Bådelaugsaftalen Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bådelaugsaftalen Indhold"

Transkript

1 Indhold 1. Vikingeskibsmuseets Bådelaug Bådelaug Omkostningsbidrag Prøvetid Medlemsfordele og medlemskort Bådelaugskonto Forskning og formidling Udrustning Udstyr m.m Forsikring Klargøring og vedligehold Reparationer Bådelaugshuset Nøgler Lån af lokaler Museumshavnens ordensreglement og optræden Bådelaugsskippere Fremmed havn Vikingeskibsmuseets sejladsarrangementer med bådelaugsfartøjerne Lån af bådelaugsbåde til Vikingeskibsmuseets kursuscenter Anden anvendelse af bådelaugsfartøjer Bådelaugenes lån af andre både Bådelaugenes og Vikingeskibsmuseets samarbejdsudvalg (BSU) Bådelaugenes sikkerhedsudvalg (BSiU) Krise- og beredskabsplan Bådelaugenes sejladstider Sejldage Misligholdelse og eksklusion Genforhandling af Bådelaugsaftalen... 9

2 AFTALE MELLEM VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE OG VIKINGESKIBSMUSEETS BÅDELAUG, DER DANNER RAMMEN FOR ANVENDELSE AF MUSEETS BÅDSAMLING FOR TILKNYTTEDE BÅDELAUG. Udkast fra møde den 11. februar Vikingeskibsmuseets Bådelaug Vikingeskibsmuseets Bådelaug er en paraplyorganisation, der består af repræsentanter fra Vikingeskibsmuseet og en række bådelaug, der ved aktiv brug af museets bådsamling ønsker at støtte Vikingeskibsmuseets forskning i og formidling af den maritime kulturarv, samt udbrede kendskabet til sejlads og godt sømandskab i råsejlere og andre traditionelle både. Dette sker i praksis ved, at Vikingeskibsmuseet inddrager de enkelte bådelaug i sejlladsforsøg, registrering af længere rejser, sejladser med gæster, repræsentative opgaver, film og fotodokumentation. Vikingeskibsmuseets Bådelaug nedsætter et samarbejdsudvalg sammen med Vikingeskibsmuseet, kaldet BSU. BSU varetager kommunikationen og samarbejdet mellem bådelaugene og museet, se også punkt Bådelaug Medlemmer af Vikingeskibsmuseets Bådelaug kan i samråd med museets sejladsleder danne en brugergruppe omkring et fartøj i museets bådsamling. En sådan brugergruppe kaldes herefter et bådelaug. Et bådelaug er en selvsupplerende gruppe med en formand, som er museets kontaktperson til bådelauget, og en egen selvvalgt organisationsstruktur. Bådelauget har, med de neden for nævnte begrænsninger, brugsretten over et bestemt fartøj i bådsamlingen. Alle laugsmedlemmer skal være medlem af Vikingeskibsmuseets Bådelaug. Hvor andet ikke er nævnt i de følgende afsnit, bliver kontakten mellem bådelaugene og Vikingeskibsmuseet varetaget af BSU og museets sejladsleder. Det enkelte laug vælger repræsentant (og eventuelt suppleant) til BSU. Bådelaugene administrerer også selv indtjente midler og aflægger eget regnskab over for de enkelte bådelaugs medlemmer, se også punkt Omkostningsbidrag Medlemmer af Vikingeskibsmuseets Bådelaug betaler et årligt omkostningsbidrag til Vikingeskibsmuseet. Bidraget bliver betalt ved indmeldelsen via Laugnet.dk, og derefter en gang årligt. Bidraget tilfalder Vikingeskibsmuseet, der også, via Laugnet.dk, står for den løbende opkrævning. Omkostningsbidraget er et bidrag til Vikingeskibsmuseets udgifter, der vedrørende drift og vedligeholdelse af bådelaugsbådene. BSU bliver orienteret om museets anvendelse af omkostningsbidraget. Ændringer i omkostningsbidraget, ud over pristalsreguleringer, diskuteres i BSU og bliver fastlagt af Vikingeskibsmuseet. Det årlige omkostningsbidrag bliver offentliggjort på Der opkræves ikke ekstra omkostningsbidrag for medlemskab i flere laug. Hvis en bådelaugsbåd er til reparation eller af andre årsager ikke er tilgængelig i hovedparten af sejlsæsonen, kan bådelauget henvende sig til sejladslederen, som kan udlåne en anden båd, når det kan passes ind med museets sejladser. I så fald opkræves kun 50% af bidraget, med mindre bådelaugsmedlemmet er medlem af et andet sejlende bådelaug. Side 2

3 Størrelsen af omkostningsbidraget er fastsat ud fra ønsket om at øge tilgangen til laugene, særligt unge og studerende. Der er også taget hensyn til familier og de medlemmer, der gerne vil være en del af det sociale liv, men som ikke er så aktive med hensyn til sejladser, kaldet støttemedlemmer. Over de næste to år vil omkostningsbidraget se sådan ud: Medlemstype 1/ / Laugsmedlem* 560 kroner 700 kroner Støttemedlem* 280 kroner 350 kroner Studerende & unge under 25 år 280 kroner 350 kroner Børn og unge under 18 år 0 kroner 0 kroner *Laugsmedlem Et laugsmedlem er optaget af et eller flere laug, og kan deltage i alle laugets aktivitet. Det er muligt at skifte laug. Det kræver dog, at det nye laug tiltræder optagelsen. *Støttemedlem Et støttemedlem er med i livet omkring lauget, men er måske ikke så aktiv med hensyn til sejladserne, og sejler maksimalt 3 gange i sejlsæsonen. *Studerende Studerende med studiekort fra SU berettiget uddannelse. Udmeldelse Du kan altid melde dig ud af Vikingeskibsmuseets Bådelaug. Din udmeldelse vil dog ikke medføre tilbagebetaling af omkostningsbidrag. Laugskontingent I de enkelte laug kan der være aftaler om at betale laugskontingent, der dækker omkostninger ved fællesture, bespisning med mere. 4. Prøvetid Nye medlemmer, der ansøgere om optagelse i laugene, har op til 3 måneders prøvetid. Bliver et bådelaugsmedlem optaget efter den 31. august, vil omkostningsbidraget også være gældende for det følgende år. 5. Medlemsfordele og medlemskort Ved indmeldelse i Vikingeskibsmuseets Bådelaug modtager du et personligt medlemskort til dit bådelaug. Dette kort giver dig adgang til hele museet. Desuden giver det dig mulighed for at tage gæster med ud at sejle, efter aftale med dit bådelaug. Husk, at registrere dine gæster af hensyn til museets statistik og museets øvrige gæster. Side 3

4 Medlemmer af Vikingeskibsmuseets Bådelaug har, mod forevisning af medlemskort, gratis adgang til hele museet med én ledsager og følgende rabatordning i Museumsbutikken: 30% på Vikingeskibsmuseets egne bogudgivelser 15% på øvrige varer, bortset fra bøger, cafévarer og nedsatte varer. Vikingeskibsmuseets Bådelaug (BSU) kan indlede forhandlinger med andre interessenter omkring mulige rabatordninger, der kan komme alle bådelaugsmedlemmer til gode. Sådanne aftaler vil du kunne læse om på 6. Bådelaugskonto Vikingeskibsmuseet kan oprette en konto for hvert enkelt bådelaug. Medlemmer i de enkelte laug kan, ved at arbejde som gast eller skipper for museets sejladstjeneste, eller udføre andet praktisk arbejde for museet, tjene penge hjem til egen bådelaugskonto. Bådelaugene disponerer selv over pengene på kontoen, som dog skal bruges inden for laugets formål, og afregnes mod indlevering af kvittering, se også punkt Forskning og formidling Vikingeskibsmuseet bør så vidt muligt inddrage bådelaugene i de løbende forskningsaktiviteter omkring bådsamlingen. Det sker f.eks. i forbindelse med sejladsforsøg, sammenfattende evaluering af bådenes egenskaber mv. Det er museets mål at formidle nye forskningsresultater til alle laugene. Af forskningsmæssige grunde er skippere i de enkelte laug forpligtet til at føre museets rejselogbog (ved relevante sejladser og sejladser nord Eskilsø) såvel som at dokumentere sejladsens forløb med GPS, som museet stiller til rådighed. Efter gennemført sejlads afleveres logbøger, GPS og dokumentationsfilerne til museets sejladsleder. Alle indsamlede data står til rådighed for museets forskning. Forskningssejladser, der bliver gennemført i samarbejde med museet, kan undtages for beregning af sejldage, se også punkt 25. Bådelaugene spiller en vigtig rolle i formidlingen af bådsamlingen. Det er museets mål at bakke dette arbejde op blandt andet gennem produktion af diverse materiale, som bådelaugene kan medbringe på sejladserne. Formidlingssejladser, der gennemføres i samarbejde med museet, kan undtages for beregning af sejldage, se også punkt 25. Af hensyn til koordinering med museet planer og for at sikre, at der ydes de enkelt bådelaug størst mulig støtte og opbakning til større udadvendte aktivitet tilstræbes det, at de enkelte bådelaugs sejlplaner med kommentarer afleveres senest ved BSUs vintermøde. Ved samme lejlighed vil museet orientere om forventede tiltag og aktiviteter i de kommende sejlsæsoner. Det vil i alle tilfælde være museet, der afgør, om laugets aktivitet kan indgå som forsknings- eller formidlingssejladser. Side 4

5 8. Udrustning Museet betaler bådelaugsfartøjernes udrustning med sejl, takkel og tov, samt ankergrej, lanterner, styrekompas, sikkerheds- og redningsudstyr og kan, efter aftale, stille VHF- radio og andet elektronisk kommunikations- og sikkerhedsudstyr til rådighed. Museet bekoster servicen på dette sikkerheds- og redningsudstyr. Museet køber ét sæt nye redningsveste, når en ny båd indgår i samlingen, og er derefter ikke forpligtiget til at udføre service på disse. Det nye laug betaler løbende supplering, udskiftning og eftersyn af veste og andet personligt redningsudstyr. Museet betaler endvidere materialer til klargøring og vedligehold af bådene så som maling, tjære, linolie og vinteroverdækning. Materialerne bliver indkøbt eller fremskaffes af den af museet udpegede bådsamlingsansvarlige bådebygger. 9. Udstyr m.m. Bådelaugene betaler udstyr, som f.eks. søkort uden for Roskilde fjord, skaffegrej, kogegrej, havnepenge i fremmed havn, slæbning og landtransport i forbindelse med togter samt samtaler på VHF- radio, med mindre sejladsen er aftalt som forsknings- eller formidlingssejlads. 10. Forsikring Museet bekoster fartøjernes forsikring. Forsikringsforholdene er beskrevet i fartøjernes Krise- og Beredskabsplan og i sikkerhedsbestemmelserne (dette dokument foreligger ikke på nuværende tidspunkt). Sejlads med bådelauget i museets både er at betragte som fritidsbeskæftigelse, og det enkelte medlem er derfor alene dækket af egen personlig ulykkesforsikring. Hvis medlemmet sejler som gast eller skipper på museets sejladser med betalende gæster, træder museets mandskabsforsikring i kraft. Det er pt. kun Kraka, Roar og Helge, der er godkendt til sejlads med betalende gæster. Museet har ikke tegnet forsikring for bådelaugenes gæster, der deltager i sejlads uden betaling. Disse gæster er således alene dækket via egen ulykkesforsikring. Bådelaugsmedlemmerne skal sikre sig, at de har egen ansvarsforsikring i orden. 11. Klargøring og vedligehold Bådelaugene klargør og vedligeholder selv bådene, sørger for søsætning og optagning efter anvisning fra den bådsamlingsansvarlige bådebygger. Laugene har opsyn med fartøjerne året rundt (f.eks. tørring af sejl, pasning af fortøjninger, lænsning, tilsyn med vinteroverdækning o.l.). 12. Reparationer Forbedringer, ændringer eller reparationer så som udskiftning af bord, bundstokke, knæ og biter, fremstilling af årer, etc. udføres af museets bådeværft. Bådelaugene kan dog assistere i samarbejde med lederen af museets bådeværft og værftets bådebyggere. Det er bådelaugenes pligt at rapporterer fejl og skader til den bådsamlingsansvarlige bådebygger. Alle både skal godkendes til sejlads ( Ibrugtagningstilladelse ) hvert forår af museets bådeværft, inden de går i fart. Side 5

6 13. Bådelaugshuset Bådelaugshuset er beregnet til fartøjernes materiel. Det påhviler bådelaugene at holde orden i huset. Materiel, der sjældent benyttes, kan eventuelt placeres på museets lager i Himmelev aftale om anbringelse og afhentning kan aftales med den bådsamlingsansvarlige bådebygger. 14. Nøgler Bådelaugenes skippere og 1 bådsmand per laug kan modtage nøgle til Bådelaugshuset, malerdepot og frokoststue samt bad i museets kursuscenter. Der kvitteres personligt for modtagelsen, og nøglen skal afleveres til museet, hvis medlemmet udtræder af lauget eller overgiver sin post til en anden. Den, der har nøgle, har også ansvar for at lokalerne er aflåst, når de forlades. 15. Lån af lokaler Bådelaugene kan efter aftale med Vikingeskibsmuseets sejladsleder få lejlighedsvis adgang til kursuscentrets værkstedsrum og til større lokaler i forbindelse med pladskrævende aktiviteter, som f.eks. foredrag, kursus eller generalforsamlinger. 16. Museumshavnens ordensreglement og optræden Bådelaugene forpligter sig til at overholde reglementet for orden og sejlads i Vikingeskibsmuseets havn. Reglementet og dets overholdelse henhører under lederen for museets bådeværft. Hvert bådelaug skal have rådighed over et eksemplar af havnereglementet. Som medlem af Vikingeskibsmuseets Bådelaug, repræsenterer man museet, når man opholder sig på museets område, når man møder museets gæster, når man sejler med museets både, anløber fremmed havn, og når man bærer museets logo- tøj. Det stiller særlige krav til laugsmedlemmernes optræden, og det forventes, at de varetager dette ansvar med omtanke og respekt for museets omdømme. 17. Bådelaugsskippere Bådelaugenes skippere udpeges af laugene i samarbejde med Vikingeskibsmuseets sejladsleder. For at blive udpeget til skipper skal medlemmet opfylde Søfartsstyrelsens krav, dog kræves som minimum duelighedsbevis. Medlemmet skal have aflagt en praktisk prøve over for bådelauget og museets sejladsleder i det pågældende fartøjs manøvrering. Fartøjerne må ikke sejle uden en godkendt skipper, der er ansvarlig for fartøjets sejlads og sikkerhed efter Sølovens regler. 18. Fremmed havn Et bådelaugsfartøj må kun efterlades i fremmed havn i kortere tid. Sker det, skal bådelauget omgående underrette Vikingeskibsmuseet herom. I sådanne perioder påhviler det bådelauget at føre tilsyn med fartøjet og dets grej (ikke mindst redningsflåder, påhængsmotor og radio), ligesom bådelauget er ansvarlig for hjemsejlingen til Museumshavnen. Side 6

7 19. Vikingeskibsmuseets sejladsarrangementer med bådelaugsfartøjerne Bådelaugene står, i et rimeligt omfang, til rådighed ved arrangementer efter museets ønske. Under sejladser med betalende gæster ombord bør skipper og den egentlige besætning så vidt muligt være det pågældende skibs bådelaugsfora eller medlemmer af andre bådelaug. De bliver afregnet af Vikingeskibsmuseet efter forud indgået skriftlig aftale med sejladslederen om bl.a. besætningsstørrelse. Kontakten mellem museet og bådelaugene omkring denne type sejladser varetages af Vikingeskibsmuseets sejladsleder eller museets medarbejdere. Ved sejladsarrangementer kan Vikingeskibsmuseet bemande eller supplere besætningerne op med kvalificerede folk fra andre bådelaug eller fra Vikingeskibsmuseet. Bådelaugene må ikke selv arrangere sejladser med betalende gæster eller anden indtægtsgivende virksomhed. Sådanne arrangementer kan kun formidles af Vikingeskibsmuseet. 20. Lån af bådelaugsbåde til Vikingeskibsmuseets kursuscenter Vikingeskibsmuseets Kursuscenter kan, efter aftale med sejladslederen og de enkelte bådelaug, låne bådelaugsbådene til træningssejladser. Evt. bådelaugsregulativer for sejladsen skal overholdes. 21. Anden anvendelse af bådelaugsfartøjer Når Vikingeskibsmuseet ønsker at anvende et bådelaugsfartøj til f.eks. udstillingsformål, skal det pågældende bådelaug underrettes derom i god tid. Tilsynet og ansvaret for båden ligger i disse situationer hos Vikingeskibsmuseet, medmindre andet aftales. 22. Bådelaugenes lån af andre både Efter aftale med Vikingeskibsmuseets sejladsleder kan bådelaugene låne museets andre både til træning 23. Bådelaugenes og Vikingeskibsmuseets samarbejdsudvalg (BSU) BSU varetager samarbejde og koordination mellem bådelaugene og Vikingeskibsmuseet, og mellem bådelaugene indbyrdes. Bådelaugenes og Vikingeskibsmuseets samarbejdsudvalg (BSU) består af højst en repræsentant fra hvert bådelaug og mindst to repræsentanter fra Vikingeskibsmuseet. BSU konstituerer sig ved første møde efter forårsmøde. Formanden i udvalget er museets sejladsleder, og næstformanden er en repræsentant for bådelaugene. BSU afholder minimum to årlige møder (efterårs- og vintermøde), der indkaldes med tre ugers varsel og under hensyntagen til medlemmernes mulighed for mødetidspunkter. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. Møderne indkaldes af formand og næstformand og/eller, når mindst 3 medlemmer ønsker det. Referater af møderne bliver gjort Side 7

8 tilgængelige for alle bådelaugsmedlemmer på BSU indkalder til to fælles bådelaugsmøder om året, et møde i marts og et møde i oktober, hvor alle bådelaugsmedlemmer har adgang. BSU tilrettelægger den årlige aktivitetsplan. For at uddanne og dygtiggøre medlemmerne i de enkelte bådelaug kan BSU organisere foredrag, kurser og andre arrangementer. 24. Bådelaugenes sikkerhedsudvalg (BSiU) Bådelaugenes sikkerhedsudvalg (BSiU) varetager alle spørgsmål vedrørende sikkerhed på land og under sejlads. BSiUs udvalgsmedlemmer vælges på fælles bådelausgsmøde i marts. BSiU består af bådeværftets sikkerhedsgruppe (2 personer) og museets sejladsleder, samt tre repræsentanter fra bådelaugene. BSiU udfærdiger sikkerhedsbestemmelser, varetagelsen af alle forhold omkring forsikringer og en krise- og beredskabsplan for hver enkel båd. 25. Krise- og beredskabsplan Krise- og beredskabsplanen beskriver sikkerhedsudstyr, fartsområde, forsikringer, regler for journalføring m.m. for hvert enkelt fartøj. Bådelaugenes medlemmer skal være bekendt med planens indhold, og skal overholde beskrevne procedure og eventuelle sejladsbegrænsninger. Krise- og beredskabsplanen skal medbringes på sejladserne. Originalen forefindes hos sejladslederen. 26. Bådelaugenes sejladstider For at styrke samarbejdet på tværs mellem laugene opfordres laugene til at lægge fastlagte sejladsdage ud på Bådelaugene og Vikingeskibsmuseet er gensidigt forpligtet til at meddele, så snart en dato er reserveret til en aktivitet. Denne aktivitet skal respekteres af den anden part. Sommertogter eller længere ture skal planlægges under hensyntagen til Vikingeskibsmuseets ønsker, se også punkt 7og punkt Sejldage Bådelaugene kan frit sejle dags- og aftensejladser på fjorden. Herudover kan laugene frit sejle i 20 sejldage. En sejldag defineres som en sejlads, hvor båden er væk fra museumshavnen i 24 timer (efterfølgende dage beregnes som påbegyndte 24 timer). Hvis et bådelaug sejler mere end 20 sejldage årligt, skal det betale pr. ekstra sejldag til museet. Prisen for sejldage diskuteres i BSU og bliver fastlagt af Vikingeskibsmuseet. Det samme gør sig gældende for stigninger, ud over pristalsreguleringer. Prisen offentliggøres på Forsknings- og formidlingssejladser kan fritages for at tælle som sejldage. Regler for fritagelse af sejldage defineres i BSU. 28. Misligholdelse og eksklusion Såfremt et bådelaug skulle gøre sig skyldig i misligholdelse af bådelaugsaftalen, kan Vikingeskibsmuseet opsige aftalen, for det pågældende bådelaug med øjeblikkelig virkning. Overtræder et laugsmedlem de retningslinjer, der gælder for medlemskabet af Vikingeskibsmuseets Bådelaug og eller på anden måde Side 8

9 tilsidesætter det enkelte laugs gældende regler, kan såvel museet som lauget foretage eksklusion. Eksklusion af bådelaugsmedlemmer eller bådelaug skal forelægges og begrundes over for BSU. 29. Genforhandling af Bådelaugsaftalen Bådelaugsaftalens indhold kan, forud for forårsfællesmødet, genforhandles i BSU. På forårsfællesmødet underskrives aftalen for et år ad gangen af Vikingeskibsmuseet og de enkelte bådelaug. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler mellem Vikingeskibsmuseet og de respektive bådelaug. For Vikingeskibsmuseet For Bådelauget Side 9

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012

Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for HvK Vedtaget på generalforsamlingen 31-10-2012 Love for Hvidovre kajakklub 1. Klubbens navn er Hvidovre Kajakklub - HvK. Dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Nysted Smakkelaug

Vedtægter for Nysted Smakkelaug Vedtægter for Nysted Smakkelaug 28. maj 2015 Navn og formål 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted 2 Smakkelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Smakkelaugets Venner 5 Udmeldelse og eksklusion

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Rideklub

Vedtægter for Ballerup Rideklub Vedtægter for Ballerup Rideklub (med ændring af 10, stk. 3 den 1.12.1989, af 8 & 11 den 8.2.1996, af 4, stk. 3, 5, stk. 2, 7, stk. 2, 7 stk. 3, 8, stk. 3 & 12 den 27.2.1998, af 4, stk. 4 & 5 den 26.2.1999,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere