Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger udfylder punkt A. Ejendommens ejer/privat andelsboligforening/administrator udfylder punkt B og returnerer ansøgningen til ansøger. Ansøger udfylder punkterne C til L. Se i øvrigt vejledning på side 4. Oplysninger om adressen, der søges boligstøtte til, samt navn og nuværende adresse Fuldstændig adresse på boligen, der søges støtte til (vejnavn, husnr., bogstav, etage, side/dørnr.) lndflytningsdato Ansøgerens navn B. Ud af eiendommens eier, rivat andelsboli renrn administrator Ansøseren er _ Andelshaver i privat Ejer af aktier/anpart eller _ Lejer af ustøttet almen/privat n I andelsboligforening I lignende iejendommen I plejebolig/friplejebo Dato for lejemålets begyndelse/andelens ikrafttræden Er boligen en kommunalt anvist almen bolig eller bolig efter tidligere ældreboli Boligens bruttoetageareal/antal beboelsesrum Nettohusleie uden ud llesantenne, elektronisk'e kommuni ndre særlioe ydelser, men inkl. eve ved andel5b nk\ r'' -. e.\ekrrr$er\ng Er boligen on \ stedet\ed\æ stedet\outo' {ed pri{attj;;,- *rn'.**t't?l' ' '- {ed bo\rgtor(lrrr*r" Påhviler den (gælder ikke Privat bygg ier den indvendige vedligeholdelse af boligen Andelsbolig ansøgeren (tapet, hvidtning og maling) oligen carport Nej Ja - helt I Ja - delvis Ja-helt r lja-delvis Alment Påhviler den indvendige vedligeholdelse af boligen byggeri ansøgeren (tapet, hvidtning og maling) Nej llja-delvis Kommunen kan efter boligstøttelovens S 41, stk. 4, afkræve ejere af ejendomme med lejligheder, hvortil der ydes boligstøtte, alle nødvendige oplysninger til brug ved behandling af spørgsmål om ydelse af boligstøtte og lade sådanne ejendomme besigtige efter aftale med ansøgeren. Ejendommens ejerlandelsboli gforening/administrator - navn og adresse let kan ved BS 340 (03/2009) Side 1 af 4

2 C. Oplysninger om alle personer, der bor fast i den bolig, der søges boligstøtte til - ansøger - ægtefælle/samlever - øvrige personer, herunder børn (ved fælles forældremyndighed medregnes børn, hvor de er tilmeldt folkeregistret) Logerende D. H usstandsmed ndsmedlem mernes aktuel le i nd komsl lør skattetræk Dokumentation skal vedlæqqes Ansøger Ægtefælle/samlever Øvr. person Øvr. person Øvr. person Øvr. person Fødselsdato PefSOnlig indkomst Angives ved afkrydsning pr. uge, 14. dag eller md. (Ved skiftende arbejdstider angives gennemsnit pr. md.) Eventuelt AM- og ATP-bidrag fratrækkes inden angivelse af personlig indkomst Anden pension, oplys art lntroduktionsydelse og anden Sti pend ierlatp/s P-bid rag SU I lnrpl lsp. Børnebidrag ud over normalbidrag Anden pers. indk., oplys art - fx DIS-indk. virksomhed - Kr. Dr. år * Opgives kun, når udbetales Fradraq i Kapitalpensionsordni italindkomst Renteudqifter i alt BS 340 Side 2 af 4

3 Korrekt boligstøtteberegning kræver, at årsindkomsten opgøres. Afsnit E skal altid udfyldes omhyggeligt for at undgå senere tilbagebetaling. E. Hvor meget har hvert enkelt husstandsmedlem tjent i år indtil nu. Beløbet, der oplyses, er indkomsten efter AM- og ATP-bidrag, inkl. feriepenge mv., tør skattetræk og for perioden fra 1. januar til nu. Alle indkomster med nes. (Dokumentation skal Periode Ansøger Ægtefælle/ samlever Øvr. person Øvr. person Øvr. person Øvr. person Fra Dag 01 Måned 01 År Dag Måned Ar T Forbeholdt kommunen lndkomst før opstart omreqnet på årsbasis Kr. ialt Kr. ialt Kr. ialt Kr. ialt Kr. ialt Kr. ialt ErKlæring om formue, som ikke er oplyst til Skat og ikke fremgår af årsopgørelsen Jeg/vi erklærer hermed på tro og love, at hele min/vores husstand tilsammen af følgende formueelementer: kontanter (ikke indestående i pengeinstitutter), værdi af biler, skibe og andre tarløjer, private tilgodehavender, værdipapirer eller egenkapital i virksomhed både i Danmark og i udlandet samt fast ejendom i udlandet minus privat gæld i privat andelsbol iqforeninq/bofællesskab Er der gæld vedr. lån til betaling af ejendomsskatter eller qæld vedr. boliqvdelseslån ien anden kommune [-] Nei Ja Hvis ja, angiv beløb Oplysninqer om boligen, der søges støtte t Hvis ja, antal rum til erhverv Arlig indtægt heraf Er en del af boligen fremleievfremlååt [-] Nei Ja Hvis ja, antal rum Årlig indtægt heraf H. er I Øtn Er der h usstandsmedlemmerder modtager førtidspension Nej Ja Er der husstandsmedlemmer, der modtager døgnhjælp efter servicelovens $ 96 I ruei Ja Er nogen i husstanden stærkt_lgvægelse ( korestolsbruger el.lign.) Nej fr',' s 1a Er boli Er der husstandsmedlemmer, der Hvis ja. hvem kontanth Er der inden for de seneste 6 måneder sket ændringer i husstandens sammensætning som følge af dødsfald eller flytning til plejehjem/plejeboli Opholder De Dem mindst 6 måneder om året i Danmark (fast bopæl) Står ansøoninoen i forbindelse med bvfornvelse med offentlio støtte Benytter De boligen, der søges boligstøtte til, mindst 6 måneder om året vil blive udbetalt via Deres NemKon OBS! lnsøgningen skal underskrives på side 4 Side 3 af 4

4 K. Orienteri n L. Som følge af persondataloven, retssikkerhedsloven og $ 40 i den tilhørende bekendtgørelse nr af 15. dec skal kommunen gøre Dem opmærksom på følgende:. Kommunen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og arbejdssteder, der er nødvendige for sagens afgørelse, jf. retssikkerhedslovens $ 1 1a, stk. 2 og 3, og i visse tilfælde kontrollere lønudbetalinger, jf. retssikkerhedslovens $ 12a.. Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til offentlige myndigheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.. Alle oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form.. De har ret til at få at vide, hvilke oplysninger-kommunen registrerer om Dem.. De kan kræve forkerte oplysninger rettet. Irklæring og underskrift af samtlige myndige husstandsmedlemmer Ansøgers underskrift (Er der ud over ansøger en pensionist i husstanden, skal pågældende underskrive som medansøger) Jeg/vi erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg/vi er bekendt med følgende: lfølge boligstøtteloven har jeg/vi pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at underrette boligstøtteadministrationen om ændringer i de oplyste forhold, jf. retssikkerhedslovens $ 11, stk. 2. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens ørrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens S 47, stk. 7. Boligstøtteadministrationen indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra Skat med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens $ 47. Hvis De ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan De idømmes bøde efter retssikkerhedslovens S 12b eller tiltales efter straffelovens $ 289a. Endvidere er jeg/vi orienteret om bestemmelserne i persondataloven, retsikkerhedsloven og $ 40 i den tilhørende bekendtgørelse nr af 15. dec. 2008, som er gengivet under punkt K. - Ansøger - Medansøger Øvrige personer - herunder børn over 18 år (dog ikke børn af husstanden mellem 18 og 22 år (inkl.), der er født tidliqere end d ) - skal underskrive som solidariske hæftere Jeg/vi erklærer, at oplysningerne om formue i punkt F er korrekte, og at jeg/vi er bekendt med følgende: Besvares alle relevante spørgsmå, vil dette lette kommunens behandling af boligstøtteansøgningen. Ved ændringer i de oplyste forhold skal der straks gives besked til boligstøtteadministrationen om ændringerne. Alle forkerte eller manglende oplysninger om formue og husstandens øvrige forhold, der indgår i beregning af boligstøtte, kan medføre krav om tilbagebetaling af boligstøtten, jf. boligstøttelovens $ 47, stk. 7, og dette krav kan rejses over for mig/os som solidarisk hæftende, jf. boligstøttelovens S 48b. Boligstøtteadministrationen indhenter årligt oplysning om husstandsmedlemmernes slutlignede indkomst fra Skat med henblik på kontrol af den udbetalte boligstøtte. Hvis det ved kontrollen konstateres, at der er udbetalt for meget i boligstøtte, vil det for meget udbetalte blive krævet tilbage, jf. boligstøttelovens S 47. Endvidere kan De - hvis De ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger - idømmes bøde efter retssikkerhedslovens S 12b eller tiftales efter straffelovens $ 289a. - Solidarisk hæfter - Solidarisk hæfter - Solidarisk hæfter - Solidarisk hæfter Vejledning Ansøgningen samt relevant dokumentation indsendes til boligstøtteadministrationen. Boligstøtte kan som hovedregel først bevilges fra den efterfølgende første, efter at ansøgningen er modtaget i kommunen. I forbindelse med flytning kan boligstøtte dog bevilges fra indflytningsdagen, hvis ansøgningen modtages inden 1 måned fra indflytningsdagen. Manglende oplysninger bør ikke forhindre, at ansøgningen indsendes rettidigt. Bilag og supplerende oplysninger kan eftersendes, men det bør i så fald oplyses i ansøgningen, at de tølger. OBS! Ved boligstøtte i forbindelse med ejerbolig skal særligt skema BS 347 udfyldes og vedlægges. Udbetaling Lejere modtager boligstøtte som tilskud. Andelshavere i private boligforeninger eller lignende modtager boligstøtte som lån. Ejere modtager boligstøtte som lån. BS 340 (03/2009) Side 4 af 4

5 Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte. Der kan normalt ikke ydes lån til dækning af depositum eller forudbetalt leje Denne side skal også udfyldes, såfremt du ønsker at søge om lån til beboerindskud Der søges ikke om boligsikring/boligydelse n N. Ansøgning om lån eller kaution for banklån Kr Begrundelse for flytning beboerindskudslån? Hvilken kommune har ydet lån eller kommunekaution og til hvilken boligforening P. Oplysning om likvid formue (likvid formue er let omsættelige værdipapirer, indestående i banker samt kontante midler) Kr Andre i husstanden har en likvid formue på i alt kr. Q. Oplysning om husstandens medlemmer, der indenfor de sidste 3 år har fået opholdstilladelse efter udlændingeloven. "Overgivelsesbrev" fra Udlændingestyrelsen skal medsendes. R. Lån i anden bank Normalt ydes lånet gennem boligforeningens bank, og ydelserne opkræves over huslejen. Ønskes lånet undtagelsesvis i en anden bank, er det en betingelse, at banken kan acceptere tilsvarende vilkår for oprettelse og forrentning på lånet, som kommunen har kunnet opnå aftale om i boligforeningens bank. Ønskes lån i anden bank? I ru"j E t" Ved kautionslån påløber der renter og gebyrer til bank. Der ønskes ikke kautionslån tr S. Bemærkninger T. Erklæring og underskrift af låntagere Jeg/vi erklærer, at samtlige foranstående oplysninger er korrekte, og at jeg/vi er vidende om følgende: lfølge boligstøtteloven har jeg/vi pligt til at medvirke til sagens oplysning. Efter anmodning fra kommunen har jeg/vi ligeledes pligt til at oplyse husleje, husstandens sammensætning og husstandsindkomsten. Forkerte eller manglende oplysninger vil kunne medføre, at lånet forfalder til betaling. Vejledning Lån eller garanti for lån kan kun ydes i forbindelse med lejemålets indgåelse. Manglende oplysninger bør ikke forhindre, at ansøgningen indsendes rettidigt. Bilag og supplerende oplysninger kan eftersendes, men det bør i så fald oplyses i ansøgningen, at de følger.

6 Hvad skal du vedlægge din ansøgning? Dokumentation for husstandens samlede indkomster siden 1. januar i år: f.eks. iform af lønsedler, SU-meddelelser, oplysning om tjenestemandspension, efterløn m.v. Ved privat udlejning: Lejekontrakt og seneste huslejekvittering. Attestation Ved boligforening / Kollegiekontoret: Hvor kan du også få oplysninger om boligstøtte? Arhus Kommunes : Tlf eller via På wrmv.aarhuskommune.dk under selvbetjening kan du foretage en foreløbig beregning. Du kan få hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet ved henvendelse til Arhus Kommunes, hvor skemaet også kan indleveres: Rådhuset Park Alle (Tårnindgangen ) 8000 Arhus C Aby aibtiotet< Ludvig Feilbergs VejT 8230 Aoynø1 Risskov Bibliotek Fortebakken Risskov Viby Bibliotek Skanderborgvej Viby J Abningstid alle steder: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Lørdag kl Ansøgningsskemaet kan også indsendes til: Abningstid for telefoniske henvendelser: Boligstøttekontoret Mandag, tirsdag, torsdag Søren Frichs Vej 36 G og fredag kl AOynøj Torsdag tillige kl T1f Onsdag lukket Du kan forvente at høre fra os inden en måned efter ansøgningens modtagelse enten med svar på ansøgningen eller besked om, hvornår du kan forvente svar.

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere