PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANTEBREV. Navn: BG Bank Adr. : HjorringAfdeting @stergade ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring. Trf.45 120100 Fax 451e 01 Ol. Kontantlin med rentetilpasning"

Transkript

1 i D.tt. ptntlbtw!alr lkk. ov.rdng.r fll.r..ll.r p.!rt I I ollrr gsro tll grnrt rrd tor lndlvldud rrtrlortclgnlrrg i Afgif t: DKK / 4o o - E jerlav: Fre j lev By, Fre j I;- Hatr. nr.: 1 A Frejlev By, Frejlev Akt: skab nr. (Udfyldes af tinslysningskontoret ) Gade os husnr: Vlvaldisvej 122 Kredrtor hafter for disse oplysninger PAlydende nyt lan DKK - Forholdsmassigt kurstab, nyt lan 0DKK - Indfrielsessum, indfriede lan 59,753.09ZDKK - Omkoslnrnger, indfriede IAn 0DKK - Forholdsmassige omkostninger, nyt lan DKK Afgrftspligtigt belsb 0DKK Sagsnumner: s-01-1 (03) Side I af I0 Anmelder Navn: BG Bank Adr. : ZE Tlf.nr.: 9800Hjorring Trf Fax 451e 01 Ol Ved beregningen et anvendt kursvardi PANTEBREV Kontantlin med rentetilpasning ForhS.ndsIAn jfr. Lov om realkredltlan og realkreditobtigationer m.v. S8, stk.5 Debitors Andelsbolig.ByrumgArd III, Frejlev navn os bopal z c/o Erlk Skovgird Ibsen Vivaldisvej 92OO Aalborg SV r,.,i jijrr :r, i erkender herved at skylde Kneditons navn os bopel: Realkredit Danmark A/S - CVR nr KFbenhavn LAnets storrelse: 30-irigt inkonvertibelt kontantlin Serle 10D Realkredit Danmark A/S Der henvises til pantebrevets trsarlige bestemmelserrr. 51.2OO.000 DKK Rente- os 3,7O% irlig rente, der er forelgbig ansat. Herudover betabetalings- Ies bidrag 1,5000% p.a. beregnet af restgalden vilkar, dog minimum DKK p.a. pr. lan. Indtil den bestir ydelsen kun af renter ogt bldrag. Herefter afvikles linet fuldt ud som annuitetslan, hvor ydelsen bestar af renter, bidrag og afdrag. Nir tanet NB. Boprlrlorandrlng rkal m.dd3les tll hrcdltot. Vsd lorslttket betallrrg al rerrter og.ldng halr krcdltor lorlrng ktpltalcn lrrdlrht rc rld. 9, Fuh 9..

2 Sagsnunner: (03) Side 2 af I0 afvikles som annuitetslan, udgpr den kvarti.rlige ydelse Se iovrist (exci. bidrag), der ligeledes er forelobig ansat, I,7805% sarlise be- af hovedstolen stemmelser Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., punkt juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli s p., ; 11. dec. for perioden 1. okt dec Der henvises idvrigt tii pantebrevets rrserlige bestemmelserrt. Opsiselse: Der henvises til pantebrevets rrsarlige Den pantsat- l'latn. nr. te ejendom: 1 A Frejlev By, Frejlev bestemmelserrr. ' Oprykkende panteret e'f ter : Ingen Respekterede De for den lyste. servitutten m.v. (Henvisning til tingbogen tii strekkelis ) Sarlige bestenmelser: 1. UdlAnsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors tii enhver tid galdende vedtegter samt det i heraf udstedte udlinsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De pa tidspunktet for li.netilbudets afgivelse galdende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen er udleveret tii debltor. LAnet er ydet med supplerende lovbestemt sikkerhed. 2. LAnets afvikling. Indtil den 31.I afvikles li.net som et staende ti.n. Herefter afvikles li.net som annuitetsld.n. Ved udbetaling efter den 30.1I.2006 afvikles linet dog som et staende IAn indtil den 3I.I Debitor er, indtil Iineforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage galden samt at betale bidrag ved uden pakrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. AIIe betalinger pi lanet, herunder rente, afdrag, bidrag og QvrJ-ge betalinger, kan alene erlegges i lanets valuta. Ydelsen erlagges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmineden, som ikke er en l6rdag, spndag ei- Ier helligdag. SAfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder IAnet tii skadeslos betaling, ligesom der pi-

3 Sagsnumnen: e (03) Side 3 af 10 rober morarenter og gebyrer t henhold tir de af kreditor tir enhver tid fastsatte regler herom. LAnet udrober den 3L.12. i det Ar, der ligger 29 Ar efter lanets udbetarlng. Er ranet udbetart i perioden til 3!.t2., ud- I6ber lanet dog fgrst den 31. L2. i det Ar, der Iigger 30 6.r efter IS.nets udbetaling. er tirvejebragt ved salg af en branding af obrigationer, hvoraf de rengstrpbende har en rfbetid pi ngist 11 ir. LAnet rentetirpasses med virkning fra den hvert Ar. Rentetilpasning sker i henhold til kreditors tii enhver tid geldende betingelser for udbetalingen og fastsattelse af kursen. Ved hver rentetilpasning udstedes af kreditor staende inkonverterbare obllgationer med en lobet:.a pa ho j st 11 Ar i en obligationsserie uden solidarisk hafterse. LAnets rente og ydelse 1 hver rentetilpasningsperiode er fastsat pa baggrund af renten pi obligationer j. IAnets valuta. Den under trente- og betalingsvilk6,rrr rente er forelpbig. Renten og dermed ydelsen fastsattes som beskrevet ovenfor. Ved IAnets udbetallng og ved senere rentetilpasninger fastsettes den endelige rente og ydelse af kreditor. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet pategnlng herom og til at lade denne pitegning tinglyse. Kreditor kan pa ethvert tidspunkt i IAnets lobetid indfdre kurtage og kursskaring ved rentetilpasning. Debitor underrettes skriftligt herom med mindst 3 maneders varsel tii en fdrstkommende rentetilpasning. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors niprmere bestemmelse. Kreditor kan pi ethvert tidspunkt i lanets lgbetid andre stprrelsen og/eller beregningsmi.den for bidraget i overensstemmelse med f9rnevnte udlansregulatlv for grupper af IAn, herunder ogsa for allerede udbetalte lan, og kan endvidere i konkrete tllfalde fastsatte sarlige indlviduelle bidrag for lan, hvor beta- Iingsforpligtelsen overfor kreditor har varet misligholdt. af ydelserne og af bldraget pa tidspunktet for fenets udbetaling vil fremga af laneoplysningsbrevet. Endringer i bidraget trader i kraft med 3 ma.neders varsel fra afgivelse af andringsmeddelel sen. termi.nsydelse beregnes forholdsmessigt fra udbetalingsdagen og forfalder i. den terminsmi.ned, der lndtreder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. erlegges 1 linets sidste termin den tii fuld afvikllng forn6dne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinare terminsydelser forfalder IAnet til fuld indfrielse den i det Ar, hvorl ti,net efter den fastsatte afdragstld udlgber. Li.net er uopsigeligt fra kreditors side, si lange debitor opfylder sine forpligtelser i henhold tii vedtagter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget tii straks at opsige linet til betaling. Kreditor har tii enhver tid adgang tii at Iade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lanet helt eiler delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan s09e om at lndtrede som lintager i den tldligere ejers sted.

4 Sagsnummer: r_ ( 03 ) Side 4 af 10 Ved vurdering af om galdsovertagelse skal bevilges lagger kreditor navnlig vagt pa ejendommens vardi, erhververs 6konomiske forhord, erhververs overhorderse af eventuerre hidtidige Okonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidrigere direkte errer indirekte nar pafort kreditor tab. Kreditor kan fastsatte de narmere viikar for galdsovertagelsen. overgar en ejendom inden 2 5.r fra ri.nets udbetaring tir anden anvendelse, siledes at ejendommen overgar tii anden ejendomskategori, forfalder lanet tii indfrielse, sifremt: - lanet som f4lge af forskerre i ranegranse og vardi, herunder p.g.a. forskelle i vardiansattelsesregler, kun kunne have varet ydet med et mindre provenu, hvis det var udmalt efter regrerne for den nye ejendomskategori. Dog skal ranet kun nedbringes, sa det i forhold til den aktuelle vardi fastsat efter de for den nye ejendomskategori galdende vardiansattelsesregler opnir sikkerhed indenfor lanegrensen for denne ejendomskategori. Linet forfalder endvidere tii fuld indfrlelse, sa.fremt: - Ii.net kun kunne have varet ydet med en kortere lobetid eller en hurtigere amortisatlonstakt, eller - rinetypen ikke kunne vare ydet tir den nye ejendomskategori. Ved forhi.ndslin regnes 2-Ars-perioden fra det tidspunkt, hvor forhandslinet overgik tii endeligt I5.n. Tidspunktet for overgang tir anden ejendomskategorl regnes fra tidspunktet for rejekontraktens errer handerens indgi.erse, dog henhordsvis rejeforhordets pabegynderse og overtagersesdagen, hvis dette tidspunkt rigger senere. Hvis rejekontrakt errer handel ikke indgis, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for af den hidtidige anvendelse. Hvirer ejendommens rovrige anvenderse pa en ikke personrig dispensation med en restrgbetid, der enten er ubestemt erler mlndre end det tilbudte IAns, forfalder la.net pa samme mi.de til indfrierse, safremt ejendommen inden ranets udamortisering overgar til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sidan andret anvendelse. Linet forfalder, hvis linsoger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, hv., der har indflydelse pa verdiansettersen, idet det betragtes som en svlgtende forudsatning for kreditors tanetilbud. LAnet forfalder, hvis garantibetingelserne ikke opfyldes, eiler I5.net ikke efter endelig vardiansettelse og IS.neudmAling opnar sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale IAnegranser for den pigaldende ejendomskategori, eller byggeriet ikke pi.begyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 maneder efter laneudbetallngen, jfr. bekendtgdrelse nr. 236 af 23. april 1998 om realkreditinstitutters udian mod mldlertidlg garanti R.V, 4. HafteIse. Debitor hafter over for kreditor savel med det pantsatte som personligt for lanet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift pi narvierende pantebrev det personlige galdsansvar for aldre IAn til kredltor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sidanne aldre lin kan vare ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er falles for denne serie og de serier, med hvilke serien hafter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver storre

5 Sagsnummer: (03) Side 5 af l0 end Iovens krav, kan der midler herfra tii kreditor. Sifremt seriereservefonden bllver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, dt der opkraves ekstraordinare bidrag til seriereservefonden for at brlnge denne op til en passende st6rrelse. Debitor er forpligtet tii at indbetale sidanne bidrag med 3 maneders varsel. Ogsi IAn eller dele af IAn, som er indfrlet i det pi.geldende regnskabsa.r, palignes sadanne bidrag, sifremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. Indfrielse. Indfrielse af Iin kan alene foretages ved aflevering tii kreditor af en til restgalden svarende andel af de i anlednlng af IAnet udstedte realkreditobligationer. Dette gelder dog ikke i perioden til i det ir, der ligger umiddelbart f4r en rentetilpasni.ng. I denne periode kan den del af li.net, der lkke skal rentetilpasses, kun j.ndfries med obligationer, hvj.s det belgb, der skal rentetilpasses, samtidig lndfries kontant. BeIOb, der skal rentetilpasses, kan kun indfries kontant tii pari. Dette forudsatter dog, dt debitor, inden den i 6.ret flr rentetilpasnlngen sker, skri.ftligt opsiger denne dei af IAnet overfor kreditor. Det kan dog undtagelsesvis forekomme, at en mindre del af rentetilpasningsbelpbet i.kke kan indfries kontant. Dette kan eksempelvis forekomme i forbindelse med ekstraordi,nare renteforhold. Delvis indfrlelse kan kun ske forholdsmassigt med li.ge store procentdele i de enkelte obligatlonsi.rgange. Ved delvls indfrielse af Iin sker der forholdsmessig nedsattelse af ydelsen. Beregningen af foretages af kreditor. Kredltor kan krave de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta- Iingsdag, pal6ber morarenter. Morarentesatsen er for tiden l,5l pr. pabegyndt mined regnet fra forfaldsdag, og udloses straks efter sidste rettidige beta- Iingsdag og dernast hver den 11. i mineden. Kreditor kan fastsatte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med linet og kan til enhver tid og uden varsel endre storrelsen heraf, samt fastsatte nye gebyrbelagte ydelser. Kredltor forbeholder sig ret til prisandringer herunder andring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med udli.nsregulatlv. 7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi pa grund af fejl eiier forsgmmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eiler mangelfuldt. SeIv pi de omrader, hvor der galder et strengere ansvar, r Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse

6 Sagsnunmen r ( 03 ) Side 6 af l0 af data i disse systemer, der kan henfores tir nedennavnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eiler en ekstern leverandpr, der stir for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strpmforsyning eller telekommunikation, lovindgreb errer forvartningsakter, naturkatastrofer, krig, opr{r, borgerllge uroligheder, sabotage, terror eller hervark (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, Iockout, boykot eiler blokade, uanset om konflikten er rettet mod eiler ivarksat af Realkredit Danmark selv eiler vores orqanisation, og uanset konfliktens Arsag. Det galder ogsa, nar konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstandigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrj.hed galder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er Arsag tir tabet, da aftaren brev indga.et erler burde have undgaet eiier overvundet Arsagen tii tabet. - Lovgivningen under aiie omstangigheder gor Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er Arsagen til tabet. 8. Fuldmagt. Debitor bemyndiger kredj-tor til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret(BBR), sa lange kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkir. Undertegnede debltor erkender herved med sin underskrift p5. narvarende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold tii Kreditaftalelovens pgf. 8. Hvis omlagningen ikke kan gennemfdres som forudsat er j eg/vi u- anset irsag hertil pligtig at medvlrke til, at etablere en priori.tetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) pi Ienet(ene) ikke er stdrre end den/de regulerede restgald(e) pa det/de indfriede IAn, og hvor li.net(ene) ikke afdrages langsommere end detlde lndfriede IAn, og lpbetiden pa linet(ene) ikke overstiger l0betiden pe det/de indfriede li.n. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til kreditor til om n6dvendigt at underskrive de nodvendige dokumenter. IOvrigt galder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10).

7 Sagsnunner: r e1e-01-1 ( 03 ) Side 7 af 10,*<r/",' o"n rs6 20 p( llvis pantebrevet alene underskrj.ves af debitor, erklerer denne samtldig at vare ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af Iov om aqteskqppts retsvirkninger S 18. h;1, (0, l*ol -- Uhderskrift *K q(ptdtve'/ debltorer 4X/-'J : E?r'r t '-ev i Hvis debitor er gift/iever i registreret partnerskab, erklarer medunderskrevne egtefel Le / registrerede partner samtykke i pantsatningen jfr. Iov om agteskabets retsvirkninger S 18. Hvis en anden end debitor har endelig adkomst tii den pantsatte ejendom, tiltreder adkomsthaver herved pantsatningen. Underskrift Underskrift TiI udst vitterligh erensda -/-'l-:'.-z 1 om ag ).,'myndi brskrlft(er), daterlngens rigtighed og Und6rsk :h -\ ' f-u )r- -'/- Underskri f t t]. t (Navn, stilling og bopel skal udfyldes med blokbogstaver) Ertand Mortensen Navn Sti I I ing BopaI erhvervsrsdgiver Skydebanevej 3 I 9800 Hjorring (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Sti I I ing Bopal Bettina Kjar privatridgiver med botigkompetence Gtinkavej 1A 92OOAalborg

8 Sagsnummer: (03) Side 8 af 10 Til vitterlighed om agte underskrift(er), dateringens rlgtighed og udstederens (nes ) myndighed : Underskri ft Underskrift (Navn, stilling og bopal (Navn, stilling og bopal skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stillins Bopal Navn Stilling Bopal

9 Sagsnumner: (03) Side 9 af I0 JUSTITSMINI STERIETS PANTEBREVSFORMULAR B. I.? Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette Pantebrev og underkastet de til enhven tid for realkreditinstituttet galdende vedtagter og bestemmelser fastsat i nredfor af vedtagtenne, herunder eventuelle bestenrmelser orn solidanisk ansvar. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debiton kan nedbringe eilen indfri galden kontant eller ned obligationer efter reglerne i vedtagterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlegning af realkreditlanet til et l3n, der ikke er et realkreditlsn, Vdet pa tilsvarende vilkan, s3fremt nealkreditlanet er ydet i strid med bestenmelserne i realkreditlovens kapitel 4-5 eiier regler udferdiget i medfor af lovens kapitel 4-6. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit pa kreditons bopal, som er anfort p5 side 1, eller pa et andet sted inden for landets grenser, der opgives af kreditor. Erlagges kapital, ordinane eller ekstraordinere ydelser ikke nettidigt, svares norarenter m.v. efter de i vedtagterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen ellen sidste rettidige betalingsdag falder pa en helligdagr n londag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den folgende hverdag. PA sanne made udskydes udlobsdagen for alle frister efter narvarende pantebrev. Indbetaling inden for ovennevnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Gronland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. Debitor han pligt til at underrette kreditor om bopalsforandring. SAdan undenretning kan ikke ske pa en betalingsblanket, safremt det af blankettens tekst fremgar, at meddelelser til betalingsnodtageren ikke ma gives pa denne. PAkrav fra kneditor kan afsendes til eller fremsattes pa den af debitor oplyste bopal uanset bopelsforandring, mednindre krediton er bekendt med debitors nye bopal. Pantet ornfatter den faste ejendom med tilbehor efter tinglysningslovens paragraf 37 og 38, indtagter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. Debitor fonpligter sig til at holde pantet behorigt brandforsiknet, ssledes at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse on nininumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt, Kreditor har panteret fon krav ifolge pantebrevet pa betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvanende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringsprenier - samt tnorarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med foje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af geldsovertagelse sant til varetagelse af kreditors interesse i tilfelde af retsskridt rnod pantet fra anden side. Fon sl vidt angar udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de onkostninger, der kan kraves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov on renter ved fonsinket betaling mv. og den i medfor af loven udstedte bekendtgorelse om udenretlige inddrivelsesornkostninger i anledning af forsinket betaling. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i folgende tilfalde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt rentbr og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt pakrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors p5krav skal vere afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renten og afdrag ikke betales inden fristens udlob, 5f. herved pkt. 4,

10 Sagsnummer: (O3) Side 10 af t0 b) hvis bygninger af vasentlig betydning for pantets vardi nedrives, uden at den er stillet betryggende sikkenhed, c) hvis pantet, uden at der efter paknav stilles betryggende sikkerhed, vanrogtes ellen i ovnigt vesentligt fonringes, herunden ved at ejendomnen kondemneres, eller for erhvenvsejendonne ved at driften standses for langene tid, d) hvis debitor negter kreditor eller dennes fuldrnagtig adgang tii at efterse pantet, e) hvis debitor ikke pa opfordring godtgor, at pantet er behorigt brandforsikret, og f) hvis pantet eller for pantesikkenheden vesentlige dele heraf skifter ejer. Vedtagterne indeholder regler on anmeldelse af ejerskifte 09 eventuel mulighed for galdsovertagelse.

11 *** * *** * * * SiCe: 11 * Retten i Aalborg *** Tinglysningsafdelingen Akt. nr. : AF 576 Pategning pi Pantebrev med rentetilpasni-ng. Dkk 5r-.2oo.ooo Vedrsrende matr.nr. 1 A, Frejlev By, FrejJ_ev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd III, m. fl. Lyst forste gang den: under nr. 7gg4l Senest endret den : und.er nr. 7gg4l- Anm: Pantebrev med rentetilpasning BRFkredit, Dkk med serl-ige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BRFkredit, Dkk OOO med sarlige vilkir om afdragsfrihed Pantebrev BG Bank A/s - Narre Voldgade/Kbh, Dkk med sarlige vilkar om afdragsfrihed. Retten i Aalborg den G.-- Rasmussen ybju /uby rt,u o^ t/u//j BG Bank Hjorring Ttf Fax F oranst Aende rolsgxr\arlmingu begares slettot. Fantebrevat rxlswa II sdc. Ddt r' C7,^.',i o -", { '/ /o 'L-v

12 *** * *** Side: 72 * * * * * *** * * * Retten i Aalborg Akt. nr. : * *** *** Tinglysningsafdelingen AF G7G Pitegning pa Pantebrev med. rentetilpasning. Dkk Vedrsrende matr^nr. 1 A, Frejlev By, Frejlev Ejendomsejer: Andelsboligforeningen ByrumgArd IfI, m.fl. Lyst gang den: under nr..7984t Senest endret den : 1g.l_ under nr. g2643 ForanstAende retsanmarkning annul_l_eres Retten i Aalborg den '-),ZrAf ' Karin Bodi-1 Nielsen

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde Osborne Clarke 0. 0 EO I Registreringsafgift kr. 42.700,00 Ejerlav: Sankt Annæ Øster Kvarter, København Matr.nr.: 111 Ejerlejl. nr.: 3 Beliggende: Sankt Annæ Plads 9, 2. sal 1250 København K Anmelder:

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne atr. nr.: Del nr. 1 af 4 B Ishøj By, Ishøj eliggende: Ishøj Søndergade 16 2635 Ishøj Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.O. BOX 2289 1025 København K Tlf.: 70 105 105 J.nr. 13483-001

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke Matr. nr. 11-af Slangerup by, Slangerup Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Beliggende: Kingovej 1 355o Slangerup Anmelder: Advokaterne H.J. Bach - J.Christensen Bakkevej 1, 3650 Ølstykke 3o76-o6

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

-6 mi Med venlig hilsen. Nykredit A/S. David holm Ac ount Manager

-6 mi Med venlig hilsen. Nykredit A/S. David holm Ac ount Manager Nykredit uorwiuimtj i tcyton OfnrmjriD Modtagel -6 mi 2015 Bomholm Kontnune Den 04.11.2015 Rådhuset BOSSID 4001000000000002903201201 Ullasvej 23 Kunderådgiver DAH Ejendcmsnr. 3189244 3700 Rønne Matr. nr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Desuden kan vi oplyse, at omlasgningen overholder 5 i reglerne om konvertering af realkreditlan i st0ttet byggeri.

Desuden kan vi oplyse, at omlasgningen overholder 5 i reglerne om konvertering af realkreditlan i st0ttet byggeri. Nylfredit Solr0d Kommune Solr0d Center 1 2680 Solr0d Strand Vor ref. hsj Ejendomsnr. 507083 Matr.nr. 12 x Jersie By, Jersie Ejd. adr. Egeholmen m.fl., 2680 Solr0d Strand Omlaegning af I3n 19. September

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere