Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby d. 2. Maj 2012 Inden Generalforsamlingen var der orientering om affaldsordningen. Formand Jens Jespersen, Valhøjs Allé 9, sagde goddag og velkommen til og præsenterede de tilstedeværende fra bestyrelsen: Næstformand Thomas Marconi Ludvigsen, Axelhøj 49, var tilstede. Kasserer Willy Schwaner, Axelhøj 72, var tilstede Medlem af bestyrelsen Karen Ulrich Nielsen, Axelhøj 67, var tilstede. Sekretær Marie Langskov, Axelhøj 45 var ikke tilstede. Suppleant Karin Møhl Larsen, var tilstede. Suppleant Ivar Nordland, Axelhøj 59, ikke tilstede. Jens orienterede om, hvad det vil sige at bede om ordet i henhold til forretningsordenen. Det betyder, at man vil vælte dirigenten. Valg af dirigent blev John Keller Larsen fra Axelhøj 38. Konstatering af om generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Iflg. vedtægters 10 skal generalforsamlingen afholdes i maj med et varsel på 8 dage. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af stemmeudvalgsmedlemmer. Der blev valgt 3 medlemmer: 1. Inger Holst Præstebakken Niels Larsen, Rødovrevej 35, 1 3. Hans Dalsted, Axelhøj 67. Antal stemmeberettigede blev opgjort til 26. Dirigenten oplæste punkterne på dagsordenen til dagens generalforsamling: Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Forhandlingsprotokol og formandens beretning 2. Beretning vedførerende grundejerforeningens materiel 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Ad 1) Formand Jens Jespersens beretning. På baggrund af sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der hen over vinteren har set på muligheden for en vedtægtsændring.

2 Bestyrelsesarbejdet har foregået, som det plejer. Desværre. Vi har brugt rigtig meget tid på sagen om skorstenen på Højnæsvej 46-50, som stadig larmer langt mere end den må. Og det gør den på trods af, at der i Glostrup ret er faldet en afgørelse, som ikke er anket af ejeren af bygningen. Afgørelsen tilsiger at skorstenen skal støjreduceres, og at indtil dette sker, skal ejeren afholde ugentlige bøder. Men det har ikke ført til støjreducering foranlediget af ejeren eller kommunen. Det er nemlig sådan at kommunen de sidste to år har haft mulighed for at iværksætte tvangsforanstaltninger med hvilke kommunen på ejerens regning kan udbedre problemet. Det har man ikke valgt at gøre fra politisk niveau. I stedet vælger man at tage en del af vores forenings medlemmer som gidsler. Jeg vil i den forbindelse sige, at min opfattelse er, at kommunens administrative niveau leverer godt stykke arbejde, og at problemet er det politiske niveau. Det er bestyrelsens forventning, at kommunen må skride til tvangsforanstaltninger for at komme dette problem til livs. Bestyrelsens seneste aktivitet i sagen er et brev fra april måned. Der er desuden flere andre grundejere, der også har opfordret kommunen til at komme ind i kampen. Vores håb er, at vi næste år på generalforsamlingen har fået løst problemet. Så vil jeg kort komme ind på vedtægtsudvalget bestående af Thomas Marconi Ludvigsen vores næstformand og tre andre medlemmer fra foreningen, som har lavet et fantastisk stykke arbejde og er fremkommet med et forslag til nye vedtægter. Det er dejligt at vi har medlemmer, som tager del i arbejdet. Det skal I have mange tak for. En anden ting vi har arbejdet på er vores hjemmeside. Den kom op at køre for cirka 3 uger siden. Vi synes det var på tide, at vi satte et tidssvarende fodaftryk i cyberspace. Vi ønsker fra bestyrelsens side en tæt kontakt til vores medlemmer og ser derfor gerne en løbende dialog igennem året, hvis I synes, der er noget, I mener vi som bestyrelse skal høre om. Så vil jeg afslutte denne mundtlige beretning med at opfordre til godt naboskab. Det eksisterer i stort omfang og jeg vil opfordre til, at vi forsat udvikler og styrker det. Nu ser jeg frem til en livlig og respektfuld meningsudveksling her på generalforsamlingen. Tak for ordet. Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen kommentarer til formandens beretning.

3 Beretningen blev godkendt. Ad 2) Materielforvalter Leif Ploughmans beretning ved formand Jens Jespersen: Foreningens materiel står hos Materielforvalter Leif Plougmann, Rødager Allé 6. Lige om lidt vil det fremgå af vores nye hjemmeside. Jens Jespersen læste alle redskaber op. Materiel bliver flittigt udlånt og er i fin stand. Kontakt Leif hvis I har brug for at låne noget. Dirigenten orienterede om, at de deltagende på generalforsamlingen under dette punkt kunne komme med forslag til nyt materiel. Der var ingen forslag til nyt materiel. Ad 3) Regnskab ved kasserer Willy Schwaner: Willy Schwaner fortalte, at vi er en forening af 232 medlemmer der betaler 100 kr. i kontingent, så vi har haft en indtægt på kr. Hertil kommer lidt renteindtægter og gebyrer fra ejendomsmæglere så vores samlede indtægter beløber sig til kr. De enkelte udgiftsposter blev gennemgået (se budget). Herunder blev konstateret at der er 4 medlemmer, der ikke har betalt kontingent (står under post afskrivning af kontingenter). I alt bliver det udgifter for kr. Årets resultat er overskud på kr. Vores aktiver i foreningen er knap kr. Det dækker over en egenkapital på knap og nogle enkelte skyldige beløb. Begge revisorer har godkendt regnskabet If. til budgettet for næste år så regner vi med, at vi bruger lidt af egenkapitalen i det vi vedtog på sidste års generalforsamling ikke at opkræve kontingent for i år. Vi budgetterer med et underskud næste år på kr. Willy Schwaner efterspurgte spørgsmål eller synspunkter. Spørgsmål fra uoplyst om, hvad der gøres if. til dem der ikke har betalt kontingent. Willy Schwaner svarede, at de havde fået en række rykkere men ikke betalt. Fra bestyrelsens side har vi valgt ikke at gøre noget ved det, da vi kender timeprisen på advokater til en inkassosag. Men de er noteret i Leifs sorte bog og vil ikke have stemmeret, hvis de skulle ønske det på denne generalforsamling.

4 Spørgsmål fra Mogens Hillman Præstebakken 26, if. til de nye vedtægter der lægges frem hvor det fremgår af 5, at I forventer at drive kontingent ind. Hvordan hænger det sammen med at I så ikke har fået kontingent fra 4 medlemmer? Svar fra Willy Schwaner om, at en advokatregning på op imod kr. pr. medlem ikke står mål med det beløb som de pågældende skylder foreningen. Opfølgende spørgsmål fra Mogens Hillman, Præstebakken 26: Kan jeg så forvente at I næste år vil forfølge skyldige kontingentbeløb hvis vedtægterne bliver godkendt? Formand Jens Jespersen bad om ordet, fik ordet og forklarede, at der if. til kontingentinddrivelse ingen forskel er på nuværende og evt. kommende vedtægter. Samt forklarede, at der er en ret ikke en pligt til at forfølge evt. skyldige beløb. Det vil ikke være rimeligt at pålægge foreningen udgifter der er helt disproportionelt med de indtægter, der evt. vil kunne komme ind. Inger Holst, Præstebakken 12 sagde, at der er enkelte grundejere som ikke har det skrevet ind i skødet, at de skal betale til grundejerforeningen og som derfor ikke ser sig forpligtigede til at betale. Hvis en grundejer først har anerkendt at betale, kan man ikke senere melde sig ud. Spørgsmål til bestyrelsen fra uoplyst: kan man forestille sig at skyldigt beløb til grundejerforeningen kommer til at stå som gæld i ejendom ved salg? Willy Schwaner svarede, at de 4 medlemmer som ikke har betalt er fra den del hvor der ikke er tinglyst servitutter på skødet. Vi har derfor ingen mulighed for at gøre udlæg i ejendommene. Mogens Hilman, Præstebakken 26 sagde, at han ønsker at af hensyn til eventuelle fremtidige opgaver der kan pålægges grundejerforeningen af kommunen, kan det blive vigtigt at alle bidrager, derfor synspunkt om, at der i vedtægterne skal stå, at man SKAL betale kontingent i stedet for KAN. Jens Jespersen opfordrede til at diskussionen af vedtægter blev taget under punktet Nye Vedtægter. Hvis nye opgaver til foreningen fra kommunen må det forventes at kommunen stiller rimelige værktøjer til rådighed. Carsten Halle fik ordet og orienterede om, at hvis der skulle køre sager omkring inddrivelse af 4 gange 100 kroner vil det følge småsagsproces. Til sådanne giver ikke dækning af sagsomkostninger til den der lægger sag an. Det giver derfor ingen mening at forsøge at inddrive dem. Flemming Clausen, Axelhøj 69 sagde at han frygtede for præcedens. Uoplyst spurgte om bestyrelsen havde bedt kommunen om, at der blev lavet en lokalplan for området. I sådan tilfælde kan kommunen gå ind og lave regler for inddrivning af penge. Jens Jespersen sagde, at det var netop det han hentydede til if. til at hvis kommunen pålægger foreningen yderligere udgifter kan de også give foreningen yderligere redskaber til at opdrive penge.

5 Dirigenten satte punktet til afstemning. Regnskab og budget blev godkendt. Ad 4) Indkomne forslag: Punktet dækker over: 1. Kontingent Bestyrelseshonorar 3. Honorar til materielforvalter 4. Nye vedtægter Jens Jespersen opfordrede til at punkt 1-3 blev drøftet under ét og derefter vedtægterne. Forsamlingen godkendte dette. Jens Jespersen, sagde at if. til kontingent så indstiller bestyrelsen til at kontingent forsat i 2013 bliver 0 kr. If. til bestyrelseshonorar så er vi i bestyrelsen enige om, at de udgifter der før kunne være forbundet med et sådan hverv ikke eksisterer længere og vi ønsker derfor ikke honorar. Den eneste vi synes er berettiget til honorar er materialforvalter Leif Ploughmann, fordi han har et vist arbejde med at opmagasinere og vedligeholde materiel. Vi fastholder derfor et honorar på 600 kr. Dirigenten konstaterede at punkt 1-3 blev godkendt uden bemærkninger. Dirigenten gik derefter til delpunkt 4 og gav næstformand Thomas Marconi Ludvigsen ordet. Thomas Marconi Ludvigsen præsenterede vedtægtsudvalget der har bestået af: Mogens Hilman, Præstebakken 26 Carsten Halle, Valhøjsalle 4 John Keller Larsen, Axelhøj 38 Thomas Marconi Ludvigsen, Axelhøj 49 Mødet afholdt i Januar Punkterne i vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt og diskuteret if. til de intentioner bestyrelsen havde med en modernisering af vedtægterne særligt if. til brug af fuldmagter på generalforsamlinger. Men det er blevet til en mere generel revurdering af vedtægterne. Herefter gav Thomas Marconi Ludvigsen ordet videre til Carsten Halle, at han vil gennemgå de nye forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslag er et sammensurium af forslag fra alle i vedtægtsudvalget og selvfølgelig godkendt af bestyrelsen.

6 Flemming Clausen, Axelhøj 69 tog ordet og bad om at hvert enkelt punkt blev gennemgået for sig. Thomas medgav at hvis der var kommentarer så gav Flemming Clausens forslag god mening. Ordet blev givet til Carsten Halle. Carsten Halle: Det vi besluttede i gruppen var, at kigge på de eksisterende vedtægter og så foretage en modernisering og det er dette vi har lagt op til Generalforsamlingen. Vi har ikke altid været enige, men så har vi lagt det op til bestyrelsen, som så har truffet nogle beslutninger. Jeg gennemgår de paragraffer, der er ændringer til. Der er i 1 foretaget en væsentlig ændring. Det er i dag Glostrup ret der henvises til i det Rødovre ret ikke eksisterer længere. Så har vi i 2 foretaget en enkelt ændring, af logiske grunde, da vi diskuterede meget hvad vi skulle kalde os og vores besiddelser. Skulle det være fast ejendom, eller parceller eller grunde? Vi har valgt at bibeholde parceller. Derfor har vi slette ordet grunde. 2, andet afsnit sidste linje er der ændret på ordvalget. Nuværende ordvalg if. til at man kan søge samarbejde stiller foreningen mere frit. If. til 3 fastslås det at selv om en parcel opdeles i flere ejerlejligheder har parcellen kun et medlemskab af grundejerforeningen. Det svarer til sædvanligt medlemskabsforhold af grundejerforeninger. Anførelse af hvem der har stemmeret er uændret men flyttet til 16. I 4 er der ingen realitetsændringer. Vi har lavet en sproglig ændring så det fremgår at man ikke skal melde sig ind, men at man ved køb af parcel ER medlem. 5 er stort set uændret. Det er op til bestyrelsen af sanktionere if. til opkrævning af kontingent. 6 står nu mere mundtert. Medlemmer hæfter ikke for foreningen. Carsten Halle: nu kommer der ændringer og det er den gamle 8 som nu er blevet til rettesnor for hensynstagen i 7. I den gamle paragraf stod der en række forhold, og vi har forsøgt at skære ned på. Her har vi overladt det til bestyrelsen at trække en streg i sandet. Og som jeg har forstået det ønsker bestyrelsen ikke at skulle gå ud og lege bussemand i forhold som i forvejen er underlagt kommunen eller politiet da der ikke er nogen grund til at der er flere systemer der skal pålægge de samme grundejere noget. Man har skrevet at man kan gå ind i en sag, men er ikke forpligtet til det, hvis det er omfattet af andre regler. Hvis der kommer spørgsmål til dette svarer bestyrelsen.

7 Flemming Clausen, Axelhøj 69. Der henvises til bilag 1 og det finder jeg ikke tilstrækkeligt if. til græsslåning og røg. Der skal være tidspunkter og sanktioner alternativt henvisning til politivedtægter. Thomas Marconi Ludvigsen: Det er sådan at der er et bilag til de gældende vedtægter hvor der er beskrevet hvornår vi som forening anser det som acceptabelt at man støjer. Der står også om røg og møg. Disse bilag ændres ikke i substans, men i formuleringer og ordforbrug. Det vi gerne vil signalere med disse vedtægter er, at vi som bestyrelse ikke har nogen sanktionsmuligheder. Dels har vi ikke lyst til at være sheriffer overfor naboer. Det er gældende lovgivning der er måden at behandle sager på. Vi kan gå ind og hjælpe med at klage, men vi kan ikke sanktionere. Vi kan vejlede. Flemming Clausen, Axelhøj 69. Hvis det står som bilag 1 skal det forefindes og godkendes sammen med vedtægterne. Niels Larsen, Rødovrevej, er det rigtigt forstået at det du læser op fra er det gældende bilag som på sigt måske ændres? Thomas Marconi Ludvigsen, Ja vi er kun ude på at ændre formuleringer. Ikke indhold. Flemming Clausen, Axelhøj 69, så skal det bilag godkendes på næste generalforsamling? Thomas Marconi Ludvigsen, der ændres kun i stilen. Niels Larsen, Rødovrevej, Kan en ny formulering ikke lægges på hjemmesiden som en henstilling, så der ikke behøves blive ændret i det bilag 1 på næste generalforsamling incl. ekstraordinær generalforsamling? Mogens Hilman, Præstebakken 26, forslog at bilag 1 fjernes fra vedtægterne, reformuleres og lægges på hjemmesiden. Jens Jespersen spurgte, om der er noget til hinder for at vi fjerner henvisning til bilag 1 fra vedtægterne? Poul Henriksen, Christiansdal 71 sagde, at hjemmeside adr. burde fremgå på indkaldelsen. Jens Jespersen svarede, Ja det burde det. Carsten Halle noterede sig, at der er fremkommet et ændringforslaget der lyder på, at henvisning til bilag 1 fjernes fra vedtægterne. Carsten Halle gik derpå videre til 8. 8 er en omformulering af 9. Generalforsamling forsat øverste myndighed. Omformulering if. til hvilke sager generalforsamlingen skal høres omkring. Forslag om, at udgifter der ikke er indeholdt i udsendt budget forelægges generalforsamling og skal have opbakning fra 2/3 fremmødte.

8 Vedtægtsændringer skal have opbakning fra 2/3 af de fremmødte ved generalforsamling. Det kræver at vedtægtsændringer er sendt ud til alle på forhånd. Det sidste er nedlæggelse af foreningen, som skal godkendes af kommunen. Det er ikke til diskussion hvordan det skal ske. Det er en serviceoplysning. Godkender kommunen nedlæggelsen skal den samtidig tage stilling til hvordan pengene skal anvendes. Der er kommet et ændringsforslag fra en deltager i gruppen til dette. Forslag: kommunen skal tage stilling til hvordan pengene skal fordeles blandt medlemmerne. Grunden til at jeg (Carsten Halle) tilslutter mig dette er, at jeg ikke ønsker at overlade det til nogen der ønsker at nedlægge sig selv at fordele noget som helst. Så vil jeg hellere overlade det til kommunalbestyrelsen. Ændringsforslag blev skrevet op på tavle. Flemming Clausen, Axelhøj 69, hvorfor blande kommunen ind i det. Hvis 2/3 er kvalificerede til at nedlægge foreningen, hvorfor er de så ikke også kvalificerede til at fordele pengene? Carsten Halle: Jeg ønsker ikke at overlade det til nogen, der ønsker at nedlægge sig selv at fordele noget som helst. Så vil jeg hellere overlade det til kommunalbestyrelsen. Carsten Halle: Bestyrelsen er enig i ændringsforslag. If. til 9 er indvarslingen ændret, fordi det var sådan at indkaldelse skal ske med 8 dages varsel. Vi har fundet det var passende med 14 dages varsel. Ændring således, at hovedoverskrifter skal sendes ud til medlemmer, mens uddybning kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller via hjemmesiden. Årsagen er, at bestyrelsen ønsker mindre papirforbrug. Forslag der ønskes behandlet behøver ikke længere forelægges 15. Marts men kan vente til 15. April så det er tættere på generalforsamlingen. Thomas Marconi Ludvigsen tog ordet og beklagede at der stod 15. April. Pga. muligt overlap if. til udsendelse af dagsorden er skal fristen være 1. April. Dette behandles som ændringsforslag. 10 om dagsorden er udvidet. Det er en huskeliste og forventningsafstemning. Noget vi har diskuteret en del er formulering om, at forkastes bestyrelsens beretning skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Forkastes bestyrelsens beretning igen skal bestyrelsen træde tilbage. Det synes jeg er meget fint til en forening, hvor så relativt få af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen. If. til ekstraordinær generalforsamling er der kun sket meget få og meget små ændringer. Fx at ekstraordinær generalforsamling skal besluttes af et flertal af bestyrelsen. Referat af generalforsamling føres i en forhandlingsprotokol og underskrives af formand og sekretær. Og nu kommer der noget nyt. Nu pålægger vi bestyrelsen

9 af offentliggøre referatet af generalforsamlingen senest 3 måneder efter generalforsamlingen. Vi har diskuteret hvor lang tid der skal gå. Som det er i dag offentliggøres referatet fra sidste års generalforsamling på dette års generalforsamling og det er der ikke nogen af os, der kan være tilfredse med. Nu pålægger vi at offentliggøre referatet og nu ved vi hvornår referatet senest skal foreligge. Det er en stramning. Uoplyst spørger: Hvorfor er der to paragraffer der hedder generalforsamling? Carsten Halle, det vil jeg overlade til bestyrelsen. Thomas Marconi Ludvigsen, forslog ændringsforslag om at 12 kommer til at hedde Generalforsamlingens gennemførelse Carsten Halle, nu går jeg til 13 Afstemning. Ved brug af fuldmagt giver bestyrelsen en seddel man kan tage udgangspunkt i og som ligger på hjemmesiden. Man kan kun have to fuldmagter med til en generalforsamling. Man kan max. stemme for sig selv og to andre. Carsten Halle: Meget små ændringer i 14. Carsten Halle: 15 indeholder primært små ændringer i sprog og præcisering af at suppleant ikke har stemmeret på bestyrelsesmøder, som vi gerne ser de deltager i. 16 og 17 er uændret. En anelse ændring i 17 stykke 2. Regnskab skal være revideret inden det forelægges på ordinær generalforsamling. Voldsom ændring i 18. Der stod at kasseren max. måtte have 500 kr. i kassen. Det er forslag, at der skal kunne være 1000 kr. Uoplyst spørger: hvordan definerer man en solid bank eller sparekasse? Carsten Halle: Vi har ikke ændret i ordlyden her. Dirigenten takkede Carsten Halle for gennemgangen af nye vedtægter. Der er noteret følgende ændringsforslag: 7 om hensynstagen. Ændringsforslag: 2. afsnit udgår. 8 afsnit 2, her blev ændret så anvendes udgår og sætningen lyder fordeles blandt medlemmerne. 9 forslås fristen for forslag ændres fra 15. April til 1. April. 12 får overskrift Generalforsamlingens gennemførelse Efter pausen orienterede dirigenten om, at der blev stemt om ændringsforslag ved almindelig stemmeflertal. Der var på dette tidspunkt 24 stemmeberettigede i det 2 forlod generalforsamlingen i pausen.

10 Alle ændringsforslag blev vedtaget enkeltvis med 24 stemmer for. Dirigenten orienterede om, at der ved den samlede afstemning om nye vedtægter skulle der være 2/3 dels flertal. Samlet blev vedtægtsændringerne vedtaget med 24 stemmer for. Flemming Clausen, Axelhøj 69 gav stor ros for arbejdet til vedtægtsudvalg og bestyrelse. Thomas Marconi takkede for støtten efter de mange timers arbejde. Vedtægtsudvalgets deltagere fik et par flasker for indsatsen. Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Jespersen, formand orienterede om valget. Bestyrelsen indstiller at Willy Schwaner genvælges. Valgt til kasserer: Willy Schwaner genvalgt for 2 år. Valg til bestyrelsesmedlem. Marie Langskov udtræder. Bestyrelsen indstiller Inger Holst, Præstebakken 12. Valgt til bestyrelsesmedlem: Inger Holst valgt for 2 år. Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt Ivar Nordland og Karin Møhl Larsen for 1 år. Revisorsuppleant: Hans Dalsted valgt for 2 år. Revisorer vælges ved næste generalforsamling. Ad. 6) Evt. Poul Henriksen, Christiansdal 71, Hvad gør Rødovre Centrum ved deres kloakvand? Kan det være skyld i oversvømmelsen af kældre sidste år? Jeg har boet her i 37 år og ikke haft en dråbe vand inden for. Jens Jespersen, formand sagde, at det var en interessant problemstilling. Jordan, Christiansdal 57 spørger, om der kan tænkes at blive en udkørsel ved den gamle Cykolog butik fra Rødovre Centrum med øget trafikbelastning til følge. Frede og Karin Lagersted, Axelhøj 15: optælling af trafik på Højnæsvej. Er der planer om at privatisere vejene? Uoplyst, Præstebakken: trafiktælling sker alene if. til at føre statistik. Poul Henriksen, Christiansdal 71, der holder hele tiden lastbiler på trods af stopforbud.

11 Jens Jespersen, opfordrer til at man kontakter Rødovre Centrum, dernæst politiet. Mogens Hilman, Præstebakken 26, beboerne på Præstebakken har holdt møde med Føtex der siger at kommunen har godkendt at biler holder der. Graversen, Axelhøj 23: hjørnet oppe ved Føtex er elendigt afmærket. Man springer for livet. Jens Jespersen: opfordrer til at kontakte Rødovre Centrum, eller jeg kontakter dem og dernæst politiet. Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Og tak for alle deltagende i debatten. Ordet blev givet til formanden som tilføjede at der herskede en utrolig god ånd og stemning. Og tak til dirigenten. Vi ses 15. Maj til en kort ekstraordinær generalforsamling. Formand, Jens Jespersen Sekretær, Marie Langskov

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 21. september 2016 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere