Referat af Generalforsamling i Dansk Karkirurgisk Selskab 27. oktober 2012 kl , Golf Hotel Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Dansk Karkirurgisk Selskab 27. oktober 2012 kl. 13.00, Golf Hotel Viborg"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Dansk Karkirurgisk Selskab 27. oktober 2012 kl , Golf Hotel Viborg Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen. 1. Eskild Henneberg blev valgt som dirigent og fastslog, at Generalforsamlingen inklusive dagsordenen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning, som kan ses på hjemmesiden ( blev fremlagt kortfattet af Nils Lauge Johannesen. Enkelte punkter blev trukket frem, herunder henvendelse til SST. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 3. Skriftlig redegørelse fra Henrik Sillesen blev læst op vedrørende Specialeplanlægningen, se bilag Judith Nielsen, formand for uddannelsesudvalget, som også fungerer som ansættelsesudvalg, kunne fortælle, at der i løbet af året er afholdt 3 møder. Franz von Jessen (Viborg) er nyt medlem. Der er i årets løb ansat 5 i hoveduddannelsesforløb, heraf 2 i nord, 2 i syd (hvoraf en dog har trukket sig efter eget ønske) og 1 i øst. Vigtigheden af løbende træning af behandling og undersøgelse af akutte patienter er blevet drøftet. Det er begrænset hvor lange ansættelser uden vagt, der må være i et hoveduddannelsesforløb, hvilket er blevet indskærpet generelt, og lokalt er dette blevet løst på tilfredsstillende vis. Der er i øjeblikket kun 1 ubesat introduktionsstilling, og for 12 introduktionslæger er der afholdt grisekursus med træning i kasser og på grise. Der er planlagt revision af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen den 8. og 9. november Judith Nielsen har nu siddet 5 år som formand for uddannelsesudvalget og ønsker at trække sig tilbage i løbet af Den næste formand skal vælges blandt uddannelsesudvalgets medlemmer, som selv kan foreslå den næste kandidat, og DKKS bestyrelse kan godkende forslaget. Alternativt skal formanden vælges ved DKKS næste Generalforsamling. 5. Internationale relationer: a. UEMS (Franz von Jessen). Man er som medlem af Lægeforeningen automatisk medlem af UEMS. Der har i årets løb været flere fagpolitiske diskussioner, herunder specialet Angiologi, som nu er vedtaget som anerkendt speciale, selvom man i Danmark ikke kan uddanne sig hertil. Der er afholdt eksamen 2 gange i det forgangne år (endnu ingen danskere).

2 Cengiz Akgül og Franz von Jessen trækker sig som danske repræsentanter, og der skal vælges nye medlemmer. (Se punkt 10). b. ESVS (Franz von Jessen). Franz von Jessen trækker sig som den danske repræsentant. En ny repræsentant skal vælges blandt de danske ESVS-medlemmer der vil komme en mail herom. Der er i de senere år kommet større økonomisk overskud i ESVS-kassen, dels på grund af flere medlemmer, dels på grund af stigende antal deltagere til kongresserne. Der arbejdes på bedre budgetoverholdelse for at afholde de engelske skattemyndigheder i at gribe ind. EJVES-bladet har stigende impact-factor. c. EVST (Martin Græbe). Indlæg fra Martin Græbe blev læst op. Der skal vælges ny repræsentant se bilag 2. d. EVF (Niels Bækgaard). Indlæg fra Niels Bækgaard blev læst op, se bilag Øvrige meddelelser fra udvalg og tilforordnede: a. Karbase (Jesper Laustsen) Jesper Laustsen fremlagde hovedpunkter fra indlægget, som kan ses som bilag 4. Leif Panduro Jensen er udtrådt af bestyrelsen, men arbejder fortsat som konsulent for Karbase. Der er kommet ny udbyder, hvorfor Karbase ikke længere råder over egen bevilling til drift. Venebasens endeligt blev vendt, ligesom diverse muligheder for at få den reetableret. b. Inspektorordning (Jesper Laustsen). Jesper Laustsen fremlagde hovedpunkter fra indlægget, se bilag 5. Der har været besøg på afdelingen i Odense, jævnfør link i bilag 5. To nye inspektorer: Lene Langhoff Clausen og Lotte Klitfod. Tak til Ole Røder og Niels Bækgaard for god indsats. c. DRG (Intet nyt) d. LVS (Henrik Sillesen) Indlæg blev læst op, se bilag 6. e. Nye retningslinjer for karkirurgi: Varicer (Niels Bækgaard) Ligger nu på hjemmesiden ( 7. Valg til bestyrelsesposter: Næstformand: Bestyrelsen foreslår Judith Nielsen, Yngre medlem: Bestyrelsen foreslår Louise de la Motte. Begge kandidater blev valgt. 8. Bestyrelsens forslag til løsning af formandsproblemet 2013: Da den nuværende formand i henhold til vedtægterne ikke kan fortsætte formandsskabet fra 1. januar 2013 på grund af jobskifte, foreslår bestyrelsen, at Jesper Laustsen genindtræder som formand for kalenderåret Herefter overtager den på generalforsamlingen i 2012 valgte næstformand på vanlig vis formandsposten fra 1. januar 2014, og bestyrelsen fortsætter herefter på sædvanlig vis. Proceduren er den samme, som blev brugt sidst Dansk

3 Karkirurgisk Selskab stod i en lignende situation. Forslaget blev godkendt af Generalforsamlingen. 9. Valg til ny hovedkursusleder. Der er to kandidater: Lisbeth Jørgensen og Franz von Jessen. Franz von Jessen blev valgt efter skriftlig afstemning. 10. Valg til UEMS. Der vælges et medlem af DKKS (Lene Langhoff Clausen blev foreslået og DKKS-bestyrelsen følger op). Det andet medlem skal vælges blandt ESVS-medlemmerne. 11. Regnskab og kontingenter (Jesper Laustsen). Omdelt til alle, vedlagt som bilag 7. Hovedpunkter fremlagt af Jesper Laustsen: Lille overskud. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Industriens medlemskab af DKKS blev diskuteret, men da industrien ikke har direkte indflydelse hverken på Generalforsamlingen eller i bestyrelsen, fandtes der intet kritisabelt, og industriens medlemskaber fortætter som hidtil. 12. Eventuelt: Helge Fasting foreslog nyt navn til DKKS, men så længe specialet hedder karkirurgi, var der enighed om at fastholde navnet. Jes Sandermann bekendtgjorde, at endovaskulær kirurgi indgår som simulationstræning under hoveduddannelsen, idet det er et anerkendt fagområde, ( Tillige 10 uddannelsessøgende kan tilbydes gratis registrering til EVC-mødet i Maastricht i marts Der er rundsendt mail, og der skal sendes tilmelding til undertegnede. Førsttil-mølle princippet gælder. 13. Næste årsmøde 2013 afholdes i Kolding, 2014 Slagelse, 2015 Århus Lotte Klitfod Sekretær, DKKS

4 Bilag 1: Specialeplanlægningen 2012 Arbejdet med specialeplanlægningen sker I Det Rådgivende Udvalg, og har det sidste år været centreret omkring hvilken rapportering man ønsker fra regionerne mht de tildelte specialfunktioner. Der har været en tæt dialog mellem LVS rådgivere og SST forud for de aftaler der er indgået i det rådgivende udvalg. På den ene side har vi ønsket en rapportering af aktivitet som kan afspejle de tildelte funktioner, på den anden side har diskussionen gået på hvad man kan "trække" af data fra de eksisterende "systemer". Sidstnævnte er desværre ikke super validt endnu, hvorfor der er blevet "udviklet" skemaer til selvrapportering - en standard rapport til alle og en detaljeret til udvalgte funktioner/specialer. Her er teksten som SST har brugt som definition af rapporterne: Standard statusrapport Standard statusrapporter afgives på blanketten Standard statusrapport. Denne udfyldes med en erklæring fra regionerne om, hvorvidt specialepla-nen overholdes og en angivelse af matrikler, specialer eller funktioner for hvilket det gælder, at specialeplanen ikke overholdes i henhold til de i speci-alevejledningen angivne krav eller de i godkendelsen angivne forudsætnin-ger. Ved manglende overholdelse skal endvidere angives en plan for af-hjælpning. Detaljeret statusrapport Detaljeret statusrapport udgøres af specialespecifikke skemaer (excel-ark) og vedrører opfyldelse de i Sundhedsstyrelsens notat Vejledning om udmønt-ning af Sundhedsloven 208 om specialeplanlægning angivne krav til spe-cialfunktioner, samt af et bilag, hvori skal angives kommentarer og uddy-bende bemærkninger til udfyldelsen af skemaet, beskrives eventuelle planlagte nye funktioner samt supplerende oplysninger. Rapporterne er udsendt og i skrivende stund vælter de besvarede rapporter ind til SST. SST har endnu ikke helt besluttet hvordan de skal håndtere de indberettede data, men det er aftalt at LVS rådgivere inddrages før beslutning tages. Konkret er det aftalt at vi mødes når SST har overblik over data. I første omgang vil man formentlig sikre sig at funktioner/matrikler passer med det aftalte i specialeplanen. Der er også rapporteret aktivitet; der kan således ske sammeniigning af

5 data angivet i specialeplanen og den lokale aktivitet mhp at vurdere om aktivitet varetages på et rimeligt antal matrikler. Varde Hjertecenter har fået dispensation til at fortsætte med hjertekirurgi selvom specialeplanen tilsagde at dette skulle ophøre med udgangen af LVS har fået aktindsigt og noteret sig betydelig politisk indblanden. LVS har meddelt SST at vi finder det uhensigtsmæssigt at specialeplanen omgås og at vi forventer at specialeplanen følges fremadrettet. Oktober 2012 Henrik Sillesen

6 Bilag 2: European Vascular Surgeons in Training, EVST. Årsberetning til DKKS Generalforsamling, Viborg Årets EVST-specifikke aktiviteter er centreret til møderne ved Charing Cross, London, og ESVS årsmødet, i år i Bologna. Der afholdes lige dele organisatoriske, sociale og faglige møder. EVST er en underafdeling af ESVS, men har det seneste år udarbejdet egne vedtægter. Målet med EVST er at styrke europæiske karkirurgers uddannelse ved at formidle økonomisk støtte til kurser og symposier, ved at udbyde kurser, at udvikle e-kurser og gennem sociale tiltag. Hjemmesiden vasculareducation bliver løbende udbygget af EVST, og alle under uddannelse opfordres at få et login! Her kan bl.a. søges om økonomisk og administrativ støtte til deltagelse i kongresser og kurser, ligesom udvalgte præsentationer fra årsmødet kan downloades. Og som noget nyt i 2011/12 udbydes nu omfattende e-kurser. Flere ESVS-sponsorerede symposier eller sessions ved de årlige møder i ESVS, CharingX og Maastricht er arrangeret af EVST. F.eks. complex case presentations (honoreret med rejselegater) i Bologna i år. Af sociale tiltag kan nævnes reception onsdag i Bologna med masser af Spumante og andre ESVS medlemmer fra hele Europa.

7 Første udkast af artikel omkring uddannelsesstatus i de forskellige lande er i omløb og forventes publiceret i Jeg er nu afgående national EVST repræsentant. ESVS udsender i løbet af 2013 valgsedler elektronisk til alle danske EVST medlemmer (=alle danske karkirurger under uddannelse med medlemsskab af ESVS). Man vælges for en 3-årig periode. Er man interesseret i stillingen så kontakt mig gerne og jeg skal formidle nominering. Martin Græbe Aalborg, oktober 2012.

8 Bilag 3: EVF Årsmødet i EVF foregik juni 2012 i Firenze med 250 deltagere. Som sædvanligt er mødet en blanding af katedrale indlæg med temaindhold samt 30 frie foredrag udvalgt blandt ca. 150 tilmeldte af 5 bedømmere. Kvaliteten af disse foredrag er sædvanligvis rimelig høj og repræsenterer den seneste forskning indenfor venefaget. Udviklingen i faget er meget positiv med stigende interesse og kvalitet i de mange venecentre verden over. Næste møde foregår i Serbien 2013 og i enten Paris eller St. Petersborg året efter. I november afholdes den 3. hans-on vene workshop på Cypern med 100 deltagere og 30 lærere. Varer 3½ dag med gennemgang af de væsentligste områder samt med meget intensive stationer om eftermiddagen og case præsentationer. Kurserne er meget fint evalueret af deltagerne. Næste møde bliver i Stokholm Undertegnede og Lars Rasmussen er del af fakultetet. Denne gang bliver de fleste lærere for at fuldende et europæisk konsensusdokument om kronisk venøs insufficiens. Undertegnede sidder i det centrale board et år endnu. EVF har en fin hjemmeside Niels Bækgaard 23. oktober 2012

9 Bilag 4 : Beretning for Landsregistret Karbase Organisation og drift Der er i årets løb sket en uventet ændring i bestyrelsen idet Leif Panduro Jensen er udtrådt men fortsætter som ekstern konsulent foreløbigt for en 2 års periode. Jonas Eiberg har indtrådt som menigt bestyrelsesmedlem, Jesper Laustsen er blevet ny formand og Katja Vogt er blevet sekretær. Allan K. Hansen fortsætter som kasserer. I det forløbne år er regionernes tildeling af midler ændret, så bevillingerne er 3-årige (mod aflevering af årsrapporter). Samtidig er tildelingerne ændret, så ca. halvdelen af beløbet udbetales til databasen, mens den anden halvdel udbetales til KCKS-øst direkte, mod at der leveres IT og epidemiologisk understøttelse til databasen. Dette betyder så at vi skal gentænke årsrapporterne, da vi betaler for at få dem lavet i det væsentligste, dvs. for analyser af indikatorerne, hvor bestyrelsens rolle mere skal være at definere indikatorerne og fagligt kommentere dem. Databasernes Fællessekretariat / Danske Regioner / Sundhedsstyrelsen 2011 blev året hvor de 3 kompetencecentre blev samlet i én enhed, Databasernes Fællessekretariat. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) præsenterer en styrket organisation og en infrastruktur for de kliniske kvalitets databaser, DMCG, NIP og kompetencecentre. Programmet skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Implementering af programmet betyder reorganisering af kompetencecentrene og NIP-sekretariatet, som fremover vil udgøre en fælles organisation med en ledelsesgruppe bestående af faglig leder Cheflæge Paul Bartels og lederne af de 3 kompetencecentre. Der eksisterer stadig 3 enheder, men de har nu fået hver deres specialområde, ligesom der er dannet én virtuel epidemiologisk afdeling bestående af de eksisterende epidemiologiske funktioner på de 3 adresser. Konkret betyder det for Karbase at vi stadig refererer til Øst, og at vi nu skal samarbejde med Glostrup om det epidemiologiske. Ved samme lejlighed er etableret et fællessekretariat for programmet, kaldet Databasernes Fællessekretariat. Sekretariatet er under faglig ledelse af Cheflæge Paul Bartels og placeret fysisk sammen med NIPsekretariatet i Aarhus. Et rådgivende forum er dannet bestående af personer med kendskab til kliniske databaser Leif Panduro Jensen er udpeget som formand. I 2010 igangsatte Sundhedsstyrelsen et arbejde til afdækning af muligheden for større genbrug af data fra forskellige datakilder, kaldet afskaffelse af dobbeltregistrering. Dette arbejde deltog Karbase i. Siden har vi været indkaldt til at udpege nogle standardindikatorer, der kan bruges på det karkirurgiske område. Dette deltog vi villigt i, men påpegede også, at indikatorresultater altid kræver faglig fortolkning, det er en illusion at tro man kan sidde centralt og udtrække data på fx mortalitet, og så selv kan vurdere signifikansen af dem. Det er derfor også bekymrende at der siden er sket en større omorganisering, hvor den afdeling der havde med kliniske data at gøre nu er flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Statens Seruminstitut, og hvor man i den rokade har skilt sig af med nogle af de overlæger der arbejdede på området. Effekten af dette har ikke vist sig, men det har næppe betydet en styrkelse af den klinisk-faglige fortolkning og involvering af kvalitetsdata.

10 KMS Karbase For første gang kan vi nu konstatere, at KMS kører helt stabilt, analyseportalen ligeså. Der var dog et enkelt måneders varende nedbrud af vores datasæt i sommeren 2011, men siden da har der ikke været de helt store problemer. Analyseportalen er under opdatering og har igen været meget ustabil. Forhåbentligt vil den i den nye version blive mere stabil og brugervenlig. Årsrapporter Rapport fra 2010: Rapporten for 2010 var den første med vores udvidede indikatorsæt, og også den første der gennemgik hele godkendelsesprocessen. Der var anmærkninger til statistik-delen, der skulle forklares bedre næste gang, noget vi ikke selv kan gøre, da det ligger i standardrapportering i Analyseportalen. Rapport fra 2011: Det første udkast blev behandlet på repræsentantskabsmødet. Der er gennemført 3 audits der bliver medtaget i den endelige version. Egentligt burde årsrapporten i flg. til de nye samarbejdsaftaler brydes om og primært udarbejdes af epidemiologerne på Glostrup. Det har dog vist sig ikke at være muligt af ressourcemæssige grunde. Vi har bedt om at få et fast tidsskema for 2012 rapporten og vores nye kontaktperson i Kompetencecenter ØST Thor Schmidt er sat på udarbejdelsen. Internationalt Vascunet har været velfungerende og har ændret strategi fra at lave rapporter til at satse på videnskabelige publikationer, se publikationsliste senere. Vi deltager aktivt i arbejdet, har været værter for et 2-dages møde i København. Der er nu tegn på, at der vil blive gennemført international validering af datakvaliteten i de enkelte landes registre. Der er dog et problem med financieringen. Forskning / dataudlevering Vi ser heldigvis stadig at Karbasedata bruges i vidt omfang, og nu også som forberedende studier til ph.d.-projekter. Lokale data udleveres af de karbaseansvarlige, mens data til nationale projekter godkendes og udleveres af bestyrelsen. Der er nu strammet op på udleveringsproceduren, så der skal udfyldes et skema, vedlægges en protokol og ske en anmeldelse til datatilsynet før data udleveres. Dette er et krav fra datatilsynet, skemaer til formålet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. Vascunet har følgende publikationer, hvor anonymiserede data fra Karbase indgår: Menyhei G et al. Outcome Following Carotid Endarterectomy: Lessons Learned From a Large International Vascular Registry. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011; 41: Mani K et al. Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm in Nine Countries : A Vascunet Report. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011; doi: /j.ejvs T. Lees et al. International Variations in Infrainguinal Bypass Surgery A VASCUNET Report Eur J Vasc Endovasc Surg 2012; 44: DOI: /j.ejvs ) Jesper Laustsen

11 Bilag 5: Inspektorordningen Ole Røder har efter tro tjeneste besluttet at vige pladsen. Da Franz von Jessen samtidig blev ansat i Region Midt blev behovet for inspektorer øget. Bestyrelsen har udpeget Lene Langhoff Clausen og Lotte Klitfod til nye inspektorer. I maj blev der gennemført inspektorbesøg på afdelingen i Odense. Link til Inspektorrapport og SST'ʹs kommentarer Der er ikke aktuelt inspektorbesøg under planlægning. Jesper Laustsen

12 Bilag 6: LVS (LægeVidenskabelige Selskaber) LVS er paraplyorganisation for de 105 lægevidenskabelige videnskabelige såsom DKKS, DKS o.s.v. LVS er den nye betegnelse for det der tidligere hed Dansk Medicinsk Selskab navnet blev ændret da det tidligere kunne give indtryk af at det mest handlede om intern medicin. Organisationen blev også professionaliseret idet der er en fuldtids ansat akademiker, en deltids medierådgiver og så sekretariatsbistand. LVS er den 3. mest spurgte instans vedr. medicinske spørgsmål efter ministaren og Sundhedsstyrelsen (SST). De videnskabelige selskaber såsom DKKS er repræsenteret i LVS repræsentantskab med styrke afhængig af medlemstal. LVS udpeger medlemmer af diverse råd og bestyrelser, eksempelvis Det Rådgivende Udvalg vedr. specialeplanlægning, Kræftfølgegruppe, Forskningsråd o.s.v. og er derudover høringspart om mangt og meget. I det forgangne år har især LKR (landsdækkende kliniske retningslinier) fyldt meget. Først og fremmest at få den rette indflydelse så disse udarbejdes af dem med forstand (eksperter udpeget af relevante videnskabelige selskaber) og så så i et meningsfyldt samarbejde med andre relevante sundhedspersoner. Processen er forankret i SST med Søren Brostrøm for bordenden og der er nedsat 2 centrale udvalg: et nationalt råd og en metodearbejdsgruppe, begge med god repræsentation af LVS. Sidstnævnte skal definere arbejdsmetode og førstnævnte skal bidrage til udvælgelse af områder der skal udarbejdes retningslinier, vurdere implementering o.s.v. De første 2 områder der skal igennem processen er politisk valgt: ADHD og diabetiske fodsår. I definitionen af arbejdet med retningslinier indgår også prioritering, d.v.s. der skal på en eller anden måde fremgå prioritering af behandlingsmuligheder (hvis der er flere) af disse retningslinier. LVS mener ikke at disse ekspert baserede arbejdsgrupper vil være klædt på denne del af opgaven da det jo ofte vil omfatte deltagelse af andre eksperter såsom sundhedsøkonomer, etikere o.s.v. Derfor har vi foreslået et uafhængigt prioriteringsinstitut i

13 stil med det norske kunnskabscenteret og Nice i England. Denne debat er kun lige startet, men i en tid med konstant udvikling af nye, dyre og ofte udokumenterede behandlinger oplever vi jo besparelser på veldokumenterede behandlinger fordi politikerne (og embedsmændene) ikke vil foretage denne nødvendige prioritering. I øvrigt henvises til selskabets hjemmeside: Oktober 2012 Henrik Sillesen

14 Bilag 7: Regnskab for Dansk Karkirurgisk Selskab 2011/2012 Afsluttet Indtægter Kontingent medlemmer 55120,00 Kontingent industri 2011/ ,00 Hjerteforeningen 50000,00 Retur møder mm. 1834,00 I alt ,00 Udgifter PC sekretær 7076,00 Internetservice 7866,00 Årsmøde ,00 Bestyrelsesmøder 41584,00 Møder div. (formand) 7752,00 Gebyr bank 275,00 Legater 42861,00 I alt ,00 Overskud Indestående ,00 Indestående ,00

15 Balance 0,00 Sten Vammen Kasserer Anette Klærke Revisor

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kvalitetsovervågning. LægeVidenskabelige Selskaber og kliniske kvalitetsdatabaser. Værdi af KD! Værdi af KD!

Kvalitetsovervågning. LægeVidenskabelige Selskaber og kliniske kvalitetsdatabaser. Værdi af KD! Værdi af KD! Kvalitetsovervågning LægeVidenskabelige Selskaber og kliniske kvalitetsdatabaser Henrik Sillesen, Klinikchef, professor Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Medlem af LVS bestyrelse Kliniske databaser er

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen.

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen. Referat bestyrelsesmøde 18.1.2012 Til stede: Henrik Ancher Sørensen (endo), Marianne Rix (nefro), Lasse Bremholm(gastro), Mette Holland- Fischer (reuma), Jesper Kjærgaard(kard), Lisbeth Enggaard(hæma),

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere