Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar marts Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015"

Transkript

1 Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport 1. januar marts 2015 Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

2 Økonomisk sammendrag 1. kvartal 2015 vs. 1. kvartal 2014 Omsætningen er øget med 42 % til 43,8 mio.kr (31,0 mio.kr.) EBITDA blev 2,0 mio.kr. (7,6 mio.kr) EBITDA margin er 4,5 % (24,7 %) EBIT udgør -0,3 mio.kr. (6,3 mio.kr.) EBIT margin er negativ (20,4 %) Resultatet efter skat udgør -12,0 mio.kr. (4,6 mio.kr.) Resultat per aktie blev -198,2 kr. (75,8 kr.) Resultatet per aktie, udvandet, blev -198,2 kr. (75,8) Lauritz.com koncernen realiserede for perioden et samlet EBITDA på 2,0 mio. kr. (2014: 7,6 mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -15,5 mio.kr. (2014: 6,0 mio.kr.). Resultatet anses for tilfredsstillende sammenlignet med samme periode 2014, idet der for perioden er indregnet renteomkostninger og et urealiseret valutakurstab på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte obligationer. Der er endvidere for 1. kvartal 2015 indregnet et negativt EBT for Stockholms Auktionsverk på niveau med det forventede da indtjeningen i traditionel auktionsvirksomhed er cyklisk og 1. kvartal er præget af lav aktivitet. Stockholms Auktionsverk blev købt af Lauritz.com i september Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts 2015

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal for koncern 6 Koncernregnskab 1. januar marts 2015 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12 Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts 2015

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Lauritz.com A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets revisor. Søborg, den 29. maj 2015 Direktion Mette Margrethe Rode Sundstrøm Henrik Engmark CEO COO Bestyrelse Bengt Sundström John Tyrrestrup Thomas Schnegelsberg Formand Tim Frank Andersen Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

5 Selskabsoplysninger Selskabet Lauritz.com A/S Dynamovej Søborg CVR-nr.: Hjemsted: Søborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktperson Claus Boysen, CFO Bestyrelse Direktion Revisor Bengt Sundström, formand John Tyrrestrup Thomas Schnegelsberg Tim Frank Andersen Mette Margrethe Rode Sundstrøm Henrik Engmark Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Lauritz.com er i dag Nordens største auktionshus. Siden hammerslaget på den første netauktion i 1999 er hammerslagsomsætningen steget fra 20 mio. kr. i 2000 til mio. kr. i 2014 (Omsætning på sitet udtrykker aktiviteten i Lauritz.com koncernen og består af hammerslag og købersalær ekskl. moms). Lauritz.com koncernen beskæftiger ca. 350 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er vurderingseksperter, fordelt på 24 auktionshuse i Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Lauritz.com A/S er konceptejer og hovedkontor (HQ). Auktionshusene er enten ejet af Lauritz.com A/S eller af partnere, der har en partneraftale med Lauritz.com A/S. Indtjeningen i auktionshusene består af kommission baseret på salærindtægten. Lauritz.com koncernen tilbyder online auktioner gennem Stockholms Auktionsverk og Helsingborgs Auktionsverk. Sælgere kan dagligt indlevere til eksperter i nærmeste Lauritz.com hus eller hos Stockholms eller Helsingborgs Auktionsverk, hvor købere også kan gå på eftersyn. Der tilbydes et bredt sortiment indenfor kunst, design, antikviteter og home luxury. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Lauritz.com omsatte 1 i de første kvartal i 2015 for 268 mio. kr. (225 mio. kr. første kvartal 2014). Dette svarer til en vækst på 19%. Ved udgangen af marts 2015 ejer Lauritz.com selv 10 auktionshuse, herunder Stockholms Auktionsverk, Magasin5 og Helsingborgs Auktionsverk. Samtidig er der 15 filialer, der drives på partnerbasis placeret i henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland og Belgien. Den regnskabsmæssige nettoomsætning (sælger- og købersalærer, hammerslagsgebyr, provision m.v. fratrukket partnernes andel) er påvirket af, om omsætningen på sitet generes via egne huse eller partnerhuse. Ved salg via egne huse indregnes de fulde salærer i nettoomsætningen, mens der ved salg i partnerhuse fratrækkes partnerens kommission, som er en procentandel af salærerne. Dette bevirker, at nettoomsætningen ved salg i partner-huse bliver marginalt lavere, men til gengæld sænkes omkostningerne markant, særligt på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger, da en stor del af disse omkostninger påhviler partner-husene. Lauritz.com koncernen realiserede for perioden et samlet EBITDA på 2,0 mio. kr. (2014: 7,6 mio.kr.) og et resultat før skat (EBT) på -15,5 mio.kr. (2014: 6,0 mio.kr.). Resultatet anses for tilfredsstillende sammenlignet med samme periode 2014, idet der for perioden er indregnet renteomkostninger og et urealiseret valutakurstab på de i henholdsvis juni og september 2014 udstedte obligationer. Der er endvidere for 1. kvartal 2015 indregnet et negativt EBT for Stockholms Auktionsverk på niveau med det forventede da indtjeningen i traditionel auktionsvirksomhed er cyklisk og 1. kvartal er præget af lav aktivitet. Stockholms Auktionsverk blev købt af Lauritz.com i september Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

7 Ledelsesberetning Lauritz.com s indtjening skabes ydermere en indtjening hos de selvstændige partnere, der driver størstedelen af Lauritz.com s auktionshuse på partnerbasis. Vidensressourcer Lauritz.com prioriterer rekruttering af dygtige og forandringsvillige mennesker, der tør følge deres passion, give af sig selv og meningsudveksle. Lauritz.com er en vidensbaseret virksomhed og det er en nødvendighed for den fremtidige vækst, at fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye kompetencer. Ligeledes er det nødvendigt, at Lauritz.com udvikler og videreuddanner medarbejderne, hvilket i høj udstrækning sker via Lauritz.com s interne uddannelsesprogram Lauritz.com University. Som nøglemedarbejdere kan nævnes vurderingseksperter og IT-medarbejdere. Miljøforhold Varer solgt på auktion er primært brugte kvalitetseffekter, der i sit formsprog og sin kvalitet har vist sig levedygtige over en længere periode. Lauritz.com er i sin kommunikation bevidst om at stimulere netop genbrugstanken, og er gennem sit omfattende salg af brugte effekter med til at fremme genbruget og dermed bæredygtigheden i samfundet. Genbrug sparer på samfundets ressourcer, mindsker energiforbruget til fremstilling af nye varer og mindsker belastningen af miljøet. Velgørenhed Lauritz.com har i mere end 13 år været engageret i velgørenhed. Der samarbejdes med en lang række store og små organisationer i primært Danmark og Sverige. Formen er velgørenhedsauktioner over f.eks. kunst, møbler, designobjekter og oplevelser, doneret af kunstnere, mærkevareproducenter, butikker eller kendisser. Lauritz.com donerer altid både køber- og sælgersalærer samt hammerslagsgebyr. Særlige risici Der er IT-relaterede risici forbundet ved driften af Disse risici omfatter nedbrud, at data går tabt, at konkurrenter eller andre overvåger eller hacker systemet, samt virusangreb. Kapitalberedskab Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer. Begivenheder efter balancedagen Lauritz.com har i 2. kvartal 2015 købt en ejendom beliggende på Rovsingsgade i København. Erhvervelsen er sket gennem en skattefri spaltning, som er gennemført den 3. april Herudover er der efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

8 Hoved- og nøgletal for koncern År til dato År til dato Hele året Hele året Hele året t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Omsætning på auktioner Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Skat af årets resultat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal: Bruttomargin 93,7 % 90,5 % 90,3 % 94,5 % 94,9 % EBITDA margin 4,5 % 24,7 % 15,2 % 20,3 % 24,5 % Overskudsgrad -0,7 % 20,4 % 10,8 % 15,9 % 19,6 % Egenkapitalandel 1,4 % 11,3 % 2,9 % 9,0 % 14,5 % Egenkapitalforrentning - 20,1 % 60,2 % 68,5 % 53,5 % Resultat per aktie (EPS Basic), kr. -198,2 75,8 175,0 237,5 243,7 Udbytte per aktie Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

9 Totalindkomstopgørelse 1. kvartal 1. kvartal t.kr. t.kr. Omsætning på auktioner Koncern Koncern 1. kvartal 1. kvartal Note t.kr. t.kr. Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af årets resultat Periodens resultat Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursreg. udl. virksomheder Skat af anden totalindkomst - - Anden totalindkomst Totalindkomst Resultat pr. aktie (EPS), kr ,2 75,8 9 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet - 198,2 75,8 1 Omsætning udtrykker aktiviteten på mobile apps, Stockholms Auktionsverk (herunder Magasin 5) og Helsingborgs Auktionsverk. Tallet består af hammerslag, købersalær ekskl. moms og salg via LauritzOneBid. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

10 Balance Aktiver Koncern Koncern Note t.kr. t.kr. Langfristede aktiver Software under udvikling Færdigudviklet software Goodwill Erhvervede rettigheder Immaterielle aktiver i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Udskudt skat Deposita Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos moderselskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

11 Balance Passiver Koncern Koncern Note t.kr. t.kr. Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Udskudt skat Obligationsgæld Langfristede forpligtelser i alt Obligationsgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

12 Egenkapitalopgørelse Andre Overført Egenkapital Aktiekapital reserver resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Udbetalt udbytte Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital 31. marts Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

13 Pengestrømsopgørelse Koncern Koncern t.kr. t.kr. Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Øvrige reguleringer Pengestrømme fra primær drift Renteindbetalinger Renteudbetalinger Afregnet selskabsskat i sambeskatning - - Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver - - Køb af immaterielle aktiver Køb af finansielle aktiver - - Køb af virksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån - - Indfrielse af lån Provenu ved udstedelse af obligationer - - Indfrielse af obligationer - - Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskab - - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme, netto Likviditetsposition, netto primo Likviditetsposition, netto ultimo Likviditetsposition, netto ultimo, sammensætter sig som følger Likvide beholdninger Rentebærende kortfristet bankgæld Likviditetsposition, netto ultimo Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet for Lauritz.com A/S aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Koncernen har et operationelt segment auktionsforretning men i takt med udvidelse af koncernens aktiviteter vurderer ledelsen løbende den interne finansielle ledelsesrapportering samt eventuelle relevante segmenter. Bortset fra nedenstående er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2014, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Ændring af anvendt regnskabspraksis Lauritz.com koncernen har med virkning fra 1. januar 2015 implementeret følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag: Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle Implementeringen af de nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. 2. Usædvanlige forhold og ændringer i regnskabsmæssige skøn Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan vise sig nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Delårsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2015 er ikke påvirket af usædvanlige poster eller ændringer i regnskabsmæssige skøn. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

15 Noter 3. Skat af periodens resultat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for regnskabsperioden er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2015 udgør 23,5 %. Pr. 31. marts 2014 er anvendt en effektiv skatteprocent på 24,5 svarende til den effektive skatteprocent for det fulde regnskabsår Der er i regnskabsperioden ikke indregnet skat af anden totalindkomst. 4. Finansielle aktiver Deposita på t.kr. vedrørende lejekontrakten på ejendommen Rovsingsgade Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Tilgodehavender Koncern Koncern t.kr. t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Alle tilgodehavender fra salg forfalder til betaling inden 12 måneder Andre tilgodehavender indeholder gældsbrev på 50,0 mio. kr. udstedt til Ejendomsselskabet Rovsingsgade ApS som led i spaltningen af ejendommen placeret på Rovsingsgade Gennemførelsen af spaltningen af ejendommen vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter gældsforholdet elimineres. Spaltningen er gennemført den 3. april Nedskrivninger der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender har udviklet sig som følger: Koncern Koncern t.kr. t.kr. Nedskrivninger pr. 1. januar Nedskrivninger i perioden Realiseret i perioden - - Tilbageført - - Nedskrivninger pr. 31. marts Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

16 Noter 6. Obligationsgæld og bankgæld I 2011 har koncernen udstedt erhvervsobligationer med en hovedstol på 10,0 mio. kr. Obligationerne forrentes med 3,5 % og indfries efter 5 år fra udstedelsestidspunktet til kurs 135. Koncernen har udstedt børsnoterede virksomhedsobligationer den 17. juni 2014 med en hovedstol på 375 mio. svenske kr. (svarende til 294,6 mio.kr.) og den 30. september 2014 med en hovedstol på 50 mio. svenske kr. (svarende til 39,4 mio.kr.). Obligationerne forrentes med 3M STIBOR bp og indfries efter 5 år fra udstedelsestidspunktet til kurs 100. Virksomhedsobligationen er noteret på NASDAQ Stockholm. 7. Anden gæld I regnskabsposten anden gæld indgår skyldig A-skat, feriepenge m.v., moms samt øvrige skyldige omkostninger. Herudover indgår en finansiel leasingforpligtelse med 0,6 mio. kr. (2014: 0,7 mio. kr.). 8. Finansielle risici Koncernens valutarisici afdækkes primært ved at afpasse indbetalinger og udbetalinger i samme valuta. Forskellen mellem indbetalinger og udbetalinger i samme valuta er udtryk for en valutakursrisiko. Koncernens valutaeksponering pr. 31. marts 2015 fremgår af nedenstående i t.kr. Tilgodehavender virk., netto Bankgæld gæld pligtigelser Tilknyttede Obligations Gældsfor- Netto Likvider position NOK EUR SEK marts i t.kr. Tilgode- Tilknyttede Obligations Gældsfor- Netto Likvider havender virk., netto Bankgæld gæld pligtigelser position NOK EUR SEK december Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

17 Noter 8. Finansielle risici (fortsat) Koncernen har rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser og er som følge heraf udsat for udsving i renteniveauet. De i perioden udstedte obligationer er udstedt i svenske kroner og er som følge heraf er hovedstolen udsat for udsving i kursen mellem selskabets funktionelle valuta (danske kroner) og svenske kroner. Det er koncernens målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i forhold til drift og investeringer. Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Koncernens likviditet opbygges primært af driftsoverskud, samt forskellen mellem indbetalingstidspunktet og afregningstidspunktet. Kundernes betalingsbetingelse er 3 dage og afregningen sker inden 30 dage. For at opretholde det nuværende likviditetsniveau er koncernen derfor afhængig af fortsat positiv indtjening. Ledelsen vurderer løbende koncernens likviditetsbehov. Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici, da varerne fra auktionsforretningen ikke udleveres før betaling. Betalingerne sker primært med kreditkort og bankoverførsel. Selskabet oplever i begrænset omfang svindel med kreditkort. Desuden benyttes velrenommerede samarbejdspartnere til behandling af betalingsstrømme, primært SEB, DNB, Danske Bank og NETS. Koncernen vurderer løbende kapitalstrukturen med henblik på at sikre forsvarlig egenkapital i selskabet. Koncernen forventer for 2015 at udlodde udbytte fra datterselskaber i det omfang det vurderes forsvarligt. Tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder nedbringes ved udlodning af udbytte. Det forventes ikke, at der udloddes udbytte for 2015, der er større end tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder. Dagsværdien af de finansielle aktiver svarer til de bogførte værdier. 9. Resultat pr. aktie Koncern Koncern 31/ / t.kr. t.kr. Periodens resultat Gennemsnitligt antal aktier Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr ,2 75,8 Resultat pr. aktie (EPS) á 100 kr., udvandet - 198,2 75,8 10. Udbytte I 2015 forventes der udbetalt t.kr. i ordinært udbytte til aktionærerne i Lauritz.com A/S svarende til 33 kr. pr. aktie (2014: 192 kr. pr. aktie). Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

18 Noter 11. Køb af virksomheder Koncernen har i 2015 erhvervet følgende virksomheder/aktiviteter: Navn Primær aktivitet Overtagelsestidspunkt Overtaget aktivitetsandel % Kunst & Auktionshaus W.G. Herr Afholdelse af kvalitetsauktioner t.kr. Materielle aktiver 0 Erhvervede rettigheder 0 Tilgodehavender 0 Likvide beholdninger 0 Anden gæld 0 Overtagne nettoaktiver 0 Goodwill Samlet vederlag Koncernen har i alt overtaget nettoaktiver på 0 t.kr. inkl. overtagne likvide beholdninger på 0 t.kr. De overtagne nettoaktiver er baseret på foreløbige åbningsbalancer, som kan blive reguleret efterfølgende. Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger på 88 t.kr., der er indregnet i andre eksterne omkostninger i totalindkomstopgørelsen for Ved virksomhedskøbet er der betalt et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi kan primært begrundes med forventede synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder og koncernens eksisterende aktiviteter, fremtidige vækstmuligheder samt virksomhedernes medarbejderstabe. Disse synergier er ikke indregnet separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Af koncernens resultat for perioden kan -168 t.kr. henføres til nettoresultat genereret af W.G. Herr. Af koncernens nettoomsætning for perioden kan 165 t.kr. henføres til W.G. Herr efter overtagelsen. Hvis virksomheden havde været overtaget med virkning fra 1. januar 2015, ville nettoomsætningen for 2015 have været ca. 0,2 mio.kr. og årets resultat ca. -0,2 mio.kr. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

19 Noter 11. Køb af virksomheder (fortsat) Koncernen har i 2014 erhvervet følgende virksomheder: Navn Primær aktivitet Overtagelsestidspunkt Overtaget ejerandel % Overtaget stemmeandel % AB Stockholms Auktionsverk Afholdelse af kvalitets- og specialauktioner Helsingborgs Auktionsverk AB Afholdelse af kvalitetsauktioner t.kr. Materielle aktiver Erhvervede rettigheder Tilgodehavender Likvide beholdninger Udskudt skat Leverandørgæld Anden gæld Overtagne nettoaktiver Goodwill Samlet vederlag Koncernen har i alt overtaget nettoaktiver på t.kr. inkl. overtagne likvide beholdninger på t.kr. De overtagne nettoaktiver er baseret på foreløbige åbningsbalancer, som kan blive reguleret efterfølgende. Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger på t.kr., der er indregnet i andre eksterne omkostninger i totalindkomstopgørelsen for Ved begge virksomhedskøb er der betalt et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskelsværdi kan primært begrundes med forventede synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder og koncernens eksisterende aktiviteter, fremtidige vækstmuligheder samt virksomhedernes medarbejderstabe. Disse synergier er ikke indregnet separat fra goodwill, idet de ikke er særskilt identificerbare. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

20 Noter 11. Køb af virksomheder (fortsat) Af koncernens resultat for året 2014 kan t.kr. henføres til nettoresultat genereret af AB Stockholms Auktionsverk efter overtagelsen, og 83 t.kr. kan henføres til nettoresultat genereret af Helsingborg Auktionsverk AB. Af koncernens nettoomsætning for 2014 kan t.kr. henføres til AB Stockholms Auktionsverk og t.kr. kan henføres til Helsingborg Auktionsverk AB efter overtagelsen. Hvis de to virksomheder havde været overtaget med virkning fra 1. januar 2014, ville nettoomsætningen for 2014 have været ca. 92 mio.kr. og årets resultat ca. 0,2 mio.kr. 12. Eventualposter mv. Eventualforpligtelser, koncernregnskab Koncernen har afgivet huslejegaranti på t.kr., hvoraf t.kr. udløber i 2017 og 407 t.kr. udløber i Selskabet har indgået lejeaftale, der har en samlet huslejeforpligtigelse på t.kr. i uopsigelighedsperioden, der løber over 10 år. Lejekontrakten er betinget af, at udlejer kan opnå finansiering til ombygning. Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre, at Lauritz.com bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Koncernen er indtrådt i øvrige lejeaftaler, som løber op til år Den samlede huslejeforpligtelse andrager t.kr., hvoraf t.kr forfalder i Nærtstående parter Ejerforhold Lauritz.com A/S har registreret følgende aktionærer med 5 % eller mere af aktiekapitalen: 95 % Lauritz.com Holding A/S, Søborg 5 % Mette Margrethe Rode Sundstrøm, Klampenborg Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

21 Noter 13. Nærtstående parter (fortsat) Datterselskaber Hjemsted Ejerandel AB Stockholms Auktionsverk Stockholm 100 % LC Danmark ApS Søborg 100 % Helsingborgs Auktionsverk AB Helsingborg 100 % LC Sverige AB Stockholm 100 % LC Deutschland GmbH Hamburg 100 % Internetauktioner i Helsingborg AB Helsingborg 100 % QXL Denmark A/S Søborg 100 % QXL.no AS Oslo 100 % Transaktioner Der er ydet lån til Lauritz.com Holding A/S på t.kr. Lånet forrentes på markedsvilkår. Lauritz.com A/S har indgået lejekontrakt med Ejendomsselskabet Rovsingsgade ApS. Lejekontrakten er indgået på markedsvilkår. Selskabet har søgt om skattefri spaltning af ejendommen, som vil medføre at Lauritz.com A/S bliver ejer af ejendommen, hvorefter lejekontrakten ophører. Spaltningen er gennemført den 3. april Koncernens ledelse har i perioden købt varer svarende til en nettoomsætning på t.kr. 184 (t.kr. 168 pr. 31. marts 2014). Alle køb er sket på selskabets normale handelsbetingelser, herunder afregning af fuldt salær. Koncernen indgår i en international sambeskatning med Lauritz.com Holding A/S som administrationsselskab. Koncernen hæfter derfor ifølge selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2014 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. 14. Begivenheder efter balancedagen Lauritz.com har i 2. kvartal 2015 købt en ejendom beliggende på Rovsingsgade i København. Erhvervelsen er sket gennem en skattefri spaltning, som er gennemført den 3. april Herudover er der efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Lauritz.com A/S Delårsrapport for 1. januar marts

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. Selskabsmeddelelse af 27. november 2015

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. Selskabsmeddelelse af 27. november 2015 Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70 Delårsrapport 1. januar 2015 30. september 2015 Selskabsmeddelelse af 27. november 2015 Økonomisk sammendrag 3. kvartal 2015 vs. 3. kvartal 2014 Omsætningen er øget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MUNTHE holding a/s. København CVR nr Årsrapport 2015

MUNTHE holding a/s. København CVR nr Årsrapport 2015 MUNTHE holding a/s København CVR nr. 27 21 07 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond CVR-nr. 87 15 32 15 Ny Østergade 3 1101 København K Årsrapport 2015 (regnskabsperiode 1. januar 2015-31. december 2015) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar juni Selskabsmeddelelse af 25. august 2015

Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar juni Selskabsmeddelelse af 25. august 2015 Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70 Delårsrapport 1. januar 2015 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse af 25. august 2015 Økonomisk sammendrag 2. kvartal 2015 vs. 2. kvartal 2014 Omsætningen er øget med 101

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Private Global Property GP ApS Kingosvej Taastrup

Private Global Property GP ApS Kingosvej Taastrup Private Global Property GP ApS Kingosvej 1 2630 Taastrup CVR-nr. 35863826 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Advanced Offshore Solutions ApS. Årsrapport for 2015

Advanced Offshore Solutions ApS. Årsrapport for 2015 Holme Parkvej 268 8270 Højbjerg CVR-nr. 29427356 Årsrapport for 2015 (Opstillet uden revision eller review) 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hjemmehjælpen Danmark ApS

Hjemmehjælpen Danmark ApS Hjemmehjælpen Danmark ApS CVR-nr. 36 40 79 13 Strandlodsvej 48 2300 København S Årsrapport for perioden 14. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København

Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København Sbi 2012 ApS i likvidation Langelinie Allé 35, 2100 København CVR-nr. 15 30 03 96 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016

H Trier Holding ApS Stidalsmarken Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 8. februar december 2016 Stidalsmarken 9 8600 Silkeborg CVR-nr: 37 44 43 75 ÅRSRAPPORT 8. februar - 31. december 2016 (1. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15/2 2017 Dirigent Hanne Trier INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Registrerede Revisorer - FSR CVR: 3234 4720 Ledreborg Allé 130i 4000 Roskilde Telefon: 4632 5632 revisor@merrevision.dk www.merrevision.dk Sameksistens ApS Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

W B Technology Invest ApS

W B Technology Invest ApS W B Technology Invest ApS c/o Advokatfirmaet Brandt & Lauritzen A/S Amaliegade 35, 1. 1256 København K. CVR-nr. 26 91 58 64 Årsrapport for 2016 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår)

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår) GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 Delårsrapport 2015 (1. halvår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsens beretning 3 Koncernens hoved- og nøgletal 3 Koncernoversigt 3 Koncernens

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Obton Solenergi Badin Komplementaranpartsselskab

Obton Solenergi Badin Komplementaranpartsselskab Obton Solenergi Badin Komplementaranpartsselskab Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 37 10 60 54 Årsrapport for perioden 17. september 2015-31. december 2016 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Årsrapport for perioden 2. januar 2014-31. december 2014

Årsrapport for perioden 2. januar 2014-31. december 2014 Zorg Industries ApS CVR-nr. 35 63 58 07 Poppelvej 9 C 3670 Veksø Sjælland Årsrapport for perioden 2. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar marts Selskabsmeddelelse af 27. april 2016

Lauritz.com A/S CVR-nr Delårsrapport. 1. januar marts Selskabsmeddelelse af 27. april 2016 Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70 Delårsrapport 1. januar 2016 31. marts 2016 Selskabsmeddelelse af 27. april 2016 Økonomisk sammendrag 1. kvartal 2016 vs. 1. kvartal 2015 Nettoomsætningen er øget med

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Fakta Kurser A/S Vestre Gade Brøndby

Fakta Kurser A/S Vestre Gade Brøndby Vestre Gade 18 2605 Brøndby CVR nummer 32 34 21 67 Årsrapport 1. januar 2016 til 31. december 2016 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2017 Bjarne Aalbæk Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere