Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=164116fa-4317-4aeb-ac4..."

Transkript

1 Side 1 af 22 Leveret af EG Kommuneinformation O.08 Aftale om aflønning af chefer Status Gældende Ikrafttrædelse Type Aftale Nummer Udstedelse Udsteder KL Udskrevet af: Sanne Gaarsdal Dato: KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation Kapitel 1 Personafgrænsning, ansættelsesformer og opgørelse af indbyggertal 1 Hvem er omfattet Aftalen omfatter 1. kommunaldirektører, 2. forvaltningschefer/-direktører og 3. chefer i andre ledende administrative, andre ledende pædagogisk-administrative og andre ledende tekniske stillinger (i det følgende betegnet andre chefer) i KL's forhandlingsområde, bortset fra Københavns Kommune. [O.08]Frederiksberg Kommune omfattes pr. 1. april 2008 af aftalen.[o.08] KL's forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Aftalen omfatter endvidere 1. direktører for fælleskommunale selskaber og 2. øvrige chefstillinger i de fælleskommunale selskaber. 2 Ansættelsesformer Kommunaldirektører og forvaltningschefer/-direktører ansættes på 1. tjenestemandsvilkår, 2. åremålsvilkår eller 3. kontraktvilkår efter kommunalbestyrelsens beslutning. [O.08]I Frederiksberg Kommune kan kommunaldirektører og forvaltningsdirektører efter kommunalbestyrelsens beslutning som hidtil overenskomstansættes. Der er ikke med ovenstående vedrørende ansættelsesform tilsigtet ændringer i hidtidig praksis/gældende aftaler.[o.08]

2 Side 2 af 22 Andre chefer ansættes på 1. tjenestemandsvilkår, 2. åremålsvilkår, 3. kontraktvilkår eller 4. overenskomstvilkår efter kommunalbestyrelsens beslutning. Stk. 3 Direktører for fælleskommunale selskaber og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber ansættes på 1. overenskomstvilkår 2. åremålsvilkår 3. kontraktvilkår eller 4. tjenestemandsvilkår efter bestyrelsens beslutning. ansættelse på tjenestemandsvilkår henvises til 32 i tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde. Regulativet findes i KL's Løn- og Personale, afsnit Ved overenskomstansættelse aflønnes med løntrin og tillæg efter denne aftale. Opsigelse sker i henhold til 18. Der ydes pensionsbidrag i henhold til 19. Øvrige vilkår følger den relevante overenskomst, jf. dog protokollat nr. 1. ansættelse på åremål henvises til Rammeaftale om åremålsansættelse, KL's Løn- og Personale, afsnit Åremålsansættelses kan ske på overenskomstvilkår efter særskilt aftale med den forhandlings- og aftaleberettigede organisation. ansættelse på kontraktvilkår henvises til Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer, som findes KL's Løn og Personale, afsnit Tjenestemænd, som er lærere i den lukkede gruppe, bevarer i hidtidigt omfang retten til fortsat tjenestemandsansættelse på uændrede vilkår, hvis der ikke opnås enighed om vilkårene for åremålsansættelse, kontraktansættelse eller overenskomstansættelse. 3 Opgørelse af indbyggertal Kommunaldirektører og forvaltningschefer/-direktører, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2, aflønnes på grundlag af den enkelte kommunes indbyggertal, som opgøres hvert år den 1. juli af Danmarks Statistik. Er der herefter grundlag for en højere aflønning, finder dette sted den efterfølgende 1. januar. Som hidtil vil der kunne tages hensyn til særlige forhold vedrørende mindre kommuners struktur som fx større sommerhusområder eller større institutioner. Aftale herom indgås mellem denne aftales parter. Kapitel 2 handlings- og aftaleret 4 Generelt om forhandlings- og aftaleret Enhver af de medunderskrivende organisationer er berettiget til at repræsentere enkeltmedlemmer i løn- og ansættelsesforhold. Retten til at repræsentere enkeltmedlemmer gælder kun forhold, der ikke er omfattet af aftalen. de forhold, der er omfattet af aftalen, gælder 5-7. Parterne har fortsat ikke tilsigtet nogen ændringer i de hidtil gældende forhandlingsretsforhold for administrative souschefer. 5 Administrative stillinger stillinger som kommunaldirektør, stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende administrativt indhold samt for andre ledende administrative stillinger i KL's forhandlingsområde, bortset fra Gentofte Kommune og [O.08]Frede -riksberg Kommune[O.08], er Danmarks Jurist- og Økonomforbund, eningen af Kommunale Chefer og HK/KOMMUNAL de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. stillinger som kommunaldirektør, stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende administrativt indhold samt for andre ledende administrative stillinger i Gentofte Kommune og [O.08]Frederiksberg Kommune[O.08] er

3 Side 3 af 22 henholdsvis Gentofte Kommunalforening og [O.08]Frederiksberg Kommunalforening[O.08] forhandlings- og aftaleberettiget sammen med Danmarks Jurist- og Økonomforbund. stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en forvaltning med skole-, fritids- og/eller kulturmæssigt indhold, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et skole-, fritids- og kulturområde, udøves forhandlings- og aftaleretten af de organisationer, som er nævnt i paragraffen, hvis forvaltningen har et overvejende administrativt indhold (fx en skole- og socialforvaltning). Lærernes Centralorganisation orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger. Det tilsvarende gælder for stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en teknisk forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der politisk henhører under teknisk udvalg, hvis stillingen har et overvejende administrativt indhold. Organisationerne nævnt i 7 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger og kan herefter udpege en organisation, som har medforhandlings- og aftaleret. 6 Stillinger inden for skoleområdet stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende skole-, fritids- og/eller kulturmæssigt indhold samt for andre ledende pædagogisk-administrative stillinger er Lærernes Centralorganisation forhandlings- og aftaleberettiget. stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en administrativ forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et administrativt område, udøves forhandlings- og aftaleretten af Lærernes Centralorganisation, hvis stillingen har et overvejende skole-, fritids- og kulturmæssigt indhold (fx skole- og kulturforvaltning eller børneforvaltning med overvejende skole-, fritids- og kulturmæssigt indhold). Organisationerne nævnt i 5 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger. Ved andre ledende pædagogisk-administrative stillinger menes stillinger, der efter aftale med Finansministeriet indtil 1. april 1993 har kunnet oprettes som tjenestemand i folkeskolen, dvs. stillinger som skolechef og viceskoledirektør eller stillinger med tilsvarende indhold. 7 Tekniske stillinger stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i KL's forhandlingsområde, bortset fra kommunerne i det tidligere FKKA-område, Gentofte Kommune og [O.08]Frederiksberg Kommune[O.08], er Ingeniørforeningen i Danmark den forhandlings- og aftaleberettigede organisation. stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i kommuner i det tidligere FKKA-område er Ingeniørforeningen i Danmark og Arkitektforbundet de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. Stk. 3 stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i Gentofte Kommune er Gentofte Kommunalforening forhandlings- og aftaleberettiget sammen med de organisationer, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4 [O.08] stillinger som chef for forvaltninger med udelukkende eller overvejende teknisk indhold samt for andre ledende tekniske stillinger i Frederiksberg Kommune er Frederiksberg Kommunalforening, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Arkitektforbundet og Ingeniørforeningen i Danmark de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer.[o.08] stillinger som chef for sammenlagte forvaltninger, hvori tillige indgår en administrativ forvaltning, herunder større afdelinger med opgaver, der henhører under et politisk udvalg for et administrativt område, udøves forhandlings- og aftaleretten af de organisationer, som er nævnt i paragraffen, hvis forvaltningen har et overvejende teknisk indhold. Organisationerne nævnt i 5 orienteres dog forud for oprettelse og aflønning af sådanne stillinger og kan herefter udpege en organisation, som har medforhandlingsret. Kapitel 3 Kommunaldirektører og direktører for fælleskommunale selskaber 8 Løn - kommunaldirektører Lederen af kommunens administration med stillingsbetegnelse kommunaldirektør, stadsdirektør, kæmner, administrationschef eller lignende (dvs. én stilling pr. kommune), henføres fra 1. april 2008 og indtil 31. marts 2009 i forhold til kommunens indbyggertal til følgende aflønning bestående af løntrin, særligt tillæg og yderligere tillæg (topcheftillæg):

4 Side 4 af 22 Indbyggere Løntrin Særligt tillæg kr. 31/3 Yderligere tillæg kr. 31/ Århus, Aalborg og Odense kommuner kr. (31/ niveau) [O.08]Med virkning fra 1. april 2009 henføres stillingerne til følgende aflønninger: Indbyggere Løntrin Særligt tillæg kr. 31/3 Yderligere tillæg kr. 31/ Århus, Aalborg og Odense kommuner kr. (31/ niveau) [O.08] Det bemærkes, at det ikke alene er den valgte titel, som afgør, om en konkret stilling aflønnes som kommunaldirektør eller eventuelt som ordførende forvaltningschef. Hvis de samlede funktioner, som er henlagt til stillingen, svarer til en kommunaldirektørs funktioner, skal stillingen aflønnes som kommunaldirektør. 9 Løn - direktører for fælleskommunale selskaber direktører i fælleskommunale selskaber aflønnet højere end lønnen for kommunaldirektører i kommuner med under indbyggere, aftales lønnen konkret mellem den forhandlings- og aftaleberettigede organisation og KL. Oversigt over stillinger med centralt fast aflønning ses i bilag 1. [O.08]Lønændringer pr. 1. april 2009 tilgår de enkelte selskaber særskilt.[o.08]

5 Side 5 af 22 direktører i fælleskommunale selskaber aflønnet lavere end eller svarende til lønnen for kommunaldirektører i kommuner med under indbyggere, aftales lønnen mellem den forhandlings- og aftaleberettigede organisation og bestyrelsen for selskabet. Kapitel 4 valtningschefer/-direktører, andre chefer og øvrige chefer ved fælleskommunale selskaber 10 valtningschefer/-direktører valtningschefer/-direktører er chefer, som 1. har direkte reference til et politisk udvalg, 2. har ansvar for et større afgrænset sagsområde og 3. er placeret umiddelbart under kommunaldirektøren. Som forvaltningschefer/-direktører henregnes endvidere efter kommunalbestyrelsens beslutning andre stillinger, som er placeret direkte under kommunaldirektøren. Stk. 3 Antallet af stillinger i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan udgøre fra 1 til 6. Stillingsbetegnelserne kan være forvaltningschef, direktør eller evt. benævnt ved et forvaltningsområde, fx børne- og kulturchef eller lignende. 11 Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 12 og 13, 2. Funktionsløn, jf. 14, 3. Kvalifikationsløn, jf. 15 og 4. Resultatløn, jf. 16. valtningschefer/-direktører m.fl. kan maksimalt indplaceres 1 løntrin under kommunaldirektøren. Indplacering på løntrin 54 (tidligere løntrin 53) eller højere skal altid forelægges KL, jf. Information nr af 22. juni 2000 om løntilsynet med topchefstillinger, som findes i KL's Løn og Personale, afsnit valtningschefer/-direktører, andre chefer og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber er omfattet af: 1. Aftale om ny løndannelse for chefer 2. Aftale om gennemsnitslønsgaranti. Aftale om ny løndannelse indeholder bl.a. bestemmelser om rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn. Aftale om ny løndannelse for chefer findes i KL's Løn og Personale, afsnit Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL's Løn og Personale, afsnit Stk. 3 [O.08]Der afsættes 2,5% af lønsummen for forvaltningschefer, andre chefer og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber til lokal løndannelse. Midlerne udmøntes med 1,25% pr. 1. april 2009 og 1,25% pr. 1. april 2010.[O.08] Stk. 4 Lønnen for forvaltningschefer/-direktører forhandles mellem forvaltningschefen og kommunalbestyrelsen. valtningschefen/- direktøren kan vælge at lade sig repræsentere af den pågældende forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2. Referatet fra forhandlingen fremsendes til den pågældende forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2, som herefter indgår aftale med kommunalbestyrelsen. Hvis flere organisationer er forhandlings- og aftaleberettigede, jf. 5 og 7, indgås aftale om funktionsløn med stillingsindehaverens aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2, på alle organisationers vegne.

6 Side 6 af 22 Stk. 5 Kommunens lønpolitik drøftes særskilt en gang årligt med forvaltningscheferne/-direktørerne. Drøftelsen vedrører de dele af kommunens lønpolitik, der er relevante for forvaltningscheferne/-direktørerne. Stk. 6 Lønnen for andre chefer og øvrige chefstillinger i fælleskommunale selskaber forhandles og aftales mellem kommunalbestyrelsen/selskabets bestyrelse og den forhandlings- og aftaleberettigede organisation, jf. kapitel 2. Organisationen indgår aftale om grundløn, jf. 13, og funktionsløn på vegne af de forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. Organisationen indgår aftale om kvalifikationsløn og resultatløn. Stk. 7 Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt. Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. I bilag 1 findes en fortegnelse over organisationernes adresser. 12 Løn (forvaltningschefer/-direktører) Grundlønnen for forvaltningschefer/-direktører fastsættes pr. 1. april 2008 og indtil 31. marts 2009 på baggrund af kommunens indbyggertal og antallet af forvaltningschefer/-direktører således: indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau

7 Side 7 af indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Yderligere tillæg kr. 31/ indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Yderligere tillæg kr. 31/ Tekniske chefer: løntrin kr. (31/3 ) + særligt tillæg i henhold til antallet af chefer indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ Aalborg, Århus og Odense kommuner Yderligere tillæg kr. 31/

8 Side 8 af 22 [O.08]Med virkning fra 1. april 2009 fastsættes grundlønnen for forvaltningschefer/-direktører på baggrund af kommunens indbyggertal således: indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører niveau indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Yderligere tillæg kr. 31/

9 Side 9 af indbyggere: Antal forvaltningschefer/-direktører Yderligere tillæg kr. 31/ Tekniske chefer: løntrin kr. (31/3 ) + særligt tillæg i henhold til antallet af chefer indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ indbyggere: Yderligere tillæg kr. 31/ Aalborg, Århus og Odense kommuner Yderligere tillæg kr. 31/ [O.08] 12A Indplacering (forvaltningschefer/-direktører) [O.08]Pr. 1. april 2009 oprykkes alle til de anførte nye grundlønninger Grundlønsforhøjelsen sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.[o.08] 13 Løn (andre chefer i kommuner og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber) Chefer i andre ledende administrative stillinger, andre ledende pædagogisk-administrative stillinger, andre ledende tekniske stillinger og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber aflønnes fra 1. april 2008 og indtil 31. marts 2009 efter aftale med en af følgende grundlønninger: 1. løntrin 49 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/3 ), 2. løntrin 51 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/3 ), 3. løntrin 52, eller 4. løntrin kr. (31/3 ).

10 Side 10 af 22 [O.08]Med virkning fra 1. april 2009 aflønnes chefer i andre ledende administrative stillinger, andre ledende pædagogiskadministrative stilling, andre ledende tekniske stillinger og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber efter aftale med en af følgende grundlønninger: 1. løntrin 49 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/3 ), 2. løntrin 50, 3. løntrin 51 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/3 ), 4. løntrin 52 + pensionsgivende tillæg på kr. (31/3 ), eller 5. løntrin kr. (31/3 ).[O.08] 13A Indplacering (andre chefer i kommuner og øvrige chefstillinger ved fælleskommunale selskaber) [O.08]Pr. 1. april 2009 oprykkes alle til de anførte nye grundlønninger (løntrin og tillæg). Grundlønsforhøjelsen sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin og/eller tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.[o.08] 14 Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling. I kommuner uden kommunaldirektør skal der lokalt aftales funktionsløn til de forvaltningschefer/-direktører, der varetager funktionen. Stk. 3 Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Hvis lokalt aftalt funktionsløn ydes som tillæg, gøres dette pensionsgivende efter en af følgende muligheder: 1. oprykning til et løntrin, eller 2. der oprettes en supplerede pensionsordning af tillæg (gælder også midlertidige tillæg). Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftaler om funktionsløn, der er ydet som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. 15 Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte chefs kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Hvis lokalt aftalt kvalifikationsløn ydes som tillæg, gøres dette pensionsgivende efter en af følgende muligheder: 1. oprykning til et løntrin, eller 2. der oprettes en supplerede pensionsordning af tillæg (gælder også midlertidige tillæg). Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftaler om kvalifikationsløn, der er ydet som ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. 16 Resultatløn [O.08]Resultatløn ydes ud over grundløn og tillæg. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.

11 Side 11 af 22 Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.[o.08] 17 Personlig løngaranti og overgangstillæg 1. Andre chefer, som var ansat den 31. marts 1998, bevarer i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 1998 som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg (personlig løngaranti). 2. valtningschefer/-direktører og andre chefer, som var ansat den 31. marts 2000, bevarer i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 2000 som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg (personlig løngaranti). Denne personlige løngaranti gælder så længe, de pågældende chefer er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til Ny Løn. Ændres beskæftigelsesgraden, reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Den del af lønnen, som hidtil har været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. 1. Andre chefer, som i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 1998 fik et tillæg på kr. årligt (31/3 ), bevarer denne ordning. Pr. 1. april 2000 er tillægget pensionsgivende. 2. Andre chefer, som i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 2000 fik et pensionsgivende tillæg på op til kr. årligt (31/3 ), bevarer denne ordning. 3. valtningschefer/-direktører, som i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 2000 fik pensionsgivende tillæg på op til de nedenstående beløb på baggrund af kommunens indbyggertal, bevarer denne ordning. Indbyggertal Overgangstillæg Op til kr. (31/3 ) < > Stk. 3 Overgangstillæg i henhold til stk. 2 kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn og evt. udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i kommunen, dog bortset fra forfremmelser til forvaltningschef/-direktør eller kommunaldirektør. Overgangstillægget indgår ikke i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for de pågældende fremover 18 Opsigelse af overenskomstansatte chefer chefer, som ansættes på overenskomstvilkår pr. 1. januar 2006 eller senere kan ansættelsesforholdet kun bringes til ophør med forudgående varsel efter nedenstående bestemmelser: 1. 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 12 måneder af ansættelsen. Opsigelse skal ske så betids, at fratræden kan ske inden udløbet af de første 12 måneder. Hvis medarbejderne var ansat i kommunen inden ansættelsen i chefstillingen, bevarer den pågældende sit opsigelsesvarsel i det omfang, det er længere end efter stk. 1.

12 Side 12 af måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 12 måneders ansættelse. Hvis fratræden sker efter 5 års ansættelse, indbetales der til pensionsordningen for den pågældende medarbejder et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 3 måneders løn. chefer ansat på overenskomstvilkår før 1. januar 2006 gælder, at opsigelsesvarslet øges til 12 måneder fra arbejdsgiverside på det tidspunkt, hvor der er optjent 6 måneders opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærlovens 2, stk. 3. Samtidig opnås ved fratræden ret til indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 3 måneders løn. Stk. 3 Opsigelse fra medarbejderen skal ske med de varsler, der følger af Funktionærlovens 2, stk. 6. Kapitel 5 Fælles bestemmelser 19 Pension tjenestemandsansatte chefer indbetales 18% [O.08](med virkning fra 1. april 2009: 18,2%)[O.08] supplerende pensionsbidrag af 1. særlige tillæg, som er indeholdt i grundlønningerne, 2. yderligere tillæg (topcheftillæg), som er indeholdt i grundlønningerne, 3. funktions- og kvalifikationstillæg, jf. 14 og 15, 4. resultatløn, medmindre andet aftales, jf. 16 og 5. overgangstillæg, jf. 17. Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension gælder. Rammeaftalen findes i KL's Løn og Personale, afsnit Stk. 3 overenskomstansatte og kontraktansatte chefer indbetales 18% pensionsbidrag [O.08](med virkning fra 1. april 2009: 18,2%) [O.08] af de pensionsgivende løndele: 1. løntrinnet i grundlønnen 2. særlige tillæg, som er indeholdt i grundlønnen 3. yderligere tillæg (topcheftillæg), som er indeholdt i grundlønnen, 4. funktions- og kvalifikationstillæg, jf. 14 og 15, 5. resultatløn, medmindre andet aftales, jf. 16, og 6. overgangstillæg, jf. 17. Egetbidraget udgør 1/3 af de samlede pensionsbidrag. Stk. 4 Med virkning fra aftalens udsendelse gælder bestemmelsen i stk. 3 ikke for pensionerede tjenestemænd fra kommuner, amter, regioner, staten, statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, som får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Stk. 5 Pensionsbidraget indbetales månedsvis samtidig med lønudbetalingen. Der indbetales også supplerende pensionsbidrag/pensionsbidrag af åremålstillæg og af tillæg for ansættelse på kontrakt. I bilag 3 findes en oversigt over de pensionsordninger, hvortil bidrag indbetales, medmindre andet aftales mellem kommunalbestyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation. tjenestemænd forudsættes, at der indbetales til en pensionsordning omfattet af principperne i Rammeaftale om supplerende pension for tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 20 ATP 1. chefer under 67 år, bortset fra chefer i Frederiksberg Kommune, gælder følgende ATP-satser:

13 Side 13 af 22 Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned D-sats Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 39,15 kr. 78,30 kr. > 78 timer og < 117 timer 26,10 kr. 52,20 kr. > 39 timer og < 78 timer 13,05 kr. 26,10 kr. 2. Med virkning fra 1. januar 2009 forhøjes ATP-satserne til: D-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 48,00 kr. 96,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 32,00 kr. 64,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 16,00 kr. 32,00 kr. 3. Med virkning fra 1. januar 2010 forhøjes ATP-satserne til: C-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 57,60 kr. 115,20 kr. > 78 timer og < 117 timer 38,40 kr. 76,80 kr. > 39 timer og < 78 timer 19,20 kr. 38,40 kr. [O.08] 1. chefer under 67 år i Frederiksberg Kommune gælder følgende ATP-satser: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 81,30 kr. 162,60 kr. > 78 timer og < 117 timer 54,20 kr. 108,40 kr. > 39 timer og < 78 timer 27,10 kr. 54,20 kr. 2. [O.08]Med virkning fra 1. januar 2009 forhøjes ATP-satserne til: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og < 117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og < 78 timer 30,00 kr. 60,00 kr.[o.08] 21 Frit valg

14 Side 14 af 22 [O.08]Den enkelte ansatte kan med virkning fra 1. april 2009 vælge, at en del af pensionsbidraget i stedet for indbetaling til pensionskassen/-selskabet udbetales som løn. Den ansatte kan vælge løn i stedet for pension for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,8%. Hvis den ansatte vælger løn, sker det på følgende vilkår: 1. Beløbet udbetales som løn, idet det gøres pensionsgivende og omregnes til 31/3. 2. Der beregnes 1,5% (for chefer i Frederiksberg Kommune 1,8%) særlig feriegodtgørelse (med virkning fra udbetalingen i 2010 beregnes 1,95% (for chefer i Frederiksberg Kommune 2,25%) særlig feriegodtgørelse). 3. Beløbet udbetales månedsvis. Stk. 3 Der foretages valg for mindst et år ad gangen. Hvis den enkelte medarbejder ønsker omvalg, sker dette på medarbejderens eget initiativ tidligst efter et år. Ansættelsesmyndigheden kan inden for de givne rammer fastsætte procedurer for de ansattes valg.[o.08] 22 Øvrige ansættelsesvilkår Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder (nummereringen henviser til Protokollatets numre): 1. [O.08]Ansættelsesbreve (04.11 )[O.08] 2. [O.08]Lønninger (04.30 )[O.08] 4. Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen (04.32 ) 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) (21.51 ) 7. Lønberegning/lønfradrag (04.38 ) 8. Åremålsansættelse (04.50 ) 11. Gruppeliv (04.74 ) 16. Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid (21.52 ) Bemærkning Aftalen gælder ikke for kommunaldirektører og forvaltningschefer. 20. [O.08]Ferie (05.12 ) Særlig feriegodtgørelse udgør samlet 1,5%, for chefer i Frederiksberg Kommune dog 1,8% (med virkning fra 1. april 2010 samlet 1,95%, for chefer i Frederiksberg Kommune dog 2,25%).[O.08] 21. [O.08]Barsel mv. (05.13 )[O.08] 22. Tjenestefrihed uden løn (05.15 ) 23. [O.08]Seniorpolitik (05.21 )[O.08] 25. Befordringsgodtgørelse 26. [O.08]Kompetenceudvikling (05.31 ) Andre chefer og øvrige chefer i fælleskommunale selskaber på grundløn kr. (31/3 ) (med virkning fra 1. april 2009 grundløn kr. (31/ niveau)) er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan. Aftalen findes i protokollat nr. 2.[O.08] 27. Socialt kapitel (05.41 ) 28. Virksomhedsoverenskomster Ønskes chefstillinger omfattet af en virksomhedsoverenskomst, skal der indgås aftale med alle forhandlings- og aftaleberettigede organisationer. 29. Retstvistaftalen (05.61 ) 30. [O.08]Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65 )[O.08] 31. [O.08]SU og tillidsrepræsentanter (05.80 )[O.08] 32. [O.08]MED og tillidsrepræsentanter (05.86 )[O.08] 33. Sammenhængende personalepolitisk drøftelse

15 Side 15 af [O.08]Aftale om trivsel og sundhed (05.35 )[O.08] 35. Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (04.39 ). Protokollatet findes i KL's Løn og Personale, afsnit Kapitel 6 Ikrafttræden og opsigelse 23 Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har - hvor intet andet er anført - virkning fra den 1. april Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. København, den 20. april 2009 KL Michael Ziegler Anne G. Sørensen Arkitektforbundet Ebbe Joensen Danmarks Jurist- og Økonomforbund John Wæver eningen af Kommunale Chefer Jørgen V. Christiansen HK/KOMMUNAL Bodil M. Otto Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Anne Skanderby Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Protokollat 1 - Ansættelse af chefer, hvor eningen af Kommunale Chefer har forhandlingsretten Ved overenskomstansættelse af chefer, hvor eningen af Kommunale Chefer, som ikke er part i en kollektiv overenskomst, har forhandlingsretten for den pågældende stilling, jf. kapitel 2, følger øvrige ansættelsesvilkår bestemmelserne i Overenskomst for kontor- og IT-personale med de fornødne ændringer. Det præciseres, at indbetaling af pensionsbidrag sker til PFA-pension, jf. bilag 2, at der i forbindelse med uansøgt afsked sker underretning af eningen af Kommunale chefer.

16 Side 16 af 22 København, den 20. april 2009 KL Michael Zeigler Anne G. Sørensen eningen af Kommunale Chefer Jørgen V. Christiansen HK/KOMMUNAL Bodil M. Otto Steen V. Kristensen Protokollat 2 - Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan Aftale om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere er gældende for ansatte omfattet af denne overenskomst. I tilknytning til aftalen er aftalt følgende for andre chefer og chefstillinger ved fælleskommunale selskaber med aflønning efter grundløntrin kr. (31/3 ) [O.08](med virkning fra 1. april 2009 grundløntrin kr. (31/ niveau)).[o.08] Der henvises til vejledning om Aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, som findes her: 1 mål målet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre medarbejdernes forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes udviklingsmuligheder. Aftalen skal sikre udviklingsmuligheder for alle ansatte, både medarbejdere og ledere. Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den enkelte medarbejders kompetencer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddannelse (fx kompetencegivende uddannelser, som er arbejdsmæssigt relevante) og kompetenceudvikling i bredere forstand. Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte kommunes/det enkelte amts personalepolitik. 2 Individuel udviklingsplan og opfølgning [O.08]Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Udviklingsplanen udarbejdes i dialog mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen indeholder målsætninger for medarbejderens udvikling på kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. Med henblik på at kvalificere dialogen om den enkelte medarbejders udviklingsplan kan der udarbejdes en oversigt over relevante kompetenceudviklingsinitiativer, herunder en oversigt over relevant efter- og videreuddannelse for faggruppen. I forbindelse med udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner kan der peges på muligheden for at få foretaget realkompetencevurdering, der indebærer en konkret vurdering af den enkeltes muligheder for merit eller lignende i forbindelse med efter- og videreuddannelse.[o.08] Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af udviklingsplanen. Stk. 3 Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende fra arbejdspladsen i en periode, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom e.l. København, den 20. april 2009

17 Side 17 af 22 KL Michael Ziegler Anne G. Sørensen Arkitektforbundet Ebbe Joensen Danmarks Jurist- og Økonomforbund John Wæver eningen af Kommunale Chefer Jørgen V. Christiansen HK/KOMMUNAL Bodil M. Otto Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Anne Skanderby Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Protokollat 3 - Vilkår for ansatte, som pr. 1. august 2009 overgår til an-sættelse i en kommune i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem 1 Hvem er omfattet Protokollatet omfatter ansatte, som i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune, og som før overgangstidspunktet var omfattet af Organisationsaftale for visse lederstillinger inden for det statslige beskæftigelsessystem af 5. maj 2009 indgået mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO II) og eningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT). 2 Særvilkår indtil 1. april 2011 De ansatte er omfattet af Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune i forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Aftalen findes i KL's Løn og Personale, afsnit De ansatte er omfattet af Konvertering af ikke-afviklet over-/merarbejde til omsorgsdage, 2. 16, stk. 2 - Ydelse af fratrædelsesgodtgørelse også i tilfælde hvor den ansatte ved fratræden oppebærer alderspension fra arbejdsgiver, 3. 17, stk. 3 - Beskæftigelseskrav på 5 måneder (erstatter 8 måneders beskæftigelseskrav i den kommunale overenskomst), og 4. Ved indbringelse for afskedigelsesnævn anvendes frister for afgivelse af klageskrift mv.

18 Side 18 af Bortvisning i Fællesoverenskomst af 14. oktober 2008 mellem CO II m.fl. 3 Bortfald af særvilkår inden 1. april 2011 En ansat, som er omfattet af særvilkårene i 2, kan indtil 1. februar 2010 vælge, at disse særvilkår bortfalder med virkning fra overgangstidspunktet den 1. august Den ansatte er herefter fuldt ud omfattet af Aftale om aflønning af chefer, jf. dog bemærkningen til 4, stk. 1. perioden efter 1. februar 2010 henvises til 7, stk. 1 og 2, i aftale mellem KL og KTO om ansættelsesvilkår for ansatte i staten, som pr. 1. august 2009 overgår til ansættelse i en kommune i forbindelse med etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Kommunen skal orientere den (lokale) forhandlingsberettigede organisation, når en ansat træffer valg i henhold til stk. 1. Valget er først bindende 10 arbejdsdage efter denne orientering. Pensionsbidrag indbetales fortsat til CO II Pension, PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. 3 gælder både ved overgang til kommunal aftale/overenskomst i samme stilling og ved ansøgt stillingsskift. 4 Indplacering i det kommunale lønsystem pr. 1. april 2011 Pr. 1. april 2011 indplaceres de ansatte lønmæssigt i Aftale om aflønning af chefer. De ansatte kan evt. omfattes af Overenskomst for kontor- og IT-personale eller af Overenskomst for akademikere i kommuner. Pensionsbidrag indbetales fortsat til CO II Pension, PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. 5 Ikrafttræden og ophør Protokollatet gælder fra 1. august 2009 og indtil udgangen af marts måned 2011, på hvilket tidspunkt det ophører uden opsigelse. 4, stk. 2, gælder også efter 1. april Bestemmelserne kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. København, den 5. januar 2010 KL Michael Ziegler Anne G. Sørensen Arkitektforbundet Ebbe Joensen Danmarks Jurist- og Økonomforbund John Wæver Louise Ascanius eningen af Kommunale Chefer

19 Side 19 af 22 Jørgen V. Christiansen HK/KOMMUNAL Bodil M. Otto Steen V. Kristensen Ingeniørforeningen i Danmark Anne Skanderby Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen Protokollat 4 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder Parterne er enige om, at der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at kommunen og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontantløn for at modtage personalegoder. Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele. Lønafledede ydelser (som fx pension og feriegodtgørelse) beregnes på grundlag af bruttolønnen, dvs. den enkeltes aflønning forud for det løntræk, der finder sted som følge af aftalen mellem kommunen og den ansatte. Parterne er enige om, at hidtidig kommunal praksis vedrørende tiltag om trivsel og sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og kompetenceudvikling ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen ikke ændrer arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nødvendige for arbejdets udførelse til rådighed for medarbejderen. Krav om indgåelse af individuelle aftaler om nedgang i kontantløn kan ikke gøres til en forudsætning for ansættelsen. Efter beslutning i Kommunernes Lønningsnævn kan den enkelte kommune indgå aftaler om nedgang i kontantløn for personalegoder efter følgende retningslinjer og i det nævnte omfang: 1. Aftalerne må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være overensstemmende med skattelovgivningen. 2. Kommunen skal som arbejdsgiver have en saglig interesse i ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 3. Adgangen er begrænset til at omfatte følgende kategorier af personalegoder: a) Multimedier Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, herunder at understøtte dialogen og kommunikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. (fx datakommunikation, bredbånd, telefon, mobiltelefon). b) Sundhedsordninger Ordninger der tilbydes som led i en generel personalepolitik og har til formål at fremme en forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet. (fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering, zoneterapi). Specifikt vedr. sundhedsordninger kan der ikke etableres ordninger for medarbejdere, omfattet af kommunale overenskomster, i form af nedgang i kontantløn, hvor den konkrete ordning betyder, at disse medarbejdere får en fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsvarende ydelser udbudt af private udbydere. Dette betyder, at almindelige regler om visitation skal følges. c) Befordring Ordninger der har til formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvor arbejdspladsens geografiske placering og/eller medarbejderes bopælsstatus vil kunne virke hæmmende herfor. (fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport (bus, tog, fly), brobizz/ færge-abonnement). d) Øvrige Ordninger der understøtter medarbejdernes mulighed for konkret og/eller mere generelt at kunne varetage sit arbejde. (fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis erhvervsmæssigt relevant). Protokollatet træder i kraft ved udsendelsen. Protokollatet kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Lokale og individuelle aftaler efter dette protokollat fortsætter efter protokollatets opsigelse uændret, til de bortfalder eller opsiges i henhold til bestemmelsen

20 Side 20 af 22 herom i de lokale og/eller individuelle aftaler, idet parterne forudsætter, at sådanne aftaler indeholder en bestemmelse om opsigelse. Organisationen har tilkendegivet, at protokollatet er indgået på grundlag af Kommunernes Lønningsnævns beslutning om, hvad der er adgang til at indgå aftale om jfr. pkt. 3 a-d i ovenstående bemærkning. KL har tilkendegivet, at organisationen orienteres om evt. ændringer heri, således at organisationen gives mulighed for at opsige protokollatet jfr. protokollatets opsigelsesbestemmelse. Opsiges protokollatet, kan der ikke i opsigelsesperioden indgås nye lokale eller individuelle aftaler om emner ud over det i pkt. 3 a- d nævnte. Tiltrådt af: Den 3. maj 2010 KL: Michael Ziegler / Anne G. Sørensen Danmarks Jurist- og Økonomforbund: Finn Borch Andersen / Mogens Kring Rasmussen Den 6. juli 2010 KL: Michael Ziegler / Anne G. Sørensen HK/KOMMUNAL: Bodil M. Otto / Steen V. Kristensen Den 6. september 2010 KL: Michael Ziegler / Anne G. Sørensen Ingeniørforeningen i Danmark: Lone Therese Buhl Den 23. september 2010 KL: Michael Ziegler / Anne G. Sørensen Arkitektforbundet: Jens Smed Den 15. november 2010 KL: Michael Ziegler / Nanna Abildstrøm Lærernes Centralorganisation: Anders Bondo Christensen Den 23. november 2010 KL Michael Ziegler / Anne G. Sørensen eningen af Kommunale Chefer: Jørgen V. Christiansen Bilag 1 Oversigt over fælleskommunale selskaber med centralt fastsat aflønning af direktøren Amagerforbrænding AVV I/S I/S Vestforbrænding Lynettefællesskabet I/S Nordforbrænding Østdeponi/L90 Reno Syd I/S I/S Fasan KAVO KARA/NOVEREN Trafikselskabet FynBus Trafikselskabet Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Trafikselskabet Sydtrafik

21 Side 21 af 22 Trafikselskabet Movia VEKS Miljølaboratoriet I/S Aalborg Lufthavn Spildevandscenter Avedøre I/S Hovedstadens Naturgas I/S Naturgas Midt/Nord I/S selskaber, som ikke nævnt i ovenstående oplistning, kan aflønning aftales mellem selskabets bestyrelse og den forhandlings- og aftaleberettigede organisation maksimalt svarende til aflønning af kommunaldirektører i kommuner med under indbyggere. Bilag 2 Adressefortegnelse over organisationerne Arkitektforbundet Strandgade 27 A 1401 København K Tlf.nr.: Danmarks Jurist- og Økonomforbund Gothersgade 133 Postboks København K Tlf.nr.: DK eningen af Kommunale Chefer Fællessekretariatet Niels Hemmingsens Gade 10, København K Tlf.nr.: HK/KOMMUNAL Chefgruppen Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf.nr.: Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf.nr.:

22 Side 22 af 22 Lærernes Centralorganisation Fællessekretariatet Niels Hemmingsens Gade 10, København K Tlf.nr.: Bilag 3 Oversigt over pensionskasser Organisation: Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Pensionsordninger: Arkitekternes Pensionskasse Juristernes og Økonomernes Pensionskasse PFA-Pension Kommunernes Pensionsforsikring A/S Ingeniørforeningen i Danmark Ingeniørforeningens Pensionskasse Ingeniørpension: DIP-Danske Civil- og akademiingeniørers Pensionskasse: Civil- og akademiingeniører samt levnedsmiddelkandidater og cand.scient.er i datateknik. ISP-Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører: Teknikum-, eksport-, levnedsmiddel- og diplomingeniører. Lærernes Centralorganisation Lærernes Pension A/S

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.08 48/2010 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.08 48/2010 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.11 48/2011 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.11 48/2011 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN OG 22.02.1 Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever ** NYT**= NYT i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK PSYKOLOGFORENING A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter 2008 Side 2 Parterne er enige om, at der for psykologiske konsulenter, det vil

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

22.23.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG

22.23.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND AFTALE for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder **NYT** = Nyt i forhold

Læs mere

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen

50.66 O.15 45/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere Indholdsfortegnelse Side 50.66 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 3 1. Aftalens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

31.12 O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer

31.12 O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet Indholdsfortegnelse Side 31.12 Side 2 Kapitel 1. Område... 3 1. Personafgrænsning... 3 Kapitel 2. Løn- og øvrige ansættelsesvilkår...

Læs mere

Af dagsordenspunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013 fremgår følgende krav til en ny ledelsesstruktur:

Af dagsordenspunktet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. august 2013 fremgår følgende krav til en ny ledelsesstruktur: Notat 12. november 2013 Analyse af ledelsesstrukturen i BRK Baggrund På mødet den 18. juni 2013 fik Økonomi- og Erhvervsudvalget en orientering af kommunaldirektøren om arbejdet med at videreudvikle organisationen,

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 22.01.1 Side 1 HK/KOMMUNAL AFTALE vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.13 51/2013 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst for ledere i ungdomsskolen. 50.65 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for ledere i ungdomsskolen. 50.65 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for ledere i ungdomsskolen KL LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 50.65 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.65 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform...

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN MASKINMESTRENES FORENING PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE Da aftale om ny løndannelse af den 30-09-2002 (APV

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune KL HK/KOMMUNAL 5.30.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.30.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Overenskomst for musikskoleledere

Overenskomst for musikskoleledere Overenskomst for musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) 51.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for tandlægekonsulenter KL Tandlægeforeningen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesbestemmelser... 3 Kapitel 2. Løn-

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere