Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2"

Transkript

1 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14 anbefalinger/ institutionen udvikling af censor institutionens rolle dialog med arbejds marked.. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne er meget enige i, at rollen med hensyn til at sikre ensartet kvalitet af prøvesystemet samt uddannelsernes mål er meget vigtig. Det er også en meget væsentlig rolle i forbindelse med kvalitetssikring og ensartethed mellem beslægtede uddannelser, der udbydes på flere institutioner. Denne opgave ser censorformandskaberne som en meget vigtig del af et landsdækkende censorkorps opgaver. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne er ikke umiddelbart enige i at censorerne ikke behøver at være i dialog om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet. Et område som ingeniøruddannelserne kræver en stærk og tværfunktionel dialog mellem mange parter. Der er ca. 70 % aftagercensorer i Ingeniørcensorkorpset, hvilket eksempelvis skyldes de mange vidensområder, der skal være dækket i forbindelse med specialeopgaver og afgangsprojekter. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne mener derfor, at der også i en revideret censorinstitution skal være en formel dialog omkring kvalitet og arbejdsmarkedsforhold. Denne dialog kunne etableres gennem faste møder med aftagerpanelerne på de enkelte institutioner, som det også fremgår af anbefalingerne i på side 14. erne spiller en vigtig rolle i at vurdere, om det produkt (opgave), der leveres ved en eksamination svarer til de forventninger/formål, der er i uddannelsernes studieordninger/formål. Man kan med andre ord sige, at aftagerpanelerne og censorerne ved at have en jævnlig dialog samlet set styrker uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet. Side 1 af

2 3 Afsnit 2 Side 7 anbefalinger 4 Afsnit 2 Side 8 anbefalinger 5 Afsnit 2 Side 8 anbefalinger ressource forbrug - økonomi lands dækkende censorkorps uafhængighed af institutioner formandskaberne for Ingeniøruddannelserne er enige i, at der bør gennemføres en nøjere analyse af omkostningerne ved eksamenssystemet. formandskaberne er dog betænkelige ved den fokus, der i har været på omkostningerne ved ekstern censur. Idet det må forudsættes, at for udvalgets arbejde omfatter censurering af alle fag, d.v.s. også intern censur, er det væsentligt at institutionernes samlede ressourceanvendelse til udprøvning analyseres. Umiddelbart finder censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne det underligt, hvis der skulle være en større forskel på omkostningerne til ekstern hhv. intern censur. Den eksterne censur er tilsyneladende blot nemmere at opgøre, idet den ikke er blandet sammen med eksempelvis alle de opgaver en lektor har. Men det må være klart, at skulle den nuværende eksterne censur alt andet lige ændres til intern censur, vil det betyde, at der skulle bruges flere årsværk til gennemførelse af eksaminer på institutionerne. I er der bemærkninger vedr. censorernes rejseudgifter. Disse udgifter må efter de erfaringer, der er indenfor Ingeniøruddannelserne formodes at være betydeligt mindre end selve honoreringen for censoropgaven. Slutteligt skal anføres, at censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne finder, at spørgsmålet om ressourcer og økonomi fylder for meget i specielt, hvis man medtager bilagene. Spørgsmålet må vel starte med, hvilke behov, der er for kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling i det danske uddannelsessystem. Man kan så efterfølgende diskutere, om denne opgave kan udføres med andre eller færre ressourcer i dag. Det må være, hvad man får for pengene, der tæller ikke hvad det koster hvis der er råd. De færreste censorer vil nok sige, at de gør det for pengenes skyld, når man tager det faktiske timeforbrug til forskellige censoropgaver i betragtning. Dertil skal det også understreges, at timesatsen for en ekstern censor ikke er af en sådan størrelse at intern censur er nævneværdigt billigere. opgaven skal naturligvis også påtages ud fra ægte interesse, men censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne skal da ikke undlade at gøre opmærksom på, at det i alle de år censorinstitutionen har eksisteret ikke hverken gennem Ministerierne eller ved fælles koordinering mellem institutionerne er lykkedes at komme igennem med fælles normer for tidsforbrug på alle relevante institutioner. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne som allerede i dag er landsdækkende er enige i konklusionen om, at censorkorpsene stadigt skal dække flere beslægtede uddannelser, der udbydes på forskellige institutioner. Dette er meget væsentligt for den fortsatte kvalitetsudvikling af eksamenssystemet. Det kan dog diskuteres, om det er muligt at etablere en censormyndighed der er uafhængig af både ministerier samt institutioner. Der er flere kommentarer til dette emne under punkt 13 i dette bilag. Det vurderes som en rigtig god ide at etablere en uafhængig censormyndighed, som både er uafhængig af Ministerierne samt institutionerne. I praksis er det allerede således, at censorinstitutionen fungerer uafhængigt af Ministerierne, idet Ingeniørcensorerne f.eks. aldrig har oplevet at et ministerium har haft indvendinger mod en censorbeskikkelse. Side 2 af

3 6 Afsnit 3 Side 11 og 14 Det danske kvalitetssikringssystem 7 Afsnit 4 Side 13 institutionen 8 Afsnit 4 Side 12 institutionen kvalitets Sikring og aftager paneler niveau og prøvesystem censorernes kvalitets sikrings opgave i fremtiden. Mikro-niveau, dvs. prøve- og eksamenssystemet. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne synes på den ene side, at det er fint, at arbejdsgruppen konkluderer, at der er brug for dialog mellem aftagerpaneler og censorer. På den anden side beskrev vi allerede i vort høringssvar vedr. Akkrediteringsbekendtgørelsen, at det var nødvendigt med en formel bestemmelse om dialog mellem aftagerpaneler og censorer, evt. krav om censordeltagelse i aftagerpanelet. Det er fint, hvis det bliver et formelt krav i forbindelse med en revideret censorinstitution, men det ændrer dog ikke på det forhold, at det som Akkrediteringsbekendtgørelsen er udformet nu sker af frivillighedens vej. Der er en god dialog mellem ingeniørcensorer og institutioner, hvilket også er krævet indenfor et uddannelsesområde, hvor det er vigtigt med løbende dialog med aftagerne. Her er ingeniørcensorerne måske lidt specielle mht. overvægt af aftagere i censorkorpset. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne finder ideen med, at fremtidens censorinstitution kan udvikle sin rolle ved at sikre, at såvel uddannelsens niveau er på niveau med tilsvarende uddannelser, men også at selve prøvesystemet fungerer efter sit formål samt i overensstemmelse med uddannelsens og undervisningens mål, rigtig god. Det er en rolle, som helt klart kunne være en væsentlig funktion for fremtidens eksterne censorer. Det er i på side 12 fremhævet, at det er en stor arbejdsindsats, som censorformandskaber og censorer før og efter prøverne har haft med eksaminatorer, fag- og studieledere. Der er bl.a. igennem dette samarbejde, at det faglige niveau er blevet styrket på tværs af universiteter og undervisere. Som det beskrives i vil censorernes fremtidige opgave mere blive en opgave, som har betegnelsen mikro-niveau. Mikro-niveau opgaven bliver som beskrevet, at sikre at censorernes bidrag til kvalitetssikring fremover koncentreres om niveau og prøver, herunder eksamensopgavernes kvalitet m.v. Det er vigtigt, at der i forbindelse med en revideret censorinstitution etableres meget klare retningslinier for censorernes opgaver på mikro-niveau og den deraf følgende dialog med universiteterne. Det er f.eks. vigtigt, at der stadigt er en direkte kontakt til universiteterne (dekaner og studieledere). Der skal etableres en konkret ordning, hvor censorformandskabet med universiteternes ledelse f.eks. kan drøfte censorformandskabernes årsrapporter. Samtidigt kunne der også etableres f.eks. et årligt møde mellem Ministeriet og censorformandskaberne om censorformandskabernes årsrapporter. Der er indenfor ingeniørområdet stort set ingen dialog på det universitære område om formandsrapporterne. Det skal også bemærkes, at den decentrale kontakt til censorerne i dag udgør et væsentlig netværk for den enkelte lærer. For ingeniørområdet er det i helt overvejende grad til aftagermiljøet uden for institutionen og dermed til "det virkelige liv". Disse personlige kontakter kan ikke erstattes af det langt mere centraliserede aftagerpanel for hele institutionen, som primært skal vurdere relevansen, grundlaget og studieordningerne for uddannelserne. Den løbende dialog mellem lærere og censorer sikrer væsentlige informationer om eksempelvis behovet for tilpasning af undervisning (tilføje nye emner i undervisningen) Side 3 af

4 9 Afsnit 5 Side 15 og 16 Institutionen i internationalt perspektiv sammen ligning med andre lande Der er som tidligere i dette bilag anført megen debat om ressourceforbruget i forbindelse med den danske model. Man kunne som nævnt vende problematikken om og se det som om, at Danmark på censorområdet og eksamens- og prøveområdet er langt foran de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er vigtigt at starte opgaven med, hvilken kvalitet og værdi, der skal komme ud af den. Det er også yderst væsentligt at tage alle omkostninger i forbindelse med prøvesystemet i betragtning. Det er både et spørgsmål om intern og ekstern censur, hvor det må formodes, at ressourcerne målt i årsværk er de samme, hvad enten der tales om intern eller ekstern censur. En veludbygget censorinstitution, der har et tæt samarbejde med Akkrediteringsinstitutionen må alt andet lige kunne siges at skabe mulighed for synergieffekter og kvalitetsudvikling, som ingen andre lande p.t. præsterer. Det er derfor vigtigt at se på mulighederne i den danske model frem for at argumentere for, at Danmark står alene eller er speciel. Slutteligt skal det bemærkes, at det er meget svært at sammenligne mellem lande. Vi så det f.eks. allerede i forbindelse med indførelsen af den nye karakterskala, hvor der nok var nogle, der troede, at vi bare kunne kopiere den britiske eller amerikanske A-F skala, men hvor vi nu er endt med endnu en dansk variant, der netop er tilpasset de mål, som vi finder vigtige i Danmark. Side 4 af

5 10 Afsnit 6 Side 17 m.fl. Omfang og antal prøver bedømt med eksterne censorer antallet af prøver med ekstern censur Det er en god ide at lade universiteterne udarbejde en sammenhængende politik for omfanget af prøver og anvendelsen af ekstern censur. Forslaget om, at væsentlige områder, herunder bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt fortsat skal gennemføres ved anvendelse af ekstern censur er meget vigtigt. Ved væsentlige områder kunne det være en ide med en præcisering, at fag med ekstern censur skulle være fag, der rettede sig direkte mod anvendelse i praksis f. eks. på Produktionsingeniøruddannelsen faget Logistik men ikke et grundfag som Fysik. Den nuværende bestemmelse om, at mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-points skal bedømmes af eksterne censorer kunne muligvis erstattes af en bestemmelse om, at der er ekstern censur i de afsluttende prøver i uddannelsens væsentlige hovedfag (hovedområder) og i bachelorprojektet, kandidatspecialet eller masterprojektet. Det er indenfor ingeniørområdet censorformandskabernes indtryk at antallet af fag med ekstern censur i dag omfatter noget mere end 1/3 af det samlede antal ECTS-points. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af den naturlige forbindelse, der mellem aftagere og ingeniøruddannelsesinstitutioner samt at der er mange af uddannelserne, der er bygget op omkring projekter, der ofte udgør mange ECTS-points. Det drejer sig altså i alt væsentlighed meget mere om at sikre at væsentlige dele, herunder afsluttende hovedopgave bliver gennemført med anvendelse af ekstern censur. Sammenligningen med andre lande i Europa er som ovenfor vedr. økonomi ikke umiddelbar relevant som argument for at indskrænke den eksterne censurs omfang. Det er censorformandskabernes erfaring at tilliden til de eksterne censorer er høj. Desuden skal det også bemærkes, at når Danmarks komparative konkurrenceevne diskuteres plejer det at blive fremhævet at vi skal gøre ting på en anden måde end vore konkurrenter. Med at have eksterne censorer i de videregående uddannelser gør vi det meget anderledes. Ejendommeligt nok bruges dette som argumentation for at vi bør gøre det samme som alle andre. Side 5 af

6 11 Afsnit 7 institutionens ressource forbrug 12 Afsnit 8 Side 22 og 23 Stikprøvevis censur institutionens ressource forbrug Stikprøvevis censur Vi har ovenfor i punkt nr. 3 og 9 allerede været inde på flere forhold omkring økonomi og de betragtninger, der er i vedr. prisen for at drive en censorinstitution. Det synes som sagt, som om at fokus er blevet drejet i retning af, at den eksterne censur koster og den interne censur nærmest er gratis. Dette forhold mener vi i censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne ikke er korrekt. Først må man stille sig spørgsmålet, om vi vil bevare censur (intern og ekstern) af opgaver på institutionerne og hvilken kvalitet, udvikling samt følelse af retssikkerhed dette giver som resultat. Dernæst kan man igangsætte en opgave, der går ud på at skabe en effektiv samt kvalitativ censorinstitution. formandskaberne mangler i den forbindelse også informationer om omfanget af og måden hvorpå censur samlet set, d.v.s. både intern og ekstern, i det hele taget gennemføres i internationalt perspektiv. De kriterier, der ligger til grund for undersøgelsen af omkostningerne vedr. censorinstitutionen kan derfor udfordres, idet en sikker og troværdig vurdering kræver nogen økonomisk forståelse hos de personer, der gennemfører undersøgelsen samt et klart formål, der alt andet lige ikke blot går ud på at bekræfte, hvad alle godt ved at det selvfølgelig har en pris at gennemføre eksaminationer med intern censur. For den interne censurs vedkommende synes oplysningerne, som det da også nævnes i meget mangelfulde. Tidligere undersøgelser på nogle institutioner har vist, at der ved brug af intern censur skal tages udgangspunkt i universiteternes samlede omkostninger ved at have den pågældende medarbejder. Denne timesats overstiger for de fastansatte medarbejdere satsen til de eksterne censorer. Stikprøvevis censur har i flere år været anvendt på ingeniørområdet. Det har efter en til tider tung indkøring, idet det også har været en udfordring for censorerne at forstå at anvende, vist sig at være en ganske hensigtsmæssig evaluerings metode. Et af problemområderne, der skal være i fokus i forbindelse med stikprøvevis censur er, at der kan være vanskeligheder med vurderingen af de præstationer, der ligger på dumpegrænsen. Der risikerer man at der ikke er konsekvens, hvis man ikke har klare regler her. Det skal indenfor ingeniørområdet nævnes, at stikprøvevis censur findes velegnet til skriftlige prøver med ensartede svar (ofte på det mere grundlæggende niveau af uddannelsen). Det vil være naturligt at der i denne situation alene benyttes intern stikprøvevis censur - eller ingen censur overhovedet, da bedømmelsen til enhver tid kan efterprøves og gentages i tilfælde af klage. Side 6 af

7 13 Afsnit 9 Side 24 m.fl. institutionens organisering overordnede lands dækkende områdekorps formandskaberne for Ingeniøruddannelserne finder det meget væsentligt og tilfredsstillende at det fastholdes at censorkorpsene stadigt skal være landsdækkende. Ingeniørcensorformandskaberne har i de sidste par år haft jævnlige møder med formændene fra andre censorkorps (mellem 40 og 50 formandskaber). Kontakten med disse censorformandskaber har for det største censorkorps som ingeniørernes understreget, at der kunne være en god mening i at gennemføre en reduktion af antallet af censorkorps og en samling om centrale områder. Ideen med at etablere områdekorps med nogle fagkorps synes god, idet det sikrer en god og hensigtsmæssig koordinering mellem forskellige men også beslægtede specialer på tværs i landet. Det virker ikke gennemtænkt, at foreslå, at censorformanden for et fagkorps skal arbejde alene. Ideen med et landsdækkende censorkorps kræver et formandskab med en censorformand plus et antal kontaktcensorer (og en mindre sekretariatsbetjening til gennemførelse af censorrotationen). Områdekorpsene og institutionerne bør mødes en gang hvert år. Dette er nødvendigt for at bevare kontinuiteten og samarbejdet på tværs. Såfremt censorernes aktiviteter på mikro-niveau skal gennemføres som det er foreslået i, mener vi, at censorer skal mødes inden for faggrupperne hvert år. Det er ikke tilstrækkeligt med en mødefrekvens hvert 4. år. ad hoc beskikkelser kan det være svært for ingeniørerne at forstå problematikken i, idet antallet af ad hoc beskikkelser er begrænset indenfor ingeniørområdet. Det er nok mellem 5 og 10 % af censorerne, der ad hoc beskikkes igennem den 4 årige beskikkelsesperiode, og det endda indenfor ingeniørområdet, hvor der konstant er udvikling og kommer nye specialer til. Tankerne om en censormyndighed synes også spændende om end det kan være svært at se, hvordan den kan fungere i praksis. Her tænkes på, hvilke bindinger denne myndighed får til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, idet det samarbejde, som vi har med Ministeriet i øjeblikket fungerer tilfredsstillende. Side 7 af

8 14 Afsnit 10 korpsenes rekruttering og sammensætning bestemmelsen om, at mindst 1/3 af censorerne i et fagkorps er aftagere, ophæves. Nr. 14. Evt tilføje at der bør være minimum 5 år fra uddannelse til censor. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne finder ikke forslaget om at fjerne kravet om en mindste andel af aftagercensorer i et censorkorps er acceptabel. Begrundelsen om, at der jo allerede er langt mere end 1/3 aftagercensorer i mange censorkorps er ikke et argument i sig selv for helt at fjerne kravet til et vist antal aftagercensorer. Ligeledes er som tidligere nævnt den formelle mangel på krav om deltagelse af censorer i aftagerpanelerne et problem, der netop nødvendiggør et krav om, at der skal være et vist antal af aftagercensorer i et censorkorps. Rapportens argument om, at arbejdsmarkedets vurdering på makroniveau nu overgår til Akkrediteringsinstitutionen er selvfølgelig korrekt. Det at anvende aftagercensorer passer godt sammen med ønsket om at etablere en bedre kontakt mellem universiteter og aftagere. Det er fint at stille krav om ligelig kønsfordeling i fagkorpsene. Det kan måske være svært at opfylde i et område som ingeniørkorpset, hvor der indtil nu er en del flere mandlige kandidater, der er uddannet. Nødvendigheden indenfor ingeniørkorpset mht. at kunne dække forskellige specialer sætter nok også en grænse for, hvor stringent et krav om ligelig kønsfordeling kan opfyldes. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne kunne anbefale at sætningen "en ligelig kønsfordeling" blev erstattet af "en mere ligelig kønsfordeling under hensyntagen til kønsfordelingen blandt studerende og færdige kandidater". Det er fint nok også at søge censorer ved opslag. Dette kan dog ikke stå alene, hvis specialer mm. skal dækkes. Det må desuden forudsættes, at universiteterne og censorformændene skal udtale sig om censorens faglige og relevante kvalifikationer. Reglen om, at en fjerdedel af censorerne skal udskiftes ved hver ny beskikkelsesperiode har ikke været vanskelig at administrere indenfor ingeniørområdet. Den nuværende ordning sikrer også en god kontinuitet mellem det gamle og det fornyede censorkorps. Et krav, som er meget relevant indenfor et fag som ingeniørområdet, der er i konstant udvikling, kunne være at man først kan beskikkes som censor mindst 5 år efter afslutningen af sin uddannelse. Side 8 af

9 15 Afsnit 11 Side 32 m.fl. kvalifikationer 16 Afsnit 12 De studerendes retssikkerhed Introduktions forløb for censorer samt hjemmeside Klage og ankesager mm. Ideen om et introduktionsforløb er rigtig god det er blot at komme i gang. Ingeniørcensorerne har allerede i dag en meget velfungerende hjemmeside som det kan anbefales andre at kigge nærmere på. formandskaberne for Ingeniøruddannelserne er meget enige i, at der gennemføres en opstramning af klage- og ankesystemet både mht. overholdelse af tidsfrister og forløb. Vi er samtidigt af den mening, at et ordentligt uddannelsesforløb af censorer og undervisere vedr. evnen til at give en fyldestgørende tilbagemelding til de studerende vil kunne reducere antallet af klage- og ankesager. I forhold til det meget store antal eksaminer indenfor ingeniøruddannelserne er der overordentlig få klage- og ankesager og antallet har været faldende over årene. formandskaberne for ingeniøruddannelserne har lagt vægt på at institutionerne ved modtagelse af eksamensklager giver en grundig orientering og at sagsbehandlingen er omhyggelig med udførlige begrundelser for afgørelserne. Dette har bevirket at få klager videreføres som ankesager. Side 9 af

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Prøve- og eksamenssystemet Udfordringer og muligheder

Prøve- og eksamenssystemet Udfordringer og muligheder Prøve- og eksamenssystemet Udfordringer og muligheder Oplæg til Gymnasiekonferencen Skive Seminarium Onsdag 29. oktober 2008 Christian Thune Arbejdsgruppen vedr. prøver og eksamener Baggrund i Regeringens

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Censormøde

Censormøde Dagsorden Kl. 09.30-10.00 - Velkomst med morgenbrød, te og kaffe Kl. 10.00-10.30 - (Status, Censorårsmøde, Årsrapport, feedforward, Censorindberetning, Klagesager, Diverse spørgsmål) Kl. 10.30-11.00 -

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 17-10-2017 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2016-2017 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2016 september 2017... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Orientering fra censorformandskaberne

Orientering fra censorformandskaberne Orientering fra censorformandskaberne Aktiviteter indenfor censorformandskaberne forår 2009 29. april 2009 Ingeniørcensorformandskaberne 1 Dagsorden 7 trins skalaen Censorformandskabernes arbejde Opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Efter vores opfattelse, baseret på mange års erfaring med censorvirksomhed, hviler den danske censorfunktion på to helt grundlæggende principper:

Efter vores opfattelse, baseret på mange års erfaring med censorvirksomhed, hviler den danske censorfunktion på to helt grundlæggende principper: Censorformandskaberne c/o Censorsekretariatet Mogens Gruelund Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Tlf. 38153288. E-mail: mgr.ls@cbs.dk 12. januar 2007 Sendes pr. e-mail og pr. traditionel post Universitets-

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008 1. juni 2008 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for perioden 2006-2010

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 03-10-2016 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015-2016 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2015 september 2016... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1

Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes uddannelser 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetsstyring af universiteternes

Læs mere

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Autoteknolog Designteknolog E-designer PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi og business PBA Produktudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen August 2010 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2009 Indledning Den følgende

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 4. april 2013 Perioden Denne beretning om 2010 2012 for Censorkorpset i matematik vedrører kun tiden efter 15. september 2010,

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/ /8 2009

Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/ /8 2009 Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/9 2008 31/8 2009 Indledning Denne rapport omfatter de fælles aktiviteter og møder, som censorformandskaberne for samtlige ingeniøruddannelser har været

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 10. JUNI 2009 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere