Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling"

Transkript

1 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter inden for anvendelse af ny teknologi i form af fremme af udrulning af højhastighedsbredbånd i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling 13, stk. 1, nr Vejledningen vedrører hvordan og på hvilke vilkår, kommunerne kan fremme udrulning af højhastighedsbredbånd med et erhvervsudviklingsformål. Grundlaget for vejledningen er, at det er kendetegnende for bredbånd, at det ikke er dyrere for kommunerne, at borgerne også får gavn af det bredbånd, der udlægges til erhvervsudviklingsformål. Det bemærkes, at denne vejledning ikke vedrører en bred tilrådighedsstillelse af adgang til internet, herunder gratis Wi-Fi, som tilbydes alle borgere og virksomheder i et område eller for at give adgang til offentlige digitale tjenester. Det bemærkes endvidere, at vejledningen ikke gælder for kommunale forsyningsselskaber, da de er omfattet af særlig lovgivning, som begrænser de aktiviteter, der kan udføres af forsyningsselskaberne. Formålet med vejledningen er at skabe klare rammer for, hvordan kommunerne kan anvende indkøb af bredbånd til institutioner og medarbejdere gennem udbud, som instrument til at udbrede bredbåndsdækning til erhvervsmæssige formål under henvisning til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Når kommuner i dag køber bredbåndsforbindelser til institutioner og medarbejdere, stiller de ofte krav om, at et selskab skal sørge for dækning til varetagelse af kommunale opgaver som eksempelvis sundhedspleje og hjemmearbejdspladser. Med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan kommunerne i forbindelse med et sådant udbud også stille dækningskrav, i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god, under forudsætning af, at der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Dækningskrave- 1 Lov om erhvervsfremme og regional udvikling 13, stk. 1, nr. 2, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved lov nr af 18. december og lov nr. 80 af 28. januar

2 2/8 ne kan i praksis omfatte alle områder af kommunen, dog er det en forudsætning, at kommunen ved det enkelte projekt klart definerer hvilke geografiske områder, der skal dækkes, samt at disse områder ikke i forvejen er dækket med højhastighedsbredbånd. Endvidere kan kommunerne med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling etablere og stille passiv infrastruktur til rådighed, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet.. Konkret kan det ske ved, at kommunen etablerer f.eks. tomrør eller en mast som en erhvervsudviklingsaktivitet, og at infrastrukturen derefter stilles til rådighed for alle udbydere på markedet. 2. Lovens formål Formålet med lov om erhvervsfremme og regional udvikling er: 1. Formålet med denne lov er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod 1) at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel, 2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, 3) at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse, 4) at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og 5) at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling. Stk. 2. Loven har endvidere til formål at sikre en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner. Adgang til højhastighedsbredbånd er blevet et grundlæggende vækstvilkår. Aktiviteter med henblik på at forbedre virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd har derfor et klart erhvervsudviklingssigte. 3. Kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter i forhold til bredbånd Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastsætter følgende:

3 3/8 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder. Af bemærkningerne til 13, stk. 1, fremgår det, at erhvervsudviklingsaktiviteterne bl.a. kan være indenfor digital infrastruktur. For aktiviteter omfattet af lov om erhvervsfremme og regional udvikling gælder det som udgangspunkt, at en erhvervsudviklingsaktivitet, der udnyttes til erhvervsformål, ikke samtidig kan anvendes til private formål. Digital infrastruktur har dog en særstilling i denne sammenhæng, idet infrastrukturen ikke nødvendigvis udelukker, at både private og erhvervskunder benytter den samtidig. Digital infrastruktur, som udrulles til erhvervsudviklingsformål, kan dermed normalt godt give udbyderne mulighed for at tilbyde private kunder adgang til samme net. Hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme, men det forhindrer ikke, at de udpegede områder både kan være hjemsted for virksomheder og husstande, og hvor husstandene dermed kan få gavn af udrulningen af bredbånd i området. Ved vurderingen af, om hovedformålet med aktiviteten er erhvervsfremme, skal der ses på, om aktiviteten har til formål: 1) at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel, 2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, 3) at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse, 4) at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og 5) at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling. Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal endvidere være i overensstemmelse med lovens 9, stk. 4 og 6:

4 4/8 9. [ ] Stk. 4. De erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes af regionen, jf. stk. 1, skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende regioner. Stk. 5. [ ] Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Udrulning af bredbånd skal dermed være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet, og aktiviteten må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Kommuner er underlagt de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Ifølge disse er det ikke en kommunal opgave uden lovhjemmel at drive virksomhed med fortjeneste for øje. Kommuner vil derfor f.eks. ikke have mulighed for uden lovhjemmel at drive televirksomhed, dvs. at kommuner ikke må udbyde bredbåndsnet eller bredbåndstjenester i konkurrence med private udbydere. Kommuner kan dermed ikke udbyde en aktiv IKT-infrastruktur. En kommune kan derimod godt købe dækning, og en kommune kan også etablere passiv infrastruktur og stille den til rådighed for markedet. 4. Kortlægning af infrastruktur Før en kommunal indsats gennemføres, skal der ske en kortlægning af den eksisterende og planlagte infrastruktur i området. Kortlægningen skal sikre, at erhvervsudviklingsaktiviteten ikke er konkurrenceforvridende på bredbåndsmarkedet. Erhvervsstyrelsen er ved at udvikle en detaljeret bredbåndskortlægning, som vil kunne vise, hvordan dækningen med højhastighedsbredbånd er i lokalområder. Denne detaljerede kortlægning vil kunne danne udgangspunkt for kommunens egen kortlægning, som skal tage højde for, om der er etableret ny infrastruktur siden Erhvervsstyrelsens årlige indsamling af oplysninger om eksisterende infrastruktur. Indtil den detaljerede kortlægning foreligger, som forventes at være klar ultimo 2014, vil det være nødvendigt, at kommunerne selv indsamler detaljerede oplysninger om infrastrukturen i de områder, hvor der ønskes gennemført en erhvervsudviklingsaktivitet. Kortlægningen vil desuden være hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at en kommune ikke unødigt udruller infrastruktur i områder, som enten er eller er ved at blive dækket. Kommunerne skal derfor i alle tilfælde anmode bredbåndsselskaberne om oplysninger om eksisterende

5 5/8 infrastruktur og ny infrastruktur, der konkret planlægges etableret indenfor tre år. For at sikre, at der er tale om konkrete og ikke blot mulige udrulningsplaner, kan kommunerne f.eks. stille krav om dokumentation for de indsendte udrulningsplaner. Det kan være i form af en troværdig forretningsplan, dokumentation i form af f.eks. aftaler om banklån og en udførlig tidsplan for etableringen. På baggrund af kortlægningen, kan en kommune udpege områder, hvor der ikke er eller vil komme kommerciel dækning med højhastighedsbredbånd. Kommunen kan derefter beslutte, hvilken type indsats, den ønsker at gennemføre, dvs. at stille dækningskrav i et udbud eller at udrulle passiv infrastruktur. 5. Udbud om fremme af bredbåndsdækning Kommuner indkøber jævnligt bredbåndsforbindelser til kommunale institutioner og medarbejdere. I den forbindelse kan kommunerne stille krav om, at et selskab skal have den dækning, som er nødvendig til varetagelse af kommunale opgaver som eksempelvis sundhedspleje og hjemmearbejdspladser. Denne mulighed for at stille dækningskrav følger af kommunernes almindelige adgang til at foretage indkøb til eget brug. I forbindelse med gennemførelsen af et udbud om indkøb af bredbånd til kommunens institutioner, medarbejdere m.v. kan kommuner tilføje et krav eller en option, om at leverandører samtidig forpligtiger sig til at levere bredbåndsdækning i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, 13, stk. 1, nr. 2. I udbuddet skal det defineres, indenfor hvilke geografisk afgrænsede områder bredbåndsdækningen skal leveres, da det er en forudsætning, at adgang til højhastighedsbredbånd vurderes at kunne fremme erhvervsudviklingen. En kommune kan dermed bl.a. gennemføre et udbud, som vil stille krav om mulighed for tilslutning til højhastighedsbredbånd i forhold til f.eks. landbrugsvirksomheder i tyndtbefolkede dele af kommunen eller i et nærmere udpeget kvarter eller landsby, hvor der er blandet erhvervsmæssig udnyttelse og private bopæle. Et område kan ikke udpeges, hvis der ikke sagligt kan argumenteres for, at der dermed igangsættes en erhvervsudviklingsaktivitet indenfor lovens anvendelsesområde. Som nævnt må erhvervsudviklingsaktiviteter ikke virke konkurrenceforvridende. Af hensyn til konkurrencen på bredbåndsmarkedet må en kommune derfor ikke stille krav om anvendelse af en bestemt teknologi, herunder om hvorvidt der skal være tale om trådløse eller kablede teknologier. Kommunerne må derimod gerne stille præcise krav til, hvad løsningen skal kunne levere af

6 6/8 hastigheder og andre kvalitetsparametre som f.eks. forsinkelse (latency) eller stabilitet. Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke bredbåndshastigheder der er behov for i områderne. Da der allerede er basal bredbåndsdækning i hele landet, bør projekternes fokus være højhastighedsbredbånd også kaldet NGA-net. Der kan være flere definitioner af dette, men almindeligvis antages det, at infrastrukturen dermed skal kunne levere stabile hastigheder på mindst 30 Mbit/s download. Det bemærkes, at regeringens bredbåndsmålsætning er, at alle husstande og virksomheder skal kunne få adgang til hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i Erhvervsudviklingsaktiviteter kan evt. tage udgangspunkt i dette mål. Et kommunalt udbud i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, hvori der stilles krav om dækning med højhastighedsbredbånd, skal dermed samlet set: a. Have et erhvervsudviklingssigte i forhold til en åben kreds af erhvervslivet i kommunen. b. Være en del af et udbud, f.eks. om indkøb af bredbånd til kommunens institutioner, medarbejdere m.v. c. Være rettet mod at stille funktionelle krav, f.eks. til minimumshastigheder, og ikke til anvendelse af en given teknologi (teknologineutralitet). d. Indeholde en geografisk afgrænsning af indsatsområdet eller - områderne. e. Ikke fortrænge kommercielle investeringer ved at sikre, at der ikke eksisterer eller planlægges udrulning af højhastighedsinfrastruktur i området. 6. Etablering af passiv infrastruktur En kommune kan udrulle kommunalt ejet passiv infrastruktur - typisk i form af tomrør eller en mast - som en erhvervsudviklingsaktivitet efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling, 13, stk. 1, nr. 2. Etablering af passiv infrastruktur kan nedbringe omkostningerne ved at udbygge højhastighedsbredbåndsnet, idet f.eks. graveomkostningerne reduceres markant. En nedbringning af omkostningerne for udrulning vil fremme bredbåndsselskabernes incitament til at udrulle i området og kan ligeledes begrænse prisen for tilslutning til højhastighedbredbånd i området. Passiv infrastruktur er i denne sammenhæng komponenter, der benyttes ved etablering og drift af bredbåndsnet, og som ikke aktivt medvirker til enten at overføre, lagre eller behandle kommunikation i bredbåndsnettet, men som alene udgør passive, fysiske rammer for bredbåndsnettet.

7 7/8 Eksempler på passiv infrastruktur er således: tomrør, kabelkanaler, rør, mandehuller, kabinetter, pæle, master, antennepositioner og bygninger. For at sikre, at erhvervsudviklingsaktiviteten ikke er konkurrenceforvridende på bredbåndsmarkedet, skal den etablerede passive infrastruktur stilles til rådighed for alle udbydere på markedet på ikke-diskriminerende vilkår, dvs. at kommunen skal tilbyde alle udbydere, der ønsker adgang til den passive infrastruktur, samme vilkår. I det omfang det er teknisk muligt, skal den udrullede passive infrastruktur give mulighed for at flere udbydere kan benytte infrastrukturen. Udbydere skal betale markedspris for adgangen til at benytte infrastrukturen. Markedsprisen vil i høj grad afhænge af den konkrete situation, men kan tage udgangspunkt i prissætningen af tilsvarende infrastruktur anlagt i kommercielt øjemed. I de tilfælde, hvor tilsvarende infrastruktur er underlagt prisregulering, vil den regulerede pris kunne fungere som en indikator for den maksimale markedspris. Kommuner og regioner kan efter en konkret vurdering fastsætte en lav eller ingen leje i områder, f.eks. hvor kundegrundlaget er så spinkelt, at dette i det konkrete tilfælde afspejler markedsvilkårene i området. Lejevilkårene, herunder lejeprisen, vil dog være underlagt de almindelige krav om saglighed, ikkediskrimination og konkurrencefordrejning m.v. En kommunal etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur skal dermed: a. Have et erhvervsudviklingssigte i forhold til en åben kreds af erhvervslivet i kommunen. b. Stilles til rådighed for alle udbydere på markedet på ikkediskriminerende vilkår og til markedspris. c. I det omfang det er muligt give mulighed for, at flere udbydere kan benytte infrastrukturen. d. Ikke fortrænge kommercielle investeringer ved at sikre at der ikke eksisterer eller planlægges udrulning af højhastighedsinfrastruktur i området. 7. Forholdet til statsstøttereglerne Europa-Kommissionen har fastsat retningslinjer 2 for, hvornår et projekt om udrulning af bredbånd anses som statsstøtte, herunder hvilke undtagelser der gælder. Kommuner skal inden et projekt gennemføres sikre sig, at den valgte model overholder disse retningslinjer. Hensynet med retningslinjerne er at forhindre konkurrenceforvridning, hvilket også er et krav efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Vejledning om statsstøttereglerne kan findes på: 2 Meddelelse fra Kommissionen om EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 25/01).

8 8/8 Derudover kan der rettes henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriets Statsstøttesekretariat. 8. Forholdet til udbudsreglerne Hvis kommuner skal gennemføre et udbud, som nævnt ovenfor, skal det sikres, at reglerne for gennemførelse af udbud overholdes. EU s udbudsregler og de nationale regler skal helt overordnet sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. Vejledning om udbud kan fås hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 9. Tilsyn og vejledning Statsforvaltningen fører efter reglerne i lov om kommunernes styrelse tilsyn med, at kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage eller har taget stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen beslutter af egen drift, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen har dog pligt til at undersøge en sag, hvis der for tilsynsmyndigheden foreligger oplysninger, der giver en vis sandsynlighed for, at der foreligger en ulovlighed af ikke bagatelagtig karakter. Erhvervsstyrelsen kan som ressortmyndighed for lov om erhvervsfremme og regional udvikling afgive vejledende udtalelser. Erhvervsstyrelsen kan desuden generelt vejlede om spørgsmål vedr. bredbånd, herunder spørgsmål til denne vejledning.

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Overskrift Emne Opdateret Side. Udruldning i landsbyer og kommunikation. Status på SmartSyddjurs turisthotspot m.v.

Overskrift Emne Opdateret Side. Udruldning i landsbyer og kommunikation. Status på SmartSyddjurs turisthotspot m.v. 1 of 20 Notat til sag til Økonomiudvalget ver 3 friis02122015 Projektoverblik - og status på implementering af Fiberbåret højhastighedsnet i Syddjurs Kommune 2014 til 2018 Ref.: ØK 12.12.2013, ØK 19.02.2015,

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet.

Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet. Returadresse Viden og Strategi Jura og Udbud Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Til Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10, 6200 Aabenraa Sagsbehandler Erna Pilgaard Direkte telefon 99741534 E-post erna.pilgaard@rksk.dk

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation Fra: Michael Koch-Larsen Sendt: 28. februar 2018 17:01 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: Høringssvar - evaluering af bredbåndspuljen Vedhæftede

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til løsningsbeskrivelse... 3 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse... 4 2.1 Punkt

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune om parkeringshus Forhåndsudtalelse om parkeringshus Sønderborg Kommune har den 16. marts 2018 rettet henvendelse til Ankestyrelsen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014

Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014 2. juli 2014 Sag Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014 1. Indledning Den 9. maj 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et notat om ændring af definitioner og

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole

Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole Ankestyrelsens brev til Hvidovre Kommune om udlejning af skole 22. juni 2018 Forhåndsudtalelse om udlejning af tidligere folkeskole Hvidovre Kommune har den 13. september 2017 rettet henvendelse til Ankestyrelsen,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur,

Læs mere

Statusnotat til direktionen om implementeringen af højhastighedsnettet m. v. i Syddjurs Kommune november 2016.

Statusnotat til direktionen om implementeringen af højhastighedsnettet m. v. i Syddjurs Kommune november 2016. Statusnotat til direktionen om implementeringen af højhastighedsnettet m. v. i Syddjurs Kommune november 2016. Indhold: Overskrift Side Opgaven for 2015, 2016 og 2017 er som følger 1 Status på udbredelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk.

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk. Dato: 21. december 2005 Initialer: DKU 1. Lovgrundlag Notat Etablering af vækstforum i Region Syddanmark Den regionale erhvervsudviklingsindsats er fastlagt i Lov om erhvervsfremme (Lov nr. 602 af 24.

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Silkeborg Kommunes betaling for gratis wi-fi

Silkeborg Kommunes betaling for gratis wi-fi Ankestyrelsens brev til Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes betaling for gratis wi-fi 18. januar 2019 En borger har i 2016 rettet henvendelse til daværende Social- og Indenrigsministeriet, nu Økonomi-

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Anvendelse af forvaltningsretlige regler i relation til privatansattes ytringer og ansættelsesretlige beskyttelse

Anvendelse af forvaltningsretlige regler i relation til privatansattes ytringer og ansættelsesretlige beskyttelse Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt N O T A T Februar 2017 Anvendelse af forvaltningsretlige regler i relation til privatansattes ytringer og ansættelsesretlige

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering

GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering Greater Copenhagen har meget at byde på. Vi har 4 mio. borgere, over 100.000 virksomheder og 17 universiteter i regionen.

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Vejledende udtalelse om, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune vederlagsfrit kan overdrage areal til innovationscenter ejet af erhvervsdrivende

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet.

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet. Side 1 af 14 LKNJ-VZE5-ZP6P UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER PÅ KOMMERCIELLE MARKEDER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemfører i øjeblikket en analyse, som undersøger omfanget og karakteren af offentlige

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Energistyrelsen Att.: Center for Tele Mailto: tele@ens.dk Dato 24. maj 2018 Sagsnr. 13.16.00-P20-1-18 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV Høringssvar Frederikssund Kommune er fortsat positive over for den dialog

Læs mere

AVV I/S deltagelse i virksomhed om genbrug af gamle mursten

AVV I/S deltagelse i virksomhed om genbrug af gamle mursten Ankestyrelsens brev til et advokatfirma AVV I/S deltagelse i virksomhed om genbrug af gamle mursten 28. september 2018 J.nr. 2016-11769 AVV I/S og Horten har den 4. februar 2016 bedt Statsforvaltningen

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI. Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI. Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur DIGITAL INFRASTRUKTUR Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn -- // Digital Infrastruktur // -- FSDI Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur INTRO FYN DIGITAL INFRASTRUKTUR: Mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 84 Offentligt Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3 2.1

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Lov om erhvervsfremme

Lov om erhvervsfremme Lov nr. 602 af 24. juni 2005 Lov om erhvervsfremme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC A/S Teglholmsgade 3 2450 København SV 23. marts 2018 Sag 2017-9688 regulering@tdc.dk Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC har iværksat

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. marts 2017 J nr. 2017-916 /rro Energistyrelsen

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Evaluering af bredbåndspuljen Opsamling

Evaluering af bredbåndspuljen Opsamling Evaluering af bredbåndspuljen 2016-2017 Opsamling 2. marts 2018 1. Baggrund Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES SALG AF FÆLLESANTENNE TIL YOUSEE A/S SAG O8/

GULDBORGSUND KOMMUNES SALG AF FÆLLESANTENNE TIL YOUSEE A/S SAG O8/ Forbrugerombudsmanden Amagerfælledvej 56 2300 København S. GULDBORGSUND KOMMUNES SALG AF FÆLLESANTENNE TIL YOUSEE A/S SAG O8/08736-5 03-09-2009 Vi har modtaget jeres brev af 24. juli 2009, hvori der anmodes

Læs mere

Digitalisering af offentlige indkøb

Digitalisering af offentlige indkøb Digitalisering af offentlige indkøb 12. Marts 2019 Nihad Hodzic Dagsorden 1 Baggrund for digitalisering af offentlige indkøb 2 Målsætninger 3 Overordnet tidsplan 4 Seneste nyt 5 Langsigtet migrationsstrategi

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Tilsynet anmoder om en udtalelse særligt vedrørende følgende to forhold, som behandles nedenfor:

Tilsynet anmoder om en udtalelse særligt vedrørende følgende to forhold, som behandles nedenfor: Notat Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål stillet af Statsforvaltningen vedr. kommunens byportaler Sagsnavn: Klage til Statsforvaltningen fra Danske Medier vedr. digitale byportaler Sagsnummer: 00.00.00-A00-4-14

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Nuværende situation... 7 Generelt om tilbuddets indhold... 9 Netværksinfrastruktur... 11

Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Nuværende situation... 7 Generelt om tilbuddets indhold... 9 Netværksinfrastruktur... 11 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Definitioner i kravspecifikationen... 6 1.3 Opbygning af kravspecifikationen... 6 2 Nuværende situation... 7 3 Generelt om tilbuddets indhold...

Læs mere

Revision af det centrale EUregelsæt

Revision af det centrale EUregelsæt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 362 Offentligt Revision af det centrale EUregelsæt på teleområdet Teknisk gennemgang for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 27. september

Læs mere

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet 19. august 2015 Minikonference for Social-

Læs mere