Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager"

Transkript

1 Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Januar 2006

2 Indhold 1. Baggrund Fakturaflow - fakturahåndtering Fakturaforberedelse Fakturagodkendelse A conto begæringsblanketter Håndtering af specifikationsbilag Konklusion...8 Bilag 1. Handlingsplan...9 Bilag 2: Procedurer for parter i bygge- og anlægssager...10 Bilag 3: Tekniske krav...11 Arbejdsgruppens deltagere: På vegne af leverandører: Dansk Byggeri På vegne af offentlige bygherrer: Vejdirektoratet Gentofte Kommune Slots- og Ejendomsstyrelsen Bygherreforeningen På vegne af byggerådgivere: Foreningen af Rådgivende Ingeniører Danske Arkitektvirksomheder På vegne af e-fakturering: IT & Telestyrelsen Økonomistyrelsen 1

3 1. Baggrund Økonomistyrelsen blev ved henvendelse fra parter i byggebranchen gjort opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder ved elektronisk fakturering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, hvor fakturahåndteringen vil skulle tilpasses særlige arbejdsgange. Den mest centrale udfordring i denne sammenhæng er brugen af en ekstern byggerådgiver, der skal godkende fakturaer på baggrund af a conto begæringsblanketter og andre specifikationsbilag. Foranlediget af denne henvendelse nedsatte Økonomistyrelsen en arbejdsgruppe, som havde til opgave at udarbejde forslag til en løsning, som tilgodeser de særlige behov, som eksisterer ved fakturering i bygge- og anlægssammenhæng. Nærværende notat udgør arbejdsgruppens anbefalinger for anvendelse af e-fakturering i byggeriet. Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde er Økonomistyrelsens afgørelse om, at offentlige bygherrer er underlagt kravet om elektronisk fakturering. Følgende forhold er behandlet af arbejdsgruppen: Fakturaflow - fakturahåndtering Fakturaforberedelse Fakturagodkendelse A conto begæringsblanketter Specifikationshåndtering Forslaget er bilagt tre bilag: Det første udgør arbejdsgruppens handlingsplan, det andet beskriver proceduren i punktform for hhv. leverandør, offentlig bygherre og byggerådgiver og det tredje beskriver de tekniske krav forbundet med arbejdsgruppens anbefalinger. 2

4 2. Fakturaflow - fakturahåndtering Efter indførelsen af e-fakturering er en entydig procedure for, hvordan en faktura elektronisk håndteres mellem leverandør, offentlig bygherre og byggerådgiver, ikke blevet fastlagt. Byggerådgiverne har ikke været i stand til at modtage elektroniske fakturaer på samme måde, som man hidtil har gjort, hvor papirfakturaen sendes til rådgiver inden den sendes til den offentlige myndighed. Den tidligere anvendte proces er ikke direkte mulig med e-fakturering. En gennemgang af de procedurer, som p.t. foreligger på området har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt, at en faktura håndteres på flere forskellige måder i det offentlige, når det gælder bygge- og anlægsarbejder. Faktureringsparterne i byggeforholdet er den offentlige bygherre og den private entreprenør. Byggerådgiveren har ikke noget direkte med faktureringen at gøre, udover naturligvis at skulle godkende selve fakturaen på konsulentbasis. Dette forhold har som nævnt kunne løses simpelt i papirsammenhæng ved, at fakturaen blev sendt til rådgiveren, inden den blev sendt til den indkøbende myndighed. Elektronisk fakturering gør, at fakturaen sendes direkte mellem de to kontraherende parter. Arbejdsgruppens resultat har derfor vist, at det mest hensigtsmæssige vil være, at denne procedure fortsætter således, at byggerådgiveren ikke skal kunne modtage en faktura stilet til den offentlige myndighed. Begrundelsen for dette er: Leverandøren bør altid sende til den offentlige rekvirent, da det er disse to parter, der har et økonomisk forhold vedrørende e-fakturering. Den offentlige myndighed kan gennem denne procedure internt afgøre, hvorledes byggerådgiver skal have faktura og specifikationsbilag stillet til rådighed Arbejdsgruppen har også set på muligheden for, at faktura og specifikationsbilag sendes direkte fra leverandør til byggerådgiver, da dette var den nemmeste måde at håndtere fakturaerne på, da det drejede sig om papir. Denne fremgangsmåde medfører dog en række uhensigtsmæssigheder ved e-fakturering, idet angivelse af EAN-nr. henfører til fakturamodtager (debitor), og hvis fakturaen rent teknisk skulle sendes via en rådgiver, ville dette kræve, at byggerådgiveren havde et EAN-nr. samt anvendte et it-system, der kunne modtage elektroniske fakturaer. Denne metode ville dog ikke være juridisk korrekt, idet byggerådgiveren ikke er debitor i købesituationen, og intentionerne bag EAN systematikken bygger på, at fakturamodtager også er debitor. 3

5 På baggrund af de nævnte argumenter anbefaler arbejdsgruppen altså følgende procedure for fakturaflow i fremtiden: Leverandør sender elektronisk faktura til offentlig bygherre i OIOXML eller via Læs Ind Bureau (Pil A). Offentlig bygherre gør efter modtagelse e-fakturaen digitalt tilgængelig for byggerådgiver via workflowsystem 1. Alternativt stiller offentlig bygherre dokumenterne til rådighed for byggerådgiveren på anden digital vis (Pil B). Byggerådgiver kommenterer og godkender (eller afviser) fakturaen og sender den videre gennem workflowsystemet eller anden digital løsning (Pil B). Offentlig bygherre forestår videre foranstaltning Proceduren er illustreret i figur 1. For en uddybning af proceduren for de enkelte parter se bilag 2-3: Byggerådgiver B C Offentlig bygherre Figur 1 A Leverandør Den stiplede pil (Pil C) illustrerer, at der i visse tilfælde foregår kommunikation mellem leverandør og byggerådgiver inden faktura afsendes. Dette er yderligere uddybet i afsnit 3 om fakturaforberedelse. Anbefaling Det er arbejdsgruppens hovedanbefaling, at fakturaer og specifikationsbilag altid sendes fra leverandøren til den offentlige bygherre som anført i den foreslåede procedure. Derudover er der en række delanbefalinger, som dette medfører: Alle offentlige myndigheder arbejder med det samme fakturaflow, da dette vil minimere risikoen for misforståelser mellem de tre parter. 1 Et workflowsystem er et softwaresystem, der understøtter en fakturas transport og godkendelse rundt i en organisation. 4

6 Der skelnes mellem specifikationsbilag, der danner grundlag for en fakturas godkendelse og udbetaling (se positivliste i afsnit 6) og andre generelle bilag. Kun specifikationsbilag nævnt i positivlisten kan vedhæftes e- fakturaer. offentlige myndigheder ikke kan kræve, at fakturaer eller specifikationsbilag til fakturaer sendes i papirform 3. Fakturaforberedelse Der er flere forhold, der skal tages hensyn til, når eksterne byggerådgivere anvendes som fakturagodkendere i et bygge- og anlægsprojekt. Et væsentligt aspekt er, at der ofte er en betydelig mængde kommunikation mellem leverandør og byggerådgiver i forbindelse med godkendelse af en faktura. Dette gælder især i forbindelse med a conto begæringer. Arbejdsgruppen vurderer, at e-fakturering ikke hindrer, at denne kommunikation kan forløbe som den gjorde inden e-fakturerings ikrafttræden. 4. Fakturagodkendelse For at få det maksimale ud af den anbefalede procedure skal byggerådgiveren have adgang til den offentlige bygherres workflowsystem. Når byggerådgiveren er oprettet som godkender i workflowsystemet, vil han typisk modtage en mail, når der er en faktura, der skal godkendes. Selve godkendelsen vil da foregå ved, at byggerådgiveren logger på workflowsystemet, gennemser fakturaen og vedlagte specifikationsbilag og markerer den som godkendt. Efter dette sendes fakturaen automatisk videre i flowet til en eventuel intern godkender eller rekvirent, der anviser den til betaling. Arbejdsgruppen har ikke diskuteret specifikke tekniske løsninger på grund af mængden af parter, systemer og specifikke behov. Specifikke tekniske løsninger må derfor aftales bilateralt. Som følge heraf vil arbejdsgruppens anbefaling ikke indeholde en anbefaling af et specifikt system. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der i visse tilfælde mellem offentlig bygherre og leverandør kan være uenighed om en opgørelse over påløbne udgifter, eller der kan være tilfælde, hvor kun en del af det opgjorte beløb kan betales ved fremsendelsen. Arbejdsgruppen henviser i den forbindelse til, at det af AB 92 22, stk. 13, fremgår, at bygherren skal betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Således kan der være situationer, hvor parterne ikke er enige om hele beløbets størrelse. Dette kan have konsekvenser for faktureringsprocessen, idet mulighederne for at håndtere deludbetalinger direkte i workflowsystemerne afhænger af den enkelte offentlige bygherres system og regnskabspraksis. På denne baggrund anbefaler arbejdsgruppen ikke en specifik procedure for håndtering af sådanne sager. Anbefaling Arbejdsgruppen anbefaler, at byggerådgiveren har adgang til bygherrens workflowsystem, så byggerådgiveren kan godkende fakturaer derigennem. Er dette ik- 5

7 ke muligt, anbefaler arbejdsgruppen, at fakturaerne og specifikationsbilag stilles til rådighed for byggerådgiveren på anden digital vis. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at det tilstræbes, at der i workflowsystemerne er mulighed for at kommentere den enkelte regning i forbindelse med godkendelse. Det er også arbejdsgruppens anbefaling, at de enkelte offentlige myndigheder udarbejder en procedure for, hvordan uenighed om en opgørelse håndteres faktureringsmæssigt i praksis. 5. A conto begæringsblanketter De væsentligste udfordringer omkring anvendelse af e-fakturering i byggeriet er i sager, hvor der anvendes a conto begæringsblanketter. Spørgsmålet har primært været, om sådanne blanketter er at tolke som fakturaer eller fakturaspecifikationer. Arbejdsgruppen har konstateret, at a conto begæringsblanketterne fungerer som dokumentation for fakturaen. Derfor må de må betragtes som specifikationsbilag til den elektroniske faktura. 6. Håndtering af specifikationsbilag Der ligger typisk en række specifikationsbilag til grund for godkendelse og betaling af fakturaer i byggesager. Dette har medført en række problemer, da adgang til at sende og modtage specifikationsbilag vedlagt fuldt elektroniske fakturaer ikke har været fuldt implementeret i fakturahåndteringssystemerne. OIOXML standarden har hele tiden kunnet håndtere funktionaliteten, men en stor del af systemerne hos såvel de offentlige myndigheder som leverandørerne har ikke været i stand til at håndtere specifikationsbilagene. En arbejdsgruppe for forsyningsbranchen har siden foråret 2005 arbejdet med en løsning til de særlige specifikationer, der skal medgå en faktura i denne branche. Økonomistyrelsen har sammen med IT & Telestyrelsen fulgt dette arbejde nøje for at genbruge eventuelle løsninger fra denne arbejdsgruppe i andre branchespecifikke sammenhænge. Dette er tilfældet for byggeriet. Således har Økonomistyrelsen og IT & Telestyrelsen d orienteret systemleverandører om, at offentlige myndigheder systemmæssigt skal kunne håndtere specifikationsbilag i fuldt elektroniske fakturaer ved udgangen af marts Efterfølgende er offentlige myndigheder blevet orienteret om dette krav gennem e-fakturerings nyhedsbrev. Yderligere informering af myndigheder vil foregå december og januar. KMD og Navision Stat har allerede tilkendegivet, at de vil have implementeret funktionaliteten til tiden. Økonomistyrelsen har orienteret arbejdsgruppen om, at funktionaliteten forventes implementeret i offentlige myndigheders systemer ved udgangen af marts Arbejdsgruppen har dog fastsat egne deadlines, hvorigennem arbejdsgruppen for- 6

8 venter, at offentlige bygherrer og leverandører til det offentlige forventes at kunne håndtere specifikationsbilag i fuldt elektroniske fakturaer ultimo juni Indtil da kan leverandører bruge Læs Ind, hvis der skal vedhæftes specifikationsbilag til fakturaen. IT & Telestyrelsen har gjort arbejdsgruppen opmærksom på, at der kan være begrænsninger på, hvor mange specifikationsbilag der kan sendes med en fuldt elektronisk faktura, hvorfor det anbefales, at man nøje overvejer, hvilke specifikationsbilag, der er nødvendig for behandlingen af en given faktura. I den forbindelse har der været stillet spørgsmål til, hvilke specifikationsbilag, der må anses som tilstrækkelige og nødvendige til godkendelse af fakturaer og derfor bør vedlægges e- fakturaer. Som svar har arbejdsgruppen udarbejdet en positivliste over dokumenttyper, der kan anses som specifikationsbilag til fakturaer i byggesager. Som generel retningslinje vurderer arbejdsgruppen, at de specifikationsbilag, der ikke før e- fakturering var nødvendig for en fakturas godkendelse og udbetaling heller ikke er nødvendige ved e-fakturering. Positivliste over dokumenttyper der anses som specifikationsbilag: 1. Dokumentation for regningsarbejde. 2. A conto begæringsblanket. 3. Udlæg, og herunder honorarnota. Anbefaling Kan leverandører og offentlige myndigheder i perioden frem til ultimo juni 2006 ikke håndtere specifikationsbilag i fuldt elektroniske regninger, anbefaler arbejdsgruppen leverandører til at sende specifikationsbilagene sammen med fakturaen via et Læs Ind Bureau. 7

9 7. Konklusion Arbejdsgruppen har analyseret de problemstillinger, der har været omkring brugen af e-fakturering i bygge- og anlægssammenhænge. Dette er mundet ud i et forslag til en procedure, som arbejdsgruppen sammen med en række generelle anbefalinger vil opfordre til implementeres hos offentlige bygherrer, leverandører og byggerådgivere. Proceduren og anbefalingerne erkender og tager hensyn til de divergerende tekniske muligheder og begrænsninger, der er gældende hos de forskellige parter. Arbejdsgruppens væsentligste bidrag er en procedure for fakturaflow, som anbefales anvendt som standard i alle større bygge- og anlægssammenhænge. Arbejdsgruppen har således ikke beskæftiget sig med specifikke tekniske løsninger. Økonomistyrelsen forventer, at funktionaliteten til håndtering af specifikationsbilag i fuldt elektroniske fakturaer er implementeret ultimo marts Dog forventer arbejdsgruppen at leverandører til offentlige bygherrer kan sende specifikationsbilagene fra ultimo juni Arbejdsgruppens samlede konklusion vedrørende systemparathed er derfor, at offentlige bygherrer og leverandører til det offentlige forventes at kunne håndtere specifikationsbilag i fuldt elektroniske fakturaer ultimo juni

10 Bilag 1. Handlingsplan Nedenstående elementer indgår i en plan for implementering af arbejdsgruppens resultater. Pilotprojekt Januar 2006: Pilotprojekt begynder Der gennemføres et pilotprojekt, der har til formål at demonstrere arbejdsgruppens procedure og anbefalinger i praksis. Ansvarlige for pilotprojektet er Slots- og Ejendomsstyrelsen som offentlig bygherre og Dansk Byggeri via leverandøren A/S Julius Nielsen & Søn og it-leverandøren Bygteq IT A/S. Kommunikationsindsats Medio februar 2006: Faktablad distribueres Økonomistyrelsen fremstiller et faktablad, der beskriver den anbefalede procedure og de vigtigste forhold for hver af de tre parter (offentlig bygherre, byggerådgiver og leverandør). Organisationerne repræsenteret i arbejdsgruppen distribuerer faktabladet til deres medlemmer og Økonomistyrelsen distribuerer til de offentlige myndigheder. I forbindelse med arbejdsgruppen for forsyningsbranchens arbejde er de offentlige myndigheder tidligere blevet anbefalet til at kunne modtage specifikationsbilag vedhæftet fuldt elektroniske fakturaer ultimo marts Opfølgning på myndigheder Forår 2005: Økonomistyrelsen følger op på implementering af håndtering af specifikationsbilag. Økonomistyrelsen vil endvidere informere myndighederne om behovet for at implementere funktionaliteten til håndtering af specifikationsbilag og aktivt følge op om implementeringen sker. 9

11 Bilag 2: Procedurer for parter i bygge- og anlægssager Der er ofte en betydelig mængde kommunikation mellem leverandør og byggerådgiver i forbindelse med godkendelse af en faktura. Det er arbejdsgruppens vurdering, at e-fakturering ikke er til hinder for, at denne kommunikation kan forløbe som den gjorde inden e-fakturerings ikrafttræden. Procedure for leverandør 1. Leverandør sender faktura og specifikationsbilag til offentlig bygherre i OIOXML eller via Læs Ind Bureau. 2. Leverandør modtager tilgodehavende Procedure for offentlig bygherre 1. Modtager OIOXML faktura fra leverandør 2. Henviser faktura til godkendelse hos byggerådgiver gennem workflowsystem eller pr. 3. Modtager godkendt faktura fra byggerådgiver gennem workflowsystem eller pr. a. Fakturaen er godkendt i sin helhed b. Fakturaen er delvist godkendt 4. Anviser til betaling a. Anviser til fuld betaling b. Anviser til delvis betaling Procedure for byggerådgiver 1. Får adgang til endelig faktura og specifikationsbilag gennem offentlig bygherres workflowsystem 2. Godkender faktura, der sendes videre i workflowsystem a. Godkender faktura i sin helhed b. Godkender faktura delvist 3. Kan faktura ikke godkendes gentages trin

12 Bilag 3: Tekniske krav Proceduren og arbejdsgruppens anbefalinger stiller en række tekniske krav til de tre parter i bygge- og anlægsarbejder. Kravene vedrører især forsendelse og modtagelse af specifikationsbilag i fuldt elektroniske fakturaer og muligheden for byggerådgiveres godkendelse via workflowsystemer. Krav til leverandører Leverandører skal kunne danne specifikationsbilag i TIFF-formatet. En væsentlig forudsætning for den nye understøttelse af TIFF-billeder i fuldt udfoldede elektroniske fakturaer og kreditnoter er, at der anvendes et standardiseret TIFF-format, som ikke adskiller sig fra de TIFF-format, som modtages i fakturaer fra Læs Ind bureauerne. Det format som understøttes er Multi-page TIFF G4 format i 200 dpi sort-hvid. G4 betegner en bestemt komprimering af TIFF-formatet, som typisk finder anvendelse i scanningssystemer, som dem der anvendes af Læs Ind bureauerne. Leverandører skal derfor huske at vælge software som genererer Multi-page TIFF G4 eller efterfølgende at rette komprimering til G4. Flere tekniske oplysninger kan findes på Krav til byggerådgivere Byggerådgivere skal kunne få adgang til de elektroniske fakturaer, hvilket kræver en internetopkobling. Krav til offentlig bygherre Herværende procedure og anbefalinger kræver, at den offentlige bygherres økonomisystem kan håndtere og vise specifikationsbilag ved fuldt elektroniske fakturaer. Derudover kræver den optimale løsning, at den offentlige bygherre har implementeret et workflowsystem, hvorigennem byggerådgiveren kan tildeles adgang til fakturaer og specifikationsbilag til godkendelse. I sådanne tilfælde skal byggerådgiveren oprettes som bruger i offentlig bygherres workflowsystem. Alternativt kan fakturaer og specifikationsbilag sendes til byggerådgiveren pr. mail. 11

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer

Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer Til Teknik-og implementeringsgruppen Engrosmodellen E2E-test - Godkendelser og håndtering af ændringer 11. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15488-33 1/5 1. Baggrund Formålet med dette notat er at sikre en

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

IKA e-tænketank 10. marts 2016

IKA e-tænketank 10. marts 2016 IKA e-tænketank 10. 1 DAGENS TEKST EU-Direktiv om e-invoice Strategi for NemHandel og PEPPOL Digitaliseringsstrategien Digitalisering af udbudsprocessen 2 DIREKTIVFORSLAG OM ELEKTRONISK FAKTURERING Alle

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 Til samtlige centre, Afdelinger og institutioner REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 20-11-2015 Året 2015 nærmer sig sin afslutning, og dermed også tidspunktet, hvor fokus skal rettes mod afslutningen

Læs mere

Vejledning om tilslutning til VANS. Version 1.0

Vejledning om tilslutning til VANS. Version 1.0 Version 1.0 24-11-2004 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tilmelding til VANS, som forudsat i Cirkulære om tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten Retningslinjer 20. oktober 2015 SIK/ATAGH Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten 1. Indledning Følgende retningslinjer har til formål at regulere brug af Kammeradvokatens Videnportal

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Sikring af rettidig betaling

Sikring af rettidig betaling Sikring af rettidig betaling Rapport fra arbejdsgruppe November 2010 Illustrationsfoto: Colourbox.com Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Baggrund for analysen 10 3 Analyse af rettidig betaling 12 3.1 Formålet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget Statusnotat Sag Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri Dato 3. december 2007 Til Fra Økonomiudvalget Styregruppen: Winnie Mogensen Susanne Grum Preben Skiffard Jørgen Høgstrup Preben Juul Sørensen

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere