Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Kultur- og udviklingsafdelingen Telefon: Dato: December Forslag Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Kultur- og udviklingsafdelingen Telefon: 89 59 40 71 Dato: December 2010. Forslag Handlingsplan"

Transkript

1 Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Telefon: Dato: December 2010 Forslag Handlingsplan Erhvervsområdet -2013

2 sfortegnelse 1. Indledning Dialog og kommunikation Fysiske rammer Erhvervsservice Kompetenceudvikling Samarbejde

3 1. Indledning Norddjurs Kommunes erhvervspolitik har som mål, at fastholde eksisterende virksomheder i kommunen samt tiltrække nye virksomheder såvel i form af tilflyttende virksomheder som etablering af nye virksomheder gennem iværksætteri. Erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune indeholder fem indsatsfelter: 1) Dialog og kommunikation 2) Fysiske rammer 3) Erhvervsservice 4) Arbejdsstyrken 5) Samarbejde I det forløbne års arbejde med handlingsplanen har det vist sig at punkt 4 arbejdsstyrken ikke er en rammende hovedoverskrift, hvorfor denne er ændret til kompetenceudvikling, så den både omfatter virksomheder og arbejdsstyrkens kompetenceudvikling. Handlingsplanen opererer derfor inden for hovedoverskrifterne. 1) Dialog og kommunikation 2) Fysiske rammer 3) Erhvervsservice 4) Kompetenceudvikling 5) Samarbejde I erhvervspolitikken er nævnt en række initiativer og aktører, som skal være med til at skabe indhold i erhvervspolitikken og gode rammer for virksomheder og iværksættere. Med erhvervspolitikken for Norddjurs Kommune som ramme udformer kultur- og udviklingsafdelingen handlingsplaner for initiativerne inden for de fem indsatser. Handlingsplanen er dynamisk og derfor revideres den løbende eller minimum én gang årligt. En række af indsatserne løber over flere år, hvorfor nærværende handlingsplan omfatter en tre-årig periode. Nærværende handlingsplan indeholder alene de initiativer, som kultur- og udviklingsafdelingen står for som ansvarlig for kommuneplanlægning, erhvervsudviklingsinitiativer, den lokale erhvervsservice og samarbejdet med øvrige forvaltninger om sammenhængende erhvervsservice. De initiativer, som er rettet mod virksomheder og arbejdskraften, og som løses af andre afdelinger er beskrevet i disse afdelingernes handlings- eller årsplaner eksempelvis sundhedsafdelingens årsplan, jobcentrets beskæftigelsesplan og trafik- og miljøafdelingens årsplan for varetagelsen af miljøtilsyn. 3

4 2. Dialog og kommunikation Grundlaget for Norddjurs Kommunes initiativer inden for erhvervsudvikling hviler på dialog og kommunikation. Det er i dialogen med virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere erhvervspolitikkens indsatsområder er formuleret. I det daglige arbejde med erhvervsudvikling vil dialog og information også være omdrejningspunktet for konkrete initiativer og udviklingstiltag. I gennemføres følgende initiativer: Periode Erhvervspanel erhvervsopgaven Erhvervspanelets opgave er at rådgive Norddjurs Kommune om erhvervspolitik, erhvervsudvikling og emner, der er af betydning for erhvervslivet. Det er ligeledes erhvervspanelets opgave at rådgive Norddjurs Kommune om, hvordan erhvervsserviceopgaven løses bedst muligt. Samarbejdspartnere Erhvervspanelets medlemmer. Der skal afholdes 4 møder i 1. møde: 1. februar kl møde: 9. juni kl møde: 8. september kl møde: 10. november kl Konference i marts om Analyse af de erhvervsmæssige vækstpotentialer i yderkommunerne med Damvad og Region Midt. Besøg på SAPA for at høre om virksomhedens vej ud af finanskrisen. Evaluering Der er i erhvervspanelet blevet udtrykt ønske om at møderne skal være mere ambitiøse og ikke kun basere sig på information fra kommunen. Man ønsker at tage fat i emner, som panelet kan diskutere og komme med konkrete forslag til. Det blev endvidere diskuteret hvorvidt mødeaktiviteten skal intensiveres med flere møder. Som alternativ til dette blev det besluttet, at møderne forlænges med 1 time. Periode Markedsføring Der er ikke afsat midler til en særskilt markedsføringsindsats. erhvervsopgaven og begrænses heraf. Tiltrækning og modtagelse af nye virksomheder samt synliggørelse af fordelene ved at bosætte sig og drive virksomhed fra Norddjurs Kommune, skal sættes i system gennem konkrete 4

5 markedsføringstiltag. Tiltrækning af arbejdskraft sker gennem initiativer i forhold til bosætning, som kultur- og udviklingsafdelingen står for. Samarbejdspartnere Direktionssekretariatet, Miljø og teknik-området. Evaluering Ultimo Deltagelse i redaktionsgruppe etableret i forbindelse med kommunikation. Struktur- og indholdsproduktion til 2. generationshjemmeside for Norddjurs Kommune. Annoncering af møder og aktiviteter afholdt af Erhverv Norddjurs samt formidling af relevante informationer og aktiviteter fra samarbejdspartnere. Elektronisk nyhedsbrev udsendes hver 14. dag. Der iværksættes handlinger med henblik på at oplyse medarbejdere i forvaltningen om erhvervsservice. Markedsføring af erhvervsjord i Norddjurs Kommune. Udarbejdelse af bosætningsstrategi og iværksættelse af initiativer i forbindelse hermed. Periode Bosætning Udgifter afholdes af kultur- og udviklingsafdelingens budget og eksterne midler eksempelvis landdistriktsmidler. Som ny borger i Norddjurs Kommune skal man føle sig velkommen. Et af elementerne, som kan bidrage til, at nye borgere føler sig velkomne er, at der er informationer om offentlig service og facts om kommunen tilgængeligt. Hertil kommer oplysninger om kultur- og fritidsliv. Samarbejdspartnere Destination Djursland, direktionssekretariatet, ejendomsmæglere, boligforeninger og uddannelsessteder. Udarbejdelse af bosætningsstrategi med henblik på at imødegå den negative befolkningsudvikling. Samarbejde med direktionssekretariatet om udarbejdelse af struktur og indhold til anden generation af hjemmeside for Norddjurs Kommune. Udarbejdelse af velkomstpakke til nytilflyttere eller potentielle tilflyttere til Norddjurs Kommune. Projektet er i første omgang knyttet sammen med effekterne af etablering af Anholt Havmøllepark, hvor mange personer får kortere eller længerevarende ophold i Grenaa-området. Samarbejde med direktionssekretariatet om plan for markedsføring af Norddjurs Kommune som bosætningskommune. Færdiggørelse af projektet Det gode værtskab, som omhandler modtagelse af nye borgere i foreningslivet og lokalsamfundet. 5

6 Evaluering Aktiviteter evalueres ultimo. Videnbank erhvervsopgaven Opbygning af viden om erhvervsudvikling, statistikker og analyser på erhvervsområdet. Samarbejdspartnere Region Midtjylland, Regionalt Beskæftigelsesråd, Business Region Aarhus, RegLab Evaluering Ultimo Opgaven struktureres og der vil være fortsat fokus på dialog med Region Midtjylland med henblik på at aftale analyser på erhvervsområdet rettet mod de enkelte kommuner med udgangspunkt i Region Syddanmarks analysekoncept. Løbende overvågning af analyser, som produceres af eksterne på erhvervsområdet eksempelvis analyser fra RegLab, Regionalt Beskæftigelsesråd, DI o.a. Der skal arbejdes med, at formidle analyse resultater til relevante aktører for tværgående indsatser. 6

7 3. Fysiske ramme Gode vækstbetingelser for virksomheder er også fysisk plads og god infrastruktur, hvilket betyder, at det er let at komme til og fra kommunen og at kommunikere med hinanden. Derfor skal de fysiske rammebetingelser være i orden for at virksomheder kan etablere og udvikle sig i Norddjurs Kommune. I gennemføres følgende initiativer: Planlægning Overordnet planlægning: Lokalplanlægning: Plan og Byg Jordsalg: Fællessekretariatet i miljø- og teknikområdet Udgifter er indeholdt i kultur- og udviklingsafdelingens, Plan og byg og fællessekretariatet i miljø og teknikområdets driftsbudget Norddjurs Kommune skal altid kunne tilbyde tilstrækkelig erhvervsjord, der modsvarer efterspørgslen. tager sig af den overordnede planlægning for erhvervsarealer. Byg og plan sikrer lokalplanlægning af udlagte erhvervsområder. Fællessekretariatet i miljø- og teknikområdet står for jordsalg. Samarbejdspartnere Virksomheder under etablering eller udvikling I skal planstrategien for Norddjurs Kommune revideres som optakt til en revision af Kommuneplan 09. Planstrategien er visionen for Norddjurs Kommunes udvikling, og arbejdet vil blive tilrettelagt i dialog med interessenter herunder erhvervslivet. Planstrategien skal vedtages af kommunalbestyrelsen i. Planstrategien kan på erhvervsområdet eksempelvis lægge op til strategiske overvejelser over hvilke typer af virksomheder, der skal planlægges for med eventuelle nyudlæg, og hvor arealerne skal udlægges. Herudover skal der fortsat arbejdes med at synliggøre mulighederne for at lokalisere sig i Norddjurs Kommune som virksomhed. Aktiviteterne koncentrere sig derfor om tilgængelighed til information om erhvervsjord på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Initiativet koordineres med markedsføringsinitiativet. 7

8 Infrastruktur De overordnede veje er statens ansvar. Det øvrige vejnet og stiforbindelser er kommunens ansvar med trafik- og miljøafdelingen som udfører af opgaven. Grenaa Havn er et aktieselskab med Norddjurs Kommune som hovedaktionær og dermed er havnedriften indirekte også et kommunalt ansvar. Den digitale infrastruktur er afhængig af kommercielle udbydere eller lokale ildsjæles arbejde med trådløst bredbånd. har ikke ansvaret for infrastrukturen men bidrager gennem DUR og samarbejdet med de ansvarlige parter for infrastrukturen til en velfungerende infrastruktur i Norddjurs Kommune. har ikke et særskilt budget til arbejdet med infrastrukturelle udfordringer. En lang række analyser er foretaget med midler fra kultur- og udviklingsudvalgets udviklingspulje. Vejnettet til og fra Norddjurs Kommune og internt i kommunen, Grenaa Havn og infrastrukturen omkring havnen, færgeforbindelsen til Sverige, togforbindelsen fra Grenaa til Aarhus, Aarhus Lufthavn, den kollektive trafik, tilgængelighed i byerne til arbejdspladserne gennem cykelvenlige veje og stier og en eventuel kommende letbaneforbindelse fra Grenaa til Århus er vigtige elementer i infrastrukturen. Samarbejdspartnere Virksomheder under etablering eller udvikling Evaluering I regi af DUR er der igangsat et arbejde med revision af Masterplan for infrastrukturen på Djursland, som sendes i høring primo januar. Masterplanen vil være rammen om den fælles prioritering af infrastruktur-initiativer på Djursland. Planen indeholder en indbygget fleksibilitet, der betyder, at eksempelvis statslige prioriteringer kan medføre, at elementer af masterplanen prioriteres højest, når der er mulighed for at få etableret disse. Deltagelse i letbane-sekretariatet. Etape 1 er vedtaget, hvor Grenaabanen er en del af denne. I arbejder de djurslandske kommuner med at få hastighedsopgradering på hele strækninger, hurtigere tog fra Hornslet til Århus, evt. dobbeltspor på dele af strækningen og eventuelle nye stoppesteder med i planlægningen. Etablering af nordligt hængsel mellem E45 og Assentoft skal igangsættes, og det er betydning for mulighederne for at sikre godstrafikken på Grenaa Havn, at hængslet etableres uden hindringer for transporter eksempelvis ved for lave brohøjder. Norddjurs Kommune arbejder med, at hængslet ikke etableres med forhindringer. Der forventes ikke aktiviteter i forbindelse med projektet ny bro over Randers Fjord i. Projekterne evalueres af henholdsvis DUR og letbanefølggruppe. 8

9 4. Erhvervsservice Norddjurs Kommune leverer - både som myndighed og som ansvarlig for den offentligt finansierede erhvervsservice - en række services til virksomheder og iværksættere. I forhold til myndighedsopgaven er det bl.a. byggesagsbehandling, miljøgodkendelser, tilsyn, rekruttering og formidling af arbejdskraft og virksomheds-relaterede sundhedstilbud. I forhold til erhvervsservice er det vejledning af virksomheder og iværksættere i etablering og udvikling af deres virksomheder samt henvisning til private rådgivere, der kan yde en mere specifik rådgivning. Følgende initiativer gennemføres i : Erhvervsservice erhvervsopgaven Norddjurs Kommune varetager erhvervsserviceopgaven gennem den kommunale enhed Norddjurs Erhverv. Enheden har til opgave at vejlede virksomheder og iværksættere, etablere forretningsorienterede netværk mellem virksomheder, udbyde temamøder og gå-hjem-møder og informere om tilbud. Der er indgået en resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, hvor det er præciseret hvor mange henvisninger Erhverv Norddjurs skal levere til væksthuset. Samarbejdspartnere Væksthus Midtjylland, lokale erhvervsservice-enheder i Business Region Aarhus, øvrige nabokommuner, private rådgivere, virksomheder og iværksættere i Norddjurs Kommune. Evaluering Ultimo Servicering af virksomheder og iværksætter, ved henvendelse og ved opsøgende aktiviteter. Alle nystartede virksomheder tilbydes vejledningsmøde med en erhvervskonsulent og modtager introduktionsmateriale om aktuelle tilbud og aktiviteter. Afholdelse af temamøder og arrangementer arrangementer. Afholdelse af iværksættercaféer 2-3 iværksættercaféer. Etablering af vækstgrupper 2-5 vækstgrupper i samarbejde med nabokommuner, såfremt det ikke er muligt at etablere vækstgrupper for virksomheder fra Norddjurs. Deltagelse i projekt Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Fortsat koordination med aktiviteter i Miljøforum Norddjurs. Erhvervstaskforce 9

10 erhvervsopgaven Erhvervstaskforcen er etableret på tværs af forvaltningerne i Norddjurs Kommune med henblik på at arbejde med forbedringer af services for virksomheder, så virksomhederne oplever, at der er én indgang til de kommunale services. Samarbejdspartnere Byg og planafdelingen, trafik og miljøafdelingen og kultur og udviklingsafdelingen. Ad hoc deltagere: Jobcenter Norddjurs, sundhedsafdelingen, indkøbskoordinatoren, jordsalg, direktionssekretariatet etc. Der indkaldes ad hoc i forbindelse med sager velegnet til behandling af taskforce enhed. Evaluering Ultimo Færdiggørelse af indhold til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside med udbygning af informationer målrettet mod virksomheder. Der arbejdes for at udbrede de gode resultater og erfaringer med taskforce arbejdet i relevante medier. Plan for udvikling af digitale services for virksomheder herunder gennemsigtlighed i forhold til Norddjurs Kommunes udbudspolitik og kommunen som kunde samt smidigere sagsbehandling. 10

11 4. Kompetenceudvikling En væsentlig forudsætning for virksomheders muligheder for at etablere og udvikle sig i Norddjurs Kommune er, at den rette arbejdskraft og viden er til stede. I Norddjurs Kommune viser befolkningsprognosen, at andelen af ældre vokser kraftigt i de kommende år, og at andelen af personer i den arbejdsdygtige alder falder. Som i resten af landet betyder det, at der inden for visse områder opstår mangel på kvalificeret arbejdskraft, og at dette forstærkes, når konjunkturerne igen vender. Uddannelsesniveauet i Norddjurs Kommune er lidt lavere end i Region Midtjylland som helhed. Faglærte udgør en stor del af arbejdsstyrken og andelen af faglærte er højere end i resten af regionen. Til gengæld er der færre med en videregående uddannelse. Virksomheder har løbende behov for at få tilført ny viden både i forhold til den almindelige kompetenceudvikling af medarbejdere og i forhold til at få tilført ny viden, som kan bidrage til virksomhedernes udvikling. Følgende initiativer iværksættes i. Periode Kompetenceudvikling erhvervsopgaven Der er nedsat et kompetenceråd af DUR, som har til opgave at arbejde med højnelse af uddannelsesniveauet på Djursland. I er Norddjurs Kommune sekretariat for kompetencerådet. Samarbejdspartnere UU-vejledere, ungdomsuddannelserne på Djursland, uddannelsesinstitutioner i Randers og Århus, regionale udviklingsprogrammer inden for kompetenceudvikling, virksomheder og Syddjurs Kommune. Kompetenceråd Djursland blev i løbet af 2010 revurderet og skal i den kommende periode arbejde med uddannelsesparathed/frafald fra ungdomsuddannelser og innovation og iværksætteri som en overfaglig kompetence i uddannelsessystemet. Kompetenceråd Djursland holder 4 årlige møder. Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder med konkrete initiativer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med håndtering af 10. klasse i forbindelse med ny lovgivning. Evaluering Evaluering af kompetencerådet ultimo. Internationalisering Periode

12 Udgifter afholdes af overførte midler fra og 2013 på kulturog udviklingsafdelingens budget til udvikling. At opbygge viden om internationalisering og eksport via målrettede aktiviteter, der gør de lokale virksomheder i stand til at vurdere og udnytte deres muligheder på udenlandske markeder. Dette skal gøres ved information om, hvor man kan hente hjælp og støtte samt ved at tilbyde virksomhederne praktiske værktøjer til eksportarbejde. I forbindelse med aktiviteterne, skal der skabes mulighed for etablering af netværk mellem de deltagende virksomheder. Samarbejdspartnere Syddjurs Kommunes Erhvervsafdeling, Randers Erhvervsudvikling, Business Region Aarhus, Eksportrådet, væksthus Midt Etablering af 2 eksportvækstgrupper i samarbejde med Business Region Aarhus (7K) Etablering af lokal vækstgruppe med internationalisering som tema. Afholdelse af temamøder i samarbejde med Eksportrådet, dels lokalt i Norddjurs dels i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere. Evaluering Etablering af netværk mellem eksportorienterede virksomheder. 12

13 5. Samarbejde Norddjurs Kommune skal arbejde på tværs af grænser for at få tilført ny viden, udveksle erfaringer, få del i finansiering af projekter og aktiviteter og for at blive inspireret af andre kulturer. Det gælder såvel de lokale grænser til omegnskommunerne som til de større grænseoverskridende samarbejder til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Internationale samarbejder medfinansiering af det midtjyske EU-kontor Central Denmark EU Office. Udgifter til deltagelse i projekter skal enten finansieres via medarbejdertimer eller ved særlige bevillinger fra udviklingspuljen. Det midtjyske EU-kontor har til opgave at servicere de midtjyske kommuner om muligheder for at tiltrække EU-midler til udviklingsopgaver og mellemfolkelig udveksling. Kontoret er formidler af kontakt til projekter, som det kan være interessant for Norddjurs Kommune at deltage i. Samarbejdspartnere Central Denmark EU Office, lande i EU, Region Midtjylland og kommuner i Midtjylland. Evaluering Ultimo Der arrangeres årlige møder med Central Denmark EU Office for relevante medarbejdere i forvaltningen. Herudover løbende kontakt. Deltagelse i KASK-projektet LISA: Udvikling i landdistrikter. Deltagelse i Interreg-projektet Cradle to Cradle: Anholt som bæredygtig ø. Deltagelse i Interreg-projektet Egoprise: digitale erhvervsserviceløsninger. Deltagelse i projekt SkanKomp - Styrkelse af samarbejdet mellem voksenundervisningens aktører og virksomheder. Kompetenceudviklings aktiviteter i virksomhederne, samt opstart af en række netværk. Nationale samarbejder Udgifter til deltagelse i projekter skal enten finansieres via medarbejdertimer eller ved særlige bevillinger fra udviklingspuljen. Overvågning af nationale puljemidler til erhvervsudvikling. Samarbejdspartnere Ministerier, styrelser og nationale organisationer. Overvågning af puljemidler med henblik på medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter, der allerede er under planlægning. 13

14 Evaluering Ultimo. Deltagelse i projekt Strategisk oplevelsesdesign finansieret af Center for kultur og oplevelsesøkonomi under Kulturministeriet og - og erhvervsministeriet. Regionale samarbejder Udgifter til deltagelse i projekter skal enten finansieres via medarbejdertimer eller ved særlige bevillinger fra udviklingspuljen. Overvågning af regionale puljemidler til erhvervsudvikling. Samarbejdspartnere Afdelingen for Regional Udvikling i Region Midtjylland, midtjyske kommuner, videncentre, uddannelsesinstitutioner og private rådgivere. Overvågning af puljemidler med henblik på medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter, der allerede er under planlægning. Igangsætning af erhvervsudviklingsinitiativ med medfinansiering af regionale midler fra Vækstforum og statelige midler fra Grøn Vækst på baggrund af identificeret erhvervsmæssige styrkepotentialer i analysen udført at konsulenthuset Damvad på vegne af Region Midtjylland og yder- og landkommuner i Region Midtjylland. Evaluering Evalueres ultimo. Tværkommunale samarbejder medfinansiering af Business region Aarhus tidligere 7- kommunesamarbejdet. Norddjurs Kommune deltager i erhvervsudviklings-projekter med andre kommuner, hvor det vurderes, at opgaven løses bedre i et fælles projekt med andre kommuner end alene. Samarbejdspartnere Midtjyske kommuner og evt. andre danske kommuner, lokale og regionale myndigheder og organisationer Business Region Aarhus (7K): Fortsat udvikling af model for modtagelse af international arbejdskraft i borgerservice, udvikling og rekruttering af virksomheder til vækstgrupper og netværk. Der afholdes ca. 6 møder i sekretariat. Århus Kommune har ansvaret for driften af sekretariatet. 1 årligt borgmestermøde. 2-4 workshops hvor også repræsentanter fra den lokale erhvervsservice deltager. 14

15 Fortsat udvikling af helårsturisme i samarbejde med Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Midtjysk Turisme. Deltagelse i styregruppe for projekter. Diverse bidrag i form af input om kommunale turismerelaterede aktiviteter og udviklingsprojekter. Evaluering Aktiviteter evalueres ultimo. 15

Udkast til handlingsplan

Udkast til handlingsplan Anmelder: Helen Rosager Afdeling: Telefon: 89 59 40 71 Dato: Senest revideret 17. november 2009 Udkast til handlingsplan Erhvervsområdet sfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Dialog og kommunikation... 6

Læs mere

Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune

Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune BILAG KU 09.03.09 pkt. 6 Dato: 01.03.2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune 1. Baggrund Udviklingsafdelingen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 1. januar

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene!

For iværksættere og virksomheder. 10spørgsmål. erhversservice i. Favrskov Kommune. Her finder du svarene! For iværksættere og virksomheder om erhversservice i 10spørgsmål Favrskov Kommune Her finder du svarene! 2 Har du en god idé og vil starte egen virksomhed? 1Hvis du er en nystartet virksomhed eller overvejer

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER>

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Vækst i en kommune skabes i et samspil med de rammer, som Stat, Region og Kommune stiller til rådighed for private

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere