Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar marts Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015"

Transkript

1 Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport 1. januar marts 2015 Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

2 Økonomisk sammendrag 1. kvartal 2015 vs. 1. kvartal 2014 Omsætningen er øget med 42 % til 43,8 mio.kr (31,0 mio.kr.) EBITDA blev 2,0 mio.kr. (7,6 mio.kr) EBITDA margin er 4,5 % (24,7 %) EBIT udgør -0,3 mio.kr. (6,3 mio.kr.) EBIT margin er negativ (20,4 %) Resultatet efter skat udgør -12,0 mio.kr. (4,6 mio.kr.) Resultat per aktie blev -198,2 kr. (75,8 kr.) Resultatet per aktie, udvandet, blev -198,2 kr. (75,8) Lauritz.com koncernen realiserede for perioden et samlet EBITDA på 2,0 mio. kr. (2014: 7,6 mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -15,5 mio.kr. (2014: 6,0 mio.kr.). Resultatet anses for tilfredsstillende sammenlignet med samme periode 2014, idet der for perioden er indregnet renteomkostninger og et urealiseret valutakurstab på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte obligationer. Der er endvidere for 1. kvartal 2015 indregnet et negativt EBT for Stockholms Auktionsverk på niveau med det forventede da indtjeningen i traditionel auktionsvirksomhed er cyklisk og 1. kvartal er præget af lav aktivitet. Stockholms Auktionsverk blev købt af Lauritz.com i september Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts 2015

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal for koncern 6 Koncernregnskab 1. januar marts 2015 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12 Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts 2015

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Lauritz.com A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets revisor. Søborg, den 29. maj 2015 Direktion Mette Margrethe Rode Sundstrøm Henrik Engmark CEO COO Bestyrelse Bengt Sundström John Tyrrestrup Thomas Schnegelsberg Formand Tim Frank Andersen Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

5 Selskabsoplysninger Selskabet Lauritz.com A/S Dynamovej Søborg CVR-nr.: Hjemsted: Søborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktperson Claus Boysen, CFO Bestyrelse Direktion Revisor Bengt Sundström, formand John Tyrrestrup Thomas Schnegelsberg Tim Frank Andersen Mette Margrethe Rode Sundstrøm Henrik Engmark Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Lauritz.com er i dag Nordens største auktionshus. Siden hammerslaget på den første netauktion i 1999 er hammerslagsomsætningen steget fra 20 mio. kr. i 2000 til mio. kr. i 2014 (Omsætning på sitet udtrykker aktiviteten i Lauritz.com koncernen og består af hammerslag og købersalær ekskl. moms). Lauritz.com koncernen beskæftiger ca. 350 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er vurderingseksperter, fordelt på 24 auktionshuse i Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Lauritz.com A/S er konceptejer og hovedkontor (HQ). Auktionshusene er enten ejet af Lauritz.com A/S eller af partnere, der har en partneraftale med Lauritz.com A/S. Indtjeningen i auktionshusene består af kommission baseret på salærindtægten. Lauritz.com koncernen tilbyder online auktioner gennem Stockholms Auktionsverk og Helsingborgs Auktionsverk. Sælgere kan dagligt indlevere til eksperter i nærmeste Lauritz.com hus eller hos Stockholms eller Helsingborgs Auktionsverk, hvor købere også kan gå på eftersyn. Der tilbydes et bredt sortiment indenfor kunst, design, antikviteter og home luxury. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Lauritz.com omsatte 1 i de første kvartal i 2015 for 268 mio. kr. (225 mio. kr. første kvartal 2014). Dette svarer til en vækst på 19%. Ved udgangen af marts 2015 ejer Lauritz.com selv 10 auktionshuse, herunder Stockholms Auktionsverk, Magasin5 og Helsingborgs Auktionsverk. Samtidig er der 15 filialer, der drives på partnerbasis placeret i henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Den regnskabsmæssige nettoomsætning (sælger- og købersalærer, hammerslagsgebyr, provision m.v. fratrukket partnernes andel) er påvirket af, om omsætningen på sitet generes via egne huse eller partnerhuse. Ved salg via egne huse indregnes de fulde salærer i nettoomsætningen, mens der ved salg i partnerhuse fratrækkes partnerens kommission, som er en procentandel af salærerne. Dette bevirker, at nettoomsætningen ved salg i partner-huse bliver marginalt lavere, men til gengæld sænkes omkostningerne markant, særligt på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger, da en stor del af disse omkostninger påhviler partner-husene. Lauritz.com koncernen realiserede for perioden et samlet EBITDA på 2,0 mio. kr. (2014: 7,6 mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -15,5 mio.kr. (2014: 6,0 mio.kr.). Resultatet anses for tilfredsstillende sammenlignet med samme periode 2014, idet der for perioden er indregnet renteomkostninger og et urealiseret valutakurstab på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte obligationer. Der er endvidere for 1. kvartal 2015 indregnet et negativt EBT for Stockholms Auktionsverk på niveau med det forventede da indtjeningen i traditionel auktionsvirksomhed er cyklisk og 1. kvartal er præget af lav aktivitet. Stockholms Auktionsverk blev købt af Lauritz.com i september Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

7 Ledelsesberetning Lauritz.com s indtjening skabes ydermere en indtjening hos de selvstændige partnere, der driver størstedelen af Lauritz.com s auktionshuse på partnerbasis. Vidensressourcer Lauritz.com prioriterer rekruttering af dygtige og forandringsvillige mennesker, der tør følge deres passion, give af sig selv og meningsudveksle. Lauritz.com er en vidensbaseret virksomhed og det er en nødvendighed for den fremtidige vækst, at fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye kompetencer. Ligeledes er det nødvendigt, at Lauritz.com udvikler og videreuddanner medarbejderne, hvilket i høj udstrækning sker via Lauritz.com s interne uddannelsesprogram Lauritz.com University. Som nøglemedarbejdere kan nævnes vurderingseksperter og IT-medarbejdere. Miljøforhold Varer solgt på auktion er primært brugte kvalitetseffekter, der i sit formsprog og sin kvalitet har vist sig levedygtige over en længere periode. Lauritz.com er i sin kommunikation bevidst om at stimulere netop genbrugstanken, og er gennem sit omfattende salg af brugte effekter med til at fremme genbruget og dermed bæredygtigheden i samfundet. Genbrug sparer på samfundets ressourcer, mindsker energiforbruget til fremstilling af nye varer og mindsker belastningen af miljøet. Velgørenhed Lauritz.com har i mere end 13 år været engageret i velgørenhed. Der samarbejdes med en lang række store og små organisationer i primært Danmark og Sverige. Formen er velgørenhedsauktioner over f.eks. kunst, møbler, designobjekter og oplevelser, doneret af kunstnere, mærkevareproducenter, butikker eller kendisser. Lauritz.com donerer altid både køber- og sælgersalærer samt hammerslagsgebyr. Særlige risici Der er IT-relaterede risici forbundet ved driften af Disse risici omfatter nedbrud, at data går tabt, at konkurrenter eller andre overvåger eller hacker systemet, samt virusangreb. Kapitalberedskab Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer. Begivenheder efter balancedagen Lauritz.com har i 2. kvartal 2015 købt en ejendom beliggende på Rovsingsgade i København. Erhvervelsen er sket gennem en skattefri spaltning, som er gennemført den 3. april Herudover er der efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

8 Hoved- og nøgletal for koncern År til dato År til dato Hele året Hele året Hele året t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Omsætning på auktioner Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Skat af årets resultat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal: Bruttomargin 93,7 % 90,5 % 90,3 % 94,5 % 94,9 % EBITDA margin 4,5 % 24,7 % 15,2 % 20,3 % 24,5 % Overskudsgrad -0,7 % 20,4 % 10,8 % 15,9 % 19,6 % Egenkapitalandel 1,4 % 11,3 % 2,9 % 9,0 % 14,5 % Egenkapitalforrentning - 20,1 % 60,2 % 68,5 % 53,5 % Resultat per aktie (EPS Basic), kr. -198,2 75,8 175,0 237,5 243,7 Udbytte per aktie Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

9 Totalindkomstopgørelse 1. kvartal 1. kvartal t.kr. t.kr. Omsætning på auktioner Koncern Koncern 1. kvartal 1. kvartal Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af årets resultat Periodens resultat Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursreg. udl. virksomheder Skat af anden totalindkomst - - Anden totalindkomst Totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS), kr ,2 75,8 9 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet - 198,2 75,8 1 Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

10 Balance Aktiver Koncern Koncern Note t.kr. t.kr. Langfristede aktiver Software under udvikling Færdigudviklet software Goodwill Erhvervede rettigheder Immaterielle aktiver i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Udskudt skat Deposita Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos moderselskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

11 Balance Passiver Koncern Koncern Note t.kr. t.kr. Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Udskudt skat Obligationsgæld Langfristede forpligtelser i alt Obligationsgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

12 Egenkapitalopgørelse Andre Overført Egenkapital Aktiekapital reserver resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. marts Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

13 Pengestrømsopgørelse Koncern Koncern t.kr. t.kr. Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Øvrige reguleringer Pengestrømme fra primær drift Renteindbetalinger Renteudbetalinger Afregnet selskabsskat i sambeskatning - - Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver - - Køb af immaterielle aktiver Køb af finansielle aktiver - - Køb af virksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån - - Indfrielse af lån Provenu ved udstedelse af obligationer - - Indfrielse af obligationer - - Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab - - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme, netto Likviditetsposition, netto primo Likviditetsposition, netto ultimo Likviditetsposition, netto ultimo, sammensætter sig som følger Likvide beholdninger Rentebærende kortfristet bankgæld Likviditetsposition, netto ultimo Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet for Lauritz.com A/S aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Koncernen har et operationelt segment auktionsforretning men i takt med udvidelse af koncernens aktiviteter vurderer ledelsen løbende den interne finansielle ledelsesrapportering samt eventuelle relevante segmenter. Bortset fra nedenstående er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2014, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Ændring af anvendt regnskabspraksis Lauritz.com koncernen har med virkning fra 1. januar 2015 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle Implementeringen af de nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. 2. Usædvanlige forhold og ændringer i regnskabsmæssige skøn Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan vise sig nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Delårsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2015 er ikke påvirket af usædvanlige poster eller ændringer i regnskabsmæssige skøn. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

15 Noter 3. Skat af periodens resultat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for regnskabsperioden er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2015 udgør 23,5 %. Pr. 31. marts 2014 er anvendt en effektiv skatteprocent på 24,5 svarende til den effektive skatteprocent for det fulde regnskabsår Der er i regnskabsperioden ikke indregnet skat af anden totalindkomst. 4. Finansielle aktiver Deposita på t.kr. vedrørende lejekontrakten på ejendommen Rovsingsgade Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Tilgodehavender Koncern Koncern t.kr. t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Alle tilgodehavender fra salg forfalder til betaling inden 12 måneder Andre tilgodehavender indeholder gældsbrev på 50,0 mio. kr. udstedt til Ejendomsselskabet Rovsingsgade ApS som led i spaltningen af ejendommen placeret på Rovsingsgade Gennemførelsen af spaltningen af ejendommen vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter gældsforholdet elimineres. Spaltningen er gennemført den 3. april Nedskrivninger der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender har udviklet sig som følger: Koncern Koncern t.kr. t.kr. Nedskrivninger pr. 1. januar Nedskrivninger i perioden Realiseret i perioden - - Tilbageført - - Nedskrivninger pr. 31. marts Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

16 Noter 6. Obligationsgæld og bankgæld I 2011 har koncernen udstedt erhvervsobligationer med en hovedstol på 10,0 mio. kr. Obligationerne forrentes med 3,5 % og indfries efter 5 år fra udstedelsestidspunktet til kurs 135. Koncernen har udstedt børsnoterede virksomhedsobligationer den 17. juni 2014 med en hovedstol på 375 mio. svenske kr. (svarende til 294,6 mio.kr.) og den 30. september 2014 med en hovedstol på 50 mio. svenske kr. (svarende til 39,4 mio.kr.). Obligationerne forrentes med 3M STIBOR bp og indfries efter 5 år fra udstedelsestidspunktet til kurs 100. Virksomhedsobligationen er noteret på NASDAQ Stockholm. 7. Anden gæld I regnskabsposten anden gæld indgår skyldig A-skat, feriepenge m.v., moms samt øvrige skyldige omkostninger. Herudover indgår en finansiel leasingforpligtelse med 0,6 mio. kr. (2014: 0,7 mio. kr.). 8. Finansielle risici Koncernens valutarisici afdækkes primært ved at afpasse indbetalinger og udbetalinger i samme valuta. Forskellen mellem indbetalinger og udbetalinger i samme valuta er udtryk for en valutakursrisiko. Koncernens valutaeksponering pr. 31. marts 2015 fremgår af nedenstående i t.kr. Tilgodehavender virk., netto Bankgæld gæld pligtigelser Tilknyttede Obligations Gældsfor- Netto Likvider position NOK EUR SEK marts i t.kr. Tilgode- Tilknyttede Obligations Gældsfor- Netto Likvider havender virk., netto Bankgæld gæld pligtigelser position NOK EUR SEK december Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

17 Noter 8. Finansielle risici (fortsat) Koncernen har rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser og er som følge heraf udsat for udsving i renteniveauet. De i perioden udstedte obligationer er udstedt i svenske kroner og er som følge heraf er hovedstolen udsat for udsving i kursen mellem selskabets funktionelle valuta (danske kroner) og svenske kroner. Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer. Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Koncernens likviditet opbygges primært af driftsoverskud, samt forskellen mellem indbetalingstidspunktet og afregningstidspunktet. Kundernes betalingsbetingelse er 3 dage og afregningen sker inden 30 dage. For at opretholde det nuværende likviditetsniveau er koncernen derfor afhængig af fortsat positiv indtjening. Ledelsen vurderer løbende koncernens likviditetsbehov. Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici, da varerne fra auktionsforretningen ikke udleveres før betaling. Betalingerne sker primært med kreditkort og bankoverførsel. Selskabet oplever i begrænset omfang svindel med kreditkort. Desuden benyttes velrenommerede samarbejdspartnere til behandling af betalingsstrømme, primært SEB, DNB, Danske Bank og NETS. Koncernen vurderer løbende kapitalstrukturen med henblik på at sikre forsvarlig egenkapital i selskabet. Koncernen forventer for 2015 at udlodde udbytte fra datterselskaber i det omfang det vurderes forsvarligt. Tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder nedbringes ved udlodning af udbytte. Det forventes ikke, at der udloddes udbytte for 2015, der er større end tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder. Dagsværdien af de finansielle aktiver svarer til de bogførte værdier. 9. Resultat pr. aktie Koncern Koncern 31/ / t.kr. t.kr. Periodens resultat Gennemsnitligt antal aktier Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr ,2 75,8 Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr., udvandet - 198,2 75,8 10. Udbytte I 2015 forventes der udbetalt t.kr. i ordinært udbytte til aktionærerne i Lauritz.com A/S svarende til 33 kr. pr. aktie (2014: 192 kr. pr. aktie). Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

18 Noter 11. Køb af virksomheder Koncernen har i 2015 erhvervet følgende virksomheder/aktiviteter: Navn Primær aktivitet Overtagelsestidspunkt Overtaget aktivitetsandel % Kunst & Auktionshaus W.G. Herr Afholdelse af kvalitetsauktioner t.kr. Materielle aktiver 0 Erhvervede rettigheder 0 Tilgodehavender 0 Likvide beholdninger 0 Anden gæld 0 Overtagne nettoaktiver 0 Goodwill Samlet vederlag Koncernen har i alt overtaget nettoaktiver på 0 t.kr. inkl. overtagne likvide beholdninger på 0 t.kr. De overtagne nettoaktiver er baseret på foreløbige åbningsbalancer, som kan blive reguleret efterfølgende. Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger på 88 t.kr., der er indregnet i andre eksterne omkostninger i totalindkomstopgørelsen for Ved virksomhedskøbet er der betalt et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi kan primært begrundes med forventede synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder og koncernens eksisterende aktiviteter, fremtidige vækstmuligheder samt virksomhedernes medarbejderstabe. Disse synergier er ikke indregnet separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Af koncernens resultat for perioden kan -168 t.kr. henføres til nettoresultat genereret af W.G. Herr. Af koncernens nettoomsætning for perioden kan 165 t.kr. henføres til W.G. Herr efter overtagelsen. Hvis virksomheden havde været overtaget med virkning fra 1. januar 2015, ville nettoomsætningen for 2015 have været ca. 0,2 mio.kr. og årets resultat ca. -0,2 mio.kr. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

19 Noter 11. Køb af virksomheder (fortsat) Koncernen har i 2014 erhvervet følgende virksomheder: Navn Primær aktivitet Overtagelsestidspunkt Overtaget ejerandel % Overtaget stemmeandel % AB Stockholms Auktionsverk Afholdelse af kvalitets- og specialauktioner Helsingborgs Auktionsverk AB Afholdelse af kvalitetsauktioner t.kr. Materielle aktiver Erhvervede rettigheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat Leverandørgæld Anden gæld Overtagne nettoaktiver Goodwill Samlet vederlag Koncernen har i alt overtaget nettoaktiver på t.kr. inkl. overtagne likvide beholdninger på t.kr. De overtagne nettoaktiver er baseret på foreløbige åbningsbalancer, som kan blive reguleret efterfølgende. Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger på t.kr., der er indregnet i andre eksterne omkostninger i totalindkomstopgørelsen for Ved begge virksomhedskøb er der betalt et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi kan primært begrundes med forventede synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder og koncernens eksisterende aktiviteter, fremtidige vækstmuligheder samt virksomhedernes medarbejderstabe. Disse synergier er ikke indregnet separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

20 Noter 11. Køb af virksomheder (fortsat) Af koncernens resultat for året 2014 kan t.kr. henføres til nettoresultat genereret af AB Stockholms Auktionsverk efter overtagelsen, og 83 t.kr. kan henføres til nettoresultat genereret af Helsingborg Auktionsverk AB. Af koncernens nettoomsætning for 2014 kan t.kr. henføres til AB Stockholms Auktionsverk og t.kr. kan henføres til Helsingborg Auktionsverk AB efter overtagelsen. Hvis de to virksomheder havde været overtaget med virkning fra 1. januar 2014, ville nettoomsætningen for 2014 have været ca. 92 mio.kr. og årets resultat ca. 0,2 mio.kr. 12. Eventualposter mv. Eventualforpligtelser, koncernregnskab Koncernen har afgivet huslejegaranti på t.kr., hvoraf t.kr. udløber i 2017 og 407 t.kr. udløber i Selskabet har indgået lejeaftale, der har en samlet huslejeforpligtigelse på t.kr. i uopsigelighedsperioden, der løber over 10 år. Lejekontrakten er betinget af, at udlejer kan opnå finansiering til ombygning. Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Koncernen er indtrådt i øvrige lejeaftaler, som løber op til år Den samlede huslejeforpligtelse andrager t.kr., hvoraf t.kr forfalder i Nærtstående parter Ejerforhold Lauritz.com A/S har registreret følgende aktionærer med 5 % eller mere af aktiekapitalen: 95 % Lauritz.com Holding A/S, Søborg 5 % Mette Margrethe Rode Sundstrøm, Klampenborg Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

21 Noter 13. Nærtstående parter (fortsat) Datterselskaber Hjemsted Ejerandel AB Stockholms Auktionsverk Stockholm 100 % LC Danmark ApS Søborg 100 % Helsingborgs Auktionsverk AB Helsingborg 100 % LC Sverige AB Stockholm 100 % LC Deutschland GmbH Hamburg 100 % Internetauktioner i Helsingborg AB Helsingborg 100 % QXL Denmark A/S Søborg 100 % QXL.no AS Oslo 100 % Transaktioner Der er ydet lån til Lauritz.com Holding A/S på t.kr. Lånet forrentes på markedsvilkår. Lauritz.com A/S har indgået lejekontrakt med Ejendomsselskabet Rovsingsgade ApS. Lejekontrakten er indgået på markedsvilkår. Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre at Lauritz.com A/S bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Koncernens ledelse har i perioden købt varer svarende til en nettoomsætning på t.kr. 184 (t.kr. 168 pr. 31. marts 2014). Alle køb er sket på selskabets normale handelsbetingelser, herunder afregning af fuldt salær. Koncernen indgår i en international sambeskatning med Lauritz.com Holding A/S som administrationsselskab. Koncernen hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2014 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. 14. Begivenheder efter balancedagen Lauritz.com har i 2. kvartal 2015 købt en ejendom beliggende på Rovsingsgade i København. Erhvervelsen er sket gennem en skattefri spaltning, som er gennemført den 3. april Herudover er der efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere