REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Plan for Virksomhedsrettet Indsats Kvalitetssikring af aktivering Budgetopfølgning Indkomne ansøgninger Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Eventuelt/meddelelser Referat af LBR-møde 17. august side 1 af 45

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Godkendt med følgende bemærkninger: Bilag over virksomhedsrettet indsats eftersendes hurtigst muligt Møder fastholdes hvor muligt fra Udbudspraksis er som følger: Hovedudbud i november Deludbud i marts/april Referat af LBR-møde 17. august side 2 af 45

3 2. Udpegning af yderligere medlemmer mv. af LBR Resumé: LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR Det indstilles: at LBR beslutter at udpege 1 medlem af LBR. Udpegningen er gældende for hele funktionsperioden at LBR beslutter at invitere en eller flere faste gæster. Invitationen er gældende for hele funktionsperioden. Sagsbeskrivelse: LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger og dermed til faglige foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. LBR har på møde af 14. juni 2010 besluttet: at udpege et medlem af Styregruppen for Integration som fast medlem af LBR. at invitere EUC som fast gæst i indeværende funktionsperiode. at sekretariatet i samarbejde med formandskabet bemyndiges til at indkalde gæster ad hoc i det omfang de måtte være relevante for enkelte punkters behandling at behandle udpegninger af yderligere ét fast medlem samt mulige øvrige faste gæster ved LBR-mødet i august 2010 I forlængelse heraf indstiller sekretariatet, at LBR drøfter muligheden for at udpege repræsentanter for lokale erhvervsforeninger, faglige foreninger eller andre sammenhænge, der ikke er repræsenteret i LBR. Et godt og bredt samarbejde med øvrige lokale interessenter er af væsentlig betydning for beskæftigelsesindsatsen, og derfor indstiller administrationen, at LBR drøfter muligheden for fast at invitere repræsentanter for fx Sprogcenter Holbæk, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. Gæster vil i almindelighed have tale- men ikke stemmeret. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Beslutning: LBR besluttede at tilbyde en fast repræsentant til Holbæk Regionens Erhvervsråd. Pladsen besættes efter meddelelse fra erhvervsrådets direktør, af erhvervskonsulent Mads Lindelof. Referat af LBR-møde 17. august side 3 af 45

4 3. BeskæftigelsesPlan 2011 (BP2011) Resumé: Beskæftigelsesplanen har været i høring i LBR siden 30. juni. LBR afgiver derfor høringssvar til videre brug i den politiske proces, der afsluttes med Byrådets vedtagelse af Beskæftigelsesplanen senest 15. oktober Det indstilles: at LBR afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010 Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen har afgivet bemærkninger til planen i juni og forinden Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse behandler Beskæftigelsesplanen med indstilling til vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd, indarbejdes LBR s bemærkninger om muligt i Beskæftigelsesplanen. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 3.1 Beskæftigelsesplan 2011 pr. 14. juni 2010 (er tidligere udsendt, hvorfor den ikke genfremsendes) Beslutning: LBR drøftede det udsendte forslag til høringssvar, og der fremsendes snarest muligt fornyet udkast til høringssvar til sekretariatet, der forestår den nærmere koordination. Høringssvar vedtages efter koordination i formandskabet samt senere hele LBR Referat af LBR-møde 17. august side 4 af 45

5 4. Plan for Virksomhedsrettet Indsats Resumé: LBR skal udarbejde Plan for Virksomhedsrettet Indsats Det indstilles: at LBR drøfter virksomhedsrettede initiativer til udbud og iværksættelse i 2011 Sagsbeskrivelse: LBR har på møde af 14. juni udpeget en arbejdsgruppe for arbejdet med at udarbejde forslag til Plan for Virksomhedsrettet Indsats. Planen er en del af Beskæftigelsesplanen, og ligger til grund for det udbud LBR gennemfører i november Planen beskriver hvilke virksomhedsrettede initiativer LBR kunne ønske at iværksætte i det kommende år, og derfor indstiller sekretariatet, at LBR drøfter disse initiativer i lyset af det tilgåede brev fra Beskæftigelsesministeriet. Herefter vil arbejdsgruppen, der består af John Hvass, Hans Kristian Jensen og sekretariatet, udarbejde forslag til LBRs senere drøftelse og vedtagelse. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: Bilag 4.1 Brev fra Beskæftigelsesministeriet af 29. juni Beslutning: Drøftet Referat af LBR-møde 17. august side 5 af 45

6 Bilag 4.1 Brev fra Beskæftigelsesministeriet af 29. juni Referat af LBR-møde 17. august side 6 af 45

7 Referat af LBR-møde 17. august side 7 af 45

8 5. Kvalitetssikring af aktivering Resumé: LBR ønsker løbende at drøfte og monitorere især den virksomhedsvendte indsats og den anvendte aktiveringsstrategi Det indstilles: at LBR drøfter aktiveringsindsatsen i Jobcenter Holbæk Sagsbeskrivelse: I Beskæftigelsesplanen, der også ligger til grund for aktiveringsstrategien, er formuleret ambitionen om en tidlig indsats, aktive tilbud og virksomhedsrettede placeringer. Alle undersøgelser viser, at denne tilgang er den der samlet giver størst effekt, og dermed bringer ledige hurtigst tilbage i arbejde. Kvalitetssikring af aktiveringsindsatsen Jobcenteret og andre måler løbende på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats eller dele heraf. Med den offensive aktiveringsstrategi Jobcenter Holbæk udøver, giver det særligt god mening at følge effekten af indsatsen og tilfredsheden med tilbuddene blandt borgerne. Jobcenteret går på baggrund af de løbende målinger i dialog med de tilbud der har markant bedre såvel som dårligere tilfredshed eller effekt end de øvrigt med henblik på at lære - hhv. kvalitetssikre - tilbuddene fremadrettet. Effektmåling Der foretages månedlige målinger af effekten af de enkelte aktive tilbud. Målingen er et fingerpeg mere end den er videnskab, men det væsentlige er, at metoden er den samme over længere tid. Der har nu været anvendt den samme metode for perioden august 2008 til februar 2010 og derfor er det muligt at foretage mere kvalitative vurderinger af effekten i de enkelte tilbud set over denne periode. De overordnede målinger er vedlagt sagen som bilag 5.2. Tilfredshedsmåling blandt borgere hos anden aktør Jobcenteret gennemfører hvert halve år en undersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i et aktivt tilbud hos anden aktør. Hver dag er ca ledige borgere i et tilbud eller bl.a. praktik i en virksomhed, hvoraf ca. halvdelen er i undervisnings- eller afklaringsforløb hos anden aktør, og blandt disse har 571 borgere gennemført undersøgelsen i perioden 1. juni 15. juli Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med de andre aktører og gennemføres som internetbaseret undersøgelse af borgerne mens de er i tilbuddet. Alle tilbud med minimum 8 borgere deltager i undersøgelsen, herunder selvfølgelig også Jobcenterets Kompetencecenter. Konklusionen er overordnet den, at borgerne er overvejende tilfredse med såvel tilbuddets form, indhold og den aktør der udfører tilbuddet, men der er samtidig også store variationer afhængig af forsørgelsesgrundlag og det enkelte tilbud. Borgere på sygedagpenge er generelt mere tilfredse end borgere på andre ydelser, og det er tydeligt i undersøgelsen hvilke tilbud den enkelte oplever som effektfulde og hvilke der opleves at have mindre effekt. Undersøgelsen er vedlagt i uredigeret form, og vil blive offentliggjort i kommenteret form på Jobcenterets resultatside på Holbæknettet. Lovgrundlag: Intet Referat af LBR-møde 17. august side 8 af 45

9 Bilag: Bilag 5.1 Aktivering af forsikrede ledige Bilag 5.2 Effektmålinger for perioden august 2008 til februar 2010 Bilag 5.3 Brugertilfredshedsmåling Beslutning: LBR tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at jobcenteret snarest muligt bedes tilvejebringe et tættere og kvalitativt oplæg om aktiveringsstrategiens redskaber, indhold i forløb blandt anden aktør samt beskæftigelseseffekt. Der blev endvidere redegjort for den videre proces for opfølgningen på resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Referat af LBR-møde 17. august side 9 af 45

10 Bilag 5.1 Aktivering af forsikrede ledige Siden midten af 2008 og især de sidste 3 kvartaler er der sket en voldsom stigning i antallet af personer i aktivering. Herunder er udviklingen skitseret for hvert enkelt redskab og det kan ses, hvor meget hver enkelt redskab bidrager til den totale aktiveringsvolumen. Opgørelsen er i de såkaldte fuldtidsaktiverede. En person der er aktiveret et helt kvartal tæller som en fuldtidsaktiveret, en person der er aktiveret 1 måned i løbet af et kvartal tæller 1/ Voksenelever fra ledighed Virksomhedspraktik Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Vejledning og opkvalificering fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt Referat af LBR-møde 17. august side 10 af 45

11 Fordelingen mellem de forskellige redskaber i 2. kvartal 2010 er vist i figuren herunder, der desuden tager fordelingen i Danmark med 60% 50% 40% 30% 20% Holbæk Danmark 10% 0% Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelever fra ledighed Det ses at Vejledning og opkvalificering udgør 54%. af alle fuldtidsaktiverede i Holbæk, men andelen i hele Danmark er godt 40%. De ledige aktiveres mere i Holbæk end i resten af Danmark. I perioden fra 2008 og til 1. kvartal har andelen af aktiverede i Holbæk ligget betydeligt over landsgennemsnittet Holbæk Hele landet kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Aktiveringsgrad Referat af LBR-møde 17. august side 11 af 45

12 Bilag 5.2 Effektmålinger for perioden august 2008 til februar 2010 Nedenfor er grafisk fremstillet de enkelte tilbuds udvikling i effekt for perioden. Der er enkelte huller idet aktøren kan have gået fra en målgruppe til en anden, et tilbud er afsluttet mv. Der er tale om i alt 18 tilbud, der er grupperet efter match gældende for feb Effekt aug08-feb10 (1) aug- 08 sep- 08 okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 10 feb- 10 AS3 HRE JCK Jobklub Andelslandsbyen Jobservice Effekt aug08-feb10 (2) aug- 08 sep- 08 okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 10 feb- 10 Udvej Aktuel Undervisning SAC AOF - unge Referat af LBR-møde 17. august side 12 af 45

13 Effekt aug08-feb10 (3) aug- 08 sep- 08 okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 10 feb- 10 Vikon - job CLU Quickcare AOF - Next CSL - nyt fokus Effekt aug08-feb10 (4) aug- 08 sep- 08 okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 10 feb- 10 Marselisborg Vikon - Profil CSL - profilen JKC - profil Referat af LBR-møde 17. august side 13 af 45

14 Bilag 5.3 Tilfredshedsmåling blandt borgere hos anden aktør juni 2010 Brutto-besvarelse alle ydelser Total Hvilket tilbud/tilbudssted er du i lige nu? Procent AOF-Job 15% 83 AS3 6% 34 Aktuel Undervisning 9% 50 Andelslandsbyen Nyvang 1% 3 CLU - "Unge mødre" 2% 13 CSL - Center for Sundhed og Livsstil 9% 51 EUC - "Logos" 2% 9 Holbæk Sprogcenter 2% 10 ISS 6% 34 JobDK 5% 29 Jobcenterets Kompetencecenter 5% 31 Jobservice 4% 22 Kompetenceporten 11% 63 Liink 4% 23 Marselisborg 4% 23 Projekt Udvej 4% 23 Quickcare 7% 42 Vikon 5% 28 Total 100% 571 Total Hvad er dit forsørgelsesgrundlag? Procent Kontanthjælp 39% 225 Starthjælp/integrationsydelse 1% 5 A-dagpenge 37% 210 Sygedagpenge 14% 80 Ledighedsydelse 8% 45 Selvforsørgende 1% 6 Total 100% 571 Referat af LBR-møde 17. august side 14 af 45

15 Er du tilfreds med den information du fik i jobcenteret inden du startede i tilbuddet? Procent Total Meget tilfreds 16% 89 Tilfreds 50% 283 Utilfreds 23% 131 Meget utilfreds 12% 68 Total 100% 571 Er du tilfreds med samarbejdet med jobcenteret inden du startede i tilbuddet? Procent Total Meget tilfreds 13% 76 Tilfreds 52% 297 Utilfreds 24% 136 Meget utilfreds 11% 62 Total 100% 571 Er du tilfreds med den modtagelse tilbuddet har givet dig? Procent Total Meget tilfreds 38% 218 Tilfreds 52% 299 Utilfreds 7% 38 Meget utilfreds 3% 16 Total 100% 571 Referat af LBR-møde 17. august side 15 af 45

16 Nedenstående spørgsmålsrække er for alle ydelser undtaget sygedagpengemodtagere Er du tilfreds med den rådgivning om job og/eller uddannelse som tilbuddet giver dig? Procent Total Meget tilfreds 28% 138 Tilfreds 57% 278 Utilfreds 13% 63 Meget utilfreds 2% 12 Total 100% 491 Er du i tilbuddet blevet bedre til at søge job og fx skrive ansøgninger? Procent Total Ja meget 26% 128 I nogen grad 39% 193 I mindre grad 16% 78 Slet ikke 19% 92 Total 100% 491 Hjælper tilbuddet dig til at blive afklaret om hvad du vil og hvad du kan? Procent Total Ja meget 32% 157 I nogen grad 41% 200 I mindre grad 15% 74 Nej slet ikke 12% 60 Total 100% 491 Oplever du, at tilbuddet motiverer dig i forhold til dine mål? Procent Total Ja meget 33% 161 I nogen grad 43% 212 I mindre grad 15% 73 Nej slet ikke 9% 45 Total 100% 491 Referat af LBR-møde 17. august side 16 af 45

17 Har tilbuddet fokus på, at du kommer i arbejde eller starter i uddannelse? Procent Total Ja meget 45% 223 I nogen grad 34% 168 I mindre grad 11% 56 Nej slet ikke 9% 44 Total 100% 491 Synes du selv, at du i tilbuddet arbejder målrettet på at komme i arbejde eller uddannelse? Procent Total Ja meget 46% 226 I nogen grad 35% 172 I mindre grad 11% 56 Nej slet ikke 8% 37 Total 100% 491 Oplever du, at tilbuddet reelt hjælper dig tættere på, at komme i arbejde? Procent Total Ja meget 31% 152 I nogen grad 42% 206 I mindre grad 15% 72 Nej slet ikke 12% 61 Total 100% 491 Referat af LBR-møde 17. august side 17 af 45

18 Nedenstående spørgsmål er kun for sygedagpengemodtagere Er du tilfreds med den rådgivning tilbuddet giver dig om delvis raskmelding og gradvis tilbagevenden til dit arbejde? Procent Total Meget tilfreds 24% 19 Tilfreds 61% 49 Utilfreds 11% 9 Meget utilfreds 4% 3 Total 100% 80 Gør tilbuddet at du bliver mere rask eller bedre til at håndtere din sygdom? Procent Total Ja meget 43% 34 I nogen grad 26% 21 I mindre grad 15% 12 Slet ikke 16% 13 Total 100% 80 Hjælper tilbuddet dig til at blive afklaret om dine muligheder for at skifte funktion eller branche? Procent Total Ja meget 29% 23 I nogen grad 40% 32 I mindre grad 15% 12 Nej slet ikke 16% 13 Total 100% 80 Oplever du, at tilbuddet motiverer dig i forhold til dine mål? Procent Total Ja meget 44% 35 I nogen grad 28% 22 I mindre grad 14% 11 Nej slet ikke 15% 12 Total 100% 80 Referat af LBR-møde 17. august side 18 af 45

19 Har tilbuddet fokus på at du kommer hurtigst muligt tilbage i arbejde? Procent Total Ja meget 49% 39 I nogen grad 39% 31 I mindre grad 6% 5 Nej slet ikke 6% 5 Total 100% 80 Synes du selv, at du i tilbuddet arbejder målrettet på at komme tilbage i arbejde? Procent Total Ja meget 50% 40 I nogen grad 31% 25 I mindre grad 9% 7 Nej slet ikke 10% 8 Total 100% 80 Oplever du, at tilbuddet reelt hjælper dig tættere på, at komme tilbage i arbejde? Procent Total Ja meget 36% 29 I nogen grad 39% 31 I mindre grad 13% 10 Nej slet ikke 13% 10 Total 100% 80 Referat af LBR-møde 17. august side 19 af 45

20 Fritekst-kommentarer: hvor er de ledige stillinger Mere undervisning generelt! Er meget tilfreds med leders måde at være på over for kursister der er humør og glæde på holdet og er der problemer mellem kursiter hjælper han gerne til men lader også folk klare den selv som voksne mennesker medmindre det er meget uretfærdigt efter hans mening... stort set alle er med i sammenholdet med leders hjælp... en leder skal ikk være kedelig og grå men gerne på med lidt humør det gør opmødnigen meget større... Jeg kunne godt tænke mig, at jobcenter blev beder til at modtage mennesker, som mennesker og ikke som et system synes ikke at man bliver set som et individ men mere som et nr i systemet. synes ikke at man bliver hørt og hjulpet nok med ens problemer. synes ideen er god mht at man ikke bliver presset ud i arbejde. -Og tilbuddene MÅ gøres bedre for at kunne favne alle vi forskellige individer og baggrunde!!! Jobcenter, tillige med det aktuelle aktiveringstilbud jeg er i, opleves som inkompetente og ofte uvidende vedr. både love og øvrige samarbejdspartere!.. Om årsagen hertil er tidsnød og pres, stress, belastning og underbemanding -dét er meget muligt! Hvorfor vi også, ALLE som borgere og medmennesker, må tage ansvar for at samfund/stat og styre kan fungere for menneskets generelle velbefindende på det overordnede fællesbevidste plan!(comprende!?) Forslag: Ny struktur på landsplan, Nye 'handels- og byttemidler', anden indstilling; almen helhedsforstående medmenneskelig mentalitet på alle planer (menneske skal der vægtes andre og mere bæredygtige værdier -både natur- og miljømæssige samt fysisk og åndeligt) -væk fra konkurrencementalitet o.lign. / / Dette er ordene! Håber at det helt igennem jordnære budskab trænger ind på celleplan!!! Tak Jobcenter og tib er ik gode til og snakke sammen når man tager nogle kursuser.. når der skal udbetalles dagpenge Min mening til jobcenter er at de skulle nedlægges. Samfundet har fungeret i mange år kun med fagforeninger. Må sige det fungerede meget bedre end det nuværende system. Jobcenter kan ikke noget fagforeningen ikke kan, det giver tværtimod bare mere administrativtarbejde og det koster samfundet!! Hvordan fanden kan deet koste samfundet kr om året at have en ledig gående?? Det er ærgeligt at jobcenter og kursus stederne til tider har svært ved at snakke sammen. Jobcentret bør have sagsbehandlere der er tilstede for de arbejdssøgende, således at de arbejdssøgendes ønsker og idéer bliver taget til overvejelse og så de pågældende bliver placeret i de rigtige jobs/uddannelser. / Man bør være mere fokuseret på den enkelte og være imødekommende over for idéer og ikke kun fokusere på at de pågældende skal søge noget de måske ikke har interesse eller kvalifikationer i/til. / Job med løntilskud i det offentlige er en god idé til at komme videre for den arbejdssøgende, men den enkelte institution bør have pligt til at tage et hvis antal arbejdssøgende til sig samt betale for det således at den arbejdssøgende, i princippet, ikke tager ordinært arbejde fra sig selv eller andre. Det er IKKE i orden at blive kaldt ind med to dages varsel. Jeg fik brevet fredag men kompetanceporten vidste allerede onsdag i sammen uge, at jeg skulle komme. Fem hverdage før mødestart bør være minimum. synes det er en super idé for at komme igang, og de er super gode til at hjælpe med diverse ting Referat af LBR-møde 17. august side 20 af 45

21 Mere induviduelt sparring for, at lave en plan. Der er intet berigende ved kursusforløbet Et større samarbejde mellem a, kasse, jobcenter, kunne måske :-), gøre at tilbudene ikke virker demotiverende, idetg dobbelt / tredobbelt info om samme ting, virker som spild. bedste kursus til dato. Jeg mener, Jobcenteret har brug for at vide, at der ikke er mange ledige arbejdspladser, da det tilsyneladende ikke er gået op for dem endnu. Jeg vil foreslå, at mange kunne nøjes med at henvende sig til deres a-kasse, i stedet for bruge af kommunens finanser. I starten ved man ikke rigtigt hvorfor man går her.det føles lidt som anbringelse af ældre jobsøgense mennesker en slags dobbeltkontrol. Man giver jo de samme oplysninger som man giver til A-kassen. Syns der er for meget "du skal, ellers kan vi..." Man lytter ikke til de enkelte tifælde... Man kunne godt bruge nogle tilbud, hvor man havde mulighed for at gøre sig mere jobklar, iforhold til at skulle skrift arbejde, det kunne det være godt, hvis man havde mulighed, for ikke uddanne sig da man ikke må dette, men at man kan opkvalifisere sig inden for et fag eks. Jeg syntes at det er en meget god ide med at man kan komme til job søgnings kurser. Det holder motivationen bedre i gang hos enkelt person... Og det er også en bedre hjælp til at man kan komme i job, praktik eller job som løntilskud modtager. På denne måde udvikler man sig og det gavner også ens CV. Når man er i aktivering, er det underligt at man SKAL bekræfte jobsøgning hver uge. jeg synes jobcenteret skal blive bedre til og hive fat i personer og lytte mere til dem Utrolig søde målrettede og dygtige medarbejdere kommunen skal være bedre til at lytte til folk, om deres misbrug, med mulighed for at komme i videre i behandling god ide med træningcenter der er stille og roligt. måske lidt for, stillesiddene. / og lidt kedeligt. Selvom der bliver arbejdet målrettet på at vende tilbage hurtigst muligt på arbejdsmarked, er der stadig stor fokus på ens sygdom og den tid den kan tage... det er rart med den støtte/hjælp. Synes måske bare at det til tider kan være lidt svært at overskue ens muligheder, om det så er lidt manglende informationer eller det bare er en svært tid er lidt svært at vurderer. 4 dage træning er en dag for meget. Det er et udmærket tilbud for mig til at komme i fysisk form *anonymiseret* [af red] er inkompetent og det virker som om hun ikke kan lide hendes arbejde. hun burde finde et andet arbejde idet man føler man bliver behandlet som en brik i et system. taler i overhovedet sammen nede på jobcenteret?? Taler I overhovedet sammen på Jobcenteret? Jeg har INGEN info fået overhovedet! jeg mener at jeg ligeså godt kunne arbejde hjemmefra. da jobcenteret jo også skal checke hvad jeg har søg. en endividul spaaringspartener, hver 2 eller 3 uge, mener jeg ville give merer taget i betragtning at i har fleksjobber syntes jeg vores fatiliteter med bore og stole er under alt kretik. eller har jeg ingen problemer med noget. alle er søde og rare og i mødekommende og har forståelse for hvorfor vi er her. De gør en god indsats syntes jeg og man bliver motiveret til at søge og ikke miste modet Referat af LBR-møde 17. august side 21 af 45

22 afspændings tilbud er rigtig godt da der er mange med rygproblemer og mange med stress og det får dem mulighed for at slappe af hvilke man ikke altid selv er så god til uden vejledning være individuel i bedømmelsen af hver enkelt borger ja de ansatte mangler på jobcenter kendskab til hvilke tilbud de har.samt absolut. indlevelses evnen for borgers situation. samt har de ingen kendskab til hvilke tilbud der er i den kommune som de er ansat under tag en til samtale, i stede for bare at tage den over tlf. Jeg savner bedre information af jobkonculent og sagsbehanlerne. Bedre rådgivning til den enkelte borger! Vi dømmes på forhånd og har intet at sige eller gøre overfor Jobcentret. mere personligt rådgivning. man føler sig umyndig gjort. bedre mulig økonomisk støtte til uddannelse Der kunne muligvis godt være en psykolog tilknyttet,da der er mange der har brug for dette.. Det har været en positiv oplevelse at komme i jobklubben. Vi får god hjælp Udvej er et godt sted, for folk kommer normalt i arbejde. Her er folk positive Har prøvet forskellige tilbud, men må sige at projekt udvej er det bedste. De er rigtig gode til at hjælpe alle, selvom vi er forskellige. Super positive og glade mennesker på udvej. Det ville være en stor fordel hvis jobcentret forklarede nærmere, hvad det præcis er for et sted de sender en hen, så man ikke bare møder op og ikke aner hvad man skal. Mangel på informationer og rådgivning. / Svært at får fat i jer i telefon. Ringer ikke tilbage. / Dårlige telefontider mellem hvis man skal tale med en sagsbehandler. Jeg syntes at Jobcenteret generalt ikke lever op til det de tilbyder og har svært ved at komme i kontakt med Jer og at man bliver sat i en bås man ikke ønsker at være i og det er svært at få den råd og vejledning man ønsker????? jobcenteret har for kort telefon tid, kan ikke komme i kontakt med jer,når man har brug for jer. Her på kompetencecenteret er der en god stemning hvor jeg er blevet godt modtaget og alle bliver hørt og set på en meget respektfuld måde. jeg synes at der er for meget vente tid når man er nede i jobcenteret + når man skal have fat i bistan (have personligt hjælp) Jobcenteret har for lidt tid til hver enkel ledig er aldrig til at bfå fat i kurset er godt nok, men alt for langt. 1 uge havde været nok (har været her i 4 uger). Det giver en følelse af opbevaring, og spild af resoursser. Hej, / At arbejde på Jobservice har været en stor indflydelse i mit liv, da jeg nu præcis ved hvad jeg vil fremover. Er blevet taget meget godt imod. Har kendt nogle personer som jeg vil huske resten af mit liv. Specielt tak til *anonymiseret* som har været meget forståeligt og positiv overfor mig helt fra starten af... I forbindelse med at have depression eller stress, bliver jeg/vi mere stresset og frustreret af at blive presset af systemet hele tiden. Fra første dag på dette forløb, handlede det hele om at blive klar til job, hurtigst muligt. Men det gør lige som situationen værre. syns det er for mange timer at bruge hver dag på et sådan kursus. så hellere at det var over feks flere dage men kortere dage ( ) Dette kursus -stressskolen, har kun gjort mere skade end gavn. *anonymiseret* [red] åbner nok for mange problemer som man ikke kan sætte låg på igen. Hun har ikke Referat af LBR-møde 17. august side 22 af 45

23 kompetancen til det. Jeg synes at Holbæks kommune skal tage sygemeldte borgere mere seriøst. For nogle af os, vil gerne ud af det og er meget ærlige, men alligevel får vi slet ikke den rette hjælp! sagsbehandlere er også vores "kontaktperson" til regler inden for hvordan det "hele hænger sammen", og lige på det punkt har jeg ingen hjælp fået og står nu i en meget presset situation, da jeg nu ved at lægen også har svigtet mig. Så mere info til nye sygemeldte. Tak Godt kursus, men lige langt nok. 14 dage ville være nok. jeg synes ikke spørgsmålene er helt relevante i forhold til at gå på stress-skole, det gør det svært at svare på. jeg oplever at "aktivitetsdelen" virker lammende i forhold til at komme sig af sin sygdom. Visiteringen var ikke OK, indkaldt om i weekenden til at moede om mandagen var en stress faktor. Ellers har jeg fået stort uedbytte af de tilbud jeg har deltaget i. Jeg er generelt tilfreds med det aktiverings tilbud jeg er i nu, clu. Jobcentret kunne virkelig godt bruge nogle kurser i hvordan man møder sine borgere på en god og værdig måde!!! Har alt for tit oplevet at man bliver mødt med en sur mine og en holdning til ens person som er man et socialt tifælde eller en mindreværdig person. Dette er meget trist og helt unødvendigt, desværre er dette også tilfældet i den afd. hvor man ansøger om kontanthjælp og andre ydelser, der er de virkelig også uforskammede og taler meget ned til borgerne, især *anonymiseret* har svært ved at behandle folk ordentligt!!! der er ikke kun personlige erfaringer med overnævnte, har hørt fra en del personer efterhånden at de er blevet mødt meget dårligt af denne. Mener man skal lytte til borgerens behov samt ønsker med livet fremfor at se os som tal. I er rådgivere og ikke andet - Husk det! Det er vidunderligt at komme et sted, hvor der er "plads" til en. Hvor man ikke får trukket alverdens lort ned over hovedet. / Jeg er ikke i tvivl om, hvad der skal til for at komme videre. Spørgsmålet er om kommunen VIL forstå det. Jeg går ud fra at begrebet jobcenteret er 2. aktør. Dér hvor jeg kunne ønske at få mere hjælp er i fbm en ansøgning til en PhD. / Min a-kasse og fagforeninger meget flinke til at hjælpe med at finde jobs, vejlede i fbm ansøgninger, CV o.l. Jeg har derfor ikke brugt jobcenteret til dette. / Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg har fået et brev vedr. manglende indberetning om 'bekræft ledighed', hvor én af årsagerne var fejl i itsystemet. Som LVU'er er jeg henvist til jobdk, men jeg fornemmer ikke at de har nogen forudsætninger for at hjælpe mig. Jeg føler at jeg sejler min egen sø. Jeg er som akademiker tilknyttet anden aktør, fordi jobcentret ikke mente de kunne løse denne opgave. Jeg får ingen særlig hjælp som akademiker, men får nærmere bare at vide, at jeg skal passe mig selv og selv finde på noget, for det bør jeg være i stand til som akademiker. / Jeg finder det utroligt uprofessionelt at jobkonsulenterne ikke har et større netværk til virksomhederne og kommunerne. Det må være i alles interesse, at ledige kommer ud. / / Desuden vil jeg pointere - både over for jobcenter, privat aktør og a-kasse - at mange af de mennesker, som er ledige nu, reelt gerne vil have et arbejde, men det er umuligt! Der bør arbejdes på at respektere ledige, og ikke anse dem for en flok dovne hunde. Jeg møder ofte udsagnet om at der jo er arbejde til alle, og det er bare med at komme i gang. Men sådan er realiteterne ikke i dagens Danmark! Som borger i det danske samfund oplever jeg en for stor forskelsbehandling på almindelige rettighedder som den danske grundlov har fastsat Referat af LBR-møde 17. august side 23 af 45

24 Det virker ikke til at kommunen har nogen fornemmelse af hvad de foretager sig, projekter som disse kan i sig selv være gode nok, men tror mere det handler om at få folk placeret et eller andet sted så det ser pænt ud på papiret ( så er man jo i aktivering ) mener generelt det er spild af bogernes penge at sende folk ud i projekter som disse, i hvert fald hvis man som udgangspunkt gerne vil have folk i arbejde, desuden virker det ikke som om jobcentret på nogen måde er i stand til at administrere de arbejdsopgaver de er sat overfor, mener faktisk ofte de gør "ondt" værer ved at sende folk fra projekt til projekt, fra rådgiver til rådgiver uden nogen egenlig afhjælpning af situationen, ikke underlidt at folk går ned med stress og dårlige nerver, for det er da resultatet af den behandling man for fra det offenlige i disse dage.. Syntes tilbuddet er meget ''mærkeligt'', der kommer jo ikke job hver dag, og at man skal sidde og søge job 25 timer om ugen, ventetiden er jo lang i og med man ikke får svar med det samme på opslåede stillinger, så kan det godt være ''ikke motiverende''... Jeg kunne godt lide jeres svarmuligheder i testen. "Synes godt om" på facebook. Som ny kontantmodtager burde der være meget mere information hvad muligheder der er samt behandlingen af folk er alt for uambitiøs fra sagsbehandlernes side der burde være et kursus i ordenlig behandling af mennesker de skulle gennemgå,det er trods alt rigtige mennesker de har med at gøre. Jeg mener at det kunne være n fordel at man måske tilbrgte lidt længere tid på kursuset.. da tiden går meget hutigt.. og man kunne godt bruge 2 uge mere, il at søge jobs.. og praktikplads.. måske gøre det sådan t du i hvert fald har 1 uge til at søge praktikplads.. og 5 uger md jobsøgning.. eller noget i dene stil.. da jeg ikke mener at det er realistisk at man skal bruge de sidste 2 dage man er her, på at finde praktikplads. Jeg syntes også at det ville være e fordel at jobcentret, oplyser en om de ting man har krav på.. eks: kørselspenge.. både ved kursus og praktik. pengene er ikke stor når man e på kontanthjælp, og personligt fand jeg først ud af dette efter 3 ugers kursus.. Det være dejlig at kom på den kurse, i darlige mensker. tilfreds med tilbudet det har været svert for mig og søge jop på grund af jeg har hveret ind i værksted der. Jeg er meget tilfreds med forløbet hos AS3! Dog skal jeg udtrykke min utilfredshed omkring den vejledning jeg har fået fra jobcenteret, eller mangel på samme... / Har oplevet at blive kaldt til møde, hvorefter jeg er dukket op på jobcenteret for at få at vide at pågældende jobkonsulent har aftalt andre møder og ikke er til stede. Dette har sat "centerets troværdighed på prøve over for mig og har gjort at jeg brugte unødvendig energi på noget som kunne have været ligegyldigt... Personligt har det ikke betydet det store, men jeg kan forestille mig ligende situationer med andre arbejdsløse som evt. ikke ville ha taget det med et smil på læben!! Som arbejdsløs står man i en meget presset situation, hvor det er vigtigt at man føler man bliver taget alvorligt.. Hvilket jeg tror, i virkeligheden, er den vigtigste faktor i vejledningsarbejdet fra jobcenterets side... Vi er ikke bare et personnummer vi er mennesker ligesom alle jer andre!! Noget som AS3 har forstået og praktiserer meget flot. Jobcenteret skulle måske bruge nogle AS3 medarbejdere som konsulenter omkring kundekontakt!! Jeg synes AS3 har givet mig god sparring hver gang jeg har bedt om det. Jeg er glad for at have været med. ofte alt for høj musik. det stressr mig Der mangler motivering fra kursuslederne, de gør intet. Jeg kunne godt tænke mig mere støtte. Men bliver kun vejledt om at gå i 4 ugers praktik. Referat af LBR-møde 17. august side 24 af 45

25 Jeg syntes personligt det kunne være rart, at være kommet hurtigere igang. Jeg gik sygemeldt næsten 7 uger, før jeg blev tilbudt at komme i quick care. På nu anden uge kan jeg via personlig støtte/samtale/forståelse fra især et personale, samt målrettet træning igen finde motivationen til at komme igang, efter et langt smertefuldt sygedoms forløb. / vejen er lang, men den er lige det nemmere med et smil og en empatisk forståelse når man møder ind til en kondicykel og et venligt og yderst kompetent personale. jeg synes jockonsulenterne generalt er for dårlige til at aktivere i forhold til hvad der er realistisk, i henhold til evt. sygdom/ afklaring af sygdom og sygdomsforløb. der bliver ikke taget hensyn til evt. skavanker/sygdom. / man får det indtryk af at man bare skal afsted så det ser godt ud på papiret til regeringen!!!! Det har aldrig været aktuelt med at skifte funktion. / Jeg har haft særdeles stor glæde af at komme hos Quick Care. Det har været en meget medvirkende årsag til, at jeg har fået bedre styr på min hverdag. dette er spild af vores penge jeg tror ikke at jeg har været ordentlig afklaret, inden jeg kom i Qickcare, derfor er mine svar nok af negativ karakter eller mindre positive! Jeg syntes,at man skal tage lidt mere hensyn til dem der virkelig er dårlige og ikke hundse rundt med voksne mennesker, som jeg personlig mener. udover det er der ikke nogen kommentar. Undervisning af coach eller lign. vedledning ift afklaring af jobønsker/studieønsker. / Undervisning/rådgivning/vejledning fra studievejleder ca 1 gang pr. uge eller måned om udd. og arb.marked. / Psykolog tilknyttet jobcenteret ift individuelle samtaler. / Evt. basisundervisning i IT. / Tilbud om quickcare/loop træning ligesom i JC Kurser så man kan udvikle sig og forbedre cv. evt førstehjælpskursus. Jeg syntes der kunne være mere kontakt med personalet, det er sgu ikke skide inspirerende at sidde på min flade r.. 5,5 timer hverdag, der måtte meget gerne være mere fællesskab eller andet. Kunne være rart at nogle af de steder der søger elever eller andet kom ud og fortalte lidt om arbejdspladsen osv. / Man skulle måske gøre noget så det var mere "spændende" at være herude. f.eks. virksomhedsbesøg eller lign. Eller der kom nogle ud hvor de søgte. til spørgsmål 8 - tilbuddet er ikke dårligt jeg er bare afklaret med hvad jeg vil. / Spørgsmål Grunden til det hjælper mig er simpelhen fordi det er meget lidt motiverende at sidde og se alle de nederen mennesker der sidder og sumper og har travlt med alt muligt andet end det jeg vil mene man skal. Så man ville jo få stress hvis man skulle være her i mere end 4 uger. / Min personlige holdning - Lige nu sidder vi 7 voksne personer og siden kl. 8:45 har den stået på pc spil, div. reklamer, og pis og lort. Vi snakker altså folk i alle aldre og måske højere, som ikke kan motivere sig selv. Hvor er vi henne, hvor skulle vi skamme os (jeg skammer mig), det er simpelthen umuligt at arbejde. ex. nu er denne test lige kommet rundt så er folk stille, men i hvor lang tid 15 min 20 min. Ja hvem ved. Men vi arbejdsløse små selv fede svin skulle måske se at pille hovedet ud af røven og komme i gang. Jeg vil synes mere om man kunne brug mere tid på jobsøgning end alt muligt andet vil have noget mere uddannelser men det kan man jo ikke får Jeg synes jobcentert kun gøre bedre i at man kom ud og så flere ting en man aktuelt gør. Feks da jeg gået her har jeg kun været ude og se på EUC ude ved audebo og synes jeg mindre godt vis man ikk er den vil være den praktiske type, men måske mere Referat af LBR-møde 17. august side 25 af 45

26 teoratiske. Vil sige at de unge der går her på Projekt Logos kom ud og så påå flere uddanelser en kunpraktiske så man viste lidt mere om hvaman ville, som feks at se på hvorn de arbejder på et sygehus elelr fabrikker/virksomheder eller gymnasier,men ellers er hjælpen og støtten her på Projkekt logos rigtig god og underviserne gør en god indsats og lære os nogen gode ting Som hvorn man kska tænke ved en jobsamtale osv. så eneste minus der været af man ikk har set nok på skoler og virksomheder osv Da de mere praktisk orienterede uddannelser ikke appellerer til mig, foreslår jeg evt. fælles udflugter til flere andre uddannelser end euc`s egne. Synes helt klart, at der burde være nogle flere besøg til forskellige virksomheder. For dem, der ikke har nogen som helst anelse om, hvad de skal bruge resten af deres liv på, har jeg meget svært ved at se hvordan de skal finde ud af det. Synes det er fint med en masse forskellige samarbejdsøvelser, men der mangler helt klart nogle midler, så folk kan blive afklarede. Selvfølgelig er samarbejde en vigtig del af livet, men synes der burde være mere fokus, på hvad det i virkeligheden er vi skal bruge vores liv på - er trods alt derfor vi er her. Men ellers fint! Rigtig god idé med udendørs-aktiviteter. / Der kunne godt være nogle flere "udflugter" til div. udd. for at kikke nærmere og finde den rette, eventuelt besøg hos større virksomhed, som har et bredt udvalg af forskellige uddannede. / Gode angegerede lærer. Konsulenterne hos AOFJOB Holbæk er meget kompetente og flinke. Ænsker mere fokus på den engelte Ang. punkt 10: *anonymiseret* er en super-engageret konsulent og hun brænder virkelig igennem. Med hensyn til selve tilbudet virker det som om at vi som ledige er placeret her for ikke at figurere i ledighedsstatistikken... ;-( Medarbejderne hos AS3 har været utrolig dygtige og uendelig opmuntrende og støttende. Jeg er så glad for den støtte jeg har fået her. Kunne det ikke være en idé at prøve at finde sparringsparter, i tilfælde af at der er folk som ikke er så skrappe til at skrive Cv og ansøgning. jeg synes det er et godt krusu... men mener at det er over flødig der ikke er de job vi skal søge på...jeg bliver på lagt og søge på job jeg ikke en gang kan bestide Jeg syntes at det ville være rart om jobcentret kunne tage udgangspunkt i de individuelle kompetancer når vi bliver "aktiveret",k da det ellers i høj grad bærer præg af at være til ære for statetikkerne og ikke et reelt tilbud. Utrolig motiverende og sød underviser, som yder en super service og udviser stor viden om altmuligt man kan finde på at spørge om... /...det er kun min situation der gør at jeg ikke kan bruge kurset til så meget, der hvor jeg er nu. / Men super dygtig underviser! i bruger ordet samarbejde, jeg ser intet samarbejde mellem mig som arbejdsløs,og jer som mellemled eller hvad mellem mig og min a-kasse. Jeg føler mig kun som et cpr nummer i jeres såkaldte system. mine kommentarer er nok ikke de mest positive, men vil prøve at komme med noget konstruktivt.. Jeg synes at det er utroligt at man kan komme op og være frisk rask og klar til at tage tyren ved hornene og komme igang, og at det så stadig kan være så sindssygt svært at få mig sat i systemet, der gik over 10 dage før jeg blev sat rigtigt igang.. det er kritik til jobcenteret. Stedet stinker Referat af LBR-møde 17. august side 26 af 45

27 Det er svært for dem der gere vil skifte branchen, at komme ind i de nye ønskede retning. Rådgiverne har begranset tid og ressurcer for en intensiv rådgivninng. Meget kan man selv lære men det kunne hjælpe med et ekstra tilbud til brancheskift hvor søgeren får direktere hjælp til hvor? hvordan? forberedelse?... til nye veje. Det er svært alene. Tak Jeg er meget tilfreds, med forløbet hos Jobdk. det har været lærerigt og meget brugbart.jeg har fået fokus på, hvor jeg skulle sætte ind. Jeg har savnet hjælp til at søge indenfor andre fagområder - coach som de lovede, men kurset har ikke indeholdt emnet - måtte selv finde praktikplads, hvilket jeg også kunne, men aktørerne kontaktede ikke arb.giver som de havde lovet - jeg fornemmer hele kurset kun er baseret på praktikplads og ikke ordinert arbejde i kan starte med at spørgsmålene er relevante så man kan forstå hvad i spørger om for de er udulige i samhold med kurset meget fokus på praktikken! behøver lidt mere omkring jobbene? lave grupper for de enkle problemer. så man kan få nogle og snakke med, og snakke om de samme problemer,så man ikke går rundt alene, så man kan dele ens problemer med Jeg fik ikke meget info fra jobcenteret inden start hos Quick Care, om hvad tilbuddet indeholder og jeg har på intet tidspunkt kendt til hvor længe jeg skal være tilknyttet Quick Care. / Nogle af spm i undersøgelsen er svære at svare, da jeg ikke mener at de er relevante ift tilbuddet hos Quick Care. / Men ellers er jeg glad for tilbuddet fra kommunen og bliver hver dag mødt af venlige og kompentete fysioterapeuter. Jeg synes der er god kontakt med medarbejderne hernede i quick care, det er også positivt når jeg går ned psykisk, og ikke kan møde op. Så har vi kontakt over sms. Det er jeg meget glad for!! for det er en meget stor hjælp! Kunne måske godt have brugt, at vi havde aftalt det på forhånd, altså da jeg startede. Jeg tænkte ikke selv på det, så det ku I måske gøre, med andre med depression og angst, fremovre? var kun der en dag, da jeg fik arbejde, Jeg synes Quick Care er et rigtig godt tilbud og er glad for at være startet hos dem. jobcenteret skal være mere vidende om hvor de enkle har været før, før næste tilbud gives om kursus. de er søde og rare mennesker hos AOF Foredrag fra virksomheder: / Evt. en virksomhed, der søger medarbejdere eller andet info, der kunne være relevant for os. Måske kunne man lære noget nyt. En ordentlig brochure/folder med numre på, hvor man skal henvende sig osv Er ikke afsluttet og forventer en positiv udvikling i forløbet tilknyttet forløbet "Profilen" / Jobcenteret bør huske, at kontanthjælpsmodtagere også er mennesker og ikke bare et nummer til "videre arkivering" (skraldespanden) Er meget tilfreds med det forløb indtil nu i kompetenceporten, Pigerne er meget forstående og har støttet mig utroligt meget, Jeg er overbevist om, hvis jeg ikke havde fået tilbuddet om at komme i kompetenceporten / var jeg ikke kommet så langt som jeg er kommet,jeg har fået meget støtte til at komme tilbage til socialt samvær igen, og begynder at få troen tilbage på at jeg godt kan bruges på arbejdsmarket igen.hilsen fra en meget tilfreds bruger af kompetenceporten. Det kunne være en god ide ikke og sende papir ud 2 dage før man skal starte et sted så man kan nå og søge om penge til og komme frem og tilbage i steden for man selv skal ligge penge ud og så man kan forberede sig til det man skal afsted.. Bedre information, check de faktiske patint forhold. Referat af LBR-møde 17. august side 27 af 45

28 Bedre instruktion i brug af de forskellige træningsredskaber kunne ønskes Modtog bare et brev om at jeg skulle starte. / Kunne godt ha tænkt mig at jeg som borger kunne være med til at ha indflydelse på hvad der kunne være godt for mig i denne situation som jeg står i lige p.t. / Dialog med den sagsbehandler der sendte brevet til mig kunne ha været super godt. / Der har været en god modtagelse af mig på "Nyt Fokus" holdet. / Har haft en god samtale med min vejleder på kurset ang. job/uddannelse og den proces som jeg er i lige p.t. Jeg har kun vært her i en uge, så jeg regner med at finde ud af mere i løbet af mit forløb. / Lederne er utroligt søde og hjælpsomme. Jeg er ovenud tilfreds og overrasket over kompetenceportens engagement i den enkelte arbejdsledige og dennes ønsker. Derimod oplevede jeg en noget rodet behandling fra jobcentret. I sidste ende er jeg bare rigig taknemmelig for at det var her på kompetenceporten jeg kom hen. Jeg er ikke her for at komme i arbejde men for at lave sygdoms opfølgningsplan så jeg synes det er dumme spørgsmål... jeg synes at tilbudet CLU er et fantastisk sted at være hvis man er i tvivl om hvad man vil frem over. Der er i det her tilbud mulighed og støtte til at finde løsninger på økonomiske udfordringer eller hvis der er følelsesmæssige situationer i dit liv har man støtte at finde løsninger og/eller danne netværk. Så altså ville det være et stort tab for holbæk kommune hvis det her tilbud blev nedlagt! mere præcis information om selve tilbuddet, det lyder fint på informationsmødet, men holder ikke helt vand. Stedets ansatte viser stor respekt for alle. Man føler sig velkommen Har savnet persolig kontakt til jobcenter men føler nu, at marselisboerg "tager hånden om " dig selv og egne ønsker og barrierer Jobcentret har i mine øjne svigtet mig som person. Hos marselisborg har jeg for første gang fået opbakning og hjælp til et snarligt job, her er jeg i centrum. Jeg vil gerne ha arbejde med min kørekort lige som transprt arbejde (jeg søger meget til buschauffør, kan ikke hjælpes træ gange) Håber jeg at få noget fagkursus før praktik, fx rengøringskursus. Internet har ikke virket godt siden start! Internettet har ikke virket godt siden start. Jeg er træt af i praktik, jeg ønsker fast job Ind til nu vi har problemer med komputer og adgang til ínternettet, og har ikke en telefon på stedet. Hvis man haft brug for, og vi har ikke nogen printer hvis man vil printe noget. Jeg syntes de penge kommunen brujger her og der, skal bruger for en hvert for at få nogen uddannelse indtil nu vi har problemer med komputer og adgang til internet, o ghar ikke en telefon. internettet har ikke virket godt siden start! Jeg vil gerne arbejde med chuffør 5 timer fordi jeg har kørekort til almliig berson bil jeg er tilfreds Jeg vil gerne arbejde ikke praktik internet har ikke virket godt siden start jeg is træt fast job arbejder Det er lettere for mig, at koncentrere mig om jobsøgning, når jeg sidder alene derhjemme, det forstyre meget med al det sociale Kanon sparring med ISS staff, o gstor forståelse for situationen, føler oprigighed og hjælpe man kan bruge til noge konstruktivt. et bedre edb - det var IKKE optimalt fra start. Bedre faciliteter - En kaffemaskine Lidt mere fokus på uddannelse Referat af LBR-møde 17. august side 28 af 45

29 Bedre edb, skal fungere når man e afhængig af en computer til jobsøgning. Evt indføre hjemmearbejdsdage, jeg få nået mere derhjemme i fred og ro. Det er dejligt, at man kan komme et sted, hvor der er tid til at tale om problemerne. Og jeg har fået meget hjælp af konsulenterne hos Kompetenceporten. Jeg er ikke arbejdsløs men sygemeldt. Så det er ikke relevandt for mig dette kursus, har stadig mit arbejde og vender tilbage i aug. mdr.skulle jo aktiveres i 10 timer pr. uge så derfor satte kommunen mig på dette kursus.hvis kursurset skal hendvende sig til alle borger,skal det deles bedre op, syge for sig selv, og dem der har et arbejde at vende tilbage til for sig selv. De oplæg der er har jo ikke noget med vores sygdom at gøre / kan verken blive rask af dem eller komme hurtigere i arbejde.i mine øjne er det spild af penge og resurser.flere på kurset siger gad vide om vi ikke skal i arbejdsprøvning?. Næ vi skal nok blive her for evigt. Jeg har været meget glad for mine uger på kompetance porten, de har alle været søde og forestående i min sitaution og hjulpet med vejledning til mit fremtidigt forløb. også en stor ros til min sagsbehandler i jobcenteret *anonymiseret* [red] Har en fysisk skade, som kun tiden kan ændre på, så spørgsmålene er ikke så entydige at svare på.men kompetanceporten som tilbud for nogle personer, kan være rigtig godt. Jeg er ramt af stress og føler, at tilbuddet ikke helt matcher mit behov, og at tilbuddet ikke er godt for stressramte. Jeg er vant til at være aktiv og synes, det er svært at sidde ned og modtage undervisning i så lang tid. Mange af spørgsmålene i denne undersøgelse har været svære for mig at svare på, da jge næsten lige er startet op på Kompetenceporten. Finder at man som modtager af sygedagpenge bliver sat i en kasse, uanset sygdom - alder -job-erfaring/ historik og det er i min verden helt skævt. / Det ville være meget anderledes hvis man tog højde for, hvorfor man var på sygedagpenge, altså om man var gået ned med stress, afventede operation eller var psykisk ustabil osv. - Den måde det bliver håndteret på idag er, i min verden, under al kritik idet vi bliver sammensat uanset hvad vi fejler, uanset hvilken erhvervsmæssig baggrund vi har og uanset hvor gamle vi er - Referat af LBR-møde 17. august side 29 af 45

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret 15. januar 2014 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. ydelsesgrundlag og hvor længe borgeren har været ledig, da jeg mener disse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 1. køn Mand 56 73.7% Kvinde 20 26.3% 2. Alder 18 år eller yngre 22 28.9% 19-20 år 21 27.6% 21-25 år 16 21.1% 26 år eller ældre 17 22.4% 3. Er du hjemmeboende (hos

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere