Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d Mødetid: 09:00 til 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Alex Jensen, Kim Bach, Per Møller og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde Der er udarbejdet referat fra mødet d. 9. december Indstilling: Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Tiltrådt. Bilag: Punkt 2. Mødeplan og ekskursion Mødeplanen for 2015: Møde Dato Tidspunkt februar april 9-12 Ekskursion maj maj 9-12 Generalforsamling 29. maj august september oktober december 9-12 Hjørring Vandselskab står overfor flere centrale beslutninger, som har vidtrækkende konsekvenser for selskabet. Det drejer sig om håndteringen af

2 de fremtidige klimapåvirkninger, valg af de fremtidige spildevandsrensningsmetoder og håndteringen af drikkevandsressourcen. Derfor vil Hjørring Vandselskab arrangere en ekskursion, hvor de vigtigste valg, som bestyrelsen kommer til at træffe bliver sat i perspektiv. Der er fokuseret på tre cases: I Freiburg har kommunen i udstrakt grad valgt at håndtere vand på overfladen på en sådan måde, at det er en stor gevinst for bymiljøet. I Paris bliver spørgsmålet om rensning af drikkevand sat i perspektiv, både teknisk, økonomisk og æstetisk. På få, store anlæg er det muligt at se de vandrensningsteknologier, der i givet fald kunne komme på tale i relation til danske forhold. I Parisområdet findes der også rensningsanlæg med relevante spildevandsrensningsteknologier, som kan være inspiration til hvordan fremtiden kan se ud i Hjørring Vandselskab. Som en del af besøget planlægges et besøg på Paris kloakmuseum (Le Musée des Égouts de Paris). For at en ekskursion med det omfang kan gennemføres, anbefales selskabet at turen kommer til at strække sig fra søndag eftermiddag den 3. maj til onsdag aften den 6. maj. Forslag til ekskursionsplan: Søndag d. 3. maj Udrejse til Freiburg Mandag d. 4. maj Rundvisning i Freiburg Transport til Paris Tirsdag d. 5. maj Besigtigelse af vandværk i Paris Besøg på Kloakmuseum Onsdag d. 6. maj Besigtigelse af rensningsanlæg Hjemrejse Indstilling: Det indstilles, at selskabet arbejder videre med ekskursionsplanen. bestyrelsen inden den 20. marts 2015 giver tilsagn om deltagelse i ekskursionen. Mødeplanen skal evt. revideres ift. tilpasning til Per Møllers kalender. Der skal findes et nyt tidspunkt til ekskursionen.

3 Punkt 3. Budgetopfølgning pr. 31/ Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31/ og budgettet for 2015 er udmøntet på delområder. Omsætning: Der blev i 2014 udpumpet 3,4 mio. m³ vand fra vandværkerne. Det er ca m³ mere end forudsat med budgettet. Der er ikke lavet endelig årsafregning for alle selskabets kunder endnu, hvorfor den afregnede mængde endnu ikke kan opgøres præcist. Oversigt over budgetterede og faktiske mængder i 2014: [Mio. m³] Budget 2014 Forventet 2014 Salg, vand 3,20 3,24 Salg, vandafledning 3,06 3,15 Forventningen er derfor, at indtægten ved salg af vand vil svare til det budgetterede, og at vandafledningsbidraget vil overstige det budgetterede med ca. 3 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med følgende mængder: [Mio. m³] Budget 2015 Udpumpet vandmængde 3,29 Salg, vand 3,13 Salg, vandafledning 3,08 Driftsomkostninger: På spildevandsområdet blev de faktiske omkostninger 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er specielt på områderne drift af Hjørring og Hirtshals renseanlæg samt drift af ledningsnet og brønde der er forbrugt mindre end budgetteret. På renseanlæggene er det faldende stofbelastning i efteråret 2014, resultat af energioptimering samt færre akutte reparationer der resulterer i det lavere forbrug. For drift af ledningsnet og brønde har der været færre skader i andet halvår, mens nogle reparationer på grund af den voldsomme nedbør i efteråret er udskudt til På vandområdet er der forbrugt 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært mindre afholdte omkostninger til grundvandsbeskyttelse på 1,3 mio. kr. end oprindeligt budgetteret. Derudover skyldes det mindre forbrug, at der foretages færre analyser end tidligere samt generelt fokus på besparelser og effektivisering.

4 Investeringer: Anlægsaktiviteterne blev på spildevandsområdet gennemført med 68,2 mio. kr. mod budgetteret 70,2 mio. kr. På vandområdet blev der gennemført investeringer med 18,2 mio. kr. mod budgetteret 22,3 mio. kr. I henhold til bestyrelsens beslutning om principper for budget 2015, overføres det yderligere provenu ved salg, de opnåede driftsbesparelser og uforbrugte investeringsmidler til 2015 ved at foretage ekstraordinære afdrag med virkning for 2014 og efterfølgende optage tilsvarende anlægslån i Indstilling: Til orientering. Orientering givet. Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/ Budgetopfølgning pr 1/ (budget 2015 udmøntet på delområder). Punkt 4. Orientering om verserende projekter Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi. Indstilling: Til orientering. Orientering givet.

5 Punkt 5. Indsatsplaner, grundvandsbeskyttelse og budget Ved vedtagelse af budget 2015 og dermed taksterne for 2015 er en række forhold holdt uden for budgettet. Et af disse forhold er nye indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplan for Bredkær Vandværk, er det blevet nødvendigt af få afklaret selskabets linje mht. indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse ift. at kunne beregne den afledte økonomi, der skal indarbejdes i de kommende års budgetter. Forslaget til selskabets linje ift. grundvandsbeskyttende er udarbejdet med afsæt i hhv. Miljøministeriets redegørelse, Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan, Pesticidudredning i Hjørring Kommune og de statslige vandplaner. Det anbefales, at overvåge mængden af nitrat der udvaskes fra rodzonen og grundvandets kemiske udvikling for at kunne vurdere den mest kosteffektive investering ift. beskyttelse af grundvandet overfor nitrat. Kriterierne for hvornår der skal iværksættes tiltag foreslås fastlagt i samarbejde med Hjørring Kommune, og den arealmæssige prioritering bør være; 1. Boringsnært, 2. De grundvandsdannende dele af indvindingsoplandet og 3. Marker med høj udvaskning af nitrat. Anbefalingen vedr. pesticider går på at koncentrere grundvandsbeskyttelsen til de boringsnære beskyttelsesområder samtidig med at opmærksomheden ift. forekomsten af pesticider i grundvandet skærpes som et beredskab ift. indsættelse af videregående vandbehandling, hvis det viser sig nødvendigt. Miljøministeriets redegørelse. I den sammenfattende redegørelse om grundvandskortlægning for Bagterp og Lønstrup fra Miljøministeriet, Miljøcenter Aalborg, 2010 er der redegjort for Miljøcenter Aalborgs anbefalinger til prioritering af indsatsen. Der er redegjort for generelle principper samt specifik for indsatsen ift. nitrat: Generelle principper. De grundvandsbeskyttende indsatser bør fastlægges med baggrund i den gennemførte detailkortlægning af indsatsområderne, og under hensyn til hvor grundvandsdannelsen sker. Tiltag overfor nitrat og andre forureningskilder bør ske på baggrund af en individuel vurdering, og tiltagets styrke bør tilpasses problemernes omfang det pågældende sted. For at sikre, at indsatsen sker der, hvor behovet og derved effekten af tiltagene er størst, anbefales det at foretage en tidsmæssig prioritering af indsatserne. Generelt for prioriteringen gælder, at jo tættere en potentiel forureningskilde

6 ligger på en indvindingsboring, og jo større grundvandsrisiko der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriteres en indsats mod forureningskilden. Det anbefales, at Hjørring Kommune i forbindelse med tilladelser til vandværkerne udpeger kildepladszoner /9/ omkring indvindingsboringerne. Det anbefales, at kildepladszonerne udpeges som den del af indvindingsoplandet, der ligger inden for en afstand fra indvindingsboringerne svarende til 5 års transporttid af grundvandet dog minimum 300 meter fra boringen og at kildepladszonen bruges i prioriteringen af den særlige beskyttelsesindsats, som gennemføres i indsatsplanen. Herved opnås en hurtig effekt i forhold til de forureningskilder, der ligger boringsnært. Det anbefales desuden, at Hjørring Kommune udpeger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO er) /12/ hvor der er et særligt behov for at forhindre eller begrænse risikoen for forureninger i boringernes nærområde jf. Miljøbeskyttelseslovens 24. Iværksættelse af indsatser overfor henholdsvis nitrat og øvrige forureningskilder, herunder erhverv, bør koordineres mellem de berørte myndigheder og øvrige aktører, således at indsatserne ikke bliver modstridende. Det anbefales, at der ikke gennemføres en særlig forebyggende indsats for vandindvindingsanlæg i større byområder, hvor vandet er sårbart overfor forurening, og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. Her bør i stedet for planlægges en alternativ vandforsyning. Der bør desuden foretages en vurdering og tilpasning af vandværkets analyseprogram i forhold til de mulige forureningskilder. Det anbefales, at der ikke planlægges en særlig forebyggende indsats for indvindingsanlæg, der ikke anses for at være bæredygtige på lang sigt. Prioritering af indsatser overfor nitrat i indsatsområdet. Det anbefales, at indsatsen overfor nitrat prioriteres i forhold til en samlet vurdering af nitratfølsomheden, størrelsen af den potentielle nitratudvaskning, markernes afstand fra indvindingsboringerne og nitratindholdet i det indvundne vand. at en indsats overfor nitrat iværksættes senest, når nitratindholdet i det indvundne vand er stigende og/eller er større end 37,5 mg/l (75 % af miljømål jf. vandplanen). at indsatsen overfor nitrat prioriteres og gennemføres for hele indsatsområdet. Kildepladszonerne prioriteres højst.

7 Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan. I Vandforsyningsplan , Hjørring Kommune er der angivet flere retningslinjer for beskyttelse af grundvandsressourcen. Under afsnittet Miljøgodkendelser og øvrig sagsbehandling angiver retningslinje følgende: Koncentrationen af nitrat i det vand der når grundvandsmagasinet må ikke overstige 25 mg nitrat pr. liter jf. målsætningerne i Regionplan I indvindingsoplande og OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) hvor der er færdiggjort en kortlægning af nitratsårbarheden stilles der krav om en maksimal nitratudvaskning fra rodzonen: I områder med lille sårbarhed bruges lovens krav. I områder med stor sårbarhed må der maksimalt udvaskes 25 mg/l. I områder med nogen sårbarhed laves en konkret vurdering ift. en beregning af jordens nitratreduktionskapacitet. Opdeling af områder med nogen sårbarhed: I kildepladszoner laves en konkret vurdering af udvaskningen til grundvandet på baggrund af en modelberegning. Der tages udgangspunkt i den beregnede nitratudvaskning fra FarmN-programmet. I resten af indvindingsoplandet og i OSD-områder stilles der krav om maksimal udvaskning af 50 mg/l. Det skal hertil anføres, at Hjørring Kommune, efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen, er blevet opmærksomme på, at lovgivningen ikke giver mulighed for at stille krav til en maksimal udvaskning på 25 mg/l i områder med stor sårbarhed. Det mest restriktive krav der kan stilles er, hvad der svarer til planteavlsudvaskning i områderne, og her vil kravene normalt ligge helt oppe på 60 til 70 mg/l Pesticidudredning i Hjørring Kommune. I januar 2013 udarbejdede Rambøll et notat vedr. pesticidudredning for Hjørring Kommune. Notatet skulle ligge til grund for Hjørring Kommunes beslutning om grundvandsbeskyttelse mod pesticider ved at belyse hvorvidt pesticider er et problem for grundvandet og dermed drikkevandskvaliteten i Hjørring Kommune. Uddrag fra pesticidudredningen er vist nedenfor: Fund af pesticider. I Hjørring Kommune har pesticidanvendelsen påvirket grundvandet, og store dele af det undersøgte grundvand indeholder i dag pesticider. Siden 1990 er der således fundet pesticider og deres nedbrydningsprodukter i 52 % af de analyserede boringer (133 ud af 254). I seneste analyse blev der fundet

8 pesticider i 42 % af boringerne (106 ud af 254), hvoraf grænseværdien var overskredet i de 29 (11 %). Ud over BAM har også andre typer af pesticidanvendelse forårsaget udvaskning til grundvandet. Om end størstedelen af områdets pesticidfund skyldes forbudte stoffer, som ikke længere må anvendes i Danmark, er der også fundet mange pesticider, som stadig anvendes i dag, se bilag A. Siden 1990 er der i 27 % (70 ud af 254) af boringerne udelukkende fundet forbudte pesticider (markeret som forbudte stoffer i bilag A), mens der i 25 % (65 ud ad 254) også er fundet stoffer, som stadig anvendes i dag (markeret som godkendte stoffer i bilag A). Opsamling. Der konstateres pesticider i halvdelen af de undersøgte boringer i Hjørring Kommune. Hvoraf der i 25 % af boringerne er fundet stoffer, som stadig anvendes i dag. Når der konkret konstateres pesticider i grundvandsressourcen, er det sjældent muligt præcist at konkludere, hvorfra forureningen hidrører. Pesticiderne er på en eller anden måde nået ned i grundvandet, hvilket viser, at der i oplandet til den pågældende boring, hvor der er fund, findes områder, hvorfra pesticiderne kan sive ned. Det kan som regel ikke med sikkerhed konkluderes, hvilken kilde eller område, der er årsag til forureningen. Det kan være en mark, en vejrabat, et parcelhusområde, en vaskeplads for sprøjteudstyr eller anden kilde. De fleste aktivstoffer har været anvendt eller anvendes i forskellige sektorer, både i jordbruget og i byen, så det er som regel ikke muligt med sikkerhed at sige, hvorfra et fund stammer. Det er derimod muligt at vurdere, hvilken grundvandsressource der kan være truet af eventuelle forureninger. Kortlægningen af de hydrogeologiske forhold, vandværkernes indvindingsopland og de pesticidfølsomme områder viser samlet, hvordan transportvejen for pesticider er fra pesticidfølsomme områder ned til grundvandsressourcerne. Områder med indsatbehov: En særlig indsats over for pesticider skal målrettes de sårbare områder samt områder, hvor spild og uheld er særligt problematisk for forsyningsanlæggene. Identificeringen af områder, hvor der skal ske en særlig indsats, sker som udgangspunkt i: Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Områderne fastsættes i henhold til miljøstyrelsen vejledning.

9 Områder som vurderes at være pesticidfølsomme. Som udgangspunkt gælder det de områder med stor grundvandsdannelse. Forslag til foranstaltninger til sikring af grundvandsressourcen: Pesticidfri drift på kommunens egne arealer i sårbare områder Pesticidfri drift i boringsnære beskyttelsesområder, hvor en konkret vurdering viser det nødvendigt, med henblik på at beskytte anlæg mod spild og uheld Pesticidfri drift i landområder, der konkret vurderes sårbare Pesticidfri drift i byområder, der konkret vurderes sårbare Regulering af offentlige og private vaskepladser, hvor pesticider håndteres og sprøjteudstyr påfyldes og vaskes. Vandplaner. I vandplan Nordlige Kattegat og Skagerrak er der i retningslinje 43 angivet følgende: Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes. Vedr. indsatsbehovet i relation til den kemiske tilstand, med fokus på nitrat, i grundvandsforekomsterne er der, for Hjørring ikke angivet specifikke indsatser i den gældende vandplan. Det er angivet at indsatsen varetages af generelle reguleringer og kommunale indsatsplaner. Hertil bemærkes, at der er et generelt behov for en nøjere beskrivelse af kontakt mellem grundvand og søer, kystvande og terrestriske naturtyper, som først forventes afklaret i den kommende planperiode. Selskabets politik vedrørende indsatsplaner. I forhold til at skulle fastlægge selskabets politik på området er der i nærværende afsnit forsøgt at opstille en model, der dels er indenfor rammerne ift. retningslinjerne for indsatsplanlægning, men også ligger indenfor det økonomiske råderum der forventes at være realistisk for Hjørring Vandselskabs aktiviteter på området.

10 Indsats overfor Nitrat. I forbindelse med indsatsplanlægning og indsatser overfor fladekilder er et virkemiddel, at aftale/pålægge restriktioner på driften af landbrugsarealer eller at købe arealerne og afstemt herefter, at lægge driften om til en mere grundvandsvenlig driftsform. Alt andet lige, er det en dyr form for indsats og i landbrugstunge indvindingsoplande eller boringsnære beskyttelsesområder, vil udgifterne hertil i reglen langt overstige indsatserne overfor andre forureningskilder. Det kan derfor være fornuftigt at få grundigt undersøgt, om der konkret er belæg for at iværksætte arealtiltag, og om der evt. er andre og billigere indsatser, der kan iværksættes inden eller i stedet for. Det foreslås, at prioritere indsatsen overfor nitrat inden for indsatsområderne overfor nitrat (IO), og indsatsen bør ved beskedne nitratindhold i råvandet, f.eks. under 25 mg nitrat/l bestå af: Overvågning af mængden af nitrat der udvaskes fra rodzonen. Gennemført ved årlige beregninger. Overvågning af grundvandets kemiske udvikling i boringer, efter et nærmere bestemt overvågningsprogram. Det anbefales, at Hjørring Kommune årligt foretager nitratudvaskningsberegninger på baggrund af opdaterede landbrugsregisterdata.. Udvaskningsberegningerne sammenholdes med de målte værdier i overvågningsboringer og udviklingstendenser fra overvågningsprogrammet, og herudfra vurderes, om der er behov for indsatser, som kan begrænse nitratudvaskningen. Vurderingen af nitratudvaskningen fra rodzonen bør suppleres med en vurdering af den reduktion af nitrat, der vil ske i den umættede og til dels i den mættede zone, inden nitraten når de magasiner, der indvindes fra. Der foreslås analyseret for følgende stoffer og parametre: Nitrat Sulfat Calcium, magnesium og hydrogencarbonat - forvitringsgrad og kalkopløsning Evt. bestemmelse af vandtyper.

11 Det konkrete overvågningsprogram og kriterier for, hvornår der skal sættes ind med tiltag fastlægges i et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S. I de indvindingsoplande, hvor det efterfølgende besluttes at iværksætte tiltag overfor nitrat, så bør prioriteringen være: 1. Boringsnært. 2. I de grundvandsdannede dele af indvindingsoplandene. 3. På marker, hvor der vedvarende viser sig at være høj udvaskning af nitrat fra rodzonen. Indsats overfor pesticider. Pesticidudredningen for Hjørring Kommune angiver, at der findes pesticider i halvdelen af de undersøgte boringer i Hjørring Kommune, hvoraf der i 25 % af boringerne er fundet stoffer, som stadig anvendes i dag. Samtidigt påpeges det, at det sjældent er muligt præcist at konkludere, hvorfra forureningen stammer. Der peges på, at der skal rettes en særlig indsats mod de særligt sårbare områder, dvs. områder med stor grundvandsdannelse, samt områder hvor spild og uheld er særligt problematisk for forsyningsanlæggene, de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for Bredkær Vandværk er der udført beregninger for at anskueliggøre økonomien i at lave grundvandsbeskyttende tiltag overfor pesticider på de tilhørende kildepladser til vandværket. Hvis der skal beskyttes 100 % mod risikoen for at fremtidig brug af pesticider skulle forurene grundvandet på kildepladserne til Bredkær Vandværk skal der investeres ca. 53 mio. kr. i grundvandsbeskyttelse. Hvis 50 % af risikoen skal elimineres vil omkostningerne andrage ca. 15 mio. kr. De grundvandsbeskyttende tiltag overfor pesticider vil ikke have effekt på de pesticider der allerede er i jorden og på vej ned til grundvandsmagasinet, hvorfor det ikke forekommer rationelt at afsætte økonomiske ressourcer i den størrelsesorden for at undgå fremtidig brug af pesticider. Prioriteringen overfor pesticider bør være: 1. At den grundvandsbeskyttende indsats koncentreres til de boringsnære beskyttelsesområder for at formindske risikoen ifm. spild og uheld. 2. At opmærksomheden ift. forekomsten af pesticider i råvand skærpes, igennem moniteringsprogrammer der udarbejdes konkret til de enkelte kildepladser.

12 3. At der i den langsigtede planlægning for selskabets vandværker kalkuleres med et beredskab med henblik på indsættelse af videregående vandbehandling med aktivt kul, hvis pesticidindholdet i afgangsvandet fra værkerne overskrider drikkevandskvalitetskravene. Indstilling: Det indstilles at: Prioritere indsatsen overfor nitrat inden for indsatsområderne overfor nitrat (IO), og indsatsen bør ved beskedne nitratindhold i råvandet, f.eks. under 25 mg nitrat/l bestå af; 1. Overvågning af mængden af nitrat der udvaskes fra rodzonen. Gennemført ved årlige beregninger og 2. Overvågning af grundvandets kemiske udvikling i boringer, efter et nærmere bestemt overvågningsprogram. Prioriteringen i de indvindingsoplande, hvor det efterfølgende besluttes at iværksætte tiltag overfor nitrat, bør være; 1. Boringsnært, 2. I de grundvandsdannede dele af indvindingsoplandene og 3. På marker, hvor der vedvarende viser sig at være høj udvaskning af nitrat fra rodzonen. Prioriteringen overfor pesticider bør være; 1. At den grundvandsbeskyttende indsats koncentreres til de boringsnære beskyttelsesområder for at formindske risikoen ifm. spild og uheld, 2. At opmærksomheden ift. forekomsten af pesticider i råvand skærpes, igennem moniteringsprogrammer der udarbejdes konkret til de enkelte kildepladser og 3. At der i den langsigtede planlægning for selskabets vandværker kalkuleres med et beredskab med henblik på indsættelse af videregående vandbehandling med aktivt kul, hvis pesticidindholdet i afgangsvandet fra værkerne overskrider drikkevandskvalitetskravene. Der på baggrund af bestyrelsens tilkendegivelser beregnes, hvad den afledte økonomi, på takstniveau, vil være af det valgte ambitionsniveau for grundvandsbeskyttende tiltag. Tiltrådt. Bilag: Bilag A. Fund af godkendte og forbudte pesticider.

13 Punkt 6. Konvertering af obligationslån. Med baggrund i det lave renteniveau er det besluttet at konvertere det obligationslån som selskabet optog i Restgælden udgør på konverteringstidspunktet pr. 30/ ca. 70,8 mio. kr. En del af lånet (10 mio. kr.) konverteres til et variabelt forrentet lån og restbeløbet på ca. 60,8 mio. kr. konverteres til et obligationslån med nominel en rente på 1,5 %. Lånet er pr. 17/ kurssikret ved kurs 98,185. Den effektive rente bliver dermed på 1,53 %. Ved at konvertere fra et lån med nominel rente på 3,5 % til et lån på 1,5 % vil der over de næste 17 år opnås en besparelse på ca. 10 mio. kr. i ydelse til Kommunekredit. Det variabelt forrentede lån har pt. en rente på 0,0 %. Begrundelsen for at omlægge en del af lånet til et lån med variabel rente er, at det kan afdrages/indfries med 10 bankdages varsel, og dermed giver den mest fleksible mulighed for at udligne forskydninger i anlægsaktiviteter mellem de enkelte regnskabsår og dermed undgå utilsigtede takstpåvirkninger. Økonomiudvalget har meddelt, at der som udgangspunkt ikke ydes kommunegaranti til variabelt forrentede lån, men med de specielle forhold der gælder for vandselskabets reguleringsregnskab, gør man i denne sag en undtagelse for en mindre del af lånet for at understøtte stabilitet i taksterne på vandområdet. Der vil ikke vil blive opkrævet garantiprovision i forbindelse med garantistillelsen, idet der er tale om vedståelse af en garantistillelse, som blev givet før byrådet i 2011 besluttet at opkræve årlig garantiprovision. Indstilling: Til orientering. Orientering givet.

14 Punkt 7. Afdragsordninger for spildevand Folketinget har vedtaget en række lovændringer, med det formål at hjælpe trængte boligejere, som ikke har mulighed for at finansiere de nødvendige udgifter i forbindelse med påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning. Sagsfremstilling Den 22. januar 2015 vedtog folketinget ændringer i 3 love: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., Lov om miljøbeskyttelse og Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Hensigten med ændringerne har været at hjælpe trængte boligejere så det kan undgås, at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister fra kommunerne om forbedret spildevandsrensning. Ændringsforslagene omfatter to forskellige emner: Påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning Drift og vedligehold af eksisterende private spildevandsanlæg. Ad 1) Loven og den efterfølgende bekendtgørelse adresserer de situationer, der opstår i forbindelse med at kommunen har udstedt et påbud om forbedret spildevandsrensning. Med lovforslaget foreslås det, at hvis en ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan betale herfor og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst ligger under en fastsat indkomstgrænse på kr. med fradrag på ca kr. for op til 4 hjemmeboende børn, kan kræve: Minimumsfrist på 3 år for opfyldelsen af påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning. En afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte anlæg og tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning. Rente, risikotillæg og administrationsomkostninger fastsættes i loven som en markedsbaseret rente (den effektive rente på 10-årige statsobligationer) tillagt 5 procentpoint. Aktuelt vil niveauet således blive ca. 5,9 %. Afdragsperioden er fastsat til 20 år. Med den foreslåede ordning, vil selskabet skulle tilbyde en afdragsordning, som i den nuværende form ikke sikrer selskabet mod tab, hvis kunden ikke kan fastholde sin betaling af afdrag. Hvis afdragsordningen ikke vedligeholdes, så har selskabet ingen anden mulighed end at overvælte omkostningerne til spildevandsforsyningens almindelige takster.

15 Det er kommunalbestyrelsen der skal træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg, samt en afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/ eller omkostningerne ved etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen. Hvis kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen, er selskabet forpligtet til at fremsende et tilbud på en afdragsordning. I 2015 er der pt. planlagt projekter (påbud om forbedret spildevandsrensning) der kommer til at berøre ca. 27 ejendomme. Hvorvidt der er nogle af dem, der kan blive omfattet af ordningen vides ikke. Ad 2) Loven giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at tilbyde alle ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg mod betaling. Ejerskabet af spildevandsanlægget vil fortsat være ejet af ejendomsejeren. Der vil være tale om en privatretlig aftale mellem selskabet og den enkelte grundejer og derfor er det frit for selskabet, om der tilbydes en sådan ordning. Der er mange ulemper forbundet med at selskabet skal varetage de private anlæg: 1) Konflikten mellem ejerskab og vedligeholdelsesopgaven. 2) Længden af aftaleperioden skal afklares (så de ikke melder sig ud af ordningen efter at selskabet har etableret separatkloakering på grunden). 3) Selskabet vil kunne få geografisk spredte vedligeholdelsesforpligtigelser. Derfor anbefales det, at ordningen ikke benyttes for nuværende. Indstilling: Til drøftelse. Ad 1. Det skal drøftes med kommunen at bruge kommunale ordninger. Ad 2. Selskabet ønsker ikke at tilbyde driften og vedligeholdelsen af ejendomsejerens spildevandsanlæg.

16 Punkt 8. Status for indførelsen af særbidrag Hjørring Vandselskab og Hjørring Kommunes Team Erhverv opstillede i fællesskab et bruttoliste over virksomheder, der kunne tænkes at være omfattet kravet om opkrævning af særbidrag. Denne bruttoliste er nu ved nærmere granskning af vandforbrug og produktion kortet ned til at omfatte 27 virksomheder. De 27 virksomheder blev kontaktet via et brev 18. december Brevet henviste til bekendtgørelse 1120 af om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. Brevene var afpasset efter de forskellige virksomheders miljøgodkendelse og størrelse. Alle breve indeholdt en opfordring til at iværksætte et prøvetagningsprogram, eller, hvis det vurderes vanskeligt at iværksætte, at kontakte Hjørring Vandselskab eller Team Erhverv for afklaring. Analyser af de udtagne prøver skal i første omgang bruges til at afgøre, hvorvidt den enkelte virksomhed skal opkræves for særbidrag, og i anden omgang afgøre størrelsen af et eventuelt særbidrag. Det rådgivende ingeniørfirma Envidan er engageret til at opstille en beregningsmodel for størrelsen af særbidraget ud fra indholdet af forurenende stoffer med afsæt i Hjørring Vandselskabs omkostninger for Vi har modtaget et første udkast til en beregningsmodel, men den er endnu ikke gennemarbejdet. Der har været efterfølgende kontakt til ca. 1/3 af de i første omgang kontaktede virksomheder. Det er indtrykket at arbejdet skrider planmæssigt fremad for de større virksomheder, men at det er vanskeligt for de mindre. Indstilling: Til orientering. Orientering givet.

17 Punkt 9. Bankudbud Resume Der er modtaget tilbud på bankforretning fra følgende pengeinstitutter: Nykredit, Sparekassen Vendsyssel, Jyske bank, Nordea og SparNord. Resultatet viser, at SparNord samlet set har givet mest attraktive tilbud. Det indstilles derfor, at selskabet også fremover anvender SparNord som bankforbindelse. Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på mødet d. 4. september 2014 at indhente tilbud på selskabets daglige bankforretninger. Tilbudsindhentningen har været gennemført i samarbejde med revisionsfirmaet Ernest & Young (EY). Hjørring Vandselskab har haft SparNord som bankforbindelse siden selskabets etablering i Siden selskabets stiftelse er der vedtaget flere bankpakker, hvor en af konsekvenserne er, at der ikke længere gælder nogen indskydergaranti. Det betyder, at selskabet mister indestående over kr. såfremt banken går fallit. Til imødegåelse af denne situation, har selskabet placeret likvide midler i variabelt forrentede danske realkreditobligationer. Pt. udgør den nominelle beholdning 110 mio. kr., svarende stort set til den halvårlige kundeindbetaling. Obligationsbeholdningen giver en forholdsvis lav rente, men har en meget lav kursrisiko. Obligationsbeholdningen gør det muligt at holde en driftskapital indenfor +/- 10 mio. kr. ved at anvende REPO-forretninger. En REPO-forretning er en aftale om salg og tilbagekøb af værdipapirer, hvor dato og pris er endelig fastsat, men der er ingen handelsomkostninger (kurtage). I forbindelse med indhentning af tilbud på bankforretninger er det overvejet at vælge en af de systemiske banker i Danmark. Disse banker er ifølge Erhvervsog Vækstministeriet for vigtige for Danmarks økonomi til at de må gå fallit: Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, BRF Kredit og Sydbank. SparNord er ikke udpeget som systemisk bank, men med anvendelse af REPO-forretninger, er selskabets tabsrisiko væsentligt reduceret. Det er direktionens opfattelse, at ud fra en samlet vurdering af rentevilkår og oplysninger om betingelser, gebyrer og rådgivningsydelser, så er tilbuddet fra SparNord det samlet set mest fordelagtige tilbud.

18 Indstilling: Det indstilles, at SparNord vælges som fortsat bankforbindelse. Tiltrådt. Bilag: Sammenligning af banktilbud - Hjørring Vandselskab.

19 Punkt 10. Forsikringsforhold Resume Der har i 2014 været gennemført udbud på selskabets forsikringsforhold omfattende både forsikringsdækning og forsikringsmægler. Pr. 1/ er selskabets forsikringsmægler Bækmark & Kvist, Nørresundby. Der forventes en præmiebesparelse på ca. 270 tkr. svarende til ca. 28 % i forhold til tidligere aftale. Sagsfremstilling DANVA har i 2014 gennemført udbud af forsikringsforhold bestående af mæglerydelse og forsikringsdækning. Hjørring Vandselskab har sideløbende med dette udbud bedt selskabets tidligere mægler Bækmark & Kvist, Nørresundby om at indhente specifikt tilbud på dækning af Hjørring Vandselskab. Præmieoversigt Gl. DANVAordning Ny DANVAordning Bækmark & Kvist Bygning og løsøre Motor EDB Entreprise Bestyrelsesansvar Rejseforsikring Sundhedsforsikring Transportforsikring Ansvarsforsikring Arbejdsskade Forsikringspræmie Mæglerhonorar Samlet omkostning forsikringer Besparelse i % ift. nuværende ordning -26,50-28,20 Bækmark & Kvist var indtil 2012 selskabets forsikringsmægler og i årene har selskabet været forsikret via DANVA-ordningen, hvor Willis har været forsikringsmægler. De indkomne tilbud har økonomisk været næsten ens, hvorfor det har været mæglerservice og vilkår, der har været afgørende for valg af fremtidig løsning.

20 På baggrund af en samlet vurdering af præmie, forsikringsvilkår og mæglerassistance, blev der i december 2014 indgået aftale med Bækmark & Kvist om mæglerassistance pr. 1/ Der er i samarbejde med Bækmark & Kvist foretaget en vurdering af risici for de enkelte forsikringsområder, hvorefter der er udarbejdet en samlet forsikringspolitik. Det er på den baggrund direktionens opfattelse, at selskabet er forsvarligt dækket forsikringsmæssigt. Indstilling: Til orientering. Orientering givet.

21 Punkt 11. Afgørelse om vejbidrag Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Forsyningssekretariatet har i december 2010 vurderet, at bidraget er for lavt, hvis det ikke dækker spildevandsselskabets faktiske omkostninger til vejvandafledning. Sekretariatet har endvidere udtalt, at en sådan underbetaling kan anses som en uddeling fra selskabet til kommunen, hvilket kan begrunde, at kommunen modregnes i sit bloktilskud efter reglerne i stoploven. Kommunens betaling for afledning af vejvand er reguleret i betalingsloven, og det fremgår heraf, at vejbidraget skal udgøre højst otte procent af udgifterne til anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene. I henhold til Hjørring Vandselskabs betalingsvedtægt skal Hjørring Kommune betale 6% om året. Forsyningssekretariatet har i 2010 vurderet, at Hjørring Kommune burde betale 8% i vejbidrag og har derfor reguleret Hjørring Kommunes bloktilskud. KL har på vegne af Slagelse Kommune lagt sag an mod forsyningssekretariatet og har den 13. februar 2015 fået med hold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende vejbidrag var ugyldige. Det betyder, at kommunerne ikke bliver reguleret i bloktilskuddet, hvis de betaler et vejbidrag der er lavere end det af forsyningssekretariatet vurderet. Derfor kan Hjørring Vandselskab ikke forvente, at der ske en ændring i vejbidraget der afregnes overfor Hjørring Kommune. Indstilling: Til orientering. Orientering givet.

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 12-02-2016 Mødetid: 09:00 til 12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Peter Duetoft Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt 1. Referat.

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 22-09-2016 Mødetid: 09:00 12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Peter Duetoft, Per Møller, Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2018 Med overslagsåreme 2019-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2017 Med overslagsåreme 2018-2021 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Energi & Forsyning. November 2014

Energi & Forsyning. November 2014 Energi & Forsyning November 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Adgang for fjernvarmeværker til at udøve sideordnede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber. Højesteretsdom vedrørende

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere