Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner"

Transkript

1 Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014 via SKAT s TastSelv-system (frist for indberetning er som bekendt 1. september 2015). Vi benytter derfor her lejligheden til at sætte fokus på nogle udvalgte emner, der vil have betydning ved udarbejdelse af selvangivelsen for 2014, herunder de ændringer, hvor det bestemt ikke er blevet nemmere. Der er bl.a. tale om følgende: Kontrollerede transaktioner skal nu angives med konkrete beløb pr. transaktionsart, såfremt de samlede koncerninterne transaktioner overstiger 5 mio. kr. Herudover skal det for hver enkelt transaktion oplyses, hvilke landekategorier der har været transaktioner med. Der er kommet en række nye felter på selvangivelsesblanketten, hvor selskaberne nu i videre omfang end tidligere skal oplyse om specifikke hændelser (rekonstruktioner, omstruktureringer mv.) i indkomståret. Vi håber, at dette Tax Matters fokus på selvangivelsen for 2014 vil være en hjælp ude i økonomi- og skatteafdelingerne, og vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for uddybende kommentarer mv. Indhold Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Nye felter på selvangivelsesblanketten 3 Nye krav om indberetning af særlige indkomstforhold og ansøgning om udbetaling af underskud mv. Faste driftssteder samt holdingselskabers mulighed for at fratrække driftsomkostninger Fradrag for etableringsomkostninger, lempelse for udenlandske skatter samt godtgørelse af underskud Straksfradrag, underskudsbegrænsning, rentefradragsbegrænsning samt forhøjet afskrivningsgrundlag for visse driftsmidler Peter Rose Bjare, ansvarshavende redaktør Partner, Financial Services Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

2 Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Detaljeringsniveauet for oplysninger om kontrollerede transaktioner er øget væsentligt. Nu skal alle transaktioner angives med beløb for henholdsvis køb og salg pr. transaktionsart, ligesom det for hver transaktionsart skal fremgå, hvilken landekategori (DK, EU mv.) transaktionen er foretaget med. Kontrollerede transaktioner er nu en integreret del af selvangivelsen for selskaber, hvor omfanget af kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. kr. De definerede transaktionsarter er fortsat varer, services, leje og leasing, immaterielle aktiver, finansierings-poster, tilskud og andre indtægter/udgifter. Som noget nyt skal der oplyses faktiske beløb pr. transaktionsart. Beløbene kan afrundes, hvilket eksempelvis betyder, at varesalg over 1 mio. kr. kan afrundes til nærmeste hele million, mens beløb under 1 mio. kr. kan afrundes til nærmeste hele 100 tkr. For beløb under 100 tkr. kan der afrundes til nærmeste hele kr. dog mindst 1 kr. Transaktioner til en samlet værdi på 0 kr. skal anføres med 0. For hver enkelt transaktionsart skal det desuden oplyses, om selskabet har haft den pågældende transaktionstype med selskaber i henholdsvis: 1. DK 2. EU/EØS 3. Stater uden for EU/EØS, som DK har en TPrelevant dobbeltbeskatningsoverenskomst med 4. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en TPrelevant dobbeltbeskatningsoverenskomst med For de samlede koncerninterne transaktioner, som det pågældende selskab har haft, skal der herudover oplyses om det nøjagtige antal enheder, der har været kontrollerede transaktioner med i henholdsvis: 1. DK 2. Øvrige EU/EØS lande 3. Øvrige EU/EØS lande, heraf faste driftssteder af disse 4. Stater uden for EU/EØS, som DK har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 5. Stater uden for EU/EØS, som DK har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste driftssteder af disse 6. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 7. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste driftssteder af disse Ændringerne indebærer, at en koncern skal være i stand til præcist at opgøre beløb samt klassificering af modparter for hver enkelt transaktionsart. Oplysninger på dette niveau er sjældent let tilgængelige. Vi bistår gerne med design af proces for informationsudtræk (eventuelt automatiseret) samt afstemning til de oplysninger, der fremgår af selskabets øvrige transfer pricing-materiale, herunder eksempelvis TP-dokumentationen. Simon Schaadt, Partner Transfer Pricing Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

3 Nye felter på selvangivelsesblanketten Der er kommet en række nye felter på selvangivelsesblanketten særligt i relation til underskudspåvirkende hændelser (rekonstruktioner og skattefrie omstruktureringer). I relation til Regulering af anvendelse af underskud er der kommet 5 nye spørgsmål, der skal besvares: 1. Er der hændelser i årets løb, der påvirker selskabets anvendelse af underskud? 2. Er selskabet indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor et af de modtagende selskaber er et udenlandsk selskab, som ikke indgår i en valgt international sambeskatning? 3. Er selskabet indskyder i en skattefri omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, tilførsel af aktiver), hvor indskyder og modtager ikke er sambeskattet på omstruktureringstidspunktet? 4. Er selskabet udtrådt af international sambeskatning? 5. Har selskabet henholdsvis faste driftssteder eller faste ejendomme i udlandet med restunderskud, der ikke kan fremføres til modregning i senere indkomstår, jf. Selskabskatteloven 31 A, stk. 2, 3. pkt.? De 5 spørgsmål medfører en række yderligere spørgsmål, såfremt de besvares med et JA. Som eksempler på forhold, der kan give anledning til at besvare spørgsmål 1 med et JA, kan blandt andet nævnes, at selskabet har opnået tvangsakkord, gældseftergivelse eller lignende i indkomståret, eller at ejerkredsen er udskiftet med mere end 50%. Der kan også være tale om et fast driftssted i Danmark af et udenlandsk selskab, hvor underskuddet fra det faste driftssted kan udnyttes i udlandet mv. Sådanne forhold kan alle påvirke underskudsudnyttelsen. Spørgsmål 2 og 3 har tilknytning til eventuelle skattefrie omstruktureringer, der er foretaget i året. Spørgsmål 4 og 5 vedrører selskaber, der har valgt international sambeskatning. Oplysninger om specifikke hændelser er også udvidet i forhold til 2013, hvor selskabet kun skulle besvare 4 spørgsmål. Nu er der 10 spørgsmål: 1. Er der foretaget skattefri aktieombytning? 2. Er der foretaget skattefri omstrukturering uden tilladelse? 3. Er der foretaget skattepligtig omstrukturering? 4. Er der foretaget køb/salg af virksomhed? 5. Er der købt/modtaget immaterielle aktiver (goodwill)? 6. Angiv bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er købt/modtaget? 7. Heraf koncernintern (beløb)? 8. Er der solgt/overdraget immaterielle aktiver (goodwill mv.)? 9. Angiv bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der er solgt/overdraget? 10. Heraf koncernintern (beløb)? Den største forskel i forhold til tidligere er, at overdragelse af immaterielle aktiver skal angives med beløb, herunder den andel, der kan henføres til koncerninterne salg i løbet af året. Susanne Dybdahl, Partner Selskabsskat Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

4 Nye krav om indberetning af særlige indkomstforhold og ansøgning om udbetaling af underskud mv. Som noget nyt skal der nu ske indberetning af såkaldte særlige forhold. Selskaber mv. er således forpligtede til at oplyse, om de har gæld til et udenlandsk koncernselskab, der er omfattet af de særlige regler i selskabsskattelovens 2 B, eller om de har CFCindkomst. I forhold til selvangivelsen for 2013 skal der nu ske indberetning om særlige indkomstforhold: 1. Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens 2B? 2. Har selskabet CFC-indkomst? Selskabsskattelovens 2B omhandler den situation, hvor et dansk selskab har gæld til et koncernforbundet udenlandsk selskab, og det udenlandske selskab skal behandle fordringen som indskudt kapital. I sådanne situationer anses gælden ligeledes for at være indskudt kapital efter danske regler (ingen fradrag for renterne). Skattepligtig indkomst i udenlandske datterselskaber skal i visse situationer beskattes i Danmark som følge af CFCreglerne i selskabsskattelovens 32. Det er en betingelse for CFC-beskatning, at datterselskabets CFC-indkomst (skattepligtig finansiel indkomst) udgør mere end 50% af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, ligesom datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret skal udgøre mere end 10% af selskabets samlede aktiver. Opgørelsen er meget kompleks og omfangsrig, men vi bistår selvfølgelig gerne med en uddybning heraf. I forhold til 2013 skal selskaber desuden oplyse, om der er søgt om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. reglerne herom i ligningslovens 8X. Størrelsen af underskudsbeløbet skal angives separat. Der er sket andre ændringer end ovenstående, men disse er efter vores opfattelse de mest relevante for selskaber mv., der er underlagt almindelig selskabsbeskatning. Det bemærkes for god ordens skyld, at der i forhold til tonnagebeskattede selskaber er en række nye felter, der skal udfyldes. Vi står selvfølgelig til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål i den forbindelse. Jacob Lie, Partner Selskabsskat/Financial Services Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

5 Faste driftssteder samt holdingselskabers mulighed for at fratrække driftsomkostninger Beskatning af faste driftssteder giver ofte anledning til udfordringer ved udarbejdelse af selvangivelsen. Det samme gælder vurderingen af, om et holdingselskab har adgang til at fratrække driftsomkostninger. Faste driftssteder Danske selskaber skal som udgangspunkt ikke beskattes af indkomst, der indtjenes via faste driftssteder og fast ejendom i udlandet, jf. reglerne i selskabsskattelovens 8, stk. 2. Omvendt skal de faste driftssteder mv. sædvanligvis beskattes lokalt. Disse forhold bør tildeles særlig opmærksomhed, når den skattepligtige indkomst opgøres. Aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter anses efter OECD s modeloverenskomst som udgangspunkt ikke for at kunne statuere fast driftssted. Indkomst i tilknytning hertil skal derfor medregnes i den danske skattepligtige indkomst. Det har tidligere været almindelig praksis i mange lande, at selskabers udenlandske salgsaktiviteter ikke medførte fast driftssted for det pågældende selskab, såfremt de indgåede aftaler skulle godkendes af hovedkontoret. Salgskontorets arbejde blev således anset for udelukkende at være af forberedende karakter. Der er imidlertid sket en skærpelse af denne praksis såvel efter danske forhold som i OECD-regi (BEPS), hvilket illustreres af en nyere afgørelse fra Skatterådet (SKM SR). I denne sag arbejdede en salgsagent fra sit danske hjemmekontor, hvor vedkommende forestod salg og servicering af det udenlandske selskabs danske kunder. Agenten kunne ikke selv indgå ordrer, idet alle ordrer skulle godkendes af hovedkontoret i det udenlandske selskabs hjemland. På trods af dette faktum kunne Skatterådet dog alligevel ikke bekræfte, at der ikke var etableret fast driftssted i Danmark. Som udgangspunkt er det vores opfattelse, at der er sket en praksisskærpelse for, hvornår selskaber anses for at have etableret fast driftssted i udlandet. Omkostningsfradrag i Holdingselskaber Siden Højesterets dom i den såkaldte Symbion-sag (SKM ) har der været usikkerhed om, hvorvidt det er en forudsætning for holdingselskabers fradrag for driftsomkostninger, at der er en sammenhæng mellem udgiftens afholdelse og erhvervelse af skattepligtige indtægter, eller om det er tilstrækkeligt, at holdingselskabet har skattepligtige indtægter. Østre Landsrets dom af 20. marts 2015 (referat heraf kan findes i Tax Matters Quarterly Update no. 1) synes at forudsætte, at der skal være en sådan sammenhæng mellem en udgifts afholdelse og erhvervelse af skattepligtige indtægter, idet landsretten tilsyneladende accepterede Skatteministeriets synspunkt herom. Dommen indebærer på kort sigt, at der ved udarbejdelse af holdingselskabers selskabsselvangivelse for 2014 må foretages en nærmere vurdering af de enkelte udgiftsposter for at sikre, at udgiften er afholdt med henblik på at erhverve skattepligtige indtægter. Det er dog vores vurdering, at landsrettens resultat ikke nødvendigvis kan stå for en nærmere prøvelse i Højesteret, og det sidste ord om holdingselskabers fradragsret for driftsomkostninger er således næppe sagt endnu. I forhold til den konkrete dom har vi dog forstået, at denne ikke indbringes for Højesteret. Jesper Buus, Senior Manager Selskabsskat/Financial Services Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

6 Fradrag for etableringsomkostninger, lempelse for udenlandske skatter samt godtgørelse af underskud Man skal være særligt opmærksom på, om der kan opnås fradrag for etableringsomkostninger i udlandet og på opgørelsen af nettoindkomsten til brug for beregning af lempelsen for udenlandske skatter. Endelig er det under visse betingelser muligt at få udbetalt skatteværdien af skattemæssige underskud. Med henblik på at kunne opgøre størrelsen af nettoindkomsten kræver SKAT, at selskabet opgør nettoindkomsten for samtlige lempelsesberettigede indkomster henholdsvis øvrig indkomst. Opgørelse af nettoindkomsten er i mange tilfælde forbundet med vanskeligheder, ligesom der kan opstå fortolkningstvivl. Etableringsomkostninger vedrørende selskaber/faste driftssteder i udlandet, herunder forgæves afholdte etableringsomkostninger Som udgangspunkt har et dansk selskab ikke skattemæssigt fradrag for etableringsomkostninger. Har selskabet imidlertid afholdt sådanne omkostninger i tilknytning til etablering af selskab i udlandet, kan det i visse situationer overvejes at viderefakturere omkostningerne til selskabet i udlandet med henblik på at opnå skattemæssigt fradrag i udlandet, såfremt der efter udenlandske regler er fradrag. Lempelse for skatter betalt i udlandet Selskaber, der modtager udbytter, renter, royalties og managementindtægter mv. fra udlandet, oplever ofte, at der bliver tilbageholdt kildeskat af beløbet i forbindelse med betalingen. Efter reglerne i ligningslovens 33 kan selskaber få credit -lempelse for den skat, der retmæssigt er opkrævet i udlandet. I henhold til ligningslovens 33 F kan der dog alene opnås credit -lempelse i forhold til nettoindkomsten. Ved opgørelsen af nettoindkomsten skal de omkostninger, der direkte vedrører den lempelsesberettigede henholdsvis den øvrige indkomst, henføres konkret. Øvrige omkostninger skal henføres forholdsmæssigt. Der er eksempelvis flere igangværende sager ved henholdsvis landsskatteretten og landsretten vedrørende opgørelsen af nettoindkomsten til brug for lempelsesberegningen, hvor SKAT blandt andet nægter lempelse med henvisning til, at nettoindkomsten er meget lav. Som følge heraf bør selskaber, der ønsker at opnå lempelse for betalte kildeskatter i udlandet, udarbejde en nettoopgørelse, der sikrer, at lempelsesberegningen kan dokumenteres overfor SKAT. Godtgørelse af underskud forsøg og forskning Som nok allerede bekendt kan selskaber med skattemæssige underskud få godtgjort 24,5% heraf (op til 25 mio. kr.) efter ligningslovens 8 X, såfremt underskuddet stammer fra udgifter, der er straksfradraget som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens 8B, stk. 1, eller afskrivningslovens 6, stk. 1. Det er en betingelse for godtgørelse, at der indsendes en ansøgning herom til SKAT samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Flemming N. Mortensen Partner, Selskabsskat Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

7 Straksfradrag, underskudsbegrænsning, rentefradragsbegrænsning samt forhøjet afskrivningsgrundlag for visse driftsmidler Straksfradrag på igangværende tilbygninger til eksisterende bygninger Man skal være opmærksom på, at det ud over det normale straksfradrag på ombygninger også er muligt at foretage straksfradrag på tilbygninger til eksisterende bygninger, uanset at selve tilbygningen ikke er taget i brug. Begrænsning i underskudsanvendelsen Den såkaldte 7,5 mio. kr.-regel indebærer som nok bekendt, at skattepligtig indkomst op til kr. (i 2014) kan nedbringes fuldt ud med skattemæssige underskud til fremførsel fra tidligere år, hvorimod kun 60% af skattepligtig indkomst ud over dette beløb kan nedbringes med skattemæssige underskud til fremførsel fra tidligere år. Bemærk, at beløbsgrænsen gælder pr. sambeskatningskreds. Tynd kapitalisering Overstiger forholdet mellem selskabets gæld og egenkapital 4:1 (opgjort til markedsværdi), og overstiger den kontrollerede gæld 10 mio. kr.? I så fald skal der eventuelt ske begrænsning i fradragsretten for renteudgifter og kurstab, jf. reglerne herom i selskabsskattelovens 11. Renteloftsreglen og EBIT-reglen Hvis selskabets (eller sambeskatningskredsens) nettofinansieringsudgifter overstiger 21,3 mio. kr., skal det undersøges, om der skal ske begrænsning i fradragsretten for nettofinansieringsudgifter efter renteloftsreglen og EBIT-reglen. Driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag Driftsmidler, der er anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013, og hvor købsprisen er forhøjet med 15%, skal føres på en særskilt driftsmiddelsaldo indtil udgangen af indkomståret Saldoen lægges herefter sammen med den almindelige driftsmiddelsaldo i henhold til reglerne i afskrivningslovens 5. Hvis der i perioden frem til udgangen af indkomståret 2017 sælges driftsmidler, hvor anskaffelsessummen er forhøjet med 15%, skal salgssummen tilsvarende forhøjes med 15% og fradrages i den særskilte driftsmiddelsaldo. Susanne Dybdahl, Partner Selskabsskat Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

8 PARTNERE Ria Falk Partner, Selskabsskat/M&A Mobil Flemming Lind Johansen Partner, Moms Mobil Ole Schmidt Partner, Selskabsskat Mobil Fredrik Lundgren Partner, Personskat Mobil Martin Nielsen Partner, Transfer Pricing Mobil Jacob Lie Partner, Financial Services Mobil Henrik Lund Partner, Transfer Pricing Mobil Jesper Arnø Partner, Personskat Mobil Peter Rose Bjare Partner, Financial Services Mobil Pia Konnerup Partner, Personskat Mobil Claus Bohn Jespersen Partner, Moms Mobil Simon Schaadt Partner, Transfer Pricing Mobil Flemming N. Mortensen Partner, Selskabsskat Mobil Susanne Dybdahl Partner, Selskabsskat Mobil Tax Matters Udgave nr. 3 maj

9 Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder og relevante artikler fra KPMG Acor Tax direkte til din . Du tilmelder dig ved at skrive til: KPMG ACOR TAX Tuborg Havnevej Hellerup

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november (Alm. del). /Tina R. Olsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 70 Offentligt j.nr. 06-145593 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 67, 68, 69 og 70 af 17. november 2006. (Alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

SELSKABERS ACONTOSKAT

SELSKABERS ACONTOSKAT Side 1/8 Selskabers acontoskat Side 1 Udbytter og forskudsregistrering Side 1 Skattejagt (jagt og skat) Side 2 Skattemæssig behandling af solcelleanlæg på parcelhus, når huset sælges Side 7 SELSKABERS

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere