Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Allan Åge Christensen) 13. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037975 (Niels Feilberg Jørgensen, Allan Åge Christensen) 13. marts 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Allan Åge Christensen) 13. marts 2015 K E N D E L S E Kompan Dica A/S (selv) mod Sydjysk Kommuneindkøb v/ Vejen Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 6. maj 2014 udbød Sydjysk Kommuneindkøb v/ Vejen Kommune (herefter Sydjysk Kommuneindkøb) som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale med flere aktører om levering af henholdsvis indendørs og udendørs legetøj samt cykler og køretøjer inkl. servicering heraf. Rammeaftalen var opdelt i 2 delaftaler og skulle gælde i 3 år med mulighed for forlængelse i 1 gange 12 måneder. Denne klagesag angår delaftale 1 om levering af indendørs og udendørs legetøj. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 17. juni 2014 havde Sydjysk Kommuneindkøb modtaget tilbud fra 3 virksomheder på delaftale 1, heriblandt fra Kompan Dica A/S (herefter Kompan Dica). Ved brev af 26. juni 2014 meddelte Sydjysk Kommuneindkøb tilbudsgiverne, at Sydjysk Kommuneindkøb havde til hensigt at indgå kontrakt med Lekolar A/S (herefter Lekolar). Den 7. juli 2014 indgav Kompan Dica klage til Klagenævnet for Udbud over Sydjysk Kommuneindkøb. Kompan Dica fremsatte ved klagens indgi-

2 2. velse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte at tillægge klagen opsættende virkning. Den 6. august 2014 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Klagenævnet har den 8. oktober 2014 meddelt Kompan Dica aktindsigt i i Sydjysk Kommuneindkøbs evalueringsskema. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Kompan Dica har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Sydjysk Kommuneindkøb har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at tildele Lekolar rammekontrakten, idet Lekolar ikke havde oplyst specifikationer på tilbudte produkter, og idet tilbudslisten i Lekolars tilbud ikke som krævet i udbudsbetingelserne var udfyldt 100%, hvorfor tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere at Lekolar har afgivet ukonditionsmæssigt tilbud, idet tilbuddets tilbudsliste ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og 10.7 ikke opfyldte de i udbudsbetingelserne stillede krav til produktmål, og idet tilbuddet heller ikke opfyldte kravet i udbudsbetingelserne om, at de tilbudte produkter i tilbudslisten skulle fremgå af tilbudsgivers hjemmeside. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at Sydjysk Kommuneindkøbs anvendelse af model for vurdering af underkriteriet Sortiment er uegnet, da fastlæggelsen af varer tilbudt vil kunne medføre en overperformance, såfremt en tilbudsgiver havde oplyst om flere varer i sit tilbud. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at Sydjysk Kommuneindkøbs underretning om resultatet af udbuddet, hvad angår Kompan Dicas tilbuds konkurrencedygtighed herved forstået placering i forhold til den endelige evalue-

3 3. ring af udbuddet samt information om øvrige tilbudsgivere, var mangelfuld. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere Sydjysk Kommuneindkøb beslutning om at tildele kontrakten til Lekolar. De nedlagte påstande er omformuleret, således at de svarer til Kompan Dicas anbringender. Kompan Dica har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Sydjysk Kommuneindkøb har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Ifølge udbudsbekendtgørelsens afsnit IV.2.1 og udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 var tildelingskriteriet fastsat til det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende vægtede kriterier: Pris 60 % Sortiment 40 % Om underkriterierne Pris og Sortiment står der videre i udbudsbetingelserne: Pris, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Priserne afgivet på tilbudslisten, bilag 1. Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser som skal være afgivet i danske kr. ekskl. moms, og inklusiv alle øvrige udgifter. Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 1 Tilbudsliste. 100 % af tilbudslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Tilbud skal afgives i nettopriser.

4 4. Det skal angives, hvilken rabatsats pr. varegruppe, der ligger til grund for de tilbudte nettopriser med udgangspunkt i tilbudsgivers offentlige tilgængelige listepriser. Den tilbudte rabatsats skal være ens for alle produkter i samme varegruppe. Tilbudslisten skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der bliver kun prisevalueret på tilbudslistevarer. Sortiment, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: Sortiment angives i bilag 2 øvrigt sortiment. Ved bedømmelsen af sortimentsbredden, vil der blive lagt vægt på antallet af varelinjer tilbudsgiver tilbyder indenfor hver varegruppe. Tilbud skal afgives ved udfyldelse af bilag 2 Øvrigt sortiment. Øvrige produkter afregnes til tilbudsgivers listepris på produkterne minus en fast rabatsats som angives i bilag 1 Tilbudslisten, under den pågældende varegruppe. Det samme produkt må ikke tilbydes mere end én gang ej heller i forskellige varegrupper. Aftalen kommer til at gælde for alle tilbudte varer i tilbudsgivers sortiment der naturligt falder under de i bilag 1 nævnte varegrupper. Nye varer som tilbudsgiver tager ind i sit sortiment under deres øvrige sortiment i løbet af kontraktperioden, vil ligeledes skulle afregnes til listeprisen minus den faste rabatsats der er gældende for den pågældende varegruppe. Der vil udelukkende blive vurderet på sortimentsbredden og ikke prisen af det i bilag 2, tilbudte øvrige sortiment. Udbudsbetingelserne indeholdt kravspecifikation, udkast til rammeaftale, Bilag 1 Tilbudsliste, Bilag 2 Øvrigt sortiment, Bilag 3 Tro og loveerklæring, Bilag 4 Udvælgelsesskabelon, Bilag 5 Tidsplan, Bilag 6-A til 6-D indeholdende beskrivelser af de 4 kommuner (Billund, Ringkøbing- Skjern, Varde og Vejen), som tilsammen udgør indkøbssamarbejdet Sydjysk Kommuneindkøb, samt spørgsmål og svar-ark og et rettelsesblad.

5 5. I udbudsbetingelserne, afsnit 2.12 Tilbudsgivers forbehold er bl.a. anført: Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. I Bilag 1 - Tilbudsliste dateret den 9. juni 2014, som blev sendt til tilbudsgiverne den 11. juni 2014 (ændringsmarkeringer i farver gengives ikke her) står der bl.a.: Bilag 1, Tilbudsliste Indendørs og udendørs legetøj Firma manavn Målene (længder, diameter, vægt mv.) på produkterne, må gerne fravige indtil +/- 15%. Det tilbudte produkts størrelse skal noteres under bemærkninger. Alle priser skal være ekskl. moms, men inkl. alle øvrige udgifter. Det er kun de blå felter der må udfyldes. O.B.S. Alle blå felter skal udfyldes. Der skal tilbydes produkter målrettet institutionsbrug ID Produkt- Beskrivelse Tilbudsgivers varebeskrivelse Varenummer Henvisning til hjemmeside eller katalog hvor vi nemt kan finde produktet via varenummer Bestillingsenhed Antal stk. I bestillingsenhed Rabatsats Netto ekskl. moms/ stk. Listepris eksl. moms/ bestillingsenhed Nettopris eksl. moms/ bestillingsenhed Bemærkning Varegruppe 1; BABY OG SMÅBØRNSLEG 1.6 Rangle i træ, 7x7x7 cm. 1.7 Plast hus/gård inkl. 4 dyr og 1 menneske, 47x22x29 cm. Antal øvrigt sortiment som tilbydes i varegruppe 1 For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal svare til det antal, der er oplyst her i bilag 1 tilbudsskema. Varegruppe 3; BILER, FLY, TOG OG TOGBANER SAMT TILBEHØR 3.2 Traktor i plast og metal, 30 cm. 3.3 Traktor, i plast/ metal, 18x12 x6 cm Antal supplerende sortiment som tilbydes i varegruppe 3 For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal svare til det antal, der er oplyst her i bilag 1 tilbudsskema.

6 6. Varegruppe 10; UDKLÆDNING OG ROLLESPIL 10.7 Sværd, skum, 55 cm Antal supplerende sortiment som tilbydes i varegruppe 10 For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal svare til det antal, der er oplyst her i bilag 1 tilbudsskema. I Bilag 2 Øvrigt sortiment står der bl.a.: Bilag 2, øvrigt sortiment Delaftale 1 Indendørs og udendørs legetøj Tilbudsgiver Der skal gøres opmærksom på, at der IKKE evalueres på de tilbudte priser udelukkende på antal tilbudte varelinjer. Hvis antallet af varelinjer ikke er tilstrækkelig, må tilbudsgiver gerne selv tilføje yderligere varelinjer. ID Tilbudsgivers varebeskrivelse Varenummer Direkte henvisning el. link til det tilbudte produkt Bestillingsenhed Antal stk. I bestillingsenhed Rabatsats Listepris eksl. moms/ bestillingsenhed Nettopris eksl. moms/ bestillingsenhed Netto eksl. moms/ stk. Bemærk mærkning Under udbuddet besvarede Sydjysk Kommuneindkøb en række skriftlige spørgsmål fra tilbudsgiverne. Der blev bl.a. stillet følgende spørgsmål og givet følgende svar: Spørgsmål 5: Vil I reducere kravet til 100 % udfyldelse af varelinjer i tilbudslisten for konditionsmæssighed? Det vil være ærgerligt såfremt én tastefejl skulle medføre ukonditionsmæssig varelinje og dermed ukonditionsmæssigt tilbud. Svar 5: Kravet fastholdes til 100 % udfyldelse af varelinjer på tilbudslisten. Dette fordi øvrigt sortiment er en del af nærværende udbud, hvorved tilbudslisten hverken er udtømmende eller væsentlig omfattende. I et brev fra Lekolar, som fulgte med tilbuddet, er bl.a. anført:

7 7. Lekolar har ingen forbehold til udbudsmaterialets krav og kontraktudkast. Vi har afgivet vores priser på vedlagte tilbudsliste, bilag 1. Ligeledes vedlægges varekatalog til tilbudslisternes produkter samt bilag 2, sortimentsoversigt. Alle artikelnumre i bilag 1 er dog at finde samlet i det vedlagte varekatalog over tilbudslisten produkter. Punkter hvorpå vi ikke direkte har kommenteret, har vi læst, forstået og accepteret. I Lekolars tilbud, Bilag 1 Tilbudsliste, er bl.a. anført: Bilag 1, Tilbudsliste Indendørs og udendørs legetøj Firma manavn Lekolar A/S Målene (længder, diameter, vægt mv.) på produkterne, må gerne fravige indtil +/- 15%. Det tilbudte produkts størrelse skal noteres under bemærkninger. Alle priser skal være ekskl. moms, men inkl. alle øvrige udgifter. Det er kun de blå felter der må udfyldes. O.B.S. Alle blå felter skal udfyldes. Der skal tilbydes produkter målrettet institutionsbrug ID Produkt- Beskrivelse Tilbudsgivers varebeskrivelse Varenummer Henvisning til hjemmeside eller katalog hvor vi nemt kan finde produktet via varenummer Bestillingsenhed Antal stk. I bestillingsenhed Rabatsats Netto eksl. moms/stk. Listepris eksl. moms/ bestillingsenhed Nettopris eksl. moms/ bestillingsenhed Bemærk ning Varegruppe 1; BABY OG SMÅBØRNSLEG 1.6 Rangle i træ, 7x7x7 cm. Rangle Plast hus/gård inkl. 4 dyr og 1 menneske, 47x22x29 cm. TOLO hus og familie med dyr Vedlagt katalog s. 2 Vedlagt katalog s. 2 Antal øvrigt sortiment som tilbydes i varegruppe 1 For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal svare 118 til det antal, der er oplyst her i bilag 1 - tilbudsskema Varegruppe 3; BILER, FLY, TOG OG TOGBANER SAMT TILBEHØR 3.2 Traktor i plast og metal, 30 cm. John Deere frontlæsser Vedlagt katalog s Traktor, i plast/metal, 18x12 x6 Valtra Vedlagt ka- [tom] [tom] [tom] [tom]

8 8. cm. T taklog s. 5 Antal supplerende sortiment som tilbydes For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste i varegruppe 3 varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal sva- 128 re til det antal, der er oplyst her i bilag 1 - tilbudsskema Varegruppe 10; UDKLÆDNING OG ROLLESPIL Sværd, skum, 55 cm. Sværd Vedlagt katalog s. 20 Antal supplerende sortiment som tilbydes i varegruppe For oplysninger omkring det tilbudte øvrige sortiment, skal tilbudsgiver benytte bilag 2 øvrigt sortiment. Antallet af oplyste varer under hver varegruppe i bilag 2 øvrigt sortiment, skal svare til det antal, der er oplyst her i bilag 1 - tilbudsskema [tom] I varekataloget til Lekolars tilbudsliste, side 2, var de tilbudte produkter under ID 1.6 og 1.7 i tilbudslisten illustreret med farvebilleder. Billedteksten til den tilbudte rangle under ID 1.6 var Rangle, Farveglad rangle som kan bøjes og vrides på flere måder. Fra 6 måneder og til det tilbudte legehus under ID TOLO Hus og Familie, Køb både TOLO legehus og TOLO familie. På side 5 var de to traktorer, som Lekolar havde tilbudt under ID 3.2 og 3.3 i tilbudslisten ligeledes illustreret med farvebilleder og i billedteksterne var anført henholdsvis John Deere frontlæsser, Realistisk traktor med frontlæsser. Af metal med plastdetaljer. Længde 22 cm og højde 10 cm. Fra 3 år og Valtra T191, Valtra traktor i høj kvalitet. Af metal med plastdetaljer. Længde 18 cm, højde 9 cm. Fra 3 år Det tilbudte sværd under ID 10.7 i tilbudslisten var ikke illustreret med et billede i varekataloget. På side 20 var kun anført Sværd. Af Sydjysk Kommuneindkøbs evalueringsskema, som ikke blev sendt sammen med underretningen om tildelingsbeslutningen af 26. juni 2014, fremgår bl.a.: Virksomhed: Dica Kompan Lekolar Personlige forhold: Økonomiske forhold: Evaluerings- Teknisk kapacitet: modeller Point i forhold til Point i forhold til tildeling tildeling 60% pris, 40% Dobbelt så Point 60% pris, 40% sortiment Point sortiment dyrt som det Pris: 31394,82 8,25 4, ,56 8,77 5,26 billigste tilbud = 0 point Sortiment: ,66 2, ,44 3,38 Minus 7 Ialt Minus 7 Ialt forventet , ,64 bedst muligt sortiment

9 Procent fra billigste, Pris 17,47% 12,25% Antal fra højest forventet, sort. 836 varelinjer 390 varelinjer Hvis evaluering ud fra højeste tilbudste sortiment Point Point Sortiment 7,89 3, I alt I alt 8,11 9,26 I underretningen om tildelingsbeslutningen af 26. juni 2014 til Kompan Dica er bl.a. anført: Summarisk begrundelse I evalueringsfasen er der blevet anvendt relativ lineær model på pris, hvorved det tilbud som er dobbelt så dyrt som det billigste indkomne tilbud fik 0 point. Jeres tilbud var det dyreste tilbud, 17,47 % dyre end det billigste tilbud, hvorfor jeres tilbud fik tildelt 8,25 point på prisen. Det var forventet at tilbuddene indeholdt sortiment fra 0 til varelinjer. Arbejdsgruppe har vurderet, at et øvrigt sortiment på varelinjer er af højeste kvalitet for de pågældende kommuner. Derfor gives der max point til varelinjer eller derover, samt 0 point såfremt der ikke tilbydes øvrigt sortiment. Jeres tilbud indeholdte det næst største sortiment, jeres tilbud indeholdte 1664 acceptable varelinjer, 836 færre varelinjer end det bedst forventet, hvorfor jeres tilbud fik tildelt 6,66 point på øvrigt sortiment. Samlet fik jeres tilbud en score på 7,61 point, mens det økonomisk mest fordelagtige tilbud fik en samlet score på 8,64 point. Samme dag skrev Kompan Dica til Sydjysk Kommuneindkøb og spurgte, om Sydjysk Kommuneindkøb ville oplyse den anvendte evalueringsmodel for underkriteriet pris samt oplyse, hvor mange point Lekolar fik tildelt i relation til dette underkriterium. Ved af 27. juni 2014 svarede Sydjysk Kommuneindkøb Kompan Dica således:

10 10. Du spørger også til den anvendte evalueringsmodel som oplyst i tildelingsskrivelsen, er der blevet anvendt en relativ lineær model på pris, hvorved det tilbud som er dobbelt så dyrt som det billigste indkomne tilbud fik 0 point. Det vil sige nedenstående formel er anvendt på den samlet pris: -1 (aktuel pris laveste pris)/laveste pris * 10 Hermed fik det vindende tilbud 8,77 point på kriteriet pris (5,26 point i forhold til de 60 % som kriteriet vægtede med). Dertil kan jeg oplyse at jeres tilbud fik 8,25 point på kriteriet pris (4,95 point i forhold til de 60 % som kriteriet vægtede med). Samme dag skrev Kompan Dica til Sydjysk Kommuneindkøb og spurgte ind til, hvordan Sydjysk Kommuneindkøb var nået frem til totalprisen, og hvem der havde afgivet det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud. Samme dag svarede Sydjysk Kommuneindkøb således: - Den samlet pris er alle del-priserne lagt sammen, ud fra de tilbudte styk priser (tilbuddene er nøje gennemgået således disse blev evalueret ud fra sammen grundlag). - AV Form tilbød det andet mest økonomiske fordelagtige tilbud ud fra de angivet tildelingskriterierne. - Herefter skrev Kompan Dica til Sydjysk Kommuneindkøb og anmodede om aktindsigt i bilag 1, 2 og 4 til Lekolars tilbud. Den 3. juli 2014 gav Sydjysk Kommuneindkøb Kompan Dica delvis aktindsigt i Lekolars tilbud. Sydjysk Kommuneindkøb indgik den 29. august 2014 kontrakt med Lekolar. Parternes anbringender Ad påstand 1

11 11. Kompan Dica har gjort gældende, at det fremgik tydeligt af udbudsbetingelserne, at tilbudsgiverne skulle oplyse specifikationer på de tilbudte produkter, samt at tilbudslisten skulle udfyldes 100 % for, at tilbuddet var konditionsmæssigt. Af en tekstboks på forsiden af Bilag 1 Tilbudsliste fremgik, at produktmål på de tilbudte produkter skal noteres under bemærkninger. Tilbuddet fra Lekolar indeholdt ikke de krævede specifikationer på de tilbudte produkter. Tilbudslisten til Lekolars tilbud var således ikke udfyldt i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Kompan Dica har bestridt, at der er forskel på brugen af skal og skal i udbudsbetingelserne, og Sydjysk Kommuneindkøb har ikke oplyst tilbudsgiverne om de forskellige opfattelser af samme ord i forskellige formateringer. Produkternes specifikationer er nøje angivet pr. produkt i Bilag 1 Tilbudsliste, hvorfor det må have været væsentligt for Sydjysk Kommuneindkøb, at Sydjysk Kommuneindkøb fik produkter, som opfyldte produktmålene med den tilladte afvigelse på +/- 15 % på tilbudstidspunktet. Sydjysk Kommuneindkøb har gjort gældende, at Lekolar havde udfyldt alle blå felter i Bilag 1 Tilbudsliste. Kravet vedrørende udfyldning af Bilag 1 Tilbudsliste skal forstås således, at det var 100 % af de felter markeret med blåt, som skulle være udfyldt. Bilaget indeholdt ikke et krav om, at tilbudsgiverne skulle angive produktmål. Hvis tilbudsgiverne ønskede at angive målene for deres tilbudte produkter, skulle det ske under rubrikken Bemærkning, som ikke var markeret med blåt. Produktmål indgik heller ikke ved evalueringen af tilbuddene i relation til underkriteriet Pris. Det var tydeliggjort i udbudsbetingelserne, hvornår manglende oplysninger ville medføre et tilbuds ukonditionsmæssighed ved at gøre forskel på skal og skal, idet brugen af skal betød, at der var tale om et mindstekrav. Ad påstand 2 Kompan Dica har gjort gældende, at tilbuddet fra Lekolar var ukonditionsmæssigt, idet tilbuddets tilbudsliste, ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og 10.7 ikke opfyldte de stillede krav til produktmål i udbudsbetingelserne. Målene på de tilbudte produkter under ID 1.6 (rangle) og 1.7 (bondehus) fremgik ikke af tilbudslisten til Lekolars tilbud. Målene på bondehuset på virksomhedens hjemmeside afveg fra den tilladte afvigelse på +/- 15 %. I udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 vedrørende underkriteriet Pris var fastsat et krav om offentligt tilgængelige listepriser, og det var således et krav, at de tilbudte produkter fremgik på tilbudsgivernes hjemmesider. De angivne mål på de

12 12. tilbudte traktorer under ID 3.2 og 3.3 i Lekolars varekatalog til tilbudslisten afveg også fra den tilladte afvigelse på +/- 15 %. Lekolar havde ikke angivet nogen mål på det tilbudte sværd under ID 10.7 i tilbudslisten, og produktmålene fremgik heller ikke af virksomhedens hjemmeside. Sydjysk Kommuneindkøbs fortolkning af det tilbudte produkts størrelse skal noteres under bemærkninger er meget vid, og det var uklart for tilbudsgiverne, hvad Sydjysk Kommuneindkøb krævede. Kravene til produkterne var specificeret i udbudsbetingelserne, hvorfor det må have været væsentligt for Sydjysk Kommuneindkøb, at det var sådanne produkter, som blev tilbudt. Sydjysk Kommuneindkøb har bestridt, at Sydjysk Kommuneindkøb var forpligtet til at afvise Lekolars tilbud, idet Lekolars tilbud var konditionsmæssigt. Lekolar har i tilbudslisten, ID 1.6, 1.7 og 10.7, angivet de respektive priser og varenumre samt henvist til de relevante sider i varekataloget, som var vedlagt tilbudslisten. Lekolar havde ikke henvist til virksomhedens hjemmeside. I relation til det tilbudte produkt under ID 1.7 var det derfor ikke varen på virksomhedens hjemmeside, som blev tilbudt. Kompan Dicas fortolkning af udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 om, at de tilbudte produkter skal være offentligt tilgængelige med billede på Lekolars hjemmeside, er ikke korrekt. Ud fra en ordlydsfortolkning er det tilstrækkeligt, at tilbudsgiver har dokumenteret sine produkter i et varekatalog. Målene på de tilbudte produkter under ID 1.6, 1.7 og 10.7 fremgik ikke af Lekolars tilbudsliste. Udbudsbetingelserne stillede heller ikke krav om, at tilbudsgiverne skal angive produktmål. Der stod heller ikke i udbudsbetingelserne, at manglende udfyldelse af rubrikken Bemærkning medførte et tilbuds ukonditionsmæssighed. Hvis tilbudsgiverne ikke havde angivet produktmål, lagde Sydjysk Kommuneindkøb til grund, at produktmålene maksimalt afveg med +/- 15 % i forhold til de krævede produktmål. De angivne produktmål i varekataloget til Lekolar tilbudsliste, ID 3.2 og 3.3 ændrer ikke ved, at Lekolar tilbød at levere to legetøjstraktorer i de krævede produktmål eller med en afvigelse på maksimalt +/- 15 %. Lekolar anførte i sit tilbud, at tilbuddet ikke indeholdt forbehold. Der var ikke anført bemærkninger til de krævede produktmål i Lekolars tilbudsliste. Efter klagenævnets faste praksis har en ordregivende myndighed som udgangspunkt ikke pligt til at efterprøve oplysninger, som fremgår af et tilbud, medmindre det er åbenbart, at de af tilbudsgiver afgivne oplysninger er urigtige. Det var ikke åbenbart, at de tilbudte produkter ikke opfyldte de krævede produktmål i tilbudslisten. Lekolar har ikke anført produktmål i selve tilbudslisten, som

13 13. afviger fra Sydjysk Kommuneindkøbs ønskede produktmål. Det ligger ud over Sydjysk Kommuneindkøb undersøgelsespligt at undersøge de angivne produktmåls procentvise afvigelse angivet i et underbilag. Desuden var det ikke åbenbart, at de tilbudte produkter ikke skulle opfylde de krævede produktmål i tilbudslisten. Ad påstand 3 Kompan Dica har gjort gældende, at underkriteriet Sortiment er uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, da den anvendte evalueringsmodel kunne medføre en overperformance i relation til tilbud, hvor der tilbydes mere end varelinjer. Det er uklart, hvorledes den anvendte evalueringsmodel ville have været anvendt, såfremt en tilbudsgiver tilbød varelinjer, når tilbud med varelinjer fik tildelt 10 point. Hvis Sydjysk Kommuneindkøb havde anvendt en evalueringsmodel, hvor tilbuddet med det højeste antal varelinjer fik maksimumpoint, ville hver varelinje få større vægt, hvilket ville have ført til et andet resultat, da Kompan Dica ville have opnået flere point. Sydjysk Kommuneindkøb har gjort gældende, at underkriteriet Sortiment er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Af udbudsbetingelserne, herunder Bilag 2 Øvrigt sortiment, fremgik klart, hvorledes tilbuddene ville blive evalueret i forhold til underkriteriet Sortiment. Tilbuddet med det højeste antal tilbudte produkter ville blive tildelt flest point. Den anvendte evalueringsmodel blev fastsat ud fra, at et tilbud med en sortimentsbredde på varelinjer eller derover var det bedst tænkelige og derfor fik tildelt de maksimale 10 point. Ingen tilbudsgiver tilbød varer. Lekolar tilbød derimod varer og fik tildelt det højeste antal point svarende til 8,44. Kompan Dica tilbød varer og fik tildelt 6,66 point. Sydjysk Kommuneindkøb er ikke forpligtet til at anvende en bestemt evalueringsmodel, hvor det højeste antal tilbudte produkter skal have maksimumpoint. Ad påstand 4 Kompan Dica har gjort gældende, at Sydjysk Kommuneindkøbs begrundelse for tildelingsbeslutningen var mangelfuld i relation til konkurrencedygtigheden af Kompan Dicas tilbud i forhold til den endelig evaluering af udbuddet samt information om de øvrige tilbud. Det er uklart for Kompan Di-

14 14. ca, hvorledes tilbuddene er evalueret i relation til underkriteriet pris, herunder hvorledes Sydjysk Kommuneindkøb er kommet frem til summen, som ligger til grund for evalueringen af underkriteriet pris. Sydjysk Kommuneindkøb har gjort gældende, at begrundelsen for tildelingsbeslutningen opfyldte begrundelseskravet i medfør af 2, stk. 2, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2. De anvendte evalueringsmodeller for underkriterierne pris og sortiment var angivet i meddelelsen om tildelingsbeslutningen. Herudover var der redegjort for karakteristika og relative fordele ved Lekolars tilbud. Det fremgik klart af underretningen om tildelingsbeslutningen, at Lekolar havde afgivet en lavere pris og havde tilbudt et bredere sortiment end Kompan Dica. I relation til underkriteriet pris fremgik det klart af udbudsbetingelserne, at der ville blive lagt vægt på tilbudsgivernes angivne priser afgivet i danske kroner ekskl. moms og inkl. alle øvrige udgifter. Totalsummerne blev beregnet ved, at alle delpriser blev lagt sammen ud fra de tilbudte stykpriser. Der blev anvendt en relativ lineær evalueringsmodel, hvor tilbuddet med den laveste samlede pris fik maksimum point svarende til 10 point, og tilbuddet, der var dobbelt så dyrt som det billigste tilbud, fik tildelt 0 point. Ad påstand 5 Kompan Dica har gjort gældende, at tildelingsbeslutningen skal annulleres, idet tilbuddet fra Lekolar ikke var konditionsmæssigt. Sydjysk Kommuneindkøb har bestridt, at der er grundlag for at annullere beslutningen om at indgå kontrakt med Lekolar. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 og 2 Sydjysk Kommuneindkøb har fastsat tildelingskriteriet til»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med underkriterierne Pris og Sortiment, som blev vægtet med henholdsvis 60 % og 40 %. Vedrørende underkriteriet Pris skulle tilbudsgiverne i henhold til udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 afgive tilbud ved udfyldelse af Bilag 1 - Tilbudsliste, idet 100 % af til-

15 15. budslisten skal udfyldes for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Dette krav må derfor anses som et mindstekrav. På forsiden af Bilag 1 Tilbudsliste er klart og utvetydigt angivet, at»[d]et kun [er] de blå felter der må udfyldes. O.B.S. Alle blå felter skal udfyldes«. Tilbudsgiverne skulle derfor udfylde kolonnerne Tilbudsgivers varebeskrivelse, Varenummer, Henvisning til hjemmeside eller katalog hvor vi nemt kan finde produktet via varenummer, Bestillingsenhed, Antal stk. i bestillingsenhed, Listepris eksl. moms/bestillingsenhed og Antal øvrigt sortiment som tilbydes/ Antal supplerende sortiment som tilbydes. På forsiden af tilbudslisten var også anført, at [m]ålene på produkterne, gerne [må] fravige indtil +/- 15 % i forhold til de krævede produktmål, der var oplyst ud for hver varelinje, og at [d]et tilbudte produkts størrelse skal noteres under bemærkninger. Felterne under kolonnen Bemærkning var ikke markeret med blåt. Efter ordlyden og udformningen af Bilag 1 Tilbudsliste sammenholdt med udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 må mindstekravet forstås således, at tilbudsgiverne i deres respektive tilbudslister skulle udfylde alle felterne markeret med blåt for, at tilbuddet var konditionsmæssigt. Lekolar havde udfyldt alle med blåt markerede felter. Manglende angivelse af produktmål under kolonnen Bemærkning i tilbudslisten indebar derfor ikke, at et tilbud var ukonditionsmæssigt, hvis kolonnen Bemærkning ikke var udfyldt. Lekolar oplyste tilmed, at virksomheden ikke havde forbehold for krav i udbudsbetingelserne, og at punkter, som virksomheden ikke havde kommenteret på, var læst, forstået og accepteret. I tilbudslisten til Lekolars tilbud var der ikke taget forbehold for de krævede mål angivet på varelinjerne ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og Lekolar havde som ovenfor nævnt udfyldt alle blå felter i tilbudslisten, herunder ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og Lekolar havde - hvilket virksomheden heller ikke havde pligt til - ikke i sin tilbudsliste under kolonnen Bemærkning oplyst nogen produktmål for de tilbudte produkter under ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og I tilbudslisten havde virksomheden vedrørende disse produkter henvist til de relevante sider i sit eksisterende varekatalog. Der er ikke grundlag for at antage, at målene oplyst i produktkataloget stred imod det, der var krævet i udbudsbetingelsernes tilbudsliste, ID 3.2 og 3.3.

16 16. Tilbuddet fra Lekolar var således ikke ukonditionsmæssigt i relation til ID 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 og 10.7 i tilbudslisten. Påstandene tages ikke til følge. Ad påstand 3 Som anført bl.a. i klagenævnets kendelse af 8. oktober 2013, Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark, tilkommer der ordregiveren et vidt skøn ved fastlæggelsen af evalueringsmodellen til bedømmelsen af tilbuddene. Valget af evalueringsmodel skal ske inden for de rammer, som er fastsat i udbudsbekendtgørelsen og i de øvrige udbudsbetingelser, herunder således at den fastsatte vægtning af underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud respekteres. Den valgte evalueringsmodel skal desuden være egnet til konkret at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vedrørende underkriteriet Sortiment skal evalueringsmodellens egnethed derfor ses i forhold til den konkrete situation og den spredning, der kunne forventes på det kvalitative underkriterium i de konkrete tilbud. Klagenævnet kan alene tilsidesætte det skøn, som ordregiveren har udøvet ved fastlæggelsen af evalueringsmodellen, hvis ordregiveren har overskredet grænserne for dette skøn. Af udbudsbetingelsernes afsnit 2.14 fremgik, at der ved evalueringen af sortimentsbredden ville blive lagt vægt på antallet af varelinjer, som tilbudsgiverne tilbød inden for hver varegruppe. Et tilbud med en sortimentsbredde på varelinjer var af højeste kvalitet for Sydjysk Kommuneindkøb. Sydjysk Kommuneindkøb anvendte således en model, hvor der blev tildelt point på en skala fra 1-10, hvor 10 point blev tildelt tilbuddet med en sortimentsbredde på varelinjer eller derover. Lekolar tilbød en sortimentsbredde på varelinjer, og Lekolars tilbud fik således tildelt den højeste pointscore på 8,44. Kompan Dica, der tilbød en sortimentsbredde på varelinjer fik derfor tildelt en pointscore på 6,66. Da evalueringen af tilbuddene således er foretaget på et objektivt grundlag og i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, tages Kompan Dicas påstand ikke til følge.

17 17. Ad påstand 4 Ifølge lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 1, skal Sydjysk Kommuneindkøb underrette samtlige berørte tilbudsgivere om beslutningen vedrørende tildeling af delaftale 1. Efter lovens 2, stk. 2, skal underretningen blandt andet være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Efter kontroldirektivet skal meddelelsen om tildelingsbeslutningen opfylde kravene i udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2. I henhold til bestemmelsen i artikel 41, stk. 2, skal navnet på den vindende tilbudsgiver oplyses, og begrundelsen skal indeholde en redegørelse for det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. I sin underretning til Kompan Dica om tildelingsbeslutningen vedrørende priskriteriet har Sydjysk Kommuneindkøb ikke oplyst den vindende tilbudsgivers pris, men Sydjysk Kommuneindkøb har kortfattet redegjort for den anvendte bedømmelsesmetode og anført, at Kompan Dicas tilbud var det dyreste tilbud. Sydjysk Kommuneindkøbs pointtildeling vedrørende Kompan Dicas tilbud fremgår af underretningen. Vedrørende det kvalitative underkriterium Sortiment har Sydjysk Kommuneindkøb kortfattet redegjort for den anvendte bedømmelsesmetode og oplyst, hvilket point Kompan Dicas tilbud fik tildelt. Vedrørende pointskalaerne fremgår det ikke, hvilken pointskala der er anvendt, eller hvilket point det vindende tilbud fik tildelt. Sydjysk Kommuneindkøb har dog oplyst den samlede pointscore for henholdsvis Kompan Dicas tilbud og det vindende tilbud. Sydjysk Kommuneindkøbs underretning om tildelingsbeslutningen opfylder efter en samlet bedømmelse kravet i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2, stk. 2, til en kort redegørelse. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 5 Som følge af det ad påstand 1-4 anførte, tages påstanden om annullation ikke til følge.

18 18. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Kompan Dica A/S skal i sagsomkostninger til Sydjysk Kommuneindkøb v/ Vejen Kommune, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Niels Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Nancy Elbouridi fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 K E N D E L S E Etac A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Hellerup den 12. august 2013 Specialistadvokat Martin Stæhr Dagens program Kort intro til seneste praksis vedrørende evalueringsmodeller Et par eksempler på ordregiveres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 K E N D E L S E BKI Foods A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Fællesudbud Sjælland v/odsherred Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 K E N D E L S E Eurographic Danmark A/S (selv) mod Ministeriet for Børn og Undervisning (Kammeradvokaten v/ advokat Thomas

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde)

Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) J.nr.: 2014-0037797 /2014-7611 9. oktober 2014 K E N D E L S E ATKI A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere