Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes, at vi har lært noget og er kommet klogere videre. Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Vi har investeret og vi har skullet tilpasse os og vi har sluttet året et stykke under budget. Men vigtigst af alt er vi blevet klogere på vores børn og forældre, på vores personale og ledelse og på muligheder og begrænsninger. Elevtallet ligger lige nu på 123 elever i skolen, 35 børn i SFO, 14 børn i førskolegruppe og 29 børn i børnehaven. Efter sommerferien forventer vi et elevtal på 123 elever fordelt på klasse, da der kommer 14 børn ind i 0. klasse og et tilsvarende antal forlader overbygning og skal videre på efterskole mm. I 2014 har 10 elever forladt skolen i løbet af skoleåret (ikke natuligt skoleskifte ved sommerferien) og der er kommet 12 elever til skolen ud over førskolebørn, der startede i 0. klasse ved sommerferien. I foråret 2014 havde vi for første gang en 9. klasse til afgangseksamen og dimension. Forberedelse til eksamen blev gennemført som fælles forberedelse, hvilket eleverne var glade for. Både forberedelse og eksamen gik fint og eleverne klarede sig godt ved eksamen og blev alle sendt afsted med eksamensbevis i hånden. I børnehaven har man siden sommerferien haft aldersopdelte stuer. Det har givet nogle erfaringer, som kan bruges fremadrettet. Derudover er børnehaven og SFO en begyndt at gå sammen i ydertimerne om eftermiddagen, ligesom om morgenen hvor SFO-børnene er i børnehaven indtil skoledagen begynder. Efter sommerferien og afledt af den nye skolereform for folkeskolen blev det besluttet at afholde lektiecafe 3 dage om ugen. Hen over efterår 2014/forår 2015 har der i gennemsnit været 5-10 børn i lektiecafeen pr. dag. Vi har på den baggrund vurderet, at 2 dage om ugen kan dække behovet fra august Friskolen afholdt i 2014 foredrag med Jens Andersen, som fortalte om hvordan forældrene sammen med de andre voksne omkring børnene har ansvaret for at en skoleklasse fungerer. Om hvordan de voksne har ansvaret for at skabe et fællesskab, hvor børnene kan skabe venskaber. Jens havde desuden et budskab om, at børn skal udfordres Børn udvikler sig gennem modstand stil krav til dit barn de kan langt mere, end de fleste aner. Årsregnskab 2014 Filskov Friskole & Børnehave som samlet institution har sluttet regnskabsåret 2014 med et underskud på kr. Der var budgetteret med et underskud på kr i 2014, det realiserede underskud er dermed ca kr større end budgetteret. Der er flere årsager til, at det realiserede underskud er større end det budgetterede.

2 Vi har i 2014 haft større andre indtægter end budgetteret, men til gengæld har vi haft mindre indtægter særligt på statstilskud, kommunale tilskud og skolepenge. Der var for 2014 budgetteret med 123 elever i skolen og 37 børn i SFO en pr. 5. september 2014 hvor statstilskuddet beregnes, men skolen havde den 5. september 2014 kun 120 elever og 28 elever i SFO. Dertil kommer den mindre egenbetaling, som dog delvist opvejes af, at der er kommet flere nye elever til efter 5. september. Derudover har der været udgifter ved ansattes afrejse, som ikke var budgetteret. Når en ansat forlader friskolen, skal den ansattes evt. overarbejde samt feriepenge udbetales til vedkommende/til feriekonto. Den person, der bliver ansat i stedet for den afrejste, har til gengæld selv sine feriepenge med, men de feriepenge påvirker først regnskabet som en indtægt året efter, når de nye ansatte afholder ferie for egen regning. Denne udgift var der ikke budgetteret med, ligesom der ikke var budgetteret med tilstrækkelige vikarmidler til det høje niveau af kursusaktivitet. Derudover er der budgetteret med for lidt i forhold til de reelle udgifter til buskørsel. Dertil er en række mindre budgetoverskridelser/manglende afsatte midler til bl.a. licenser i skolen, renteudgifter på kassekredit, administrationsprogram og afskrivning vedr. administration. I 2014 fik vi tildelt ca kr i refusion efter ligningslovens 8a, som forudsatte at 100 personer ville give friskolen et gavebidrag på 50 kr i Kravet til gavebeløbet blev i 2014 hævet til 200 kr pr person, hvilket vi fik tilsagn om fra 100 personer før nytår. Efterfølgende er det blevet besluttet fra politisk side, at friskoler ikke længere kan komme i betragtning til refusion efter ligningslovens 8a. Investeringer i året, der gik I 2014/2015 har vi investeret i yderligere 2 interaktive tavler, en til musiklokalet og en til 0. klasse, hvor den eksisterende tavle ikke længere virkede. Derudover har vi i 2014 investeret i et trivselsprogram til frikvarterene, supplering af skolemøbler til 9. klasse, tag på dele af børnehaven og LED-lamper i forbindelse med energioptimeringer. Budget 2015 Vi valgte i 2014 at budgettere med et underskud bl.a. fordi der lå nogle indtægter i 2013, som skulle dække udgifter i 2014, men også fordi vi betragtede andet halvår af 2014 som et investeringsår. Den nye skolereform for folkeskolerne trådte i kraft og vi skulle som friskole finde frem til, hvad vi ville tilbyde i forhold til den. År 2015 bliver et tilpasningsår, hvor vi har budgetteret med et resultat på kr. Statstilskuddet til skoledrift er reduceret igen i 2014 og som følge af det større underskud for 2014 end budgetteret og for at få tilpasset vores ressourceforbrug fremadrettet efter de anbefalinger, friskoleforeningen kommer med, er der vedtaget en række tilpasninger af udgifter i forhold til indtægter. Egenbetaling af skolepenge er hævet med 50 kr, så prisen pr. mdr i 11 måneder fremadrettet er hhv. 950 kr for første barn 750 kr for andet barn og 550 kr for tredje barn.

3 I børnehaven er egenbetalingen hævet med 100 kr pr måned for både en heltids og en deltidsplads, så priserne nu er 1730 kr for en fuldtidsplads og 1405 kr for en 32-timers plads. Egenbetalingen for SFO er ikke reguleret. Vi har valgt at lease egen bus med opstart i august 2015 og vi har uddannet to chauffører hertil. Udgifter til vognmand har i 2014 været en væsentlig større post end i 2013 og vi har vurderet, at der vil være en besparelse ved at lease og køre egen bus. Vi har gennemgået vores licenser og abonnementer og bl.a. valgt en anden serverløsning til administrationen og opsagt nogle abonnementer til undervisningsbrug, som efterhånden er erstattet af tilsvarende gratis produkter. Vi har i 2014 haft 11,3 elever pr. lærerårsværk i friskolen, hvor friskoleforeningen anbefaler elever pr. lærerårsværk. Der vil ske en tilpasning mod denne anbefaling primært ved omplacering af ressourcer i institutionen. Kommende investeringer og midler Vi har efterhånden investeret i de nyanskaffelser, vi ønskede i forbindelse med opstart af en IT-baseret friskole og børnehave. Vi ønsker os selvfølgelig fortsat både nyanskaffelser, renoveringer og andet, men omfanget af investeringer vil være aftagende. Vi arbejder aktuelt på en vedligeholdelsesplan for bygninger og arealer, denne plan skal sammen med årlige budgetønsker være baggrund for prioritering af investeringer i takt med, at vi kan finansiere disse. I 2015 vil vi etablere multibane og pannabane vi går i jorden straks entreprenøren har tid. Disse kan finansieres primært med fondsmidler og med midler fra afholdte cykelløb i 2013 og Derudover er der budgetteret med udbetaling til egen bus, som sættes i drift fra august. Der er desuden ønsker om andre mindre investeringer, som ikke er budgetteret og derfor som udgangspunkt ikke kan realiseres i Markedsføring og værdier 2014 blev også året, hvor vi fik færdiggjort vores værdier. De lyder som følger: Vi ser det enkelte barn Vi er nysgerrige i et skabende miljø Vi vægter engagement og fordybelse Vi orienterer os mod fremtiden Værdierne bruges aktivt i vores markedsføring, som vi også i 2014 fik arbejdet med. Der er arbejdet med strategier og de første nye foldere er udarbejdet. Derudover er der sat fokus på, hvordan vi vil markedsføre os. I forlængelse af arbejdet med værdier og markedsføring er der i øvrigt indledt arbejde med en systematisk opdatering af hjemmesiden, som fortsætter ind i 2015.

4 Spørgeskemaundersøgelser I 2014 er der gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt de ældste elever i skolen i foråret 2014 samt blandt hele institutionens personale i efteråret Blandt eleverne er der generelt tilfredshed med skolen. Lærerne får stor ros ligesom deres undervisning bliver rost. Der er kritik af internet-stabiliteten det forventes at blive bedre til efteråret 2015, hvor skolen får fibernet. Enkelte elever giver det sociale miljø/trivsel en lavere karakter. Det har stort fokus, da det er vigtigt, at alle elever trives på skolen. Derfor er der også investeret i et trivselsprogram og implementeret tiltag, der skal sikre en bedre trivsel for alle. Spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet er gennemført for at bestyrelse og ledelse har et arbejdsredskab til at prioritere, hvilke emner, der skal arbejdes med og prioriteres i fremtiden. Blandt personalet er der ligeledes en generel tilfreds med skole/sfo/børnehave og personalet er stolte af deres arbejdsplads. Personalet ønsker et tættere samarbejde med bestyrelsen om strategier og prioriteringer, hvilket er noget af det, der bliver sat fokus på fremadrettet. Bestyrelsen planlægger en fælles strategi-session i sommeren 2015, som bliver starten på et tættere samarbejde. Børnehaven Børnehaven har aktuelt 29 børn, efter der netop er gået 14 børn i førskole. De to seneste årgange, som er kommet ind/er ved at komme ind i børnehaven er på ca. 14 børn hver. Vi ved, det er en lille årgang med ca. 6 børn, der skal i før-skole til næste år. Vi vil gerne sætte mere fokus på børnehaven, vi vil gerne gøre børnehaven mere attraktiv i et forsøg på at tiltrække flere børn. Vi ved, at børn der går i børnehaven i overvejende grad fortsætter i friskolen. Det bliver en fælles opgave for bestyrelsen og den nye forældrebestyrelse i børnehaven. Den nye forældrebestyrelse består af: Anette Jessen (Benjamin), Louise Sandfeldt (Hjalte) og Thora Kastberg (Ida). Fællesskab i lokalsamfundet Vi er som friskole rigtig glade for det samarbejde og fællesskab, der er med de øvrige foreninger i lokalområdet. Vi er rigtig glade for at kunne være en del af idrætsforeningen/hallens virke, at vi kan leje og bruge hallen på en fleksibel måde. Vi er glade for, at vi må benytte spejdernes udearealer og nu har de fået nyt multihus som vi også kan få glæde af. Det er vi glad og taknemmelige for. Friskolen har i det forgangne år ligeledes taget initiativ til et samarbejde med de lokale erhvervsdrivende. Vi ønsker et samarbejde, der strækker sig lige fra virksomhedsbesøg for de yngste til erhvervspraktik for de ældste børn i institutionen. Dette initiativ vil der blive arbejdet videre med de kommende år. Arbejdsgrupper Nu hvor friskolen og dermed bestyrelsesarbejdet er gået ind i en mere dagligdags-fase er der ikke længere det samme behov for faste arbejdsgrupper. Behovet for arbejdsgrupper har forandret sig og arbejdsgrupper vil fremadrettet blive etableret efter behov.

5 I året, der er gået, har markedsføringsgruppen afholdt cykelløb og der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring multibanen. Lovpligtig skole tilsyn Igen i 2014/2015 er det Kirsten Meisner fra Billund Kommune, der fører tilsyn med friskolen. Kirstens tilsynsbrev for skoleåret er at finde på intra og på hjemmesiden. Kirsten skriver bl.a. Jeg oplever et personale, der er optaget af elevernes læring, trivsel og udvikling. og Jeg oplever også et personale, der samarbejder om elevernes læring og trivsel. Kirsten vurderer sammenfattende, at Filskov Friskole lever op til kravet om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Bestyrelsens fokusområder 2014/15 Bestyrelsens fokusområder 2014/15 har været at få færdiggjort vores værdier og visioner, med henblik på markedsføring og at få udarbejdet en strategi for markedsføring af friskolen udenfor Filskov. Der er blevet arbejdet med vedligeholdelses- og investeringsplaner samt bus og multibane. Derudover er der blevet fokuseret meget på trivsel samt kommunikation med forældrene og generelt i institutionen. Bestyrelsens fokusområder 2015/16 Bestyrelsens arbejde har flyttet sig mere i retning af overordnet ledelse, planlægning og strategi bl.a. arbejdes der med vedligeholdelses- og investeringsplaner, langsigtet budget og markedsføring. Vi skal videreudvikle det frivillige arbejde, herunder den månedlige rengøring og arbejdsgrupperne. Der skal etableres et tættere samarbejde med personalet bl.a. omkring strategi og investeringer. Derudover ønsker vi igen at sætte fokus på retningslinjer og politikker, som vi gerne vil arbejde ud fra. Bestyrelsen, april 2015

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere