Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loven træder i kraft den 1. juli 2011."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 152 Folketinget Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Kommunal drift af flyvepladser, regulering af erstatningsansvarsgrænser, sletning af luftfartøjer og udstedelse af forbud og påbud m.v.) 1 I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, som ændret ved 37 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 2, ændres»under c)«til:»i stk. 1, litra c,«. 2. I 13 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Et luftfartøj kan slettes af registeret, hvis et anmeldt ejerskifte ikke kan registreres, fordi begæring om registrering, dokumentation for erhvervelsen af luftfartøjet og/eller erklæring om, at betingelserne i 7 er opfyldt, ikke er forelagt for registreringsmyndigheden, og den nye ejer ikke inden en frist, der fastsættes af registreringsmyndigheden, tilvejebringer det, der er nødvendigt for registreringen.«3. I 20, stk. 3, ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c«. 4. I 21, stk. 2, ændres» 2 b)«til:» 2, stk. 1, litra b«. 5. I 21, stk. 3, ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c«. 6. I 26, stk. 3, ændres»under c)«til:»i stk. 1, litra c,«, og»under d)«ændres til:»i stk. 1, litra d,«. 7. Efter 52 indsættes:» 52 a. Kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen. Stk. 2. En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i selskabsform.«8. I 62 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse ikke står åben for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning, ligeledes skal sikres i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte regler, der dog under særlige omstændigheder kan fraviges af transportministeren.«9. I 71, stk. 3, indsættes efter»stk. 1 og 2«:»samt EU-forordninger på luftfartsområdet«. 10. I 71, stk. 4, indsættes efter»betalingen«:»efter stk. 1 og 2 samt EU-forordninger på luftfartsområdet«. 11. I 71, stk. 5, indsættes efter»stk. 1 og 2«:»samt EUforordninger på luftfartsområdet«. 12. I 90, stk. 1, nr. 3, ændres»til eller fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«. 13. I 90 a, stk. 2, ændres»til og fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«. 14. I 111, stk. 1 og stk. 2, ændres» «til:» «. 15. I 111, stk. 3, ændres»4.150«til:»4.694«. 16. I 111, stk. 4, ændres»1.000«til:»1.131«. 17. I 111, stk. 5, ændres»17«til:»19«. 18. I 130, stk. 1,1. pkt., ændres» 2 a)«til:» 2, stk. 1, litra a«, og» 2 c)«ændres til:» 2, stk. 1, litra c«. 19. I 130, stk. 1, 2. pkt., ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c,«. 20. I 130, stk. 3, ændres» 2 b)«til:» 2, stk. 1, litra b«, og» 2 c)«ændres til:» 2, stk.1, litra c« e, stk. 1, affattes således:»transportministeren fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne lov og de regler, der er fastsat i medfør Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr BL000469

2 2 heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet. Ministeren kan herunder udstede de forbud og påbud, som skønnes nødvendige for at afværge en overhængende, betydelig fare for flyvesikkerheden. Ministeren kan endvidere påbyde, at forhold, der strider mod loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.«22. I 150 e, stk. 2, ændres», som omfattes af loven«til:»på luftfartsområdet«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske henholdsvis grønlandske forhold tilsiger. 23. I bilag 1, 90, stk. 1, ændres»til og fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslaget 3.1. Kommunal drift af flyvepladser (lufthavne) Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Transportministeriets overvejelser 3.2. Erstatning for skade på passagerer, bagage og gods Gældende ret Transportministeriets overvejelser 3.3. Nationalitetsregisteret over luftfartøjer Gældende ret Transportministeriets overvejelser 3.4. Sikring af indflyvning til visse godkendte flyvepladser Gældende ret Transportministeriets overvejelser 3.5. Udstedelse af forbud og påbud bl.a. til forebyggelse af fare for flyvesikkerheden Gældende ret Transportministeriets overvejelser 3.6. Øvrige forslag 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Høring 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Forslaget indebærer for det første, at der tilvejebringes en klar hjemmel i luftfartsloven for kommuners adgang til at eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag. I en tværministeriel arbejdsgruppe om konkurrenceforholdene i de større danske provinslufthavne er det konstateret, at der ikke i luftfartsloven eller i de kommunalretlige grundsætninger er et klart hjemmelsgrundlag for kommunernes nuværende ejerskab og drift af de danske provinslufthavne. Det foreslås, at der indføres en generel hjemmel til, at kommuner og kommunale fællesskaber direkte eller i selskabsform kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed på forretningsmæssigt grundlag, såsom parkeringsanlæg og udlejning af lokaler til eksempelvis cafeteria, biludlejningsfirma m.v. Det er en luftfartspolitisk målsætning, at der skal fastholdes gode betingelser for, at man i de enkelte dele af Danmark kan vælge at opretholde en effektiv indenrigsluftfart og på den måde være med til at sikre god tilgængelighed, udvikling og mobilitet. Det er vigtigt for den regionale udvikling, herunder ikke mindst for yderområderne, hvor rejsetiden til København er væsentlig kortere med fly end med færge, tog, bus eller bil. De danske provinslufthavne ejes og drives langt overvejende af kommuner, og provinslufthavnene spiller en vigtig rolle i yderområderne, hvor der er store udfordringer i udviklingen af økonomierne og erhvervslivet. Det er derfor vigtigt at sikre provinslufthavnene de optimale rammer for driften og ejerskabet, herunder at kommunale lufthavne skal kunne konkurrere på forretningsmæssige vilkår.

4 4 Lovforslaget indebærer for det andet en ændring af de beløbsgrænser, der gælder for luftfartsselskaber fra tredjelande, Grønland og Færøerne ved erstatning for skade på passagerer, bagage og gods. Beløbsgrænserne gælder også for EU-luftfartsselskaber for så vidt angår gods. De gældende regler for luftfartsselskabernes erstatningsansvar, herunder beløbsmæssige grænser for erstatningen, er reguleret internationalt i Montreal-konventionen af 28. maj Beløbene er blevet»pristalsreguleret«i konventionen, og beløbene i luftfartsloven, der gennemfører Montreal-konventionen i dansk ret, foreslås derfor også reguleret. De tilsvarende regler for EU-luftfartsselskabers erstatningsansvar for skade på personer og bagage er reguleret af EU-regler (forordning (EF) nr. 889/2002). Forslaget skal for det tredje sikre, at nationalitetsregisteret over luftfartøjer altid udviser de rette ejerforhold for luftfartøjer. Trafikstyrelsen har i et stigende antal tilfælde haft betydelige vanskeligheder med at få registreret et anmeldt ejerskifte af mindre, private luftfartøjer i nationalitetsregisteret, fordi den nye ejer ikke eller først efter adskillige henvendelser og med op til flere års forsinkelser indsender den fornødne ansøgning (begæring), dokumentation for erhvervelsen af luftfartøjet og/eller erklæring om, at betingelserne i 7 om ejerskab er opfyldt. Der foreslås derfor indført hjemmel til, at et luftfartøj kan slettes af registeret, hvis ejeren ikke inden en frist, der fastsættes af Trafikstyrelsen, bringer forholdet i orden. Virkningen af en sletning er, at luftfartøjet ikke kan benyttes til flyvning i medfør af luftfartslovens 2, stk. 1, litra a, jf. 17, stk. 1, og benyttelse af et slettet luftfartøj vil være strafbart efter luftfartslovens 149, stk. 4. Når ejeren har indsendt det, der er nødvendigt for registreringen, vil luftfartøjet igen blive registreret uden at dette medfører gebyrer mv. udover det, der følger af en sædvanlig omregistrering. For det fjerde indebærer forslaget, at indflyvningen til visse godkendte flyvepladser, der ikke er åbne for offentligheden, kan sikres ved pålægning af højdeservitutter omkring flyvepladsen. Efter de gældende regler skal indflyvningen til flyvepladser, der er åbne for offentligheden sikres ved, at de omkringliggende ejendomme pålægges servitutter om, at der ikke må etableres hindringer, der kan udgøre en fare for luftfartøjer under start og landing. Servitutter, hvorefter hindringer ikke må overstige 25 meter, pålægges ved ekspropriation mod erstatning, mens servitutter vedrørende hindringer over 25 meter pålægges som erstatningsfri regulering. En flyveplads, der er åben for offentligheden er karakteriseret ved, at den er åben for alle brugere på lige vilkår. Der er imidlertid og forventes fremover i stigende omfang at blive etableret flyvepladser, som ikke er åbne for offentligheden, men som har en væsentlig samfundsmæssig betydning. Det drejer sig for tiden om helikopterlandingspladser på eller ved hospitaler. Sådanne pladser skal godkendes af Trafikstyrelsen, og der investeres ofte betydelige beløb i dem. Det er derfor af væsentlig betydning, at den fremtidige drift af sådanne pladser vil kunne sikres, således at der ikke på omkringliggende ejendomme etableres hindringer f.eks. i form af bevoksning, bygninger eller vindmøller, der indebærer, at det bliver sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at starte og lande fra og på sådanne pladser, således at pladsen må lukkes. Det foreslås derfor, at de gældende regler om sikring af indflyvningen til flyvepladser, der er åbne for offentligheden udvides til også at omfatte godkendte flyvepladser, der ikke er offentligt tilgængelige, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning. Forlaget indfører for det femte udtrykkelig hjemmel til at udstede forbud og påbud til forebyggelse af overhængende betydelig fare for flyvesikkerheden. Der er i luftfartslovgivningen hjemmel til at udstede specifikke forbud og påbud, men ikke en generel hjemmel hertil i tilfælde af overhængende betydelig fare. Trafikstyrelsen har i enkelte tilfælde haft behov for at udstede forbud eller påbud, der ikke er omfattet af de eksisterende muligheder, men hvor hjemlen har måttet hentes i nødretlige grundsætninger. Da anvendelse af et sådant hjemmelsgrundlag kan give anledning til tvivl, foreslås indført en udtrykkelig hjemmel. Endvidere foreslås der indført hjemmel til at udstede påbud om, at forhold, der strider mod de gældende regler, skal bringes i orden. Den foreslåede bestemmelse vil f.eks. kunne anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed ikke lever op til de gældende regler, således at der kan udstedes påbud om, at forholdene bringes i orden inden for en nærmere angivet frist. En undladelse af at efterkomme påbuddet, vil kunne straffes efter luftfartslovens 149, stk. 7, og tillige sanktioneres med tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil forholdet er lovliggjort. Herudover indeholder lovforslaget en række øvrige tekniske ændringer og justeringer af luftfartsloven, som det er fundet hensigtsmæssigt at medtage i denne forbindelse. 2. Baggrund Transportministeren fremsatte i efteråret 2006 forslag til lov om ændring af lov om luftfart (L36) om bl.a. lufthavnstakster. Der blev under behandlingen rejst en række spørgsmål om de større provinslufthavnes konkurrencesituation og de retsregler, som disse lufthavne allerede var og efter forslaget ville blive undergivet.

5 5 På baggrund af debatten om lovforslaget sendte den daværende transportminister den 15. februar 2007 (Trafikudvalget L 36 - Bilag 24) et notat til Trafikudvalget, hvoraf bl.a. fremgik, at de rejste spørgsmål indebar en langt bredere problemstilling, end lovforslagets 71 omhandlede. De problemstillinger, som bl.a. en række provinslufthavne rejste, vedrørte således også bl.a. kommunalfuldmagten og konkurrencelovgivningen. Transportministeren tilkendegav, at der ikke ville blive fastsat regler om taksterne i provinslufthavnene, inden de rejste problemstillinger, der berører den sektorspecifikke regulering, kommunalfuldmagten og konkurrencelovgivningen, var yderligere belyst. Transportministeren ville således ikke indtil videre udnytte hjemlen i 71 til at udstede en bekendtgørelse (Bestemmelser for Civil Luftfart) om takster for provinslufthavne. Lovforslaget blev herefter vedtaget uændret, og lovens 71 har efterfølgende alene været anvendt til at udstede bestemmelser for helt store lufthavne (Københavns Lufthavn, Kastrup). Efter lovforslagets vedtagelse blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter for Indenrigs- og Socialministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet), Finansministeriet, Konkurrencestyrelsen, Transportministeriet og Trafikstyrelsen, der med baggrund i lovgivningen skulle klarlægge de samlede konkurrenceforhold i de større danske provinslufthavne, herunder spørgsmålet om forskellige former for offentlig støtte og tilskud til de forskellige typer af lufthavne. Arbejdsgruppens rapport blev sendt til Trafikudvalget den 16. juni 2010 (TRU, Alm. del Bilag 387). Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at der ikke indføres et system, hvorefter Trafikstyrelsen skal godkende provinslufthavnenes takstfastsættelse. Det fremgår endvidere, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke indeholder en præcis og klar regulering vedrørende kommunalt ejerskab af provinslufthavnene og takstfastsættelsen for anvendelsen af disse lufthavne. Formålet med lovforslaget er således blandt andet at tilvejebringe hjemmel til kommunalt ejerskab og drift af flyvepladser og at skabe klarhed om grundlaget for takstfastsættelsen. Der er endvidere siden sidste ændring af luftfartsloven i 2007 konstateret en udvikling inden for luftfartsreguleringen og luftfartsområdet, der nødvendiggør en række øvrige justeringer og tilpasninger af loven, som derfor er medtaget i lovforslaget. 3. Lovforslaget 3.1. Kommunal drift af flyvepladser (lufthavne) Gældende ret Der er ikke i dag en egentlig lovgivning for lufthavne, hvori der er bestemmelser, som udtrykkeligt tager stilling til spørgsmålet om, hvem der må eje lufthavne, de opgaver ejeren må varetage og de nærmere vilkår herfor. Traditionelt har det været en kommunal opgave efter kommunalfuldmagtsreglerne at etablere og vedligeholde infrastrukturer i lokalsamfundet, herunder også lufthavne. Ved lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter blev kommunernes mulighed for at deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter udvidet. Dette indebar bl.a., at kommunerne fik mulighed for at varetage infrastrukturopgaver i selskabsform, jf. lovens 2, stk. 3. Loven blev pr. 1. januar 2007 ophævet og erstattet af lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Hverken erhvervsfremmeloven eller bemærkningerne til lovforslaget omtaler direkte kommunernes etablering og drift af infrastruktur i forbindelse med kommunernes deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder kommunernes ret til at eje og drive lufthavne. Økonomi- og Erhvervsministeriet har som ressortministerium i en udtalelse af 12. juni 2008 til den tværministerielle arbejdsgruppe om provinslufthavne blandt andet anført, at det ikke har været hensigten i forbindelse med ophævelse af loven, at kommuner ikke længere må være engageret i lufthavnsdrift, og at spørgsmålet herefter må afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne. Efter ophævelsen pr. 1. januar 2007 af lov om kommuners og amtskommuners erhvervsudviklingsaktiviteter må det antages, at kommuners hjemmel til at eje og yde støtte til en lufthavn herefter - igen - er reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunerne kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne etablere og eje lufthavne, hvilket indebærer, at en kommune kan afholde udgifter til anlæg af lufthavnen og drift og vedligeholdelse heraf. Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer imidlertid ikke præcist de nærmere forhold vedrørende dette ejerskab eller fastsætter vilkår for den støtte, kommuner kan yde til lufthavne, og som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for lufthavne. Reguleringen efter kommunalfuldmagtsreglerne indebærer endvidere, at de kommunale lufthavne kun i meget begrænset omfang vil kunne udleje lokaler til kommercielle aktiviteter. Det betyder, at kommuners mulighed

6 6 dels for at sikre, at der er sådanne faciliteter i lufthavnen, dels for at opnå fortjeneste herved, er yderst indskrænkede. Af andre problemstillinger i forhold til kommuners varetagelse af opgaver i tilknytning til lufthavne bemærkes, at kommuner ikke i den eksisterende lovgivning har hjemmel til at etablere og drive parkeringsanlæg med fortjeneste for øje, hvilket ellers må anses for et naturligt indtjeningsgrundlag for en lufthavn. Det følger således af forudsætningerne i vejlovens 107, at kommunen ved parkeringsanlæg højst må tage en kostbestemt pris herfor. Der er således ikke i vejloven hjemmel til, at kommunen etablerer og driver parkeringsanlæg med henblik på fortjeneste Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at der tilvejebringes en generel hjemmel for det kommunale ejerskab og drift af de danske provinslufthavne således, at kommuner eller kommunale fællesskaber direkte eller i selskabsform kan eje og drive lufthavne med tilknyttet virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at bemyndigelsen i luftfartslovens 71 til at fastsætte takster ikke udnyttes, og at det i forbindelse med en lovfæstelse af kommunernes varetagelse af lufthavnsopgaver bliver slået fast, at kommunernes takstfastsættelse kan ske frit, men under overholdelse af den øvrige lovgivning på området, herunder konkurrenceog statsstøtteregler. Rapporten blev efterfølgende sendt i ekstern høring, og Trafikudvalget modtog den 17. september 2010 en orientering fra transportministeren om de indkomne høringssvar, som generelt støttede arbejdsgruppens anbefalinger Transportministeriets overvejelser Transportministeriet kan tilslutte sig arbejdsgruppens anbefalinger, og transportministeren har i den forbindelse den 17. september 2010 orienteret Folketingets Trafikudvalg om, at ministeren i den kommende Folketingssamling vil fremsætte et forslag om ændring af luftfartsloven, hvor der indføres en generel hjemmel for kommunernes deltagelse i lufthavnsdrift på forretningsmæssige vilkår (TRU Alm. del, Bilag 476) Erstatning for skade på passagerer, bagage og gods Gældende ret I luftfartslovens 111, er der i overensstemmelse med artikel 21 og 22 i Montreal-konventionen af 28. maj 1999 (Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring) fastsat ansvarsgrænser for befordrerens ansvar, hvis en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred, hvis en passager udsættes for forsinkelse og hvis rejsegods (bagage) eller gods går tabt, beskadiges eller forsinkes. Bestemmelserne i luftfartsloven gælder for tredjelandes luftfartsselskaber, grønlandske og færøske luftfartsselskaber samt for så vidt angår ansvaret for lufttransport af gods også for EU-luftfartsselskaber. For så vidt angår EU-luftfartsselskabers erstatningsansvar for passagerskade, skade på bagage og forsinkelse er dette reguleret af forordning (EF) nr. 889/2002, der gennemfører Montreal-konventionen i EU-retten. Efter luftfartslovens 111, stk. 1 og stk. 2, er ansvarsgrænsen i tilfælde af skade på passagerer SDR (særlige trækningsrettigheder). For skade forvoldt ved forsinkelse efter stk. 3, er ansvarsgrænsen SDR og for skade ved tab, beskadigelse eller forsinkelse af rejsegods efter stk. 4, er ansvaret begrænset til SDR. Ansvaret for skade ved tab, beskadigelse eller forsinkelse af øvrigt gods efter stk. 5, er begrænset til 17 SDR pr. kg. Ansvarsgrænserne i luftfartslovens 111 er angivet i SDR (særlige trækningsrettigheder) som er en særlig regneenhed beregnet på baggrund af en»kurv«af valutaer, (USD, EUR, GBP og JPY). Denne»kurv«offentliggøres af IMF (Den internationale Valutafond). 1 SDR svarer pr. 1. februar 2011 til 8,50 DKK. Erstatningsgrænserne i Montreal-konventionen skal af den internationale civile luftfartsorganisation, ICAO tages op til vurdering hvert femte år med henblik på en eventuel»pristalsregulering«efter nogle nærmere angivne beregningsmetoder. Det er første gang beløbsgrænserne reguleres efter Montreal-konventionen trådte i kraft den 28. juni Forhøjelse af ansvarsgrænserne i Montreal-konventionen er sket med virkning fra den 30. december Transportministeriets overvejelser For at gennemføre reguleringen af Montreal-konventionens ansvarsgrænser for så vidt angår luftfartsselskaber fra tredjelande, Grønland og Færøerne samt for al lufttransport af gods, foreslås det, at ændre de bestemmelser i luftfartsloven, hvoraf ansvarsgrænserne fremgår Nationalitetsregisteret over luftfartøjer Gældende ret Efter regler fastsat af den internationale civile luftfartsorganisation, ICAO, skal et luftfartøj være registreret i et medlemsland for at måtte flyve. Det danske luftfar-

7 7 tøjsregister (nationalitetsregisteret) indeholder alle luftfartøjer registeret i Danmark (fly, helikoptere, balloner mv.). Registeret indeholder bl.a. en række oplysninger om luftfartøjet samt om ejers navn og adresse. Luftfartslovens 13, stk. 1, regulerer, i hvilke tilfælde et luftfartøj skal slettes af det danske nationalitetsregister (det danske register over luftfartøjer). Et luftfartøj skal ifølge 13 slettes af registeret, hvis ejeren ønsker det ( 13, stk. 1, litra a), hvis betingelserne i luftfartslovens 7 om ejerskab og hjemsted for luftfartøjet ikke længere er opfyldt ( 13, stk. 1, litra b), hvis luftfartøjet er ophugget, totalt havareret eller forsvundet ( 13, stk. 1, litra c og litra d), eller hvis luftfartøjet i tre år ikke har haft et gyldigt luftdygtighedsbevis ( 13, stk. 3) Transportministeriets overvejelser Trafikstyrelsen har i et stigende antal tilfælde haft betydelige vanskeligheder med at få registreret et anmeldt ejerskifte af mindre private luftfartøjer i nationalitetsregisteret, fordi den nye ejer ikke eller først efter adskillige henvendelser og med op til flere års forsinkelse indsender den fornødne ansøgning og/eller dokumentation. Det er vigtigt, at nationalitetsregisteret over luftfartøjer altid udviser de rette ejerforhold. Det er således ejeren, der er ansvarlig for bl.a. luftfartøjets vedligehold, for tegning af lovpligtig ansvarsforsikring, og ikke mindst ansvarssubjekt i henhold til luftfartslovgivningen på en lang række områder. En tilkendegivelse over for luftfartøjets ejer om, at luftfartøjet kan blive slettet, hvis forholdet ikke bliver bragt i orden, vil efter Transportministeriets vurdering være et effektivt middel til at sikre, at de fornødne oplysninger indsendes til registreringsmyndigheden. Det drejer sig om en ansøgning (begæring) om registrering, dokumentation for den nye ejers erhvervelse af luftfartøjet, samt en erklæring om, at kravene i lovens 7 om ejerskab er opfyldt. At nationalitetsregisteret udviser den rette ejer af et luftfartøj, er også en fordel for ejeren. Hvis den pågældende ikke er registreret som ejer, kan der i rettighedsregisteret over luftfartøjer registreres panterettigheder og udlæg/udpantning mod den tidligere ejer, ligesom der kan opstå problemer med registreringen af en evt. senere overdragelse af luftfartøjet Sikring af indflyvning til visse godkendte flyvepladser Gældende ret Efter luftfartslovens 62, jf. 64, stk. 1 og 65, stk. 1, skal indflyvningen til flyvepladser, der ikke er åbne for offentligheden sikres ved, at de omkringliggende ejendomme pålægges servitutter om, at der ikke må etableres hindringer, der kan udgøre en fare for luftfartøjer under start og landing. Servitutter, hvorefter hindringer ikke må overstige 25 meter, pålægges ved ekspropriation mod erstatning, jf. luftfartslovens 64, stk. 1, mens servitutter vedrørende hindringer over 25 meter pålægges som erstatningsfri regulering, jf. luftfartslovens 65, stk. 1. En flyveplads, der er åben for offentligheden er karakteriseret ved, at den er åben for alle brugere på lige vilkår Transportministeriets overvejelser Der forventes fremover i stigende omfang at blive etableret flyvepladser, som ikke er åbne for offentligheden, men som har en væsentlig samfundsmæssig betydning. Det drejer sig for tiden om helikopterlandingspladser på eller ved hospitaler. Sådanne pladser godkendes af Trafikstyrelsen, og der investeres ofte betydelige beløb i dem. Det er derfor af væsentlig betydning, at den fremtidige drift af sådanne pladser vil kunne sikres, således at der ikke på omkringliggende ejendomme etableres hindringer, der indebærer, at det bliver sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at starte og lande fra og på sådanne pladser, således at pladsen må lukkes. Transportministeriet finder derfor, at de gældende regler om sikring af indflyvningen til flyvepladser, der er åbne for offentligheden bør udvides til også at omfatte godkendte flyvepladser, der ikke er åbne for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning Udstedelse af forbud og påbud bl.a. til forebyggelse af fare for flyvesikkerheden Gældende ret Der er i luftfartslovgivningen hjemmel til at udstede specifikke forbud eller påbud. Det gælder f.eks. luftfartslovens 145 om forbud mod at lette, hvis flyet f.eks. ikke er luftdygtigt eller luftfartslovens 84, hvor et fly kan pålægges at lande, hvis hensynet til den offentlige orden og sikkerhed kræver det. Der eksisterer dog ikke i luftfartsloven en generel hjemmel til at udstede forbud og påbud, der er nødvendige for at afværge en betydelig fare for flyvesikkerheden. Hidtil har sådanne forbud eller påbud således været udstedt med hjemmel i nødretlige grundsætninger. Der er endvidere ikke hjemmel til at udstede påbud om, at forhold, der strider mod de gældende regler, skal bringes i orden. Der er alene mulighed for at strafsanktionere eller til at tilbagekalde tilladelsen til at drive den pågældende virksomhed.

8 Transportministeriets overvejelser Det er ganske få situationer, hvor Trafikstyrelsen har udstedt forbud eller påbud med hjemmel i nødretlige grundsætninger, fordi der ikke har været hjemmel i luftfartsloven. Disse forbud og påbud bliver erfaringsmæssigt efterkommet af luftfartens brugere, men det vurderes, at der er behov for at indføre en generel udtrykkelig lovhjemmel til sådanne forbud og påbud. En overtrædelse af forbuddet eller påbuddet vil endvidere være strafbart efter luftfartslovens 149, stk. 7. Desuden vurderes det, at der er behov for en hjemmel i luftfartsloven til at kunne udstede påbud om, at forhold, der strider mod de gældende regler, skal bringes i orden. Bestemmelsen vurderes at kunne anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed ikke lever op til de gældende regler i luftfartslovgivningen, hvor der kan udstedes påbud om, at forholdende bringes i orden inden for en given frist. En undladelse af at efterkomme påbuddet vil kunne sanktioneres med tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil forholdet er bragt i orden Øvrige forslag Der er i de senere år udstedt EU-forordninger vedrørende emner, der ikke i forvejen er reguleret i luftfartsloven, f.eks. vedrørende passagerrettigheder. Med den gældende formulering af luftfartsloven vil der muligvis kunne opstå tvivl, om sådanne forordninger klart er omfattet af transportministerens tilsyn. Det foreslås derfor, at det i luftfartsloven præciseres og tydeliggøres, at tilsynet med luftfarten omfatter alle EU-forordninger på luftfartsområdet. Efter luftfartslovens 71 kan transportministeren fastsætte regler om betaling for benyttelse af en offentlig flyveplads samt for betaling for benyttelse af anlæg og drift af andre hjælpemidler i luftfartens tjeneste, herunder i forbindelse med overflyvning af dansk territorium. Der kan efter de gældende regler bl.a. tillægges renter for manglende rettidig betaling, ligesom den manglende betaling kan inddrives ved udpantning. Der fastsættes i stigende grad EU-regler på luftfartsområdet, og det foreslås derfor, at det sikres, at der er samme inddrivelsesmuligheder for manglende rettidig betaling af sådanne beløb, som opkræves efter EU-forordninger som af beløb, der opkræves efter nationale regler. Luftfartsloven indeholder regler om befordring af passagerer, rejsegods (bagage) eller gods med luftfartøj mod betaling og bygger på Montreal konventionen af 28. maj 1999 om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring. Bilaget til luftfartsloven svarer i alt væsentligt til bestemmelserne i den tidligere udgave af luftfartslovens kapitel 9 om befordring af passagerer, rejsegods (bagage) eller gods med luftfartøj mod betaling og bygger på Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om international luftbefordring med senere ændringer. Bestemmelserne i bilaget til loven finder anvendelse for befordring med luftfartøj mellem Danmark og lande, der ikke har tilsluttet sig Montrealkonventionen, men som har tilsluttet sig den tidligere Warszawa-konvention med senere ændringer. For at eliminere enhver tvivl om anvendelsesområdet er der fundet behov for at tydeliggøre og præcisere enkelte af bestemmelserne ( 90, stk. 1, nr. 3, 90 a, stk. 2, og 90, stk. 1, i bilaget til loven). 4. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det offentlige, dog kan forslaget under 1, nr. 8, indebære udgifter til erstatning for pålæg af højdeservitutter, hvis en flyveplads, der ikke er åben for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning, er ejet af staten, en region eller en kommune. Forslaget under 1, nr. 2, om sletning af luftfartøjer indebærer begrænsede administrative lettelser for Trafikstyrelsen. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget skønnes ikke at medføre administrative byrder eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget under 1, nr. 8, kan indebære udgifter til erstatning for pålæg af højdeservitutter, hvis en flyveplads, der ikke er åben for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning, er ejet af en erhvervsvirksomhed. Et påbud eller forbud, der udstedes i medfør af forslagets 1, nr. 21, vil imidlertid afhængig af arten kunne indebære økonomiske konsekvenser for erhvervsvirksomheder inden for luftfarten. Forslaget om ændring af erstatningsreglerne kan have begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser i form af en mindre stigning i luftfartsselskabernes forsikringspræmier for de ansvarsforsikringer, som de er forpligtede til at tegne. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser

9 9 9. Forholdet til EU-retten Forslaget under 1, nr. 9-11, om inddrivelsesmuligheder ved manglende rettidig betaling for benyttelse af bl.a. anlæg og drift af navigationshjælpemidler i luftfartens tjeneste skal sikre en effektiv inddrivelse af manglende betaling af beløb opkrævet efter EU-forordninger på luftfartsområdet. 10. Høring Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Air Greenland A/S AOPA Arbejdsmiljørådet for Luftfart Atlantic Airways A/S Billund Lufthavn Cabin Union Denmark Cimber Sterling Dalpa Danish Business Travel Association Danmarks Rejsebureau Forening Dansam Dansk Erhverv Dansk Flyvelederforening Dansk Industri Dansk Motorflyverunion Danske Regioner Danske Speditører Erhvervsflyvningens Sammenslutning Esbjerg Lufthavn Flyvebranchens Personaleunion Flyvertaktisk Kommando Forbrugerrådet Foreningen af Rejsearrangører i Danmark Forsvarskommandoen Færøernes Landsstyre Grønlands Selvstyre Grønlands Lufthavnsvæsen Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Karup Lufthavn Kommunernes Landsforening Kongelig Dansk Aeroklub Københavns Lufthavne A/S Naviair Primera Air SAS Scandinavian Airlines System Starair Sun Air Sønderborg Lufthavn Thomas Cook Transavia Aalborg Lufthavn Aarhus Lufthavn 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/ mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget under 1, nr. 8 kan indebære udgifter til erstatning for pålæg af højdeservitutter. Administrative konsekvenser for stat, Forslaget under 1, nr. 2 om sletningingen regioner og kommuner af luftfartøjer indebærer begrænsede administrative lettelser for Trafikstyrelsen. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Forslaget under 1, nr. 8 kan indebære udgifter til erstatning for pålæg af højdeservitutter. Et påbud eller forbud udstedt efter forslagets 1, nr. 21 kan indebære økonomiske konsekvenser for erhvervsvirksomheder inden for luftfarten. Forslaget under 1, nr kan indebære mindre stigninger i luftfartsselskabernes forsikringspræmier for de lovpligtige ansvarsforsikringer.

10 10 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget under 1, nr. 9-11, om inddrivelsesmuligheder ved manglende rettidig betaling for benyttelse af bl.a. anlæg og drift af navigationshjælpemidler i luftfartens tjeneste skal sikre en effektiv inddrivelse af manglende betaling af beløb opkrævet efter EU-forordninger på luftfartsområdet. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1, 3, 4, 5, 6, 18, 19 og 20 Ændringerne er af rent lovteknisk karakter. Til nr. 2 Efter regler, der er fastsat af den internationale civile luftfartsorganisation, ICAO, skal et luftfartøj være registreret i et medlemsland for at måtte flyve. I Danmark registreres alle danske fly i et nationalitetsregister, der føres af Trafikstyrelsen. Det foreslås, at der indføres hjemmel til at slette et luftfartøj af det danske nationalitetsregister i forbindelse med ejerskifte, hvis den nye ejer ikke vil medvirke til at tilvejebringe den dokumentation, der er nødvendig for at registrere et ejerskifte. Det er væsentligt, at nationalitetsregisteret over luftfartøjer til stadighed udviser den rette ejer af et luftfartøj, da det er ejeren, der er ansvarlig for bl.a. luftfartøjets vedligehold, for tegning af lovpligtig ansvarsforsikring, og ikke mindst ansvarssubjekt i henhold til luftfartslovgivningen på en lang række områder. Hvis et dansk registreret luftfartøj overdrages til en ny ejer, har overdrageren da også pligt til at anmelde ejerskiftet til Trafikstyrelsen. I et stigende antal tilfælde har Trafikstyrelsen haft betydelige vanskeligheder med at få registreret den nye ejer i registeret, fordi den pågældende ikke eller først efter adskillige henvendelser fra Trafikstyrelsen og med op til flere års forsinkelse indsender den fornødne ansøgning og/eller dokumentation. Det drejer sig om ansøgning (begæring) om registrering, om dokumentation for erhvervelsen af luftfartøjet og/eller erklæring om, at kravene i lovens 7 om ejerskab er opfyldt. Problemet vedrører specielt ejerskifte af mindre, private luftfartøjer eller ejerandele heraf. Årsagen til den manglende medvirken fra nye ejere kan være et ønske om at undgå at betale gebyr for omregistreringen og afgift efter lov om tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder. Trafikstyrelsen har efter de gældende regler ingen sanktionsmuligheder i sådanne situationer, idet pligten til at anmelde ejerskifte i medfør af luftfartslovens 12 er overholdt, og den manglende registrering af ejerskifte indebærer ikke, at luftfartøjet ikke fortsat kan benyttes til flyvning. Trafikstyrelsen har imidlertid fra andre situationer erfaring for, at blot en tilkendegivelse af, at et luftfartøj kan blive tvangsslettet, f.eks. hvis det i tre år ikke har haft gyldigt luftdygtighedsbevis, er et effektivt middel til at sikre, at eventuelle udeståender, der beror på ejeren, bliver bragt i orden. Virkningen af en sletning er, at luftfartøjet ikke kan benyttes til luftfart, men luftfartøjet vil imidlertid kunne registreres igen, hvis der ansøges herom og de manglende oplysninger forelægges for registreringsmyndigheden uden at dette medfører gebyrer mv. udover det, der følger af en sædvanlig omregistrering. At nationalitetsregisteret udviser den rette ejer af et luftfartøj, er også en fordel for ejeren. Hvis den pågældende ikke er registreret som ejer, kan der registreres panterettigheder og udlæg/udpantning mod den tidligere ejer, ligesom der kan opstå problemer med registreringen af en evt. senere overdragelse af luftfartøjet, således at det kan være vanskeligt at få handlen afsluttet. Til nr. 7 Formålet med forslaget er at skabe en klar hjemmel til, at kommuner og kommunale fællesskaber på samme måde som private og staten kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på forretningsmæssige vilkår. Med tilknyttet virksomhed forstås virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af driften af en flyveplads, og som drives på kommercielt grundlag. I ICAO s vejledende materiale (ICAO s»airport Economics Manual, Doc 9562/2, Second edition«) nævnes således blandt andet udlejning af lokaler og arealer til andre end operatører af fly, herunder restaurationer, tøjbutikker, dagligvarer, tax free, biludlejning og banker/vekselbureauer. Endvidere omfatter begrebet»tilknyttet virksomhed«faciliteter for hvis benyttelse flypassagerer og andre brugere betaler direkte til flyvepladsen, herunder f.eks. parkeringspladser og

11 11 parkeringsanlæg. Forslaget indebærer, at kommunen på markedsvilkår selv kan drive flyvepladsen og den til flyvepladsen tilknyttede virksomhed og/eller udleje lokaler/arealer hertil. Det foreslås endvidere, at kommuner og kommunale fællesskaber alene eller sammen med andre f.eks. andre kommuner, staten eller private kan varetage driften af en flyveplads, direkte eller at dette kan ske i selskabsform, og at en kommune i den forbindelse kan have bestemmende indflydelse i et selskab, der ejer og driver en flyveplads. Dette svarer i sit indhold til den retstilstand, der var gældende efter den hidtidige lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Loven blev, som det fremgår af de almindelige bemærkninger, ophævet med virkning fra den 1. januar Forslaget giver alene kommunerne og de kommunale fællesskaber adgang til at eje og drive en flyveplads på samme vilkår som staten og private. Flyvepladser hvis benyttelse til flyvning er åben for offentligheden, skal således være godkendt af transportministeren (Trafikstyrelsen) efter luftfartslovens 60, ligesom der kræves en særlig tilladelse efter 55 til at indrette og drive en sådan flyveplads. Endvidere vil kommunens drift af flyvepladsen være undergivet transportministerens tilsyn med overholdelse af luftfartslovens bestemmelser som angivet i lovens 150 e. Dette indebærer, at det almindelige kommunale tilsyn som varetages af statsforvaltningen efter kommunestyrelsesloven viger for transportministerens tilsyn, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 3. Forslaget indebærer endvidere, at kommuner og kommunale fællesskabers ejerskab og drift skal ske i overensstemmelse med EU-retlige statsstøtteregler, således som disse kommer til udtryk i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 107 og 108 og i de heraf afledte bestemmelser. Endvidere henvises til Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (w005/c 312/01). Dette indebærer, at lufthavnenes takstfastsættelse kan ske frit, men under overholdelse af konkurrence- og statsstøttereglerne samt de sektorspecifikke regler for fastsættelse af takster i lufthavne, herunder blandt andet groundhandling bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 933 af 9. december 1997), Kommissionens forordning om lufttrafiktjenester (forordning nr. 1794/2006 af 6. december 2006) og luftfartslovens 72 om ligebehandling, hvorefter der ikke kan opkræves højere takster for de udenlandske end for de danske luftfartsselskaber, når disse opererer på lige vilkår. Til nr. 8 Efter de gældende regler skal indflyvningen til flyvepladser, der er åbne for offentligheden, sikres ved, at de omkringliggende ejendomme pålægges servitutter om, at der ikke må etableres hindringer, der kan udgøre en fare for luftfartøjer under start og landing. Servitutter, hvorefter hindringer ikke må overstige 25 meter, pålægges ved ekspropriation mod erstatning, mens servitutter vedrørende hindringer over 25 meter pålægges som erstatningsfri regulering. En flyveplads, der er åben for offentligheden, er karakteriseret ved, at den er åben for alle brugere på lige vilkår. Der er imidlertid og forventes fremover i stigende omfang at blive etableret flyvepladser, som ikke er åbne for offentligheden, men som har en væsentlig samfundsmæssig betydning. Det drejer sig for tiden om helikopterlandingspladser på eller ved hospitaler. Sådanne pladser godkendes af Trafikstyrelsen, og der investeres ofte betydelige beløb i dem. Det er derfor af væsentlig betydning, at den fremtidige drift af sådanne pladser vil kunne sikres, således at der ikke på omkringliggende ejendomme etableres hindringer f.eks. i form af bevoksning, bygninger eller vindmøller, der indebærer, at det bliver sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at starte og lande fra og på sådanne pladser, således at pladsen må lukkes. Det foreslås derfor, at de gældende regler om sikring af indflyvningen til flyvepladser, der er åbne for offentligheden udvides til også at omfatte godkendte flyvepladser, der ikke er åbne for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning. Bestemmelsen er udformet således, at der i hvert enkelt tilfælde skal tages stilling til, om indflyvningen til en sådan flyveplads skal sikres. Afgørelsen heraf vil blive delegeret til Trafikstyrelsen. Udgiften til sikringen i form af erstatning for pålæg af højdeservitutter påhviler ejeren af flyvepladsen. Hvis ejeren ikke ønsker at afholde disse udgifter og hellere vil undlade at fremtidssikre benyttelsen af flyvepladsen og dermed sin investering i flyvepladsen, er det ikke hensigten at gennemtvinge sikringen. Trafikstyrelsen vil i så fald nøjes med at sikre, at ejeren af flyvepladsen er fuldt ud bekendt med eventuelle konsekvenser af den manglende sikring af flyvepladsen. Til nr. 9, 10 og 11 Efter de gældende regler i luftfartslovens 71, stk. 3, kan der tillægges renter for manglende rettidig betaling for luftfartøjers benyttelse af bl.a. anlæg og drift af navigationshjælpemidler i luftfartens tjeneste, herunder i forbindelse med overflyvning af dansk territorium. Efter 71, stk. 5, kan den manglende betaling endvidere ind-

12 12 drives ved udpantning. Endvidere kan transportministeren efter 71, stk. 4, administrativt i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om opkrævning og inddrivelse af betalingen. Der fastsættes i stigende grad EU-regler på luftfartsområdet, og de foreslåede bestemmelser skal sikre samme inddrivelsesmuligheder for manglende rettidig betaling af sådanne beløb, der opkræves efter EU-regler, som af beløb der opkræves efter nationale regler. Til nr. 12, 13 og 23 Kapitel 9 i luftfartsloven indeholder regler om befordring af passagerer, rejsegods (bagage) eller gods med luftfartøj mod betaling og bygger på Montreal konventionen af 28. maj 1999 om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring. Bilaget til luftfartsloven svarer i alt væsentligt til bestemmelserne i den tidligere udgave af luftfartslovens kapitel 9 om befordring af passagerer, rejsegods (bagage) eller gods med luftfartøj mod betaling og bygger på Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om international luftbefordring med senere ændringer. Bestemmelserne i bilaget til loven finder anvendelse for befordring med luftfartøj mellem Danmark og lande, der ikke har tilsluttet sig Montreal-konventionen, men som har tilsluttet sig den tidligere Warszawa-konvention med senere ændringer. De gældende bestemmelser i 90, stk. 1, nr. 3, 90 a, stk. 2, og bilaget, 90, stk.1, som nu foreslås præciseret, er med til at fastlægge anvendelsesområdet for henholdsvis kapitel 9 og bilaget til luftfartsloven, herunder efter hvilke af disse regelsæt en given befordring skal afgøres. Bestemmelserne er imidlertid formuleret således, at man kan tro, at det er afgørende i hvilket land det pågældende luftfartøj, der udfører befordringen, er registreret. Dette har dog ikke været hensigten, da det afgørende alene er, mellem hvilke lande den pågældende befordring foretages. Forslagene har derfor til formål at præcisere og tydeliggøre bestemmelserne, således at det klart fremgår, at det afgørende for, om befordringen skal afgøres efter reglerne i kapitel 9, dvs. Montreal-konventionens bestemmelser eller Warszawa-konventionen (bestemmelserne i bilaget til loven), er, mellem hvilke lande befordringen foregår, og ikke i hvilket land luftfartøjerne er registreret. Til nr. 14, 15, 16 og 17 Montreal-konventionen af 28. maj 1999 (»Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring«) fastsætter regler om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker, herunder ansvarsgrænser. Såvel Unionen (EU) som de enkelte medlemslande, herunder Danmark, har tiltrådt Montreal-konventionen. Unionen og medlemsstaterne deler kompetencen på de områder, som Montreal-konventionen omfatter. EU s kompetence i forhold til Montreal-konventionen er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 (EF-Tidende L 140 af 30. maj 2002) om ændring af forordning (EF) nr. 2027/97. Forordningen gennemfører Montreal-konventionens bestemmelser om erstatningsansvar, men kun for Unionens luftfartsselskaber og kun for så vidt angår lufttransport af passagerer og bagage. Medlemsstaterne har således kompetencen i forhold til ikke EU-medlemslande og i forhold til EU-luftfartsselskaber på områder, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 889/2002. dvs. lufttransport af gods. I Danmark er dette område reguleret i luftfartslovens kapitel 9, som fik sit nuværende indhold ved en ændring af luftfartsloven i 2002, jf. lov nr af 17. december 2002, der gennemførte Montreal-konventionen i Danmark i det omfang, dette var nødvendigt i forhold til gældende forordninger. Luftfartslovens kapitel 9 gælder således for tredjelandes luftfartsselskaber, grønlandske og færøske luftfartsselskaber samt for så vidt angår ansvaret for lufttransport af gods også for EU-luftfartsselskaber. I luftfartslovens 111 er der i overensstemmelse med Montreal-konventionens artikel 21 og 22 fastsat ansvarsgrænser for befordrerens ansvar, hvis en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred, hvis en passager udsættes for forsinkelse og hvis rejsegods (bagage) eller gods går tabt, beskadiges eller forsinkes. For at tage højde for prisudviklingen i samfundet og dermed forhindre, at de angivne ansvarsgrænser med tiden bliver for lave, indeholder Montreal-konventionen i artikel 24 en bestemmelse om, at den internationale luftfartsorganisation ICAO hvert femte år skal tage de nævnte ansvarsgrænser op til fornyet vurdering. Vurderingen sker på baggrund af udviklingen i en såkaldt inflationsfaktor, der efter nogle nærmere angivne beregningsmetoder fastsættes på grundlag af stigningen (eller faldet) i forbrugerprisindekserne i de lande, hvis valutaer er omfattet af de særlige trækningsrettigheder, SDR. Hvis vurderingen viser, at inflationsfaktoren er steget med mere end 10 %, skal ICAO underrette medlemsstaterne om, at de gældende ansvarsgrænser skal forhøjes. Ordningen sikrer, at man undgår at komme i den situation, som man oplevede efter de hidtidige regler i

13 13 Warszawa-konventionen, hvor mange medlemsstater fandt, at ansvarsgrænserne, navnlig i relation til personskade, var alt for lave, uden at de var i stand til at forhøje dem ved ændring af deres lovgivning, fordi en forhøjelse af beløbsgrænserne kun kunne ske ved en konventionsændring, som erfaringsmæssigt kan tage mange år. ICAO har vedtaget en forhøjelse af ansvarsgrænserne, som trådte i kraft den 30. december For EU-luftfartsselskaberne for så vidt angår passagerer og bagage, er Montreal-konventionens bestemmelser som nævnt underlagt Unionens kompetence. For luftfartsselskaber omfattet af luftfartslovens kapitel 9, dvs. tredjelandes luftfartsselskaber, grønlandske og færøske luftfartsselskaber samt de EU-luftfartsselskaber der transporterer gods, kræver reguleringen af ansvarsgrænserne en ændring af 111, stk Det foreslås derfor at ændre disse ansvarsgrænser således: For skade på passagerer bliver grænsen SDR for hver passager, for skade ved forsinkelse bliver grænsen SDR for hver passager, for skade ved tab, beskadigelse eller forsinkelse af rejsegods (bagage) bliver grænsen SDR for hver passager og for skade ved tab, beskadigelse eller forsinkelse af øvrigt gods bliver grænsen 19 SDR pr. kg. Til nr. 21 Af den gældende bestemmelse i 150 e, stk. 1, 1. punktum, fremgår, at transportministeren (Trafikstyrelsen) ud over tilsyn med overholdelse af luftfartsloven og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, også fører tilsyn med overholdelse af bestemmelser i EU-forordninger på områder, der omfattes af loven. Der er i de senere år udstedt EU-forordninger vedrørende emner, der ikke i forvejen er reguleret i luftfartsloven, f.eks. passagerrettigheder. Med den gældende formulering, vil der muligvis kunne opstå tvivl, om sådanne forordninger klart er omfattet af tilsynet. Forslaget har derved til formål at tydeliggøre og præcisere, at tilsynet omfatter alle forordninger på luftfartsområdet. Det foreslås endvidere, at der som nyt 150 e, stk. 1, 2. punktum, indføres generel hjemmel til at udstede forbud eller påbud til forebyggelse af overhængende betydelig fare for flyvesikkerheden. Der er som anført i de almindelige bemærkninger i dag hjemmel til at udstede specifikke forbud eller påbud. Det gælder f.eks. luftfartslovens 145 om forbud mod at lette, hvis flyet f.eks. ikke er luftdygtigt eller luftfartslovens 84, hvor et fly kan pålægges at lande, hvis hensynet til den offentlige orden og sikkerhed kræver det, men der findes ikke i luftfartsloven en generel hjemmel til at udstede forbud og påbud. Trafikstyrelsen må i nogle tilfælde pålægge luftfartens brugere at træffe øjeblikkelige foranstaltninger eller nedlægge forbud mod bestemte aktiviteter for at afværge fare for ulykker. Situationen opstår typisk i forbindelse med havarier eller hændelser, hvor der konstateres en»brist«i forbindelse med operationer, der foretages i overensstemmelse med de gældende regler. I enkelte tilfælde har der ikke været hjemmel i luftfartslovgivningen til at udstede det konkrete påbud eller forbud, der så er blevet udstedt med hjemmel i nødretlige grundsætninger. Nødretlige grundsætninger har været anvendt for nylig, hvor det konstateredes, at der i en lufthavn havde været flere tilfælde, hvor fly, biler eller andet materiel utilsigtet er kørt over stoplinjen ind på en startbane i brug, i ét af tilfældene med risiko for kollision med et startende fly. Efter de gældende regler skal stopbarrer (røde lamper, der er nedfældet i belægningen på tværs af tilkørselsvejene til en startbane) være tændt ved nedsat sigtbarhed. Trafikstyrelsen påbød lufthavnen at anvende tændte stopbarrer døgnet rundt ved alle baner, eller hvis kun ét banesystem er i brug til aktive startbaner. Trafikstyrelsen har ikke været ude for tilfælde, hvor et sådant påbud eller forbud ikke er blevet efterkommet. Det forekommer imidlertid mest korrekt at foreslå, at der indføres udtrykkelig lovhjemmel hertil bl.a. for at forebygge, at indførelsen af nødvendige foranstaltninger ikke forsinkes af diskussioner om, hvorvidt der er hjemmel i nødretlige grundsætninger til at udstede det pågældende forbud eller påbud. Endelig foreslås der indført hjemmel til at udstede påbud om, at forhold, der strider mod de gældende regler, skal bringes i orden. Den foreslåede bestemmelse tænkes anvendt i tilfælde, hvor det konstateres, at f. eks et luftfartsselskab eller en lufthavn ikke lever op til de gældende regler. I dag har Trafikstyrelsen to reaktionsmuligheder. Der kan rejses en straffesag med påstand om idømmelse af bødestraf, eller tilladelsen til at drive virksomheden kan tilbagekaldes. Der er ikke retspraksis for idømmelse af bøder for overtrædelse af luftfartslovgivningen af en sådan størrelsesorden, at det har en effektiv virkning for virksomheder med million- eller milliardomsætning. En lukning af virksomheden vil ofte være ude af proportioner i forhold til de konstaterede forhold eller kan have uheldige samfundsmæssige konsekvenser, hvis virksomheden er af stor betydning for infrastrukturen. Med den foreslåede bestemmelse kan Trafikstyrelsen udstede påbud om, at forholdet bringes i orden straks eller inden for en frist. Hvis påbuddet ikke overholdes, kan der rejses straffesag med påstand om tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med de gældende regler.

14 14 Påbuddet kan f. eks. anvendes i tilfælde, hvor det i forbindelse med tilsynet konstateres, at et luftfartsselskab gentagne gange overser, at der er udstedt såkaldte luftdygtighedsdirektiver f. eks. om, at bestemte dele af et luftfartøj skal efterses med hyppigere mellemrum end hidtil foreskrevet. Trafikstyrelsen vil med den foreslåede bestemmelse kunne påbyde luftfartsselskabet, at der skal foretages ændringer i selskabets vedligeholdelsessystem, der sikrer, at sådanne luftdygtighedsdirektiver ikke overses i fremtiden. Overtrædelse af et påbud eller forbud vil være strafbart efter lovens 149, stk. 7. Forslaget svarer til, hvad der gælder for offshoreanlæg, jf. 64 i lov om sikkerhed for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. lov nr af 21. december 2005 med senere ændringer. Til nr. 22 Ændringen er en konsekvens som følge af ændringen til nr. 21. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og skal sikre, at ændringen af luftfartsloven vil kunne blive sat i kraft i Grønland og på Færøerne ved kongelig anordning med de ændringer, som de henholdsvis grønlandske og færøske forhold tilsiger. I den forbindelse bemærkes særligt, at den foreslåede 52 a, jf. forslagets 1, nr. 7, om kommunal drift af flyvepladser og tilknyttet virksomhed ikke kan komme til at gælde for Grønland. De grønlandske kommuners organisering, drift og adgang til at drive virksomhed er et hjemtaget område, dvs. et internt grønlandsk anliggende. Området kan derfor ikke reguleres ved dansk lovgivning. Grønlands Selvstyre vurderer, at de nugældende grønlandske regler (herunder Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommuners adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed og Landstingslov nr. 12 af 5. december 2008 om flyvepladser) ikke giver de grønlandske kommuner fuld adgang til at drive og eje lufthavne på kommerciel basis. Til 2 Loven forslås at træde i kraft den 1. juli 2011.

15 15 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, som ændret ved 37 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer: 2. Stk. 2.Tilladelse som nævnt under c) skal gøres afhængig af sådanne vilkår, som i det enkelte tilfælde findes påkrævet for at sikre, at luftfarten foregår på betryggende måde, eller som i øvrigt findes nødvendige af almene hensyn. Tilladelsen kan når som helst tilbagekaldes. 13.Et luftfartøj skal slettes af registret, dersom: a) det begæres af den i registret opførte ejer, b) de i 7 anførte betingelser ikke længere er opfyldt, og transport- og energiministeren ikke giver tilladelse til, at luftfartøjet desuagtet kan blive stående i registret, c) luftfartøjet er ophugget eller totalt havareret, d) luftfartøjet er forsvundet. Et luftfartøj anses som forsvundet, når der er gået tre måneder efter, at sidste flyvning blev påbegyndt, og der ikke foreligger oplysninger om, at det fremdeles er i behold. Stk. 2.Når der er indtrådt et forhold som nævnt foran, skal ejeren uopholdeligt anmelde det til registreringsmyndigheden, hvis dette ikke allerede er gjort efter 12. Stk. 3.Har luftfartøjet i tre år ikke haft gyldigt luftdygtighedsbevis, kan det slettes i registret, såfremt ejeren ikke inden en af registreringsmyndigheden fastsat frist tilvejebringer sådant bevis. 1.I 2, stk. 2, ændres»under c)«til:»i stk. 1, litra c,«. 2.I 13 indsættes som stk. 4:»Stk. 4.Et luftfartøj kan slettes af registeret, hvis et anmeldt ejerskifte ikke kan registreres, fordi begæring om registrering, dokumentation for erhvervelse af luftfartøjet og/eller erklæring om, at betingelserne i 7 er opfyldt, ikke er forelagt for registreringsmyndigheden, og den nye ejer ikke inden en frist, der fastsættes af registreringsmyndigheden, tilvejebringer det, der er nødvendigt for registreringen.«

16 Stk. 3.Benyttes luftfartøjet med særlig tilladelse i medfør af 2 c), gælder, hvad transport- og energiministeren herom fastsætter. 21. Stk. 2.Luftfartøj, som benyttes med hjemmel i 2 b), skal være mærket i overensstemmelse med de regler, som gælder i luftfartøjets hjemland. Stk. 3.Luftfartøj, som benyttes med tilladelse efter 2 c), skal være mærket i overensstemmelse med forskrifter, som udfærdiges af transport- og energiministeren. 26. Stk. 3.Ugyldigheden vedvarer i det under c) nævnte tilfælde, indtil skaden er afhjulpet under iagttagelse af bestemmelser, som fastsættes af ministeren. I det under d) nævnte tilfælde vedvarer ugyldigheden, indtil luftfartøjet igen er behørigt forsikret. I øvrigt vedvarer ugyldigheden, indtil luftfartøjet er erklæret for luftdygtigt. 52.Flyvepladser og andre anlæg i luftfartens tjeneste skal tilfredsstille de krav, transport- og energiministeren fastsætter. Stk. 2.Ministeren giver forskrifter om drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg og om tilsyn. 62.Indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, skal være sikret overensstemmende med de nedenfor fastsatte regler, der dog under særlige omstændigheder kan fraviges af transport- og energiministeren. 3.I 20, stk. 3, ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c«. 4.I 21, stk. 2, ændres» 2 b)«til:» 2, stk. 1, litra b«. 5.I 21, stk. 3, ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c«. 6.I 26, stk. 3, ændres»under c)«til:»i stk. 1, litra c,«, og»under d)«ændres til:»i stk. 1, litra d,«. 7.Efter 52 indsættes:» 52 a.kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen. Stk. 2.En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i selskabsform.«8.i 62 indsættes som stk. 2:»Stk. 2.Ministeren kan bestemme, at indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse ikke står åben for offentligheden, men som har væsentlig samfundsmæssig betydning, ligeledes skal sikres i over-

17 17 ensstemmelse med de nedenfor fastsatte regler, der dog under særlige omstændigheder kan fraviges af transportministeren.« Stk. 3.Hvis betalingen efter stk. 1 og 2 ikke erlægges rettidigt, tillægges der renter i overensstemmelse med renteloven. Endvidere kan transport- og energiministeren fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende disse betalinger. Stk. 4.Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om opkrævning og inddrivelse af betalingen, herunder at danske myndigheder, i det omfang det følger af Multilateral Agreement Relating to Route Charges, yder bistand til inddrivelse af Eurocontrols udestående tilgodehavender. Stk. 5.Hvis betalingen efter stk. 1 og 2 ikke erlægges rettidigt, kan beløbene med påløbne renter inddrives ved udpantning ) foretages til eller fra Danmark med luftfartøj fra lande, der ikke har tiltrådt Warszawa-konventionen af 12. oktober 1929 om international luftbefordring med senere ændringer a.--- Stk. 2.For befordring til og fra Danmark med luftfartøj fra lande, der har tilsluttet sig Warszawakonventionen og Montreal-protokol nr. 4 af 25. september 1975 om ændring af Warszawa-konventionen, gælder dog, for så vidt angår befordring af gods, bestemmelserne herom i dette kapitel. 111.Ved befordring af passagerer kan befordrerens ansvar, hvis en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred, ikke afskæres eller begrænses, hvis erstatningen ikke overstiger særlige trækningsrettigheder (SDR, jf. stk. 8) for hver passager, jf. dog 110. Stk. 2.Befordreren er ikke ansvarlig for den skade efter stk. 1, der overstiger SDR for hver passager, hvis befordreren kan bevise, at 1) skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordrerens eller dennes ansattes eller dennes agenters side eller 2) skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra tredjemands side. 9.I 71, stk. 3, indsættes efter»stk. 1 og 2«:»samt EU-forordninger på luftfartsområdet«. 10.I 71, stk. 4, indsættes efter»betalingen«:»efter stk. 1 og 2 samt EU-forordninger på luftfartsområdet«. 11.I 71, stk. 5, indsættes efter»stk. 1 og 2«:»samt EU-forordninger på luftfartsområdet«. 12.I 90, stk. 1, nr. 3, ændres»til eller fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«. 13.I 90 a, stk. 2, ændres»til og fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«. 14.I 111, stk. 1 og stk. 2, ændres» «til:» «.

18 18 Stk. 3.Ved befordring af passagerer er befordrerens ansvar for skade som følge af forsinkelse begrænset til SDR for hver passager. Stk. 4.Ved befordring af rejsegods er befordrerens ansvar for skade som følge af, at rejsegods går tabt, beskadiges eller forsinkes, begrænset til SDR for hver passager. Har passageren ved aflevering af det indskrevne rejsegods til befordreren afgivet en særlig erklæring med angivelse af den interesse, som er forbundet med rejsegodsets udlevering på bestemmelsesstedet, og betalt det fragttillæg, som måtte være fastsat, gælder det i erklæringen angivne beløb som grænse for befordrerens ansvar. Dette gælder dog ikke, hvis befordreren beviser, at beløbet overstiger passagerens særlige interesse som nævnt i 2. pkt. Stk. 5.Ved befordring af gods er befordrerens ansvar for skade som følge af, at gods går tabt, beskadiges eller forsinkes begrænset til 17 SDR pr. kg. Har afsenderen ved godsets aflevering til befordreren afgivet en særlig erklæring med angivelse af den interesse, som er forbundet med godsets udlevering på bestemmelsesstedet, og betalt det fragttillæg, som måtte være fastsat, gælder det i erklæringen angivne beløb som grænse for befordrerens ansvar. Dette gælder dog ikke, hvis befordreren beviser, at beløbet overstiger afsenderens særlige interesse som nævnt i 2. pkt. Hvis en del af godset går tabt, beskadiges eller forsinkes, opgøres kun den samlede vægt af de berørte stykker gods, når grænsen for befordrerens ansvar skal fastsættes. Hvis skaden forringer værdien af andre stykker gods, som omfattes af samme luftfragtbrev, godskvittering eller de på anden måde registrerede oplysninger, jf. 94, stk. 2, skal også vægten af disse stykker gods medregnes Ejeren af et fartøj, som agtes benyttet til luftfart inden for dansk område i henhold til 2 a), eller til forsøgsluftfart i henhold til 2 c), skal - hvis ejeren ikke er staten - have tegnet og holde i kraft forsikring for dækning af erstatningskrav, som måtte opstå mod ham selv eller mod brugeren for skade som følge af luftfarten på person eller ting uden for fartøjet. Ophører forsikringen at gælde, hæfter forsikringsselskabet over for tredjemand dog for skade efter policens pålydende endnu i 2 måneder efter, at 15.I 111, stk. 3, ændres»4.150«til:»4.694«. 16.I 111, stk. 4, ændres»1.000«til:»1.131«. 17.I 111, stk. 5, ændres»17«til:»19«. 18.I 130, stk. 1,1. pkt., ændres» 2 a)«til:» 2, stk. 1, litra a«, og» 2 c)«ændres til:» 2, stk. 1, litra c«. 19.I 130, stk. 1, 2. pkt., ændres» 2 c)«til:» 2, stk. 1, litra c,«.

19 19 selskabet for ministeren har anmeldt forsikringens ophør, medmindre fartøjet - såfremt det er registreret - i mellemtiden måtte være blevet udslettet af registret, eller tilladelsen til forsøgsluftfart efter 2 c) i mellemtiden måtte være blevet tilbagekaldt. Ministeren fastsætter regler om forsikringssummens størrelse. Stk. 3.Benyttes fartøjet til luftfart inden for dansk område i henhold til 2 b) eller bortset fra forsøgsluftfart - 2 c), bestemmer ministeren, hvorvidt der skal foreligge forsikring eller anden sikkerhedsstillelse til dækning af de i 127 og 128 omhandlede erstatningskrav. 150 e.transport- og energiministeren fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt med EU-forordninger på områder, som omfattes af loven. Stk. 2.Transport- og energiministeren og andre, som udfører tilsynsopgaver med hjemmel i loven, i regler fastsat i medfør heraf, eller i EU-forordninger, som omfattes af loven, har, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af tilsynet, adgang til ethvert luftfartøj, der benyttes til luftfart efter denne lov, samt anlæg eller virksomhed, der omfattes af de i stk. 1 nævnte bestemmelser og regler, og skal have adgang til alle relevante dokumenter og regnskaber I 130, stk. 3, ændres» 2 b)«til:» 2, stk. 1, litra b«, og» 2 c)«ændres til:» 2, stk.1, litra c« e, stk. 1, affattes således:»transportministeren fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet. Ministeren kan herunder udstede de forbud og påbud, som skønnes nødvendige for at afværge en overhængende, betydelig fare for flyvesikkerheden. Ministeren kan endvidere påbyde, at forhold, der strider mod loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, samt EU-forordninger på luftfartsområdet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.«22.i 150 e, stk. 2 ændres», som omfattes af loven«til:»på luftfartsområdet«. Bilag 1 90.Bestemmelserne i dette bilag gælder for befordring til og fra Danmark med luftfartøj fra lande, der ikke har tilsluttet sig Montreal-konventionen af 28. maj 1999 om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, men som har tilsluttet sig Warszawa-konventionen af 12. oktober 23.I bilag 1, 90, stk. 1, ændres»til og fra Danmark med luftfartøj fra«til:»med luftfartøjer mellem Danmark og«.

20 1929 om international luftbefordring med senere ændringer, jf. dog 90 a, stk. 2, i kapitel

Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart

Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 120 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Kommunal drift af flyvepladser, regulering af erstatningsansvarsgrænser, sletning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. 10-3039-0057 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne Skjal B-4 Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne AH Lagtinget Erhvervsudvalget 12. marts 2009 Lm. nr. 75/2008-skjal A Rigsombudet Postboks 12 FO-110 Tórshavn Vedrørende lagtingssag nr. 75/2008:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0388 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 388) fra Kommissionen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring NOTAT 1. juli 2014 Vores reference: Sag 2013010286 Arkivkode Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold (SJS) /jga Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring af søloven Den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Trafikudvalget 2010-11 L 152 Bilag 3 Offentligt. Rapport. De større danske provinslufthavne. Maj 2010

Trafikudvalget 2010-11 L 152 Bilag 3 Offentligt. Rapport. De større danske provinslufthavne. Maj 2010 Trafikudvalget 2010-11 L 152 Bilag 3 Offentligt Rapport om De større danske provinslufthavne Maj 2010 Maj 2010 1. Indledning 7 1.1 Kommissorium 7 1.2 Redegørelsens formål og afgrænsning 8 1.3 Rapportens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mmo@tbst.dk www.tbst.dk Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladser Trafik-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart Anordning nr. 130 af 3. marts 1989 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 158, stk. 2, i lov om luftfart,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 12-01 20122 4/0120-8901-1064 /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om luftfart

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om luftfart UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betalinger) I lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere