PROJEKTBESKRIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSER Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser maj 2010 Indhold 2 4 Bilag - Skematisk oversigt samt beskrivelse af fokusområder og mål 4 Periodisering 5 7 Projekt Museer Historiemaskinen Projekt Museer Gratis entré - på museerne i Kulturring Østjylland Projekt Børn og Kultur Kulturtilbud i institutionen Børnehave og skole Projekt Børn og Kultur Ungdomsteater Projekt & Forsamlingshuse Levende HUSE Projekt Kunst og Kultur Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Økonomi - oversigt 1/17

2 Bilag Skematisk oversigt samt beskrivelse af fokusområder og mål Fokusområde Musik-, kunst- og kulturskoler Museer Børn og kultur Forsamlingshuse Kultur i naturen Kunst og kultur Mål Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen med henblik på at synliggøre museernes aktiviteter og nå nye brugergrupper. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. At styrke det børnekulturelle arbejde i regionen ved at udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer på tværs i de 6 kommuner. Etablere samlende steder (fx kulturskoler) i kulturregionen, hvor børn og unge kan arbejde med kunst og kultur. Udvikling af kunstneriske undervisningstilbud. At invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole. Udvikling af forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet. Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landbymiljøerne. Øget synliggørelse af eksisterende og udvikling af nye tilbud om kultur i naturen. Synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. Styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Musik-, kunst- og kulturskoler I Kulturring Østjylland skal børn og unge have gode muligheder for undervisning i kunst og musik og for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. Formålet med samarbejdet er at stimulere unges kulturelle identitet ved at give mulighed for, at deres kreativitet kan udfoldes med jævnaldrende ligesindede fra regionens kommuner. Formålet er desuden at muliggøre en faglig dygtiggørelse inden for kunstneriske udtryk hos børn og unge samt mere generelt at give redskaber til at agere i det moderne samfund, hvor man møder kunstneriske udtryk i mange sammenhænge. Målet er: Alle børn og unge skal have gode muligheder for at lære om kunstneriske udtryk, og de interesserede og talentfulde skal have muligheden for at arbejde videre med dette. 2/17

3 Museer Formålet er, at museerne samordner og udvikler deres faglige profil, formidlingstilbud og markedsføring. Herved bidrager museerne til at udvikle den kulturelle identitet, ligesom interessen for bosætning i områderne øges. Endelig udvikles tilbud på tværs af natur og kultur i naturen. Hensigten hermed at gøre museernes aktiviteter mere synlige og at forbedre mulighederne for at nå nye målgrupper, som ikke traditionelt benytter sig af museernes tilbud. Målene er: Øget fokus på formidling af kulturarv og kunst i naturen. At gøre børn og unge bevidste om historiens betydning for deres egen eksistens i nutiden. Mange flere besøgende især børnefamilier skal se det som et godt tilbud at få fortalt historien og få øjnene op for museernes tilbud. Børn og kultur Det enkelte barns udvikling præges i betydeligt omfang af den påvirkning og de stimuli, det bibringes af omgivelserne. Her er det vigtigt, at barnet/den unge dels møder kompetente kulturudøvere, dels at de møder kulturen i børnehøjde. Disse forhold sikres bedst ved at invitere kulturen indenfor i form af kvalificerede lokale kulturudøvere, f.eks. lokale museumsinstitutioner, kommunale billedskoler/musikskoler/kulturskoler, teatre, biografer, naturskoler. Som grundlag for samarbejdet på det børnekulturelle område i Kulturring Østjylland er det således vigtigt at udnytte de eksisterende kompetencer i de enkelte kommuner og dermed sikre en synergieffekt via udnyttelse af alle tilgængelige kvalifikationer. Formålene er: at synliggøre børnekulturelle tilbud på tværs af kommunegrænserne at videreudvikle og opkvalificere eksisterende aktiviteter og kulturer på det børnekulturelle område at omsætte disse til konkrete initiativer i et sammenhængende børnekulturelt program i det omfang, det er relevant at kulturtilbuddene integreres i/understøtter i de enkelte institutioners kerneydelser. Målene er: At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk. at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole udvikling af forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet. Forsamlingshuse Områdets kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er ofte af betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted, efter at købmanden er lukket. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de har mange forsamlingshuse, og set i lyset af det fælles karakteristika synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshuse på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formålet er, at forsamlingshusene skal bevares som et socialt og kulturelt samlingssted, og samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed kultur og landsbymiljøer i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet, at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, medvirker til at øge interessen for bosætningen og endelig kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er bl.a. at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke kulturlivet generelt, modernisere husene, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Målene er: øget fokus på forsamlingshusenes funktion udvikling af kulturaktiviteterne. 3/17

4 Kultur i naturen Naturområdet er for Kulturring Østjylland et meget vigtigt omdrejningspunkt. Tryghed, nærhed og naturen er begrundelser fra kommunernes egne borgere og fra tilflyttere, når der tales om bosætning, og hvad der lægges vægt på ved valget af Et godt sted at være. Ikke alene som "erhvervsområde", men også for mange borgere er det således både som nydere og som ydere et særdeles vigtigt aktiv. Med naturen lige uden for døren gives uanede muligheder for ro og fordybelse og for aktiviteter i sammenhæng med naturen. Kulturring Østjylland vil fra hver sit lokale udgangspunkt opmuntre til og understøtte et samspil mellem alle aktører og tilbud inden for kunst-, kultur-, natur- og sundhedsområdet. Som en naturlig del af temaet indgår både børn- og voksenkultur, det frivillige foreningsliv, kunstnere og etablerede institutioner. Formålet er at medvirke til at give deltagerne gode og tankevækkende oplevelser og en øget forståelse for sammenhænge i naturen, til sundhed, kulturarv og bæredygtighed. Målet er: øget udvikling af kultur og naturtilbuddene. Kunst og kultur En stærk kulturel profil i Kulturring Østjylland vil tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv og gøre kulturregionen til et attraktivt sted for bosætning til et godt sted at være. I nye netværkssamarbejder mellem kunstnere og erhvervsliv etableres der rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. Erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres til gavn for både kunstnere, erhvervsliv, besøgende og borgerne i kommunerne. Kulturring Østjylland rummer mange kunstnere og har relevante udstillingssteder. Den lokale opbakning er vigtig, når der skal skabes kulturmiljøer og sættes fokus på udvikling af de lokale kunst- og kulturtilbud. Formålet er at understøtte kulturmiljøerne og de udøvende kunstnere gennem forskellige tiltag, som tiltrækker både nationale og internationale kunstnere til kulturregionen, og som samtidig skaber grobund for udvikling af ideer og projekter, der medvirker til en særlig kulturel oplevelse. Nye former for netværkssamarbejde mellem erhverv og kultur afprøves lokalt og på tværs af kommunerne. Det er endvidere formålet, at borgerne oplever nye spændende aktiviteter og samarbejder, der samlet set er med til at give øget kulturel identitet og højne kvaliteten i de kulturelle tilbud. De udøvende kunstnere skal selv være aktive i forbindelse med netværksdannelsen. Målet er: synliggørelse af kunst og kultur i nye rammer. styrkelse af kulturlivet og øget kvalitet i kulturtilbuddene som følge af øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Periodisering: / Musik-, kunst- og kulturskoler 3.2 Museer 3.3 Børn og Kultur 3.4 Forsamlingshuse 3.5 Kultur i Naturen 3.6 Kunst og Kultur 4/17

5 Projektforslag Projekt Museer Historiemaskinen et formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum, Museet for Syddjurs, Samsø Museum, Skanderborg Museum, Odder Museum og Kulturområdet i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har ikke som de øvrige kommuner i Kulturringssamarbejdet statsanerkendt museum. Favrskov ser Historiemaskinen som en måde at tænke nyt i historieformidlingen og gøre opmærksom på lokalhistorie og kulturarv. Materiale til Historiemaskinen kan udvikles i et samarbejde, hvori lokalarkiver, biblioteker, lokale institutioner, professionelle historieformidlere og eksperthjælp fra Kulturringens museer indgår. Mål Udvikling af formidlingsværktøjer og markedsføring Historiemaskinen er et 2-årigt formidlingsprojekt på Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djurslands Museum og fire andre museer samt Favrskov Kommune. Projektet skal udvikle formidlingsformer, der anvender moderne teknologi Projektet skal medvirke til: At udvikle strategi og moderne formidlingstiltag for e-formidling At udveksle og opbygge viden og erfaringer om e-baseret viden på tværs af museerne At gøre museernes tilbud attraktive for børn og unge særligt målgruppen 10-20årige Indhold Projektet vil konkret resultere i en historiemaskine, der rummer billeder, lyd og tekstmateriale. Maskinen vil blive opstillet på og uden for museerne. Via en touchscreen kan brugerne gå på opdagelse i historiske perioder og selv sammensætte egne historier, filmsekvenser samt indtale fortællinger. Historiemaskinen vil blive udarbejdet i samarbejde med skoler, gymnasier, arkiver, biblioteker, skoletjenester mv. i aftalekommunerne. Projektet har et samlet budget på kr. Fratrukket forventede fondsbidrag har projekterne et yderligere finansieringsbehov på kr. i 2011 og kr. i 2012, som ønskes dækket af Kulturringen. Det er positivt, at: Målgruppen er børn og unge fra år Der tænkes i formidlingsløsninger uden for institutionerne (jf. ministerens strategi Kultur for alle ) Projektet har en høj grad af brugerinddragelse Der samarbejdes mellem ABM-institutioner og museer. I den forbindelse bør projektet overveje at inkludere udarbejdelsen af undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Under alle omstændigheder bør projektet orientere sig bredt i forhold til erfaringer /best practice fra lignende projekter andre steder i landet, i udlandet og i andre sektorer. Gammel Estrup Herregårdsmuseum arbejder f.eks. aktuelt med det digitale formidlingsprojekt Historiefortælleren, der er støttet af Kulturarvsstyrelsens Kulturnet Danmark-pulje (2009). Projekterfaringer herfra 5/17

6 bør indgå i det nye projekt. Historiefortælleren bør med andre ord ses som pilotprojekt for Historiemaskinen, og det må sikre, at projekterne har sammenhæng både teknologisk og formidlingsmæssigt. Projektet bør ligeledes søge kvalificering, forankring og samarbejde med de regionale centre for museumsundervisning; digital/didaktisk sparring samt fra et kommende center for forskning i museumsformidling. Projektet kan hente yderligere inspiration fra: Mexx.-samarbejdet (som museerne selv er en del af) i forhold til udvikling og koordinering af museumsformidling i det midtjyske område Struer Museums Byskriveren i forhold til brugerinddragelse ULK på Statens Museum for Kunst i forhold til inddragelse af ungemålgruppen Muren på Københavns Bymuseum (touch screen i byrum og brugerinddragelse) KURS-projektet på fem sjællandske museer (cultural planning, brugergenereret indhold, generelt om regionalt samarbejde) Østjysk Vækstbånd og deres arbejde med cultural planning i forhold til formidling i landskab og byrum, som en integreret del af planarbejdet Projektet bør ikke finansiere udveksling og opbygge af viden og erfaringer om e-baseret viden, men bør trække på andres erfaringer med e-baseret formidling af viden og digitale læringsprocesser samt videndele projektets erfaringer i relevante faglige miljøer. Projektbeskrivelsen bør ligeledes indeholde en plan for, hvordan initiativet driftes ud over udviklingsfasen. Endvidere bør projektbeskrivelsen omfatte regionens bud på en projektorganisering. Målgruppe Målgruppen er de årige, som museerne allerede i deres første samarbejdsprojekt om Krigen i Østjylland har indledt en positiv dialog med. I undervisningsforløb kan børn og unge bruge historiemaskinen, ligesom de også ved almindelige besøg på museet kan anvende blandt andet touchscreens i udstillingen. Resultatkrav Der foreligger ved projektets afslutning e-formidlingsstrategi og handlingsplaner på de enkelte museer. Der er etableret tekniske løsninger. Der er udviklet eksempler på historiefortælling og udvalgte emner via e-formidling Målgruppens interesse for museernes tilbud er øget. Partnerne har stillet viden og teknisk udstyr til rådighed for hinanden på tværs af institutioner og kommuner. Tidsplan Tidsplan Aktivitet 2011 Drøftelse af strategi for e-formidling Undersøgelse af og uddannelse i at anvende egnet e- værktøj Udvælgelse og indkøb af digitalt software Research hos institutioner, der har etableret digitale formidlingsmuligheder i kombination med fysiske udstillinger Udvikling af materiale til Historiemaskinen Partnerskaber, følgegrupper mv. for 10-20årige igangsættes Prototype af Historiemaskinen udvikles på Gammel Estrup og danner grundlag for undervisning af de øvrige partnere Forarbejdning af formidlingsmateriale til touchscreens Sparring med målgruppen Fælles lancering af Historiemaskinen 6/17

7 Budget 2011 Udgifter Beløb Samarbejde med målgruppen mv Udarbejdelse af e-platform og materiale til Historiemaskinen inkl. konsulentbistand Museumsfaglig bistand til Favrskov Kommune Software I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Budget 2012 Udgifter Beløb Samarbejde med målgrupper mv Touchscreens Markedsføring Software og konsulentbistand I alt Indtægter Beløb Forventede fondsbidrag I alt Kulturringen ansøges i 2011 om kr ,- og 2012 om kr ,- 7/17

8 Projekt Museer Gratis entré - på museerne i Kulturring Østjylland - januar 2012 Museerne afprøver tiltag med gratis entré til udvalgte aktiviteter Projektet skal medvirke til: At synliggøre museernes tilbud At give nye målgrupper inspiration til at besøge museerne Derfor vil museerne holde åbent uden entré i januar 2012 og samtidig lave markedsføringstiltag i lokalmedier og over for skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturarvsstyrelsen finder det positivt, at forsøget ledsages af markedsføringstiltag. Projektet bør i den forbindelse uarbejde en kommunikationsplan for initiativerne. Desuden bør museerne sikre sig, at de udvalgte aktiviteter føjer sig til museernes øvrige formidlingsinitiativer og matcher målgruppernes interesser. Målgruppe Målgruppen er børn og voksne, primært med fokus på dem, der i dag ikke gæster museerne Resultatkrav Besøgsantallet er øget. Kendskabet til museernes udstillinger er øget. Samarbejdspartnere Undervisningsinstitutioner, foreninger mv. Tidsplan Aktivitet januar Nytårsgave Budget 2012 Udgifter Beløb PR og formidling af Nytårsgaven, januar Forventet tabt entréindtægt Kulturringen ansøges om kr i /17

9 Projekt Børn og Kultur Kulturtilbud i institutionen Børnehave og skole Én gang årligt afholdes en fælles inspirationsdag med foredrag og forskellige praktiske workshops inden for kunst, musik, dans, film og teater. Dagenes program vil give et bud på både tradition og fornyelse, samt hvordan man kan videndele og samarbejde. Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Deltagerne får inspiration til at gå hjem i deres institution/skole m.v. og igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser, ligesom der inspireres til aktiviteter på tværs af institutioner og kommunegrænser. På den første inspirationsdag (2009) præsenteres statslige og aktuelle samt relevante puljemidler og ordninger, f.eks. Huskunstnerordningen m.v. Generelt er det målet at give deltagerne inspiration og værktøjer til lokalt i deres institution/skole m.v. at igangsætte nyskabende børnekulturelle udfoldelser for, med og af børn. Ydermere er det målet at inspirere til aktiviteter på nye lokaliteter - hvor fx også børnefamilier færdes - på tværs af institutioner, åbningstider og kommunegrænser. Børnekulturens Netværk (Kulturministeriet) bidrager med ideer i tilrettelæggelsen af inspirationsdagene. Børnekulturens Netværk bidrager tillige med udvælgelse og præsentation af tidligere støttede nationale/regionale projekter, f.eks. fra Modelkommuneforsøgene. Planlægningsgruppen for Inspirationsdagene er det koordinerende netværk. Mål At udnytte og udvikle de kulturfaglige kvalifikationer i de 6 kommuner. På tværs af kommunegrænserne dannes forskellige børnekulturelle netværk at invitere kulturtilbuddene indenfor i institutionen børnehave og skole udvikling af forenings- og fritidstilbuddenes rolle på børnekulturområdet. Indhold Der er udvalgt følgende emner: 2010: Billedkunst og Fortælling (Dagen afholdes i Favrskov Kommune på Inside ) 2011: Scenekunst og Musik 2012: Børnekulturen i 2017? Målgruppe Inspirationsdagen tilbydes personalet fra daginstitutioner, skoler, museer og biblioteker. Resultatkrav Der er stor opbakning til Inspirationsdagen, og et bredt udsnit af repræsentanter fra såvel børne- som kulturinstitutioner fra de seks kommuner deltager. De konkrete initiativer/workshopper på inspirationsdagen skal relatere til dagtilbuddenes og skolernes lære- og læseplaner og efterfølgende lægge op til lokale og fælleskommunale arrangementer. Inspirationsdagen synliggør de forskelligartede professionelle kompetencer, der efterfølgende kan munde ud i en række konkrete projekter eller processer i de seks kommuner. 9/17

10 Økonomi Budget for årene Kulturtilbud i institutionen Indtægter Deltagerbetaling Sum Udgifter Møder/forberedelse/evaluering PR-folder Honorarer Leje af sal m.m. samt fortæring Sum Nettoudgift pr. år Tidsplan Januar marts April juni August September oktober November December Idéudvikling i det koordinerende netværk. Udarbejdelsen af markedsføringsstrategi. Udarbejdelse af aktiviteterne og PR-materiale PR-kampagne Tilmelding og færdiggørelse af tilrettelæggelse 5. november inspirationsdag første torsdag i november hvert år Evaluering Samarbejdspartnere Børnekulturens Netværk, Kulturministeriet Der søges om kr ,- pr. år i 2010, 11 og /17

11 Projekt Børn og Kultur Ungdomsteater" 2012 ungdomsteater/ungdomsliv Mål At kulturtilbuddene integreres i/understøtter de enkelte institutioners kerneydelser. Udvalgte årgange på skolerne i kommunerne under Kulturring Østjylland får gennem forskellige aktuelle temaer mulighed for under helt ny form at føre en åben og involverende diskussion af emner, der knytter sig til ungdomslivet og unges virkelighed. Målgruppen får gennem vedkommende, udfordrende og involverende teater en positiv og inspirerende oplevelse en oplevelse, hvor unge får mulighed for selv at påvirke handling og udfald af tableauet eller skuespillet. Det er teater, når teateret viser sig fra sin mest vedkommende og levende side. Det er teater, der skaber rum for ny erkendelse, dannelse, forståelse for andre og for teateret som kunstform. Indhold I samarbejde med professionelle teaterfolk (manuskriptforfatter, instruktør og skuespillere) udarbejdes og tilrettelægges et storstilet og nyskabende teaterprojekt, hvor teatrets mange udtryksformer kommer i spil og fører til nye erkendelser og åben debat. Instruktør og skuespillere tilrettelægger og udarbejder i samarbejde med arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland fire konkrete og særligt udformede tableauer eller skuespil med nedenstående temaer som omdrejningspunkt. De fire tableauer præsenteres derefter for målgruppen på de deltagende skoler og i fællesskab udvælges hvert sted to tableauer eller skuespil. På denne vis får hver enkelt skole mulighed for at udvælge lige netop de tableauer, der tematisk set er særligt relevante for lige netop dem. Afviklingen foregår ved at de udvalgte tableauer/skuespil spilles for målgruppen, og med stop undervejs inddrages publikum ved at foretage valg, som skuespillerne derpå spiller. Efter dette er der debat om de foretagne valg, og hvilken betydning det fik for karaktererne i stykket en betydning hvis mål det er at illustrere betydningen af egne valg i den virkelige verden. Undervisningsmateriale til forudgående og efterfølgende benyttelse og inddragelse i undervisningen udarbejdes af arbejdsgruppen under Kulturring Østjylland i tæt dialog med instruktør og skuespillere, Teatercentrum, Børnekulturens Netværk og andre relevante eksperter. Materialet, der omfatter alle temaer, udsendes forud for forestillingen. Materialet vil desuden være udformet, så det giver mulighed for at arbejde med temaerne på flere forskellige måder. Temaer i eksempelform Mobning sms terror Kærlighed og seksualitet Ensomhed og identitet Misbrug Temaer Mobning og kærlighed Målgruppe Alle elever i 8. og 9.klasse får i projektperioden en involverende og tankevækkende teateroplevelse Resultatkrav At alle elever i målgruppen i løbet af 2012 får sig en interaktiv teateroplevelse At samtlige tilmeldte skoler i kulturringen i en nærmere bestemt turnéperiode får en forestilling At der indgår undervisningsmateriale til brug for samtlige forestillinger At projektet evalueres løbende med henblik på samlet evaluering 11/17

12 Samarbejdspartnere Skoler, lærere og pædagoger Stephan Pollner (instruktør-skuespiller) Ib Frendøe (manuskriptforfatter-skuespiller) Anne Katrine Andersen (skuespiller) Teknik/scenografi (afhængig af valgte temaer) Teaterteamet er sammensat i dialog med instruktør ud fra dennes faglige og forudgående kendskab til de tilknyttede skuespillere og deres kompetencer. Tidsplan 2010 Samarbejdsaftale med teaterfolk og konceptudvikling Udsende invitation til samtlige skoler i Kulturring Østjylland. Spilleplan og turneperiode fastlægges 2012 Materiale udsendes og Ungdomsteater udføres. Budget 2012 Udgift : 2012 Undervisningsmateriale Udvikling af forestilling Turne og teknik Transport og logi Udgifter /17

13 Projekt & Forsamlingshuse Levende HUSE LIV i forsamlingshusene - Fælles initiativ for kulturlivet i landsbymiljøerne i Kulturring Østjylland Bedre og øget udnyttelse af forsamlingshusene til kulturelle aktiviteter med henblik på at udvikle kvaliteten i kulturtilbuddene, kulturen og landsbymiljøerne. Forsamlingshuse Et områdes kultur-, aktivitets- eller forsamlingshuse er af stor betydning, når borgere og potentielle tilflyttere skal vurdere, om lokalområdet er et godt sted at bo. I mange landsbyer er forsamlingshuset det sidste samlingssted efter at købmanden er lukket. Forsamlingshusene befinder sig selv i en overlevelseskamp mange steder og er i stor fare for at forsvinde i den stadige centralisering af kulturen imod de større bycentre. Det er et fælles kendetegn for kommunerne i Kulturring Østjylland, at de stadig har mange forsamlingshuse, og set i det lys synes det oplagt, at kommunerne sætter forsamlingshusene på dagsordenen og samarbejder gennem erfaringer og videreudvikling. Formål Formålet er at forsamlingshusene skal bevares som sociale og kulturelle samlingssteder og at samarbejdet tager sigte på at udvikle kvaliteten og dermed løfte kulturen i landsbyområderne i Kulturring Østjylland. Samtidig er det formålet at forsamlingshusene bidrager til at udvikle den kulturelle identitet, øger interessen for bosætning i disse områder og kan være katalysator for samarbejde mellem erhverv og kultur. Hensigten er at genoplive og forny den gamle forsamlingshuskultur, styrke forsamlingshusenes funktion som kulturelle samlingssteder, styrke det lokale kulturliv generelt, modernisere husene kulturelt, omdanne husene til større aktivitetshuse, tilknytte kreative erhverv til husene mv. Indhold Projektet Liv i forsamlingshusene er den fælles ramme for de enkelte kommuners aktiviteter i forsamlingshusene i perioden Et antal forsamlingshuse udvælges som pilothuse - maks. 5 pr. kommune hvor kulturelle aktiviteter sættes i gang ud fra kriterierne, som er beskrevet under projektets formål. Ud over ét kulturarrangement pr hus pr år, kan det være at udvikle nye ideer til huset som generator for andre former for aktivitet. Det kunne være nye tiltag på ældreområdet, arrangementer rettet mod bedre integration af børnefamilier og tilflyttere i det lokale kulturliv. Det kunne også være at udvikle et tættere samvirke mellem borgere og det lokale erhvervsliv både med henblik på jobskabelse og produktudvikling. Andre aktiviteter: Uddannelse, kunst, sundhed, bibliotek, aftenskole, børneteater (evt. i samarbejde med Egnsteater), debatforum for lokale tiltag mv. En lokal koordinator for hver kommune inddrages, som coaches af projektlederen gennem projektets toårige forløb frem mod at kunne arbejde selvstændigt og fortsætte udviklingen af husenes aktiviteter efter Centralt for projektet er samarbejdet mellem koordinator og det enkelte forsamlingshus. En tidsplan for forløbet fastsættes med både et lokalt og et overordnet hensyn. Målgruppe Alle borgere i de respektive kommuners lokalområder/yderdistrikter i alle aldre, med et særligt fokus mod børnefamilier, tilflyttere, ældre og nye brugergrupper. Resultatkrav At der er øget opmærksomhed for kulturtilbud i kommunernes landområder og yderdistrikter At de udvalgte forsamlingshuse kan virke som pilotprojekter for at videreudvikle og løfte forsamlingshuskulturen generelt i Kulturring Østjyllands kommuner At projektet kommer på landkortet via presse og TV, og kan virke som inspiration til borgernes engagement i det kulturelle liv og samvær i landsbyerne og deres opland 13/17

14 At der via de kulturelle aktiviteter skabes et større tilhørsforhold (ejerskab) til det enkelte forsamlingshus og øget involvering og nysgerrighed i gruppen af Kulturløse At de enkelte forsamlingshuse vil fremstå som små lokale kulturhuse ude i landområderne, som en pendant til byernes større kulturhuse. Samarbejdspartnere Lokale og eksterne kunstnere, foredragsholdere, debattører, standup, mv. Beboerforeninger, forsamlingshusbestyrelser, andre lokale foreninger, biblioteker mv Lokale erhvervsdrivende, centrale erhvervsorganisationer Kommunale embedsmænd og politikere Tidsplan okt dec 2009 jan 2010 feb juni 2010 sep nov 2010 feb apr 2011 feb juni 2010 sep nov 2011 dec 2011 primo 2012 Forberedende planlægning Projektbeskrivelse og fremlæggelse Etablering af 30 pilothuse i kulturringskommunerne Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner Afvikling af 20 arrangementer i fire af kulturringskommunerne Afvikling af 10 arrangementer i de resterende to kommuner Programlægning i samarbejde m. pilothusene" i de seks kommuner 2. runde Afvikling af 30 arrangementer i samtlige kulturringskommuner Evaluering Revision Budget Udgift : Honorarer kunstnere (20 arr. à i 2010/40 arr. à i 2011) PR-markedsføring, trykning af folder mv Honorar projektledelse & koordinering (inkl. forberedelse og evaluering) Indtægt: Entré (60 arr. à gennemsnitligt fordelt på år) Udgifter i alt pr. år Revisionsomkostninger.: Uden beregning. Der søges om kr i 2010 og i /17

15 Projekt Kunst og Kultur Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Indhold I løbet af 2011 vil Kulturring Østjylland være skueplads for et fælles projekt om kunst og teknologi skabt i et samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv i de seks kommuner. Digital Kultur i Østjylland er et nyt projekt med fokus på mødet mellem lokale kunstnere, den moderne teknologi og lokale virksomheder om et fælles mål; Skabelsen af et samlet værk, bestående af flere unikke kunstneriske installationer, der formår at interagere med publikum, og hvori teknologien bliver medvirkende i at aktivere og engagere publikum. For at nå denne målsætning, har vi opdelt processen omkring Digital Kunst i Østjylland i to faser: En indledende research, udviklings- og idé-fase hvor den helt rigtige idé udvikles, og de rigtige samarbejdspartnere findes i form af kunstnere, virksomheder og eksperter. Herefter skal de udvalgte aktører udvikle projektet sammen, bl.a. gennem deltagelse i en workshop, som afholdes i Idræts- og kulturhuset Sløjfen i Hadsten i slutningen af september eller starten af oktober. Workshoppen er en kombination af arbejdsworkshop for de implicerede kunstnere og teknikere, og et temamøde med udvalgte politikere og erhvervsfolk fra regionen. På temamødet bliver der oplæg fra kunstnerne og en work-in-progress visning af kunstnernes resultater fra workshoppens førstedag. Foreløbigt arbejdes der ud fra et koncept om et samlet værk, der kan opleves som seks simultane begivenheder eller installationer i kulturringens 6 kommuner. Det er planlagt at lyd skal spille en afgørende rolle i værket, som vil kunne opleves i kulturringens landskaber. Det er ligeledes besluttet at lyrik og digterstemmer bliver fællesnævner i de seks opførsler af værket. Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. Hendes arbejde består i at udvikle projektet i første fase, hvor den helt rigtige ide skal findes og kunstnere, teknologieksperter og virksomheder kontaktes med henblik på at indgå i samarbejdet. Dernæst er Elle-Mie Ejdrup Hansen den kreative drivkraft bag projektets anden fase, bestående i skabelsen og opførelsen af værket i de seks kommuner. Projektets anden fase er udførelsesfase, hvor idéerne finder udtryk gennem skabelsen af et eller flere unikke værker. Den præcise ide som er resultatet af arbejdet på workshoppen, danner grundlag for anden fase og for en målrettet fondsansøgning og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Mål Målsætningen er at eksponere Kulturringens borgere for kunst og kultur, der ikke tidligere er set i Kulturringens kommuner, og dermed vise nye sider af kommunernes kunst og kulturtilbud. Det er således et projekt, der baner nye veje for kulturlivet, med deraf følgende gevinster i form af den nye viden og kunnen kunstnerne erhverver sig, og de nye netværk og kontakter mellem de repræsentanter for erhvervsliv og kunstnere der deltager i processen. Målet er en styrkelse af den kulturelle profil i Kulturring Østjylland, med henblik på at tiltrække og fastholde videnstunge virksomheder og kreative erhverv i regionen. Endeligt kan projektet ses som en del af forarbejdet til Kulturring Østjylland kommunernes samarbejde frem mod Århus Målgruppe Det er først om fremmest kulturringens borgere, der skal gives muligheden for at opleve kunsten når den er allermest nyskabende og innovativ. Der foreligger den mulighed at værkerne tiltrækker kunstinteresserede besøgende fra andre steder i landet. Samtidigt er hensigten at nå til nye brugergrupper, da det interaktive aspekt ikke mindst appellerer til børn og unge. Resultatkrav Digital Kunst i Østjylland betyder: 15/17

16 - udvikling af et samlet kunstværk, der samtidigt kan opleves i seks forskellige steder i kulturringens seks kommuner. - inddragelse af alternative steder til publikumsrettede begivenheder. - skabelse af nye rammer for innovation, kreativitet og øget kulturel identitet i kulturregionen. - øget samarbejde og videndeling mellem kunsten, kulturlivet og erhvervslivet, således at erhvervslivets økonomiske engagement i kulturlivet stimuleres. - at der med anvendelse af nye formidlingsformer skabes en ny tilgang til kunsten i Kulturringens kommuner. Samarbejdspartnere Kunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen fra Skanderborg, er både projektkoordinator og hovedkunstner på projektet. I sit virke som billedkunstner har Ejdrup Hansen arbejdet meget med kunst- og lysinstallationer i det offentlige rum. Senest med lysintallationerne Gellerup Light and Change; der oplyser Århusbydelen Gellerup med LED- og Laserlys og LED-lysinstallationen Fra aften til morgen at beskytte det man sår og høste vinden i vindmølleparken på Gestengen. Hun har senest arbejdet lyd i Lyden af, et digitalt værk om identitet og landskab, Ringkøbing-Skjern Kommune. Elle-Mie Ejdrup Hansen er tidligere institutleder for Industriel Design og Interaktive Medier, Designskolen i Kolding og i den forbindelse udviklet samarbejdsprojekter med en række danske virksomheder og universiteter. Ledet og udviklet Vækstkonferencen 2007 Design som fremtidens vækstdriver - skabt i samarbejde en række erhvervsledere og Ugebrevet Mandag Morgen. Hun har erfaring som kunstnerisk rådgiver for bl.a. Århus Kommune og Vadehavsfestivalen, og som bestyrelsesmedlem for bl.a. Center for eksperimenterende Kunst, Vejle. Det er afgørende i forhold til opfyldelsen af målet i kulturaftalen, at projekterne indebærer et samarbejde med erhvervslivet, som vil kunne bidrage med teknologisk viden og kunnen, eller sponsorere midler, udstyr og materialer til værkerne. Tidsplan Fase 1: 2010 Fase 2: 2011 Aktivitet Udvikling af projektidé Kontakt til samarbejdspartnere Afholdelse af workshops Udvikling af værker Publikumsrettet begivenhed Budget 2010 Budget Løn til Koordinator Udgifter til research Afholdelse af workshops Indtægter, Fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr. 0 kr kr. Budget 2011 Budget Udgifter til løn og teknisk bistand Transport, mødeafholdelse m.m. Materialer Indtægter, fonde, sponsorater mv. Netto fra Kulturring Østjylland Beløb kr kr kr kr kr. 16/17

17 Økonomi - oversigt Projekt * Projekt Musik, kunst og kulturskoler Kulturskoler Projekt Museer Historiemaskinen Projekt Museer Gratis entré - januar Projekt Børn og Kultur KULTURTILBUD I INSTITUTIONEN BØRNEHAVE OG SKOLE Projekt Børn og Kultur Ungdomsteater" Projekt & Levende HUSE Liv i forsamlingshusene * Projekt Kunst og Kultur Herregårdskultur Projekt Kunst og Kultur Digital Kunst i Østjylland projekt om kunst, teknologi og landskaber Budgetbehov i alt Forventet budget Kulturring Kapitel 4 i Kulturaftalen Saldo/råderum * iværksatte projekter 2010, tidl. godkendte 17/17

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbilagbbbbbh:\kultur- og Udviklingsudvalget\2008\Møde nr. 06 den 9. juni 2008\Punkt 04 Kulturaftale for Kulturring Østjylland.doc Bilag 1 til punkt 4 Regional kulturaftale mellem kulturministeren

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester

Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Projektbeskrivelse - Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester Obs 10.000 anslag skal justeres. Ansøgere Varde Kommunes forvaltninger Kultur og Fritid, Social

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste Projektbeskrivelse Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste Ansøgere Varde Bibliotek Projekttitel Vardes Kulturelle Rygsæk - for de mindste Projektoplysninger a. Målgruppe Alle 0-4 årige børn i kommunal

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering.

En del af aktiviteterne er obligatoriske og gratis, og andre kan tilvælges og benyttes mod medfinansiering. ISHØJ KULTURPAKKE RAMMEBESKRIVELSE FOR AKTØRER Ishøj Kulturpakke en kulturgaranti for børn Ishøj Kulturpakke er resultatet af projektet Kreative Børn* Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere