Med kurs mod Grenaa Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kurs mod Grenaa Havn"

Transkript

1 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad

2 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, med mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt mellem enten Grenaa Havn A/S eller datterselskab og en aftalepart. For så vidt at NSAB 2000 og Grenaa Havns A/S almindelige betingelser ikke er fraveget i det følgende, er disse regelsæt gældende for alle aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber. For yderligere regler for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskab henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, der kan rekvireres hos administrationen hos Grenaa Havn A/S eller hos den lokale agent. Indhold 1. GENEREL INFORMATION AFGIFTER SKIBS- OG VAREAFGIFT LEJE AF AREALER OG BYGNINGER AFFALDSHÅNDTERING M.M LEVERING AF EL UDLEJNING AF MATERIEL RENGØRING GRENAA HAVNS ALMINDELIGE BETINGELSER ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING TAKSTBLAD

3 1. Generel information Havneinfo Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Døgntelefon Fax CVR-nr Taksthæftet findes på Alle henvendelser vedrørende datterselskaber bedes rettet til Grenaa Havn A/S. Direktion Administrerende direktør Henning Laursen Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt Faciliteter Grenaa Havn Areal: m² Kajlængde: m Vanddybde: op til 11 m Svajebassin 375 diam Færgelejer: 3 Ro-Ro lejer: 3 Kraner: op til 120 tons i 23 m Kraner: rækkevidde op til 48 m Lastebånd: op til 300 tons pr. time Containertruck: max. 42 tons Trucks: max. 16 tons Pakhuse: m² Tanke: m³ El: op til 63 A Diverse: ferskvand Normal arbejdstid Grenaa Havns A/S normale arbejdstid er: Mandag til onsdag Torsdag og fredag Pauser og Helligdage Nytårsdag, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj, 24. december, Juledag, 2. Juledag, 31. december. 3

4 Betaling Bankforbindelse: Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa Reg.no.: 7320 Konto: IBAN: DK Swift code: DJURDK22 Betalingsbetingelser: Netto kontant International standard Grenaa Havn er sikret efter de regler, som Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN har udarbejdet. Der er tre sikringsområder: Færgehavnen Trafikhavnen Oliepieren Der er opsat hegn. Havnen videoovervåges døgnet rundt, og alle der færdes på havnen, skal bære synligt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S. Se folder på Der er kun adgang på den ISPS sikrede del af havnen med gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S eller ved kontakt til administrationen (Neptunvej 1). 2. Afgifter Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med Grenaa Havn A/S. Takster og priser for aktiviteter og aftaler fremgår af Takstblad Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret Grenaa Havn A/S. 4

5 3. Skibs- og vareafgift 3.1. Skibsafgift 3.2. Beregningsgrundlag 3.3. Fritagelser 3.4. Vareafgift 3.5. Beregningsgrundlag 3.6. Fritagelser 3.7. Færger 3.8. Afgift af jernbanevogne Skibsafgift 3.1. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Grenaa Havn og/eller datterselskaber, betales en afgift (skibsafgift) for henliggen inden for dækkende værker. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør. For aktuelle priser henvises til Takstblad Beregningsgrundlag Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotonnage enten per anløb eller per måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalendermåneds start, og afregnes forud Fritagelser a) Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs, hvoraf der betales værdiafgift (jfr. afsnit vareafgift). Der betales dog som minimum, hvad der svarer til skibsafgift generelt for det pågældende skib. Pr. 1. januar 2014 opkræves fartøjer i fiskerihavnen skibsafgift i henhold til Takstblad Der er tale om fartøjer under 10 meter, mellem 10 og 20 meter samt over 20 meter. Der opkræves skibsafgift for minimum et halvt år. Såfremt man kan dokumentere at et beløb på 2,5 % af hele landingens værdi, overstiger summen på skibsafgiften, vil Grenaa Havn A/S efterfølgende kreditere differencen. b) Skibe, der alene har anløbet for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibsbrudne eller lig. 5

6 Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale for bortfjernelse af affald (Affaldshåndtering) og for andre forbrugsafgifter (Vand og el), se nærmere under disse overskrifter. Vareafgift 3.4. Vareafgift For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Grenaa Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen. De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende ved losningens henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt Beregningsgrundlag Ved beregning af vareafgift tages, medmindre andet fremgår nedenfor, udgangspunkt i den pågældende vares klassifikation i henhold til den af SKAT udstedte brugstarif. Såfremt varen ikke fremgår af brugstarif, kan vareafgiften oplyses af Grenaa Havn A/S. Delvis fritagelse for vareafgift: - Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra skib til skib er delvist fritaget for vareafgift. - Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50% af den til enhver tid gældende vareafgift. Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer, fiskekvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, samt for industrifisk, betales en vareafgift per landing, der er en refleksion af værdien ved salg i første hånd. Der henvises til Takstblad Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj. Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt, på tro og love, skal afgive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende af Grenaa Havn A/S pligtig til at afgive en revisorberigtiget specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til at give oplysninger om lastens vægt og værdi, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere en given landingsværdi, såfremt bestemmelsen om maksimumafgift pr. landing ønskes anvendt Fritagelser Følgende varer er fritaget for vareafgift: - Tomme containere, tom genbrugsemballage samt laste- og lossemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer. - Proviant og stores til skibets eget brug. - Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme ophold i havnen. 6

7 3.7. Færger Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Grenaa Havn A/S og/eller datterselskab Afgift af jernbanevogne I henhold til Takstblad 2014 opkræves en afgift pr. jernbanevogn, der befordrer varer til og fra Grenaa Havn, såfremt varen ikke indenfor 1 måned tidligere eller senere er belagt med vareafgift til havnen. Virksomheder m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbanevogne, skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned indsende oplysninger til Grenaa Havn A/S om de foretagne ekspeditioner. 4. Leje af arealer og bygninger 4.1. Pladsleje for gods 4.2. Langtidsleje af arealer 4.3. Midlertidig leje 4.4. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg 4.5. Ansvar 4.6. Skiltning 4.1. Pladsleje for gods Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m² pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen. Lejen opkræves hos ladningsejer, med mindre andet er aftalt. Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods på havnens arealer. Pladsleje for gods er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Langtidsleje af arealer Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejearealer fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Langtidsleje af arealer er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib eller er udlosset fra skib. Pakhuslejen aftales med Grenaa Havn A/S. Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af pakhuse for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen. 7

8 Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler: - at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lagerlokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte Forskrifter for brandslukningsudstyr. - at opsætte opslag om Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. - at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum 3 meter fra bygninger med tagudhæng. Midlertidig leje af pakhus er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje af tanke og tankanlæg Der kan, efter nærmere aftale, opbevares varer i tanke tilhørende Grenaa Havn A/S for perioder af minimum 3 måneder. Prisen for leje afhænger af en række faktorer og kan oplyses ved henvendelse til Grenaa Havn A/S. Opbevaring i tankene er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand og Grenaa Havns A/S miljøgodkendelse. Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med dokumentation for, at miljømyndighedernes krav om prøvetagning og analyse ved indlagring er overholdt, ligesom lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med øvrig nødvendig dokumentation, såfremt miljømyndigheder eller andre myndigheder kræver dette i forbindelse med lejers anvendelse af tanken. Som minimum en årlig lageropgørelse (modtages senest den 15. januar det efterfølgende år), som viser alle bevægelser på lejet tank til ejers årlige indberetning til miljømyndighederne Ansvar Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.), der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke. Grenaa Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand. Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning Skiltning Grenaa Havn A/S henviser til gældende folder Skiltning på Grenaa havn. Aktuel folder findes på 8

9 5. Affaldshåndtering m.m Modtagelse af skibsaffald m.m Maskinslop og andet olieaffald 5.3. Kloakspildevand og badevand 5.4. Dagrenovation 5.5. Sygehusaffald 5.6. Lastrester i henhold til Marpolkonventionen 5.7. Bestilling 5.8. Betaling 5.9. Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ansvar Klageadgang 5.1. Modtagelse af skibsaffald m.m. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 har Grenaa Havn A/S etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald og lastrester fra skibe. Ved rimelige mængder forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m³. Affald leveres til Grenaa Havn A/S indenfor normal arbejdstid jf. Takstblad Der kan træffes særlig aftale om levering udenfor normal arbejdstid. En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibsog/eller vareafgift. Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke. Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg Maskinslop og andet olieaffald Denne ydelse rekvireres på tlf. nr eller 5.3. Kloakspildevand og badevand Grenaa Havn A/S modtager ikke kloakspildevand og badevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice Dagrenovation Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling. Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere mærket Galley Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald. 9

10 5.5. Sygehusaffald Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager Lastrester i henhold til Marpolkonventionen Grenaa Havn A/S modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse af lastrester betales afgift jf. Takstblad Bestilling Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Grenaa Havns A/S driftsafdeling i så god tid som muligt og senest kl sidste normale arbejdsdag, før afhentning / modtagelse skal finde sted. Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen findes på Betaling Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående, er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er foretaget rettidigt. For afhentning uden for Grenaa Havns A/S normale arbejdstid beregnes for den forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer. Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m³ for afhentning/modtagelse i henhold til Takstblad Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Grenaa Havn A/S, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Grenaa Havn A/S Ansvar Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde Grenaa Havn A/S for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller formueskade, som bliver påført tredjemand, som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger Klageadgang Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter, findes klageformular i affaldshåndteringsplanen på Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S med kopi til Miljøstyrelsen. 10

11 6. Levering af el 6.1. Bestilling og afmelding af el 6.2. Takster og betaling 6.3. Ansvar 6.1. Bestilling og afmelding af el Bestilling og afmelding af el skal, uanset brugsformålet, ske til Grenaa Havn A/S. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger på kajerne. Køle- og frysestik må kun anvendes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Ønskes strøm udover 220 V, kontaktes Grenaa Havn A/S minimum 24 timer før ankomst. Skibene skal ved indberetning af el til Grenaa Havn A/S oplyse kajnr. og evt. skabsnr. Fiskerihavnen er fritaget fra ovenstående Takster og betaling Priser for brug af el på Grenaa Havn fremgår af Takstblad Anholt Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes i betalingsautomaten ved Sailor House. Grenaa Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes med betalingskort i betalingsautomaten placeret ved Fiskerikajerne Ansvar Grenaa Havn A/S og datterselskaber leverer kun tilslutninger ved kajen og containerdepotet og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte chip kort. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. 11

12 7. Udlejning af materiel 7.1. Udlejning af kraner og læssemaskiner 7.2. Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand 7.3. Tilbehør til kran 7.4. Rengøring af tragt, grab og bånd 7.5. Takster og betaling 7.6. Fortrinsret 7.7. Ansvar for arbejde med kran m.m Trosseføring Udlejning af kraner m.m Udlejning af kraner og læssemaskiner Det er hos Grenaa Havn A/S muligt at leje følgende maskiner: Fabrikat Kapacitet Udlæg Type DEMAG / 14 ts 6 / 22 m Mobilkran DEMAG / 15 ts 13 / 34 m Mobilkran GOTTWALD 360 E 120 / 25 ts 23 / 48 m Mobilkran GOTTWALD HMK 7608 B 140 ts 20 m Mobilkran FUCHS 18 m Læssemaskine SENNEBOGEN 860 M 15 / 6,5 ts 9 / 21 m Læssemaskine Grenaa Havn A/S stiller maskiner med maskinfører og evt. anhugger/lugemand til disposition efter nærmere aftale. Såfremt lejer vælger at benytte egen anhugger/lugemand gælder særlige regler, se nedenfor Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand Hvis lejeren selv stiller med anhugger/lugemand er følgende gældende: Lejeren eller dennes repræsentant stiller selv fornødent uddannet personale til rådighed til at dirigere kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranføreren er således undergivet lejers instruktionsbeføjelse, og arbejdet udføres i det hele på lejers ansvar. Kraner må kun benyttes til lodrette løft og må ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse. Kraner må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens maksimale løfteevne. Det påhviler lejer at drage omsorg for dette. Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranbanen er fri. Lejer skal tegne forsikring mod ansvar/risici, forbundet med lejers direkte brug af og løft med kranen Tilbehør til kran Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning. 12

13 Grenaa Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer ikke de dertil fornødne stropper og åg, med mindre dette er særskilt aftalt med Grenaa Havn A/S Rengøring af tragt, grab og bånd Rengøring af tragt, grab eller bånd påhviler lejer, men kan udføres af Grenaa Havn A/S efter nærmere aftale mod betaling. Rengøringen skal finde sted umiddelbart efter hver opgave. Løse godsrester samt emballage m.m. må ikke efterlades på havnearealerne Takster og betaling Priser for leje af Grenaa Havns A/S kraner fremgår af Takstblad I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Anhugger/lugemand betales særskilt på timebasis. Betaling gælder fra det øjeblik, kranen kører fra Grenaa Havns A/S faste plads, og til den igen er på samme plads. Dog minimum 1 time Fortrinsret Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer. Grenaa Havn A/S kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt, og at arbejdstiden udvides med mindst 3 overarbejdstimer dagligt, for lejers regning. I alle tilfælde gælder det, at Grenaa Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Ansvar for arbejde med kran m.m. Grenaa Havns A/S ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Grenaa Havn A/S og kun i det omfang, der kan pålægges Grenaa Havn A/S et ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kæder, stropper, tænger m.m. ved godsets ophængning samt for, at de af arbejdstilsynet stillede fordringer om periodisk undersøgelse, eftersyn og mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Kranlejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kran, når lejer benytter egen anhugger/lugemand. Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. Trosseføring 7.8. Trosseføring Trosseføring udføres af Grenaa Boatman Service. For takster herfor henvises til tlf

14 8. Rengøring Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Sker dette ikke, er Grenaa Havn A/S berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejerens regning. 9. Grenaa Havns almindelige betingelser 9.1. Generelle bestemmelser 9.2. Tilbud, pris, betaling og panteret 9.3. Opgavens udførelse 9.4. Grenaa Havns ansvar 9.5. Ordregivers ansvar 9.6. Indsigelse og søgsmål 9.1. Generelle bestemmelser Definitioner Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med Grenaa Havn. Opgave: Ved en opgave forstås en eller flere opgaver, som sædvanligvis falder ind under stevedoring, herunder a) håndtering af gods på Grenaa havn, b) lastning og losning af gods, som fragtes med skib, jernbane eller lastbil, c) surring og trimning, d) transport på kajer og lignende steder, e) sortering af gods, f) oplagring, lagerstyring og lagerhotel, samt godshåndtering i forbindelse hermed, g) pakning og mærkning i forbindelse med oplagring. Aflevering: Ved Aflevering forstås det tidspunkt, hvor Grenaa Havn afleverer godset til den, som er berettiget til at modtage godset, eller hvor godset stilles til disposition for denne. SDR: Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder. Omregning af SDR til danske kroner foretages efter kursen på den dag, hvor der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 14

15 Skriftlig meddelelse: Ved skriftlig meddelelse forstås meddelelse, som sendes pr. post, telefax eller Anvendelsesområde Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse på Opgaver, der udføres af Grenaa Havn, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt Tilbud, pris, betaling og panteret Tilbud Alle tilbud, som Grenaa Havn afgiver, er uforpligtende, indtil Ordregivers accept af tilbuddet er kommet frem til Grenaa Havn Pris Ordregiver er forpligtet til at betale den pris, som parterne har aftalt. Alle priser er angivet ex. Moms og eventuelle afgifter. Med mindre Grenaa Havn har modtaget særlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens karakter og omfang, er Grenaa Havns pris baseret på: a) sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindelig praksis, b) udførelsen af Opgaven i sædvanlige holdstørrelser med sædvanligt benyttet grej og indenfor almindelig arbejdstid, c) kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning eller manglende klargørelse. Stk. 3. Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller hvad Grenaa Havn kunne forudse ved prisens afgivelse, jf. stk. 2, skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket Grenaa Havn har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom Grenaa Havns opdrag besværliggøres eller forsinkes af forhold, som Grenaa Havn ikke har indflydelse på. Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ikke forud har aftalt en pris og i tilfælde, der er omfattet af stk. 3, skal Ordregiver betale den af Grenaa Havn forlangte pris. Stk. 5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan kræves betaling i henhold til stk. 3, skal der lægges afgørende vægt på den af Grenaa Havns fremlagte dokumentation for forhold såsom anvendt materiel, tidsrummet for arbejdets udførelse, og antallet af medarbejdere, som har medvirket til udførelsen af Opgaven Udlæg Grenaa Havn har krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger, hvis udlægget er ud over, hvad der udtrykkeligt er aftalt Valuta Med mindre andet er aftalt, er alle priser angivet i danske kroner. 15

16 Dersom prisen er angivet i en anden valuta end danske kroner, bærer Ordregiver risikoen for ethvert kursudsving mellem den danske krone og den angivne valuta i tidsrummet mellem tilbuddets afgivelser og betalingsdagen Betalingsbetingelser Grenaa Havns tilgodehavende for udførte Opgaver forfalder netto kontant ved fakturering. Dersom betaling ikke har fundet sted iht. Stk. 1, kan Grenaa Havn skriftligt fremsætte et 10-dages betalingspåkrav overfor Ordregiver. Hvis betaling ikke finder sted inden udløbet af påkravsfristen, forholdes iht. 18. Stk. 3. Grenaa Havns tilgodehavende forrentes med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen Sikkerhedsstillelse Uanset det i pkt anførte, kan Grenaa Havn, når den har rimelig grund hertil, kræve forudbetaling, eller at Ordregiver stiller en efter Grenaa Havns opfattelse betryggende sikkerhed for Grenaa Havns tilgodehavende iht. ubetalte fakturaer, igangværende Opgaver eller ethvert andet krav. Stk.2. Indtil betaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er Grenaa Havn berettiget til uden forudgående varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar at indstille igangværende Opgaver Modregning Ordregiver kan under ingen omstændigheder foretage modregning i Grenaa Havns tilgodehavende Panteret Grenaa Havn har pant i gods, dokumenter, kontanter m.v., som er under Havnevirksomhedens kontrol, for såvel alle omkostninger, der relaterer sig til godset, herunder vederlag og lagerleje, som for alle Grenaa Havns øvrige fordringer på Ordregiver, uanset om disse vedrører andre Opgaver, som Grenaa Havn har udført for Ordregiver. Bortkommer eller ødelægges genstande, som er omfattet af Grenaa Havns panteret, iht. Stk. 1, har Grenaa Havn samme ret over ethvert erstatningsbeløb. Stk. 3. Betales Grenaa Havns forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter Grenaa Havns afsendelse af betalingspåkrav iht. pkt , stk. 2, er Grenaa Havn berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af godset, at Grenaa Havns tilgodehavende dækkes. Grenaa Havn skal så vidt muligt forud give Ordregiver underretning om bortsalget. 16

17 9.3. Opgavens udførelse Oplysninger vedrørende godset Ordregiver skal give Grenaa Havn de instruktioner og oplysninger, der er nødvendige for Opgavens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid forsyne Grenaa Havn med oplysning om: a) godsets art, vægt og volumen, b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse, c) laste- og/eller losseplaner, d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og Grenaa Havns eller tredjemands ejendom mod godsets eventuelle skadegørende virkning. Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give Grenaa Havn alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlig oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, som måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende gods. Stk. 3. Oplagrer eller opbevarer Grenaa Havn godset på en måde, som er sædvanlig i den pågældende havn eller i branchen generelt, kan Grenaa Havn ikke ifalde ansvar for skade, der skyldes forhold, som Grenaa Havn ikke med rimelighed kunne forudse eller hvis følger Grenaa Havn ikke med rimelige midler kunne afværge, med mindre Grenaa Havn har handlet i strid med Ordregivers udtrykkelige instruktioner. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til Grenaa Havn. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig. Stk. 5. Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser iht. Stk. 1 og 2, er Grenaa Havn berettiget til uden instruktion og for Ordregivers regning og risiko at tage alle forholdsregler, som forholdene måtte kræve for at afværge skade på godset eller person-, tings- eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan Grenaa Havn således lade godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i pkt , stk Farligt gods Omfatter Opgaven farligt gods, indestår Ordregiveren overfor Grenaa Havn for, at Grenaa Havn i god tid modtager alle relevante oplysninger iht. de til enhver tid gældende konventioner og andre regler og forskrifter vedrørende farligt gods. Herunder indestår Ordregiver overfor Grenaa Havn for at alt farligt gods er pakket, mærket, emballeret og klassificeret iht. de nævnte konventioner og regler. Ordregiver indestår endvidere for, at nødvendige myndighedstilladelser er til stede. Ordregiver skal i god tid give Grenaa Havn oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet i øvrigt medfører farligt gods. Ordregiver skal herunder oplyse om godsets art og klassificering. Dette gælder, uanset om det farlige gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser vedrørende farligt gods er overholdt. 17

18 Stk. 3. Pkt , stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse Håndtering af godset Det påhviler Ordregiver ved lastning og losning samt ved ind- og udlevering fra lager selv at udføre tally eller anden kontrolfunktion. Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers ansvar at sikre, at godset er pakket og mærket i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og således, at det kan modstå særlig håndtering samt vind og vejr Udstyr Grenaa Havn stiller sædvanligt udstyr til rådighed i forbindelse med lastning, stuvning, sikring og losning m.v. Ordregiver er forpligtet til at stille særligt udstyr til rådighed på Grenaa Havn, dersom Grenaa Havn i rimelig tid giver Ordregiver besked herom. Udstyret skal i så fald opfylde alle gældende forskrifter, samt eventuelle specifikke krav, som Grenaa Havn måtte have stillet forud for Opgavens gennemførelse. Ligeledes er Ordregiver forpligtet til at sikre, at Grenaa Havn modtager behørig vejledning vedrørende brugen af udstyret, og i det hele taget skal Ordregiveren medvirke til at forhindre at der sker skade på personer, miljø, materiel eller gods Klargøring af transportmidlet Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers opgave at sørge for, at det relevante transportmiddel er klargjort til, at Grenaa Havn kan udføre Opgaven. Herunder skal Ordregiver sørge for at lastrummene er rengjorte, at adgangsforholdene til transportmidlet og lastrummene er tilstrækkelige og sikre, og at transportmidlet i øvrigt i enhver henseende er parat til at modtage godset. Det er endvidere Ordregivers opgave at sikre, at arbejdsforholdene på transportmidlet, herunder ventilations-, lys-, fortøjnings- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er tilstrækkelige og forskriftsmæssige. Stk. 3. Dersom Ordregiveren efter Grenaa Havns opfattelse ikke har varetaget sine forpligtelser iht. stk. 1 og 2, er Grenaa Havn berettiget, men ikke forpligtet, til at udføre de nævnte opgaver, hvilket da sker for Ordregiverens regning og risiko. Dette gælder også selvom de nævnte opgaver sædvanligvis udføres af Grenaa Havn Forsikring Grenaa Havn er ikke forpligtet til at forsikre godset, ej heller oplagret gods, hverken for sin egen eller for Ordregivers regning. Ordregiver er forpligtet til at tegne forsikring for skader, som godset kan påføre personer eller ting. Ordregiver skal på Grenaa Havns opfordring dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft. 18

19 Opsigelse Aftalen mellem Ordregiver og Grenaa Havn udløber på det tidspunkt, der er anført i aftalen, eller når Opgaven er udført. Dersom aftalen er indgået for en ikke nærmere specificeret periode, kan den opsiges med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned. Dersom Ordregiver eller den, som er berettiget hertil, ikke modtager godset efter opsigelsesfristens udløb, finder Pkt , stk. 3 og 4 tilsvarende anvendelse Misligholdelse Uanset det i pkt anførte kan aftalen mellem Grenaa Havn og Ordregiver ophæves med øjeblikkelig varsel, dersom der foreligger væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses eksempelvis: a) udeblivelse af betaling indenfor påkravsfristen iht. pkt , stk. 2, b) manglende, uklare eller utilstrækkelige oplysninger vedrørende farligt gods, c) der indledes insolvensbehandling hos en af parterne i form af rekonstruktion eller konkursbehandling m.v Grenaa Havns ansvar Ansvarsperiode Grenaa Havn er ansvarlig for godset fra tidspunktet, hvor Grenaa Havn overtager godset indtil Aflevering Ansvar for andre Grenaa Havn er til enhver tid berettiget til at lade Opgaven udføre helt eller delvist af tredjemand, men Grenaa Havn forbliver dog ansvarlig overfor Ordregiver Ansvar for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset Grenaa Havn er ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af godset samt for forsinkelse af godset, såfremt a) det godtgøres, at forholdet, som forårsagede bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen, indtraf i det tidsrum, hvor Grenaa Havn havde godset i sin varetægt iht. pkt , og b) det godtgøres, at bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Grenaa Havn eller nogen, for hvem Grenaa Havn er ansvarlig. Grenaa Havn er ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset, som er forårsaget af strejke, lockout, blokade, boykot, uanset om Grenaa Havn selv er part i konflikten Ansvar for anden skade Grenaa Havn er ansvarlig for anden skade end den, der henhører under pkt , såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Grenaa Havn eller nogen, for hvem Grenaa Havn er ansvarlig. Ved anden skade forstås eksempelvis: a) anden skade på godset end bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset, b) bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af transportmidlet, c) bortkomst, skade eller forsinkelse af andet gods, d) skade på Ordregivers eller tredjemands ejendom, 19

20 e) fejl i forbindelse med dokumenthåndtering, udførelse af tally eller anden kontrolfunktion. Pkt , stk. 2 finder tilsvarende anvendelse Forsinkelse Forsinket Aflevering foreligger, når Grenaa Havn ikke har foretaget Aflevering til den udtrykkeligt aftalte tid eller, hvor ingen afleveringsfrist er aftalt, når den faktiske afleveringstid overskrider den tid, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kan indrømmes Grenaa Havn. Godset kan betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den udtrykkeligt aftalte afleveringsfrist eller, hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter, at Grenaa Havn overtog godset. Stk. 3. Modtager den, som er berettiget til at modtage godset, ikke godset til den aftalte tid, eller hvor intet afleveringstidspunkt er aftalt i rimelig tid efter Grenaa Havn har givet Ordregiver meddelelse om, at der kan ske Aflevering, kan Grenaa Havn oplagre godset for Ordregivers regning og risiko. Stk. 4. Kan Grenaa Havn i de i stk. 3 nævnte tilfælde ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for godset, eller råder Ordregiver ikke over godset inden rimelig tid, efter at han er blevet opfordret dertil, har Grenaa Havn ret til at sælge godset på den i pkt , stk. 3 anførte måde. Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er Grenaa Havn berettiget til at bortskaffe godset Erstatning udenfor kontrakt Kræves erstatning på andet grundlag end aftalen kan Grenaa Havn og andre, for hvem den efter pkt er ansvarlig, påberåbe sig bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser, som udelukker Grenaa Havns ansvar, eller som angiver eller begrænser erstatningens størrelse. Det samlede ansvar, som kan pålægges Grenaa Havn og dem, Grenaa Havn er ansvarlig for, kan ikke i noget tilfælde overstige de ansvarsbegrænsninger, som fremgår af pkt Erstatningens beregning Erstatning for beskadigelse eller hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter den fakturaværdi, godset sidst var handlet til, inden det kom i Grenaa Havns varetægt, med mindre det bevises, at den gængse værdi af gods af samme art og godhed var en anden på tidspunktet og stedet for Grenaa Havns overtagelse af godset. Såfremt der ikke findes en fakturaværdi, som nævnt i stk. 1, beregnes værdien af godset ud fra den gængse værdi af gods af samme art og godhed på tidspunktet og stedet for Grenaa Havns overtagelse af godset. Stk. 3. Erstatning udover værdien efter stk. 1 og 2, herunder erstatning for indirekte tab, ydes ikke. 20

21 Erstatningens beregning Uanset det i pkt anførte, kan erstatningen dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR for hvert kilogram beskadiget eller bortkommet gods afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. Anvendes der container, trailer, palle eller lignende transportindretning til at samle godset, skal transportindretningen ved anvendelse af stk. 1 anses for i sig selv at udgøre et kolli eller anden enhed af godset. Ved beregning ses bort fra antallet af kolli, der er samlet i en sådan transportindretning, med mindre dette fremgår af aftalen. Stk. 3. I intet tilfælde kan erstatningen overstige SDR pr. skadesbegivenhed. Dersom flere Ordregivere lider tab som følge af skader, der indtræffer ved en og samme hændelse, er Grenaa Havns erstatningsansvar i forhold til samtlige berørte Ordregivere begrænset til SDR, som fordeles pro rata mellem Ordregiverne efter værdien af godset opgjort iht. pkt Stk. 4. Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse af godset, skal Grenaa Havn erstatte skaden, dog ikke ud over det beløb, som Grenaa Havn har krav på for udførelsen af Opgaven, jf. pkt Stk. 5. Dersom Grenaa Havn er erstatningsansvarlig for anden skade i henhold til pkt , er Grenaa Havn berettiget til at begrænse sit ansvar iht. stk Stk. 6. Grenaa Havns samlede ansvar iht. stk. 1-4 skal ikke overstige den ansvarsbegrænsning, som ville være gældende i tilfælde af tab af alt det gods, som erstatningsansvaret omfatter, jf. stk Stk. 7. Grenaa Havns ansvar skal ikke være mere vidtrækkende end Ordregivers. Såfremt Ordregiver har begrænset sit ansvar overfor tredjemand, har Grenaa Havn uden videre ret til samme ansvarsbegrænsning i forhold til Ordregiver og tredjemand Ordregivers ansvar Ordregivers ansvar Ordregiveren er forpligtet til at skadesløsholde Grenaa Havn for det tab eller den skade, som Grenaa Havn lider som følge af, at a) Ordregiver har givet forkerte eller mangelfulde oplysninger vedrørende godset, b) godset ikke er korrekt pakket, mærket og deklareret af Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, c) Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, har lastet, losset, stuvet eller sikret godset fejlagtigt, d) godset har skadevoldende egenskaber, om hvilke Grenaa Havn ikke er blevet udtrykkeligt informeret, 21

22 e) Grenaa Havn pålægges at betale bøde, told, moms eller andre offentlige afgifter eller at stille sikkerhed. Dersom Grenaa Havn er erstatningsansvarlig for skade på tredjemands ejendom, skal Ordregiver holde Grenaa Havn skadesløs for så vidt angår den del af erstatningen, som Grenaa Havn ikke ville være forpligtet til at betale, dersom den kunne gøre disse Almindelige Betingelser gældende mod tredjemand Indsigelse og søgsmål Reklamationspligt Dersom Ordregiver vil holde Grenaa Havn erstatningsansvarlig for skade, bortkomst eller forsinkelse af godset eller for anden skade, skal Ordregiver give Grenaa Havn Skriftlig Meddelelse herom straks efter, at Ordregiver opdagede eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til erstatningskravet. Giver Ordregiver ikke straks sådan meddelelse, er kravet bortfaldet. Uanset det i stk. 1 anførte skal erstatning for forsinkelse kun betales, hvis Grenaa Havn, inden 21 dage efter Aflevering har fundet sted, har modtaget Skriftlig Meddelelse om, at Ordregiver vil påberåbe sig forsinkelsen Forældelse Ethvert krav om Grenaa Havn skal anses for forældet, når der er gået mere end 10 måneder regnet fra de i stk. 2 nævnte tidspunkter. Ved beskadigelse eller delvis bortkomst af godset beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra Aflevering har fundet sted. Ved forsinkelse, bortkomst af alt gods eller anden skade beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor skaden tidligst kunne konstateres Værneting og lovvalg Alle retssager, som vedrører eller udspringer af kontraktforholdet mellem Grenaa Havn og Ordregiver, skal anlægges ved Retten i Randers. Alle tvister mellem Grenaa Havn og Ordregiver skal afgøres efter dansk ret. 22

23 10. Ansvar og ansvarsbegrænsning Såfremt Grenaa Havn A/S findes ansvarlig efter én af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: For tab af gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatningen kan dog ikke overstige de beløbsgrænser, der fremgår af NSAB 2000 og Grenaa Havns A/S almindelige betingelser. For så vidt angår containere eller anden transportbeholder med indhold, kan erstatningen ikke overstige DKK ,-. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v. mistet markedsandel eller andet indirekte tab ydes ikke. Grenaa Havn A/S påtager sig ikke ansvaret for skader på gods i pakhuse og tanke, i havnebassin eller på arealer, med mindre andet fremgår ovenfor eller er skriftligt aftalt. Lejer opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i Sølovens 279. Lejeren har ansvaret for skader, der påføres det lejede, ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil m.m. Der ydes ikke erstatning for bortkomne eller ødelagte chip kort. I øvrigt henvises til NSAB 2000 og Grenaa Havns A/S almindelige betingelser. 23

24 11. Takstblad Skibsafgift Vareafgift Landing af fisk i Grenaa og på Anholt Takster for Grenaa Havns A/S materiel Vand og el Midlertidig leje af tanke og tankanlæg Øvrige priser Skibsafgift Trafikhavn Skibsafgift for hvert anløb... DKK 3,50 pr. BT enhed Forudbetalt månedsafgift med ret til ubegrænset antal anløb pr. md. DKK 30,00 pr. BT enhed Crewbåde... DKK 1.800,00 pr. uge Fartøjer der lægges op i Grenaa havn betaler skibsafgift generelt DKK 25,00 pr. m² pr. måned opgjort efter skibets største længde og bredde. Skibe, der anløber havnen med henblik på proviantering, bunkring, besætningsskifte, eller som anløber havnen af bekvemmelighedsmæssig årsag, skal i stedet for skibsafgift betale et fast beløb på... DKK 1.000,- pr. anløb. Forbliver skibet i havnen i mere end 12 timer betales tillige normal skibsafgift. Lystbåde m.v. (Priser er incl. moms) Skibe 0-11 m... DKK Skibe > m... DKK Skibe > m... DKK Skibe > 15 m... DKK Ved manuel opkrævning pålægges gebyr på... DKK 150,00 pr. døgn 200,00 pr. døgn 250,00 pr. døgn 350,00 pr. døgn 50,00 pr. gang Fiskerihavn og Anholt Havn Der betales for minimum et halvt år. Åben jolle... DKK 1.050,00 pr. halvår Enmandsbetjent jolle/garnjolle eller fritidsfartøj < 10 m... DKK 2.000,00 pr. halvår Fritidsfartøjer/kutterstr. 10 m og < 20 m... DKK 3.875,00 pr. halvår For fartøjer 20 m aftales nærmere med Grenaa Havn A/S eller datterselskab. Der betales dog minimum... DKK 7.750,00 årligt. Slæbested... DKK eller... DKK 480,00 pr. halvår 80,00 pr. gang 24

25 11.2. Vareafgift Vareafgiften opkræves pr. hel enhed opgjort efter brugstariffen (toldtariffen). Varer i containere... DKK 180,00 pr. container Lastbiler/anhængere... DKK 180,00 pr. enhed Sættevogne med trækker/løstrailere... DKK 180,00 pr. enhed Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. (Kapitel 5) Svovl, jord- og stenarter. Gips og kalk. (Kapitel 25, dog er & undtaget) Glasskår og glasaffald. (Tarif )... DKK 4,60 pr. tons Læggekartofler. (Kapitel 07.01) Korn. (Kapitel 10) Olieholdige frø. (Kapitel 12) Salt & cement. (Kapitel & 25.23) Gødningsstoffer. (Kapitel 31) Træ og affald af træ. (Kapitel ) Varer af sten, gips, cement, asbest og lignende produkter. (Kapitel 68) Råjern, legeret og ulegeret. Skrot og jernaffald. Stålprodukter. (Kapitel og )... DKK 8,50 pr. tons Forarbejdet træ, som spånplader m.m. (Kapitel 44.10) Organiske kemikalier. (Kapitel 29) Varer af jern og stål, såsom stænger, valsede produkter, profiler, rør og plader. (Kapitel 73) Halvfabrikata af rustfrit stål. (Kapitel 72.18) Rammelister, træ profileret, høvlet eller slebet. (Kapitel 44.04) Stenkul, brunkul og tørv m.m. (Kapitel 27 dog er olie og benzin undtaget)... DKK 10,75 pr. tons Olie, benzin m.m. (Kapitel 27.10) Roemelasse m.m. (Kapitel 23)... DKK Alle øvrige produkter.... DKK 13,00 pr. tons 13,30 pr. tons Landing af fisk i Grenaa og på Anholt Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskerfartøjer, fiskerkvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, betales 2,50% af værdien ved salg i første hånd, dog maksimum DKK ,00 pr. landing. (Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj). Se endvidere pkt. 3.3.a Fritagelser. Af industrifisk, der oplosses fra fiskefartøjer, betales 2,50% af værdien ved salg i første hånd. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv over for havnen at dokumentere, at en landingsværdi har været over DKK ,00 såfremt bestemmelsen om maximumafgift på DKK 25

26 30.000,00 pr. landing ønskes anvendt Takster for Grenaa Havns A/S materiel Alt materiel og mandskab udlejes for minimum 1 time. Ved tilkald faktureres for minimum 1 time. Ved bestilling af materiel betales for minimum 1 time. LÆSSEMASKINE FUCHS Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.050,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time LÆSSEMASKINE SENNEBOGEN Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.500,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time DEMAG 300 Lastning/losning af skibe... DKK 1.450,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Anhugger/lugemand... DKK 325,00 pr. time DEMAG 900 Lastning/losning af skibe med grab... DKK 1.400,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Anhugger/lugemand... DKK 325,00 pr. time GOTTWALD HMK 360 E Lastning/losning af skibe... DKK 2.500,00 pr. time Sværgods over 50 tons... DKK 3.500,00 pr. time Sværgods over 75 tons... DKK 4.500,00 pr. time Sværgods over 100 tons... DKK 6.000,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Anhugger/lugemand... DKK 325,00 pr. time GOTTWALD HMK 7608 B Lastning/losning af skibe... DKK 3.000,00 pr. time Sværgods over 50 tons... DKK 4.000,00 pr. time Sværgods over 75 tons... DKK 5.000,00 pr. time Sværgods over 100 tons... DKK 6.500,00 pr. time Ventetid... DKK 325,00 pr. time Overtidstillæg... DKK 265,00 pr. time Anhugger/lugemand... DKK 325,00 pr. time 26

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER Sundkrogskaj 20 DK-2100 København Ø www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB)

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB) DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 33 77 33 77 www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB) Afsnit 1 - Generelle Bestemmelser

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 08.03.16 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 20.08.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN

10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN 10. januar 2017 MED KURS MOD GRENAA HAVN En stabil samarbejdspartner du kan regne med SUPPORT YOUR BUSINESS PRISER & FORRET- NINGSBETINGELSER 2017 FOR GRENAA HAVN A/S OG DATTERSELSKABER Betingelserne og

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

DHAB Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser

DHAB Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser DHAB 2002 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 1. Afsnit Aftalen 1 Disse bestemmelser fi nder anvendelse på aftaler, der indgås med et medlem medlemmet af Danske Havnevirksomheder, medmindre

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere