uanset om konflikten er rettet mod eiler ivarksat af Realkredit Danmark selv eiler vores orqanisation, og uanset konfliktens Arsag. Det galder ogsa, nar konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstandigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrj.hed galder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er Arsag tir tabet, da aftaren brev indga.et erler burde have undgaet eiier overvundet Arsagen tii tabet. - Lovgivningen under aiie omstangigheder gor Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er Arsagen til tabet. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kredj-tor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), sa lange kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkir. Undertegnede debltor erkender herved med sin underskrift p5. narvarende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold tii Kreditaftalelovens pgf. 8. Hvis omlagningen ikke kan gennemfdres som forudsat er j eg/vi u- anset irsag hertil pligtig at medvlrke til, at etablere en priori.tetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) pi Ienet(ene) ikke er stdrre end den/de regulerede restgald(e) pa det/de indfriede IAn, og hvor li.net(ene) ikke afdrages langsommere end detlde lndfriede IAn, og lpbetiden pa linet(ene) ikke overstiger l0betiden pe det/de indfriede li.n. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til kreditor til om n6dvendigt at underskrive de nodvendige dokumenter. IOvrigt galder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10).

7 Sagsnunner: r e1e-01-1 ( 03 ) Side 7 af 10,*<r/",' o"n rs6 20 p( llvis pantebrevet alene underskrj.ves af debitor, erklerer denne samtldig at vare ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af Iov om aqteskqppts retsvirkninger S 18. h;1, (0, l*ol -- Uhderskrift *K q(ptdtve'/ debltorer 4X/-'J : E?r'r t '-ev i Hvis debitor er gift/iever i registreret partnerskab, erklarer medunderskrevne egtefel Le / registrerede partner samtykke i pantsatningen jfr. Iov om agteskabets retsvirkninger S 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst tii den pantsatte ejendom, tiltreder adkomsthaver herved pantsatningen. Underskrift Underskrift TiI udst vitterligh erensda -/-'l-:'.-z 1 om ag ).,'myndi brskrlft(er), daterlngens rigtighed og Und6rsk :h -\ ' f-u )r- -'/- Underskri f t t]. t (Navn, stilling og bopel skal udfyldes med blokbogstaver) Ertand Mortensen Navn Sti I I ing BopaI erhvervsrsdgiver Skydebanevej 3 I 9800 Hjorring (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Sti I I ing Bopal Bettina Kjar privatridgiver med botigkompetence Gtinkavej 1A 92OOAalborg

8 Sagsnummer: (03) Side 8 af 10 Til vitterlighed om agte underskrift(er), dateringens rlgtighed og udstederens (nes ) myndighed : Underskri ft Underskrift (Navn, stilling og bopal (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stillins Bopal Navn Stilling Bopal

9 Sagsnumner: (03) Side 9 af I0 JUSTITSMINI STERIETS PANTEBREVSFORMULAR B. I.? Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette Pantebrev og underkastet de til enhven tid for realkreditinstituttet galdende vedtagter og bestemmelser fastsat i nredfor af vedtagtenne, herunder eventuelle bestenrmelser orn solidanisk ansvar. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debiton kan nedbringe eilen indfri galden kontant eller ned obligationer efter reglerne i vedtagterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlegning af realkreditlanet til et l3n, der ikke er et realkreditlsn, Vdet pa tilsvarende vilkan, s3fremt nealkreditlanet er ydet i strid med bestenmelserne i realkreditlovens kapitel 4-5 eiier regler udferdiget i medfor af lovens kapitel 4-6. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit pa kreditons bopal, som er anfort p5 side 1, eller pa et andet sted inden for landets grenser, der opgives af kreditor. Erlagges kapital, ordinane eller ekstraordinere ydelser ikke nettidigt, svares norarenter m.v. efter de i vedtagterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen ellen sidste rettidige betalingsdag falder pa en helligdagr n londag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den folgende hverdag. PA sanne made udskydes udlobsdagen for alle frister efter narvarende pantebrev. Indbetaling inden for ovennevnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Gronland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. Debitor han pligt til at underrette kreditor om bopalsforandring. SAdan undenretning kan ikke ske pa en betalingsblanket, safremt det af blankettens tekst fremgar, at meddelelser til betalingsnodtageren ikke ma gives pa denne. PAkrav fra kneditor kan afsendes til eller fremsattes pa den af debitor oplyste bopal uanset bopelsforandring, mednindre krediton er bekendt med debitors nye bopal. Pantet ornfatter den faste ejendom med tilbehor efter tinglysningslovens paragraf 37 og 38, indtagter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. Debitor fonpligter sig til at holde pantet behorigt brandforsiknet, ssledes at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse on nininumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt, Kreditor har panteret fon krav ifolge pantebrevet pa betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvanende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringsprenier - samt tnorarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med foje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af geldsovertagelse sant til varetagelse af kreditors interesse i tilfelde af retsskridt rnod pantet fra anden side. Fon sl vidt angar udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de onkostninger, der kan kraves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov on renter ved fonsinket betaling mv. og den i medfor af loven udstedte bekendtgorelse om udenretlige inddrivelsesornkostninger i anledning af forsinket betaling. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i folgende tilfalde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt rentbr og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt pakrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors p5krav skal vere afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renten og afdrag ikke betales inden fristens udlob, 5f. herved pkt. 4,

10 Sagsnummer: (O3) Side 10 af t0 b) hvis bygninger af vasentlig betydning for pantets vardi nedrives, uden at den er stillet betryggende sikkenhed, c) hvis pantet, uden at der efter paknav stilles betryggende sikkerhed, vanrogtes ellen i ovnigt vesentligt fonringes, herunden ved at ejendomnen kondemneres, eller for erhvenvsejendonne ved at driften standses for langene tid, d) hvis debitor negter kreditor eller dennes fuldrnagtig adgang tii at efterse pantet, e) hvis debitor ikke pa opfordring godtgor, at pantet er behorigt brandforsikret, og f) hvis pantet eller for pantesikkenheden vesentlige dele heraf skifter ejer. Vedtagterne indeholder regler on anmeldelse af ejerskifte 09 eventuel mulighed for galdsovertagelse.

11 *** * *** * * * SiCe: 11 * Retten i Aalborg *** Tinglysningsafdelingen Akt. nr. : AF 576 Pategning pi Pantebrev med rentetilpasni-ng. Dkk 5r-.2oo.ooo Vedrsrende matr.nr. 1 A, Frejlev By, FrejJ_ev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd III, m. fl. Lyst forste gang den: under nr. 7gg4l Senest endret den : und.er nr. 7gg4l- Anm: Pantebrev med rentetilpasning BRFkredit, Dkk med serl-ige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BRFkredit, Dkk OOO med sarlige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BG Bank A/s - Narre Voldgade/Kbh, Dkk med sarlige vilkar om afdragsfrihed. Retten i Aalborg den G.-- Rasmussen ybju /uby rt,u o^ t/u//j BG Bank Hjorring Ttf Fax F oranst Aende rolsgxr\arlmingu begares slettot. Fantebrevat rxlswa II sdc. Ddt r' C7,^.',i o -", { '/ /o 'L-v

12 *** * *** Side: 72 * * * * * *** * * * Retten i Aalborg Akt. nr. : * *** *** Tinglysningsafdelingen AF G7G Pitegning pa Pantebrev med. rentetilpasning. Dkk Vedrsrende matr^nr. 1 A, Frejlev By, Frejlev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd IfI, m.fl. Lyst gang den: under nr..7984t Senest endret den : 1g.l_ under nr. g2643 ForanstAende retsanmarkning annul_l_eres Retten i Aalborg den '-),ZrAf ' Karin Bodi-1 Nielsen

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere