PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning"

Transkript

1 i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev Akt: skab nr. (Udfyldes af tinslysningskontoret ) Gade os husnr: Vlvaldisvej 122 Kredrtor hafter for disse oplysninger PAlydende nyt lan DKK - Forholdsmassigt kurstab, nyt lan 0DKK - Indfrielsessum, indfriede lan 59,753.09ZDKK - Omkoslnrnger, indfriede IAn 0DKK - Forholdsmassige omkostninger, nyt lan DKK Afgrftspligtigt belsb 0DKK Sagsnumner: s-01-1 (03) Side I af I0 Anmelder Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring Trf Fax 451e 01 Ol Ved beregningen et anvendt kursvardi PANTEBREV Kontantlin med rentetilpasning ForhS.ndsIAn jfr. Lov om realkredltlan og realkreditobtigationer m.v. S8, stk.5 Debitors Andelsbolig.ByrumgArd III, Frejlev navn os bopal z c/o Erlk Skovgird Ibsen Vivaldisvej 92OO Aalborg SV r,.,i jijrr :r, i erkender herved at skylde Kneditons navn os bopel: Realkredit Danmark A/S - CVR nr KFbenhavn LAnets storrelse: 30-irigt inkonvertibelt kontantlin Serle 10D Realkredit Danmark A/S Der henvises til pantebrevets trsarlige bestemmelserrr. 51.2OO.000 DKK Rente- os 3,7O% irlig rente, der er forelgbig ansat. Herudover betabetalings- Ies bidrag 1,5000% p.a. beregnet af restgalden vilkar, dog minimum DKK p.a. pr. lan. Indtil den bestir ydelsen kun af renter ogt bldrag. Herefter afvikles linet fuldt ud som annuitetslan, hvor ydelsen bestar af renter, bidrag og afdrag. Nir tanet NB. Boprlrlorandrlng rkal m.dd3les tll hrcdltot. Vsd lorslttket betallrrg al rerrter og.ldng halr krcdltor lorlrng ktpltalcn lrrdlrht rc rld. 9, Fuh 9..

2 Sagsnunner: (03) Side 2 af I0 afvikles som annuitetslan, udgpr den kvarti.rlige ydelse Se iovrist (exci. bidrag), der ligeledes er forelobig ansat, I,7805% sarlise be- af hovedstolen stemmelser Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., punkt juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli s p., ; 11. dec. for perioden 1. okt dec Der henvises idvrigt tii pantebrevets rrserlige bestemmelserrt. Opsiselse: Der henvises til pantebrevets rrsarlige Den pantsat- l'latn. nr. te ejendom: 1 A Frejlev By, Frejlev bestemmelserrr. ' Oprykkende panteret e'f ter : Ingen Respekterede De for den lyste. servitutten m.v. (Henvisning til tingbogen tii strekkelis ) Sarlige bestenmelser: 1. UdlAnsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors tii enhver tid galdende vedtegter samt det i heraf udstedte udlinsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De pa tidspunktet for li.netilbudets afgivelse galdende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen er udleveret tii debltor. LAnet er ydet med supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. LAnets afvikling. Indtil den 31.I afvikles li.net som et staende ti.n. Herefter afvikles li.net som annuitetsld.n. Ved udbetaling efter den 30.1I.2006 afvikles linet dog som et staende IAn indtil den 3I.I Debitor er, indtil Iineforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage galden samt at betale bidrag ved uden pakrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. AIIe betalinger pi lanet, herunder rente, afdrag, bidrag og QvrJ-ge betalinger, kan alene erlegges i lanets valuta. Ydelsen erlagges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmineden, som ikke er en l6rdag, spndag ei- Ier helligdag. SAfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder IAnet tii skadeslos betaling, ligesom der pi-

3 Sagsnumnen: e (03) Side 3 af 10 rober morarenter og gebyrer t henhold tir de af kreditor tir enhver tid fastsatte regler herom. LAnet udrober den 3L.12. i det Ar, der ligger 29 Ar efter lanets udbetarlng. Er ranet udbetart i perioden til 3!.t2., ud- I6ber lanet dog fgrst den 31. L2. i det Ar, der Iigger 30 6.r efter IS.nets udbetaling. er tirvejebragt ved salg af en branding af obrigationer, hvoraf de rengstrpbende har en rfbetid pi ngist 11 ir. LAnet rentetirpasses med virkning fra den hvert Ar. Rentetilpasning sker i henhold til kreditors tii enhver tid geldende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor staende inkonverterbare obllgationer med en lobet:.a pa ho j st 11 Ar i en obligationsserie uden solidarisk hafterse. LAnets rente og ydelse 1 hver rentetilpasningsperiode er fastsat pa baggrund af renten pi obligationer j. IAnets valuta. Den under trente- og betalingsvilk6,rrr rente er forelpbig. Renten og dermed ydelsen fastsattes som beskrevet ovenfor. Ved IAnets udbetallng og ved senere rentetilpasninger fastsettes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet pategnlng herom og til at lade denne pitegning tinglyse. Kreditor kan pa ethvert tidspunkt i IAnets lobetid indfdre kurtage og kursskaring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 3 maneders varsel tii en fdrstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors niprmere bestemmelse. Kreditor kan pi ethvert tidspunkt i lanets lgbetid andre stprrelsen og/eller beregningsmi.den for bidraget i overensstemmelse med f9rnevnte udlansregulatlv for grupper af IAn, herunder ogsa for allerede udbetalte lan, og kan endvidere i konkrete tllfalde fastsatte sarlige indlviduelle bidrag for lan, hvor beta- Iingsforpligtelsen overfor kreditor har varet misligholdt. af ydelserne og af bldraget pa tidspunktet for fenets udbetaling vil fremga af laneoplysningsbrevet. Endringer i bidraget trader i kraft med 3 ma.neders varsel fra afgivelse af andringsmeddelel sen. termi.nsydelse beregnes forholdsmessigt fra udbetalingsdagen og forfalder i. den terminsmi.ned, der lndtreder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. erlegges 1 linets sidste termin den tii fuld afvikllng forn6dne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinare terminsydelser forfalder IAnet til fuld indfrielse den i det Ar, hvorl ti,net efter den fastsatte afdragstld udlgber. Li.net er uopsigeligt fra kreditors side, si lange debitor opfylder sine forpligtelser i henhold tii vedtagter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget tii straks at opsige linet til betaling. Kreditor har tii enhver tid adgang tii at Iade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lanet helt eiler delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan s09e om at lndtrede som lintager i den tldligere ejers sted.

4 Sagsnummer: r_ ( 03 ) Side 4 af 10 Ved vurdering af om galdsovertagelse skal bevilges lagger kreditor navnlig vagt pa ejendommens vardi, erhververs 6konomiske forhord, erhververs overhorderse af eventuerre hidtidige Okonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidrigere direkte errer indirekte nar pafort kreditor tab. Kreditor kan fastsatte de narmere viikar for galdsovertagelsen. overgar en ejendom inden 2 5.r fra ri.nets udbetaring tir anden anvendelse, siledes at ejendommen overgar tii anden ejendomskategori, forfalder lanet tii indfrielse, sifremt: - lanet som f4lge af forskerre i ranegranse og vardi, herunder p.g.a. forskelle i vardiansattelsesregler, kun kunne have varet ydet med et mindre provenu, hvis det var udmalt efter regrerne for den nye ejendomskategori. Dog skal ranet kun nedbringes, sa det i forhold til den aktuelle vardi fastsat efter de for den nye ejendomskategori galdende vardiansattelsesregler opnir sikkerhed indenfor lanegrensen for denne ejendomskategori. Linet forfalder endvidere tii fuld indfrlelse, sa.fremt: - Ii.net kun kunne have varet ydet med en kortere lobetid eller en hurtigere amortisatlonstakt, eller - rinetypen ikke kunne vare ydet tir den nye ejendomskategori. Ved forhi.ndslin regnes 2-Ars-perioden fra det tidspunkt, hvor forhandslinet overgik tii endeligt I5.n. Tidspunktet for overgang tir anden ejendomskategorl regnes fra tidspunktet for rejekontraktens errer handerens indgi.erse, dog henhordsvis rejeforhordets pabegynderse og overtagersesdagen, hvis dette tidspunkt rigger senere. Hvis rejekontrakt errer handel ikke indgis, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for af den hidtidige anvendelse. Hvirer ejendommens rovrige anvenderse pa en ikke personrig dispensation med en restrgbetid, der enten er ubestemt erler mlndre end det tilbudte IAns, forfalder la.net pa samme mi.de til indfrierse, safremt ejendommen inden ranets udamortisering overgar til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sidan andret anvendelse. Linet forfalder, hvis linsoger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, hv., der har indflydelse pa verdiansettersen, idet det betragtes som en svlgtende forudsatning for kreditors tanetilbud. LAnet forfalder, hvis garantibetingelserne ikke opfyldes, eiler I5.net ikke efter endelig vardiansettelse og IS.neudmAling opnar sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale IAnegranser for den pigaldende ejendomskategori, eller byggeriet ikke pi.begyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 maneder efter laneudbetallngen, jfr. bekendtgdrelse nr. 236 af 23. april 1998 om realkreditinstitutters udian mod mldlertidlg garanti R.V, 4. HafteIse. Debitor hafter over for kreditor savel med det pantsatte som personligt for lanet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift pi narvierende pantebrev det personlige galdsansvar for aldre IAn til kredltor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sidanne aldre lin kan vare ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er falles for denne serie og de serier, med hvilke serien hafter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver storre

5 Sagsnummer: (03) Side 5 af l0 end Iovens krav, kan der midler herfra tii kreditor. Sifremt seriereservefonden bllver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, dt der opkraves ekstraordinare bidrag til seriereservefonden for at brlnge denne op til en passende st6rrelse. Debitor er forpligtet tii at indbetale sidanne bidrag med 3 maneders varsel. Ogsi IAn eller dele af IAn, som er indfrlet i det pi.geldende regnskabsa.r, palignes sadanne bidrag, sifremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. Indfrielse. Indfrielse af Iin kan alene foretages ved aflevering tii kreditor af en til restgalden svarende andel af de i anlednlng af IAnet udstedte realkreditobligationer. Dette gelder dog ikke i perioden til i det ir, der ligger umiddelbart f4r en rentetilpasni.ng. I denne periode kan den del af li.net, der lkke skal rentetilpasses, kun j.ndfries med obligationer, hvj.s det belgb, der skal rentetilpasses, samtidig lndfries kontant. BeIOb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant tii pari. Dette forudsatter dog, dt debitor, inden den i 6.ret flr rentetilpasnlngen sker, skri.ftligt opsiger denne dei af IAnet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbelpbet i.kke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordi,nare renteforhold. Delvis indfrlelse kan kun ske forholdsmassigt med li.ge store procentdele i de enkelte obligatlonsi.rgange. Ved delvls indfrielse af Iin sker der forholdsmessig nedsattelse af ydelsen. Beregningen af foretages af kreditor. Kredltor kan krave de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta- Iingsdag, pal6ber morarenter. Morarentesatsen er for tiden l,5l pr. pabegyndt mined regnet fra forfaldsdag, og udloses straks efter sidste rettidige beta- Iingsdag og dernast hver den 11. i mineden. Kreditor kan fastsatte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med linet og kan til enhver tid og uden varsel endre storrelsen heraf, samt fastsatte nye gebyrbelagte ydelser. Kredltor forbeholder sig ret til prisandringer herunder andring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med udli.nsregulatlv. 7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi pa grund af fejl eiier forsgmmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eiler mangelfuldt. SeIv pi de omrader, hvor der galder et strengere ansvar, r Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse

6 Sagsnunmen r ( 03 ) Side 6 af l0 af data i disse systemer, der kan henfores tir nedennavnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eiler en ekstern leverandpr, der stir for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strpmforsyning eller telekommunikation, lovindgreb errer forvartningsakter, naturkatastrofer, krig, opr{r, borgerllge uroligheder, sabotage, terror eller hervark (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, Iockout, boykot eiler blokade, uanset om konflikten er rettet mod eiler ivarksat af Realkredit Danmark selv eiler vores orqanisation, og uanset konfliktens Arsag. Det galder ogsa, nar konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstandigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrj.hed galder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er Arsag tir tabet, da aftaren brev indga.et erler burde have undgaet eiier overvundet Arsagen tii tabet. - Lovgivningen under aiie omstangigheder gor Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er Arsagen til tabet. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kredj-tor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), sa lange kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkir. Undertegnede debltor erkender herved med sin underskrift p5. narvarende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold tii Kreditaftalelovens pgf. 8. Hvis omlagningen ikke kan gennemfdres som forudsat er j eg/vi u- anset irsag hertil pligtig at medvlrke til, at etablere en priori.tetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) pi Ienet(ene) ikke er stdrre end den/de regulerede restgald(e) pa det/de indfriede IAn, og hvor li.net(ene) ikke afdrages langsommere end detlde lndfriede IAn, og lpbetiden pa linet(ene) ikke overstiger l0betiden pe det/de indfriede li.n. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til kreditor til om n6dvendigt at underskrive de nodvendige dokumenter. IOvrigt galder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10).

7 Sagsnunner: r e1e-01-1 ( 03 ) Side 7 af 10,*<r/",' o"n rs6 20 p( llvis pantebrevet alene underskrj.ves af debitor, erklerer denne samtldig at vare ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af Iov om aqteskqppts retsvirkninger S 18. h;1, (0, l*ol -- Uhderskrift *K q(ptdtve'/ debltorer 4X/-'J : E?r'r t '-ev i Hvis debitor er gift/iever i registreret partnerskab, erklarer medunderskrevne egtefel Le / registrerede partner samtykke i pantsatningen jfr. Iov om agteskabets retsvirkninger S 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst tii den pantsatte ejendom, tiltreder adkomsthaver herved pantsatningen. Underskrift Underskrift TiI udst vitterligh erensda -/-'l-:'.-z 1 om ag ).,'myndi brskrlft(er), daterlngens rigtighed og Und6rsk :h -\ ' f-u )r- -'/- Underskri f t t]. t (Navn, stilling og bopel skal udfyldes med blokbogstaver) Ertand Mortensen Navn Sti I I ing BopaI erhvervsrsdgiver Skydebanevej 3 I 9800 Hjorring (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Sti I I ing Bopal Bettina Kjar privatridgiver med botigkompetence Gtinkavej 1A 92OOAalborg

8 Sagsnummer: (03) Side 8 af 10 Til vitterlighed om agte underskrift(er), dateringens rlgtighed og udstederens (nes ) myndighed : Underskri ft Underskrift (Navn, stilling og bopal (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stillins Bopal Navn Stilling Bopal

9 Sagsnumner: (03) Side 9 af I0 JUSTITSMINI STERIETS PANTEBREVSFORMULAR B. I.? Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette Pantebrev og underkastet de til enhven tid for realkreditinstituttet galdende vedtagter og bestemmelser fastsat i nredfor af vedtagtenne, herunder eventuelle bestenrmelser orn solidanisk ansvar. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debiton kan nedbringe eilen indfri galden kontant eller ned obligationer efter reglerne i vedtagterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlegning af realkreditlanet til et l3n, der ikke er et realkreditlsn, Vdet pa tilsvarende vilkan, s3fremt nealkreditlanet er ydet i strid med bestenmelserne i realkreditlovens kapitel 4-5 eiier regler udferdiget i medfor af lovens kapitel 4-6. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit pa kreditons bopal, som er anfort p5 side 1, eller pa et andet sted inden for landets grenser, der opgives af kreditor. Erlagges kapital, ordinane eller ekstraordinere ydelser ikke nettidigt, svares norarenter m.v. efter de i vedtagterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen ellen sidste rettidige betalingsdag falder pa en helligdagr n londag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den folgende hverdag. PA sanne made udskydes udlobsdagen for alle frister efter narvarende pantebrev. Indbetaling inden for ovennevnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Gronland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. Debitor han pligt til at underrette kreditor om bopalsforandring. SAdan undenretning kan ikke ske pa en betalingsblanket, safremt det af blankettens tekst fremgar, at meddelelser til betalingsnodtageren ikke ma gives pa denne. PAkrav fra kneditor kan afsendes til eller fremsattes pa den af debitor oplyste bopal uanset bopelsforandring, mednindre krediton er bekendt med debitors nye bopal. Pantet ornfatter den faste ejendom med tilbehor efter tinglysningslovens paragraf 37 og 38, indtagter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. Debitor fonpligter sig til at holde pantet behorigt brandforsiknet, ssledes at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse on nininumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt, Kreditor har panteret fon krav ifolge pantebrevet pa betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvanende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringsprenier - samt tnorarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med foje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af geldsovertagelse sant til varetagelse af kreditors interesse i tilfelde af retsskridt rnod pantet fra anden side. Fon sl vidt angar udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de onkostninger, der kan kraves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov on renter ved fonsinket betaling mv. og den i medfor af loven udstedte bekendtgorelse om udenretlige inddrivelsesornkostninger i anledning af forsinket betaling. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i folgende tilfalde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt rentbr og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt pakrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors p5krav skal vere afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renten og afdrag ikke betales inden fristens udlob, 5f. herved pkt. 4,

10 Sagsnummer: (O3) Side 10 af t0 b) hvis bygninger af vasentlig betydning for pantets vardi nedrives, uden at den er stillet betryggende sikkenhed, c) hvis pantet, uden at der efter paknav stilles betryggende sikkerhed, vanrogtes ellen i ovnigt vesentligt fonringes, herunden ved at ejendomnen kondemneres, eller for erhvenvsejendonne ved at driften standses for langene tid, d) hvis debitor negter kreditor eller dennes fuldrnagtig adgang tii at efterse pantet, e) hvis debitor ikke pa opfordring godtgor, at pantet er behorigt brandforsikret, og f) hvis pantet eller for pantesikkenheden vesentlige dele heraf skifter ejer. Vedtagterne indeholder regler on anmeldelse af ejerskifte 09 eventuel mulighed for galdsovertagelse.

11 *** * *** * * * SiCe: 11 * Retten i Aalborg *** Tinglysningsafdelingen Akt. nr. : AF 576 Pategning pi Pantebrev med rentetilpasni-ng. Dkk 5r-.2oo.ooo Vedrsrende matr.nr. 1 A, Frejlev By, FrejJ_ev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd III, m. fl. Lyst forste gang den: under nr. 7gg4l Senest endret den : und.er nr. 7gg4l- Anm: Pantebrev med rentetilpasning BRFkredit, Dkk med serl-ige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BRFkredit, Dkk OOO med sarlige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BG Bank A/s - Narre Voldgade/Kbh, Dkk med sarlige vilkar om afdragsfrihed. Retten i Aalborg den G.-- Rasmussen ybju /uby rt,u o^ t/u//j BG Bank Hjorring Ttf Fax F oranst Aende rolsgxr\arlmingu begares slettot. Fantebrevat rxlswa II sdc. Ddt r' C7,^.',i o -", { '/ /o 'L-v

12 *** * *** Side: 72 * * * * * *** * * * Retten i Aalborg Akt. nr. : * *** *** Tinglysningsafdelingen AF G7G Pitegning pa Pantebrev med. rentetilpasning. Dkk Vedrsrende matr^nr. 1 A, Frejlev By, Frejlev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd IfI, m.fl. Lyst gang den: under nr..7984t Senest endret den : 1g.l_ under nr. g2643 ForanstAende retsanmarkning annul_l_eres Retten i Aalborg den '-),ZrAf ' Karin Bodi-1 Nielsen

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere