Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning"

Transkript

1 DDA Datamateriale Ung i Værløse Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Ung i Værløse 1983', som oprindeligt blev indsamlet af Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0769). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0769: Ung i Værløse Primærundersøgere: Jonna Rives og Johnna Schultz, Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning. DDA-0769, 1. udgave (Ralph Bjørn Eriksen og Erling Strange Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (595 respondenter, 140 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (113 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1984 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Erling Strange Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0769: Ung i Værløse 1983.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV juni 1984 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står

6 i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Ung i Værløse 1983 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: unge i Værløse kommune 1983; Værløse kommune 1983, unge i; årige i Værløse kommune 1983; unges uddannelsessituation; uddannelsessituation, unge; unges arbejdssituation; arbejdssituation, unge; unges boligsituation; boligsituation, unge; unges økonomiske situation; unges familieforhold; familieforhold, unge; økonomiske situation, unge; unges fritidsaktiviteter; fritidsaktiviteter, unge. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0769: Ung i Værløse Primærundersøgere: Jonna Rives og Johnna Schultz. DDA-0769, 1.udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Erling Strange Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (595 respondenter, 140 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (113 pp.) Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0769. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S769. Studienummer (datasæt): 769. Donor (afleverende instans): Schultz, Johnna. Værløse kommune, Socialog sundhedsforvaltningen. Stiager 2, DK-3500 Værløse. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Schultz, Johnna; Rives, Jonna. Værløse kommune, Social- og sundhedsforvaltningen. Stiager 2, DK-3500 Værløse. Yderligere oplysninger: Spørgeskemaet blev konstrueret med bistand fra Socialforskningsinstituttet (SFI) som tillige var behjælpelig ved stikprøveudtrækningen. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Spørgeskemaundersøgelsen "Ung i Værløse" er led i et større projekt udført af Værløse kommunes Socialog sundhedsforvaltning. På basis af indsamlede ideer og forslag fra de unge selv, fra personer der arbejder med de unge samt på basis af indhøstede erfaringer fra andre kommunale ungdomsundersøgelser, vil man fremkomme med helt konkrete forslag til tiltag over for de unge i Værløse kommune. Spørgeskemaundersøgelsen omhandler de unges uddannelses- og arbejdsmæssige situation, deres økonomiske vilkår, bolig- og familieforhold samt fritidsaktiviteter. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1000 enheder i oprindelig stikprøve; 405 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 595. Yderligere oplysninger: Undersøgelsens svarprocent er 59,5%. Der blev udtrukket 1000 af i alt 2579 i alderen år i Værløse kommune. Datasættets størrelse: 595 respondenter; 140 variable pr. respondent; 4 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 63 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. tidsbegrænsninger. Unge i Værløse kommune 1983 med fødselsår mellem 1957 og Det er således de årige, der er medtaget i undersøgelsen. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Værløse kommune har hos Kommunedata fået udtrukket en liste i adresseorden for alle unge født fra den opdelt på 10 aldersgrupper. Listen omfattede kun oplysninger om navn og adresse. Selve udvægelsen er foregået ved, at Socialforskningsinstituttet ud fra oplysninger om det samlede antal unge i hver af aldersgrupperne, fremsendte en liste med vilkårlige udvælgelsestal i hver gruppe, fordelt på 50 kvinder og 50 mænd - som blev anvendt på den samlede liste for samtlige unge i Værløse kommune. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Værløse. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 6. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Det var sat som mål at nå en besvarelsesprocent på mindst 50%. Da dette ikke var nået efter 14 dage, udsendtes en rykkerskrivelse til samtlige 1000 unge, da det ikke var muligt pga. anonymitet at konstatere, hvem der allerede havde svaret. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget nogen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMD-P.

9 Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af logisk inkonsistens. Alle skemaer manuelt kontrolleret. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Studiet er kodet og kontrolleret af Edb-instituttet ved Dansk Data Arkiv (EDDA). Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Schultz, Johnna; Social- og sundhedsforvaltningen, Værløse kommune. Stiager 2, DK-3500 Værløse. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Rives, Jonna og Schultz, Johnna: Ung i Værløse. Hvad mener Du? Værløse Kommune; 59 pp. + bilag (16 pp.); 1984; (2) Rives, Jonna og Schultz, Johnna (red.): Meninger og forslag fra de unge. Fotokopi af holdninger etc. fra et af spørgsmålene i spørgeskemaet, 38 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): analyseresultater er ikke arkiveret. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødested: lokalsamfundets navn. Boligforhold: boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Karakteristika vedr. forældres husstand: familiens/husstandens størrelse. Arbejdssted: lokalsamfundets navn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); fader: beskæftigelsesmæssige status; moder: beskæftigelsesmæssige status. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: TV; film; teater, koncerter, kunst, etc. Læsning generelt. Medlemsskab af foreninger: politiske organisationer/partier; sportsklubber. Lokale klubber og foreninger. INDLEDNING

10 Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Jonna Rives og Johnna Schultz, Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning. Undersøgelsen er et led i et større projekt udført af Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning. Baggrunden for undersøgelsen har for det første været indsamlede ideer og forslag fra de unge i Værløse, for det andet erfaringer fra personer, der arbejder med de unge og for det tredie den eksisterende viden fra andre, lignende kommunale ungdomsundersøgelser. Formålet med undersøgelsen er at fremkomme med helt konkrete tiltag over for de unge i Værløse kommune. Undersøgelsen omhandler de unges (16-26 åriges) uddannelsesog arbejdsmæssige situation, deres økonomiske vilkår, boligog familieforhold samt fritidsaktiviteter. Data blev af Edb-instituttet ved Dansk Data Arkiv (EDDA) kodet, hullet og fejlkontrolleret i en og samme proces ved hjælp af et dataentreringsprogram. Disse data er sammen med den tilhørende dokumentation i form af spørgeskema og kodebog afleveret til DDA. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt færdiggørelse af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (769) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger om den givne respondent i den givne variabel. Kategorien "ikke nævnt" optræder, når et spørgsmål omfatter en gruppe af variable. Kategorien anvendes, når respondenten har svaret i mindst eet tilfælde, hvor der er kodet "nævnt", mens der i de øvrige variable i gruppen er kodet "ikke nævnt". Kategorien "ikke nævnt" adskiller sig således fra "uoplyst", der i sådanne spørgsmål kun er anvendt, når der slet ikke er svaret på nogle af de variable, som spørgsmålet omfatter. Spørgeskemaets filterstruktur er gengivet i kodebogen. Filtervariablene er angivet ved en tekst i de relevante kategorier fx - gå til spm. 7 (V10). I de filtrerede variable er filtervariablen eller -variablene fx anført således: FILTER: V9, V11.

11 KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 769 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, begyndende med *TEST V2 IN ,9999 V0003 RESPONDENTIDENTIFIKATION start 9, bredde 3 Respondentidentifikation Denne variabel indeholder et trecifret respondentidentifikationsnummer inden for intervallet V KØN start 12, manglende data: = 9 Spm. 1: Er du: Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 99 V FØDSELSÅR start 13, manglende data: = 99

12 Spm. 2: Fødselsår *TEST V5 IN 1-99, Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født Uoplyst svarprocent: 98 V CIVILSTAND start 15, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du gift/samlevende? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V HJEMMEBOENDE BØRN start 16, manglende data: = 9 Spm. 4: Har du hjemmeboende børn? Ingen hjemmeboende børn hjemmeboende barn hjemmeboende børn hjemmeboende børn Uoplyst svarprocent: 96 Uddannelsesforhold

13 V GÅR I SKOLE start 17, manglende data: = 9 Spm. 5: Går du i skole, dvs. folkeskole, gymnasium, HF eller lignende, men ikke EFG? Ja Nej - gå til spm. 7 (V10) Uoplyst svarprocent: 99 *IF V8 EQ 02 GOTO V10 (MD2) CHECK V KLASSETRIN start 18, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8 Spm. 6: Hvilket klassetrin går du på? I 8. klasse - gå til spm. 25 (V46) I 9. klasse - gå til spm. 25 (V46) I 10. klasse - gå til spm. 25 (V46) I gymnasium - gå til spm. 25 (V46) På HF - gå til spm. 25 (V46) På studenterkursus - gå til spm. 25 (V46) Andet - gå til spm. 25 (V46) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 *IF V9 IN 01,02,03,04,05,06,07 GOTO V47 (MD2) CHECK V AFGANG FRA SKOLEN start 20, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9 Spm. 7: Hvornår gik du ud af skolen? Efter 7. klasse Efter 8. klasse

14 Efter folkeskolens afgangsprøve Efter folkeskolens udvidede afgangsprøve Efter teknisk forberedelseseksamen Efter udvidet teknisk forberedelseseksamen Efter HF/gymnasium uden eksamen Efter studentereksamen/hf Efter andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 70 V HAR UDDANNELSE start 23, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 8: Har du nogen uddannelse? Ja Nej - gå til spm. 12 (V22) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 *IF V11 EQ 02 GOTO V22 (MD2) CHECK V UDDANNELSENS ART start 25, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V11 Spm. 9: Hvilken uddannelse har du? Akademiker Butikspersonale EDB uddannelser Faglært arbejder Forebyggende børneforsorg / lærer / ungdomsrådgivning Funktionær / tjenestemand Salgskonsulent / reklame Hotel / restaurant Husligt arbejde / hjemmehjælp Højere handelseksamen Journalist / bibliotekar Landbrug / gartneri Arbejdsleder / tekniker Musiker / kunstner / artist Plejepersonale / undersøgelsespersonale

15 Selvstændig Ufaglært arbejder / specialarbejder Søfolk / shipping Andet Studerende Intet EFG Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 Ang. spm (V13-V20): gerne flere ringe. V RÅD: EGET VALG start 28, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.1: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Eget valg Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: SKOLEVEJLEDER start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.2: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Skolevejleder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: FORÆLDRE start 32, manglende data: = 9 eller >=10

16 FILTER: V9, V11 Spm. 10.3: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Forældre Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: UNGDOMSINFORM. start 34, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.4: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Ungdomsinformationen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: KAMMERATER start 36, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.5: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Kammerater Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: ARBEJDSFORMID.

17 start 38, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.6: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Arbejdsformidlingen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: ERHVERVSVEJL. start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.7: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Erhvervsvejleder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V RÅD: ANDRE start 42, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 10.8: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Andre Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V UDDANNELSE VARIGHED

18 start 44, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V11 Spm. 11: Hvor længe varede den (uddannelsen)? *TEST V21 IN 1-99, Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V UNDER UDDANNELSE start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 12: Er du igang med en (anden) uddannelse? Ja Nej - gå til spm. 16 (V33) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 *IF V22 EQ 02 GOTO V33 (MD2) CHECK V UDDANNELSENS ART start 49, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V22

19 Spm. 13: Hvilken uddannelse er det? Akademiker Butikspersonale EDB uddannelser Faglært arbejder Forebyggende børneforsorg / lærer / ungdomsrådgivning Funktionær / tjenestemand Salgskonsulent / reklame Hotel / restaurant Husligt arbejde / hjemmehjælp Højere handelseksamen Journalist / bibliotekar Landbrug / gartneri Arbejdsleder / tekniker Musiker / kunstner / artist Plejepersonale / undersøgelsespersonale Selvstændig Ufaglært arbejder / specialarbejder Søfolk / shipping Andet Studerende Intet EFG Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 Ang. spm (V24-V31): gerne flere ringe. V RÅD: EGET VALG start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.1: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Eget valg Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: SKOLEVEJLEDER

20 start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.2: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Skolevejleder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: FORÆLDRE start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.3: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Forældre Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: UNGDOMSINFORM. start 58, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.4: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Ungdomsinformationen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: KAMMERATER

21 start 60, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.5: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Kammerater Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: ARBEJDSFORMID. start 62, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.6: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Arbejdsformidlingen Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V RÅD: ERHVERVSVEJL. start 64, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.7: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Erhvervsvejleder Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34

22 V RÅD: ANDRE start 66, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V22 Spm. 14.8: Hvem rådede dig til at få netop denne uddannelse? Andre Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V UDDANNELSE VARIGHED start 68, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V22 Spm. 15: Hvor lang tid tager den (uddannelsen)? *TEST V32 IN 1-99, Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst Irrelevant

23 svarprocent: 34 V FORSØGER UDDANNELSE start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 16: Forsøger du i øjeblikket at komme i gang med en uddannelse? Ja Nej - gå til spm. 20 (V41) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 74 *IF V33 EQ 02 GOTO V41 (MD2) CHECK V UDDANNELSENS ART start 73, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V33 Spm. 17: Hvilken uddannelse er det? Akademiker Butikspersonale EDB uddannelser Faglært arbejder Forebyggende børneforsorg / lærer / ungdomsrådgivning Funktionær / tjenestemand Salgskonsulent / reklame Hotel / restaurant Husligt arbejde / hjemmehjælp Højere handelseksamen Journalist / bibliotekar Landbrug / gartneri Arbejdsleder / tekniker Musiker / kunstner / artist Plejepersonale / undersøgelsespersonale Selvstændig Ufaglært arbejder / specialarbejder Søfolk / shipping Andet Studerende Intet EFG Uoplyst

24 Irrelevant svarprocent: 12 V UDDANNELSE VARIGHED start 76, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V33 Spm. 18: Hvor længe varer den (uddannelsen)? *TEST V35 IN 1-99, Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V SAMLER POINTS start 79, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V33 Spm. 19.1: Hvad gør du for at komme i gang med en uddannelse? Samler points Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12

25 V FÅR VEJLEDNING start 81, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V33 Spm. 19.2: Hvad gør du for at komme i gang med en uddannelse? Får vejledning Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V SØGER PRAKTIKPLADS start 83, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V33 Spm. 19.3: Hvad gør du for at komme i gang med en uddannelse? Søger praktikplads Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V SØGER MESTERLÆRE start 85, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V33 Spm. 19.4: Hvad gør du for at komme i gang med en uddannelse? Søger mesterlære Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12

26 V GØR ANDET start 87, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V33 Spm. 19.5: Hvad gør du for at komme i gang med en uddannelse? Andet Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V FORGÆVES FORSØGT UDD start 89, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 20: Har du tidligere forgæves forsøgt at komme i gang med en uddannelse? Nej - gå til spm. 24 (V45) Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 *IF V41 EQ 01 GOTO V45 (MD2) CHECK V ÅRSAG IKKE I GANG start 91, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V41 Spm. 21: Hvad var den væsentligste grund til, at du ikke kom i gang med uddannelsen? Kun 1 ring Kunne ikke få plads/blev ikke optaget Opfyldte ikke adgangskrav Uddannelsessted lå for langt væk Økonomiske grunde

27 Blev forhindret (militærtjeneste/graviditet Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 16 V FÅET ØNSKEUDDANNELSE start 93, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V41 Spm. 22: Har du valgt en anden uddannelse, fordi du ikke kunne få den uddannelse, du ønskede? Nej Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V ARBEJDSLØS VARIGHED start 95, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9, V41 Spm. 23: Hvor længe var du / har du været arbejdsløs, mens du søgte ind på en uddannelse? *TEST V44 IN 1-99, Måneder Måned Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10

28 Beskæftigelsesforhold V ERHVERVSBETEGNELSE start 98, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9 Spm. 24: Hvilket arbejde har du nu? Skriv udførligt, fx taxachauffør og ikke blot chauffør, studerende på universitet og ikke blot studerende Akademiker Butikspersonale EDB uddannelser Faglært arbejder Forebyggende børneforsorg / lærer / ungdomsrådgivning Funktionær / tjenestemand Salgskonsulent / reklame Hotel / restaurant Husligt arbejde / hjemmehjælp Højere handelseksamen Journalist / bibliotekar Landbrug / gartneri Arbejdsleder / tekniker Musiker / kunstner / artist Plejepersonale / undersøgelsespersonale Selvstændig Ufaglært arbejder / specialarbejder Søfolk / shipping Andet Studerende Intet EFG Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V ARBEJDSSTILLING start 101, manglende data: = 99 Spm. 25: Du er altså:

29 Kun 1 ring Selvstændig Ufaglært arbejder Faglært arbejder Funktionær, tjenestemand Lærling, elev (EFG) Studerende Husmoder/husfader Arbejdsløs Værnepligtig Skoleelev Invalidepensionist Uoplyst svarprocent: 99 V UGENTLIG ARBEJDSTID start 103, manglende data: = 99 Spm. 26: Hvor mange timers arbejde har du normalt om ugen? *TEST V47 IN 0-99,99 *IF V47 EQ 0 GO TO V51 (MD2) CHECK Intet arbejde - gå til spm. 30 (V51) Time Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer

30 Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Uoplyst svarprocent: 69 V ARBEJDE I VÆRLØSE start 105, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 27: Ligger din arbejdsplads i Værløse kommune? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V TRANSPORTTID start 107, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V47 Spm. 28: Hvor lang tid tager det dig at komme fra din bolig til din arbejdsplads? *TEST V49 IN 1-999, Minutter Minut

31 Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Minutter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V FAST ARBEJDE start 111, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 29: Betragter du dit arbejde som fast eller midlertidigt? Fast - gå til spm (V62) Midlertidigt - gå til spm (V62) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 66 *IF V50 IN 01,02 GOTO V62 (MD2) CHECK *IF V46 NE 8 GO TO V62 (MD2) CHECK Hvis du er arbejdsløs, bedes du besvare spørgsmål (V51-V61). Ellers skal du gå til spørgsmål 34 (V62). V ARBEJDE EFTER SKOLEN

32 start 113, manglende data: >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 30: Har du haft erhvervsarbejde siden du forlod skolen? Ja Nej Irrelevant svarprocent: 7 V ARBEJDSLØSHED IALT start 115, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V46, V50 Spm. 31: Hvor længe har du været arbejdsløs ialt? 1-3 uger er kodet 1 måned. *TEST V52 IN 1-99, Måned Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V SØGT ARB: ARBEJDSF. start 118, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50

33 Spm. 32.1: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Henvendt dig til arbejdsformidling/erhvervsvejledning Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V SØGT ARB: UNGDOMSI. start 120, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 32.2: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Henvendt dig i Ungdomsinformationen Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V SØGT ARB: FAGFOREN. start 122, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 32.3: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Henvendt dig til fagforening/a-kasse Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V SØGT ARB: ARB.GIVER start 124, manglende data: = 9 eller >=10

34 FILTER: V46, V50 Spm. 32.4: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Selv opsøgt arbejdsgivere Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V SØGT ARB: ANNONCERE start 126, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 32.5: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Annonceret selv Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 V SØGT ARB: SVARET start 128, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 32.6: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Svaret på annoncer Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V SØGT ARB: HJÆLP FAM start 130, manglende data: = 9 eller >=10

35 FILTER: V46, V50 Spm. 32.7: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Fået familie/venner/bekendte til at hjælpe Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V SØGT ARB: ANDET start 132, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 32.8: Hvad har du gjort for at komme i arbejde? Andet Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V UDSIGT TIL ARBEJDE start 134, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V46, V50 Spm. 33: Mener du selv, du har udsigt til at få arbejde i den nærmeste fremtid? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7

36 Indkomstforhold V LØNINDKOMST start 136, manglende data: = Spm. 34.1: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Lønindkomst *TEST V62 IN , Ingen lønindkomst Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner

37 Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner

38 Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V TILSKUD FORÆLDRE start 141, manglende data: = 99999

39 Spm. 34.2: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Tilskud fra forældre *TEST V63 IN , Intet tilskud fra forældre Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V LEGATER FRA SU start 146, manglende data: = Spm. 34.3: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Legater fra SU *TEST V64 IN , Intet legat fra SU Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner

40 Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V LÅN FRA SU start 151, manglende data: = Spm. 34.4: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Lån fra SU *TEST V65 IN , Intet lån fra SU Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V STATSGAR. BANKLÅN start 156, manglende data: = 99999

41 Spm. 34.5: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Statskautionerede studielån *TEST V66 IN , Ingen statskautionerede studielån Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V ANDRE LÅN start 161, manglende data: = Spm. 34.6: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Andre lån *TEST V67 IN , Ingen andre lån Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V BISTANDSHJÆLP start 166, manglende data: = Spm. 34.7: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Bistandshjælp *TEST V68 IN , Ingen bistandshjælp

42 Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V ARB.LØSHEDSDAGPENGE start 171, manglende data: = Spm. 34.8: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Arbejdsløshedsdagpenge *TEST V69 IN , Ingen arbejdsløshedsdagpenge Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V RENTEINDTÆGTER start 176, manglende data: = 99999

43 Spm. 34.9: Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Renteindtægter, aktieudbytte *TEST V70 IN , Ingen renteindtægter, aktieudbytte Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V ANDRE INDTÆGTER start 181, manglende data: = Spm : Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Andre indtægter *TEST V71 IN , Ingen andre indtægter Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner

44 Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Uoplyst svarprocent: 88 V INVALIDEPENSION start 186, manglende data: = Spm : Hvilke indtægter har du om måneden, før der er trukket skat? Invalidepension *TEST V72 IN , Ingen invalidepension Kroner Uoplyst svarprocent: 88 Boligforhold Nu vil vi gerne vide lidt om dine boligforhold V BOLIGFORM start 191, manglende data: = 99 Spm. 35: Hvordan bor du?

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere