Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse"

Transkript

1 Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2012 Udarbejdet af: Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende læge Tlf: Regionshospitalet Randers August 2012

2 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund...3 Analyse...3 Deltagelse...4 forslag...4 Imødekomne / ikke imødekomne forslag...5 Ansvar for forslag...6 Ansvar for de ikke-imødekomne forslag...6 Ansvar for de imødekomne forslag...7 Tidsperspektiv for imødekomne forslag...7 Opfølgning på imødekomne forslag...8 Forslagenes indhold...9 Resultater og diskussion...12 Konklusion og perspektivering...14 Regionshospitalet Randers 2

3 Formål og baggrund Et 3-timers møde er et forum, hvor yngre læger, som ofte har det bedste blik for forbedringspotentiale, drøfter uddannelsesmiljøet i egen afdeling og får mulighed for at udvikle konstruktive idéer i fællesskab i en form, hvor de får medansvar og ejerskab til processen og bliver hørt af afdelings- og hospitalsledelsen. På møderne får de yngre læger mulighed for ud fra deres erfaringer (gode og mindre gode oplevelser) at fremsætte forslag til ændringer, som de selv kan udføre henholdsvis har brug for hjælp fra andre (afdelingsledelsen, lægekolleger i afdelingen, sygehuset) til at føre ud i livet (fællesreferat 1+2). De yngre lægers forslag drøftes på et fællesmøde (1 time) blandt alle afdelingens læger højst 4 uger senere. På baggrund heraf udarbejder afdelingsledelsen i samarbejde med UAO og UKYL en kommenteret handleplan med en beskrivelse af Ændringsforslag Initiativer til imødekommelse af ændringsforslag eller argumenter for hvorfor ændringsforslag ikke kan imødekommes Tidsperspektiv og ansvarlig for iværksættelse Opfølgning Formålet er, at de yngre læger i fællesskab bidrager med konstruktive og fremadrettede ideer til, hvad de selv, lægerne i afdelingen generelt, de kliniske vejledere, de uddannelsesansvarlige overlæger og afdelingsledelsen samt hospitalet kan gøre for til stadighed at forbedre kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. Formen på 3-timers møderne giver afdelingsledelserne konkret viden om og mulighed for prioritering af uddannelsestiltag, og på hospitalsniveau giver formen mulighed for vidensdeling på tværs af afdelinger. Samtidig får såvel afdelingsledelser som hospitalsledelsen en temperaturmåling på uddannelsesmiljø inkl. afklaring af fremtidige indsatsområder. Der er én gang tidligere blevet afholdt 3-timers møder på Regionshospitalet Randers (RRA) - det var i oktober kvartal Denne gang var 3-timers møderne planlagt afviklet i januar kvartal Der blev udsendt informationsmail til afdelingsledelser, UAO er og UKYL er i november 2011 samt en reminder i januar 2012, hvor der var vedhæftet informationsmateriale og skabeloner til fællesreferater og handleplaner. Der var deadline for afvikling af 3-timers møde og fællesmøde samt indsendelse af alt materiale til UKO d. 1. april. Fokus for 3-timers møderne på RRA i 2012 var Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse - Hvordan kan arbejdstilrettelæggelsen understøtte uddannelsen på afdelingen uden at patientbehandlingen kompromitteres? Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af det materiale (fællereferater 1+2 samt kommenterede handleplaner), som er indsendt til UKO. Analyse Der indkom i alt 9 fællesreferat 1+2 samt 7 kommenterede handleplaner fra i alt 9 deltagende afdelinger. I det følgende vil deltagelsen og forslagenes antal, imødekommelse, ansvarsfordeling, tidsperspektiv og opfølgning samt indhold blive beskrevet nærmere. Alle fællesreferater og handleplaner er vedhæftet som bilag, så interesserede kan studere baggrunden for analysen. Regionshospitalet Randers 3

4 Deltagelse Hele 9 ud af 10 uddannelsesgivende afdelinger, som aktuelt havde uddannelseslæger ansat, valgte at afholde 3-timers møde, hvilket giver en deltagelsesprocent på 90%. De deltagende afdelinger var: Afdeling for Folkeundersøgelser Anæstesiologisk afdeling Billeddiagnostisk afdeling Gynækologisk/obstetrisk afdeling Kirurgisk afdeling Medicinsk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Patologisk Institut Pædiatrisk afdeling Ortopædkirurgisk og pædiatrisk afdeling havde ved rapportens udfærdigelse endnu ikke udfærdiget kommenteret handleplan. Billeddiagnostisk afdeling og medicinsk afdeling havde udarbejdet kommenteret handleplan men ikke anvendt skabelonen herfor, hvorfor der var faktorer, der ikke var beskrevet som fx hvem, der konkret påtog sig ansvaret for iværksættelse af de enkelte forslag. Biokemisk afdeling fandt ikke konceptet omkring 3-timers møder meningsfyldt, da der kun er én uddannelseslæge i afdelingen, og der afholdes ugentlige møder vedr. uddannelsesforhold mellem uddannelseslægen og den ledende overlæge, som også er den uddannelsesansvarlige overlæge. Forslag til ændringer diskuteres og iværksættes i videst muligt omfang umiddelbart. Psykiatrisk afdeling havde ikke modtaget invitation og informationsmateriale, men det vil ske næste gang, der afholdes 3-timers møder. forslag Med fællesreferat 1+2 indkom i alt 90 ændringsforslag (103 delforslag), idet der for flere forslags vedkommende var angivet flere underpunkter, som her benævnes delforslag. I gennemsnit indkom der 10 forslag (11 delforslag) pr. deltagende afdeling. Af de 90 forslag (103 delforslag) var der 42 forslag (67 delforslag) til ændringer, som YL selv kan lave (fællesreferat 1), 43 ændringer, som afdelingsledelsen skulle tage fat på og 30 som øvrige lægekolleger skulle tage fat på samt 8 forslag til ændringer som andre på sygehuset skulle tage fat på. Disse andre var primært hospitalsledelsen og for et enkelt forslags vedkommende IT-afdelingen. Indholdsmæssigt var der et mindre overlap i mellem forslagene fra de forskellige afdelinger, hvorfor der ikke er tale om 90 helt forskellige / unikke forslag. Flere af forslagene er nævnt både under fællesreferat 1 (forslag, som de yngre læger selv kan gennemføre) og fællesreferat 2 (forslag som de yngre læger håber andre tager fat på / hjælper med), hvorfor summering af forslag fordelt på de enkelte grupper kan overstige det samlede antal af forslag for såvel de enkelte afdelinger som i alt. forslag pr. afdeling varierede fra 3 til 13 (17). I tabel 1 er antal forslag angivet i fællesreferat 1+2 fordelt på afdelinger og grupper (YL, afdelingsledelse, lægekolleger, sygehuset) vist. Regionshospitalet Randers 4

5 Tabel 1 Afdeling ændringsforslag (YL kan selv) ændringsforslag (afdelingsledelse) ændringsforslag (lægekolleger) ændringsforslag (sygehuset) forskellige forslag AF Anæstesi BDA Gyn/obs 2 (7) (15) Kirurgisk 8 (16) Med afd 6 (17) (17) Ortopæd Pat inst Pæd afd 3 (4) I alt 42 (67) (103) Tallene i parentes udtrykker antal forslag, når delforslag tælles med. For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Imødekomne / ikke imødekomne forslag Af de 90 (103) forslag, som fremgik af fællesreferaterne, blev 61 medtaget i de kommenterede handleplaner, hvilket vil sige ca. 2/3. Overordnet set blev en stor andel af 61 forslag, som var medtaget i de kommenterede handleplaner, imødekommet i gennemsnit 79%, dog med en spredning fra % på de forskellige afdelinger. Tabel 2 viser, hvor stor en andel hhv. procentdel af de forslag, som var medtaget i de kommenterede handleplaner, som blev imødekommet hhv. ikke imødekommet fordelt på de enkelte afdelinger. Det ses, at en imødekommelse på 100% kan dække over et spektrum fra 3 imødekomne forslag ud af 3 til 15 imødekomne forslag ud af 15. I gennemsnit blev næste 80% af forslagene imødekommet. Regionshospitalet Randers 5

6 Tabel 2 Afdeling forslag i komm. handleplan imødekomne forslag Andel / % i mødekommet ikke imødekomne forslag Andel / % ikke imødekommet AF 3 3 3/3 = 100% 0 0/3 = 0% Anæstesi /12 = 75% 3 3/12 = 25% BDA /12 = 42% 7 7/12 = 58% Gyn/obs 9 7 7/9 = 78% 2 2/9 = 22% Kirurgisk /15 = 0 0/15 = 0% 100% Med afd 6 5 5/6 = 83% 1 1/6 = 17% Ortopæd Pat inst 4 4 4/4 = 100% 0 0/4 = 0% Pæd afd I alt /61 = 79% 13 12/61 = 21% For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder, at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Ansvar for forslag Ansvaret for gennemførelse af et forslag kan være fordelt på én eller flere af de nævnte grupper (YL, afdelingsledelse, lægekolleger, sygehus), hvorfor summation af ansvar i de enkelte grupper kan overstige antallet af forslag for såvel de enkelte afdelinger som i alt. UAO, skemalægger, forskningsansvarlig overlæge og øvrige, som har et konkret uddelegeret ansvar, er medtaget under afdelingsledelse. Benævnelsen sygehus dækker her, som tidligere nævnt, over hospitalsledelsen og i enkelte tilfælde IT-afdelingen. Ansvar for de ikke-imødekomne forslag I 13 af de forslag, som ikke blev imødekommet, var ansvaret placeret på YL i 3 tilfælde, hos afdelingsledelsen i 7 tilfælde, hos lægekolleger i 2 tilfælde og hos andre på sygehuset i 2 tilfælde. Fordelingen ses af tabel 3. Regionshospitalet Randers 6

7 Tabel 3 Afdeling ikke imødekomne forslag i komm. handleplan Ansvar på YL Ansvar hos afdelingsledelse m.fl. Ansvar hos lægekolleger Ansvar på sygehus AF Anæstesi BDA Gyn/obs Kirurgisk Med afd Ortopæd Pat inst Pæd afd I alt For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder, at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Ansvar for de imødekomne forslag Ansvaret for gennemførelse af de imødekomne forslag var især fordelt på afdelingsledelserne og de yngre læger selv. I 21 af de 48 forslag, som blev imødekommet, var ansvaret placeret på YL, i 38 forslag hos afdelingsledelsen, i 5 forslag hos lægekolleger i 3 forslag hos andre på sygehuset. Fordelingen af ansvar på de imødekomne forslag er vist i tabel 4. Tabel 4 Afdeling imødekomne forslag i komm. handleplan Ansvar på YL Ansvar hos afdelingsledelse m.fl. Ansvar hos lægekolleger Ansvar på sygehus AF Anæstesi BDA Gyn/obs Kirurgisk Med afd Ortopæd Pat inst Pæd afd I alt For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder, at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Tidsperspektiv for imødekomne forslag I skabelonen for kommenteret handleplan er der afsat plads til angivelse af tidsperspektivet for iværksættelse af ændringsforslag. De enkelte afdelinger har valgt forskellige tidsangivelser, hvorfor det har været nødvendigt efterfølgende at konstruere 5 Regionshospitalet Randers 7

8 forskellige kategorier: er iværksat, iværksættes straks eller indenfor nærmere angivet tidsrum og iværksat snarest muligt eller lignende samt ikke angivet. I tabel 5 er fordelingen af de imødekomne forslag på de nævnte kategorier vist. Tabellen viser, at 19% af forslagene er iværksat, 33% iværksættes straks eller indenfor et nærmere angivet tidsinterval og 23% iværksættes snarest muligt, mens der for de sidste 25% ikke er angivet noget tidspunkt for iværksættelse. Tabel 5 Afdeling imødekomne forslag i komm. handleplan Er iværksat Iværksættes straks eller indenfor et nærmere fastsat tidsrum Iværksættes snarest muligt eller lign. Ikke angivet AF Anæstesi BDA Gyn/obs Kirurgisk Med afd Ortopæd Pat inst Pæd afd I alt For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder, at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Opfølgning på imødekomne forslag I skabelonen for kommenteret handleplan er der også afsat plads til angivelse af opfølgning på iværksatte ændringsforslag. De enkelte afdelinger har valgt forskellige termer for angivelse heraf, hvorfor det har været nødvendigt efterfølgende at konstruere 3 forskellige kategorier: Opfølgning ikke nødvendig, vi følger sagen løbende, tidspunkt for opfølgning angivet. Som en fjerde mulighed er medtaget ikke angivet. Ca. 3/4 faldt i (77%) af de imødekomne forslag faldt i sidstnævnte kategori. Tallene fremgår af tabel 6. Regionshospitalet Randers 8

9 Tabel 6 Afdeling imødekomne forslag i komm. handleplan Opfølgning ikke nødvendig Vi følger sagen løbende Tidspunkt for opfølgning angivet Ikke angivet AF Anæstesi BDA Gyn/obs Kirurgisk Med afd Ortopæd Pat inst Pæd afd I alt For to afdelingers vedkommende (BDA og medicinsk afdeling) er skabelonen for kommenteret handleplan ikke fulgt, hvorfor resultaterne har været sværere at gøre op. En streg ( - ) betyder, at afdelingen (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke har indsendt en kommenteret handleplan. Forslagenes indhold Medicinsk afdeling var ikke opmærksom på, at fokus for 3-timers møderne i 2012 var Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse, og såvel fra denne afdeling som fra de afdelinger, der var opmærksomme på fokus, fremkom der et bredt spektrum af forslag til forbedring af den lægelige uddannelse. Imidlertid er arbejdstilrettelæggelse heller ikke et klart defineret begreb, og som konsekvens heraf og i anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag, er alle forslag fra referater og handleplaner medtaget i nedenstående eksklusiv nogle få forslag, som er vurderet at være for afdelingsspecifikke. Som tidligere nævnt var der indholdsmæssigt et mindre overlap mellem forslagene fra de forskellige afdelinger. Fx var der fra flere afdelingers side forslag om flere uddannelsesdage, mere supervision i ambulatorier samt opstart af journalclub. Som følge heraf er forslagene i et vist omfang generaliseret og omformuleret med henblik på at samle forslag, der ligner hinanden på tværs af de enkelte afdelinger. I ønsket om at give et bedre overblik, er forslagene desuden samlet under følgende uddannelsesrelevante kategorier: Vagtplan/arbejdsopgaver, Konferencer, Introduktion, vejledning og undervisning, Forskning og undervisning og Kurser og kongresser samt Arbejdsmiljø og kultur. Undervisning indgår i to kategorier, idet der i kategorien Introduktion, vejledning og undervisning er tale om undervisning, som uddannelseslægerne modtager, mens der i kategorien Forskning og undervisning er tale om undervisning, som uddannelseslægerne udfører. Vagtplan/arbejdsopgaver Differentiering af arbejdsopgaver i vagtlagene - efter niveau i speciallægeuddannelsen - tilstrækkelig bredde/rotation på alle afdelingens opgaver (især I-læger) - speciale (AP-læger har fx andre behov) - erfaring - interesser Mere dagtid til yngre læger - overlægerne tager flere bagvagter om natten (især i hverdagene) - udvide dagarbejdstid (evt. mellemvagt til kl. 18) Regionshospitalet Randers 9

10 Ambulatoriefunktion - uddannelseslæger skal afhænge af niveau have alle typer af ambulatorier - læringspotentialet i ambulatorier skal udnyttes bedre fx gennem bedre supervision, akkumulation af bestemte operationstyper indtil rutine OP-funktion inkl. dagkirurgi - flere OP-dage - bedre fordeling af OP-dage, så den enkelte uddannelseslæge får de operationer han/hun mangler evt. sektortilknytning - kørekortsordning fx 5 superviserede operation af en bestemt type giver ret til selvstændig operation - rene lægestuer - uddelegering af flere forskellige opgaver til reservelæger Stuegang - forstuegang / stuegang på egne patienter Deltagelse i budgetforhandlingsmøder og lignende Uddannelsesdage uddannelsesdage pr. normperiode ekskl. sommerferieperiode - uddannelsesdage skal være planlagt / have udvalgt fokus - godkendes af uddannelsesansvarlig overlæge - uddannelsesdagene skal fredes Konferencer Smartboard/projektor - overblik over indlagte, billeddiagnostik etc. Indhold - Standard Operating Procedure/dagsorden for konferencer - forvagter præsenterer kun de mest syge og tvivlstilfælde - ISBAR (Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse, Rådgivning) princippet trænes ved præsentation af patienter - enkelt case fra vagt eller indlagt præsenteres hver morgen af yngre læge i forvagt eller mellemvagt sekunderet af bagvagt eller mødelederne (bagvagterne) - debriefing Deltagelse/tilstedeværelse - prioritering af tilstedeværelse - arbejdstidsoverlap - afslutning af dagsprogram/dagsopgaver - fravær af overlap mellem forskellige konferencer fx sengeafdeling og akutafsnit - samarbejde med akutlæger Introduktion, vejledning, supervision, undervisning mv. Introduktion - mere introduktion til KBU læger fx følgevagter, intro til ambulatorier, intro til stuegang - Grønspættebog indeholdende intromateriale til nystartede reservelæger og evt. også 1. reservelæger i form af tips og tricks til arbejdsgange og specifikke arbejdsopgaver og roller, arbejdstider, telefonnumre osv. samt evt. referencer til udvalgte instrukser - funktionsbeskrivelser af de forskellige funktioner i de enkelte vagtlag - evt. senere introduktion af BDA for nye læger fra andre afdelinger for at fremme forståelsen af undersøgelser og rutiner Regionshospitalet Randers 10

11 - scenarietræning i forbindelse med intro af nye læger fx ½ dag Daglig klinisk vejledning/supervision - YL skal individuelt være mere opsøgende med henblik på supervision og om nødvendigt forlange opbakning - YL skal blive bedre til at forberede sig / lave forslag til plan inden ældre kollega kontaktes - YL skal være med vedholdende i faglige dialoger fx ved konferencer - YL skal blive bedre til selv at give og modtage feedback bl.a. til andre kollegaer herunder stud.med. - YL og øvrige skal udbrede spændende cases blandt kolleger - YL skal blive bedre til at sige til og fra, herunder personligt ansvar for at afstemme læringsfunktionen, bl.a. gøre opmærksom på ens kompetenceniveau og ønskede arbejdsopgaver - bedre mulighed for supervision i ambulatorier - bagstopper på vagt CT-skanninger (BDA) Vejledersamtaler - mere informative (YL kan selv lægge op til at form og indhold bliver som ønsket) Uddannelsesplaner - alle uddannelseslæger skal have en ordentlig uddannelsesplan - uddannelsessøgende læger skal kontaktes, inden de starter i afdelingen med henblik på afklaring af interesser, og muligt startspeciale og specialetilknytning for den resterende ansættelse skal fastlægges ved introduktionssamtalen - UAO skal sikre, at uddannelsesplanen er udfærdiget Undervisning - afholde mere fælles undervisning i afdelingen bl.a. scenarietræning og bedside - skal afholdes den dag, hvor der er flest YL på afdelingen - bruge ubesatte timer fra fællesundervisning til cases / bedside - kort klinisk oplæg i forbindelse med morgenkonference (YL / overlæger på skift) 1-2 x ugentlig Instrukser - bedre udmelding ved ændring i instrukser Forskning og undervisning Forskning - YL skal selv vise interesse for eventuelle forskningsopgaver - mulighed for at uddannelseslæger også arbejder med forskningsprojekter indenfor arbejdstiden Journalclub - evt. i fritiden - forskningsansvarlig overlæge til stede Undervisning - YL involveres i undervisningen af studenter - også bedside - YL skal selv vise interesse for eventuelle undervisningsopgaver - YL kan holde oplæg til morgenkonferencer mv. - YL afholder tværfaglige møder med præsentation af egen afdelings arbejdsrutiner på tværs af alle afdelinger på hospitalet Regionshospitalet Randers 11

12 Kurser, kongresser mv. Bedre udmelding i forhold til relevante kurser Flere midler til kurser bl.a. ALS/ATLS Arbejdsmiljø og kultur IT - forbedret IT, telefoni og teknisk service herunder internetforbindelse på arbejdsstationer - hurtigere udrulning af nye IT-programmer som fx Internet Explorer Anonym feedback/rose kasse. Roserne bliver læst op på morgenkonferencen. Det spreder god stemning. Hjælpe hinanden/træde til i stedet for hinanden, hvis der f.eks. er en kollega, der har adm. dag Resultater og diskussion Analysen af det indkomne materiale viste en meget tilfredsstillende deltagelse, idet 9 ud af 10 uddannelsesgivende afdelinger, som aktuelt havde uddannelseslæger ansat, valgte at afholde 3-timers møde, hvilket giver en deltagelsesprocent på 90%. Det havde været ønskeligt om alle 9 deltagende afdelinger også havde lavet en kommenteret handleplan i stedet for som tilfældet var 7. Forslagene i fællesreferat 1+2 var ikke tydeligt delt op efter Hvad kan vi selv gøre hhv. Hvad håber vi afdelingsledelsen / lægekolleger i afdelingen / sygehuset tager fat på/hjælper med, men overordnet resulterede 3-timersmøderne i 2012 i 90 forslag (103 delforslag). I gennemsnit indkom der 10 forslag (11 delforslag) pr. deltagende afdeling. forslag pr. afdeling varierende fra 3 til 13 (17). Få forslag fra en afdeling behøves ikke at skyldes manglende engagement eller idérigdom, men kan hænge sammen med antallet af uddannelseslæger og/eller den eksisterende uddannelseskvalitet. I alt blev 61 forslag medtaget i de kommenterede handleplaner. At antallet af forslag i de kommenterede handleplaner er mindre end i fællesreferat 1+2, skyldes primært, at to afdelinger (ortopædkirurgisk + pædiatrisk afdeling) ikke havde indgivet kommenterede handleplaner, og i mindre omfang, at en del af de forslag, som var angivet i fællesreferat 1 (forslag, som de yngre læger selv kan gennemføre), ikke var medtaget i de kommenterede handleplaner, muligvis fordi man har troet, at kun de forslag, YL havde behov for hjælp til, skulle medtages her. Overordnet set blev en stor andel af de 61 forslag, som blev medtaget i de kommenterede handleplaner, imødekommet i gennemsnit 79%, dog med en spredning fra % på de forskellige afdelinger. En imødekommelse på 100% kan imidlertid dække over et spektrum fra 3 imødekomne forslag ud af 3 til 15 imødekomne forslag ud af 15. Andel hhv. procentdel imødekommelse kan hænge sammen med flere faktorer så som forslagenes kvalitet, afdelingsledelsens imødekommenhed hhv. råderum for imødekommelse. Dertil kommer, at det kan være svært for afdelingsledelsen at iværksætte de tiltag, hvor ansvaret ligger andre steder på sygehuset fx hos hospitalsledelsen. For de 13 forslag, som ikke blev imødekommet, var ansvaret placeret på YL i 3 tilfælde, hos afdelingsledelsen i 7 tilfælde, hos lægekolleger i 2 tilfælde og hos andre på sygehuset i 1 tilfælde. Regionshospitalet Randers 12

13 I 21 af de 48 forslag, som blev imødekommet, var ansvaret placeret på YL, i 38 forslag hos afdelingsledelsen, i 5 forslag hos lægekolleger i 3 forslag hos andre på sygehuset. Der sås således ingen tendens til, at imødekommelse eller ikke-imødekommelse af forslag var afhængig af, hvem der var ansvarlig for iværksættelsen. Der er ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvorfor der var overlap i fordelingen af ansvaret på de forskellige grupper for 19 ud af de 48 imødekomne forslags vedkommende men ikke for nogen af de ikke-imødekomne forslags vedkommende. 19% af forslagene er umiddelbart iværksat, mens 33% iværksættes straks eller indenfor et nærmere angivet tidsinterval og 23% iværksættes snarest muligt. De sidste to kategorier er ikke særlig oplysende, idet disse angivelser ikke mindst iværksættes snarest muligt åbner mulighed for at forslaget slet ikke iværksættes på trods af de gode intentioner. Tilsvarende gælder formentlig for de ca. 25 % af forslagene, for hvilke der slet ikke er angivet noget tidsperspektiv for iværksættelse. For ca. 3/4 (77%) af de imødekomne forslag var der ikke angivet et tidspunkt for opfølgning, hvilket kan forværre problematikken med det manglende tidsperspektiv for iværksættelse, da der så hverken er fastsat et specifikt tidspunkt for iværksættelse eller en deadline for opfølgning, hvor det kontrolleres, om forslaget rent faktisk er sat i værk som aftalt. Indholdsmæssigt udgør materialet et bredt sortiment af forslag til forbedring af den lægelige uddannelse med flest forslag indenfor kategorierne vagtplan/arbejdsopgaver og introduktion, vejledning, undervisning mv.. Færre forslag faldt indenfor kategorierne konferencer og Forskning og undervisning og kun enkelte forslag indenfor kategorierne Kurser og kongresser samt Arbejdsmiljø kultur. Overordnet set handler de fleste forslag om at udnytte uddannelsespotentialet i de eksisterende arbejdsopgaver. Fx udgør konferencerne et vigtigt læringspotentiale ikke mindst i forhold til lægerollerne professionel og kommunikator, som har tendens til at blive overset. En bedre udnyttelse af læringspotentialet ved konferencerne vil formentlig ikke alene komme uddannelseslægerne til gavn, men også det øvrige lægekollegium og herigennem kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det giver derfor god mening, at afdelingerne sætter ressourcer ind på at opkvalificere disse. Et andet påtrængende ønske ser ud til at være at få differentieret uddannelseslægernes arbejdsopgaver i forhold til uddannelsesniveau fx gøre uddannelseslægen til leder af ambulatorium / operationsstue, leder af stuegang eller leder af konference, hvilket samtidig ville kunne styrke den skrantende kompetence leder og administrator. Et tredje udbredt ønske er at få (flere) uddannelsesdage. Uddannelsesdage kan foruden anvendelse til opkvalificering indenfor lægerollen medicinsk ekspert, også tænkes anvendt i forhold til lægerollerne leder og administrator samt akademiker. Som det også påpeges i et enkelt af forslagene, er det imidlertid vigtigt at planlægning af uddannelsesdage sker i samarbejder med vejleder, så de giver mening i forhold til den individuelle uddannelsesplan, ligesom de med fordel kan synliggøres heri. Udarbejdelse og forbedring af uddannelsesplaner er i øvrigt nævnt i forbindelse med flere af forslagene og bør da også betragtes som et vigtigt redskab til kvalificering af den enkelte uddannelseslæges uddannelse. Det anføres i et af forslagene, at UAO skal sikre, at uddannelsesplanen er udfærdiget, hvilket er i fuld overensstemmelse med Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse 1, hvor dette er angivet at skulle være sket inden 2 uger / 1 måned efter første ansættelsesdag for KBU- hhv. intro- og hoveduddannelseslæger. Regionshospitalet Randers 13

14 Angående Introduktion, vejledning og undervisning bliver der bl.a. efterspurgt mere introduktion til KBU læger, mere supervision og mere fællesundervisning. Mere introduktion kunne fx ske gennem forslaget om oprettelse af en grønspætte-bog mens mere supervision kunne opnås gennem oprettelse af parallel-ambulatorier (to-sporet forløb i ambulatorier fx med to reservelæger og én supervisor, så får reservelæge også R1/overlæge-patienter). Vedrørende undervisning tyder forslagene på, at det ikke nødvendigvis er mere formel katedral undervisning, der efterspørges, men nok så gerne fx. bedside-undervisning og scenarieundervisning evt. tværfaglig. En anden vigtig pointe vedr. undervisning er, at uddannelseslægerne bør tilskyndes til selv at undervise, holde oplæg i journalclub, præsentere ny forskning/nye kliniske retningslinjer mv., hvilket kan bidrage til at aflaste de øvrige læger og samtidig bidrage til opkvalificering af uddannelseslægernes akademikerrolle. Vedrørende kurser indkom der et forslag om bedre udmelding i forhold til relevante kurser, hvilket medførte, at den pågældende afdeling valgte at lave en retningslinje for hvilke kurser, der tilbydes de yngre læger. Muligheden for deltagelse i kurser og kongresser, forskning mv. skal imidlertid beskrives i uddannelsesprogrammet for alle udbudte uddannelser jf. den nye skabelon for uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesregion Nord 2. Afslutningsvis kan det konkluderes, at mere således i virkeligheden ofte handler om bedre, og at bedre uddannelse måske især fås gennem bedre udnyttelse af læringspotentialet i de daglige arbejdsopgaver. Konklusion og perspektivering 3-timers møderne på RRA i 2012 gav mange forslag til svar på spørgsmålet: Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse - Hvordan kan arbejdstilrettelæggelsen understøtte uddannelsen på afdelingen uden at patientbehandlingen kompromitteres? Det store antal forslag tyder på, at der fortsat er et stort potentiale for forbedring af den lægelige uddannelse og vidner samtidig om stort engagement og idérigdom fra YL s side. Den forholdsvis store andel af forslag, som blev imødekommet, vidner tilsvarende om engagement og velvilje fra afdelingsledelsernes side. imødekomne forslag er imidlertid ikke ensbetydende med udbytte, idet udbyttet ikke mindst afhænger af, hvorvidt de imødekomne forslag rent faktisk sættes i værk og følges op dvs. implementeres og evalueres i afdelingerne. Indholdet i de mange imødekomne forslag tyder på, at der er et stort potentiale i bedre udnyttelse af læringspotentialet i de daglige arbejdsopgaver, og at det med forholdsvis enkle tiltag er muligt at forbedre den lægelige uddannelse. Det store spørgsmål bliver herefter, hvordan de gode forslag kan udbredes blandt flere uddannelsesgivende afdelinger. Det er et håb, at nærværende rapport kan fungere som et idékatalog til ændringer, der kan forbedre den lægelige uddannelse, således at de enkelte afdelinger ikke stiller sig tilfreds med forslag fremkommet ved eget 3-timers møde, men også lader sig inspirere til forbedringer gennem andre afdelingers forslag. Udbyttet af 3-timers møderne skal imidlertid ikke kun ses i relation til resultater i form af antal implementerede forbedringer men også i relation til processen. 3-timers møderne tilvejebringer en platform for kommunikation og samarbejde mellem YL og især Regionshospitalet Randers 14

15 afdelingsledelser samt en platform for arbejdet med forbedring af den lægelige videreuddannelse på tværs af de uddannelsesgivende afdelinger på hospitalet. Såvel resultater som proces kan være med til at forbedre uddannelsesmiljøet og - kulturen. Samtidig må det dog også erindres, at 3-timers møderne er ressourcekrævende, hvorfor der fremadrettet bør arbejdes på at optimere metoden, så den bliver så effektiv som mulig med hensyn til at skabe resultater uden at gå på kompromis med processens positive indflydelse på kommunikation og samarbejde. Dette tænkes umiddelbart at kunne ske gennem flere mulige tiltag: en revision af de skabeloner, der skal udfyldes i forbindelse med processen (individuelle ark, gruppeark, fællesreferat 1 og 2 samt kommenteret handleplan), da der har vist sig at være for meget overlap og for mange uklarheder fx omkring ansvarsfordelingen, tidsperspektiv og opfølgning præcisering og tydeliggørelse af fokusområdet, idet der fx kan tages udgangspunkt i nogen af de forslag, der er formuleret her og så arbejde mere i dybden med dem sikre opfølgning og evaluering ved, at der følges op på de enkelte afdelingers kommenterede handleplaner på et dialogmøde eller lignende mellem afdelingsledelsen og HL + UKO (her tænkes resultater fra evaluer.dk og inspektorrapporter inddraget) sikre vidensdeling ved, at hver afdeling præsenterer implementering af nye tiltag på et møde i lægeligt uddannelsesråd sikre udbredning af de gode forslag fx ved, at der fra hospitalsledelsens side iværksættes årlige indsatsområder evt. i forhold til de ofte forsømte lægeroller: leder/administrator eller akademiker. Gennem optimering af metoden og gentagen afvikling af 3-timers møder er det tanken, at disse kan medvirke til at holde fokus på uddannelsen og dermed understøtte en kontinuerlig forbedring af den lægelige videreuddannelse såvel på afdelings- som hospitalsniveau. 1 Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen. VEJ nr 9586 af 14/07/ Skabelon for uddannelsesprogram KBU hhv. intro- og hoveduddannelse. Videreuddannelsesregion Nord. Regionshospitalet Randers 15

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Udarbejdet marts 2017 af: Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende Overlæge E-mail: anison@rm.dk Tlf: 784 20177 Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail:

Læs mere

Vejledning og supervision

Vejledning og supervision Vejledning og supervision Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2013 Udarbejdet august 2013 af: Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail: annmnl@rm.dk Tlf: 784 20076 Pernille Gabel Introduktionslæge

Læs mere

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2014

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2014 Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2014 Udarbejdet oktober 2014 af: Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail: annmnl@rm.dk Tlf: 784 20076 Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende læge E-mail:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Program & Handouts. 3-timersmøde Hospitalsenheden Vest

Program & Handouts. 3-timersmøde Hospitalsenheden Vest Program & Handouts 3-timersmøde 2014 Hospitalsenheden Vest Indhold Program for 3-timers møde... 2 Instruktion 1... 3 Individuelt arbejdsark... 4 Instruktion 2... 5 Gruppeark... 6 Instruktion 3 (mødeleder)...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score. Utilstrækkelig X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002264 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Herlev Besøgsdato 08-06-2017 Temaer

Læs mere

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers REFERAT Regionshospitalet Randers Administrationen Personaleafdelingen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014 3-timersmøderne Oplæg for UKYL, OUH 18. September 2014 Susanne Nøhr Uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital Innovation på uddannelsesområdet 3-timersmøderne Initiativ Konkrete uddannelsesinitiativ

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde sygehus Dermato-venerologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002326 Afdelingsnavn Akutmodtagelsen Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 20-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000111 Afdelingsnavn Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed Hospitalsnavn

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002579 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Hospitalsnavn Psykiatrien

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002280 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospital Randers Besøgsdato 14-06-2017 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002220 Afdelingsnavn Ortopæd kir. afd. Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 05-02-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002400 Afdelingsnavn Kirurgisk afdeling Hospitalsnavn Bornholm Hospital Besøgsdato 06-09-2016 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002275 Afdelingsnavn ØRE-, NÆSE-, HALS- OG KÆBEKIRURGISK AFDELING Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002069 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Svendborg Sygehus, OUH Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001112 Afdelingsnavn Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000371 Afdelingsnavn øre næse hals afdeling Hospitalsnavn Ålborg universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Lungemedicinsk

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Behov for forbedringer Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Introduktionen. Har begrænset

Behov for forbedringer Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Introduktionen. Har begrænset Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Sygehus Afdeling Afkryds et felt i hver række Dato for besøg Score Introduktion til afdelingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers. Tid og sted: Onsdag den 1. oktober 2013

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers. Tid og sted: Onsdag den 1. oktober 2013 Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 REFERAT Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Tid og sted: Onsdag den 1. oktober 2013

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Kardiologisk Afdeling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Rigshospitalet Neurokirurgi 11.05.2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Lillebælt, Vejle. Anæstesiologisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende.

Behov for forbedringer. 3 Tilstrækkelig 4. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Esbjerg Afdeling Psykiatrisk Afdeling Vest Dato for besøg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002392 Afdelingsnavn Onkologisk Afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 24-11-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002305 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Hospitalsenhed Vest Besøgsdato 07-06-2017 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000424 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Hillerød

Læs mere