dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:"

Transkript

1 dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé Tåstrup Telefon: Telefax: Internet: Forsikringsgiver: Lloyd s of London One Lime Street EC3M 7HA London, England

2 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLD SIDE Overblik over forsikringens dækning 3 Indledning... 4 Dækningsskema... 4 Forklaring til dækningsskema... 4 Bestemmelser, du særligt skal være opmærksom på Generelle betingelser Aftalegrundlag Hvem kan tegne forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Hvor dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen Betaling af forsikringspræmie Stempelafgift Overførsel af anciennitet fra andet selskab Ændring af forsikringens dækning Hvornår ophører forsikringen Fortrydelsesret Opsigelse af forsikringen Ændring af forsikringsbetingelser eller forsikringspræmie Behandling af kundedata Situationer, hvor du skal kontakte dahlberg Dækning ved ufrivillig arbejdsløshed Betingelser for at få udbetaling fra forsikringen Definition af ufrivillig arbejdsløshed Kvalifikationsperiode Definition af kendskab til kommende arbejdsløshed Selvrisikoperiode Udbetalingsperiode Beregning af udbetalingernes størrelse (80 % regel) Opgørelse af bruttoløn Deltidsarbejde Ferie Særlige udbetalingsregler Tilbud om midlertidigt arbejde To arbejdsløshedsperioder adskilt af mindre end 6 måneder Tilbud om aktivering Hvis du som arbejdsløs bliver uarbejdsdygtig Hvis du som uarbejdsdygtig raskmeldes Undtagelser i forsikringens dækning Står ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked Frivillig arbejdsløshed og bortvisning Ikke beskæftigelse i 12 måneder Opsigelse eller kendskab hertil i kvalifikationsperioden Ny ansættelse Selvstændig erhvervsdrivende Tidsbegrænset ansættelse Sæsonbestemt arbejde Orlov Arbejdsfordeling m.v Strejke og lockout Arbejde i udlandet Forsætlige handlinger m.v Uarbejdsdygtighed, som ikke er dækket Krig, terror, bestråling m.v Anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed Skadesanmeldelse Rekvisition af skadesanmeldelse Dokumentation af fortsat arbejdsløshed Udbetaling af ydelser Urigtige oplysninger Ophør af arbejdsløshed Ankenævnet for Forsikring Side 2

3 Overblik over forsikringens dækning Side 3

4 Indledning Når du har valgt at tegne denne forsikring, er det fordi, du ønsker at få udbetalinger fra forsikringen, hvis du ufrivilligt mister dit arbejde og hermed din løn. Vi anbefaler at du gennemlæser forsikringsbetingelserne allerede, når du har tegnet forsikringen, så du ved, hvordan du er dækket, hvis du senere mister dit arbejde. Vi har forsøgt at gøre betingelserne så overskuelige, læsbare og præcise som muligt, og du er altid velkommen til at kontakte dahlberg, hvis du har spørgsmål til forsikringen. På denne side gives et overblik over, hvordan forsikringen i det væsentligste dækker. Dækningsskema Eksempel på udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed 1. Forsikringens ikrafttrædelsesdato 3. Forsikringsdækningen indtræder 8. Udbetalinger fra forsikringen 4. Opsigelse modtages 6. Første arbejdsløshedsdag Aug Sep Jan Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt osv. 2. Kvalifikationsperiode: 12 måneder 5. Opsigelses- 7. Selvrisiko.periode 1 måned Forklaring til dækningsskema Forklaring til de angivne numre i dækningsskemaet ovenfor: 1 Forsikringen træder i eksemplet i kraft den 1. august. 2 De første 12 måneder af forsikringens løbetid er en kvalifikationsperiode, hvor du ikke må modtage en opsigelse eller få et personligt kendskab til kommende arbejdsløshed, selvom arbejdsløsheden først indtræder efter kvalifikationsperioden. 3 Efter kvalifikationsperioden indtræder forsikringsdækningen, hvor du er dækket, hvis du herefter modtager en opsigelse og bliver ufrivillig arbejdsløs. 4 I eksemplet modtager du en opsigelse fra din arbejdsgiver den 1. oktober. 5 I eksemplet er din opsigelsesperiode 3 måneder, hvor du fortsat modtager løn. 6 I eksemplet er din første arbejdsløshedsdag den 1. januar. Du modtager ikke længere løn, og du registrerer dig på dit lokale Jobcenter som arbejdsløs. 7 Forsikringen har en selvrisikoperiode på 1 måned, hvor du ikke er berettiget til erstatning. 8 Udbetaling for februar udbetales i slutningen af februar måned. Herefter fortsætter udbetalingerne, så længe du er arbejdsløs, dog længst i 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode - og længst i 36 måneder ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder. Bestemmelser, du særligt skal være opmærksom på Din arbejdsløshed skal være ufrivillig og må ikke være omfattet af forsikringens undtagelser, se punkt 2.8. Bemærk særligt kravet i punkt om, at du skal have været beskæftiget i mindst 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløshedsdag. Den månedlige udbetaling svarer til den valgte månedlige dækning, som fremgår af din forsikringsaftale, medmindre forsikringsdækningen sammen med anden indkomst (dagpenge m.v.) overskrider 80 % af din tidligere bruttoløn, hvilket vil medføre, at forsikringsudbetalingen reduceres, se punkt 2.6. Ovenstående er alene et overblik over de vigtigste bestemmelser for forsikringens dækning. De fuldstændige forsikringsbetingelser fremgår af de følgende sider. Side 4

5 1. Generelle betingelser 1.1 Aftalegrundlag For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om forsikringsaftaler i det omfang denne lovgivning ikke er fraveget. Assurandørernes forpligtelser under forsikringen er begrænset til deres individuelle tegning og er ikke solidarisk. De individuelle assurandører hæfter ikke for forsikringsgivere, som af en hvilken som helst årsag ikke opfylder deres forpligtelser. Forsikringen er dækket af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber. dahlberg assurance agentur (herefter dahlberg ) er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 1.2 Hvem kan tegne forsikringen Du kan tegne Dahlberg Lønsikring, hvis du Er fyldt 18 år og er under 60 år. Har fast folkeregisteradresse i Danmark. Har været fastansat som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i en periode på mindst 12 måneder hos én eller flere arbejdsgivere, før du tegner forsikringen. Registrerede arbejdsløshedsperioder på mindre end 14 dage afbryder ikke perioden på de 12 måneder. Der stilles ikke krav om, at du skal være medlem af en a-kasse eller en fagforening. 1.3 Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringen træder i kraft den dag, dahlberg modtager din tilmelding, medmindre du ønsker et senere ikrafttrædelsestidspunkt, idet det forudsættes, at du opfylder bestemmelserne om, hvem der kan tegne forsikring. Forsikringen gælder for tre (3) år ad gangen og fornys automatisk hvert år den 1. januar, medmindre aftalen opsiges af dahlberg forinden. 1.4 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker, hvis du bor og har arbejdet i Danmark eksklusive Grønland og Færøerne, og hvis du står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. Forsikringen dækker desuden, hvis du har været udstationeret af din arbejdsgiver, som er hjemmehørende i Danmark, i en periode på højst 12 måneder, og du står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. Ved jobsøgning i et EØS-land (EU, Norge, Island, Liechtenstein) kan udbetalinger fra forsikringen fortsætte i op til 3 måneder, hvis du er medlem af en a-kasse, som har givet dig tilladelse til jobsøgningen, og hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende udland. Ved jobsøgning udenfor EØS kan udbetalingerne fortsætte i op til 5 dage. 1.5 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs på grund af Opsigelse fra arbejdsgiver Arbejdsgivers konkurs, lukning af virksomhed el.lign. Uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom eller ulykke Kvalifikationsperiode Selvrisikoperiode Udbetalingsperiode Du må ikke modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende arbejdsløshed i kvalifikationsperioden på 12 måneder fra forsikringens ikrafttrædelsesdato, se punkt 2.3. Den første måned efter din første arbejdsløshedsdag er en selvrisikoperiode, som du selv skal dække, se punkt 2.4. Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud. Forsikringen udbetaler den valgte månedlige dækning i maksimalt 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode og i maksimalt 36 måneder ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder, se punkt 2.5. Side 5

6 1.6 Betaling af forsikringspræmie Forsikringspræmien fremgår af forsikringsaftalens forside. Præmien betales månedsvis forud. Første præmie beregnes fra den dag, hvor forsikringen træder i kraft. Præmien skal også betales i perioder, hvor der sker udbetaling fra forsikringen. Præmie opkræves gennem udsendelse af indbetalingskort eller gennem Betalingsservice. Er præmien ikke betalt senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskort eller på dagen, hvor præmien skulle have været overført via Betalingsservice, kan dahlberg opsige forsikringen Stempelafgift Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens 70, og opkræves i forbindelse med første præmiebetaling. Afgiften, som er et engangsbeløb, udgør kr. 2,09 pr. kr månedlig dækning. 1.7 Overførsel af anciennitet fra andet selskab Hvis du opsiger en lignende arbejdsløshedsforsikring i et andet forsikringsselskab og pr. samme dato eller senest 1 måned herefter etablerer Lønsikring, vil den optjente anciennitet fra din tidligere forsikring blive modregnet i kvalifikationsperioden i henhold til punkt 2.3. Du skal dokumentere den optjente anciennitet overfor dahlberg. Hvis dækningen på din Lønsikring i beløb eller dækningsomfang overstiger dækningen på din tidligere forsikring, vil der gælde en kvalifikationsperiode på 6 måneder for det beløb eller den dækning, som dækningen på din Lønsikring overstiger din tidligere dækning. 1.8 Ændring af forsikringens dækning Du har ret til at nedsætte eller forhøje forsikringens dækning indenfor 80 % grænsen af din bruttoløn i henhold til punkt 2.6 med virkning fra næste præmieforfaldsdato ved at kontakte dahlberg, som herefter fremsender en ny forsikringsaftale. Hvis du forhøjer forsikringens dækning, gælder en ny kvalifikationsperiode på 6 måneder for forhøjelsen fra det tidspunkt, hvor forhøjelsen træder i kraft. Forsikringens dækning kan ikke forhøjes, hvis du har modtaget en opsigelse, har fået kendskab til kommende arbejdsløshed eller hvis forsikringen er under udbetaling. 1.9 Hvornår ophører forsikringen Forsikringen ophører af én af følgende årsager: Hvis du anvender fortrydelsesretten, se punkt Hvis du eller dahlberg opsiger forsikringen, se punkt Hvis du ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked, medmindre dette skyldes uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke. Hvis du ikke har betalt forsikringspræmien rettidigt, se punkt 1.6. Hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende, hvorved forstås, at du får din hovedbeskæftigelse i en virksomhed, der ejes af dig selv eller din ægtefælle, og uanset om virksomheden drives som personligt ejet virksomhed eller som selskab med afgørende indflydelse, og uanset om du eller din ægtefælle får udbetalt a-indkomst fra virksomheden. Hvis du bliver bevilget ledighedsydelse eller påbegynder fleksjob. Hvis der er udbetalt i alt 36 måneder fra forsikringen. Ny forsikring igennem dahlberg kan herefter ikke etableres. Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år. Eventuelle igangværende udbetalinger fra forsikringen vil dog fortsætte, indtil udbetalingerne af andre årsager ophører. Ved dødsfald Fortrydelsesret I henhold til forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde den indgåede forsikringsaftale inden 14 dage efter, at du har modtaget forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Hvis du for eksempel har modtaget forsikringsaftale og betingelser mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at fortryde forsikringsaftalen, skal du rette henvendelse til dahlberg (se kontaktinformationer på forsiden). Forsikringsaftalen vil herefter blive annulleret, og eventuelt betalt forsikringspræmie refunderes. Hvis du efter udløbet af fortrydelsesretten på 14 dage ønsker at ophæve forsikringsaftalen, gælder de almindelige opsigelsesbestemmelser for forsikringen, se punkt Side 6

7 1.9.2 Opsigelse af forsikringen Hvis du ønsker at opsige forsikringen, skal opsigelsen ske skriftligt, medmindre du har indgået forsikringsaftalen telefonisk, hvorved forsikringen også kan opsiges telefonisk. Du kan opsige forsikringen når som helst med 14 dages varsel til den første i en måned. dahlberg kan opsige forsikringen med 60 dages varsel til den 1. i en måned. For forsikringer, hvor der er sket anerkendelse af en dækningsberettiget skade eller som er under udbetaling, har opsigelsen dog først virkning, når udbetalinger fra forsikringen er ophørt. Eventuelt betalt præmie udover den dato, hvor forsikringen ophører, refunderes Ændring af forsikringsbetingelser eller forsikringspræmie dahlberg er berettiget til at ændre forsikringspræmie eller forsikringsbetingelser med 60 dages skriftlig varsel til den 1. i en måned, således at ny forsikringspræmie eller forsikringsbetingelser gælder fra denne dato. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når du betaler præmien for den ny forsikringsperiode. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdatoen Behandling af kundedata Alle oplysninger, som du afgiver til Lloyd s of London via dahlberg (navn, adresse, CPRnummer, m.v.), bliver lagret fysisk eller på datamedie, og brugt af Lloyd s of London og/eller dahlberg til administration i forbindelse med forsikringens etablering, ændring og ophør samt til behandling af skader. Lloyd s of London og dahlberg er ansvarlig for opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. dahlberg indberetter primo hvert år foregående års betalte præmie under dit CPR-nummer til SKAT, hvorved præmien automatisk fremgår som et ligningsmæssigt fradrag på din årsopgørelse. Ligeledes indberetter dahlberg udbetalinger fra forsikringen som skattepligtig indkomst til SKAT. Der sker ikke udveksling af kundedata mellem andre end dahlberg, Lloyd s of London og SKAT. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger dahlberg og Lloyd s of London har registreret om dig samt få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre Situationer, hvor du skal kontakte dahlberg I følgende situationer beder vi dig kontakte dahlberg, idet disse kan have betydning for din forsikring: Hvis oplysningerne i din forsikringsaftale er forkerte. Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, se afsnit 3 om anmeldelse. Hvis din løn varigt reduceres, hvilket kan medføre, at forsikringens dækning skal reduceres på grund af 80 % reglen i henhold til punkt 2.6. Hvis du ændrer navn eller adresse, herunder hvis du skifter adresse til udlandet. Hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende som din hovedbeskæftigelse. Hvis du ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Når du efter en udbetalingsperiode på ny kommer i arbejde. Hvis du bliver bevilget ledighedsydelse eller påbegynder fleksjob. Side 7

8 2. Dækning ved ufrivillig arbejdsløshed 2.1 Betingelser for at få udbetaling fra forsikringen Forsikringen udbetales i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode og i op til 36 måneder i alt ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, se punkt 2.2, du ikke har modtaget en opsigelse eller fået kendskab til kommende arbejdsløshed i kvalifikationsperioden på 12 måneder, se punkt 2.3, og hvis din arbejdsløshed ikke er omfattet af forsikringens undtagelser, se punkt 2.8. Den månedlige udbetaling svarer til den valgte månedlige dækning, som fremgår af din forsikringsaftale, medmindre 80 % reglen i punkt 2.6 overskrides, hvilket vil medføre, at udbetalingen reduceres. Forsikringen har en selvrisikoperiode på 1 måned, hvor du ikke er berettiget til erstatning, se punkt 2.4. Udbetalinger sker bagud for hver sammenhængende periode af ufrivillig arbejdsløshed på 1 måned. Der sker forholdsmæssig udbetaling for arbejdsløshedsperioder, som varer i mindre end 1 måned. Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser, at du deltager i et jobrådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig tilbage i arbejde hurtigst muligt. Det er derfor en betingelse, at du senest 2 uger efter, du har modtaget din opsigelse, anmelder arbejdsløsheden til os, senest 2 uger efter anvisningen til jobrådgivning er modtaget, har afholdt første møde med jobkonsulenten. Vi ser bort fra disse tidsfrister, hvis de ikke kan overholdes grundet afholdelse af ferie (max. 5 uger), eller grundet lægedokumenteret sygdom, som ikke var kendt ved forsikringens etablering. Med jobrådgivning får du, uden ekstra omkostninger for dig, adgang til personlig rådgivning fra eksterne professionelle rådgivere, der har indsigt i og erfaring med jobtræning. Ud over et personligt møde, får du adgang til din egen jobrådgivnings-mappe, en hjemmeside med råd og vejledning samt jobsupport via eller telefon. 2.2 Definition af ufrivillig arbejdsløshed Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du mister din beskæftigelse som lønmodtager, hvor du hidtil har erhvervet størstedelen af dine lønindtægter fra, uden at arbejdsløsheden skyldes forhold, der er undergivet din egen kontrol. Hvis du selv opsiger din beskæftigelse uanset årsag eller hvis du bortvises, er du ikke ufrivillig arbejdsløs, medmindre det senere viser sig, at en bortvisning er uberettiget. Hvis din arbejdsgiver meddeler, at virksomheden skal flytte til en anden adresse indenfor Danmarks grænser, og du tilbydes fortsat ansættelse, som du afslår, anses dette for frivillig arbejdsløshed medmindre den ny adresse medfører en daglig transporttid med offentlige transportmidler, som overstiger 4 timer. 2.3 Kvalifikationsperiode For forsikringen gælder en kvalifikationsperiode på 12 måneder fra den dag, hvor forsikringen træder i kraft eller 6 måneder fra den dag, hvor en forhøjelse træder i kraft hvilket betyder, at hvis du i kvalifikationsperioden modtager en opsigelse eller får kendskab til kommende arbejdsløshed også selvom arbejdsløsheden varer udover eller først indtræder efter udløbet af kvalifikationsperioden - er der ingen dækning fra forsikringen. Der gælder en ny kvalifikationsperiode på 6 måneder, når du har afsluttet en arbejdsløsheds- og udbetalingsperiode og er kommet i arbejde igen, før du på ny kan få udbetalinger fra forsikringen på grund af ny arbejdsløshed. Se dog den særlige udbetalingsregel i henhold til punkt 2.7.2, hvor to arbejdsløshedsperioder betragtes som én udbetalingsperiode, hvis perioderne er adskilt af mindre end 6 måneder Definition af kendskab til kommende arbejdsløshed Kendskab til kommende arbejdsløshed betyder, at du med sikkerhed ved, at du senere vil blive ufrivillig arbejdsløs, selvom du endnu ikke har modtaget en opsigelse. Denne viden kan eksempelvis komme fra information givet af arbejdsgiver - via personalemøde, personaleblad/intranet, information til fondsbørsen, nyhedsmedie el. lign. - om at virksomheden på et fremtidigt tidspunkt vil opsige medarbejdere, helt eller delvist lukker, flytter til anden adresse i Danmark eller udlandet, sammenlægges/fusioneres el. lign., hvor du med sikkerhed ved, at denne kommende begivenhed vil medføre, du bliver arbejdsløs. Side 8

9 Hvis informationen fra din arbejdsgiver på tidspunktet for dennes afgivelse ikke skaber klarhed om, hvorvidt du senere bliver ufrivillig arbejdsløs, for eksempel fordi de medarbejdere, der skal opsiges, endnu ikke er blevet udpeget, anses du ikke for at have modtaget kendskab hertil. Først på det tidspunkt, hvor du med sikkerhed ved, at du vil blive omfattet af kommende arbejdsløshed, anses du for at have modtaget kendskab hertil. Hvis din arbejdsgiver meddeler, at virksomheden er trådt i betalingsstandsning, anses du for at have modtaget kendskab til kommende arbejdsløshed, hvis formålet med betalingsstandsningen er at afvikle virksomheden. Hvis formålet med betalingsstandsningen er at forsøge at videreføre virksomheden, og hvis du fortsat arbejder for og modtager løn fra virksomheden, anses du ikke for at have modtaget kendskab til kommende arbejdsløshed. Først på det tidspunkt, hvor virksomheden måtte meddele, at det ikke er muligt at videreføre virksomheden, anses du for at have modtaget kendskab til kommende arbejdsløshed. 2.4 Selvrisikoperiode For forsikringen gælder en selvrisikoperiode på 1 måned efter din første arbejdsløshedsdag, hvor du ikke er berettiget til erstatning. Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud. Din første arbejdsløshedsdag regnes fra den første dag, hvor du ikke længere modtager løn, det vil sige efter udløbet af din opsigelsesperiode, dog tidligst fra den dag, hvor du tilmeldes som ledig på dit Jobcenter og står til rådighed for det danske arbejdsmarked i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring med tilhørende bekendtgørelse om rådighed. Ved arbejdsgivers konkurs regnes din første arbejdsløshedsdag fra konkursens indtræden. Hvis du modtager udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller fra konkursboet, regnes din første arbejdsløshedsdag fra udløbet af den periode, som udbetalingen gælder for. 2.5 Udbetalingsperiode Udbetalinger fra forsikringen kan maksimalt ske over 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode og maksimalt over 36 måneder ved flere, uafhængige arbejdsløshedsperioder. Antallet af udbetalingsperioder er i princippet ubegrænset, indtil der i alt er sket 36 månedlige udbetalinger fra forsikringen, hvorefter forsikringen ophører. 2.6 Beregning af udbetalingernes størrelse (80 % regel) Opgørelse af bruttoløn Udbetalinger fra forsikringen svarer til den valgte månedlige dækning, som fremgår af din forsikringsaftale. Hvis den samlede månedlige udbetaling fra din Lønsikring, andre lignende arbejdsløshedsforsikringer, arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, aktivering og eventuel indkomst fra deltidsarbejde overstiger 80 % af din hidtidige bruttoløn i den stilling, du er blevet ufrivillig arbejdsløs fra, vil udbetalingen fra din forsikring blive reduceret således, at den samlede månedlige udbetaling udgør 80 %. Bruttolønnen defineres som din samlede månedsløn før fradrag af skat, ATP-bidrag og eget pensionsbidrag. Pensionsbidrag betalt af arbejdsgiver samt evt. bonus og tillæg kan tillægges. Arbejdsmarkedsbidrag og værdi af fri bil, telefon m.v. indgår ikke i opgørelsen. Hvis bruttolønnen er variabel, kan lønnen opgøres som et gennemsnit af de sidste 3 måneders løn før første arbejdsløshedsdag Deltidsarbejde Du kan have deltidsarbejde i op til 16 timer pr. uge og fortsat modtage udbetalinger fra forsikringen. Eventuel lønindkomst medregnes ved beregningen af forsikringsudbetalingens størrelse i henhold til punkt 2.6. Hvis du påtager dig et lønnet arbejde i mere end 16 timer pr. uge, vil du blive betragtet som værende i arbejde, og udbetalingerne fra forsikringen vil ophøre Ferie Der udbetales ikke erstatning for den periode, hvor du afholder ferie. Den månedlige udbetaling fra forsikringen reduceres med den periode, hvor du har afholdt ferie. Side 9

10 2.7 Særlige udbetalingsregler Tilbud om midlertidigt arbejde To arbejdsløshedsperioder adskilt af mindre end 6 måneder Der gælder følgende særlige udbetalingsregler for forsikringen: Du kan påtage dig midlertidigt arbejde i op til 6 måneder efter en arbejdsløshedsperiode. Hvis du efter afslutningen af det midlertidige arbejde på ny bliver arbejdsløs, vil de to arbejdsløshedsperioder blive betragtet som én arbejdsløshedsperiode med maksimalt 12 månedlige udbetalinger i alt. Udbetalingerne fra forsikringen vil fortsætte efter arbejdets ophør, uden at der gælder en ny selvrisikoperiode. Hvis du har været i arbejde i mindre end 6 måneder mellem to arbejdsløshedsperioder, vil de to perioder blive betragtet som én arbejdsløshedsperiode med maksimalt 12 månedlige udbetalinger i alt. Udbetalingerne fra forsikringen vil fortsætte efter arbejdets ophør, uden at der gælder en ny selvrisikoperiode Tilbud om aktivering Du kan deltage i et aktiveringsprogram efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med undtagelse af fleksjob og fortsat modtage udbetalinger fra forsikringen. Du skal dog være opmærksom på den beløbsmæssige begrænsning af forsikringens udbetalinger i henhold til 80 % reglen, se punkt Hvis du som arbejdsløs bliver uarbejdsdygtig Hvis du som uarbejdsdygtig raskmeldes Hvis en periode af arbejdsløshed uden afbrydelse efterfølges af en periode af uarbejdsdygtighed, vil de to perioder blive betragtet som én periode med maksimalt 12 månedlige udbetalinger i alt. Hvis en periode af uarbejdsdygtighed uden afbrydelse efterfølges af en periode af arbejdsløshed efter en raskmelding, vil de to perioder blive betragtet som én periode med maksimalt 12 månedlige udbetalinger i alt, hvis du efter raskmeldingen står til rådighed for arbejdsmarkedet. 2.8 Undtagelser i forsikringens dækning Står ikke til rådighed for det danske arbejdsmarked Frivillig arbejdsløshed og bortvisning Forsikringen giver ikke ret til erstatning i følgende situationer: Hvis du ikke er tilmeldt Jobcenteret som arbejdssøgende, og hvis du ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked, medmindre dette skyldes uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom eller ulykke. Hvis du selv opsiger din beskæftigelse uanset årsag, har indgået en frivillig fratrædelsesaftale, bortvises, medmindre det senere viser sig, at en bortvisning er uberettiget, hvis du uden gyldig grund afslår et formidlet arbejde fra Jobcenteret, udebliver fra samtaler, ikke medvirker til at udarbejde en jobplan, hvis du ikke deltager i et aktiveringstilbud eller ophører i dette, eller hvis du er medlem af en a-kasse, og har fået karantæne. Hvis en af de nævnte situationer opstår, mens der sker udbetalinger fra forsikringen, vil udbetalingerne ophøre i karantæneperioden Ikke beskæftigelse i 12 måneder Opsigelse eller kendskab hertil i kvalifikationsperioden Hvis du før første udbetaling fra forsikringen ikke har været beskæftiget som lønmodtager i mindst 16 timer pr. uge hos én eller flere arbejdsgivere i en periode af 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløshedsdag. Registrerede arbejdsløshedsperioder á 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Hvis du inden 12 måneder efter den dag, hvor forsikringen træder i kraft bliver opsagt eller får kendskab til kommende arbejdsløshed, uanset hvordan du modtager kendskab hertil og uanset om arbejdsløsheden indtræder efter eller varer ud over de 12 måneder. Hvis du forhøjer dækningssummen, og inden 6 måneder fra den dag, forhøjelsen træder i kraft, bliver opsagt eller får kendskab til kommende arbejdsløshed, uanset hvordan du modtager kendskab hertil, og uanset om arbejdsløsheden indtræder efter eller varer ud over de 6 måneder Ny ansættelse Hvis du på ny bliver ansat som lønmodtager i mere end 16 timer pr. uge Selvstændig erhvervsdrivende Tidsbegrænset ansættelse Sæsonbestemt arbejde Hvis du hovedsageligt har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende, uden at dahlberg har været orienteret herom. Arbejdsløshed i forlængelse af en uddannelsesaftale eller efter ansættelse som elev/lærling, vikar, projektansat eller i henhold til en tidsbegrænset kontrakt. Arbejdsløshed i forlængelse af et sæsonbestemt arbejde eller tilbagevendende arbejdsløshed i dit erhverv. Side 10

11 2.8.9 Orlov Hvis du afholder barsels- eller forældreorlov eller orlov efter aftale med arbejdsgiver Arbejdsfordeling m.v. Arbejdstidsnedsættelse, arbejdsfordeling og hjemsendelse Strejke og lockout Arbejdsløshed som følge af ulovlig eller overenskomststridig strejke og lockout Arbejde i udlandet Arbejdsløshed efter beskæftigelse i udlandet, medmindre du har været udsendt af din arbejdsgiver, som er hjemmehørende i Danmark, i en periode på højst 12 måneder og du efter beskæftigelsen i udlandet står til rådighed for det danske arbejdsmarked Forsætlige handlinger m.v. Arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed, uanset sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Uarbejdsdygtighed, som ikke er dækket Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg. Hvis du på forsikringens ikrafttrædelsesdato eller inden 12 måneder efter den dag, hvor forsikringen træder i kraft, har kendskab eller burde have kendskab til sygdom eller ulykke, når denne tilstand er årsagen til den uarbejdsdygtighed, som fører til ufrivillig arbejdsløshed. Hvis du har forhøjet forsikringsdækningen, efter forsikringen er trådt i kraft, er der ikke dækning for forhøjelsesbeløbet, hvis du inden 6 måneder efter den dag, hvor forhøjelsen er trådt kraft, har kendskab eller burde have kendskab til sygdom eller ulykke, når denne tilstand er årsagen til den uarbejdsdygtighed, som fører til ufrivillig arbejdsløshed. Hvis en læge ikke har bekræftet en medicinsk tilstand, som forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde eller et andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, eller hvis du ikke undergiver dig jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommens eller ulykkens følger. Ryg- og nakkelidelser eller skade på ryg og nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til en sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinske indiceret, men som ønskes af personlige eller kosmetiske grunde. Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri Krig, terror, bestråling m.v. Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturkatastrofer, terrorisme, bestråling, kontaminering eller radioaktiv påvirkning fra nogen form for atomenergi. Side 11

12 3. Anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed 3.1 Skadesanmeldelse Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs, skal du udfylde en skadesanmeldelse og sende den til dahlberg sammen med en kopi af din opsigelse, lønsedler, dokumentation for nuværende indkomst (dagpenge, kontanthjælp, indkomst fra deltidsarbejde m.v.), så vi har anmeldelsen med bilag senest 1 måned efter din første arbejdsløshedsdag. Dette giver os tid til at behandle anmeldelsen, således at første udbetaling fra forsikringen kan påbegyndes i slutningen af måned 2 efter din første arbejdsløshedsdag. Ved arbejdsløshed på grund af sygdom eller ulykke skal du for din egen regning via lægeerklæring dokumentere, at du er uarbejdsdygtig, forventet periode samt årsagen hertil. Hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå, om du er berettiget til at modtage udbetalinger fra forsikringen, kan dahlberg stille som betingelse, at du lader dig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. Du skal ikke betale omkostningerne for en sådan eventuel undersøgelse. Du giver ved anmeldelsen dahlberg tilladelse til at indhente yderligere oplysninger, som vi vurderer, er nødvendige for at afgøre, om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. Samtykket er en betingelse for, at anmeldelsen kan godkendes Rekvisition af skadesanmeldelse Dokumentation af fortsat arbejdsløshed Du kan rekvirere skadesanmeldelse ved at ringe til dahlberg på telefon , via e- mail på via eller via brev/telefax. Du skal hver måned indsende en kopi af den senest modtagne udbetalingsspecifikation fra a-kasse eller kommune som dokumentation for fortsat arbejdsløshed. Modtager vi ikke denne dokumentation kan kommende udbetalinger fra forsikringen blive forsinket. Ved uarbejdsdygtighed skal du indsende ny lægeerklæring, når tidsperioden for den tidligere afgivne erklæring udløber. 3.2 Udbetaling af ydelser Der fratrækkes skat af udbetalinger fra forsikringen i henhold til oplysninger fra SKAT, hvorefter nettobeløbet vil blive indbetalt til en konto i et dansk pengeinstitut, som du anviser. Udbetalingerne vil af praktiske årsager altid ske den første i en måned. 3.3 Urigtige oplysninger Hvis du har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med etablering af forsikringen eller i en skadessituation, kan dahlberg afvise udbetaling af forsikringsydelser eller kræve eventuelle tidligere foretagne udbetalinger refunderet. 3.4 Ophør af arbejdsløshed Når din arbejdsløshed ophører, og du kommer tilbage i arbejde, skal du give dahlberg meddelelse herom. 3.5 Ankenævnet for Forsikring Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er uenig med dahlberg om din forsikring, og hvis en fornyet henvendelse til os ikke giver et tilfredsstillende resultat. Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klageskema kan rekvireres hos dahlberg, hos Forbrugerrådet eller hos Ankenævnet for Forsikring. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Er du ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. Ankenævnet for forsikring Anker Heegårdsgade København V Tlf.: mellem kl Side 12

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr gælder fra 1. januar 2015

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr gælder fra 1. januar 2015 dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0100 - gælder fra 1. januar 2015 Forsikringsadministrator: Dahlberg Assurance Agentur A/S Nyhavn 43B, 1. 1051 København K Danmark Telefon:

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere