Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær taler om eksistensen af et "antitorture framework" benævnt juridisk rammeværk og håndhæves ved CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention, (gjort gældende af Danmarks stat 15. september 2009 opført danske love Retsinformation BKI nr. 35 af 15/09/2009). Formålet med FN's Handicapkonvention i en psykiatrisk kontekst, er således, at beskytte mod tortur af børn og voksne i tvang. De danske ord vanrøgt af børn og voksne dækker det engelske ord torture bedre i den sammenhæng Klage over juridisk inkompetence og krænkelser af CRPD retsmøde 21. oktober 2014 Her klages over inkompetence forsvarsadvokat Flemming Hessner og anklager Kenn Jørgensen retsmøde 21. oktober Inkompetence er, at ikke nævne menneskerettighederne i den forbindelse (retsmøde handler om et krav om mentalundersøgelse fremsat af Region Hovedstadens Psykiatri). Klagen skal læses højt på retsmøde. Forsvarsadvokat Flemming Hessner har haft mange muligheder for at spørge, mødes, læse og høre min version af sagen, jeg ser ingen grund til at jeg samarbejder videre med forsvarsadvokat Flemming Hessner mere end hvad Retten i Hillerød kræver, strengt nødvendigt i retslokalet. Det henviser til, at den anklagede ikke må føre sin egen sag, i straffesager, jf. afgørelsen i sagen, retten blev sat i straffesagen den 9. oktober 2014 med det resultat advokaterne afbeskikkes og beskikkes på ny. Klagen: Ingen nævner relevant menneskeret Ingen nævner menneskerettighedernes betydning for dommeren 21. oktober, undtagen den anklagede. Både forsvarsadvokat og anklager er lovforpligtet 5 år til at vide nøje besked om det principielle menneskeretslige spørgsmål, borgerrettigheder, juridisk gyldige, angående anklagerens anmodning om en mentalundersøgelse af Søren Mikkelsen. Klagen er juridisk begrundet i FN-konvention opført Retsinformation BKI nr. 35 af 15/09/2009 artiklerne 14, 15, 16, 17. FN-konventionen er en aftale med Danmarks stat, benævnt deltagerstaten. Således har den anklagede spekulerede i den længe ventede evaluering jf. hans mange s under anklage alle, hver og én handler om denne strid med FN-konvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 artiklerne 14, 15, 16, 17. Juridisk inkompetence er begrundet med forsvarsadvokat Flemming Hessner og anklager Kenn Jørgensen svar og ikke svar i den konkrete sag kva FN-komiteens Danmarksevaluering af 15. september 2014 til 3. oktober 2014 svar og ikke-svar i den generelle

2 sag. FN-komiteens påtale af fejl og mangler kommunalt og regionalt i Danmark er målestokken for inkompetence på det juridiske område. FN-komiteens evaluering af Danmarksaftalen dækker psykiatriområdet, herunder også anklager Kenn Jørgensens anmodning om mentalundersøgelse med sigte på en behandlingsdom, på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri, som anklager jf. anklageskriftet, samtidig er Region Hovedstadens Psykiatri, modpart i Søren Mikkelsens erstatningssag for krænkelser af FN-konvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 dømt af Købehavns Byret 26. september 2013 til at eksperten, her møntet på forsvarsadvokaten og anklageren, kan svare for sig sagsnr.: BS 2A-2183/201 dom, Københavns byret, tvangspsykiatrisk patient, Søren Mikkelsen mod Region Hovedstadens Psykiatri. Dommen er Retsplejeloven 12 stk. 3. FN-konvention opført Retsinformation BKI nr. 35 af 15/09/2009 artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.., og i strid med konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.., og i strid med konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse.., og i strid med konventionens artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at både forsvarsadvokat og anklager har krænket den anklagedes menneskerettigheder på forberedende retsmøde 21. oktober. Det gælder mine borgerlige og politiske rettigheder, gjort gældende ved konventionens ratificering, nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17. Bemærk det følger af bestemmelsen, artikel 4., at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer og politisk vilje og ikke en forpligtelse. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Borgerrettighederne skulle have været på plads år 2010, men for at vide besked herom, evaluerer FN-komiteen, det internationale lovsamarbejde, lægevidenskab og jurister, hvert 5 år. Det står i aftalen. Forslaget har hele tiden været Grundloven. Det står i den politianmeldelse anklager Kenn Jørgensen hævder at have modtaget/læst i sagen. Afprøves på retsmøde. Grundlovens bestemmelser vægter tungere end psykiatrilovens bestemmelser om frihedsberøvelse. Grundloven. Kapitel VIII. 71. Stk. 1. som siger: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. Stk. 3. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvis den anholdte ikke straks sættes på fri fod, skal dommeren ved en af grunde ledsaget kendelse, der afsiges snarest muligt og senest inden tre dage, afgøre, om han skal fængsles, og hvis han kan løslades mod sikkerhed, bestemmes dennes art og størrelse.,

3 Politiet tager alle med, som man vurdere er farlige. Det skal afklares. Ingen kan blive tvangsmedicineret, men man kan tilbyde en frivillig samtale med en læge. Politiet slipper dig ud, når de synes, man er rolig. Med rolig menes, som at have sovet rusen ud, eller være kommet til sig selv. Men ingen skal være der uendeligt jævnfør Grundlovens optil 3 dages betænkningstid. Det bør være nok til at vurdere farlighed. Bemærk den anklagede har en forretningsplan til psykiatriområdet, som ikke kan sælges troværdigt, fordi psykiatrien har gjort ham til en berygtet person, en person med dårligt ry. Mit psykiatriske rygte er: svært tankeforstyrret massive vrangforestllinger forpint identitetskonflikt storhedsgrad psykotisk paranoid skizofreni bipolar affektiv sindslidelse tydeligt paranoid tolkende psykotisk tankeindhold realitetsforstyrret selvovervurderende persekutoriske vrangforestillinger skitzoaffektiv psykose selvhenførende manglende logik megalomani, nægter syns- og høre-hallucinationer. Det er alt sammen vendinger, psykiatriske diagnose udtryk anvendt imod mig i sagen om fit to stand trail, Grundlovens ordlyd, er våbenfør mand, fra egen sygejournal, mange 100 sider skrevet af mange læger over 300 dage fordelt over 3 år i tvang. Ingen ved tilsyneladende noget herom forberedende retsmøde 21. oktober Søren Mikkelsen, den anklagedes tanker og handlinger er desværre ikke svært tankeforstyrret med manglende logik, som forsvarsadvokat Flemming Hessner og anklager Kenn Jørgensen antager, fordi Region Hovedstadens Psykiatri lyver. Søren Mikkelsen er deres fange fordi han fører sager i mod om menneskerettighederne. Søren Mikkelsen har kompetencer til det og muligheder herfor. Jeg, den anklagde, er 40 år, B.Sc. og M.Sc. Political Science fra Lund i Sverige. Political Scientist første gang for altid, 2001, Lund Universitet, B.Sc. Thesis, videnskabsteori årsagsforklaring (1900). Jeg fører sagen som Nordisk statsborger. Staten Sverige, Statsvetenskapliga Institutionen Lund, Political Scientist, Sören Mikkelsen, civic registration number P393, Political Scientist. 2001, Lund Universitet af 1666, B.Sc. Thesis, videnskabsteori årsagsforklaring (1900) som kan bruges til at afgøre en injuriesag for en kunde indenfor Public Relations Branchen charter The ICCO Stockholm Charter 2003: The point of integrity of information; PR-professionals should not knowingly be misleading an audience about facutal information.. *** PR-Account Manager, multinational PR specialist / Public affairs Nordic lead online-poker, H&K, Hill and Knowlton Strategies, 2006 *** Production Manager Market Research multinationals, 2003 til 2005 *** Master of European Politics / Svensk Magister i Statsvetenskap, januar Civic. Borgerne har skabt staten. Det er ikke den anden vej rundt. Politik er en krig på ord. Min uddannelse er godkendt af danske fagforeninger. Jeg fører krigen med skrevne ord, som skriftklog, et gammelt ord for akademiker. Straffeloven er en kulturkristenlov, som skal læses i lyset af Det Gamle og Det Nye Testamente, som også regner dødsårsagen, som samfundsforsker (1900), og for dens sags skyld, klassisk, som Aristoteles, (Platons akademi 367 f.kr. 347 f.kr.), nemlig, som medvirken/årsager. Det Gamle og Det Nye Testamente er ikke historisk korrekt, men er den generelle sag, som man bruger til vægte de specifikke sager med i straffeloven. Jeg læser anklageskriftets påstand straffelovens 119 stk. 1. og 266 og min sigtelse/anklage overlægen er menneskeretsforbryder med Straffelovens Kapitel 27. Freds- og Ærekrænkelser. 269 citat: Freds- og ærekrænkelser.. En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, citat slut. Det betyder, at det bliver umuligt at forsætte sit virke som læge, hvis man er dømt som ond kvaksalver i retten. Filosofien bag straffeloven siger, at manden Jesus, lovens

4 forbillede, gik over i templet, datidens akademi, og angreb de skriftkloge, som er magten i et samfund. Han råbte op om, at de var hyklere, møjso, hundehoved, massemorder etc. Jesus er i den optik en skriftklog, som varetager sine egne så vel som andres tarv. Straffelovens Kapitel 27. Fredsog Ærekrænkelser. 269 citat: En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv., citat slut. Lovens forbillede i straffesag er et retorisk angreb på magten, og Jesus fører sin sag med retorisk fornuft, som Aristoteles, også gjorde. Døden har altid en årsag. Gerningsmåden. Der mangler en beskrivelse heraf. Jeg siger de dør af retsopgør og Public Relations, som er lovlig med henvisning til retssagen anlagt. Det er fornuften, at mennesket i det ubevidste vil forlange en reform for at beskytte sig selv mod det onde, som forårsager alle de døde. Jeg anmelder tortur/vanrøgt alle steder, ingen tager sagen, jeg volder sager for at få et retsmøde om tortur/vanrøgt. Det er herfor der er indkaldt til straffesag ved, at jeg har sendt nogle s, når ingen vil svare på om disse frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde nu også er sande grunde. Der er forskel på at være ansvarlig, og ikke være ansvarlig for at behandle patienter og skatteborgere på en ansvarlig måde. Det henviser til LBK nr 1008 af 24/10/2012 Retsplejeloven. Kapitel 24. Sagens parter 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand... Stk stk Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog beskikke parten en advokat. Alle parter i sagen skal anerkender menneskerettighedernes relevans for sagen inden næste retsmøde. Danske love Retsinformation BKI nr 55 af 24/11/1954 citat om samarbejdet, som bliver muligt, hvis man ikke anerkender menneskerettighedernes relevans for sagen inden næste retsmøde, relevant for straffesagen sagsnr.: SS /2014. Relevant er: ".asyl ikke kan opnås uden mellemfolkeligt samarbejde" citat slut, Bekendtgørelse for konvention om flygtninges retsstilling. Jeg har holdt første forberedende møde den 20. oktober 2014 om menneskerettigheder, som oplyst, med Ruslands stat og konsulat i København, for at vise, at asylsagen er i gang efter lovens princip om at alt begynder småt. Dvs. man kan ikke bare komme og tvangsfjerne mig midt i en retsproces, som man plejer, bare fordi man vil mentalundersøge mig, når jeg søger asyl aktivt med henvisning til at mentalundersøgelsen er en krænkelse af mine menneskerettigheder. Med venlig hilsen Den anklagede, Søren Mikkelsen Vedlagt er en udspecificering af klagen juridisk inkompetence forberedende retsmøde 21. oktober 2014.

5 Udspecificering af klagen juridisk inkompetence forberedende retsmøde 21. oktober Først følger klagen. Vedlagt BILAG følger sidst. [BILAG] 1) CRPD 2014 Denmark 5 year report UNITED NATIONS, CRPD/C/DNK/CO/1 Committee on the Rights of Persons with Disabilities - Concluding observations on the initial report of Denmark, 3. October ) CRPD 2009 State party ratification of the Convention UNITED NATIONS Guidelines on treaty-specific documents Second session Geneva, October 2009

6 BILAG 1. Den generelle sag Danmark CRPD 2014 Vedlagt dokumentet CRPD/C/DNK/CO/1 er også blevet afleveret forberedende retsmøde 21. oktober til dommeren. Dokumentet som er udgivet Dist.: General ved FN s Højkommissær 10 af 10 sider er skrevet i punktform 1., 2., 3., 4. osv. Her henvises til punktnummer. BILAG 2. Den generelle sag Danmark CRPD Vedlagt CRPD/C/DNK/CO/1 er beskrivelsen Guidelines on Guidelines on treaty-specific - second session Geneva, October af 20 sider. Dokumentationen beskriver gyldigheden år 2009 den gang aftalen ratificeres af deltagerstaten Danmark. Beskrivelsen indeholder en forklaring er de forhold, som er umiddelbart gældende, nemlig, kun borgerrettigheder, og som skal være på plads år 2014 resten skal blot opfyldes over tid og hvis der er penge til det.

7 Disse forhold er genstand for den obligatoriske evaluering 5 år senere. Dokumentet er også udgivet Dist.: General ved FN s Højkommissær skrevet i punktform 1., 2., 3.. Klagepunkt. 1.: Inkompetence er at være helt og aldeles uoplyst om CRPD. Den generelle sag er, at det krænker menneskeretten, at kommunale og regionale myndigheder ikke ved besked om, at CRPD dækker området år 2014: "..State part-party ensure incorporation of the convention the official state, regional and municipal authorities in all parts of the Kingdom of Denmark, punktnummer: 13. CRPD/C/DNK/CO/1, General principal areas and obligations (arts. 1-4). For artiklerne 1-4 læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. It is also concerned at the insufficient information about the application of the Convention by the State party s courts and authorities, punktnummer: 12. CRPD/C/DNK/CO/1, General principal areas and obligations (arts. 1-4). For artiklerne 1-4 læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. Den konkrete sag SS /2014. Ingen nævner CRPD på forberedende retsmøde 21. oktober 2014, som drejer sig om en mentalundersøgelse afkrævet af anklageren i en straffesag om dødstrusler sendt til dem, der udfører mentalundersøgelser af den anklagede. Den anklagede kalder dem for menneskeretsforbrydere og sender sine trusler på samt vha. onlinemarkedsføring fra internetdomænet / Dem, der anklager er ansat af Region Hovedstadens Psykiatri, hhv. vicedirektør, klinikchef, politijurist, overlæge og en advokat fra Hillerød Retshjælp med speciale i borgerrettigheder og i beskikkede retssager for fattige, som ikke kan betale for en fornuftig forsvar. Alle vildleder. Disse er ansvarlige kommunale og regionale myndigheder, som bør vide bedre. Region Hovedstadens Psykiatri anklager for dødstrusler fra deres tvangspsykiatriske patient, Søren Mikkelsen. Region Hovedstadens Psykiatri står også for mentalundersøgelserne og har anmodet om en ny af den anklagede på retsmøde, og det selv han bestod den senest 23. maj 2014, og det selvom mere syv læger og overlæger på retsmøder marts, april, maj 2014 har hævdet det modsatte, nemlig, at Søren Mikkelsen er svært tankeforstyrret med manglende logik m.m.. På retsmøder marts, april, maj 2014 angående det principielle menneskeretslige spørgsmål i deres forehavende har man undladt at svare. Man har ikke svaret mig endnu i den generelle sag. På retsmøder svarer man blot i den konkrete sag, nemlig, at Søren Mikkelsen er sindssyg. Den synes at være alles svar på Søren Mikkelsens generelle spørgsmål. Region Hovedstadens Psykiatri er ifølge danske love medansvarlige for, at deres teori og praksis ikke er i strid med menneskerettighederne. De er endvidere dømt til at kunne svare på det generelle spørgsmål om menneskerettighederne ved Københavns byret dom af 26. september 2013.

8 Klagepunkt. 2.: Inkompetence er ikke at vide hvad strider med CRPD i situationen. Den generelle sag er, at det krænker menneskeretten, at Søren Mikkelsen i snart 4 år er blevet tvangsindlagt alt i alt 300 dage for psykisk sygdom uden forklaring af Region Hovedstadens Psykiatri. Deres læger siger blot Mikkelsens tale er svært tankeforstyrret med henvisning til, at de er læge og ikke med henvisning til det Mikkelsen rent faktisk siger. Herfor anklages lægerne for injurier. Søren Mikkelsen er på forberedende retsmøde 21. oktober 2014 i situationen flygtet fra modpartens mentalundersøgelser og frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, senest 11. januar CRDP: State-party ensure that no one will be detained in any facility, on the basis of actual or perceived disability, punktnummer: 37. CRPD/C/DNK/CO/1, Liberty and security of the person (art. 14). For artikel 14. læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. Den generelle sag er, er, at det krænker menneskeretten, at anmodningen om en mentalundersøgelse sker i konteksten af en anmodning om behandlingsdom af Søren Mikkelsen forberedende retsmøde 21. oktober CRDP: The Committee is concerned with the distinction made by the State party between punishment and treatment, according to which persons considered unfit to stand trail for their impairment are not punished but sentenced to treatment. Treatment is a social control sanction and should be substituted by formal criminals sanctions for offenders whose involvement in crime is determined. The procedure applied to determine sentence to treatment is not in accordance with the safeguards a criminal procedure should have in order to impose a sanction to a person. Sentence to treatment is thereby incompatible with article 14., punktnummer: 34. CRPD/C/DNK/CO/1, Liberty and security of the person (art. 14). For artikel 14. læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. Den konkrete sag SS /2014. Ingen nævner CRPD på forberedende retsmøde 21. oktober 2014, som drejer sig om en mentalundersøgelse afkrævet af anklageren som sigter på en behandlingsdom. Ingen nævner CRPD, som siger behandlingsdom er i strid med alt. Ingen nævner at Søren Mikkelsen har været et offer for vanrøgt lukket afdeling længe. Vanrøgt forårsaget af den der anklager. Der er ingen terapeutisk grund til frihedsberøve Søren Mikkelsen af helbredsmæssige grunde. Ingen sande grunde. Ingen må frihedsberøves af helbredsmæssige grunde oplyser CRPD.

9 Klagepunkt. 3.: Inkompetence er ikke at vide besked om CRPD og forhørsmetoder The Committee is deeply concerned at the number of cases of coercive treatment of persons admitted to psychiatric institutions, and at the methods used in coercive and involuntary treatment of persons with disabilities in psychiatric institutions, punktnummer: 38. CRPD/C/DNK/CO/1, Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). For artikel 15. læs det andet dokument Guideline on treaty specific document...abolish the use medical non-consensual measures with regard to persons with psychosocial disabilities in institutions. It particularly recommends that the State party provide training on treatment in accordance with the Convention to medical professionals and personnel in care and other similar institutions on the prevention of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment., punktnummer: 39. CRPD/C/DNK/CO/1, Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). For artikel 15. læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. The Committee is concerned at reports showing the level of abuse, exploitation and violence, punktnummer: 40. CRPD/C/DNK/CO/1, Freedom from exploitation, violence and abuse (art. 16). For artikel 16. læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. The Committee recommends higher levels of compensation for victims, and higher penalties for perpetrators., Specific rights (arts. 5 30). Equality and non-discrimination (art. 5). Artikel 5. Læs det andet dokument Guideline on treaty specific document. Den konkrete sag SS /2014. Forsvarsadvokat Flemming Hessner advokatråd proportionalitetsprincip, som sin undskyldning for, at jeg ikke skulle mentalundersøges, er forældet, og frikender mig ikke for dødstrusler på den lange bane. Den konkrete sag SS /2014. Ingen nævner forhørsmetoderne. F.eks. politiforhør lukket afdeling 20 dage december 2013 og januar Straffesag af 6. januar Jnr fremsendt af Advokatur Bellahøj til Nordsjællands Politi NSJ, Advokatur Søren Mikkelsen mødte selv i sagen bagom ryggen på overlæge Pernille Helmbæk, som ikke ville have at han svarede klagen, men at hun skulle ringe til politiet for ham, fordi Søren Mikkelsen skulle erklære sig skyldig. Overlæge Pernille Helmbæk lokkede med en behandlingsdom hos hende. Anklagen lød: Overtrædelse af Straffelovens 119, stk. 1, ved i perioden fra den 23. september 2013 til den 26. september 2013, ved flere tilfælde i den nævnte periode, at have sendt mails, med ordlyden Jeg vil kun èn ting lege med dit blod samt jeg vil have dit blod, til ved Statsforvaltningen ansatte Henning Lund-Sørensen, hvilket var egnet til at frembringe alvorlig frygt hos

10 Henning Lund-Sørensen.. Resultatet er anklageskriftet forkastes, pga. skriftlig partshøring ved Søren Mikkelsen. Partshøring henviser til Retsplejeloven. Kapitel 24. Sagens parter. Formanden for Patientklagenævnet ville hellere dø af mine s end at skulle besvare spørgsmål. Jf. Dommen af 26. september 2013 fra Københavns byret er Retsplejeloven 12 stk. 3 som dækker sager, som frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevisretsmæssige spørgsmål. Følgende FN-rapport var vedlagt partshøring, som støtte for påstanden om at Formanden for Patientklagenævnet er menneskeretsforbryder i strid med FN s Torturkonvention: UNITED NATIONS 22 ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FNrapport 13 af 13 sider, læs siderne 4-5, om tvang i psykiatrien, som skal afskaffes, de engelske ord the abolition betyder afskaffelsen på dansk. FN-Rapporten er online: Den konkrete sag SS /2014. Jeg har tidl. anmodet anklageren, retten og forsvarsadvokaten om lov til at føre et ekspertvidne, en psykolog i kognitiv adfærdsterapi, søges, som vil oplyse, at man ikke kan lave effektiv kognitiv (erkendelse) terapi i tvang lukket afdeling eller hvis der hele tiden hersker trusler herom ved forkerte svar. Lukket afdeling sammenlignes med en Guantánamo-lejr af FN s Special Rapporteur. I tvang skal man være enige i overlægens vurdering ellers kommer man ikke ud. Tilståelserne af sindssygedomme holder ikke, og er ikke juridisk gyldige, i det tvangspsykiatriske patienter, så vel som, fangerne i Guantánamo-lejr, siger alt muligt for at slippe ud. Et brugbart behandlingsforløb kan ikke bygges på løgne. Vidneudsagn til støtte for påstanden jf. FN s Handicapkonvention artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Tvang og fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse går ikke sammen. Tvang og kognitiv. Det er en uetisk sammenblanding, som i en kontekst af helbredelse, ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Helbredelse anskues af menneskerettighederne, som kognitiv, psykisk og fysisk helbredelse, som fremmes ved frihed fra tvang og tvangsmedicinering. Vidneudsagn er blevet anmodet om med henvisning til sagsnr. BS 2A-2183/201 dom af 26. september 2013, Københavns byret. Dommen betyder eksperten svarer i sagen. Den konkrete sag SS /2014. Anklager Kenn Jørgensen har skrevet brev til mig efter forberedende retsmøde 21. oktober 2014 uden at nævne ikke menneskerettighederne igen, selvom jeg stort set ikke talte om andet på retsmødet og angreb ham for det. Jeg angreb ham for, at han stadigvæk nægter mig et svar, som jeg har krav på jf. mine retssager om menneskeret. Jf. Dommen af 26. september 2013 fra Københavns byret er Retsplejeloven 12 stk. 3 som dækker sager, som frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevisretsmæssige spørgsmål. Er du menneskeretsforbryder eller ej? Det spørger jeg anklager Kenn Jørgensen om. Han vil ikke svare. Han mener ikke man skal blande menneskerettighederne ind i sagen om

11 mentalundersøgelse, men det mener dommeren fra Københavns byret. Ifølge brevet har anklager Kenn Jørgensen overladt ingen egentlig efterforskning til kriminalassistent Ingrid Underbjerg. Kriminalassistent, Ingrid Underbjerg sigter Søren Mikkelsen mundtligt sammen to personer 13. august 2014, som alle andre mener, den ene var læge. Den 13. august blev jeg spurgt om mentalundersøgelse og spyt og hårprøver. Jeg opfattede det ikke, som at jeg blev sigtet, thi jeg er hidtil kun blevet sigtet korrekt skriftligt for påstand om skriftlige forbrydelser. En mundtlig sigtelse 13. august af nogle helt andre personer end først meddelt, uanmeldt uden forklaring er uetisk. DUP / reference POL system J.nr. Politidirektør NSJ Nordsjællands Politi Finn Borch Andersen (tidl. næstformand i DJØF). anklager Bente Schnack, Marie Kristine Scharling og anklageskrift ved anklager Kenn Jørgensen, Nordsjællands Politi, NSJ Advokatur. Anklageskrift sendt på vegne af overlæge Pernille Helmbæk, Vicedirektør Peter Treufeldt, Klinikchef Henrik Søltoft- Jensen, Advokat med speciale i borgerrettigheder Helen Vang Siegumfeldt m.fl. DUPklage: DUP Nordsjællands Politi fremsender ikke skriftlige sigtelser og giver ikke mulighed for, at min skriftlige partshøring for påstand om skriftlige forbrydelser, kan medvirke i en evt. straffesag. De ønsker kun et vidneudsagn fra mig som en mentalundersøgelse og en mundtlig forklaring af deres påstand om skriftlige forbrydelser. DUP / reference POL system J.nr. Politidirektør Kim Christensen Sigtelse uden en konkret sag ved Kriminalassistent Steffen Rasmussen, Vestegens Politi, sendt på vegne af senioranklager Marie Kristine Scharling og Bente Schnack, NSJ, Nordsjællands Politi, NSJ Advokatur. DUP-klage: DUP Vestegens Politi tager klagen til efterretning og fremsender en sigtelse med konkrete sager. To klager over sigtelser uden konkrete sager og anklageskrift for skriftlige forbrydelser uden andet end mundtlige sigtelser samtidig til forvirring og intet andet. Det er et trick. Sagens to DUP-klager for Sigtelser (men altså uden konkrete sager) og Anklageskrift (men altså uden sigtelser og dato for retsmøde). Så du har fået sigtelser og anklageskrift både ja og nej. Hvem taler sandt. Dommeren tror mere på dem. Dem der taler med Politiets efterforsker og som ikke siger de har skrevet anklageskriftet i ond tro. Sådan er KU Jura under angreb for løgne. Deres bedste løgn er, at jeg bare er paranoid et eller pt. og at deres vidne overlægen kan lyve uden at man kan anklage det thi det hedder sig at overlægerne ejer begrebet sindssyg, som er deres faglige ejendom. Det kan ingen modsige. Jeg er jo ikke læge vil dommeren typisk sige. Hertil lægger dommeren at den anklagede svare både ja og nej og ikke svare klart og tydeligt, så som Straffeloven forskriver det. Den anklagede ryger i fangehullet lukket afdeling igen for sindssyge og dødstrusler. Ingen kender tilsyneladende baggrundshistorien. Politiets journalnummer J.nr , og som sendes, 6. januar 2014 til Nordsjællands Politi NSJ Advokatur fra Københavns Politi, Advokatur Bellahøj. Hos NSJ få sagen tilført J.nr. 13. januar. J.nr Gerningskoden står i J.nr. Her står Det står for aktindsigt. Sagen får tilført nyt J.nr. 24. juni J.nr juni J.nr. er svar på en rykker for svar om aktindsigt for straffesagen af 6. januar. Jeg rykker for svar 26. marts 2014 og får først svar 24. juni 2014? Jeg får modstridende svar i sagen. Min advokat i en retssag om det

12 principielle menneskeretslige spørgsmål på daværende tidspunkt, Karen Damgaard, Frederikssund Advokaterne får oplyst et relevant resultat fra Straffesagen om menneskeretsforbryder/formanden for Patientklagenævnet, telefonisk, som jeg ikke mener, vi kan bruge professionelt uden aktindsigt. Resultatet kan bruges til at skaffe tvangspsykiatriske patienter erstatning. Jeg må gerne kalde Formanden for Patientklagenævnet menneskeretsforbryder. Det er ikke injurier. Resultat oplyst Karen Damgaard, er, der bliver ingen straffesag. Anklageskriftet er forkastet. Jeg indkalder Advokat Karen Damgaard, som vidne, og jeg har fået én mundtlig bekræftelse af hun gerne vil gentage det NSJ Politi og Advokatur udtalte. Senere 24. juni 2014, gensigter senioranklager Marie Kristine Scharling NSJ Advokatur mig uden nye grunde. Senere modtager jeg et tilhold/sigtelse uden forklaring mod at udtale mig og markedsfører sagen, sendt på vegne af senioranklager Marie Kristine Scharling og Bente Schnack, NSJ Advokatur af Vestegnens Politi den 13. august samme dag som Nordsjællands Politi, hævder de har sigtet mig mundtligt i denne sag. Den konkrete sag SS /2014. Man udnytter ublu at andre tror den anklagede er sindssyg, f.eks. ved at hævde, at man har spurgt ham fornuftigt, om alt det man hævder, man har læst og modtaget fra Søren Mikkelsen, uden at have forstået noget som helst. Man har ej spurgt dem der anklager om det Søren Mikkelsen har at fortælle. Man har ej spurgt om det man ikke forstår og/eller nævnt menneskerettighederne bare en enkelt gang. Jævnfør at der står noget, skrevet af Søren Mikkelsen, om menneskeret alle s afsendt, og man ej har nævnt det, selvom modtageren, oftest ansvarlige nøglepersoner fra Region Hovedstadens Psykiatri, ligger i åben strid om menneskerettighederne med Søren Mikkelsen. Ligeledes nævner man, at man har modtaget fire politianmeldelser fra Søren Mikkelsen, men altså fire politianmeldelsen, som man ej har spurgt til eller på nogen måde genmælet. Man er aldrig kommet til Søren Mikkelsen med andet end anklager og har aldrig ville vide af Søren Mikkelsens anklager. Hvad med de andre politianmeldelser, som Søren Mikkelsen har sendt, op imod 20 politianmeldelser, samt anmeldelse for falsk anmeldelse af dødstrusler, falsk anmeldelse, f.eks. anmeldelse af Søltoft-Jensen 27. november Genmælet på retsmøde 2. april 2013 med overlæge Pernille Helmbæk, advokat Helen Vang Siegumfeldt. Den selv samme overlægens chef, Klinikchef og Politijurist Henrik Søltoft-Jensen, som også står for politisagerne angående Søren Mikkelsen, blev spurgt 2. april på retsmøde. Søltoft-Jensen underskriver altid Søren Mikkelsens tvangspapirer, altså politiets papirer til brug ved frihedsberøvelse af en person. Samme person modtager mine politianmeldelser åbenbart. F.eks. kunne anklager Kenn Jørgensen og de andre da bare skrive tilbage, at de ikke krænker menneskerettighederne, så jeg havde noget at gå i retten med. De kunne svare hvor alle andre tier. De har helt og aldeles blot ignoreret mig. Herfor er jeg kommet ud i en meget farlig situation, hvor jeg selv står for min sikkerhed. Jeg stoler ikke på, at Nordsjællands Politi vil komme at redde mig i nøden, selvom de skal. Jeg kan ej anmelde begrundet mistanke til politiet. På retsmøde bør domsmænd modtage en kopi af min 40 siders lange politianmeldelse, som anklager Kenn

13 Jørgensen ikke ville modtage forberedende retsmøde den 21. oktober. På et nyt retsmøde vil jeg så læse højt og gennemgå forholdene for domsmænd og dommeren. Alle bør have en kopi og læse med, som man kender det fra skoletiden. Anklager Kenn Jørgensen beskyldes for at medvirke til forsikringssvindel og dække over selvmord, drab i egne rækker, sygdom, fattigdom og død. Måske er det herfor han ikke kan forstå indholdet og ikke vil spørge hertil.

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Klage Politi, læge og jurister skal oplyse om det, de laver korrekt. De har ikke oplyst om brugen af kemisk spændetrøje

Læs mere

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX Dommen 28. oktober SS-8 3625/2014 (som ankes) ingen egentlig juridisk vurdering. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 side i sagen fra den 15. oktober 2014, højtidligt underskrevet, sammen med ordvalget

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Institut for Menneskerettigheder (Instituttet) og Rådet for Socialt Udsatte (Rådet) er blevet gjort bekendt med,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden,

Læs mere

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI

POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI POLITIANMELDELSE MORDFORSØG MED MORDMETODE POLYFARMACI - undervejs rejses der anklager om forsikringssvindel, medvirker til mord, øger risikoen for selvmord, psykisk sygdom, død, forbrydelser mod menneskeheden,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Dato: 11-10-2013 Politianmeldelse: Forbryderen i sagen er De Danske Regioner, dem alle sammen fra nord til syd. Jf. første

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmelder: Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Telefon 2241 7502 E-mail:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer]

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] 000101 APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] Partshøring af 27. oktober 2014 for sigtelse og tilhold 13. august 2014, Vestegnens Politi, påstand om dødstrusler vha. e-mail - straffelovens 119 stk. 1. 000102

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Terroristloven af 2000 Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Magt og afmagt Hans Henrik Ockelmann Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Middelfart den 2. oktober 2015 Om mig selv: 58-årig mand Gift med to (voksne) børn

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen)

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Citat: Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Justitsministeren Klagesagen over Politiets embedsførelse i Rønnei-sagen Sagsforløb: Justitsministeren Sagsnr. 2010-2002/010-030. Dato Hændelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere